J. Warrink nieuwe voorzitter voetbalvereniging „Holten" ORIËNTERINGSRIT WAS MOEILIJK Gebr. Willems kampioen midf ond Officiële publikaties Internationaal landen- jeugdvoetbal toernooi in Vejle Recreatietent druk bezocht VVV - vakantiepr ogramma 82-JARIGE DUIKT NOG IN HET ZWEMBAD Jonge duiven in de regen "4 Geslaagd ONZE AGENDA Burgerlijke stand Gevonden/verloren Gezinsverzorgin g Storingsdienst GEB H. Klem Kelderman benoemd tot ere-lid Geld nodig voor de junioren Nieuwe secretaris Goede contacten Zitting woonruimte- commissie Openbare bekendmaking Co mrlbAtlfiVerh oging m l In Hollen nog veel slechte wegen Spreekuur maat schappelijk werkster Kerkdiensten Medisclie dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen And ré Dekker naar Denemarken Waclitdienst slachthuis Mooie opbrengst AVO-collecte Rijks Middelbare Landbouwschool HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 21 - No. 28 Vrijdag 18 juli 1969 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Belten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Maandag 21 juli 's middags van 2 tot 3 uur demonstratie Mörtl Floret maaibalk op het bedrijf van de land bouwer J. H. Brinkman, Tromopweg Dijkerhoek (Zie adv.). Maandag 28 juli t/'m zaterdag 2 augustus fa. E. Voordes, zelfbedie ning, wegens vakantie gesloten. Dinsdag 29 juli 's middags 3 uur in de grote tent in ,,Kalfstevmansweide (Stationsstraat) Daverende Jeugd voorstelling Swiebertje, Bromsnor en Saartje (zie advertentie). Zaterdag 19 juli 19.30 uud Dansen in café ..De Wip- pert" te Laren (,G)(zie adv), Groot Blarenbal in Hotel Boode te Bath- men (zie adv.). Zondag 20 juli 9.30 uur vim. Vertrek Herv. Vrou wen groep Dijkerhoek vanaf Sme derij Broekhuis naar bijeenkomst Leger des Heils in Deventer. Maandag 21 tot en met 26 juli Coöp. Aan- en Verkoopver. ..Trio". Holten Fa. J. Rozendom en Zn. we gens vakantie gesloten. Maandag 21 tot en niet 28 juli Mengunie ..Holten" n.v. wegens va kantie gesloten. Donderdag 24 juli 10.00 uur v.m. Opening bakkerij en winkel van de verenigde Bakkerij en „DE HALM" 's avonds van 7 tot 9 uur bezichtiging (zie adv.) Zondag 27 juli 20.00 uur Interkerkelijke bezinmngs- samenkomst in de grote tent in „Kalfstermansweide", Stationstr. Maandag 28 juli tot en met 2 aug. Winkel en pakhuis coöp. aan- en ver koop vereniging ,,Trio" te Dijker hoek wegens vakantie gesloten. "Vrijdag 1 augustus 20.00 uur Interkerkelijke bezinnings- samerikomst in de grote tent in „Kalfstermansweide", Stationstr. Zondag 3 augustus 20.00 uur Interkerkelijke bezmnings- samenkomst in de grote tent in „Kalfstermansweide", Stationstr. Geboren: Katherina Johanna dv A J J Cents en H M F Logtenberg Hof- fesstraat 38. Overleden: Geen. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: K. Veldhuis 37 jr Rijssen en D Assink 36 jr Dorpsstraat 37. BEVOLKING: Ingekomen: J. H. C. Wiersma van Delft naar Dijker hoek 41. Vertrokken: Geen. 1 scherm (vliegenvanger) van helm: 1 auto-sleuteltje; 1 gouden dames- ring; 2 hengelsteunen; 1 sandaaltje; 1 portemonnaie m. inhoud. AANKOMEN LOPEN: 1 Jyuin-zwart hondje. VERLOREN: 1 padvinderspetje; 2 bankbiljetten van f 10; 1 verzekeringsplaat brom fiets; 1 damesschortje; 1 dames- ha nghorloge aan ketting; 1 zeiljack; 1 porlemonn. m. inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten van 8-22 uur, doch NIET tussen 13 en 14 uur. Aangifte vrijdagmorgens tot 12.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker, tel. 1438. Bij geen gehoor: tel. 1799 mevr. J. Beltman-Aanstoot. Zaterdag. 19 juli t/ vrijdag 25 juli - buiten de diensturen. ELECTRA: H- Heijenk. Kolweg 44, telefoon 2124. GAS: Geen opgave. In de op dinsdagavond, in zaal Vosman gehouden algemene le denvergadering van de voetbalvereniging ..Holten" hebben de le den hun nieuwe voorzitter gekozen. Met bijna algemene stemmen werd in de plaats van de aftredende voorzitter de heer H. Klein Velderman gekozen de heèr J. Warrink, die reeds enkele jaren be stuurslid is van de vereniging. Voorzitter Klein Velderman achtte de tijd gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen en zei, dat de oudere bestuursleden zijns inziens hun plaats eens moeten afstaan aan jongere leden. In zijn openingswoord memoreerde hij, dat het afgelopen sei zoen voor de vereniging gunstig is verlopen. De seniorenelftallen hebben zich allen in hun afdelingen kunnen handhaven. Kampioenschap van het eerste elftal is niet haalbaar geweest, doch het A-elftal, waaruit jonge spelers voor het eerste elftal kunnen worden overgenomen, is dit seizoen ongeslagen kam pioen geworden in haar afdeling. Indien de KNVB, afdeling Twen te hiervoor toestemming verleent, zal het A-elftal in het nieuwe seizoen uitkomen in de hoofdklasse. De jeugdcommissie, onder voorzitterschap van de heer F. ter Hoeven, draaide voortreffelijk. Spreker bracht dank uit aan de redactie van het Cluborgaan, aan de Supportersvereniging, de trainers Halle en Paule en aan vele medewerkers achter de schermen, voor hun arbeid verricht in het belang van de vereniging. Een nieuw clublokaal is gebouwd in het Sportdal en zal aan het begin van de competitie oficieel worden geopend. Het beheer van dit clubgebouw hebben de heer en mevrouw Den Heijer op hun schouders genomen. De inleg van de toto is dit jaar goed geweest, doch had aanzien lijk beter gekund. In het komende seizoen zal getracht worden de toto-inleg te verhogen door medewerking te vragen van de leden bij het ophalen en terugbezorgen van de toto-formulieren. Voorts deelde de voorzitter mee, dat in de loop van de nieuwe competitie een tweede speelveld, voor junioren, in de Meermans kamp, tegenover de geprojecteerde gemeentelijke sportvelden, in gebruik kan worden genomen. Hierbij zal nog een kleedgelegen heid moeten worden gebouwd. Penningmeester H. W. Tulier zei in zijn financieel verslag, dat het sei zoen is afgesloten met een klein ba tig saldo van f 37.23. Uit zijn verslag bleek dat de entree gelden afgelopen seizoen de helft minder hebben bedragen dan 't voor gaande seizoen. Dit is voornamelijk gekomen door een andere indeling van het eerste elftal, namelijk door de overgang van de Twent se afdeling naar de Gelders-Salland- se afdeling. Besloten werd in de sla- tuten een bepaling op te nemen, waarbij het bestuur, zonder toestem ming van dê algemene ledenverga dering. geen hoger bedrag mag uit geven dan f 500. Uit het verslag van de kascommis- sie bleek dat de boeken accoord zijn bevonden. De vergadering verleen de de peningmeester décharge. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van het aftredende lid H. IV. ten Velde, bij algemene stemmen gekozen de heer B. J. Markvoort, die het secretariaat der vereniging op zich zal nemen. De heer A. Vincent werd met alge mene stemmen herkozen. De voorzitter bracht de heer Ten Velde dan voor het vele werk dat hij gedurende twintig jaren voor de vereniging heeft verricht. Ten Velde is vele jaren voorzitter ge weest van de vereniging. Toen in 1960 de heer Klein Velderman hem opvolgde werd h(j benoemd tot ere lid van de vereniging. Ook ten Velde was de mening toegedaan, d-al ook hij moet plaats maken voor jongere krachten. Hij wil zich echter nog wel beschikbaar blijven stellen voor de vereniging. In de vakature H. Klein Velderman iverd met algemene stemmen geko- Het team in de recreatietent in de weide van Harwich aan de Borkeld- weg heeft een drukke week achter de rug. Vele honderden vakantiegas ten (ouderen en kinderen) alsmede plaatsgenoten (voor het merendeel jongelui) brachten een bezoek aan de tent waar van een afwisselend programma weer zeer weid genoten. Het programma voor de komende week luidt: Zondag 20 juli: 10.45 uur KAMPDIENST. Voorganger R. Hoogenkamp te Am sterdam. Tijdens de preek wordt het bijbelverhaal aan de jon ge kinderen buiten de tent verteld. Iedereen wordt uitgenodigd voor een kopje koffie na de dienst. Collecte voor het recreatie- werk. Maandag 21 juli: 21.30 uur: DROPPING. Ieder wordt in gesloten vrachtwagens weggebracht naar een zeer donkere plaats in het bos. Het is de kunst om zo snel mogelijk de rekreatietent te vinden. Deel name: 75 cent per persoon. Dinsdag 22 juli: 14.30 uur: VOSSEJACHT. In de bossen zitten allerlei vossen verborgen die opgespoord moeten worden. Mee-speuren kos'. 50 cent per persoon. Woensdag 23 juli 21.00 uur: CHAPLIN FESTIVAL. Vijf van de beste korte films van Charlie Chaplin zijn bijeen gebracht in een anderhalf uur durende film. Nadere aanbeveling niet nodig. Een film voor iedereen, voor jong en oud, kortom voor het hele gezin. U krijgt van lachen hoofdpijn? Moet U thuisblijven. Entree 1,50 per persoon. Donderdag 24 juli 12.30 uur: Na de kindermorgen, om half één, een picknick voor de kinderen. Op grote wagens worden ze naar een rustige plek in het bos gereden waar limonade klaar staat. Ieder moet z'n eigen brood meenemen. Kosten 0.50 per kind. 16.30 uur: Voorbespreking van de preek voor zondag 27 juli Voor ieder die in de vakantie nog iets anders wil doen dan bruin worden. Samen met de voorganger zal over de tekst Genesis 1 3-5 gepraat worden en zal geprobeerd worden om dit gesprek in de preek te verwerken. Vrijdag 25 juli 19.15 uur: KINDERKER MIS. Een door kinderen voor kinderen eii ouders georganiseerde kermis. 21.30 uur: Optreden van de Gospelsingers uit, Nijverdal. Duur van het optreden een half uur a drie kwartier. Entree: 75 cent per persoon. Elke morgen 10.00 uur KINDEROCHTEND. Van 10 tot 12 uur worden kinderen van 4 tot 13 jaar onder deskundige leiding bezig gehouden. Bij mooi weer in de bossen bij slecht weer in de tent. Er is altijd een glaasje ranja. Prijs een kwartje in clusief ranja en b.t.w. zen de heer M. den Heijer. Deze heeft reeds eerder een bestuursfunctie ver vuld. Hü zal worden belast met be heer van het clubgebouw en is voor zitter van de tcrrcineommissie. Met meerderheid van stemmen werd hierna tot voorzitter van de vereni ging gekozen de heer J. Warrink. Deze was in verband met vakantie niet aanwezig. Het oudste bestuurslid H. W. ten Velde bracht de scheidende voorzit ter dank voor het vele belangrijke werk door hem verricht;. Klein Vel derman werd in .1960 ovorzitter en is tientallen jaren bestuurslid en lid van de vereniging geweest. Spreketr zei, dat tijdens zijn voorzitterschap goede contacten buiten de vereniging zijn gelegd. Voornamelijk met de KNVB. afdeling Twenthe en de Scheidsrechlersvereniging Almelo. De vv Holten heeft onder zijn voor zitterschap een goede naam en faam gekregen in oost Nederland. Tn die periode volgde promotie naar de 4e klasse KNVB en heeft, hij de vereni ging lot bloei gebracht. Door de ver gadering werd bij acclamatie beslo ten de heer H. Klein Velderman lot ere-lid van de vereniging te benoe men. Ten Velde reikte hem de hier aan verbonden oorkonde uit. De heer Klein Velderman sprak in zijn dankwoord de hoop uil. dat de nieuwe voorzitter de vereniging naar buiten uit mag blijven uitdragen en met hulp van de spelers 't interne con tact mag versterken. Hij wenste de nieuwe voorzitter alle goeds toe en dankte de heer Ten Velde voor zijn vriendelijke woorden tot hem ge richt. Door de heer J. ten Velde, wérd namens de Supportersvereniging en de redactie Cluborgaan aan de aftre dende bestuursleden een cadeau aan geboden. Als leider van het eerste elftal werd gekozen de heer F. Ter Hoeven. De opstelling van dit elftal zal voortaan geschieden door Ter Hoeven en trai ner Leo Halle. Voor de lagere senior elftallen is 'n elftalcommissie benoemd bestaande uil; de heren .T. Schuur ter. H, Jalving, W. Dijkslag. G. M zal mogen doorgaan. De VVV „Holtens Belang" biedt in de komende week de naar schatting 5 a zesduizend vakantiegasten het volgende programma: Maandag 21 juli: Bezichtiging manege Beldman aan de Markeloseweg van 14-16 uur. Men kan een kijkje nemen in de stal of vanaf het balkon de dressuur volgen in de grote menege. De toegang is vrij. Groepen alleen na overleg. Consumpties aanwezig. Dinsdag 22 juli: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre om geving. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering za! iets verteld worden dat interessant en leerzaam is. Men ont vangt een proefje kaas. Deelnameprijs 1,p.p. Opgave be slist voor 12.00 uur op de dag van excursie. Vervoer per eigen auto. Vertrek om 2 uur vanaf kantoor VVV, Gaardenstraai. Telefoon 1533. Woensdag 23 juli: "s morgens 3 uur. Morgenwandeling onder leiding van de re servaatbewaker, de heer Jansen, door het natuurreservaat op de Borkeld (Achterbergseveen). Samenkomst bij de woning van de heer Jansen. Borkeldsweg 8a', Markelo. 14.00 uur: Bezichtiging en rondleiding pluimveebedrijf Barve- link, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). De produktie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 14.00 uur: VVV-HEUVELRUGRIT per touringcar. Vertrek van af het OAD-busstation (bij het grote Viaduct). De tocht gaat over de Holter-, Haarler- en Nijverdalseberg met prachtige vergezichten en 'n kleine wandeling. Als gids fungeert de ad ministrateur van de VVV de heer G. Kers, die tijdens de rit een explicatie geeft. Kosten 3,(volwassenen, kinderen 2 gulden). Opgave graag vroegtijdig bij de VVV. Donderdag 24 juli: Ochtendwandeling onder leiding. Vertrek 6.00 uur (precies» vanaf het VVV-kantoor. Deelnameprijs 1,25 per persoon. Opgave en betaling uiterlijk 22 juli tot 18.00 uur. De wandeling gaat door het mooiste gedeelte van de Holterberg waarbij de kans om reeën te zien niet. is uitgesloten. Vrijdag 25 juli: Jaarlijkse Wielerronde voor Nieuwelingen en Amateurs op het parcours rond het EEG-Slachthuis (Industrieterrein). Start nieuwelingen: 17.30 uur, start amateurs 19.00 uur. 20.00 uur: Rondleiding door het Natuurhistorisch musem ,,Pde' Bos". Er is een zeer grote verzameling van geprepareerde dieren. Kees Bos is een gezellig en deskundig causeur die elke bezoeker steeds weer weet te boeien met z'n verhalen over zijn verzameling en de fauna van de Holterberg. Zaterdag 26 juli 19.30 uur: Groot teenagerbal in de grote tent (1000 personen) in „Kalfstermansweide". Muziek „The Ferrari's". Deze band oogstte op tournee's door Duitsland, België, Engeland en de Scandinavische landen enorme successen. TOURINGCAR TOCHTEN De OAD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten in binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland, KÖningswin- ter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld, enz. En in het binnenland o.a. naar de Efteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twente- tocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533). De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend dat de eerstvolgende zitting van de commis sie i.v.m. de vakanties niet op dins dag 5 augustus a.s.. maar op dins dag 2 september 1969 zal worden ge houden. Holten, 28 juli 1969. De voorzitter voornoemd, J. KROON. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden. dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen het gedeelte van de Sprokkel- weg (weg nr. 134 van de Wegenleg ger), lopende vanaf de Rijksweg 44a in noordelijke richting tot aan de Duistere Steeg, aan het openbaar verkeer te onttrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kunnen binnen 14 dagen na heden schriftelijk bij hun college worden ingebracht. Holten, 18 juli 1969 Burgemeester en wethouders voornoemd. .1. Rietberg, loco-burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen, in verband met de aanleg van de weg Holland-Twentheroute, de vervallen gedeelten van onder staande wegen aan het openbaar ver keer te onttrekken, te weten: 1. het gedeelte van de Stationsweg (weg nr. 16 van de Wegenlegger), tot een lengte van ongeveer 100 meter, lopende vanaf de weg Hol ten-Laren (Gld.) in ongeveer noord-westelijke richting; 2. het gedeelte van de Vrijbroeksweg (weg nr. 198 van de Wegenlegger) tot een lengte van ongeveer 35 meter, lopende vanaf de Tolweg in zuidelijke richting; 3. het gedeelte van de Tolweg (weg nr. 199 van de Wegenlegger) tot een lengte van ongeveer 710 me ter, lopende vanaf de weg Holten- Laren (Gld.) in oostelijke rich ting, alsmede het gedeelte van de Tolweg, tot een lengte van onge veer 140 meter, lopende van de Beusebergerweg in westelijke rich- Bannink en Tl. J. Schutte. Voorts werd de jeugdcommissie uitgebreid met enkele leden. Voorzitter van de ze commissie r de heen Ter Hoeven- De vergadering ging accoord met de voorgestelde contributieverhoging. De voorzitter zei, dal voor de jeugd vooral veel geld nodig is. Bij het tweede speelveld in de Look zal 'n 1 nieuwe kleedgelegenheid moeten wor den gebouwd. De contributie werd als volgt vastgesteld: senioren f 24. per jaar, junioren f 12.per jaar. Getracht zal worden de contributie pei- kwartaal 1e innen. In de rondvraag kwam nog naar voren om de trainingsmaterialen uit te breiden met een galg (voor kopoe- feningen) en een schutting. Verder zal tfen behoeve van het clubgebouw binnenkort een verloting worden ge organiseerd. Er zullen door hel bestuur regels worden gesteld voor het gebruik van het clubhuis door de leden. Voorts mogen auto's van spelers voorlaan niet meer worden geparkeerd nabij het speelveld. De heren Klein Velderman en Ten Velde brachten hun dank uit voor het in hen gestelde vertrouwen tijdens liun bestuursfuncties en hopen zich voortaan toch nog op één of andere manier beschikbaar te kunnen stel len voor de vereniging. De voorzitter bedankte de aftre dende commissieleden voor hun ver richte arbeid en sprak de wens uit dat de v.v. Holten op dezelfde voet Br dm* Vijf en vijftig auto's, 1 motor en 9 brommers namen zondagmiddag deel aan de oriënteringsrit van de M.A.C. „De Holterberg", die verre den werd in de gemeente Holten. Het parcours van ruim 60 km ging langs de mooiste plekjes in deze con treien. o.a. over de Borkeld, door de Beuseberg, de Waterhoek. Dijker hoek en een gedeelte van de Holter berg. Commentaar van sommige deelnemers: een moeilijke rit en Holten heeft nog veel slechte wegen. Dal de rit veel hoofdbrekens kostte bleek na afloop wel aan het groot aantal strafpunten. dat moest wor den toegekend. En de slechte wegen vormen een factor, die niet geheel onbekend is en nog wel eens extra onder de aandacht van het gemeen tebestuur mag worden gebracht. Het werd overigens een gezellige rit, waarvan start en finsh waren bij het clublokaal café „Stationszicht" van de heer G. Vruggink, waar de voorzitter van „De Holterberg" de heer TI. W. Goorman. met een toe passelijk woord de prijzen uitreikte. De uitslag was: Auto's en motoren: 1. Harmelink, Markelo 23 strp; 2. TI. Wittenberg, Holten, 44 strp,, 3. J. Schippers. Holten 45 strp., 4. J. Oolbekkink, 's Ochtends van 9.00 - 10.00 uur, behalve op woensdag, in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Holten 45 strp., 5. J. Tulier, Holten 47 strp., 6. L. Roelvink, Deventer 43 strp., 7. G. J. Stevens 51 strp. en 8 W. Klein Braskamp, Geesteren 55 strp. Brommers: Henk Beijers, Holten 118 strp. en Wim Goorman, Holten 142 strp. ting; 4. het gedeelte van de Gasthuisweg (weg nr. 200 van de Wegenlegger) tot een lengte van ongeveer 90 meter, lopende vanaf de Beuse bergerweg in westelijke richting; 5. het gedeelte van de Grooteboers- weg (weg nr. 195 van de Wegen legger) tot een lengte van onge veer 80 meter, lopende vanaf de .Beusebergerweg in ongeveer oos telijke richting, alsmede het ge deelte van de Grooteboersweg tot een lengte van ongeveer 30 me ter. lopende ongeveer vanaf het perceel Beuseberg 119 (J. A. Gro- teboer) in zuidelijke richting: 6. het gedeelte van de Beuseberger weg (weg nr. 197 vah de Wegen legger) tot een lengte van onge veer 650 meter, lopende ongeveer vanaf de Groolebocrswaterleiding in zuidelijke richting tot aan de Eikelmansweg. Bezwaren tegen deze onttrekking kunnen binnen 14 dagen na heden schriftelijk bij hun college worden ingediend. Holten, 18 juli 1969 Burgemeester en wethouders voornoemd, J. Rietberg, loco-burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris HOLTEN Ned-herv Kerk 3.30 en 10.15 uur eerw heer Nijkamp van De venter. Ger Kerk 8.30 uur ds R. Oosterhoff. 10 en 19.15 uur drs J. Rietberg van Emmen. In alle diensten is het ene offer voor kas art. 17 K.O. (Em. pred. weduwen en -wezen). Bij de uitgang collecte voor de Chr. School te Paron bij Send (Frankrijk). Tijdens de dienst van 10.00 uur is er kinderoppas in gebouw Rehoboth. Na de tweede dienst in de Herv. en Geref. Kerken „koffie-uurtje" resp. in het gebouw Irene en gebouw Re hoboth. Ned-herv Kerk 10.00 uur Jongeren- dienst in gebouw „Irene" Bosch- kampsstraat. RK Kerk (Eucharistieviering) 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene. BORKELD Recreatietent 10.45 uur Kampdienst, voorganger ds H. G. Hoogenkamp van Amsterdam, leider van het recreatieteam. NIEUW HEETEN RK Kerk zater dagavond 19.30 uur, zondagmorgen 3 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur eerw heer A. Schellevis. OKKENBROEK Ned-herv Kerk 9.30 uur ds W. P. J. Osinga. Zaterdag 19 juli vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur E. Boll, Pas toriestraat 50, telef. 1370 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 19 juli en zondag, 20 juli, R. Brouwer, Boomkamp 10A. Rijssen 05480-3194 (Praktijkadres: Enterstr. 118), van 18.00 - 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 19 juli en zondag, 20 juli R. Back, Diessenplasstr. 2, telefoon 1515 (woning van dhr Oosterbrug). De postduivenvereniging „De Bergvliegers" nam met 88 duiven deel aan de laatste vlucht in de af deling midfond van Survelliers (Fr.), afstand 458 km. De duiven werden om 7.20 uur gelost. Aankomst eerste duif 15.50.15. laatste duif 13.12.56 uur. De uitslag was 1, 5, 9. 17 Gebr. Willems: 2. 3, 13, 16 H J. Aaftink: 3, 13 Joh. Paalman; 4. 20 D. Müller: 6. 11, 12 G. Steunenberg: 7, 19 L. Ga- zan: 10 G. Schuiterd: 14 A. ten Dam; '21 G. Veldhuis; .22 M. Lodeweges. Door deze uitslag werden ook de drie A - N, - - De 82-jarige Groningse Venema-Ruvter kamperende op het recreatieoord „de Prins" te Holten, kan men deze week elke dag met een sierlijk duikje in 't water zien sprin gen. Zij is moedei van tien kinderen en heeft eerst op 54-jarige leeftijd zwemmen geleerd. Tot voor kort dook zij nog van de „hoge". André Dekker ie Holten, aanvoer- der van het jeugdselectieteam van Go Ahead (Deventer) is door de KNVB-bondscoach gekozen om deel te. nemen aan het internationale lan- den-jeugdtoernooi, dat in Denemarken wordt gebonden in de stad Vejle. De selectiegroep vertrekt op zondag 27 juli vanaf Schiphol en keert op 3 au gustus terug. Het progamma dat in Denemarken zal worden afgewerkt ziet er als volgt uit: 29 juli: Denemarken - Nederland; Noorwegen - Zwitserland; 31 juli: De nemarken - Noorwegen. Zwitserland- Nederland: 2 augustus: Denemarken- Zwitserland; Nederland-Noorwegen. Behalve André Dekker zijn van Go Ahead uitgenodigd André's teamgeno ten Hans Bleijenberg en Bevtus van Marwijk. De groep wordt verder ge vormd door o.a. Van Eeden (ADO), Rep, Ruiter en Visser (Ajax), Mom (Sparta), Mulder (SVV). Barth (Fort. VI.). Jongens (Volewijckers), Trom pet (Excelsior). Hildebrand (DOS), Neeskens en Van Tongeren (RCH). Als officials gaan mee de heren J. Hanssen, lid bondsbestuur, chef d'equipe. J. H. van Zanten, lid techn. commissie. A. de Vroet. bondstrainer en J. Lamine, masseur. Het internationale programma van bet UEFA-jeugdelftal. waarvan André Dekker ook deel uitmaakt, ziet er ver der als volgt uit (wijzigingen voorbe houden) Woensdag 29 okt '69: Neder land - West-Duitsland: Woensdag 26 november '69: D.D.R. - Nederland: Woensdag 4 febr. '70: Nederland -Bel gië: Woensdag 4 maart '70: Neder land - Zweden: Woensdag 1 april '70: Engeland - Nederland. Vrijdag 18 t/m zondag 20 juli - keurmeesters buiten de diensturen - B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2. tel. 1526. Maandag 21 juli t/m zondag 27 juli: H. J. Moleman. Lageweg 13. tel. 1974. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9.00 - 12.00 vfur aan het slachthuis, telef. 1349. kampioenen bepaald in de afdeling midfond t.w.: Ie kamp. Gebr. Wil lems. 2e H. J. Aaftink en 3e Joh. Paalman. De kampioensvogel H 63 - 147728 met 471 punten was van Gebr. Willems. De eerste vlucht met jonge duiven ging vanaf 's Hertogenbosch, afstand 101 km. Zij werden gelost om 10.00 uur. Aankomst eerste duif 12.05.25 van W. Aaftink. De jonge duiven kwamen in de regenzone te récht. Het werd dan ook een onregel matige vlucht. Sommige deelnemers hadden 's avonds praktisch geen duif terug. De uitslag was: 1, 11, 16, 19, 33. 39 W. Aaftink: 2, 8 G. J. Schui terd: 3. 5, 7, 10, 20, 23, 30 L. Gazan; 4, 25, 36 D. Müiler; 6. 34, 40 Joh. Paalman; 9, 14, 37, 41. 33 G. Bekker- nens; 10, 21 M. Lodeweges; 12, 26, 34 M. J. ten Veide; 15, 23, 42 H. Wan- sink, 17 H. Jonkman: 22 F. Meester; 29, 42, 46 G. Veldhuis; 31 A. ten Dam; 44, 45 H. van Beek. Aan het Chr. Lyceum te Almelo slaagde voor het diploma HBS-B, A. Rietberg, Neerdorp 78. Het Middenstandsdiploma werd be haald door Rika Bosschers, Beuse berg 137, Jannie Klein Nagelvoort, A. J. Goldsteinstraat en Gerh. Kolkman, Gaardenstraat 13. HOLTEN De A.V.O.-coLlecte heeft dit jaar. mede dankzij de goede hulp van de collectanten f 760.- opgebracht of f 100.- meer dan het vorige iaar. Aan gevers en collectanten wordt har telijk dank gebracht. Aan de Rijks Middelbare Landbouw School te Hengelo slaagde voor het eindexamen (B-richting) G J Rensen te Holten. Voor het toelatingsexamen voor dezelfde school slaagden L. Bronsvoort. E A. Luggenhorst en G, J. Tuitert te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1