Zomergasten dansten mee op boerenbruiloft in de tent H. J. BEKKERNENS JR schutterskoning van Holten Henk Nieuwkamp (Borne) won 7e wielerronde PROGRAMMA RECREATIETENT BORKELD CURSUSSEN MODERNE BEDRIJFSELEKTRONiCA Henk Poppe (Nijverdal) de beste nieuweling Belangstelling, door de warmte, wat minder dan voorgaande jaren Duif W. Aaftink eerste van Roosendaal Waterfeest in Twenliaarsveld Ballonwedstrijd Er werd even te vroeg gejuicht Dit jaar opnieuw in Enschede Zomerexcursie bedrijfsvoorlichting Vrijdag 1 augustus 1969. Burgemeester Berend Willem Dapper Jan Oosterkamp, in het dagelijks leven besteller der PTT geassisterd door de hulp-amb tenaar Derk Jan Helderman Lieuwe Meinsma, le kaasmaker van de zuivelfabriek „De Vreiheid" heeft dinsdagavond 't huwelijk voltrokken van Hendrik Willem Twenhaar (G. J. Stevens) en Berendina Vossebeld (mevr. N. Stevens-Krekel). De ouderwetse bruiloft (op de 29ste van de hooimaand 1969) werd opgevoerd in de grote tent op Kalfstermansweide. Het bruidspaar, met zijn familie en de getuigen, arriveerde in drie met dennengroen en papieren rozen prachtig versierde kleed wagens, de „broeswagens", en er werd onderweg, naar oud gebruik, ,.anhooln". Dit „meut'n" ging gepaard met het rondgaan van de fles, die beslist geen water bevatte. Even tevoren brachten de „noa- bers" de „broedskoo", het bruidsgeschenk, dat Berendina van haar ouders meegekregen had, naar Kalfstermansweide. Ook zij werden „anhooln" en lieten de fles rondgaan. Bruidswagen en bruidskoe, maar vooral ook de prachtige ouderwetse kledij van de bruiloftsgasten trok de grote belangstelling van de zo mergasten, waarvan er een paar hon derd de „brulfte' in de grote tent meemaakten. De verwachting, dat er wel vyf- a zeshonderd gasten zouden komen, werd in verband met het uit zonderlijke warme weer van dinsdag, niet vervuld, maar de pret was er niet minder om. Na de huwelijksvoltrekking, alles in oude stijl de burgemeester en zijn hulp-ambtenaar waren een paar prachtige typen uit vervlogen dagen danste het publiek mee met de „Larense Schotsers" op de muziek van de Boerenkapel „De Hooipluk- kers uit Lochem. De boerendansgroep gaf een demon stratie van oude dansen, waarby jong en oud o.a. meedeed met de „Ricpe Riepe Garste". Jan Oosterkamp. droeg, als vriend van de bruidegom, voor in het Sak sisch dialect. De Hooiplukkers zorgden voor een zeer feestelijke noot met hun brui loftsmuziek. By de aanvang van het feest heette de heer Wiggers o.m, welkom de Braderiekoningin, Dinie Nijland, die de gehele bruiloft meemaakte. Deze bruiloft vormde nog een bijzon dere attractie voor het Engelse echt- I paar Cooney uit Lancashire dat de Larense Schotsers in Münster hadden ontmoet en in verband met hun ver blijf in Nederland door hen voor deze avond waren uitgenodigd. Zij dansten onder de tonen van de Hooiplukkers de kruispolka mee en genoten zicht baar van dit evenement. Het minirok je van mevr. Cooney vormde wel een sterk contrast met de ouderwetse kle ding van de dansende boerinnen uit Laren. De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam met 155 jonge duiver- deel aan de vlucht vanaf Roosendaal, afstand 156 km. De duiven werden om 7 uur gelost. Wegens de mistban ken had de vlucht een slecht verloop. Het concours stond dan ook twee uur open. De eerste duif van W. Aaftink arriveerde om 9.54.30 uur. De totale uitslag was: 1 en 5 W. Aaftink, 2, 3, 12, 13, 22, 23, 26 G. Bekkernens, 6 H. Gervedink Nijhuis, 7, 15, 18, 21, 28. 29, 03 L. Gazan, 8, 9 H. Wansink, 10, 20 A. ten Dam, 14 G. Kwintenberg, 16, 25 H. J. ten Velde. 17, 27, 31 H. vao Beek en 24 F. Meester. Na vijf weken uitstekend werk te hebben verricht voor de recreatieve begeleiding van de talloze vakantiegangers, die Holten bevolkten en ook ten behoeve van de eigen ingezetenen, gaat het team in de tent op de Borkeld, zijn laatste week in. In de braderieweek heeft men zich, ter- wille van de evenementen in het dorp, wal in zijn activiteiten beperkt, maar de komende week krijgen de bezoekers weer een uitgebreid pro gramma voorgeschoteld. Het ziet er als volgt uit. Zondag, 3 augustus: 10.45 uur: Kampdienst: voorganger R. Hoogenkamp, organist J. H. van Engbrink. Tijdens de preek wordt de kinderen buiten de tent een bijbelverhaal verteld. Na de dienst, koffie, ranja en koekjes. Maandag, 4 augustus: 21.30 uur: Dropping. Verzamelen bij de tent, hoewel het start punt deze keer niet bij de tent is. Daarom fiets of brommer meenemen. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen voor de doorlopers. Kosten 75 cent per persoon. Dinsdag, 5 augustus: 14.00 uur: Speurtocht Vossenjacht. Over bergen en dalen voert deze tocht, waar men naast mooie vergezichten, hopelijk ook vossen tegenkomt. Prachtige prijzen. 50 cent voor volwassenen, 25 cent voor kinderen. Pen meenemen. Woensdag, 6 augustus: 21.00 uur: Filmvoorstelling: „Moord in trein 16.50" (Murlder. she said). Als miss Marple (gespeeld door de bijna 70-jarige Margaret Rutherford), terugreizend naar haar woonplaats, in een haar tegemoet rijdende trein iemand ziet vermoorden, ge looft niemand haar. Maar daar laat zij het niet bij zitten. Toe gang 14 jaar, ontknoping ongeveer 11.00 uur. Entree f 1,50 per persoon. Donderdag, 7 augustus: 12.30 uur: Kinderpicknick. Op boerenwagens worden de kin deren naar een open plek in het bos gebracht, waar limonade klaar staat. Om 14.30 uur zijn ze ongeveer terug. Na de kinder morgen (zie hieronder) is er dus nog gelegenheid even brood van huis te halen, dus brood meenemen. Per kind 50 cent. Vrijdag, 8 augustus: 19.15 uur: Kinderkennis. Na het enorm succes van twee weken geleden kon het niet anders of de kinderkennis moest herhaald worden. Voor een dubbeltje kunnen de kinderen overal aan deelnemen. De toegang is gratis. De kermis wordt besloten mei 21.00 uur: Lampionoptocht. Lampionnen zijn te verkrijgen in de tent. 22.00 uur: Nachtspel. Tot besluit van deze week een kort nacht- spel. dat omstreeks middernacht aTgelopen zal zijn. Iedereen moet een brommer of fiets bij zich hebben. Per persoon f 0,25. Elke morgen: Kinderochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur worden de kinderen on der deskundige leiding beziggehouden, bij mooi weer in de bos sen, bij slecht weer in de tent, waar allerlei materiaal ter be schikking staat. Kosten (incl. glaasje ranja) 25 cent. Zondag, 10 augustus: 10.45 uur: Als afsluiting van 6 weken inter-kerkelijk recreatie- werk een kampdienst. Voorganger: R. Hoogenkamp. Medewer king zullen verlenen de gospelsingers uit Nijverdal. De kinde ren worden tijdens de preek buiten de tent beziggehouden. Na afloop koffie, ranje en een koekje. In het natuurbad „Twenhaarsveld" wordt woensdag door de zwemclub „Twenhaarsveld" een „waterfeest" georganiseerd. Het bestaat uit tien nummers voor deelnemers van ver schillende leeftijden. Touwtrekken in 't diepe, snelzwemmen met hand doek boven het hoofd, behendigheids wedstrijden in het ondiepe, een af valrace over 10 meter, worstelen op een balk, onderwater zwemmen, het klimmen naar een stukje „Mars" boven het diepe en tenslotte het kampioenschap van Holten in het schoonspringen (duiken) van de 3- meter plank, zijn enkele van de num mers. Tussen de bedrijven door het optreden van de Holter kunstflui ter, met accordeonbegeleiding van diens zoon. Het feest begint om 18.30 uur. De Holtense zakenmensen heb ben mooie prijzen gegeven voer dit evenement. De toegang is gratis, de kosten voor deelname bedragen 50 cent per nummer. richting verdwenen. Voor deze bal lonwedstrijd zijn door de Braderie commissie geldprijzen beschikbaar gesteld voor de grootste afstanden. Op „Kalfstermansweide" werden woensdagmiddag door een groot aan tal kinderen (en ouderen) vele hon derden ballonnetjes opgelaten die voor het merendeel in zuid-oostelijke Schutterskoning 1969 Hen drik Jan Bekkernens jr. i\/ A Lj\7 wordt hier door zijn vrien- 1 \sl OlyiiL/l JOjI V den en medeschutters op de schouders genomen. Holten heeft een nieuwe schutterskoning. Even over half vijf voltrok de 32-jarige vrijgezel. Hendrik Jan Bekkernens jr.. Borkeld 47, chauffeur bij het transportbedrijf A. J. Lensink te Holten, het vonnis over het restant van de houten vogel, dat na 379 schoten nog hoog in de stalen mast, tegen de blauwe hemel prijkte. Met een welgericht schot, maakte hij aan alle onzekerheid een einde, wie een jaar lang de titel van „Koningsschuttér van Holten" mag dra gen. Klokslag half vijf ging een luid gejuich op onder de schutters en kijkers, die zich verzameld hadden op de hoek van de Rijssense- weg, waar vroeger het kasteel „De Waardenborch" gestaan heeft, de sterkte, waarin de stad Deventer, volgens de overlevering, een kastelein mocht zetelen. Er viel een enorm brok hout uit de mast toen Eppie Veneklaas uit Dijkerhoek zijn schot gelost had. Maar men had te vroeg gejuicht en Eppie was een illusie armer, want een deel van de vogel bleef zitten. Er waren nog drie schoten nodig om de nieuwe schutterskoning toe te juichen. Het ,meut:n' van de ,broeds- wagens' op weg naar de .brulfte' in de grote tent op Kalfstermansweide. De wa gens waren keurig versierd. Jongelui, die de aan de ballon beves tigde label terug krijgen moeten de ze inleveren bij de secretaris van de Braderiecommissie de heer J. Wig gers, Kolweg 14. Het koningsschieten had deze mid dag een vlot verloop, dank zij de ser vice van de firma Martens uit Vor- den, die vogel, geweer en ammunitie leverde. Successievelijk werd de vo gel van zijn ledematen ontdaan. J. W. Rietberg. B. 89 schoot de kop er af, A. van den Bos en .1. Scholten ontdeden hem resp. van linker en rechter vleugel en Sietse Meinsma, nam de staart voor zijn rekening. Zij beurden daarvoor resp. f 25. f 10.—, f 10.— en f 5.—. Een ware zegetocht volgde toen de nieuwe schutterskoning, vergezeld van de braderiekoningin, Dinie Nij land, in de versierde cabriolet, met H.M.V. en de drumband voorop, een korte rondgang door het dorp maak te. Overal langs de straten was het publiek samengestroomd en stegen vrolijke kreten op. In hotel Vosman had Albert Schuppert de voorzitter van de schietverenging „De Een dracht", die elk jaar het konings schieten organiseert, de nieuwe schut terskoning de tekenen van zijn waar digheid, het Koningsschild met ket ting, omgehangen en bood hij de Braderiekoningin bloemen aan. Bij de terugkomst werd het feest in zaal Vosman, waar de jonge men sen samen stroomden voor het ko ningsbal. Namens de braderiecom missie sprak, de secretaris. Jan Wiggers, de gelukwensen uit en bood hij Bekkernens een kistje sigaren aan. Albert Schuppert reikte de prijzen uit en overhandigde de schutterskoning met een toepasselijk woord een per soonlijke beker. Er waren inmiddels al een paar vaatjes bier afgetapt. En toen: „Een- drachts" voorzitter was nauwelijks uitgesproken, of schutterskoning en braderiekoningin gingen op stoelen de lucht in met een „lang zullen ze le ven" en begeleid door de muziek van „The Musical Comedians". Het was toen al zeer gezellig in zaal Vosman. De ballonwedstrijd voor kinderen op Kalfstermansweide trok 's middags minder belangstelling dan voorgaan de jaren. Plm. vierhonderd ballonne tjes werden opgelaten en dreven weg in zuid-oostelijke richting, nagestaard door de kortstondige bezitters. Vanmiddag volgt de demonstratie van de ponyclub „Mariënhccm" en vanavond om 21.00 uur de „Jennekes- markt" rond de oude dorpstoren, een spektakelstuk voor de jongelui. In overleg met het bedrijfsleven heeft de Nederlandse Technische School inmiddels de plaatsen vastge steld, waar dit jaar de avondcursus sen Moderne Bedrijfselektronica wor den gehouden. Dit zijn Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Eindhoven, En schede, Groningen, Maastricht, Rot terdam en Utrecht. Bovendien kan thans voor bedrijven met meer dan 20 deelnemers een afzonderlijke re geling worden getroffen. De avondcursus Moderne Bedrijfs elektronica is een nieuwe onderwijs vorm, die in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven is ontwikkeld. De cursus is bestemd voor die technische medewerkers, welke direct of indirect behoren tot het adviserend, het bedienend of het onderhoudspersoneel. De leerstof is afgestemd op de praktijk, waardoor verworven kennis en vaardigheid ter stond kunnen worden toegepast. On der leiding van deskundigen uit het bedrijfsleven wordt gedurende drie uur per week onderwijs gegeven aan kleine groepen. Een uitgebreide col lectie moderne leermiddelen en meetinstrumenten staat de cursist hierbij terzijde. Hij oefent zich zowel in het beredeneren als in het opbou wen van schakelingen en verkrijgt tevens de nodige vaardigheid in het hanteren van meetinstrumenten en 't opheffen van storingen. De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de 18 en 55 jaar. De leergang is ingedeeld in vier zelfstandige op elkaar aansluitende cursussen van ieder drie maanden: Dit zijn: Cursus A Basiselektronica Cursus B Elektronica: schakelin gen .onderdelen, meettechniek Cursus C Voortgezette elektroni sche meettechniek Cursus D Installatie en modifica tie van elektronische apparatuur. Men kan, afhankelijk van zijn ken nis en het te bereiken niveau, desge wenst met het volgen van één der cursussen volstaan. Het aantal bedrijven, dat zijn me dewerkers deze cursussen reeds heeft laten volgen, levert het overtuigende bewijs dat deze opleiding in 'n grote behoefte voorziet. Inlichtingen verstrekt de Neder landse Technische School, Jacob Ma- risstraat 61, Amsterdam, telefoon (020) 15 72 22. Het bruidspaar met de ,naobers' en de broedskooop Kalfstermansweide. Henk Nieuwkamp uit Borne heeft na in 1966 als overwinnaar uit de strijd der amateurs te zijn getreden vrijdagavond ook de 7e wielerronde van Holten op zijn naam gebracht. Het zal de laat ste keer zijn dat dit gebeuren kan, want deze nog jonge en veelbe lovende renner zal het rijden vaarwel zeggen en het volgend jaar dis ploegleider gaan optreden. In welk verband dit zal geschieden heeft hij niet verteld, toen hij door de microfonist en commenta tor Evert Knikkert uit Nijverdal, na als overwinnaar van deze *0 km.-course over de meet te zijn gegaan, gehuldigd en gein ter - vieuwd werd. Henk Nieuwkamp won de sprint van een groepje van vijf renners, dat zich in de 67e ronde gevormd had en een hal ve ronde voorsprong genomen had op het jagende peloton, waar uit niemand meer kans zag deze kopgroep terug te halen. Het publiek, dat wat minder talrijk was dan voorgaande jaren, heeft 'n goede course te zien gekregen, waarin belialve Nieuw kamp ook Tino Tabak uit Amstelveen domineerde. Reeds na een vijftiental ronden vormde zich onder zijn aanvoering een kopgroep die geruime tijd de jagende meute op een afstand wist te houden, maar tenslotte, in de 31e ronde, weer door het peloton werd opge slokt. Er werd vooral slag geleverd om de talrijke prachtige pre mies, die de organisatoren bijeen hadden weten te brengen. Uitlooppogingen werden in het midden van de course krachtig de kop ingedrukt, maar na de 50ste ronde kwam er weer tekening in de strijd. Hel zou echter toch nog tot de 67e omloop duren, voordat de poging van Tino Tabak en vi.er andere ren ners slaagde om voorgoed uit het peloton weg te komen. Henk Hoek- De verenigingen Bedrijfsvoorlichting Holten en Dijkerhoek hielden dins dag 22^-juli j.l. hun jaarlijkse excur sie, begunstigd door goed zomerweer en een flinke deelname, 's Morgens werd het gezelschap in het stadspark te Groningen ontvan gen door medewerkers van het Land- bouwconsulentschap te Groningen. Hier werd een kort overzicht gege ven van de landbouw in Groningen en het programma van die dag Eerst werd naar Spijk gereden waar het modern opgezette veehouderij bedrijf „de Eemshoeve" werd bezich tigd. Dit bedrijf was opgezet door vijf akkerbouwers en een veehande laar en omvatte thans ±200 melk koeien, welke in een grote ligboxen- slal werden gehouden. Er werd ook zomerstal voedering toegepast. Een viertal grote torensilo's deden dienst voor de kuilvoeropslag. Het voornaamste doel bij de opzet van dit bedrijf was de betere organi sche meststofvoorziening van de ak kerbouwgronden. Een vertegenwoordiger van de Voor lichtingsdienst gaf zeer duidelijke tekst en uitleg van dit bedrijf. De ge bouwen waren in 1966 gesticht. Wan neer ze thans gebouwd moesten wor den, zou het nog weer anders en mo derner gebeuren. Na de middag werd eerst een be zoek gebracht aan de „Borch van Verhildersum". Deze Borch was nu ingericht als museum waar veel over de cultuur van Groningen van vroe ger en nu te zien was. Daarna werd naar de Lauwerszee- werken gereden. Onder leiding van, stra uit Ureterp, Jan Vlot uit Wan- neperveen en Arie Bruin uit Andijk hadden inmiddels de strijd reeds op gegeven. D.e laatste ronden waren bijzonder spannend. Tino Tabak, Hassink uil Neede, Henk Nieuwkamp, Evert Dickhof uit Oldebroek en Henk Gor ter uit Amsterdam betwisten elkaar de eer van de overwinning. Onder luid gejuich van 't bij de finish sa mengestroomd publiek ging Henk Nieuwkamp na een formidabele sprint als eerste over de eindstreep. Hij werd gelukgewenst door de secretaris van het Wielercomité. de he-er J. Wiggers, waarna de toer- miss, de 18-j3rigc Dini Stam. haar plicht deed en hem de overwinnings- kus op beide wangen gaf. NIEUWELINGEN Voordat de amateurs van start gingen reden de nieuwelingen 40 ronden, waarin Henk Poppe uit Nij verdal. de nieuwe Nederlandse kam pioen der nieuwelingen, duidelijk liet zien. dat hij deze titel ten volle waard is. Maar ook Herman Snoeyink uit Denekamp. Gerrit Kamna uit Heeten. Jan Boode uit Nijverdal waren steeds voor in het peloton te vinden en deden herhaal delijk uitlooppogingen. Het was ten slotte in een massale eindsprint, dat Henk Poppe met de palm der over winning ging strijken en de kus van Dini Stam in ontvangst mocht ne men, Ook voor de nieuwelingen wa ren tal van prachtige premies uit geloofd. De 7e ronde van Holten was door het wielercomité weer uitstekend een speciale gids werden de werken bezichtigd, waarbij men onder de indruk kwam van deze afsluitings werkzaamheden. De Lauwerszee is thans bijna droog. Een groot gedeelte van dit ±9000 ha grote gebied is bestemd voor mi litair oefenterrein, daarnaast nogal wat natuur en recreatiegebied. Een klein gedeelte wordt bestemd voor akkerbouw en veehouderij. De terugtocht werd via de Hondsrug aanvaard en nadat geruime tijd in Drouwenerzand gepauzeerd werd. kwam het gezelschap tegen 10 uur voldaan in Holten terug. georganiseerd en verliep, wat dat betreft vlekkeloos. Het was jammer, dat de eindstrijd der amateurs ont sierd werd, doordat Tino Tabak, Henk Gorter bij zijn truitje vast hield toen deze halverwege de laat ste ronde probeerde om bij Henk Nieuwkamp te springen. De jury trok daaruit de enig mogelijke con sequentie door Tabak van het groep je van vijf als laatste te classeren. De jury bestond uit C. van Laar. Almelo; J. Kamphuis, Hengelo: B. Roesink. Azelo; J. J. P. Hol. Hen gelo: H. M. Kamphuis. Hengelo: P. Kamminga, Hengelo: G. v. d. Berg, Almelo; J. H. Brok, Borne en E. Krukkert, Nijverdal, microfonist. De uitslagen waren: Amateurs: (80 km in 1 u. 51 m. 42 sec.): 1. H. Nieuwkamp, Borne: 2, H. Gorter. Amsterdam: 3. A. Hassink, Neede; 4. E. Dickhof, Ol debroek; 5. Tino Tabak. Amstel veen; 6. R. Cornelisse, Amsterdam: 7. Fred Niemeijer, Hengelo: 8. L. Westrus. Amsterdam; 9. J. van Dam, Zwolle; 10. F. Boertien, Hol- landscheveld: 11. H. Kuiper, Denc- kamp: 12. H. Kruims. Groningen; 13. Joop Hobert, Wierden14. T. Buurmeijcr, Borger; 15. P. Nees- kens, Haarlem; 16. J. Berns, Velp: 17. J. Dickhof, Oosterwolde; 18. H. Iloman, Enter; 19. W. Pool. Lippen huizen en 20. Wim Neeskens, Bor ne. Nieuwelingen (40 km in 1 u. en 17 sec.): 1. Henk Poppe, Nijverdal; 2. Andries Bos, Kampen; 3. Joh. Krake, Enter; 4. A. Schipper. Baarn: 5. Wim Albersen, Wierden: 6. Tonny Kelderman, Veldwijk; 7. F. van Lok ven. Den Bosch: 8. Dries Schuur man, Oldebroek; 9. Wim Nooren. Tollebroek: 10. Herman Snoeyink, Denekamp: 11. G. Ivemna, Ileeten; 12. A. Nederhof. Maarssen; 13. Frans Kip, Hengelo (O): 14. T. v.d. Berk, Den Bosch en 15. Jan Kees Stiggel- bout, Wierden. Henk Nieuwkamp, die de eerste prijs won van de amateurs, wordt hier gehul digd en geïnterviewd door commentator Evert Kruk kert uit Nijverdal.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 3