Zal Geskesdijk met puin worden verhard en oud volop plezier Feest in Dijkerhoek Belangstelling schijnt getaand Ergerlijke vervuiling van sloten en wegen constateert de heer Ten Berge Ds. Israël nam afscheid in Holten en Dijkerhoek V V V -vakantieprogramma >NZE AGENDA Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Sloringsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Kerkdiensten Gezinsverzorging Klankbeeld toerisme Achterhoek voor de RONO BINNENBRANDJE bekendmaking Officiële VRIJWILLIGE BRANDWEER Diploma analist Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 22 augustus 1969 Jaargang 21 - No. 33 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* 'Advertentieprijs 1-15 mm ft contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 23 augustus Ï7.00 uur: Z.C. Twenhaarsveld naar H.Z.C. Neede. Vertrek vanaf de Tuinstraat. Zondag 24 augustus J/0.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 25 augustus e.v. dagen Opheffingsuitverkoop E. J. Westerik, Larenseweg 1 (zie adv.) Maandag 25 aug. t.e.m. 30 aug. Fa. H. J. Bouwhuis en Zn.. Oranje straat wegens vakantie gesloten. Dinsdag 26 augustus 8:30 - 4.30 uur: Opgave voor ballet lessen Balletschool „Marga Rei- ners" in hotel Vosman (zie adv.) Zaterdag 30 augustus 14.00, 14.00 14.30 uur: Heidewandel- tocht vanaf het gebouw Irene in de Tuinstraat, resp. 40 km, 25 km, 15 km, 10 km en 5 km. Zaterdag 30 aug. t.e.m. 8 september Dameskapsalon „Elegant" wegens vakantie gesloten. Zondag 31 augustus KJ.00 uur: Nationaal concours-hippi- que te Bathmen (zie adv.) Maandag 1 sept. t.e.m. 6 sept. Slotmans' Levensmiddelenbedrijf we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 1 sept. t.e.m. 8 sept. Bakkerij G. Slotman wegens vakantie gesloten. Dinsdag 2 september 19.00-20.00 uur: Opgave voor pans- school H. Reiners in hotel Vosman (zie advertentie). Donderdag 4 september 19.00-20.00 uur: Opgave danslessen Dansschool Reiners in, café 't Bonte Paard (zie adv.) Dinsdag 9 september •9.30 uur: Aanvang danslessen Dans school Reiners (zie adv.) Donderdag 11 september 119.30 uur: Aanvang danslessen Dans school Reiners in zaal 't Bonte Paard" te Dijkerhoek. 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek. In een druk bezochte middagdienst heeft ds. J. H. Israël wegens vertrek naar Coevorden zondag afscheid genomen van de Her vormde Gemeente van Holten in welke gemeente hij plm. 16 jaar zijn arbeid als herder en leraar verrichtte. De afscheidsdienst werd o.m. bijgewoond door tal van genodig den, waaronder het dagelijks bestuur der burgelijke gemeente, col lega's uit de ring Rijssen, afgevaardigden van de classis Deventer en het Provinciaal Kerkverband Overijssel. De dienst werd geopend met het zingen van psalm 98 de verzen 1 cn 3 en na het uitspreken van de geloofsbelijdenis zong de ge meente Gezang 103. Ds. Israël las daarna uit het Oude Testament Psalm 146 en uit het Nieu we Testament de v.erzen 16-28 uit 1 Tness. 5. In zijn predikatie naar aanleiding van het tekstwoord „Dankt onder alles want dat is de wi'l Gods in Christus Jezus ten opzichte van U" (1 Thess. 5 vers 18) stelde ds. Israël de vraag: „Is het niet al te gezocht om in een afscheidsdienst te preken over de blijdschap? „Het is toch ir- rieel. Hebben we onszelf misschien opgeschroefd om straks bij wijze van spreken in tranen uit te barsten. Hoe dan ook, het doet op z'n zachtst ge sproken toch wel een beetje vreemd aan over danken te gaan spreken. Een uitdrukking als: bij scheiden komt lijden, ligt ons eigenlijk beter; dal is tenminste werkelijkheid. En wanneer je dan ruim 16 jaar in de gemeente hebt gewerkt, en dit door gaans met blijdschap hebt gedaan, dan ligt het toch voor de hand, dat er veel eerder sprake zou zijn van weemoed dan van blijdschap. Hech te banden moeten immers losgelaten ■worden en dat valt niet mee. zeker niet, wanneer 't gevoel een hartig woordje meespreekt. En toch: blijdschap! In de lange reeks van jaren hier in Holten door gebracht is het u, gemeente, bij her haling verkondigd dat de kern van 't geloof de blijdchap de dankbaar heid is. Dankt God onder alles, want dat is wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van U zo schrijft Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Hij houdt geen donderpreek ook zoekt hij het niet in het dogmatïsch-theo- logische: neen. heel praktische wijst hij de gemeente op haar taak in de wereld. Omdat de gemeente onderweg ls naar de komst van het rijk Gods in heerlijkheid, waarbij God zal zijn alles in allen, juist daarom heeft de gemeente een taak: actief bezig zijn; getuigend. Als wegbereikers. Door God geroepen. Dankt God onder alles. Een op dracht! Het is oGds wil. dat we blij de mensen zijn. Niet instemmen met het hallelujah staat gelijk met het missen van het doel in ons leven. De taak van de gemeente is: God te lo ven door woord en daad. De lof Gods is geen vrije tijdsbesteding. We moe ten leren méér rekening te houden met I-Iem, dan met de omstandighe den. Dat vraagt van ons de moed om risco's te nemen! Laten we bij voorbaat weten dat God mens geen gemakkelijk reis beloofd heeft, maar voor wie volhardt tot het einde, een behouden aankomst. Ook Paulus wist dat het alles niet zo maar ging. Hij zegt daarom: Bidt zonder ophouden en hij besluit met de woorden: Hij. die u roept is getrouw. Hij zal bot ook doen. Zo is nu God! Geweldig! Lof zij U Christus in eeuwigheid aldus eindigde ds. Israël zijn afscheidspre- dikatie. In aansluiting aan de predi king zong het Hervormd Kerkkoor 't geestelijk lied „Gods liefde". De afscheidsdienst werd besloten met het staande zingen van het be kende lied „U zij de glorie" (verta ling dr. J. W. Schulte Nordholt). Namens kerkeraad en gemeente sprak ouderling Joh. Koopman een woord van dank tot ds. Israël die steeds met. raad en daad klaar stond en mede dank zei zijn leiding en in- zicht werden vele moeilijkheden en problemen opgelost. Mevr. Israël werd dank gezeg voor de hartelijke ontvangst in de pasto rie en de genoten gastvrijheid. Na dat ouderling Koopman dominee en mevr. Israël en hun kinderen in Coe vorden Gods zegen had toegewenst, xong de gemeente: staande de zegen bede uit gezang 263 ..U zeeg'n God. Hij steil' u tot een zegen". Burgemeester mr. W. H. Enklaar Bij het voorstel om f 12.000,beschikbaar te stellen voor de aankoop van mijnsteen voor de verharding van de Geskesdijk en Veenweg sprak de burgemeester de veronderstelling uit, dat de belangstelling na de hete droge zomer bij de aangelanden wel eens tanende kon zijn. Ook wethouder Rietberg had geconstateerd, dat het enthousias me danig geluwd is. Op de opmerking van de heer Meerman, dat er niet veel aanwonenden zijn, verklaarde hij, dat er een samenspre- king is geweest. Hij zou 't jammer en teleurstellend vinden, wan neer de verharding nu niet door zou gaan. Op een opmerking van de heer Wiggers, dat de mensen denken, dat zij o.a. het puin van de boerderij Teeselink gratis krijgen, verklaarde de wethouder, dat de betrokkenen 1' 2,vergoeding per strekkende meter ontvangen die zij besteden kunnen zo zij willen, maar van het puin moet f 4, per kuub voor de vracht betaald worden. De voorzitter merkte nog op. dat men goed moet beseffen, dat als men „neen" zegt het geld naar een ander object gaat. Men moet dus goed weten wat men wil. De raad voteerde nog een aantal kredieten. Met een grapje tot de hee' Bosschers zei de burgemeester „Wij kunnen vanavond met een gerust har naar Dijkerhoek gaan, wij geven f 42.201 en f 1200 voor een aanvullend krediet voor de bouw van de school in Dijkerhoek en voor een 4e noodlo- kaal." Verder werd gevoteerd f 1900 voor verlegging van de bocht Pasto riestraat - Larenseweg f 2740.33 boe ken taalmethodge School met de Bij bel f 3220.- aankoop containers f 1900 sporveldje bij de Scholen; meeneschap en f 12.012 voor vervan ging banken School met de Bijbel. De heer Ten Berge noemde bij d rondvraag de vervuiling van sic ten en wegen „hartverscheurend" Bij een rondrit had hij in dit opzicht ergerlijke dingen geconstateerd. Hij stelde voor een van de arbeiders on bezoldigd veldwachter te maken politie wil hier niet zo op meende hij. „Er is een regeling in de maak voor het grove vuil" verklaarde de burgemeester. De heer Ten Berge wilde voor de viaduct een bordje plaatsen „Fietsers rechtsaf" omdat een heleboel mensn slechts op hel laatste moment zien hoe aan de wes telijke zijde het rijwielpad loopt, voorzitter was het met hem eens, dat de situatie inderdaad een beetje vertjes' 'is. De heer H. Rietberg wees nog eens weer op de ongelijke afritten van de Broekdijken en de Manenschijnsweg en op de grote gaten in de Dorperdijk door het zware verkeer. Men is met het herstel begonnen verklaarde wet houder Rietberg. De heer Ten Berge vroeg zich af of het zin heeft adhesie te betuigen aan het verzoek van de raad Putten om de Gelderse grond terug te halen uit het monument op de D. in Amsterdam, maar de burgemees ter voelde daar helemaal niets voor. „Laten wij het B. en W. van Amster- zei het op hoge prijs te stellen in de ze afscheidsdienst in de gelegenheid te worden gesteld een kort woord te mogen zeggen .en ds. Israël te kun nen danken voor het vele en belang rijke werk dat werd verricht buiten het kerkelijk verband. Mr. Enkiaar noemde in 't bijzonder het godsdienstonderwijs op de o.l. scholen en de Scholengemeenschap en het vele werk gedaan i.v.m. de bouw van een bejaardentehuis waarvan u nog juist voor het vertrek naar Coe vorden maquette en bouwplan ten ge meentehuize kon aanbieden. Na de toespraak van mr. Enklaar zong het kerkkoor o.l.v. de heer J. op den Dries van Nijverdal, psalm 121. IIoIten.se jaren goede jaren In zijn dankwoord herinnerde ds. Israël aan de vele besprekingen die ten gemeentehuize waar men altijd vriendelijk werd ontvangen plaats vonden. Men was het niet altijd eens doch in vriendschappelijke sfeer wer den de moeilijkheden en pioblemen besproken en steeds vondt men een uitweg. Ds. Israël dankte ook voor de persoonlijke vriendschap en hij w.enste mr. Enklaar als burgervader van Holten voor de toekomst Gods zegen. Woorden van dank werden ook gericht tot het Kerkkoor en dirigent Op den Dries, koster J. Meerman en mevr. Meerman, hulp-koster Roelofs, kerkelijk administrateur de heer A. Teeselink. mevr. Soer, organist An ton Koopman, ds. C. C. Addink en de eerw. heer A. Schellevis. We zijn. zo besloot ds. Israël, dankbaar voor de Holtense periode in ons leven en dank baar omdat we hier mochten zijn. Als we tot zegen zijn geweest past ons hiervoor allereerst dank je gens Christus de Heer. Na h.et dankwoord was er in de consistorie gelegenheid om van de fa milie Israël met een haddruk te ne men een gelegenheid waarvan allen die deze afscheidsdienst bijwoonden gaarne gebruik maakten. Na het afscheid in de consistorie kwam het dominee's gezin met de genodigden nog even samen in ge bouw „Irene" waar achtereenvolgens nog het. woord voerden pastoor Schie- vels van Nieuw Heeten, namens het R.K. volksdeel van Holten, ds, R. Oosterhoft' namens de geref, kerk, de heer Langenhoff namens de Hervor- de kerk van Enter (waar ds. Israël indertijd consulent was) ds. G. de Roest van Steenwijk namens het Pro vinciaal Kerkverband (PKV) en ten slotte door ds. Pb. .1. Stoutjesdijk van Hellendoorn namens de classis De venter en de collegae van de ring Rijssen. Afscheid van Dijkerhoek Zondagvoormiddag nam ds. Is raël in gebouw „IJcthanië" afscheid van Herv. Dijkerhoek. Na de pre diking sprak ds. G. I), Harmsen van Raalte namens de classis Deventer ee» woord van dank voor het vele werk dat ds. Israël steeds met veel liefde en enthousiasme verrichte. De heer II. A. Schutte sprak namens de commie „Bcthanie" en de Hervorm den van de buurtschap Dijkerhoek. Gedurende de 16-jarige ambtsperiode heeft men in Dijkerhoek van ds. Is raël steeds veel steun en vriendschap ondervonden cn Dijkerhoek en „Be- hanië" bewaren aan u de beste her inneringen zo besloot de hr. Schutte. Hij wenste ds. Israël cn zijn gezin in Coevorden Gods zegen. Ds. Israël sprak hierna een woord van dank en nam met een handdruk afscheid van de Djikerhoekers aan wie hij" ycle, goede herinneringen be waart. GEVONDEN 1 kinderportemonnaie met inhoud, 1 damesvest, 1 deksel van gereed schapskastje bromfiets met gereed schap, 2 tropische vogels, 1 jong zwart hondje, VERLOREN 1 herenportemonnaie met inhoud, 1 jack, 1 kruiskoppeling van tractor. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur doch NIET tussen 13 en 14 uur. GeborenJan Eduard, zv G. J. Saalmink en H. Stam, Look 39a Gerrit Jan, zv B. J. Barvelink en W, H. Pieffers, Neerdorp 64 Mar cel Henri, zv J. H. van Engbrink en M. Ramaker, Bessinkpasstraat 17. Gehuwd: J. Reilink, 24 jr, Holter- broek 58 ,en M. E. Meuleman. 22 jr, H. J. Wansinkstraat 4. Bevolking: Ingekomen: geen. Vertrokken: P. J. C. van der Wer- ve en gezin, van Beuseberg 20 naar 's Heer Arendskerke II. Kosterbok en gezin, van Kozaklcenstraat 40 naar Hellendoorn J. H. Israël en gezin, van Pastoriestraat 44 naar Coevor den II. Keizer, van Holterberg 46 naar Enschede J. Reilink van Hol terbroek 58 naar Bathmen M. E. Reilink-Meuleman. van H. J. Wan sinkstraat 4 naar Bathmen E. Ve neklaas en gezin, van Look 90 naa Oldenzaal G. J. Hulsman, vai Dijkerhoek 84 naar Zwolle. Zaterdag 23 augustus tot en met vrijdag 29 augustus buiten de diensturen Electra: J. Kolkman, Gaardenstraat 31. telef. 1368. Gas: J. Bosschers. Beuseberg 129. tele foon 1945. Vrijdag 22 augustus tot en met zondag 24 augustus: H. W. Goorman, Kolweg 52, telef. 1513. Maandag 25 augustus tot en met zondag 31 aug. keurmeesters buiten de dienst uren C. Dijkstra. Schoolstraat 5. telefon 1833. Aangifte gestorven dieren op za terdag: van 9.00 - 11 00 uur, aan het slachthuis, telefoon 1349. dam niet moeilijker maken dan zij het al hebben, was zijn repliek. „La ten wij ons eerst met onze eigen za ken bemoeien". Op een vraag van de heer Westerik antwoorde de burgemeester, dat de plannen voor het bejaardencentrum zover gereed zijn, dat zij naar Volks huisvesting en de Schoonheidscom missie zijn gezonden. Er is ook een maquette gemaakt. Spreker hoopt, dat midden 1970 de eerste spade in de grond kan worden gestoken. De trage gang van zaken lag niet bij de voorbereidingscommissie of bij ons", verklaarde wethouder Rietberg nog „maar hield verband met het niet tijdig verwerven van de grond". HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 3.30 en 10.15 uur past.medew. de heer A. Schellevis. Gerei. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp; 15.00 uur ds. Lenters van Delden. In beide diensten is het ene offer voor de emeritaatskas. Bij de uit gang collecte voor verbouw van de kerk. R.-K. Kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene (Eucharistievie ring) NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 7.30 uur; zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds. C. C. Addink, OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur W. P. J. Osinga (Bed. H.A.). Aangifte vrijdagsmorgens van 10.00 tot 12.00 uur bij: mevrouw Knijff-Dekker, telef. 1438, bij geen gehoor: telef. 1799 mevr. Beltman- Aanstoot. In het Gelders programma van de RONO wordt op dinsdag 26 augustus ■een klankbeeld uitgezonden over het toerisme in oostelijk Gelderland. In dit klankbeeld zijn o.a. vraaggesprek ken opgenomen met de heer F. Swaan in Zutphen, direkteur Streek VVV Achterhoek en de heer H. Heu- sinkveld in Winterswijk. Daarnaast worden impressies gegeven over het toerisme in Eibergen en Lochem. Het programma is samengesteld door Jan Bresser uit Winterswijk. Bij werkzaamheden in een beton nen schuurtje op het erf van de landbouwer G. ten Dam. Espelo 7, zette een steekvlam uit een gasbran der .een laag stro in brand, waardoor een binnenbrandje ontstond en de brandweer werd gealarmeerd. Deze was vrij spoedig ter plaatse en doof de het vuur met twee stralen van de nevelbluswagen. Het brandje had niet veel te bete kenen, de wind stond gunstig, name lijk van de boerderij af. De schade is miniem. Het brandje vond plaats om plm. half vier 's middags. -f-- De buurtschap Dijkerhoek heeft woensdag begunstigd door mooi zomerweer (Pluvius kwam gelukkig maar heel even storen) zijn traditionele school- en volksfeest gehouden dat volgens tra ditie weer uitstekend is geslaagd. Van de prachtige molen, de school en enkele huizen wapperde fier het rood, wit, blauw en overal in de bloeiende, vooruitstrevende buurtschap heerste een vrolijke feestelijke stemming. Hoe kan het ook anders. Door de jaren heen viert Dijkerhoek zo medio augustus feest en zet men de bloemetjes buiten op een manier zo als dat in Dijkerhoek nog kan. Jong en oud heeft plezier. De volksspelen vormen ieder jaar weer een „trekpleister" zowel wat het aantal deelnemers als het aantal belangstelenden betreft. Deelnemers en deelneemsters tonen bij de verschillende spelen hun behendigheid en zorgen vaak voor de komische noot en sensatie zo als o.a. bij het kuipsteken, het ski- en zaklopen. De schooljeugd vermaakte zich -weerkostelijk in de draai en zweefmolen en genoot met volle teugen van goochelaar professor Herbe Maison terivijl men een sportieve strijd voerde om de prijzen die bij de verschil lende spelletjes te verdienen waren. Tussen de verschillende bedrijven door werd de jeugd ruim getracteerd op allerlei lek kers. An ja Alien PRACHTIG VERSIERD Het feest begon voor de jeugd reeds woensdagmorgen, toen op het plein bij de school de versierde fiet sen, karretjes, steps, boogjes etc. ge toond moesten worden. Prijzen wer den hiervoor niet beschikbaar ge steld, doch alle kinderen (van de 99 kinderen, die in Dijkerhoek op school gaan deden 97 mee aan de versie ring) ontvingen van de commissie een reep chocolade. Allen krijgen over enkele dagen nog een zoge naamde aanmoedigingsprijs. Na de keuring trokken de jongelui niet IIMV voorop naar de feestweide bij café „Het Bonte Paard", waar onder leiding van het onderwijzend personeel en de schoolfeestcommis sie de verschillende spelletjes wer den gehouden. De beide prachtig versierde wagentjes met de leuk versierde pony's gaven aan de op tocht extra fleur en cachet. Zowel bij de spelletjes voor de kinderen als bij de volksspelen bewees de geluids installatie van de heer E. .T. Kers goede diensten. FEESTAVOND De opening van het feest had dins dagavond plaats mei een feestavond in zaal „Het Bonte Paard". Een avond, die geheel verzorgd werd door het duo „De Hei-kneuters" uit Aalten. De geheel bezette zaal ge noot van het afwisselend programma (conference, schetsjes, accordeon en zang), dat dit duo bracht en men applaudisseerde vele malen hartelijk De voorzitter van do volksfeest commissie, de heet H. Sluiter open de deze avond met een hartelijk woord van welk n. waarbij hii zich in het hiizonder richtte to* buree meester mr W. H F.nk'aar wethou der H. Klein Velderman en de ge meentesecretaris de heer G. J. Lan- genbarg. Hij sprak verder 'n woord van dank tot allen, die door het schenken van een groter of kleiner bedrag zorgen, dat er in Dijkerhoek iedere zomer feest kan worden ge vierd. UITSLAGEN KINDERSPELEN Eerste klas (meisjes) blokjes ra pen: le prijs: Annie Ebrecht, Me ij er man, Ria Meijer man Sluiter. 2e prijs: Willy Ebrecht, Thea Ha verslag, Gerda Meuleman. Betsie v/d Worp en Ria Sluiter. 3e prijs: Ina Boode. Jannie Hoek man, Johanna Meuleman en Joke Stevens. Eerste klas (jongens) blokjes ra pen: le prijs: Gerrit Broekhuis, Theo Kl.Lankhorst, Johan Rechterschot en Riny Ulfman. 2e prijs: Gerrit Beunk, Gerrit Kroon. Jan Manenschijn en Henk Stevens. 3e prijs: Gerrit Aanstoot. Harrie van Coeverden en Joan Smale. Tweede klas (meisjes) verkleed partij: le prijs: Yvonne Feddema, Ina Koopman. Jannie Nijland. 2e prijs:Dini Kettelarij, Hanneke Nijkamp en Jennie Klein Lankhorst. Tweede klas (jongens) verkleed partij: le prijs: Anion Koopman en Henk Prins. 2e prijs: Bertie Jansen Manen schijn en Bertus Temmink. 3e prijs: Dirk Hoekman en Bennie Tempelman. Derde en vierde klas (meisjes) ballontrappen. le priis: Hanneke Manenschijn. Hennie Temmink. Ansje Rechter schot. Ria Veneklaas. Jannie Meule man. Gerry Haverslag. 2e prijs: W. Stevens. Ria Teese link, Bernarda Wissink. Marietje Aaftink. Dikie Nijland en Lianne Feddema. 3e prijs: Jannie Jansen Manen schijn, Anke Wilmerink, Annet Nij land. Jannie Willink. Hennie Baltus. Wlily Bluemink, Ansje Sluiter en rneke Haverslag. Derde en vierde klas (jongens) ballontrappen: le prijs: Gerrit Hoekman, jhr. Henk van Coeverden. Martin Nij- '<amp. TTans Steunenberg en Appie Poliste. 2e prys: Din&nt Honcoop, H%rx»nn Mej. Ulfman maakte natte salto. Smale, W. Stevens, Dirk Luggen- horst en M. Haverslag. 3e prijs: Freddy Beldman, Jan Beunk, Wirn Wilmerink, Henk Klein Teeselink en Henk Jansen. Vijfde en zesde klas (meisjes) hin- dernisbaan: le prijs: Gerrie Brinkman, Gea Prins en Bertha Podt. 2e prijs: Tonnie Temmink en Alie Nijland. 3e prijs: Gerda Honcoop. Jennie Koopman, Riki Meuleman en Bettie Hoekman. Vijfde en zesde klas (jongens) hin- dernisbaan le prijs: I-Ienk Brinkman. Wjm Wegstapel, Jan Honcoop, Herman Sluiter en Joop v.d. Worp. 2e prijs: Harrie Sluiter. Freek Wil merink. Herman Nikkels en Willie Wagenvoort. 3e prijs: Aaldrik Paalman. Bertus Stevens. Wim Kettelarij, Dirk van Huigenbosch. Johan Veneklaas Slots, Gerrit Stevens. Herman Ebrecht. Jo han Huzen en Gerrit Tuitert. VOLKSSPELEN De uitslagen van de volksspelen, waarvan de prijzen bestonden uit waardebonnen, waren als volgt: Ringsteken per fiets (dames): 1. Mevrouw Beldman-Wegstapel, 2. De burgemeester der gemeente Holten vestigt er de aandacht op, dat wegens noodzakelijke uitbreiding van het personeel een aantal vrijwilligers bij het brandweerkorps geplaatst kan worden. Aan een eventuele aanstelling, die zal geschieden in de rang van adspi- rant-brandwacht, zal een strenge medische keuring vooraf moeten gaan, terwijl o.a. het volgen van een cursus gedurende het winterseizoen tot een verplicht onderdeel van de opleiding behoort. De leeftijd moet bij voorkeur lig gen tussen 20 en plm. 30 jaar, ter wijl men woonachtig moet zijn in het dorp Holten. Het bezit van alle rij bewijzen kan tot aanbeveling strek ken. Degene die zich tot dit sportieve, dankbare werk voelt aangetrokken, kan zich hiervoor aanmelden bij de commandant van het korps, de heer T. Prak, kantoor Oranjestraat 40, lel. 1471 thuis tel. 1245), die tevens gaarne bereid is alle gewenste in lichtingen te verschaffen. De Burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De heer Joh. Bieleman, Espelo 50, slaagde te Amsterdam voor het di ploma analist, voor wetenschappelijk chemisch onderzoek. Zaterdag, 23 augustus, vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: M. S. Korevaer. Pastoriestraat 50, telefoon 1870 (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag 23 augustus en zondag .24 augustus: H. F. Steunenberg, Pastoriestraat 42, Holten, telef. 1433, van 13.00 - 19.00 uur (alleen voor de spoedgevallen). Zaterdag 23 augustus en zondag 24 augustus: R. Back. Holterberg 42 (achter „De Wielen"-oostzijde)tele foon 1291. 's Ochtends van 9.00 - 10.00 uur, behalve op woensdag, in het Groen» Kruisgebouw, telefoon 1346. mevrouw Stevens-de Grote, 3. Dini Klaasses, 4. Alie Nijland, 5. Ineke v.d. Worp. Ringsteken per trekker (heren): 1. Joh. Tuitert Joh.zn., 2. W. Ste vens Tzn„ 3. Jan Reilink. 4. G. Pin- kert, 5. G. J. Beldman, 6 W. Ste vens, 7. G. Noteboom. 3. Jan Ulf man. Stoelendans: 1. Gerrie Reilink Wd., 2. Jantina Pinkert, 3. mevrouw R. Bieleman- Vastert, 4. Alie Stevens Wd„ 5 mevr. D. Jansen-Manenschijn. Zaklopen (dames): 1, Ineke v.d. Worp, 2. Aaltje Rat- tink, 3. Jannie Wegstapel Ed„ 4. Alie Nijland, 5. Gerrie Reilink Wd. Zaklopen (heren): I. Jan Reilink, 2. G. Pinkert Tzn., 3. Jan Ulfman, 4. H. Rensen Jzn., 3. G. H. Rensen. Bromfietsrace met hindernissen: 1. H. Rensen Jzn., J. Denneboom, Bathmen, 3. G. H. Rensen Dzn. 5. Wim Bannink. Skilopen met hindernissen: 1. groep H. Rensen, G. Wagenvoort en G.Vlogtman, tijd 99,9 sec.; 2. groep J. Reilink. Dika Krikkink en Gerrie Krikkink, tijd 103 sec.; 3. groep H. Bieleman, G. Bieleman en Joh. Tuitert, tijd 108 sec. Kuipsteken: 1. Wim Bannink. 2. Johanna Ulf man, 3. H. Rensen, 4. A. Wegstapel Jzn.. 5. G. Kleiboer. Schieten (personele baan): 1. J. Pinkert. 2. B. Nijland. 3. G. Kleiboer, 4. W Smale. 5. W. Wis sink. 6. F. J. Sluiter, 7G- D. A KI. Teeselink, 8. H, Beldman, 9. H. Koopman. Schieten (vrije baan): 1. B. Nijland. 2. G. D. A. Klein Teeselink. 3. H. Beldman, 4. Bertus Rensen, 5. W. Wissink, 6. ,J H. Bos schers. Hoewel er nog wel vakantiegangers in Holten verblijven, loopt het VVV-vakantieprogramma ten einde. De volgende week blijven, zoals hieronder blijkt, nog enkele evenementen gehandhaafd, maar daarna is het voor dit seizoen weer afgelopen. Het is een drukke periode geweest en veel toeristen hebben van de verschillende programmapunten geno ten. Voor de komende week blijft het volgende nog van kracht: Maandag. 25 augustus: 14.00-16.00 uur: Bezichtiging manege Beldman aan de Marke- loseweg. Men kan een kijkje nemen in de stallen of vanaf het balkon een dressuur volgen in de grote manege. De toegang is vrij. Dinsdag, 26 augustus: 10.00 uur v.m.: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Vervoer per eigen auto. Vertrek vanaf het VVV-kantoor, Gaardenstraat, telefoon 1533. Deelname-prijs f 1,—. Men ontvangt een proefje kaas. Tijdige opgave nood zakelijk. Woensdag, 27 augustus: S.00 uur v.m.: Morgenwandeling onder leiding door het natuur reservaat op de Borkeld onder leiding van reservaatbewaker Jansen. Samenkomst bij diens woning Borkeldsweg 8a Mar- kelo. 14.00 uur: Bezichtiging en rondleiding op het pluimveebedrijf Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). De produk- tie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Tourlngcartochten: De O AD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten in binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland, Königswinter Tecklenburg, Bad Rothenfeld, enz. En in het binnenland o.a! naar de Etteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twentetocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1