PARALLELWEG HOLTEN- RUSSEN GEREED Afscheid van ds Israël nadert snel mm GOED WERK IN DE RECREATIETENT Afscheid zonder tranen Geslaagd VOOR DE BOUWVAKVAKANTIES Afgestudeerde schooljeugd deed het cijfer werkzoekenden stijgen W V-vakantieprogramma ONZE AGENDA Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst Tandartsen Weekenddienst Dierenartsen Er komen weer Canadese Pelgrims é>:J* A LU Rijkswaterstaat was het ernst met dé gevaarlijke verkeerssituatie School met (le Bijbel H. Ph. Gazan volgt wijlen A. Jansen op als raadslid PJ.G.O. naar de Ardennen Oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" Gevonden en vei 1 oren voorwerpen Spreekuur Maatschappelijk werkster Gezinsvèrzorgin g LOMPEN VOOR HMV Storingsdienst GEB WACHTDIENST SLACHTHUIS OFFICIËLE PUBLICATIE Afwezigheid burgemeester Burgerlijke stand Geslaagden machinaal melken HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 21 - No. 27 Vrijdag 11 juli 1969 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera 'Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 13 juli 14.00 uur Oriënteringsrit M.A.C. ,,De Holterberg" vanaf clublokaal café Vruggink, 19.30 uur Dansen in Zaal Boode te Bathmen. Dinsdag 15 juli 20.00 uur Ledenvergadering V.V. Hol ten" in hotel Vosman Woensdag 16 juli E. Wonnink n.v. de gehele dag ge sloten. (zie adv.) Zondag 20 juli 5.30 uur v.m. Vertrek Herv. Vrouwen groep Dijkerhoek vanaf smederij Broekhuis naar bijeenkomst Leger des Heils te Deventer. Maandag 21 tot en met 26 juli gcop. Aan- en Verkoopver. „Trio", Fa. J. Rozendom en Zn. wegens vakantie gesloten, (zie adv.) Maandag 21 t/m 28 juli Mengunie „Holten" n.v. wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag 28 juli t/m 2 aug. Winkel en pakhuis coop, aan- er. ver koopvereniging „Trio" te Dijker- hoek wegens vakantie gesloten (zie adv.) 10.45 uur Kamp- HOLTEN NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 uur de heer A. Schellevis. Extra collecte: Pastoraat buitenland. GEREF. KERK: 8.30 uur ds R. A. Hoogkamp: 10.00 en 19.15 uur ds Joh. C. Baumfalk van Amsterdam. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang col lecte voor verbouw van de kerk. Tijdens de dienst van 10.00 uur is er kinderoppas in gebouw Reho- both. Na de tweede dienst in de Herv. en Geref. Kerk „koffie-uurtje" res pectievelijk in het gebouw Irene en het gebouw Rehoboth. R.-K. KERK: 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). BORKELD RECREATIETENT: dienst. NIEUW HEETEN R.-K. KERK: Zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK BETHANIE: .9.30 uur ds J. H. Israël. Extra collecte: Pastoraal buiten land. OKKENBROEK NED. HERV. KERK: 9.30 uur ds W. P. J. Osinga (Bed. H. Doop). Extra collecte voor het jeugdge- bouw. Zaterdag, 12 juli, vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: J. F. Sijtse- ma, Pastoriestraat 50. telef. 1870 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 12 juli en zondag 13 juli: A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8 te Goor, telef. 05470-3355. van 18.00 tot 19.00 uur (alleen voor spoedge vallen). Zaterdag 12 juli en zondag 13 juli: R. Back. Diessenplasstraat 2. tele foon 1515 (woning van de heer Oos- tenbrug). •^an de M.T.S. te Hengelo is voor het diploma ..Electronica" geslaagd de heer G. Reinink, Gaardenstraat. c Op donderdagavond, 3 juli, was de hal van de school met de Bijbel geheel gevuld met leerlingen, die de school gingen verlaten en hun ouders, die bij dit afscheid waren uitgenodigd. Nadat de heer Kroon de avond geopend had kreeg meester Knijff gelegenheid om een bijbelverhaal te vertellen. Hij had daarvoor de geschiedenis van de kamerling van Candacé gekozen en gaf naar aanleiding van dit verhaal zijn oud-leerlingen de raad mede, even als deze koninklijke hoveling een christen met.de daad te zijn en de boodschap, die ook op school uit Gods woord verteld werd, in het verdere leven waar te maken. Na de koffiepauze speelde Rudy Span keurig enkele liedjes op de blokfluit en Jannie Tuitert, Marijke Scholman, Jennie Koordes, Marleen Jalink en Bertha Klein Teeselink een toneelstukje „De handwerkles". Dit geestige stukje oogstte een luid ap plaus. Meester Kroon vertoonde daarna een serie dTia's, die als onderwep had de verschillende belevenissen, die 't. schoolleven opfleurden. Op menig plaatje herkenden de jongens en meis jes zich en vooral een foto van en kele jaren terug ontlokte dan vaak een luid gelach of een druk gesprek, waardoor de begeleidende muziek vaak overstemd werd. Namens de klas en de kinderen die extra les gehad hebben, werden op rijm geschenken aangeboden: reis lectuur. waarmee meester Kroon zeer in zijn schik was. In zijn dankwoord betrok hij ook de ouders. Hij hoopte, dat. hun kin deren voorspoedig zullen opgroeien en dat zij het moment zullen mogen meemaken, waarop hun kinderen door belijdenis des geloofs ai' te leg gen, zullen tonen, dat zij in hun le ven willen trachten waar te maken, wat school, huisgezin en kerk ge leerd hebben. De voorzitter der school, de heer G. W. Rietman, richtte een kort af scheidswoord tot de leerlingen en onderstreepte daarin nog eens, wat door de beide onderwijzers deze Het aannemers- en wegenbouwbedrijf v.h. J. Krekel en Zoon NV te Holten is druk bezig de laatste hand te leggen aan de parallelweg ten westen en noordwesten van de rijksweg 44a Holten-Wierden, die in Holten op het.kruispunt bij Slotman begint en in Rijssen even voorbij de spoorwegovergang in deze rijksweg eindigt. De pa rallelweg zal bij het begin van de bouwvakvakantie op 26 juli a.s. in gebruik worden genomen, daaraan wordt thans alle aandacht besteed. Reeds nu maken velen en vooral de kinderen, die naar het zwembad „Twenhaarsveld" gaan, gebruik van de weg. De ^gevaarlijke inrit bij de silo van de fa. C. A. Müller en Zoon, waar auto's uit de richting Rijssen soms met grote snelheid op het reeds bestaande stukje parallelweg reden, is met een vangrail af gesloten, zodat het langzame verkeer daarvan geen gevaar meer te duchten heeft. Dit verkeer kan nu tegenover het zwembad de rijks weg die binnen afzienbare tijd autoweg wordt oversteken. van Rijkswaterstaat, een einde zijn gekomen. Zodra de nieuwe E-8 tot Holten in gebruik zal zijn genomen en deze ook zal zijn doorgetrokken tot Enter, gaat Rijkswaterstaat de bestaande rijkswegen Deventer-Hollen en Hol- ten-Rijssen proberen af te stoten aan de betrokken gemeenten. Bij overna me van deze oude rijkswegen krijgen de gemeenten bij het bereiken van een akkoord deze wegen in eigendom en ontvangen zij een af koopsom voor het jaarlijks onder houd. Maar daarvoor zullen weder zijdse partijen eerst met elkaar aan tafel moeten gaan zitten om een ak koord te bereiken. Door de voorzitter van het centraal stembureau is in verband met het plotseling overlijden van de heer A. Jansen tot lid van de raad dezer ge meente benoemd verklaard, de heer H, Ph. Gazan. De heer Gazan heeft, zijn benoeming aangenomen en zal deel uitmaken van de fractie van de. Partij van de Arbeid. Na voorgaande jaren steeds uitwis selingen te hebben georganiseerd met andere afdelingen, met name uit an dere provincies, heeft het bestuur van de PJGO-afdeling thans besloten op 30 augustus een reisje per touringcar naar 'de Belgische Ardennen te orga niseren. Men vertrekt 's morgens al om 6 uur. Er wordt een bezoek ge bracht aan de Barage de la Gileppe. een stuwdam van 47 meter hoog en een lengte van 235 meter, aan de wa tervallen .van Coo, een van de meest bekende bezienswaardigheden van de Belgische Ardennen. Ook de grotten van Remouchamps worden niet ver gaten en verder is er het: bijna onver gelijkbaar natuurschoon. Een prach tige tocht. Men moet zich vóór 16 juli opgeven bij de secretaris, de heer G Bieleman. tel. 1992 of bij een van de andere bestuursleden. Na de bouwvakvakantie zal door Rijkswaterstaat en het wegenbouw bedrijf een aanvang worden gemaakt met de aanleg van een zuidoostelijke parallelweg vanaf het zwembad „Twenhaarsveld" tot aan het tim merbedrijf van de heer A. Rietman. Verder kan men dan nog niet, omdat het, op de foto rechts op dc achter grond staande, dubbele woonhuis nog niet in het bezit van het Rijk is. Aan de bewoners daarvan is reeds een woning door de gemeente toegewe zen. maar Rijkswaterstaat heeft nog geen overeenstemming bereikt over de aankoop van het dubbele woonhuis met de eigenaar, de heer C. A. Mül ler. Zodra men tot een akkoord zal zijn gekomen en dit pand kan worden afgebroken, zal de weg worden door getrokken tot aan de oversteek naai de Kolweg, waarmee men thans zoals op de foto te zien is aan het afwerken is. Om vanuit het dorp Holten het zwembad te bereiken kan men dan gebruik makèn van een van beide parallelwegen, hetgeen de veiligheid zeer ten goede zal komen, mits bij het oversteken van de rijksweg, die dan „autoweg" wordt, of tegenover de Kolweg of tegenover het zwem bad, voldoende wordt uitgekeken. Aan de gevaarlijke situatie van een drukke weg zonder rijwielpad, waar voor de ouders op de Lichtenberg ongeveer anderhalf jaar geleden hun kinderen van school thuis hielden, zal dan, dank zij een dilligente aanpak avond was gezegd. Hierna werden de diploma's uitgereikt en na het zin gen van het klein Gloria namen de leerlingen afscheid van het personeel; sommige meisjes lieten het niet bij een handdruk. Blij gingen ze hun nieuwe leerperiode tegemoet. Gevonden: Gele paraplu, plastic regencape, verzekeringsplaatje, grij ze werkjas, 2 portëmonnaies m. inh„ 1 idem zonder inh.. aulobuitenband, klein sleuteltje, rood bonte pink, dub bele bruine fietstas, verzekerings polis. medaille. Verloren: Grijs-blauwe heren re genjas, boxer, zwarte poedel, grijze regencape, zwemkaart. portemonnaie inh. f 10,-. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau, d'och niet tussen 12-14 uur. 's Ochtends van 9-10 uur, behalve op woensdag in het Groene Kruisge- bouw, telef. 1436. De M.A.C. ..De Holterberg" houdt zondagmiddag haar eerste oriënte ringsrit in dit seizoen, voor auto's motoren en bromfietsen. Het wordt 'r rit langs de mooiste plekjes die Hol- ten en omgeving te bieden hebben. De start is om 14.00 uur vanal' het clublokaal café Vruggink, Het bestuur hoopt op een grote deelname, waar vóór weer mooie prijsjes voor de win naars, als een leuke herinnering, be schikbaar zijn. Aangifte vrijdagmorgens tot 12 uur bij mevrouw C. Knijff-Dekker. tele foon 1438, Bij geen gehoor: telef. 1799 «•vrouw J, Beltman-Aanstoot. Op de voorgrond leggen ar beiders de laatste hand aan de verkeersleiders van de overstekplaats van de Kol weg naar de rijksweg Hol- ten-Rijssen, rechts op de foto. Binnen afzienbare tijd wordt rechts de zuid-ooste lijke parallelweg aangelegd. Momenteel staat rechts het dubbele woonhuis nog in de weg. Linkslangs de silo van de fa. Mi'ller. loopt de westelijke parallelweg tot Rijssen, die thans nagenoeg gereed is en waarvan al een druk gebruik wordt ge maakt. Men schrijft ons: Op 10 september zal weer een groep Canadese pelgrims naar l-Iolten ko men om de graven van hun nabe staanden, die in het kerkhof op de Holterberg of in de naaste omgeving elders begraven liggen te bezoeken. Ouders, kinderen, weduwen en broers of zusters zullen dan voor het eerst staan bij het graf van hem. die een ledige plaats in het moederland ach terliet en die voor onze vrijheid met zijn leven betaalde. De gasten zullen op 18 september weer vertrekken. Het bestuur van het Nederlands Oorlogsgravencomilé ver trouwt, dat ook ditmaal vele Holtense gezinnen hun harten en huizen voor deze gasten zullen openstellen. Naast velen, die reeds eerder als gastgevers optraden zag het bestuur nog gaarne een groter kring van inwoners, die zich daarv oor beschikbaar willen stel len. Door de toename van Engels sprekende jongelui, die op de Havo, Mavo of Scholengemeenschap onder licht in de Engelse taal kregen en in staat moeten worden geacht een ge sprek in het Engels te kunnen voeren, moet dat mogelijk zijn. Zij die zich bij de gastheren willen aansluiten, worden verzocht zich tele fonisch in verbinding te stellen met; de secretaris van 't Oorlogsgravenco milé, de heer J. Kroon, Jeurlinksweg 8 alhier. De lompen die bij de vorige inzame ling bleven staan of wegens een fout in de organisatie niet werden afge haald zullen in de komende week worden in gezameld. Zaterdag 12 juli t/m vrijdag 13 juli buiten de diensturen Electra: .1. Kolkman. Gaardenstraat 31, tele foon 1368. Gas: J. Bosschers, Beuse- herg 129, telef. 1945. Vrijdag 11 juli t m zondag 13 juli keurmeesters buiten de dienst uren J. Hof, Kozakkenstraat 19, telef. 1697. Maandag 14 juli t m zon dag 20 juli: B. Groot Obbink, Ko zakkenstraat 2, telef. 1526. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9-11 uur aan het slachthuis, tele foon 1349. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij van 10 juli tot 1 augustus e.k. m. vakantie afwezig zal zijn. Gedurende zijn vakantie zal zijn wekelijks spreekuur op maandag van 10 - 12 uur worden waargenomen door de loco-burgemeester, de heer J. Rietberg. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. In verband met het aannemen van het beroep naar Coevorden zal ds. J. H. Israël op zondag, 17 augustus, in een speciale middagdienst, af scheid nemen van de Herv. Gem. Holten. Na afloop van de dienst zul len genodigden in de gelegenheid zijn in hel gebouw Irene persoonlijk afscheid te nemen van de familie Is raël. Op dinsdag, 12 augustus ,des avonds om 8 uur gaat daaraan een informeel afscheid van hel georganiseerde ker- kerkclijk leven in Holten vooraf. Om dit afscheid voor te bereiden is on langs door de kerkeraad een com- De geregistreerde arbeidsreserve bij het gewestelijk arbeidsbureau le Deventer is de afgelopen maand ge stegen van 330 tot 465 mannelijke werkzoekenden. Deze stijging valt geheel toe te schrijven aan de jeugd, die de scholen heeft verlaten om een Van het VVV-vakantieprogramma werd deze week weer een druk ge bruik gemaakt. Er werd driemaal een bezoek gebracht aan de kaas boerderij, terwijl manege Beldman en het pluimveebedrijf van de heer Barvelink zich in een zeer druk bezoek mochten verheugen. Eén en an der hield waarschijnlijk verband met de minder zomerse weersomstan digheden, waardoor het bezoek aan het natuurbad „Twenhaarsveld" b.v. veel minder was dan voorgaande weken. De komende week staat, wegens verhindering van mej. Cats, geen bezoek aan de kaasboerderij op het programma. Zondagmiddag organiseert de M.A.C. „De Holter berg" een oriënteringsrit voor auto's, motoren en brommers. Deze rit brengt de deelnemers langs de mooiste plekjes in onze contreien, zodat wij onze zomergasten deelname aan deze rit van harte kunnen aan bevelen. Dit is eveneens het géval met de rondleiding door het natuur historisch museum „Piet Bos" op de Holterberg. elke vrijdagavond om 20.00 uur. Het programma voor de komende week ziet er als volgt uit: Zondag 13 juli: 14.00 uur oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" voor auto's, motoren en brommers. Start vanaf het clublokaal café Vrug gink, Stationsstraat. Maandag 14 juli: Bezichtiging Manége Beldman aan de Mai-keloseweg van 14.00-16.00 uur. Men kan een kijkje nemen in de stal. en of vanaf het balkon de dressuur volgen. De toegang is vrij. Con sumpties aanwezig. Groepen alleen op aanvraag. Woensdag 16 juli: 8.00 uur morgenwandeling onder leiding van reservaatbewaker, de heer Jansen, door het natuurreservaat op de Borkeld. Sa menkomst bij diens woning Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur'bezichtiging en rondleiding pluimveebedrijf van de heer Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). De produktie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagcf. 14 00 uur VVV-Heuvelrugrit per touringcar. Vertrek vanaf het OAD-busstation. De tocht gaat over de Holterberg, Haarler- berg, Nijverdalseberg met prachtige vergezichten en 'n kleine wandeling. Er wordt gepauzeerd np de Hellendoornseberg. Als gids fungeert de administrateur van de VVV, de heer Kers, die een explicatie geeft. Kosten f 3,volwassenen, kinderen f 2, Opgave vroegtijdig bij de VVV. Donderdag 17 juli: Ochtendwandeling onder leiding. Vertrek 6.00 uur precies van af het VVV-kantoor. Deelnameprijs f 1,25 per persoon. Opgave en betaling uiterlijk 16 juli tot 18.00 uur. De wandeling gaat door het mooiste gedeelte van de Holterberg. De kans om wild o.a. reewild te zien is niet uitgesloten. Vrjjdag 18 juli: 20.00 uur rondleiding door het natuurhistorisch museum „Piet Bos" op de Holterberg. Er is een grote verzameling van ge prepareerde dieren. Kees Bos is een gezellig en deskundig causeur, die de bezoekers interessante dingen kan vertellen over zijn verzameling. TOURINGCARTOCHTEN De QAD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten in binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland, Köningswin- ter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld, enz. En in het binnenland o.a. naar de Efteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twente- tocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533). v plaats in het arbeidsproces te gaan innemen. Een aantal van hen is daarin reeds geslaagd, doch meerde ren gaan eerst enige tijd vakantie genieten. Op grond van de ruime vraag naar jeugdigen is het niet moeilijk te voorspellen, dat het grootste deel van deze jonge mensen binnen afzienbare tijd geplaatst zal zijn. In vrijwel alle bedrijfsklassen is onder de ouderen de werkloosheid wederom gedaald, terwijl de open staande vraag naar arbeidskrachten nog is toegenomen. Vooral de Traag naar ongeschoold produktiepersoneel neemt nog steeds een grotere om vang aan. De cijfers in de verschillende ge meenten in het gewest van werkzoe kende mannen waren ultimo juni als volgt (absoluut en procenten). Tus sen haakjes, de cijfers van de maand mei 11. Deventer 311 is 1,9 pet. (260 is 1.6 pet.), Bathmen 4 is 1 pet. (3 is 0.8 pet.), Diepenveen 26 is 1,6 pet. (12 is 0.7 pet.), Holten 15 is 1,7 pet. (5 is 0.6 pet.). Olst 22 is 1.2 pet. (10 is 0.5 pet.) en Raalte 87 is 3,3 pet. (40 is 1.5 pet.), totaal in het gewest 465 is 1.9 pc:. (330 is 1.4 pet.), in de provincie 4169 js 2.1 pet. (4359 is 2.2 pet.), in het rijk 42.065 is 1,4 pet. (45.288 is 1.5 pet.). In de overige rayons in de provin cie Overijssel waren d.e cijfers per 30 juni jl. de volgende: Almelo 524 is 2,1 pet., Nijverdal 81 is 0,8 pet., Em- meloord 86 is 1.1 pet.. Steenwijk 117 is 1.7 pet., Enschede 1451 is 3.6 pet.. Hardenberg 355 is 3.5 pet., Hengelo 293 is 1 pet.. Kampen 134 is 1,5 pet.. Dronten 1 is 0 pel... Oldenzaal 272 is. 2,1 pet. en Zwolle 390 is 1.6 pet. De geregistreerde arbeidsreserve van mannen en de vraag in enige belangrijke beroepsgroepen (aanbod en vraag) is voor het gewest Deven ter als volgt: bouwvakarbeiders 67 - 76. metaalbewerkers 136 300. tex tielarbeiders 2 15, levens- en ge- notmiddelen'bereiders 10 103. kan toorpersoneel 53 121, personeel in algemene dienst (incl. losse arbei ders) 29 41. totaal 465 823. waarvan tot en met 18 jaar 185 463 en 19 jaar en ouder 280 360. missie benoemd bestaande uit ouder ling VV. Aalpol, diaken D. Aanstoot, en ouderling-kerkvoogd G. Wierbos. Deze commissie van afscheid heeft een onderhoud gehad met bestuurs leden van diverse verenigingen in Holten, waarbij de suggestie naar vo ren is gekomen om cis Israël straks bij zijn vertrek naar Coevorden. na mens de gemeenteleden een cadeau aan te bieden. Zij kunnen daarvoor hun geldelijke bijdrage storten bij 'n aantal met name genoemde kerkelij ke ambtsdragers of op girorekening 875587 van de Coöp. Raiffeisenbank te Holten, onder vermelding "Afscheid Ds- Israël". Aangezien de commissie tijdig ge noeg een beslissing moet kunnen ne men omtrent de aard en de omvang van het cadeau, stelt zij het op prijs dat de verenigingen en gemeentele den hun bijdrage voor dinsdag, 22 ju li overmaken- Ds. Israël heeft in Holten gestaan vanaf 3 mei 1953, dus meer dan zes tien jaar, en heeft in deze lange pe riode belangrijk werk verricht niet alleen in zijn ambt, maar evenals z'n echtgenote, ook op intetf-kerkelijk terrein en voor het verenigingsleven. Verwacht wordt dan ook. dat vele gemeenteleden de aanbieding van .'n blijvende herinnering spontaan zul len willen steunen. Zijn intrede en bevestiging te Coe vorden zal geschieden op zondag. 31 augustus a.s. in de Ned. Herv. KerlJ, aldaar. Geboren: Jenneken Johanna dv J Ulfman en H- E Klein Twennaar, Beuseberg 67 Ilendrikje dv H Mooi- weer en L J Mulder, Kozakkenstraat 52 Jan Hendrik zv H J Bieleman en H B Vasters, Espelo 50 (geboren te Deventer). Gehuwd: J E Alberts 23 jr, Gors- sel en W Paalman 20 jr, Bergman straat 26. Vertokken: KGB Buursma van Oranjestr. 72 naar Assen. Op de bedrijven van de heren J. J. M. Wagemans te Heeten en H. J. Nijkamp te Zuidloo (gem. Bathmen) werden onlangs de examens machi naal melken (P.A.) afgenomen van de leerlingen van de vierde klas van de lagere landbouwschool te Bath men. De voormelkers waren de he ren A. Haarma/i te Heeten en G. Nij kamp te Zuidloo. Als jury fungeer den de heren H. H. Noordman te Heino en J. van Galen te Tubbergen. De geslaagden zijn: W. Pakkert, Oude Molen 187'/* pnt.. H. van Schooten. Loo 187 pnt.. J. Wichers, Harfsen 183' pnt.. J. Kers. Dorther- hoek 182 pnt.. W. Haverslag. Dijker- hoek 1811 - pnt., B. Bronsvoort, Dij kerhoek 181' pnt., H. J. RenSen, Dij kerhoek 181 pnt., D. Heinneman, Schalkhaar 1801 2 pnt.. I-I. Schreur, Schalkhaar 175 pnt., A. Luggenhorst, Holten 173' 2 pnt., W. Stevens, Hol ten 170 pnt.. H. Smeenk, Wesepe 169'T pnt.. H. Bolink, Averlo 167:.- pnt.. A. Ulfman, Dijkerhoek 165 pnt., B. Haar man, Wesepe 160'it pnt. Het team in de recreatictent op de Borkeld heeft weer een drukke en geslaagde week achter de rug en zich met zijn werk aan velen ver plicht. Maandagavond was de Gos- Ondanks het afiuisselend weer, met nog al eens f linke regenbuien was 't toch wel een g.ezellig toeven op de Holterberg of op de camping „De Holterberg". pelshout, een rythmgroep van het Leger des Heils uit Hengelo (Ov.) op bezoek. Zij kon die avond spelen voor een geheel gevulde tent. Vele vakantiegangers en ingezetenen heb ben die avond dan ook genoten van de beat, ballades, gospelsongs en ne gro-spirituals. die de band ten geho re bracht. Het geheel stond onder leiding van* kapitein Fortuin. Deze wist de nummers o.a. „When Jesus comes to you". „Hij heeft de hele wereld in zijn hand" en „We shall overcome" op een enthousiaste ma nier aan elkaar te praten. Het pu bliek klapte spontaan mee. Na afloop van dit optreden was er voor de bezoekers gelegenheid om met de leden van de band te praten. Vele vragen werden op hen afge vuurd. Om half twaalf verlieten de laatsten de tent. Het programma voor de komende week ziet er als volgt uit: Zondag 13 juli: 10.45 kampdienst. Na afloop een kopje koffie. Maandag 14 juli: 10.00 - 12.00 u. kin dermorgen (f 0,25). 21.00 uur Groot Bosspel 15 jaar en ouder. Dinsdag 15 juli: Kindermorgen als- voren, 14.30 - 16.30 u. Kinderwed strijden (f 0.25). Woensdag 16 juli: Kindermorgen als- voren. 21,00 uur Filmavond met „De man die verdwijnen moest" van Alfred Hitchcock, 14 jr en ou der (f 1.50). Donderdag 17 juli: Kindermorgen, alsvoren. 14.00 uur Puzzehvandel- tocht langs de mooiste plekjes van Holten. Vrijdag 18 juli: Kindermorgen als- voren. 19.30 uur Bonte Avond met kampvuur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1