v m I5E HOLTENSE BRADERIE PT Centrale Bakkerij „De Halm - belangrijk uitgebreid en gemoderniseerd Duif H. van Beek eerste uit Bordeaux RONDE VAN HOLTEN DRIE AVONDEN VAN BEZINNING Officiële publicaties VVV-vakantieprogramma ONZE AGENDA Kerkdiensten SS?F r r-Av i|! M'. Wethouder J. Rietberg verrichtte officiële opening Trots op zijn DIEFSTAL UIT AUTO Medische dienst W eekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Burgerlijke stand Gebr. Willems kampioen FOND It acht dienst slachthuis Gevonden en verloren voorwerpen GESLAAGD AFSLUITING VAN WEGEN Vergoeding van huiden HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 21 - Nr. 2t Vrydag 25 juli 1*969 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» s 1-26 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,22 Abonnemerutsprps f 5?per kaibf jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 26 juli Fa- Muider, Oranjestraat, de gehele dag gesloten (zie adv.) Zondag 27 juli 1)9.30 uur: Dansen in zaal Boode, Bat'tomen „Vakantiebal" (zie adv.) 20 uur: Interkerkelijke bezinnings- samenkomst in de grote tent in „Kalfsterm answeide'Slationsstr. Maandag 28 juli t.e.m. 2 aug. Winkel en pakhuis ..Trio". Dijker- hoek, A. M. Doilekamp. Larense- weg. Fa. E. Voordes, wegens va kantie gesloten zie adv.) Maandag 28 juli- t.e.m. 1 aug. Bloemenmag. ,,Marjo" wegens va kantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 26 juli t.e.m. 9 aug. Fa. Broekhuis en Zn., Dijkerhoek, Corsetterie Recta", wegens va kantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 26 juli t.e.m. 11 aug. E. -I. Westerik, Larenseweg. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 29 juli 1-5 uur: Kindervoorstelling Swieber- tje. Bromsnor en Saartje in grote tent op Kalfstermansweide (Sta tionsstraat) (zie adv.) 1-9 uur: Ouderwetse Boerenbruiloft in de tent op Kalfstermansweide. 29, 30 en 31 juli 19.3(1 uur: Dansen in Amicitia met de Salland Combo (zie adv.) Vrijdag 1 augustus 20 uur: Interkerkelijke bezinningssa- menkomst in de grote tent in Kalf stermansweide, Stationsstr. Zondag 3 augustus 1® uur:" Extra repetitie ,.Soli Deo Gloria" in Rehoboth. S0 uur: Interkerkelijke bezinningssa- menkomst in de grote tent in Kalf stermansweide, Stationsstraat. Maandag 3 aug. t.e.m. 11 aug. Fa. Aaftink. horlogerie, Wed. B. Maarts ,,De Spar" en Fa. J. W. Doilekamp en Zn., Oranjestr., we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 4 t.e.m. 9 aug. A. Paalman. Raalterweg, wegens va kantie gesloten (zie adv.). Woensdag 6 augustus 18.30 uur: Waterfeest, Zwemclub Twenhaarsveld in 't natuurbad (zie ber.) Zaterdag'. 9 augusus 19.30 uur: Gezelligheidsrit MAC De Holterberg, auto's, motoren en brommers. Hoofdprijs loeringcar- tocht 2 pers. naar Königswinter. Woensdag 13 augustus 19 uur: Vierkamp zwemwedstrijden AZC-OKK-ZC Brummen en ZC Twenhaarsveld. 20 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zangver. Soli Deo Gloria. Woensdag 20 augustus 18.30 uur: Clubkampioenschappen ju nioren en senioren ZC Twenhaars veld. Donderdag 21 augustus School- en volksfeest te Dijkerhoek. HOLTEN. Ned.-herv. kerk: 8.30 en 10.15 uur hulppr. Van Zetten van Vlaardingen. Extra collecte: Nood lijdende kerken en personen. Geref. kerk: 8 30, 10.00 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In alle diensten is het ene offer voor het Fonds Al gemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.00 uur kinderoppas in het gebouw „Re hoboth". Na de tweede dienst in de herv. kerk en de geref. kerk „koffie- uurtje" met c^e vakantiegasten in resp. gebouw „Irene" en gebouw „Rehoboth". R.-k. kerkdienst: 8.30 en 9.45 uur in het gebouw „Irene" (Eucharistie viering). BORKELD. Recreatietent: 10.45 uur Kampdienst ds H. G. I-Ioogen- kamp van Amsterdam. NIEUW-HEETEN. R.k kerk: zaterdagavond 19.30 uur; zondagmor gen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethanië: 9.30 uur de heer Van der Meulen uit Den Haag. Extra collecte voor Bethanië". OKKENBROEK. - Ned.-herv. kerk: 9.30 uur ds W. P. J. Osinga. Extra collecte voor de kerkvoogdij. V". A ■f f Woensdagmiddag heeft wethouder J. Rietberg, nadat hem de sleutel was aangeboden door Ivonne Hospers. het 4-jarige doch tertje van de directeur van het bedrijf, de belangrijk uitgebreide en gemoderniseerde bakkerij met winkel van de Centrale Bakke rij aan de Industriestraat te Holten officieel geopend. Behalve lo co-burgemeester Rietberg waren aanwezig wethouder H. Klein Velderman, gemeente-secretaris de heer G. J. Langenbarg en ver der tal van zakenlieden die met het bedrijf relaties onderhouden. In een korte toespraak roemde tf.c heer Rietberg het Initiatief van be stuur en directie van „De Halm" die trots mogen zijn op dit prachtige hy permoderne bedrjjf. Door goed sa menspel werd dit prachtige resultaat bereikt en dooi- de inzet van velen werden moeilijkheden die er in d-e be ginperiode (de Centrale Bakkerij werd geopend op dinsdag 5 augustus 1957) overwonnen. Onder leiding van de heer Hospers werden er goede za ken gedaan en mede dank zij zijn leiding en werklust groeide De Halm uit z'n jasje. Aan het slot van zijn felicitalietocspraak wees de heer Rietberg op het door het bedrijf ge voerde embleem, de tarwehalm, een embleem dat met ere wordt gevoerd op de vele produklen die in Holten en wijde omgeving dagelijks op tal'el komen. De heer Ten Berge die het woord voerde namens de Holtense Winke liersvereniging was zeer content met de prachtige winkel waardoor 't facet winkelbedrijf bleef bestaan, 't Groot bedrijf is hierdoor toch ook nog kleinbedrijf en deze winkel zal zeker in een behoefte voorzien. Ook de heer Ten Berge herinnerde aan de moei lijkheden uit de eerste jaren na de opening in augustus 1957 en prees de bedrijfsvoering van de directeur, de heer Hospers, die pl.m. 8 jaar gele den tot directeur werd benoemd.. Sprekend namens de VVV „Holtens Belang" wees de heer J. Wiggers op de service die door ..De Halm" en andere plaatselijke zakenmensen aan de vakantiegasten wordt geboden. De zomergasten komen naar Holten niet alleen om de prachtige natuur maar ook om vriendelijk en voorkomend te worden behandeld. Wanneer dit ge beurt, komen ze graag terug en zul- De VVV „Holtens Belang" biedt in de komende week de naar schatting vijf a zesduizend vakantiegasten het volgende programma: MAANDAG 28 JULI: Bezichtiging manege Beldman aan de Markeloseweg van 14-16 uur. Men kan een kijkje nemen in de stal o£ vanaf het balkon de dressuur volgen in de grote manege. De toegang is vrij. Groepen alleen na overleg. Consumpties aanv/ezig. DINSDAG 29 JULI: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats in de Beu- seberg. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre omgeving. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering zal iets ver teld worden dat interessant en leerzaam is. Men ontvangt een proefje kaas. Deelnameprijs f 1,p.p. Opgave beslist voor 12.00 uur op de dag van excursie. Vervoer per eigen auto. Ver trek om 10 uur vanal kantoor VVV, Gaardenstraat. Tel. 1533. WOENSDAG 30 JULI: 's Morgens 8 uur. Morgenwandeling onder leiding van de reser vaatbewaker, de heer Jansen, door het natuurreservaat op de Borkeld .(Achterbergseveen). Samenkomst bij de woning van de heer Jartsen, Borkeldsweg 8a, Markelo. 14.00 uur: Bezichtiging en rondleiding pluimveebedrijf Barve- link, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). De produktie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 14.00-15.00-16.00 uur: VVV-HEUVELRUGRIT per touringcar. Vertrek van af het OAD-busstation (bij het grote viaduct). De tocht gaat over de Holler-, Haarler- en Nijverdalseberg met prachtige vergezichten en 'n kleine wandeling. Als gids fungeert de administrateur van de VVV de heer G. Kers, die tijdens de rit een explicatie geeft. Kosten f 3,— (volwassenen, kinderen 2 gulden). Opgave graag vroegtijdig bij de VVV. DONDERDAG 31 JULI: Ochtendwandeling onder leiding. Vertrek 6.00 uur (precies) van- at het VV V-kantoor. Deelnameprijs f 1,25 per persoon. Opgave en betaling aan VVV-kantoor. De wandeling gaat door het mooi ste gedeelte van de Holterberg waarbij de kans om reeën te zien niet is uitgesloten. VRIJDAG 1 AUGUSTUS: 20.00 uur: Rondleiding door het Natuurhistorisch museum „Piet Bos". Er is een zeer grote verzameling van geprepareerde die ren. Kees Bos is een gezellig en deskundig causeur die elke be zoeker steeds weer weet te boeien met z'n verhalen over zijn verzameling en de fauna van de Holterberg. ZATERDAG 2 AUGUSTUS: 19.30 uur: Groot teenagerbal in de grote tent (1000 personen) in „Kalfstermansweide". Muziek Popgroep „Popeye". TOURINGCARTOCHTEN De OAD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten m binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland, Königswintei Teckelenburg, Bad Rothenleld, enz. En in hel binnenland o.a. naar de EIteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twentetocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533). len de Holtense winkeliers ook voor de toekomst op hen kunnen rekenen. De heer J. Calkhoven wenste na mens het personeel, bestuur en di rectie van harte geluk met t prach tige bedrijf. Hij deed z'n felicitaties vergezeld gaan van een fraaie staan de kapstok. De voorzitter van „De Halm", de heer D. J. Wansink, sprak bestuur directie en vnederfi woorden van dank voor de grote be langstelling. bloemen en geschenken die werden aangeboden en hij richtte zich in het bezonder tot B. en W. van Holten waarvan men bij het re aliseren van de plannen veel mede werking ondervond. Hij verraste de beide wethouders en gemeente-secre taris Langenbarg met een bon voor een taart. Woorden van dank sprak de heer Wansink ook tot de archi tect, de heer J. W. Ba nis te I-Iarden- berg, tot de hoofdaannemer, de Overijssels Coöp. Bouwonderneming te Ommen en verder tot allen die aan de bouw hebben medegewerkt. Na dc officiële opening was er ge legenheid om het moderne bedrijf, waar de machines een hoogst belang rijke rol spelen, te bezichtigen. O.a. staat in het bedrijf (oppervlakte 16 a 1700 m2) een bandoven met een produktie van 1200 broden of 5 a 6000 stuks kleinbrood per uur. De centrale bakkerij De Halm. zo deelde voorzit ter D. J. Wansink mede, maakt deel uit van een belangengemeenschap waarin wordt samengewerkt met de NV Dijkers te Almelo en de NV Gebr. Klumpers te Markelo. Het betreft hier een samenwerking met handha ving van zelfstandigheid voor alle drie partijen. Aan de bouw, inrichting etc. lever den de volgende HolU-nse firma's hun aandeel: J. van Bruggen en Zn.; schildersbedrijf A. Schipper (Schup- perfc): G. H. koopman (winkelbetim mering): Heusinkveld (kantoorinrich ting) en J. W. Doilekamp en Zn. (stoffering). De heer H. J. Aaftink Jr. kwam woensdagmorgen tot de zeer onaan gename ontdekking dat uit z'n auto die geparkeerd stond voor zijn huis op Smidsplein een splinternieuwe au toradio en een fototoestel waren ge stolen. De diefstal werd mogelijk na dat men een tochtraampje boven het rechterportier had geforceerd. Door de rijkspolitie wordt een onder zoek ingesteld. Zaterdag. 26 juli vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8,00 uur, J. F. Sijtsema. Pastoriestraat 50, tel. 1370 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 26 juli en zondag, 27 juli, L. J. Lenstra, Karei Doormanstraat 28, Wierden. tel. 05496-1765 van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 26 juli en zondag, 27 juli, R. Back. Diesssenplasstraat 2. tel. 1515 (woning v. d. heer Oostenbrug). 's Ochtends van 9.00-10.00 uur be halve op woensdag, in het Wijkge- bouw van het Groene Kruis, tel. 1436. Aangifte vrijdagsmorgens tot 12.00 uur bij mevr. C- KnijU-Dekker, tel. 1433. Bij geen gehoor: tel. 1799, mevr. J. Beltman-Aanstoot. Zaterdag, 26 juli t.e.m. vrijdag, 1 augustus buiten de diensturen GAS: H. Huisman, Kolweg 42. tel. 1498. ELECTRA: W. C. v. d- Weert- bof, Voorsboerstraat 3, tel. 1793. Geboren: Lamberta Hendrika dv L. Nijland en H. B. Bronsvoort, Espelo 80. Ondertrouwd: P. J. de Bildt 24 jr. en Apeldoorn en A. Smit 23 jr Holten. Gehuwd: H. J. Geselschap 26 jr En- schede en M. J. Bijl 25 jr Holten. De postduivenvereniging De Berg- vliegers nam donderdag met 43 dui ven deel aan de wedvlucht vanaf Bordeaux (Fr.), afstand 975 km. De duiven eerden gelost om 13 uur. Aankomst eerste duif vrijdagmiddag 14.00.10 u., laatste duif zaterdag 13.29.25 uur. De uitslag was: 1, 9 en 11 H. van Beek, 2 Joh. Paalman, 3 en 13 Gebr. Willems, 4 en 5 W. Aaf tink, 6 en 7 H. J. Aaftink, 8 en 14 L. Gazan, 12 G. Veldhuis. Met deze vlucht werd tevens het kampioenschap van de afd. Fond be kend. Ie kampioen Gebr. Willems, 2e G. Steunenberg en 3e L. Gazan. De kampióensvogel was van G. Steunen berg H 67-1110715. Aan de vlucht, met jonge duiven vanaf Breda werd deelgenomen met 197 vogels, afstand 136 km., lossing 9.30 uur. Aankomst eerste duif van G. Bekkernens om 11.07.19 uur. De uitslag was: 1, 4. 5. 6 en 14 G. Bek kernens. 2, 14, 26 en 39 H. v. Beek, 7, 21 en 33 II. Gervedink Nijhuis. 3, 8, 12. 23 en 31 Gebr. Willems. 9, 11 en 38 G. Kwintenberg. 10 M. I.ode- weges. 13, 16, 17 en 19 G. J. Schui- terd, 18 H. Jongman, 20 en 3b' H. Wansink, 22 H, Aaftink, 25 en 27 W. Aaftink, 32, 36 en 37 Joh. Paal man, 30 en 34 L. Gazan, 37 H. Paal man. Vrijdag, 25 juli t.ni. zondag, 27 juli keurmeesters buiten de diensturen H. J. Moleman, Lageweg 13, tel. 1974. Maandag 28 juli t.m. zondag, 3 augustus, A. Groen, Kozakkenslraat 15, tel. 1230. Aangifte gestorven die ren op zaterdag: van 9.00-12.00 uur aan het slachthuis, tel. 1349. Vrijdagavond 25' juli wordt de 7de Ronde van Holten verreden op het parcours (1000 meter) rond het EEG- Slachthuis in het Industrieterrein Evenals voorgaande jaren zijn de or ganisatoren (het Wielercomité Holten en de Braderiecommissie) er in ge slaagd 'n sterke bezetting in de strijd te brengen. De wedstrijd voor Nieuwelingen over 40 km.) met o.a. de kampioen van Nederland Henk Poppe uit Nij- verdal, Wim Nooren, Tollebeek (kam pioen van Overijssel) Johan Boode uiit Nijverdal. Johan Krake uit En ter, Frans Neeskens uit Bome, Pe ter Stiggelbout en Wim Albersen uit Wierden begint om half zes terwij! het startschot om 7 uur de amateurs in actie brengt voor de 80 kilome ter. Favorieten voor de eindzege zijn Henk Niewkamp, Borne, Fred Xie- meijer, Hengelo; de gebroeders Jans Onder het motto „Drie avonden van bezinning" worden ook dit jaar weer door de kerkeraad van de Hervorm de Gemeente en van de Geref. kerk in de grote tent in „Kalfstermans weide" aan de Stationsstraat interker kelijke samenkomsten gehouden. De commissie uit de bedide kerkeraden kan op de zondagavonden 26 juli en 3 augustus en op vrijdagavond 31 ju-, li beschikken over de aan duizend personen plaats biedende tent die door de Braderiecommissie wordt ge plaatst in verband met de 15de Bra derie en het VV V-vakantieprogram ma 1969. Zondagavond 26 juli zal ds. J. Jur- 'jens. gerei, predikant te Deventer spreken over het onderwei-p ..Nood- luik", vrijdagavond 31 juli spreekt ds. Zelle geref. predikant te Leeu warden over het onderwerp „Loop naar de maan" terwijl in de slotbij eenkomst van zondag 3 augustus pas toor Sehievels van Nieuw Heeften zal spreken over het onderwerp „Nood- der is mijn Heer". Aan deze avonden zal medewerking worden verleend door het Hervormd Kerkkoor, de Hol tense Muziekvereniging „HMV" en de Chr. Gem. Zangvereniging „So li Deo Gloria". erUWicher Vlot uit Wanneperveen; Rink Cornelisse, Amsterdam; Tino Tabak, Amstelveen; Joop Hobert, Wierden en Harrie Homan, Enter; Wim Derkink, Hengelo. Theo Buur- meijer. Veendam en zeker ook Leo Westrus uit Amsterdam. Albert Hul sebosch uit Beilen en Hennie Kuiper uit'Denekamp, Arie Hassink uit Nee- de en ..good old" Henk Hoekstra uit Ureterp die de eerste ronde van Holten won. Winnaars waren verder Henk Benjamins. Hollandseveld (1964), Wim Derkink, Hengelo (1965), Henk Nieuwkamp. Borne (1966) An ne Koster, Leeuwarden (1967) en Piet Hoekstra. Dokkum (1968). GEVONDEN: 1. Rood damestasje: inhoud snoep, odeur, ballpoint enz. 2. Rode portemonnaie; inh. f 10.en postzegels. 3. Bruine kinderzonnebril. VERLOREN: 1. Bruinieren portemonnaie inh. plm. f 12.2. 1 blauw sandaaltje .Tango" 3. 1 bruin sandaaltje: 4. 1 licht bruine portemonnaie inhoud f 12.50: 5. witte fox-terrier (ruwharig). 6. Nieuwe BH (wit): 7. Bruine portemonnaie inh. ong. f 7.8. Bos sleutels: 9. Bruin zwart hondje; 10. Donkerbruine regen jas (nylon) 11. Zwarte knipportemon- naie inh. ong. f 22.50: 12. Knipporte- monnaie inh. f 125.pasfoto's en zieken fondskaart. Voor het einddiploma slaagde aan de Chr. Detailhandelsschool te Apel doorn de heer W. C. Müller Kerk plein die te Deventer slaagde voor het diploma „Vakbekwaam kruide- Burgemeester en wethouders van HOLTEN maken bekend, dal in ver band met de op vrijdag 25 juli 1969 te houden ..Wielerronde van Holten" in het Kolcomplex de navolgende wegen of gedeelten van wegen, van af 15.30 uur tot 21.0 uur. voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1 de Lageweg 2 de Pannenbakkersstraat 3 een gedeelte van de Drostenstr. 4 een gedeelte van de 1-loffesstraat 5 een gedeelte van de Weversslr. 6 een gedeelte van de Waagweg 7 een gedeelte van de Boerrichter- straat 8 een gedeelte van de Schepenen straat 9 een gedeelte van de Schoutenstr. Voetgangers (zonder honden), wor den tot het wielerparcours toegela ten. Auto's, motoren, bromfietsen en fietsen moeten elders worden gepar keerd. De bewoners van het „Kolplan- Oost" kunnen tijdens de wedstrijd deze wijk verlaten en'of bereiken via de Dikkesteensweg. Voorts maken zij bekend, dat in verband met het op woensdag 30 juli 1969. des namiddags te houden ..Ko- ningschielen" de Schreursweg, lopen de vanaf de Rijksweg 44a. Holten Rijssen tot aan de Landuwerwcg, voor alle weggebruikers gesloten zal zijn. HOLTEN. 23 juli 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd. J. RIETBERG, loco-burgemeester G, J. LANGENBERG, secretaris. Er treden steeds meer moeilijkhe den op bij het uitbetalen van de aan veehouders toekomende huidenver goedingen. Hiervoor zijn de volgende oorzaken, aan te wijzen: 1 Vaak ontbreekt het juiste adres of het volledige adres van de veehou der. Dit kan optreden wanneer het gestorven dier reeds voordat het is aangegeven bij de in de gemeente aangewezen instantie (slachthuis), in de verzamelplaats is neerge legd. Te vaak wordt vergeten dat aan elk gestorven dier een label met de juiste naam en het volledige adres van de eigenaar dient te worden bevestigd zodra dit dier het erf van de boerderij verlaat. 2 Bij de aangifte van het gestorven dier dient men duidelijk naam en adres van de eigenaar door te ge ven. zodat wordt uitgesloten dat de vergoeding aan naamverwante veehouders in de omgeving wordt uitbetaald of dal de posterijen de kwitantie terugstuurt wegens on bestelbaarheid. De administratie van de Nederland se Thermochemiesche Fabrieken spant zich tot het uiterste in om iedere veehouder het zijne te doen toekomen, echter zonder de mede werking van de veehouder blijft het resultaat in veel gevallen onbevredi gend. Zodra hij in het bezit is van een gestorven dier dient de veehou der als volgt te handelen: a Hij doet aangifte bij de hierboven- genoemde instantie (slachthuis te Holten) en hij geeft zijn naam en adres juist en duidelijk door. b Daarna bevestigt hij een stevige label aan het gestorven dier met daarop nogmaals duidelijk naam en adres van herkomst, c Tot slot brengt hij (met uitzonde ring van de zeer zware dieren) het gestorven dier naar de verzamel plaats (put). Als deze handelwijze correct wordt gevolgd vindt het uitbetalen van de huidenvergoeding zonder haperen plaats. Vleeskeuringsdienst Holten. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan ten behoeve van bouw bedrijfswoning ten name van H. Tempelman, Dijkerhoek 24 De loco-burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer H. Tem pelman, Dijkerhoek 24. alhier, ver gunning heeft gevraagd voor 't bou wen van een bedrijfswoning, op het perceel, kadastraal bekend gemeen- 1e Holten, sectie E. nr. 1900 god., ge legen aan de Manenschijnsweg. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden, ingaande 23 juli 1969. gedurende veertien dagen, schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de be palingen van hei desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende' voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 25 juli 1969. De loco-burgemeester voornoemd, J. RIETBERG. Vrijstelling bepalingen bouw bungalow aan de bestemmingsplan voor Rijssenseweg (Kolcomplex) Burgemeester en wethouders van HOLTEN maken ter uitvoering' van artikel 24 van de voorschriften beho rende bij het bestemmingsplan Hol ten (Kolplan) bekend, dat door de Bouw- en ontwikkelingsgroep .Gedo', alhier, een verzoek is ingediend om vergunning voor de bouw van een bungalow op het perceel, kadastraal bekend, gemeente Hollen, sectie F, nr. 3201 (ged.) gelegen aan de Rijs- senseweg, welk verzoek slechts kan worden ingewilligd met toestemming tot afwijking van het geldende be stemmingsplan Holten. Dit verzoek ligt met ingang van 23 juli a.s. gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage op de ge meentesecretarie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten afwij king van het bestemmingsplan toe te Staan. Schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan kunnen door een ieder ge durende bovengenoemde termijn wor den ingediend bij burgemeester en wethouders van Holten. HOLTEN. 25 juli 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd. J. RIETBERG, loco-burgemeester G. J. LANGENBARG, secretaris. (wijziging voorbehouden) op maandag 28 juli, dinsdag 29 juli, woensdag 30 juli en donderdag 31 juli 1969 VRIJDAG 25 JULI: Jaarlijkse Wielerronde voor nieuwelingen en amateurs op het par cours bij het E.E.G. Slachthuis (Industrieterrein). Nieuwelingen: 17.30 uur. Amateurs: 19.00 uur. ZATERDAG 26 JULI: 19.15 uur: Groot Teenagerbal in de grote tent in „Kalfstermanswei de", Stationsstraat. Muziek: ..The Ferrari's". Deze band oogstte op tournees door Duitsland, België, Engeland en de Scandinavische landen enorme successen. MAANDAG 28 JULI: 19.15 uur: Optreden Tirolerkapel „De Langenberger Muzikanten" (Bathmen) en de Boerendansgroep „De Larense Schotsers" in de muziekkoepèl in „Kalfstermansweide". 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1969. 20.30 uur: Rondgang Braderiekoningin door het dorp m.m.v. Holten se Muziekvereniging en Drumband. 20.30 uur: Groot Koninginnebal in de tent in „Kalfstermansweide". DINSDAG 29 JULI: 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie. Rondgang Braderiekoningin met haar gevolg over het Braderie terrein. 15.00 uur: Groot Kinderprogramma in de tent in „Kalfstermanswei de". Veel plezier met Swiebertje, Bromsnor, Saartje en de bur gemeester. 19.00 uur: Groots opgezette boerenbruiloft in de tent m.m.v. o.a. de Boerendansgroep „De Larense Schotsers" en de Boerenkapel „De Hooiplukkers" uit Lochem. WOENSDAG 30 JULI: 14.00 uur: Aanvang Koningsschieten (terrein begin Rijssenseweg). Vanaf 13.30 uur verkoop van deelnemerskaarten. 14.30 uur: Ballon wedstrijd voor kinderen in „Kalfstermansweide" (14.00 uur aanvang verkoop ballonnen en labels a 25 ct. per stuk). 15.00 uur: Oplaten der wedstrijdballonnen. 19.00 uur: Rondgang Schutterskoning 1969 vanaf hotel „Vosman", Oranjestraat, m.m.v. „H.M.V." en Drumband. 20.00 uur: Koningsbal in feestzaal „Vosman". Muziek: „The Musical Comedians" (beroepsorkest). DONDERDAG 31 JULI: 15.00 uur: Zeer interessante demonstratie door de Ponyclub „Ma- riënheem" in „Kalfstermansweide". 21.00 uur: Jennekesmarkt ronde de oude Dorpstoren m.m.v. „De La rense Schotsers" en Boerenkapel. Prijzen: 50, 25, 15 en 10 gulden. ZATERDAG 2 AUGUSTUS: 19.30 uur: Ter afsluiting van de Braderie groot Teenagerbal in de grote tent (1000 pers.). Muziek: Popgroep „Popeye". Alle vermakelijkheden op het Braderieterrein zijn vanaf 2 uur elke dag geopend. Groot amusements- en kramenmarkt in de dorpskern Feestelijke verlichting OOK U BENT HARTELIJK WELKOM IN FEEST TEREND HOLTEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1