a Reeds meer dan duizend inschrijvingen Heidewandeltocht Kalveren-keuring «pfokelub landbouwschool Batlunen BOCHTVERBETERING RIJSSENSEWEG BIJ DE WIND SOCIALE-STUDENTEN- INVASIE IN HOLTEN Meester Wilpshaar schoot een wild zwijn -v Vakantie administratrice ON2E AGENDA 80 km. borden deels verdwenen Experimentele activiteiten op parkeerterrein politiebureau Gevonden en verloren voorwerpen Duif Louis' Gazan eerste van Den Boscli Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN Weekenddienst tandartsen www Gezinsverzorging Weekenddienst lierenartsen MEDISCHE DIENST Andere route dan voorgaande jaren Vijfjarig meisje ernstig gewond bij aanrijding Grotic van aanvoer kalfjes Voor de kankerbestrijding Burgerlijke stand aclitdienst Slachthuis Spreekuur maat schappelijk werkster 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer f 0,12 Vrydag 29 augustus 19G9 Jaargang 21 Nr. 34 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro S75587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 30 augustus 14.00 uur: Heidewandeltocht vanaf 't gebouw Irene in de Tuinstraat, resp. 40 km, 25 km, 15 km, 10 km en 5 km. Zaterdag 30 aug'. t.e.m. 8 september Dameskapsalon .Elegant" wegens vakantie gesloten. Zondag 31 augustus 13.00 uur: Nationaal concours-hippi- que te Bathmen (zie adv.) Maandag 1 sept. t.e.m. 6 Sept. Slotmans' Levensmiddelenbedr. Gebr. Mulder, wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 1 sept. t.e.m. 8 sept. Bakkerij G. Slotman wegens vakantie gesloten. Dinsdag 2 september 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. 19.00-20.00 uur: Opgave voor Dans school H. Reiners in hotel Vosman (zie adv.) Donderdag 4 september 19.00-20.00 uur: Opgave danslessen Dansschool Reiners in café 't Bonte Paard (zie adv.) Maandag 8 t.e.m. 22 sept. Dameskapsalon Joh. van Geenhuizen gesloten (zie adv.) Maandag 8 t.e.m. 17 sept. Herensalon Joh. v. Geenhuizen we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 8 september 20.00 uur: Ruilavond postzegels ,HPC' in café ,,De Waag". Dinsdag" 9 september 19.30 uur: Aanvang danslessen Dans school Reiners (zie adv.) Donderdag 11 t.e.m. ,13 sept. Show van gashaarden enz. in feest zaal Vosman (zie adv.) Donderdag 11 september 19.30 uur: Aanvang danslessen Dans school Reiners in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag 13 september 20.00 uur: Feestavond van de PJGO in verband met fusie der beide af delingen in Amicitia. De boerderij van de heer F. J. Scholman, Lichtenberg 3, aan de rijksweg Holten-Rijssen is al bijna afgebroken. De er naast staande schuur zal weldra volgen. Deze gebouwen zijn door Pdjkswaterstaat aangekocht en worden geamoveerd ten behoeve van de bochtver betering met het oog op de verkeersveiligheid. De weg zal zoals uit de foto duidelijk is op te maken meer naar rechts worden verlegd. Achter deze panden loopt de parallelweg, die sinds het begin van de bouwvakvakantie in gebruik is genomen en gebruikt wordt door het langzaam verkeer. In ons blad van zaterdag j.l. stond een stukje over een te organi seren kennismaking voor aankomend-eerste jaars studenten van de sociale akademie te Hengelo (O.). Daarin beloofde de schrijver terug te komen op deze kennismakingsperiode (4 tot en met 7 sep tember), een belofte die hij bij deze gaarne in wil lossen. Gedurende deze dagen zullen de aanwezige aspirant-studenten en de ouderejaars-studenten een onderdak vinden in het troephuis van de „Waardenborch"-groep. Op donderdagmiddag 4 september komen de aspiranten in Holten en gaan dan naar het troephuis waar na het avondeten een pro gramma met verschillende aktiviteiten afgewerkt zal worden. Het programma voor vrijdag zal voor het grootste deel bestaan uit creatief spel, cabaret en andere expressie mogelijkheden. Die avond zal er door verschillende ouderejaars informatie verstrekt worden over onder andere de studentenvereniging en de democra tisering op de Akademie. Zaterdagmiddag zal getracht worden door middel van onder meer handenarbeid-activiteiten de bevolking van Holten uit te no digen contacten te leggen met de sociale-akademisten. Dit gebeu ren zal plaats hebben op de parkeerplaats naast het politie-bureau en zal duren van ongeveer half twee tot vier uur. Zaterdagavond zal een verbroede ringsfeest gevierd worden met de as pirant-leden en de oudere jaars. Ook de directie en de docent alsmede 't huishoudelijk- en administratief per soneel zijn uitgenodigd op deze keri- nismakingsdagen aanwezig te zijn. In totaal verwacht de kennisma- kings-commissie ongeveer 60 perso nen. Deze kennismakingscommissie zal in haar werk worden bijgestaan door een commissie van orde. De commissie van orde heeft het récht iedereen die zich niet aan de regels houdt ter verantwoording te roepen en te veroordelen tot het uitvoeren van een strafsanctie. Zondagmorgen zal het verblijf be ëindigd worden en gaat iedereen weer zijns weegs. De kennisinakings-commissie hoopt Gevonden: 1 portemonnaie zendei inh. 1 dames-polshorloge; 1 kente kenplaat (handelaar); 1 leefnet; 1 portemonnaie m. inh.; 1 damesfiets; 1 fazante-hen. Verloi'en: 1 p. voetbalschoenen; enkele portemonnaies met inh., eeri portefeuille met inh.; 1 regencape; 1 bril; 1 kinderjasje. Inlichtingen dagelijks tussen 8 er. 22 uur aan het groepsbureau der rijkspolitie te Holten, maar niet tus- •en 13 en 14 uuis dot iedereen die zin heeft zich uit ie drukken in materialen zaterdagmid dag zal komen meedoen. Tevens spreekt zij de hoop uit dat uit deze aklivi.leiten goede contacten tussen de studentenvereniging en de bevolking van Holten zullen groeien. Met 265 oude en jonge duiven nam de postduivenvereniging „De Berg- vliegers" zaterdag deel aan de wed vlucht vanaf 's-Hertogenbosch. De duiven werden gelost om 10.30 uur. Aankomst eerste duif van L. Gazan om 11.50,42 uur, laatste duif 15.56.50 uur. De volledige uilslag was: 1, 3, 23 I,. Gazan, 2. 44 A. ten Dam, 4, 26, 49 J. Schuiterd, 5, 7. 14. 20. 21 H. Jong man. 6, 9. 10. II. 17. 30. 31 H. van Beek. 8 D Muller, 12, 19, 32. 43 W. Aaftink, 13, 15. 16 Joh. Paalman, 18. 24, 25 H. J. Aaftink. 22. 29 H. J. ten Velde. 28, 34, 45 M. Lodeweges. 37, 39, 40, 47. 50 Gebr. Willems en 45 A. H. ten Dam. Zaterdag, 30 augustus t.e.m. zon dag 5 sept. buiten de diensturen Electra H. Heijenk. Kolweg 44, tel. 2124, Gas; geen opgave, j Afbraak boerderij Schol- man op de Lichtenberg voor bochtverbetering Rijssense- weg aldaar. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 u. ds. C. C. Addink; 10.15 u. ds, C. C. Adclink (bed. 1-1Doop). Extra col lecte voor: Gezinsverzorging. 10 u. Jongerendienst in het gebouw Irene Geref. Kerk 9.30 u. en 15 u. ds. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor het F.A.K.A. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. Kerk za terdagavond 7.30 uur. Zondagmor gen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanic 9.30 u. past. medew. dhr. A. Schellevis. Extra collecte voor: Gezinsverzor ging. OKKENBROEK Herv. Kerk 9.30 uur dhr. Jac van Voorst van Over- schild (Gr.). Extra collecte voor de kerkvoogdij. •Zaterdag, 30 augustus en zondag 31 augustus A. E. Witkop, Wierden- sestraat 118. Rijssen, tel. 05480-2260 van 18.0019.00 uur. (alleen voor spoedgevallen) De nieuwe parallelweg aan de achterzijde van de afge broken boerderij Scholman. De heer Scholman heeft aan de andere zijde van deze parallelweg een nieuwe boerderij gebouwd, waar bij woning en beclrijfsgedeelte van elkaar gescheiden zijn. De weg Holten-Rijssen is vanaf de Broensweg (naar het Erve ..Twen- haar") tot aan de Eerste Zanddijk (bij Landeweerd) thans autoweg. Op dit traject staan geen borden met een snelheidsbeperking van 80 km. Dat wil echter niet zeggen, dat weg gebruikers wordt aangeraden maar raak te jakkeren. Tegenover het graanbedrijf van de fa. C. A. Müller Zn en ter hoogte van de Akkersdijk -(onder Rijssen), zal binnen afzienbare tijd door Rijks waterstaat nog een stuk parallelweg worden aangelegd ten behoeve van de gebruikers van de aldaar liggen de percelen, opdat deze niet recht streeks uitmonden op de nu autoweg geworden Rijssenseweg. Aangifte vrijdagsmorgens van 10 12 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438. bij geen gehoor 1799 mevr. Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 30 augustus en zondag 31 augustus R, Back, Holterberg 42, tel. 1291, HOLTEN Zaterdag. 30 augustus vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Onze administratrice, mevr. L. J. Kers-Lammers, Gaarden- straat 17, zal wegens vakantie afwezig zijn van 30 augustus tot en met 15 september a.s. Advertenties kunnen worden opgegeven aan de bekende adressen: W. Beijers, Holterberg 13, telefoon 1234 J. Wiggers, Kolweg 14. telefoon 1356 Redactie Holtens Nieuwsblad De voor-inschrijving voor de Heidewandeltocht, welke zaterdag onder auspiciën van de NUW door de wandelsportvereniging „De Trekkers" in deze gemeente wordt georganiseerd, is de duizend deelnemers reeds gepasseerd. Daaronder bevinden zich 70 groepen en individuele wandelaars uit de regio maar o.m. ook uit Gelder land. Drenthe en Friesland. De inschrijving staat echter nog tot de starttijd open. De start vindt om 14.00 uur plaats vanaf het gebouw Irene in de Boschkampsstraat. De Heid.emars zal dit jaar niet gaan zoals aanvankelijk weer in de bedoeling lag over de Borkeld, maar over de Holterberg en door. de Beuseberg. Ook zal de rustpauze niet gehouden worden bij de uitspanning „De Poppe", maar op drie verschillende andere plaatsen. Voor de 5 en 10 km. wandelaars op de camping „De Hol terberg" van de heer L. Veneklaas, voor de 15 km~wandelaars in het gebouw Irene en voor de 25 en 40 km tippelaars in zaal Vosman. De organisatoren hebben van de aanvankelijke route af moeten zien. omdat de weg naar de Langstraat bij het kampeercentrum ..De Haspel", waar deze het tracé van de nieuwe Dc vijfjarige Jcnneken Kolkman uit liet Neerdorp is woensdagmiddag omstreeks vyf uur op de Deventer- weg by het overslekcn van de straat door een personenauto, bestuurd door lï. L. uit Hellevoetsluis, aangereden en met ernstig hoofdletsel per zieken auto naar het St. Geertruiden Zie kenhuis in Deventer overgebracht. Haar toestand is zorgelijk. Jenneken was met haar achtjarige broertje en een vriendje van neger, jaar op weg om haar vader, die aan de overzijde van de Deventerweg in een weide aan het werk was, koffie met brood te brengen. Toen zij de weg wilden oversteken naderde de auto van de heèr L. De jongens ble ven op de weg staan om de wagen te laten passeren, maar het meisje schijnt achter hen langs de weg te zijn overgestoken met bovenstaand noodlottig gevolg. De bestuurder van de auto heeft nog getracht krachtig te remmen om een aanrijding te voorkomen, maar kon het meisje niet meer ontwijken. Er heerste grote ver slagenheid bij de bewoners aan de Oude Deventerweg waar het meisje woont. Gerrit Ribbink en Gerrit Nijland werden met hun kalfjes tot algemeen kampioen uitgeroepen op de keuring van de lagere landbouwschool. Voor het begin van deze keuring had de directeur de heer Wisselink allen har telijk welkom geheten. Hij wees op de grote betekenis van dit gebeuren. Een speciaal welkom kregen de twee juryleden, de heren H. Bonthuis uit Borne en E. Rietman te Zuidloo. Zij hadden niet zo'n gemakkelijke taak om ongeveer 50 kalveren te beoorde len op exterjeur, voorbrengen en toi let. Ondanks het minder fraaie weer werd het toch een geslaagde dag. Kampioen toiletteren werd Allard Markvoort te Holterbroek. Kampioen voorbrengen werd Gerrit Jansen te Evenals vorige jaren doet het Koningin Wilhelmina Fonds weer een beroep op de offervaardigheid van het publiek. De vrijwillige bij dragen worden gebruikt ter finan ciering van het onderzoek naar de oorzaken en verbeteringen in de bestrijding van kwaadaardige ge- zwelsziekten, dus van kanker. He laas is op dit gebied nog veel on bekend. Steeds dieper en gespe- cialieerder onderzoek is daarom dringend nodig. Met scherpe in telligentie worden theorieën opge bouwd, met groot doorzettingsver mogen en oneindig geduld worden proeven genomen en herhaald. Te leurstellingen betekenen een prik kel tot opnieuw beginnen, sukses- sen openen de weg naar volgende problemen. Dit onderzoek heeft plaats in het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam en in hel Radio Therapeutisch Instituut te Rotterdam. Bovendien wordt in deze instituten en in 13 over het gehele land verspreide centra voortdurend gezocht naar verbete ring in de toegepaste behandelings methoden. Regelmatig worden de verkregen resultaten uitgewisseld en vergeleken. De strijd gaat voort, heel langzaam. Voor velen te laat wordt getracht ook dit ge heim aan de natuur te ontworste len. Dit onderzoek is zeer kostbaar, het laatste jaar werd omstreeks 5 miljoen gulden door het Konin gin Wilhelmina Fonds uitgekgerd en het bedrag stijgt jaarlijks. Di', geld wordt geheel vrijwillig dooi de Nederlandse bevolking bijeen gebracht. voornamelijk door mid del van een grote jaarlijkse kollec- te. Als men u dus straks om een bijdrage vraagt, geef dan met mil de hand. Help het Koningin Wil helmina Fonds zijn strijd tegen de kanker te winnen. Mocht u op deze wijze niet be reikt worden, stort dan uw bijdra ge op gironummer 261100 van het Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam. Deze week ontvangen alle ge zinnen per post een geldzakje, dat in de loop van de volgende week door een aantal ingezetenen wordt, opgehaald. Mocht u door een of andere omstandigheid niet bezocht zijn. clan wordt u vriendelijk ver zocht uw bijdrage in het gesloten zakje te willen bezorgen bij de Co-op. Raiffeisenbank. Geeft mild. Geeft wat uw hart u ingeeft. Lettele. Kampioen exterieur (MRY) het kalfje van Andries Kloosterboer te Wesepe. Kampioen exterieur (FH) het kalfje van Gerrit Nijland te Hol terbroek. Holterbroek met 78' pt. G. Ribbink, Dijkerhoek met 78': pt. G. Krom- dijk, Zuidloo met 77 pt. A. Klooster boer, Wesepe met 78 pt. W. Horst man, Olst met 77 pt. H. J. Mark voort. Holterbroek met 76 pt. W. Scholthof Tzn., Schoolt met 76 pt. F. Klein Velderman. Bathmen met 75'/: pt. G. Jansen, Lettele met 75' pt. B. Kerkmeijer, Wesepe met 75 pt. D. Meuleman, Lettele met 75 pt. A. Markvoort, Holterbroek met 75 pt. J. Marsman, Espelo met 74',2 pi. W. Scholthof Wzn., Schoolt met 74'. 2 pt. W. Hekkerl, Oxe met 74';: pt. W. Markvoort, Dijkerhoek met 74 pi. A. Haarman, Zuidloo met 74 pt. Een 2e prijs kregen: W. Lensink, Dortherhoek 73' pt. A. Haarman. Zuidloo 73' pt. (2e klas). W. Vel- dink. Harfsen 73' pt. G. Wolters, Colmschate 73' pt. G. Volkerink, Ok- kenbroek 73 pt. H. Roetert. Diepen veen 73 p. W. Enderink' Harfsen 72V- pt.. H. KL Ovink. Zuidloo 72 pt. G. Markvoort, Neerdorp 72 pt. W. Tui- tert, Gorssel 71'/: pt. G. Smeenk. Oxe 71 pt. J. Niemeijer, Wesepe 71 pt. H. Jansen, Neerdorp 70V: pt. W. Boode, Espelo 70' 2 pt. B. Niemeijer, Okkenbroek 70' pt. G. Rensen. Es pelo 70 pt. H. van Schooten. Loo 70 pt. H. Meesterberends, Dijkerhoek 69' pt. W. Lubberdink, Neerdorp 69 pt. H. Nieuwenhuis. Diepenveen 69 pt. B. Trompert, Wesepe 68' pt. G. Klijn Velderman, Diepenveen 68' pt. Een 3e prijs kregen: D. Roeteróink, Gorssel 67 pt. G. Dommerholt, Epse 67 pt. 11. Schouwenberg, Bathmen 66' pt. J. Wassink. Lettele 662 pt. S. Nieuwenhuis, Colmschate. 66 pt. J. Hemeltjen. Diepenveen 64' 2 pt. J. Molendijk. Hem.mars 64' pt. W. Nijland, Espelo 63' pt. De heer Wilpshaar met en kele mede-weidgenoten na het schieten van het wilde zwijn. Van links naar rechts Gerard Brands, Wilpshaar Henk Bekkernens, jachtop ziener Hegeman en Bram ter Harmselalsmede twee zoontjes van de heer Wilps haar. die met vader mee mochten omdat moeder uit E 8 kruist, met vier lagen prikkel draad is afgesloten. Men wandelt nu vanaf het gebouw „Irene" via Tuin straat. Larenseweg. Stationsstraat en de Beukenlaan de Holterberg in, waar de wandelaars langs de Panoramaweg uitzicht hebben op de bloeiende hei develden op de Holterberg. Langs dc Dikkesteensweg, de Drostenweg en Schoutenstraat komen de lange af stand-wandelaars op de plek, waai de voorgeschreven rust gehouden wordt. Na de pauze trekt men de Beu seberg in, om allemaal via de Beuse- bergerweg, Larenseweg en de Tuin straat. waar H.M.V. gereed staat voor een muzikale begeleiding, aan de fi nish, het gebouw „Irene", terug te ke ren. Er wacht de deelnemers nog een verrassing. Op de dagcamping van het Staatsbosbeheer op de Holterberg zal hen gratis een flesje Rivella worden aangeboden. Geboren: Agnes dv J. E. Tulier en P. J. A. Holmer. Deventerweg 7 Janna Hendrika dv F. Klein Tee* selink en W. Markvoort, Beuseberg 174 Theresia Maria dv W. J. Kern- per en W. J. in 't Veld. Waarden- borchstraat 34 Benno Albert zv A. Vincent en B. Westerik, Weversstr. 5. Overleden: A. J. Nijkamp 89 jaar, Beuseberg 117. Ondertrouwd: J. Meerman 24 jaar, Kerkstr. 5 en G. Noteboom 21 jaar, Dijkerhoek 93 P. D van Dam 32 jaar, Amsterdam en M. Berends 27 jaar, Aalpolsweg 36. Gehuwd: W. Wijenberg 25 jr. De venter en H. Willems 24 jr, Holter broek 14. BEVOLKING Ingekomen: C. van Iperen en gez. van Den Haag naar Vianc-nweg 220 J. G. C. Addink van VSA naar Raal- terweg 12 J. C. Hoogkamp van Hoogeveen naar Holterweg 1 C. T. ter Hoeven en gez. van Rijssen naar Lageweg 3 M. Berends van Amsterdam naar Aalpolseweg 36 A. J. Schóneveld en gez. van Voorst naar Schoutenstraat 58 J. H. M. Meijer van Rijssen naar Beuseberg 145 a J. H. Keddeman van Duits land naar Mr. G. Vixseboxsestr. 39 G. B. Greutink van Deventer naar Holterberg 25 J. Ruitenbeek en gez. van Enschede naar Beuseberg 64 G. J. Derksen-Wichers van Gorssel naar Dorpsstraat 33 B. Breukink van Arnhem naar Oranje straat 65. Vertrokken: J. C. Eelvelt v. Voors- boersstraat 5 naar Den Haag H. J. Beldman van Holterbroek 48 naar Almelo G. Kolkman van Gaarden- straat 13 naar Utrecht H. P. Claa- sen en gez. van Schoutenstraat 16 nr. Amersfoort H. M. Huisken-Brons voort van H. J. Wansinksiraat 9 nr. Rijssen. Vrijdag, 29 augustus t.e.m. zondag 31 augustus keurmeesters buiten de diensturen C. Dijkstra, School straat 5. tel. 1833, maandag 1 sept. t.e.m. zondag 7 sept.: H. J. Moleman, Lageweg 13. tel. 1974. Aangifte ge storven dieren op zaterdag: van 9 11 uur aan het slachthuis, tef. 1349. Wegens vakantie maatschappelijk werkster geen spreekuur^ In spoed gevallen. Bureau Maatschappelijk Werk Zuid-West Salland", Hofstr. 9 Deventer, tel. 05700-12548 (tussen 9 en 10 uur, de heer Drost). (Zie ook ad vertentie!. zodanig met geweren af zetten, dut 't varken, De heer H. Wilpshaar. nens, van ,,De Sprengen- hoojd der o.l. Kolk- berg" bij Haarle het toe- school. heeft maandag- zicht heeft. Die dag en door een aantal drijvers avond tegen het invallen de volgende zaterdag naar de geposteerde ge- de werd er reeds jacht op weren van de schemer Heihuizen aan de voet gemaakt, zonder dat men worden. gedreven kon Woest snuivend kwam het varken uit de dekking en met een wel gericht schot op 't blad (hartstreek) wist dhr Wilpshaar en zijn weid- van de Holterberg een succes had. Ook zondag wild varken geschoten, werd er naar uitgeke- een 1' 2-jarige keiler, ken, maar toen mocht van naar schatting lach- men natuurlijk niet ja- tig kilo. Dat zal deze gen. Maandag kwa succesvolle nimrod in mededeling van de land- genoten een vreugdevol z'n leven misschien nooit bouwer Joh Herder, dal moment. In allerijl werd weer overkomen, want deze hem (een keiler i de heer Wilpshaar is een mannetjesvarken) geen grootgrondbezitter gezien had onder de en wilde zwijnen zijn in boomgaard. In allerijl deze streken dun ge- werden toen de nodige zaaid. In de omgeving maatregelen getroffen van Schoonheeten schij- om de nodige jagers bij nen er nog wat voor te elkaar te krijgen. Met komen Vrijdag werd dil acht geweren trok men exemplaar reeds gesig- naleerd in het jachtter- °p e" ZQp men kans rein, waarover jachtop- 'le^ bosje waarin het wil- Henk Bekker- de zwijn verdwenen j - zoals het jachtgebruik dat voorschrijft - 'n tak van een boom geschoten breuk" (afgeleid van het Duitse ,,bruch") op de hoed van de suc cesvolle jager gestoken. En natuurlijk bleef het daar niet bij. Ten huize van de heer Bekkernens werd natuurlijk 'n dronk uitgebracht op het suc ces van deze namiddag. Wilde varkens zijn geen lieverdjes en kunnen heel wat schade aanrichten. Momenteel voeden zij zich met eikels en boomwortels, maar zij verstoren ook fazantennesten en halen de jongen uit de konijnenwrangen, vertelde de heer Bekkernens Ook zien zij er niet tegenop om in kippenhokken een heerlijke kippenbout te verschalken en dan blijft het beslist met bij één kippetje. De boeren in de Heihuizen zijn daarom beslist wel blij met een uitstekend schot, dat de heer Wilpshaar met zijn kogelgeweer wist af te geven. ziener,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1