„Het Zoeklicht bestaat 50 jaar ïlHïïi STOPPELKNOLLEN ZIJN KALKBEHOEFTIG Waar gaan wij heen Nederlandse sportmodebeurs brengt merkbare vernieuwing ZU1GLING ANDRE AUCH HOUDER WERELDRECORD BAKKERIJ BE HALM Levenswerk van Johannes de Heer VOOR SCHONE GORDIJNEN Culturele agenda SERVICE MET RUILHANDEL DRIE AVONDEN VAN BEZINNING VOOR DE BOER Em r-v Nf/ ■K.' Modellenshow gaat voorname rol spelen D/levrouw, gerstestro gedorst hoo werksters met een advertentie in het HOLTENS NIEUWSB U bereikt u alle ingezetenel Vrijdag 1 augustus 1969. DRIEBERGEN. Het door wijlen Johannes de Heer gestichte veertien daagse tijdschrift ..Hel Zoeklicht" bestaat vijftig jaar. Een grote toog- dag in de Hilversumse Expohal op 13 augustus zal het hoogtepunt zijn van de vele activiteiten rond dat jubi leum. Ds W. Glashouwer (Hervormd), ds S. J. Zijlstra (Baptist) en de evan gelisten J. Kits, Jb. Klein Haneveld en Th. Dikkes zullen er spreken. De bekende koor-dirigent Aric Pronk leidt er de cornmunity-singing. Er worden tijdens deze toogdag opna men gemaakt voor een langspeel plaat. In enkele plaatsen zijn de afgelo pen maanden al kleinere conferen ties gehouden. Het Zoeklicht, dat een oplage van 13.000 exemplaren heeft en tussen de kerkelijke persorganen een bij zondere plaats inneemt, is gewijd aan ,,d tekenen der tijden" en eer- hulpmiddel voor Bijbel-onderzoek en evangelisatie. In elk nummer vindt men Bijbelse interpretatie van actuele ontwikkelingen op politiek, sociaal, religieus en cultureel ge bied. De leiding van het blad is nu in handen van een kleinzoon van Jo hannes de Heer. Ds. S. J. Zijlstra te Delfzijl (Baptist), evangelist J. Kits en evangelist C.v.d. Geer vor men de redactie. Dezer dagen rolt een ..gouden Zoeklicht" van 44 pagina's, waarin men zowel bijdragen van de huidige redacteuren en medewerkers als (postuum) van Johannes de Heer en andere opwekkingspredikers uit het verleden aantreft, van de persen.- De Zoeklicht-staf voert een actie om de losse verkoop van het jubi leum-nummer te stimuleren (prijs f 1,-). Tien procent van de bruto-op- brengst is bestemd voor het Neder- landse Bijbel Genootschap. Onder het motto Zending 69" wordt voorts geld ingezameld t.b.v. de zending. Een andere jubileum-activiteit is de organisatie van speciale reizen naar Israël in oktober a.s. In de prediking van Johannes de Heer (en ook in Het Zoeklicht) heeft dat land altijd een belangrijke plaats ingenomen. BUNDEL Ook met de uitgave van de door Johannes de Heer samengestelde en naar hem genoemde Zangbundel wordt in dit Zoeklicht-jubileumjaar een mijlpaal bereikt. Van het boek. waarin meer dan 800 geestelijke lie deren zijn verzameld, zal binnenkort het miljoenste exemplaar worden ver kocht. De eerste druk kwam in 1905 gereed. Dezer dagen verschijnt een gram mofoonplaat, waarop twaalf, door Johannes de Heer zelf gezongen, lie deren zijn te beluisteren. Johannes de Heer heeft op alle mo gelijke manier geprobeerd het Ne derlandse volk de zogenaamde „ma- ranatha-boodschap" te doen verstaan. Hij was niet alleen een bekend pre diker, die men wel eens de Ne derlandse Billy Graham heeft ge noemd, maar ook zanger, componist, tekstdichter, uitgever en auteur van een vijftigtal boeken. De wederkomst van Jezus Christus was voor hem een centraal thema (maranatha - „de Here komt"). Hij werd in 1866 geboren en kwam in 1896, samen met zijn vrouw, tol bekering. Hij had toen al orgel leren spelen en veel lichte muziek gecom poneerd. Na de grote verandering in zijn leven stelde hij zijn muzikale Let u er bij het wassen van gordij nen van synthetisch materiaal op, dat waswater en spoelwater een ver schillende temperatuur hebben! Wanneer u de gordijnen in lauw warm water wast (d.w.z. draion bij ten hoogste 30°c, trevira en diolen bij hoogstens 40-45°C) moeten zij me' Koud water worden nagespoeld en omgekeerd. Hierdoor vermijdt u on nodige vouwen en plooien in uw gor- éijnea. gaven, en later ook de muziekhandel, die hij in Rotterdam opbouwde, ge heel in dienst van de Evangelie-ver kondiging. Na enige tijd tot de Adventisten te hebben behoord, sloot hij zich aan bij de evangelis^tiegroep „J.eruël" in Rotterdam. Later werd hij lid van de Ned. Herv. Kerk. Een bezoek aan de opwekkings meetings van 1904 in Wales deed Hém besluiten' fuli time evangelist'te worden. Tijdens de „opwekking van Wales" kreeg hij van God, naar zijn zeggen, de opdracht al zijn tijd aan de prediking te geven. Hij behoorde tot de eersten, di.c- met een evangeli- satietent door het land trokken en hij was ook de eerste Nederlander, d:e in 1924 een Bijbellezing voor de radio hield. Hij was me de-oprichter en lange tijd bestuurs lid van de NCRV. In 1919 verscheen zijn eerste ..Zoeklicht", als bijlage van het christelijke dagblad ..De Amsterdam mer", waarin stond te lezen, dat het blad zich in hoofdzaak bezig zou hou den „met het onderzoeken der profe tieën in verband met het huidige wereldgebeuren." Na de opheffing van ,.De Amsterdammer" ging Jo hannes de Heer zijn blad zelfstan dig uitgeven. In de beginjaren werden oplagecijfers van 30 tot 40 000 bereikt. Geruime tijd ver scheen het blad ook in het Russisch. Tijdens de oorlog moest de uitgave, op last van de bezetter, worden ge staakt. Na zijn dood in 1961 nam zijn (vorig jaar overleden) zoon, S. J. de Heer. de leiding van het blad over. Op dat ogenblik is die leiding in han den van zijn kleinzoon Lex de Heer. Johannes de Heer was een autodi dact. Op ongeveer 40-jarige leeftijd begon hij zijn achterstand aan alge mene ontwikkeling (hij had nauwe lijks lagere school) in te halen en ta len te studeren. Ook maakte hij 2' een grote dosis theologische kennis eigen. Een nieuwe kerk of secte heeft hij nooit willen stichten, hoewel hij daar gezien de sterke groei van de maranatha-beweging onder zijn in vloed ruimschoots de gelegenheid voor had. Maar hij wilde „de ver wachting van Christus' komst" in de kerken doen herleven en zich niet te gen die kerken afzetten. Met vele predikanten werkte hij samen. De Hervormde Synode heeft op zijn 90- ste verjaardag haar dankbaarheid uitgesproken voor de wijze, waarop hij heeft meegewerkt aan „oen nieuw verstaan van de Bijbelse boodschap". Zelf noemde hij zijn werk „supra- kerkelijk." Zo kan het ook!!.' Goede stoppelknollen. Usselo 1968 Het internationaal bekende Joeg o-Slavisch folkloristisch ballet, dat reeds enkele keren heeft opgetreden voor de Duit se televisie. DEVENTER FILMS E.D.B. Theater, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 31 juli t.m. woens dag 6 aug.: The sound of music, a.l. Zaterdag 2 aug.: nachtvoorstelling Een oceaangedrocht valt aan, met Scott Brady. 18 j. Zondag 3 aug.: middagvoorstelling De verlaten wigwam, a.l. Do. 31 juli, vrij. 1, di. 5 en wo. 6 juli matinee Batman, met Adam West en Burt Ward., a.l. Aanvangstijden: dagelijks 20 uur, za. 20 en 23.30 uur, zo. 14, 16 en 20 uur, matinee 14.30 uur. Cinema Palace. Lange Bisschopstr., lel. 11100. Donderdag 31 juli t.m. zondag 3 aug.: Een spookpiraat als maat, van Walt Disney, a.l. Maan dag 4 t.m. woensdag 6 aug.: Natt- lek, 18 j. Vrijdag 1 en zaterdag 2 aug.: nachtvoorstelling Anthea de slavin, 14 j. Vrijdag 1 t.m. woens dag 6 aug.: middagvoorstelling Een spookpiraat als maat, van Walt Disney, a l. Aanvangstijden: dagelijks 20 uur. Za. en zo. 18.45 en 21.15 uur. Mid dagvoorst.' 15 uur en nachtvoorst. 23.30 uur. Luxor theater. Brink, tel. 18662. Don derdag 31 juli tm. woensdag 6 aug.: Fantomas festivalmet .Jean Ma rais, Louis de Funes. Mylene De- mongeot. Donderdag 31 juli t.m. zaterdag 2 aug.: Fantomas, 14 j. Zondag~3 aug. t.m. dinsdag 5 aug.: Fantomas slaat weer toe, 14 j. Woensdag 6 aug.: Fantomas con tra Scotland Yard, 14 j. Zondag 3 aug'. Minnesota Clay 14 j. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 uur, za. 18.30 en 21.00 uur, zo. 14.00, 16.00. 18.30 en 21.00 uur. EXPOSITIES Galerie Trog-Art, Hofstraat 2: Tan tra-art van Ernst Vijlbrief. Openingstijden: dagelijks 14-18 uur, vrij. tevens van 19-21 uur. Openbare leeszaal, Brink tel. 13506: gesloten wegens vakantie tot 11 Arsenaal Mariakerk, Grote Kerkhof: vrijdag 1 aug. 19.00-21.00 uur en za terdag 2 aug. 10.00-17.00 uur: kunst en antiekmarkt. Torenbeklimming van de Grote kerk: t.m. 13 sept.. dagelijks van 9-12 en 14-17 uur, zondags gesloten. Rondvaarten door Rederij Scheers, tel. 15914. Deventer-Gorssel v.v.: vertrek Deventer Welle: 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Vertrek Gorssel Houtwal: 11.15, 13.15, 15.15 en 17.1: Deventer-Bronkhorst v.v. donder dag 31 aug.: vertrek Deventer Wel le 10.00 uur. Deventer-Kampen v.v. vrijdag 31 aug.: vertrek Deventer Welle: 10.C uur. Deventer-Olst v.v. zondag 3 aug vertrek Deventer Welle: 10.00 en 14.00 uur. Deventer-Zutphen v.v. dinsdag 5 aug.: vertrek Deventer Welle: 10.00 en 15.00 uur. Deventer-Arnhem v.v. woensdag 6 aug.: vertrek Deventer Welle: 9.00 uur. Vliegveld Teuge, de Zanden 15, tel. 05763-200. Parachutespringen (al leen bij goed weer) op za. en zo. tot 11.00 u. en 's avonds tegen zons ondergang. '.V.V. Molenstempeltocht. Een tocht langs 20 molens in Overijssel en Gelderland, per auto, bromfiets of fiets. Deelnemerskaarten verkrijg baar bij de V.V.V. a f 1,50. Jeugd Vakantieprogramma 1969. Inl. bij Deventer Speeltuinverbond, Fr. van Mierisstraat 1, tel. 17650 en V.V.V. Deventer, tel. 05700-16200 Museum De Waag. Brink. Tentoon stelling van mechanisch speelgoed uit de tweede helft van de vorige eeuw, t.m. 15 september. Openings tijden: dagelijks 10-12.30 en 14-17 uur. zo. 14-17 uur. Circus Sabine Rancy. Beestenmarkt: maandag 4 t.m. woensdag 6 aug.: voorstellingen om 15 en 20 uur. ALMELO Varossi'eau: do. t.m. wo.: ..Techniek der Liefdeskunst" 18 j. Zaterdag nachtfilm: „Andrea de Vrouw zon der Schaamte". 18 j. Zondagmati nee: „Duel der Wanhopigen", 14 j. Een groot Brits warenhuis heeft dezer dagen &en fraai staaltje van klantenservice ten beste gegeven. Een Egyptische dame had tijdens een bezoek aan Londen een haar stukje gezien, dat haar wel beviel, maar dat ze om de één of andere reden toch niet kocht. Teruggekeerd in haar geboorteland had ze spijt, dal ze de koop niet had doorgezet, want gezien de deviezenbepalingen in Egypte kon ze het haarstukje wel bestellen... maar niet betalen. Ze schreef aan de directie, dat ze bereid was als betaling een kameel zadel te zenden. Het warenhuis ac cepteerde ongezien de ruil en. beide partijen zijn gelukkig en tevreden. Aanvangstijden: do„ vr„ ma., di. en wo.: 2.30 en 8 uur. Za.: 6.45, 9 en 23.15 uur. Zo.: 2.30, 4.45, 6.45 en 9 uiir. Cinema Palace: do. t.m. wo.: Bul- li t", 14 j. Zaterdagnachtfilm: „An drea de vrouw zonder schaamte". 18 j. Aanvangstijden: do. t.m. wo.: 2.30, 6 45 en 9 uur. Zaterdag: 2.30. 6.45, 9 en 1115 uur. Zondag: 2.15, 4.30 en 9 uur. Onder het motto: „Drie avonden van bezinning" worden ook dit jaar weer interkerkelijke samenkomsten gehouden in de aan meer dan duizend personen plaats biedende tent in „Kalfstermansweide" aan de Sta tionsstraat. In de zondagavond gehouden eerste samenkomst, die pl.m. 600 bezoekers trok, sprak J. Jurjens, Geref. predi kant te Deventer, over het onder werp: „Noodluik". Aan deze avond werd medewerking verleend door het Hervormd Kerk koor, dat onder leiding van een waar nemend dirigent een viertal geeste lijke liederen zong. Vrijdagavond 1 augustus zal in de tweede samenkomst spreken: ds. Zel- le. Geref. predikant te Leeuwarden. Hij koos als titel van zijn onderwerp: „Loop naar de maan". Deze avond wordt medewerking vei-leend door de Holtense Muziekver eniging „H.M.V." (diligent de heer Henny J. Fransen). In de slotbijeenkomst van zondag avond 3 augustus, waaraan, medewer king zal worden verleend door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" (waarnemend dirigent Wim Jansen) spreekt pastoor Schievels uit Nieuw-Heeten over het onderwerp: „De Herder is mijn Heer". De commissie uit de beide kerke raden nodigt gaarne bij deze ook hen die met vakantie hier verblijven, har telijk uit tot het bijwonen van deze avonden. De toegang tot deze samenkomsten, die om 20.00 uur beginnen, "is vrij. Wel zal tot dekking van de hoge kasten een kollekte worden gehouden. De Nederlandse Sportmodebeurs zal in haar nieuwe opzet een passende voortzetting zijn van deze, na zes beurzen reeds traditie geworden halfjaarlijkse presentatie van de nieuwe sportieve en vrijetijdsmode. Toch zal zij een merkbare vernieuwing en verrui ming ondergaan, nu ze voor de eerste keer in Utrecht wordt geor ganiseerd door de Kon. Ned. Jaarbeurs. Zo zal de dagelijkse modellenshow, die steeds een grote attractie was voor de Hilversumse Sportmode beurs een voornamere rol gaan spe len. Driemaal per dag zullen de bezoe kers voortaan een goed verzorgde show kunnen bijwonen van telkens maximaal twintig minuten. Deze shows zullen meer dan tot dusver de Het lijkt ons goed om in dit artikel nog eens de kalkactie in de Holterenk van het afgelopen winter bij u in herinnering te brengen.Immers de zgn. stop pelperiode staat voor de deur en over niet al te lange tijd zul len verschillende stoppelakkers worden geploegd en bezaaid met het kalkminnend gewas, de stoppelknol. Resultaat van het grondonder zoek. Uit de analyserapporten van Slecht gewas sloppelknollen Holterenk 1968 het georganiseerde grondonder zoek in de Holterenk valt dui delijk op te maken dat de kalk-- toestand van deze akkergronden nu niet bepaald rooskleurig is. Slechts Yl van de 74 gestoken grondmonsters vielen in de klasse „goed" (ph 4, 7-5, 3). De rest gaf een voor deze gronden veel te lage ph te zien, waarbij opgemerkt dient te worden dat bij een kwart van deze rest, de V,-' A l- kalktoestand wel zeer schrij nend was (ph lager dan 4.0). Verreweg het grootste gedeelte is dus flink kalkbehoeftig. Een euvel overigens dat zich niet al leen beperkt tot de Holterenk, doch zich in vrijwel de meeste enken of essen voordoet. Giften van gemiddeld 4 a 5000 kg kalk meststof per ha zijn nodig om de kalktoestand weer normaal te krijgen. Reparatie in de stoppel. Da'ar in het afgelopen voorj. zeer veel percelen reeds bezet waren met winterrogge kwam er van bekalking hiervan weinig terecht. Binnenkort doet zich echter een goe de gelegenheid voor om deze akkers wat de bekalking betreft grondig aan te pakken in de vorm van de zoge naamde stoppelbekalking. De grond is als regel in die tijd vrij droog ter wijl de gestrooide kalk tegelijk met de stopppelbewerking goed met de grond kan worden gemengd, hetgeen voor een goede werking van dc kalk een eerste vereiste is. Stoppelknollen zijn kalkbehoef- tig! Na de roggeoogst wordt op de zandgronden veelal het zo belangnj- ke groenvoedergewas, de stoppelknoJ geteeld, De vorige herfst viel op vrij veel percelen de groei en opbrengst van dit gewas tegen als gevolg var een te lage kalktoestand. Een reden te meer om voor het zaai en van de knollen de ph op peil to brengen. Wil men een prima op brengst van goede kwaliteit oogsten, dan mag de kalktoestand van de grond niet in het minimum verkeren. In de Holterenk (en daar niet al leen!) moet nog van veel akkers de ph door een grondige reparatiebekal- Icing op peil worden gebracht, D.m.v. een stoppelbekalking is zoiets heel goed te realiseren. De extra tijd en kosten besteed aan een doelmatig uitgevoerde bekalking zullen door een betere verbouw van o.a grocnvoeder- gewassen (stoppelknollen) ruim schoots worden vergoed modetrends voor het komende sei zoen presenteren en een beeld geven van het beursaanbod. Show Op de aanstaande sportmodebeurs zal dagelijks één show gewijd zijn aan de „Casual Cottons 1970", ge presenteerd door het Nederlandse Katoen Instituut. Op de beide an dere dagelijkse shows zullen ver koopmodellen uit de nieuwste collec ties van de standhouders voor het vloeilicht worden gebracht. De Sportmodebeurs wordt gehou den van f5' tot en'rhet 17'september aanstaande op de parterre van de Marijkehal op het Croenselaanter- rein te Utrecht. Door een gelijktijdi ge organisatie van deze met de vakbeurs Het Kind, hoopt men veel bezoekers te gerieven door hen in staat te stellen, hun inkoop activiteiten te combineren. Beide beurzen worden evenwel gescheiden opgezet en zijn dan ook afzonderlijk toegankelijk. Voor deelneming aan de Sportmo debeurs bestaat intussen al zo veel belangstelling, dat reeds meer dan 1200 m2 netto standruimte is ver huurd aan 43 deelnemers, die een groot aantal binnen- en buitenlandse collecties sport- en vrijetijdsmode zullen tonen. Dat de Sportmodebeurs in haar nieuwe opzet het vertrouwen geniet van deelnemers wordt wel bewezen door het feit dat het merendeel van de vaste Hilversumse standhouders nu al op Utrecht heeft overgescha keld. Met deze vaste kern is eeri so lide basis gelegd voor de Sportmode beurs in haar nieuwe opzet. Bovendien zijn veel nieuwe stand houders toegankelijk bevonden voor deelnaming. Op de komende Sportmodebeurs zal in de eerste plaats de voorjaars- en zomermode 1970 worden gepre senteerd. Daarnaast zal zij nog gro-te betekenis hebben als namon- steringsbeurs voor de collecties van het voor de deur staande wintersei' zoen. Lopen kan hij nog niet, laat staan praten, en in het water voelt hy zich veel veiliger dan op vaste bodem. De kleine André Auch, geboren in no vember 1968, was nauwelijks zes maanden oud reeds de trotse houder van een wereldrecord. Hij is wereld kampioen babyzwemmen op de lan ge afstand. Zonder hulp van anderen hield deze kleine sportberoemdheid zich zonder moeite precies 8 minu ten 45 seconden boven water. Deze prestatie levert André niet alleen voor zijn eigen plezier, hoe wel hij het reuze prettig vindt in het natte element. De mini-wereldkam pioen traint tezamen met 50 baby's in de leeftijd van zeven weken tot twaalf maanden voor wetenschappe lijke onderzoekingen. Het didactisch methodisch instituut van de Duitse Sporthogeschool in Keulen wil in een testprogramma de „zwemautoma- tiek" van kleine kinderen onderzoe ken. Wat grotere kinderen nl. tijdens moeite moeten leren, gaat bij de hele kleintjes als vanzelf. Zij wor den eenvoudig in het water ge legd, waar zij vrolijk rondspartelen zonder kopje onder te gaan. Dit fe nomeen wordt het „aangeboren zwemreflex" genoemd, dat in de re gel na de vierde of vijfde maand weer verdwijnt. Zwemles De Keulse geleerden trachten nu uit te vinden of het niet mogelijk is het „natuurlijke zwemreflex" door vroegtijdige training langer dan de eerste levensmaanden te behouden en 't tot een willekeurig bestuurd re flex tr ontwikkelen. Indien dit mo gelijk is, zou men alle ouders moeten adviseren hun kroost reeds zwemles te laten geven als het 8 - 10 weken oud is. Onlangs hebben drie jonge Keulse moeders hun nog niet gebo ren baby's aangemeld, opdat zij nog aan 'net experiment zouden kunnen deelnemen. Tot het onderzoek in het instructiebad van de Keulse Sportho geschool is afgesloten komen de kleine proef-sportbeoefenaars per kinderwagen of reiswieg regelmatig naar de training. Voor André Auch zijn de vooruitzichten nog voor zijn eerste verjaardag een nieuw wereld record te vestigen gunstig. Foto 1 toont André na zijn geslaagde we reldrecordpoging: foto 2 zijn grootste concurrente, de vijf maanden oude Gaby, die het slechts tot 5'/s minuut bracht. U heeft in uw kelder een diepvrieskist of in uw keuken een koelkast met vries-vak Neem dan es ijs in huis als sorbet, V\ V-2 of een hele liter. Makkelijk en voordelig. Te KOOP (aanwezig Dijkerhoek Holten) en H. W. WANSINK B 3 Laren (Gld.) Telefoon 05738 - 401 In ons hypermodern bedrijf hebben wij nog plaats voor een bakker/ bezorger een meisje (liefst boven 18 jaar) voor magazijn en licht administratief werk en twee nette die - met de drie reeds aanwezige - zaterdags morgens ons bedrijf grote beurt" geven. ,de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 2