Loco-burgemeester Rietberg opende de braderie Braderiekoningin bezocht Braderiebaby's DINIE NIJLAND WERD BRADERIEKONINGIN "69 1H I DRUK BEZOCHTE IENNEKESMARKT 1 ^Jwgjsa-: li Vrijwilligsters werden aangedragen DERDE LUSTRUM Vjpfpi VVV -vakantieprogramma ONZE AGENDA -T A KERKDIENSTEN Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Ge: Jeugd genoot van Swiebertje Twee brommers botsten in de Dorpsstraat MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Zweefvliegtuig landde op de nieuwe E 8 Burgerlijke stand Officiële publikatie Herziening bestemmingsplan „Holten" Gevonden en verloren voorwerpen Sympatieke geste van „De Halm" HOLTENS NIEUWSBLAD Vrydag 1 augustus 1969 Jaargang 21 - Nr. 30 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers 'Advertentieprijs 1-15 mm a contant) 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,-— per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 1 augusus 20 uur Interkerkelijke bezinningssa- menkomst in de grote tent in Kalf- stermansweide, Stationsstr. Zaterdag 2 augustus 19.30 uur Groot teenagerbal in de ten op Kalstermansweide (zie adv) Zondag 3 augusus 1-9.00 uur: Extra repetitie „Soli Deo Gloria" in Rehoboth. 20 uur: Interkerkelijke bezinningssa- menkomst in de grote tent in Kalf- stermansweide, Stationsstraat. Maandag 3 aug. t.m. 11 aug. Fa. Aaftink horlogerie. Wed. B. Maarts „De Spar" en Fa. J. W. Dollekamp en Zn., Oranjestr. we gens vakantie gesloten (zie adv). Maandag 4 t.m. 9 augustus A- Paalman, Raalterweg, Schoen- handel Gebr. Steunenberg en Bloe menmagazijn Vincent wegens va kantie gesloten (zie adv). Dinsdag 5 augustus 20.00 uur Aanvang van de repetities van het herv. Kerkkoor in het ge bouw Irene. Woensdag 6 augustus 1-830 uur: Waterfeest, Zwemclub Twenhaarsveld in 't natuurbad (zie ber.) Zaterdag 9 augustus 19.30 uur Gezelligheidsrit MAC De Holterberg, auto's, motoren en brommers. Hoofdprijs toeringcar- tocht naar Königswinter 2 pers. Dinsdag 12 augustus 20.00 uur Ledenvergadering in ho tel Holterman. Woensdag 13 augustus 19 uur: Vierkamp zwemwedstrijden OZC - OKK - ZC Brummen en ZC Twenhaarsveld. 20 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria. Donderdag 14 augustus Jaarlijks reisje afdeling Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. In lichtingen en opgave vóór 7 augus tus bij de secretaresse mevr. M. Rensen-Rietberg, E 77, tel. 05725- 336. Woensdag 20 augustus 1-8.30 uur: Clubkampioenschappen ju nioren en senioren ZC Twenhaars veld. Donderdag 21 augustus School- en Volksfeest te Dijkerhoek. Loco-burgemeester, wethouder .1. Rietberg, heeft dinsdagmiddag in de Kerkstraat, de 15e Holtense brade rie, officieel geopend. Hij was in gezelschap van de gemeente-secre taris, de heer G. J. Langenbarg. Er was om ruim 2 uur nog weinig be langstelling. De heer Rietberg wenste de bra- deriecommissie geluk met dit derde lustrum. Vijftien jaar geleden, was dit evenement, naar Zwitsers voor beeld, nog een echte braderie. Door dat de middenstanders niet meer de tijd kunnen vinden om zelf mee te doen, heeft de braderie een geheel ander aanzien gekregen, aldus de heer Rietberg en is het een zomer feest geworden. Het doet geen af breuk aan de leut en de pret, die er te genieten valt. Met het doorknip pen van een lint, verklaarde de lo co-burgemeester, de braderie voor geopend. De vertegenwoordigers van hel gemeentebestuur en het publiek, dat op het braderieterrein aanwezig was, werden welkom geheten door de secretaris van de braderiecom missie, de heer J. Wiggers. die o.a. de braderiekoningin aan het publiek voorstelde. Hij bracht dank aan zijn Hoe druk het was in de tent, tijdens de voorstelling van Swiebertje, Bromsnor, Saartje, de burgemeester, de freule en Linke Willem. Jan Wiggers geeft de laatste consignes. Ned .-herv. kerk: 8.30 uur ds C. C. Addink; 10.15 uur ds C. C. Addink (bed. H. Doop). Extra collecte voor het „Silowerlt"; en 10.00 uur Jonge- rendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk: 8.30 uur ds R. Oos terhof: 10.00 uur de heer Hengst man van Nijverdal en 15.00 uur ds Oosterhof. In alle diensten is hel ene offer voor de zending. Bij de uitgang colllecte voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10 00 uur kin deroppas in gebouw „Rehoboth". Na de tweede dienst in de herv. kerk en de geref. kerk „koffie-uurtje" met de vakantiegasten resp. in gebouw Irene en gebouw Rehoboth. R.-k. kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene. BORKELD. Recreatietent: 10.45 uur Kampdienst, ds H. G. Hoogen- kamp van Amsterdam. NIEUW HEETEN. R.-k- kerk: zaterdagavond 19.30 uur; zondagmor gen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië: 9.30 uur ds Jacobs van Enter. Extra col lecte noodlijdende kerken en perso nen. OKKENBROEK. - Ned.-herv. kerk: 9.30 uur ds W. P. J. Osinga. Zaterdag, 2 aug. t.m. vrijdag, 8 aug. buiten de diensturen Eloc- tra: J. Kolkman, Gaardenstraat 31, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Beuse berg 129, tel. 1945. Vrijdag, 1 aug. t.m. zondag. 3 aug. keurmeesters buiten de diensturen A. Groen, Kozakkenstraat 15, tel. 1230. Maandag, 4 aug. t.m. zondag, 10 aug. B. Groot: Obbink, Kozakken- straat 2, tel. 1526. Aangifte gestorven tdieren op zaterdag: van 9.00-12.00 uur aan het slachthuis, tel. 1349. Aangifte vrijdagsmorgens 10.on- 12.00 uur bij mevr. C Knijff-Dekker. Bi] geen gehoor: tel. 1799 mevr. 8«itm an-Aanstoot. Het was deze week bijzondei- druk in Holten door het vreemdelingen verkeer. Vooral donderdag viel dat op toen 't weer wat van zijn tropisch karakter verloren had en de mensen uit hun vakantieverblijven naar het dorp kwamen om inkopen te doen of om een kijkje te nemen op de braderie. Op het VVV-kantoor was het dit seizoen nog niet zo druk geweest als deze dag, zodat de administrateur, de heer Kers, het nau welijks kon bijbenen met het verstrekken van velerlei informaties. Alle parkeerterreinen waren bezet, waardoor de automobilisten hun voer tuigen in zijstraatjes moesten parkeren. Het vakantie programma van de VVV ziet er als volgt uit: Zaterdag, 2 augustus: 19.30 uur: Groot teenagersbal in de grote tent op Kalfstermans- weide aan de Stationsstraat. Muziek de Popgroep „Popeye". Maandag, 4 augustus: 14.00-16.00 uur: Bezichtiging manege Beldman aan de Marke- loseweg. Men kan een kijkje nemen in de stallen of vanaf het balkon en dressuur volgen in de grote manege. De toegang is vrij. Dinsdag, 5 augustus: 10.00 uur v.m.: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats in de Beuseberg, Vervoer per eigen auto. Vertrek vanaf het VVV-kantoor, Gaardenstraat, telefoon 1533. Deelname-prijs f i Men ontvangt een proefje kaas. Tijdige opgave nood zakelijk. Woensdag, 6 augustus. 8.00 uur v.m.: Morgenwandeling onder leiding door het natuur reservaat op de Borkeld onder leiding van reservaatbewaker Jansen. Samenkomst bij diens woning Borkeldsweg 8a, Mar- kelo. 14.00, 15.00 en 16.00 uur: Bezichtiging, en rondleiding op het pluimveebednjf Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Post weg). De produktie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd, 14.00 uur: VVV-Heuvelrugrit per touringcar over de Holter-, Haarler-, Nijverdalse- en Hellendoornseberg. Vertrek vanaf het OAD-busstation. Prachtige vergezichten tijdens een kleine wandeling. Kosten: volwassenen f 3.kinderen f 2,Als gids fungeert de administrateur der VVV, de heer Kers. Vroeg tijdige opgave aan het VVV-kantoor. 18.30 uur: Waterfeest in het natuurbad Twenhaarsveld georga niseerd door de zwemclub „Twenhaarsveld". Een programma van tien nummers en het optreden van de Holter kunstfluiter met accordeonbegeleiding van zijn zoon. Toegang gratis. Deel name kost 50 cent per nummer. Donderdag, 7 augustus: 6.00 uur v.m. (precies): Ochtendwandeling onder leiding, dooi de mooiste gedeelten van de Holterberg. Deelnameprijs f 1,25, opgave en betaling aan het VVV-kantoor. Kans om reewild te zien niet uitgesloten. Vrijdag, 8 augustus: 20.00 uur: Rondleiding door het natuur-hist. museum ..Piet Bos" op de Holterberg. Er zijn een mooie verzameling gepre pareerde dieren en fraaie diorama's. De eigenaar Kees Bos is een gezellig en deskundig causeur, die veel weet te vertellen over de fauna van de Holterberg. Zaterdag, 9 augustus: 19.30 uur: Gezelligheidsrit van de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's, motoren en brommers. Start vanaf het clublokaal, café Vruggink, Stationsstraat. Hoofdprijs een touringcartocht naar Königswinter (Duitsland). Touringcartóchten De OAD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten in binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland. Königswinter, Tecklenburg, Bad Rothenfeld, enz. En in het binnenland o.a. naar de Efteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twentetocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533). Na de officiële opening maakte het dagelijks be stuur der braderiecómmis- sie met de loco-burgemees ter, wethouder J. Rietberg (links), de gemeentesecre taris, de heer G. J. Langen barg (rechts) en de brade riekoningin een rondgang over het braderieterrein. In het midden de heren H Klein Velderman, J. Wig gers, W. Beijers en H. J. Bouwhuis. mede-commissieleden, maar in het bijzonder aan de heer Klein Velder man, die het leeuwenaandeel he.eft in de organisatie va'n de feestelijk heden. Als de omzet voor de stand houders met de vermakelijkheden wordt als vorig jaari dan is ook de ze braderie weer 'geslaagd, aldus de heer Wiggers. Hij bracht dank aan het gemeentebestuur voor zijn medewerking en-aan- gemeentewer ken en het personeel van het GEB voor de hulp, die de commissie heeft ontvangen. Bij de rondgang over het brade rieterrein werden de braderiekonin gin, Dinie Nijland, door verschillen de standhouders leuke geschenken aangeboden. Inmiddels hadden zich in de gro te tent op Kalfstermansweide plm. duizend kinderen met hun begelei ders verzameld voor het optreden van de bekende t.v.-artiesten Swie bertje, Bromsnor, Saartje, de burge meester, de freule en Linke Willem. Swiebertje was de dief, die tal van voorwerpen had weggenomen, maar Bromsnor wist de dader te ontmas keren. Men had deze middag niet de orginele, maar de loco-burgemees ter meegebracht en voor Saartje speeelde een plaatsvervangster, maar de jeugd heeft er niet minder om genoten. Met groot enthousiasme hebben de kinderen 't spel dat ook al voor de t.v. werd vertoond gevolgd. De warmte scheen de jeugd, door de intensiteit, waarmee de handelingen op het po dium werden gevolgd, niet te de ren. Linke Willem bleek een goede goochelaar en buikspreker te zijn. De warmte heeft aan deze brade riedag afbreuk gedaan. Het was minder druk dan voorgaande jaren en b.v. in Amicitia, waar het anders stampvol is. waren thans maar wei nig danslustigen. Ook in de café's was het veel minder druk dan an ders. In de Dorpsstraat ter hoogte van het groepsbureau van de Rijkspolitie kwamen gistermiddag plm. kwart voor vier twee brommers met elkaar in botsing. De 16-jarige J. B. S. uit Enter stond, komende uit de richting Markelo, rechts tegen het trottoir voor de manufacturenzaak van Ge'or. Schuppert om links af te slaan in de richting Laren. Juist toen hij de La- renseweg bijna in was. kwam uit de richting Deventer de 42-jarige C. P W. L. uit Almelo met zijn brommer aangereden, die nog juist het achter wiel van de afslaande brommer raakte, L. viel met zijn brommer en kreeg het stuur in de onderbuik. Hij kreeg schaafwonden aan zijn armen en klaagde over inwendige pijn. Hij is met de Holtense ziekenauto naar het Prinses Ireneziekenhuis in Almelo overgebracht. De beide brommers werden slechts licht beschadigd. De heer H. Arendshorst, onderwij zer aan de o. 1. Dorpsschool te Holten slaagde te 's Gravenhage voor de akte Duits L.O. Zaterdag, 2 aug. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 3.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 2 aug. en zondag, 3 aug.: H. Scheffer. Pr. Julianastraat 12, Goor, tel. 05470-2500, van 13.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 2 aug. en zondag. 3 aug.: R. Back, Diessenplasstr. 2. tel. 1515 (woning van de heer Oostenbrug). 's Ochtends van 9.00-10.00 uur behalve op woensdag in het Groe ne Kruisgebouw, tel. 1346. Holtens jongst geborene, Wilma Petronella dochter van J. W. Stegink en mevr. H. G. Stegink-Dolman. Noordenbergstraat 8 en Jan Gerrit zoon van D. J. Tuitert en mevr. G. .1. Tuitert-Stevens, Holterbroek 11a hebben al heel spoedig bezoek gehad van de Braderiekoningin. Wilma en Jan Gerrit aanschouwden beide het levenslicht op donderdag 31 juli. Jan Gerrit 's nachts om 2 uur en Wilma 's morgens om half zeven. Braderiekoningin Dini Nijland bracht het bezoek aan de gelukkige ouders in gezelschap van de leden van de Braderiecommissie de heren H. Klein Velderman en J. Wiggers. Het Onvoldoende thermiek boven Holten was zondagmiddag de oorzaak, dat de bekende zweefvlieger G. H. van den Berg uit Enschede omstreeks twee uur met zijn „kist", de PH-324, een geslaagde landing uitvoerde op het reeds gereedgekomen gedeelte van de nieuwe snelweg de E 8 in de Beuseberg in de nabijheid van de oude E 8. De heer Van den Berg, lid van de Twentse Zweefvliegclub, was een uur tevoren opgestegen van as vliegbasis Twente voor een oefen- vlucht Twente - TV-toren Markelo - Ommen - Twente, een bekende oefen- driehoeksroute. Net voor de landing had de zweefvlieger zijn positie radio grafisch doorgegeven, zodat hij een uur later al weer op de terugtocht was naar Enschede. Hij had, zoals uit de foto blijkt, een perfecte landing gemaakt en daarmede maar vast de nieuwe E 8 in gebruik genomen. bezoek werd door de ouders op hoge prijs gesteld en zij waren zeer ver rast door de bloemen en geschenken die werden aangeboden. Het is de taak van de Braderiekoningin om ge zinnen waar tijdens de Braderie een blijde gebeurtenis plaats heeft te be zoeken en Dini heeft deze taak op charmante wijze vervuld. Geboren: Jan Willem Hendrik, zv G. J. W. Reilink en G. H. Hidders, Kozakken- straat 17 Wouter Jan, zv W. J. Jansen en A. van Til, Look 53a Jennigje Johanna, dv H. Schippers en F. Oosterkamp, Rietmolenstraat 2. Overleden H. Scheperboer, oud 81 jaar, Beuse berg 118. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: geen. Vertrokken: geen. De loco-burgemeester van Holten maakt bekend, dat van 4 augustus 1969 af gedurende één maand voor een ieder ler gemeentesecretarie ter inzage ligt een ontwerp-plan tot gedeeltelijk herziening van het bij be sluit van 25 mei 1966. nr, 1369. sedert gewijzigd, vastgestelde bestemmings plan „Holten", welk ontwerp is ver vat in een toelichting en plankaart met bijbehorende verklaring. Deze herziening heeft betrekking op een wijziging van de bestemming van de gronden langs de Rijssenseweg (Kolcomplex). Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan een ieder schrif telijk bij de gemeenteraad hiertegen bezwaren indienen. Holten, 1 augustus 1969. De loco-burgemeester voornoemd, J. RIETBERG. VERLOREN: Regenjas met gereedschap voor brommer, zwart vierkant tasje inh. 5 portemonnaies met f 600,-, lees boek, witte portemonnaie inh. f 17,-, portemonnaie inh. f 60,-, groen jon gensfietsje (Germaan), bruin ge streepte tas, verz. kenteken JNX-650. GEVONDEN: Rood kindervest, bankbiljet van f 10.-, portefedille inh. f 128.05, huis sleutel, portefeuille inh. foto's en rij bewijs, diverse gevonden voorwerpen van zwembad Twenhaarsveld, o.a. portemonnaies, autosleutels e.d. por temonnaie inh. f 1,10, paar houten sandalen, houten kleppers, schildpad. Bestuur en directie van de Cen trale Bakkerij ..De Halm" hebben de talrijke bloemstukken en boe ketten, die werden ontvangen bij de officiële opening van het nieuwe pand aan de Industriestaat geschon ken aan de chronische zieken en hulpbehoevende ouden van dagen in de gemeente Holten. Een sympathie ke geste, die ook bij andere gele genheden zeker navolging verdient. Evenals voorgaande jaren vormde de Jennekesmarkt rond de oude to ren weer een sportief sluitstuk van De zweefvlieger G. H. van den Berg uit Enschede maakte een vlotte landing op de nieuwe E-8. de Holtense Braderie die dit jaar voor de 15-de keer werd georgani seerd door de Braderiecommissie. Donderdagavond hadden zich om de in flootlight badende toren vele honderden jongelui uit Holten en om geving en vakantiegasten uit heel Nederland verzameld om nummers te kopen van de boerendansgroep ,.De Larense Schotsers die bij deze verkoopaktie soms moeite hadden om zich staande te houden tegen de opdringende jongelui die allemaal zo snel mogelijk 2 of meer nummertjes wilden kopen. Het. duurde deze keer dan ook maar ruim een half uur dat het eerste paar zich met de corres ponderende nummers kwam melden aan de radiowagen. Jannie Meijer (17) uit de Burg. v. d. Borchstraat te Holten en Gerrit Sonder (26) uit Almelo waren de eer sten en zij ontvingen van de waarn. voorzitter van de Braderiecommissie de heer J. Wiggers elk 25 gulden. De tweede-prijs (elk f 12.50) was voor'Hettie Wissink (14), Oranjestr. 3 te Holten en Addie de Jong (15) Voorburg. Het was voor Gerrit Son der een bijzonder goede markt want hij won met Wilma Geerdink (15) te Enschede de derde prijs, en dit lever de beiden drie rijksdaalders op Voor de 4e prijs (elk vijf gulden) meldden zich Gerrie Vastert (15) te Goor en Maarten Minderman (18) uit Den Haag. Onder een enorm gejuich van de vele jeugdige zomergasten en ingezetenen, die met vele ouderen op Kalfstermansweide waren samengestroomd, is de 18-jarige Dinie Nijland uit het Holterbroek. assistente bij de boekhouding der Overijsselse Autobusdiensten, de OAD n.v., tot braderiekoningin'van Holten uitgeroepen. De verkiezing had plaats op de muziekkoepel, waar eerst -de Tirolër kapel „De Langeberger Muzikanten" uit Bathmen en de Boerendansgroep „De Larense Schotsers" uit Laren (G.), waren opgetreden. Toen om ruim acht uur, de secretaris van de Praderiecommissie. de heer J. Wiggers, de verkiezing aankondigde dromde het publiek samen en stond het rijen dik op de verhoging voor de koepel. Er heerste een enorme sfeer, want. iedereen was nieuwsgierig of het ook nu evenals de afgelopen veertien jaar weer zou gelukken een aantal Holtense meisjes op het podium te krijgen. Jan Wiggers heeft er weinig voor behoeven te praten, mede dank zij de hulp van de pretma- kende vakantiegangers zaten binnen korte tijd. tien jongeda mes op de koepel met een num mer voor zich en kon de jury, die gevormd werd door 21 zo mergasten, haar taak vervullen. Gerrie Tuitert, Dinie Vincent. Janneke Koopman, Hrma Stuk- ker, Rikie Rensen, Dinie Nijland Dinie Aaltink, Minie Mesterbe- rends, mevr. Schöppers-Rensink en Gerrie Aaltink waren de kandidaatj es, die in spanning wachtten, wie van hen braderie koningin zou worden. Het moet een nek aan nek-race ge weest zijn - 't aantal stemmen wordt nooit bekend gemaakt - want ook de commissieleden verkeerden, tot de laatste stem geteld was, in grote spanning, verklaarde Jan Wiggers. die de verkiezing vergeleek bij het eindschot in een wielerronde. Dinie Nijland werd de gelukkige. Zij werd terstond door haar voor gangster, Wiesje Hosper, de brade riekoningin van het vorige jaar, als braderiekoningin 1969 gekroond. En terwijl de fotografen hun plicht de den, verspreidde het publiek zich over het terrrein, waar H.M.V. met haar drumband gereed stond om de nieuwe braderiekoningin op haar ze getocht door de dorpskom met vro lijke marsen te begeleiden. Dat ge beurde in een met dennegroen ver sierde cabriolet, waarbij de nieuwe braderiekoningin door de langs de trottoirs staande kijkers hartelijk werd toegewuifd. In de grote tent op Kalfstermans weide hield de nieuwe braderiekonin- gin receptie en kwamen velen haar gelukwensen. Met dz verkizing en met het ,,Koninginnebal" was de Holten se braderie, die drie dagen duurt, met op zaterdag nog een groot teen agersbal. ..officieus begonnen. De „officiële" openining vond dinsdag middag plaats door de loco-burge meester, ivethouder J. Rietberg, ge volgd door de rondgang van de bra* derickoningin „met haar gevolg" over het braderieterrein.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1