„Bejaarden thuis" w Optreden „The Gospel Shout-Groep' AFSCHEID VAN DE DORPSSCHOOL aar wij heen? gaan Wilhelmina Rijssen bracht H.M.Y. serenade V W -vakantieprogramma Jaarbeurs van het Oosten weer groter J ONZE AGENDA MET FIETS GEVALLEN Geslaagd Feestavond) e voor Holtense muzikanten In recreatietent Borkeld KERKDIENSTEN Meester Mekenkamp naar de Kolsehool OPZIENBAREND PROEFSCHRIFT TORINO NIET TIJDIG INGRIJPEN ONVERMOGEN Geslaagd SCHOOLJEUGD VERKOCHT 1000 LOTEN Speelmiddag sloot leerjaar af MOOIE OPBRENGST Middenstandsdiploma Commies ter secretarie MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen W eekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Wachtdienst slachthuis Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Culturele agenda) HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 4 juli 1969 Jaargang 21 - no. 26 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raifjeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 5 juli 19.00 uur: Traditonele Dorpsloop met muziekfestijn te Bathmen (zie adv.) Na afloop in zaal Boode de gran dioze groep ,,Popeye" (zie adv.) Zaterdag 5 t.e.m. zaterdag 12 juü H. Roelofs, Manufacturen, Dorps straat, gesloten. Maandag 7 juli 20.00 uur: Optreden van de Henge lose Rhythm Group van het Leger des Heils ,,The Gospel Shout" in de recreatietent op de Borkeld (zie ber.) Zondag 13 juli 14.00 uur: Oriënteringsrit M.A.C. „De Holterberg" vanaf clublokaal café Vruggink. Donderdag 17 juli Uitverkoop bij H. Roelofs, manufac turen, Dorpsstraat. De 8 jarige Stanly Reeves, Kolweg 15 kwam op de Parallelweg langs de Rijssensestraat met z'n fiets te val len en liep hierbij aan z'n linkerarm en linkerbeen zodanig schaaf- en snij- wonden op dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis in Deventer moest. Gelukkig kon hij na behandeld te zijn weer met vader naar huis. Aan de middelbare Technische School te Hengelo slaagde voor het diploma „Werktuigbouwkunde" F. M. Visser, Oranjestraat. De harmonie „Wilhelmina" .uit Rijs sen bracht haar zustervereniging HMV in Holten vrijdagavond een mu zikale hulde in verband met de be haalde successen op het jongste Fc- ralic Muziekconcours in Laren (G.) waar d-c Holtenaren een eerste prijs en hun vierde wimpel veroverden in de vaandelafdeling Fanfare. De Rys- senaren kwamen met vrolijke mars muziek met hun drumband door het Kolcomplex naar Kalfstermansweide waar HMV op dat moment concer teerde. Na een kort défilé voor dg muziek koepel en het spelen van de Van Heutszmars .complimenteerde voor zitter G. J. Mekenkamp van Wilhel mina dirigent en korps in een vlot toespraakje waarin hij o.m. zei, dat een Engelse schrijver eens gezegd zou hebben „Het grootste bezwaar verbonden aan de beoefening van mu ziek is, dat het leven er door wordt verlengd". De heer Mekenkamp meende, dat de verlenging van het leven bij zijn toehoorders wel geen bezwaar zal ontmoeten. De muziek geeft wel meer bevrediging dan bijv. het voetbalspel, zij geeft het leven diepere zin, maar dan moet het wel zijn bij een korps dat leeft. Dat nu had hij ontdekt bij HMV en dat leid de tot groot succes. Spreker compli menteerde HMV met haar succes en meende, dat de dirigent, de heer Fransen, daarin een bijzonder be- In het programma van de Recrea tietent op de Borkeld presenteert het Leger des Heils maandagavond 't op treden van de Hengelose Rhythm Group ,,The Gospel Shout". De groep bestaat uit drie meisjes en drie jon gens. Hun leeftijd varieert van 16 tot 23 jaar. Zij zijn reeds overal te lande opgetreden. In ziekenhuizen, jeugd gevangenissen en in diverse clubs en sociëteiten. Ook zijn zij reeds in En geland opgetreden o.a. in Londen in Crystal Palace en Royal Albert Hai'. De combo bestaat uit: Tineke Bos, rocalisle. Ineke Keyzer, vocalisie. Esther Keyzer. vocaliste. Fred van Druten, bas gitaar, solo gitaar, Her man Verduin, drumstel en Theo Wol- terink, leider en componist van de Gospel Shoutliedjes. Hun repertoire bestaat o.a. uit beat. ballads, Gospel songs en Negro spi rituals. Enkele nummers die zij zul len brengen zijn o.a.: Beat „Like my shadow" (Theo en B. R. Wolterink), „Million songs" Joy Webb). Ballads: ^Mijn rust" (Theo en B. R. Wolte rink) „Time" (Bill Davidson). Gospel songs: Niet allen (Theo en B. R. Wol terink). „Have faith in God" (Joy Webb). Negro spirituals: „Joshua" en „He's got the whole world in his hand". Een zeer gevarieerd program ma om naar te luisteren. Het gehele programma ziet er als volgt uit: Zondag 6 juli: 10.45 uur Kampdienst. Na afloop wordt een kopje koffie aan geboden. Maandag 7 juli: 10 12 uur: kinder morgen, leeftijd 4-12 jaar f 0.25. 20 u Optreden van ..The Gospel Shout" Dinsdag 8 juli:.als voren kindermor gen. 20 u Stuif-in voor jongelui vanaf 14 jaar, 22.30 uur: Dropping f 0.75. Woensdag 9 juli, alsvoren kindermor gen 20.30 uur Filmavond „Fataal alarm" f 1.50. Donderdag 10 juli: 11 uur Pick-nick. Op een boerenwagen naar een rustig en mooi plekje voor kinderen van 4-12 jaar (zelf brood meenemen) Vrijdag 11 juli: kindermorgen als- voren. 20 uur „Bonte avond" met o.a. een lampionoptocht. Het recreatie-team hoopt velen maandagavond en ook de andere da gen in de tent te ontmoeten. langrjjk aandeel heeft gehad. Hij overhandigde een enveloppe met in houd. De voorzitter van HMV, de heer A. Westerik, bracht Wilhelmina dank voor deze serenade en feliciteerde op zijn beurt haar drumband, die te zelfder tijd een le prijs behaalde. „Als uw korps de volgende wimpel behaalt, dan zullen wij het met vlag en wimpel binnenhalen", aldus de heer Westerik. Na het spelen van 'n mars „Spiel- beginn" trokken de Rijssenaren naar het Stationskoffiehuis van de heer Kalfsterman, voor een tractatie. Voor de komst van „Wilhelmina" speelde HMV op de muziekkoepel en kele marsen en twee koralen, de pasodoble van Panella ..El gato montes" en de Jazzfantasie ..Ameri can Panorama" van John Darling, die prachtig klonken, maar door een te klein gezelschap werden aange hoord. HMV besloot haar populair con cert met de mars „Hoch Heidecks- burg". van I-Iubert. In zaal Vosman kwamen de muzi kanten met hun dames en verloofden en dirigent Henny Franssen, met zijn echtgenote, bijeen voor een feestelijk amenzijn. NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 uur ds J. H. Israël. Extra collecte: Prot. Interk. Thuisfront. GEREF. KERK: 8.30, 10.00 en 19.15 uur ds. Joh. C. Baumfalk van Amsterdam. Tijdens de dienst van 10.00 uur kinderoppas in het ge bouw Rehoboth. Na de 2e dienst in de Herv. en Ger.ef. Kerk een kopje koffie voor de zomergasten resp. in het gebouw Irenen en in Rehoboth. In alle diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.-K. KERKDIENST: 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene (Eucha ristieviering). BORKELD RECREATIETENT: 10.45 uur Kamp dienst. NIEUW HEETEN R.-K. KERK: Zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8.00 én 10.00 DIJKERHOEK BETHANIE: 9.30 uur dhr. Timmer uit Wijster. Extra collecte: Prot. Interkerk. Thuisfront. OKKENBROEK NED. HERV. KERK: 9.30 uur ds. W. P. J. Osinga. Op donderdag 26 juni was de hal van de o.l. Dorpsschool om half vier voor een groot deel gevuld met leerlingen, ouders, personeel en oudercommissie, daar 59 leerlingen na de vakantie elders ver volgonderwijs zullen ontvangen. Voor het laatst waren ze in klasse- verband samen om afscheid te nemen van de basisschool. Het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer sprak over de belangrijk heid van het loslaten van het oude vertrouwde en het zich aan kunnen passen bij het nieuwe. Zonder in spanning zal men weinig moeten verwachten, aldus spreker. Wie een doel voor ogen ziet en voldoende wilskracht aan de dag legt kan veel bereiken. Het is voor ons allen een blijde dag, zei de heer Brouwer, omdat jullie naar een volgende school kunnen gaan, die je weer verder bij je doel zal brengen. Een doel, dat je een plaats in de maat schappij moet geven. Binnenkort zul je moeten kiezen, wat je wilt wor den. De beroepskeuze is belangrijk. Het staat direct in verband met je levensvreugde. Misschien zul je bij je blijdschap om naar een volgende school te kunnen gaan, ook ergens tegen opzien. Het onbekende en misschien een beetje angst hoe het avontuur zal aflopen. Je zult rustig worden als je steeds nauwgezet doet wat je door de leraren wordt opgegeven. Gehoorzaamheid aan de nieuwe leerkrachten en het verwerken van de taken zijn belangrijke factoren voor het bereiken van je doel. En In het proefschrift „Bejaarden thuis", komt de Bredase arts Tonino tot de volgende gevolgtrekkingen: 20,7 proeent van de bejaarden is normaal gezond. 48,5 procent is matig gezond maar geneesbaar. 15,7 procent lijdt aan chronische afwijkingen. 13 procent is ernstig ongezond. Verder komt dokter Torino in zijn opzienbarende proefschrift tot de con clusie, dat - wanneer de geneesbare afwijkingen bijtijds medisch volle dig behandeld zouden kunnen wor den ongeveer 70 procent van de bejaarden gezond kan zijn. Dit percentage bedraagt nu slechts 21. Dr. Tonino verrichtte bij 400 Bre dase bejaarden (187 mannen en 213 vrouwen) een volledig algemeen me disch onderzoek volgens de huisart senmethode, terwijl bovendien door specialisten röntgenfoto van longen en borstkas, een elektrocardiogram en een aantal bio-ehemisehe onder zoekingen werden verricht. Van deze 400 bejaarden verbleven er 44 niet in een eigen woning, maar in een te huis. In totaal bleken van de 398 bejaarden 43 geen klachten te heb ben, 239 matige klachten en 116 ern stige klachten. Van de 398 genoem de bejaarden bleken 7 bejaarden geen enkele afwijking te hebben. 252 bejaarden bleken minsten een matige afwijking te hebben en 139 minstens een ernstige afwijking. Van de bejaarden, die geen klachten had den, bleek echter relatief 'n groot percentage wel matige of ernstige af wijkingen te hebben. 67 van 400 onderzochte bejaar den dat is 16.8 procent bleken zelfs niet in staat om de activitei ten van het dagelijks leven, zoals eten, zich wassen enz. te verrichten. Ten aanzien van het voeren van de eigen huishouding heeft van de 400 onderzochte bejaarden 18 procent een gering onvermogen, 26 procent een matig onvermogen en bijna 32 pro cent een ernstig onvermogen. Van de 356 niet in tehuizen opgenomen bejaarden bleek 39 procent op de een of andere wijze maatschappelijk on vermogen te kennen. Uit het onderzoek van dr. Tonino springen een paar punten naar vo ren die een schril licht werpen op de bejaardenzorg, hoe goed die soms ook moge zijn opgezet. Ruim 40 pro cent van de bejaarden, voor wie we gens geconstateerda afwijking an een medische behandeling noodzakelijk en realiseerbaar is, ontvangen deze behandeling in feite niet. Bij ongeveer 64 procent van de 286 bejaarden, die een medische behan deling behoefden doch niet ontvingen, bleken noodzakelijk te behandelen afwijkingen te zijn geconstateerd, die aan de huisarts niet bekend wa ren. De vrouwelijke bejaarden bleken meer behoefte te hebben aan huisart senhulp, de mannelijke bejaarden meer aan specialistische hulp. Van de 356 zelfstandig wonende bejaarden had 47 procent behoefte aan een vorm van dienstverlening door de kruis verenigingen. In 64 procent van deze gevallen werd hierin niet of niet vol doende vooi'zien. De schrijver van dit proefschrift, dr. Tonino. werd op 12 augustus 1905 in Delft geboren. Hij leerde ge neeskunde aan d euniversiteit in Ut recht en Leiden In 1938 legde hij het artsen exa men af. Een jaar was hij als assis tent werkzaam in het Ignatiuszie- kenhuis in Breda, daarna was hij zes jaar huisarts in Berlikum en van 1945 tot 1963 huisarts te Voor schoten. Per 1 februari 1963 werd hij benoemd tot GG en GD-arts in Bre da. de maatschappij heeft later niet ge noeg aan je werk als het doel be reikt is. De maatschappij heeft mén sen nodig 'die weten dat ze met ménsen samen leven! Velen zijn zich dat niet bewust. De kranten staan vol met verhalen hoe slecht mensen zich soms gedragen. Dief stal, moord, verkeersongelukken door schuld, enz! Wie het grote ge bod, genoemd in Mattheus 22, in acht neemt, zal in deze wereld in nerlijke vrede vinden en de naaste tot een zegen zijn. Spreker dankte de kinderen mede namens het per soneel voor de ondervonden vriend schap in de afgelopen jaren. De voorzitter van de oudercom missie, de heer H. J. Arfman richt te zich hierna tot de scheidende kin deren en wees hen op het belang van het reeds genoten onderwijs. Hij haakte in op verschillende pun ten door de vorige spreker genoemd in welgekozen woorden en bedankte het personeel van de school voor het werk dat verricht werd ten be hoeve van de leerlingen. In de korte pauze die volgde wer den ouders en kinderen getracteerd. Daarna vroeg Marijke van de Weerthof het woord en bedankte na mens de aanwezige leerlingen voor het ontvangen onderwijs en bood 't personeel een presenteerblad aan ter herinnering aan de scheidenden. Tot slot werden de getuigschriften uitgereikt, waarbij de oudercommis sie voor ieder persoonlijk nog een geschenk .in de vorm van een boek voegde. Daarna boden leerlingen en ouders de hand ten afscheid. Hierna namen oudercommissie, onderwijzend personeel en schoon maaksters in intieme kring afscheid van de heer E. Mekenkamp, die na de vakantie wegens daling van het aantal leerlingen niet terug zal ke ren als onderwijzer aan de Dorps school. De voorzitter van de oud er- commissie en het schoolhoofd spra ken woorden van waardering tot hem voor de betoonde ijver, nauw gezetheid en liefde waarmee hij zijn werk heeft verricht. Gezamenlijk bood men hem een slijpsteen aan voor zijn hobby. De scheidende leer kracht bedankte in een keurige speech voor de hartelijke woorden en het geschenk. De volgende dag werd hem namens de kinderenvan de school een fraaie atlas geschon ken. De heer Mekenkamp is overge plaatst naar de Kolsehool in ver band met stijging van het aantal leerlingen aldaar, zodat hij het open baar onderwijs blijft dienen in de gemeente Holten. Ab Hoefman te Holten slaagde te Deventer voor het eindexamen van de Hogere Landbouwschool, aldaar (Ned. richting). Te Arnljem slaagde voor het exa men „hoger electronicus" (comm.- en computertechniek) B. J. Aanstoot te Holten. Hij werd opgeleid aan het Kon. technicum PBNA, aldaar. Er zijn veel vreemdelingen in Holten, maar de spreiding van de school vakanties is er met name de oorzaak van, dat niet alle hotels en pen sions volledig, bezet zijn. Het VVV-vakantieprogramma is bij de zomer gasten erg in trek. Deze week werd tweemaal een bezoek gebracht aan de kaasboerderij, op het pluimveebedrijf van de heer Barvelink had driemaal een rondleiding plaats en de administrateur van de VVV, de heer Kers, maakte tweemaal met een groep een ochtendwandeling. Velen komen een kijkje nemen in de manége Beldman. Kees Bos begint weer met zijn rondleiding op vrijdagavond in het natuurhistorisch mu seum „Piet Bos" op de Holterberg. Zeer interessant voor wie wat meer van de fauna in deze contreien wil weten. Het VVV-Vakantieprogramma ziet er als volgt uit: Maandag 7 juli: Bezichtiging Manége Beldman aan de Markeloseweg van 14.00-16.00 uur. Men kan een kijkje nemen in dè stal, en of vanaf het balcon de dressuur volgen. De toegang is vrij. Con sumpties aanwezig. Dinsdag 8 juli: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats. Vertrek 14.00 uur vanaf het VVV-kantoor. Deelname-prijs f 1,per persoon. Men ontvangt een proefje kaas. Opgave beslist voor 12.00 op de dag der excursie. Woensdag 9 juli: 8.00 uur morgenwandeling onder leiding van reservaatbewaker, de heer Jansen, door het natuurreservaat op de Borkeld. Sa menkomst bij diens woning Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur: Bezichtiging en rondleiding pluimveebedrijf van de heer Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). De produktie van het ei en de ontwikkeling van ei tot kip. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 14,00 uur VVV-Heuvelrugrit per touringcar. Vertrek vanaf het OAD-busstation. De tocht gaat over de Holterberg, Haarler- berg, Nijverdalseberg met prachtige vergezichten en 'n kleine wandeling. Er wordt gepauzeerd op de Hellendoornseberg. Als gids fungeert de administrateur van de VVV, de heer Kers, die een explicatie geeft. Kosten f 3,volwassenen, kinderen f 2, Opgave vroegtijdig bij de VVV. Donderdag 10 juli: Ochtendwandeling onder leiding. Vertrek 6.00 uur precies van af het VVV-kantoor. Deelnameprijs f 1,25 pér persoon. Opgave en betaling uiterlijk 9 juli tot 18.00 uur. De wandeling gaat door het mooiste gedeelte van de Holterberg. De kans om wild o.a. reewild te zien is niet uitgesloten. Vrijdag 11 juli: 20.00 uur rondléiding door het natuurhistorisch museum „Piét Bos" op de Holterberg. Er is een grote verzameling van ge prepareerde dieren. Kees Bos is een gezellig en deskundig causeur, die de bezoekers interessante dingen kan vertellen over zijn verzameling. TOURINGCARTOCHTEN De OAD organiseert wekelijks meer dan twintig dagtochten in binnen- en buitenland. Wie even de grens over wil nu hij dicht bij Duitsland logeert kan o.m. naar 't Sauerland, Köningswin- ter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld, enz. En in het binnenland o.a. naar de Efteling, Valkenburg, Giethoorn of een Twente- tocht maken. Inlichtingen verstrekt de OAD (telefoon 1241) of de VVV (telefoon 1533). In café 't Bonte Paard te Dijker- hoek had vorige week de trekking plaats van de verloting, die was ge organiseerd voor de school, aldaar. In enkele dagen hadden de school kinderen duizend loten van een gul den verkocht. De trekking had plaats onder toezicht van de rijkspolitie uit Holten in tegenwoordigheid van de oudercommissie, het voltallig perso neel der school en belangstellenden. De eerste prijs, een elektrische ex preskoker kwam terecht bij een ge lukkige Hennie Bosschers, de twee de prijs, twee tuinstoelen, werd ge wonnen door de heer Temmink, en de heer Bakker uit Holten kan dank zij zijn derde prijs in de vakantie gaan schilderen. De voorzitter van de oudercommis- siè, de heer T. Pinkert zei na afloop „Het is een volledig geslaagde actie geworden, dank zij de spontane me dewerking van de Dijkerhoekse be volking en haar schoolkring. Ter afsluiting van het schooljaar werd door het personeel van de o.l. school te Dijkerhoek, onder leiding van het hoofd, de heer J. W. Kroon, op de laatste schooldag een spelmid- aag georganiseerd. De kinderen hadden ieder een spel meegebracht, zodat de gang en een lokaal vol stonden met sjoelbakken, tafelvoetbalspelen, biljart en kegel baan. In de ander elokalen vonden de meer rustige spelletjes plaats, zoals kwartetten, dammen, zwarte pieten, schilderen enz. ieder kind was vrij een spel te kiezen waar het aan mee wilde doen en al spoedig was ieder geanimeerd bezig. Na een oefenperiode werd 'n com petitie voor ieder spel gemaakt, zo dat er fel gestreden werd voor een goede klassering. In de ingelaste pauze werden de kinderen getrac teerd. Veel te gauw naar de zin van de kinderen kwam het éinde van 'n zeer gezellige middag. Op de 13e Jaarbeurs van het Oos ten, die van 17 t.m. 24 september a.s. te Zutphen wordt georganiseerd, ex poseren ongeveer 250 standhouders. Deze stands vertegenwoordigen 50 branches. De deelnemende bedrij ven komen uit geheel Nederland, waarvan 60% uit de zg. Randstad- Holland. Evenals het vorige jaar zul len alle bedrijven die bij de Kamers van Koophandel en Gelderland en een deel van Overijssel staan inge schreven. met een reduktiekaart persoonlijk worden uitgenodigd. Meer dan 60.000 ondernemers zullen hier door attent worden gemaakt op de Zutphense Jaarbeurs. Dit is meer dan 10% van alle ingeschreven Ne derlandse bedrijven. De directie van de beurs verwacht dit jaar wederom een belangstelling van 45.000 be zoekers. De gemiddelde oppervlakte per stand is groter geworden. Mede door de grote belangstelling van ex posanten werd het noodzakelijk om reeds dit jaar het aansluitende com plex Buitensociëteit aan de beurs toe te voegen. Hierdoor is de beurs- oppervlakte gegroeid tot 16.000 m2. De kwaliteit van de deelnemende bedrijven garandeert ook dit jaar weer een jaarbeurs van goed gehal te; ook zijn enkele, voor het bedrijfs leven interessante, voorlichtings stands aanwezig, bv. de P.T.T. met moderne communicatiemiddelen, het Nederlands Normalisatie Instituut, een Computercentrum e.d. In samen werking met het genoemde computer centrum zullen dagelijks verkoopge gevens en de samenstelling van het bezoekersaantal worden verwerkt. Deze gegevens worden zo veel moge lijk voor belangstellenden ter be schikking gesteld. Door de samenwerking met enkele Duitse Kamers van Koophandel wordf dit jaar een groter bezoek uit Duits land verwacht. Onder andere treedt de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel te Düsseldorf als verte genwoordiger op van de Jaarbeurs van het Oosten. Dit jaar worden in samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen ge combineerde trein-toegangsbiljetten verkocht aan 40 N.S.-stations. Deze T.T.-biljetten geven belangrijke kor ting op de toegangsprijs van de beurs en op de treinreis. Tevens geeft een T.T.-biljet gratis vervoer met de stadsbusdienst, die de verbinding vormt met de beursterreinen. De ten bate van het Sociaal Fonds .Draagt Elkanders Lasten' gehou den huis aan huis collecte heeft op gebracht f 688,33 (vorig jaar f 639,35) Voor het middenstandsdiploma slaagde te Deventer de heer H. ten Velde, Larensewèg, Holten. Tot commies ter secretarie, in de vacature ontstaan door het vertrek van de heer C. Karmelk, is be noemd de heer L. G. Fridrichs, ad junct-commies A ter gemeente-se cretarie van Angerlo. Zaterdag, 5 juli vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 3.00 uur J. F. Sijt- sema. Pastoriestraat 50, tel. 1870. (Alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 5 juli en zondag. 6 juli H. F. Steunenberg. Pastoriestraat 42. Holten, tel. 1433 van 13.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 5 juli en zondag, 6 juli, R. Back. Diessenplasstraat 2, tel. 1515 (huis van de heer Oostenbrug). 's Ochtens van 9.00-10.00 uur, be halve op woensdag, in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Aangifte vrijdagsmorgens tot 12.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker. Bij geen gehoor tel. 1799, mej. J .Belt man-Aanstoot. Zaterdag, 5 juli t.e.m. vrijdag, 11 juli buiten de diensturen Elec- tra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: W. C. v.d. Weerthof, Voorboerstraat 3, tel. 1793. Vrijdag, 4 juli t.e.m. zondag, 6 ju li keurmeester buiten de dienst uren H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513. Maandag, 7 juli t.e.m. zon dag, 13 juli: J. Hof, Kozakkenstraat 19, tel. 1697. Aangifte gestorven die ren op zaterdag van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1349. GEVONDEN: 1 herenhoed, 1 huis sleutel. VERLOREN": 1 portemonnaie zon de inhoud, 2 portemonnaies met in houd, 1 gouden ringetje met steentje, 1 heren polshorloge. 1 cijferlijst techn. school. 1 colbertjasje, 1 para plu, 1 zwembroek, 1 kinderdriewie ler, 1 muntbiljet van f 5.-. WEGGELOPEN: 1 hond (Duitse herder). Geboren: Hendrika Johanna Maria dv G. B. Kemper en G. A. M. Bes- sembinder, Espelo 14 Anneke Ger- dien dv G. T. Jansen en A. A. M. Doliekamp, Larenseweg 33 Johan na Willemina dv A. Getkate en H. G. Blankvoort; Binnenvaart 1 Alei- da dv W. Vos en M. Aanstoot, Beu- sebecg 9 Hendrik Willem zv E. Pieffers en H. Rietberg, Beuseberg 5 Susanne Bertien Masina dv W. Beijers en J. H. Eibers, Schepenen straat 3. Overleden: geen. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: J. Ket- telarij-Klein Horstman en gez. van Laren Gld. naar Hoffesstraat. 10 D. Bergsma en gez. van Hellevoet- sluis naar Oude Deventerweg 5. Vertrokken: geen. DEVENTER FILMS. E.D.B. THEATER, Smedenstraat, tel. 13615. Donderdag 3 juli t.m. zondag 6 juli. Men. noemt mij Ho, met Jean Paul Belmondö. 14 jr; maandag 7 juli t.m. woensdag 9 juli. Commissaris X en de Drie blauwe panters, met Tony Kendall. 14 jr. Zaterdag 5 juli, nachtvoorstelling. Een fantastisch experiment 18 jr. Zondag 6 juli, middagvoorstelling. Dodemansdollars voor Ringo, met Mark Damon. 14 jr. Woensdag 9 juli, vakantiematinee, De circusheid, met Danny Kaye a.l. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u. za. 18.30, 21.00 en 23.30 u. zo. 14.00. 16.00 18.30 en 21.00 u. wo. 14.30 en 20.00 u. CINEMA PALACE, Lange Bisschop straat tel. 11100. Donderdag 3 juli t.m. woensdag 9 ju li De Belhamel van de klas, met Pe ter Alexander en als gast Heintje a.l. Vrijdag 4 juli t.m. woensdag 9 juli middagvoorstelling. Flipper en de piraten, .a.l Vrijdag 4 en zaterdag 5 juli, nacht voorstelling. Mondo cane II 18 jr. LUXOR THEATER. Brink, tel. 18662 Donderdag 3 juli t.m. woensdag 9 ju li „Willst du evvig Jungfrau blei ben? met Marie Liljedahl e.a. 18 jr. Zondag 6 juli, middagvoorstelling. Winnetou het grote opperhoofd, met Pierre Brice en Lex Barker .1. Aanvangstijden: dagelijks 20.00 u„ za. 18.30 en 21.00 u„ zo. 14.00, 16.00, 18.30 en 21.00 u. EXPOSITIES. OPENBARE LEESZAAL, Brink. tel. 13506 Tot 21 juli. Etsen van Jaroslava se- verova. dagelijks 1017 en 19-21 uur, zaterd. avond, zondag en maan dag gesloten. Galerie Trog Art, Hofstraat 2 tot 30 juli Tantra-art. van Ernst Vijlbrief. Openingtijden: dagelijks van 14-18 u. vrij. Tevens van 1921 uur. TORENBEKLIMMING VAN DE GROTE KERK. t.m. 13 september, dagelijks van 9-12 en 14-17 u. zon dags gesloten. RONDVAARTEN VOOR REDERIJ SCHEERS tel. 15914. Deventer-Gorssel v.v. vertrék Deven ter Welle: 10.00. 12.00. 14.00 en 16.00 u. t.m. 7 september, dagelijks vertrek Gorssel Houtwal: 11.15, 13.15 15.15 en 17.15 u. Gedurende de maand juli een avondrondvaart op woensdag en zaterdag, vertrek Deventer 19.30 u. Deventer-Olst v.v. op zondag 6 juli vertrek Deventer Welle: 10.00 en 14.00 u. Deventer-Zutphen v.v. op dinsdag 8 juli. vertrek Deventer Welie: 10.00 en 15.00 u. Deventer-Bronkhorst v.v. op donder dag 3 juli vertrek Deventer Welle 10.00 u. Deventer-Kampen v.v. op vrijdag 4 juli vertrek Deventer Welle 10.00 u. Deventer-Arnhem v.v. op woensdag 9 juli vertrek Deventer Welle: 9.00 VLIEGVELD TEUGE. De Zanden 15, tel. 05763-200. Parachute springen (alleen bij goed weer) op za. en zo. tot 11.00 u. en 's ^avonds tegen zonsondergang. Rondvluchten dagelijks van 9-18 u. tel. 05712-1481. V.V.V. MOLENSTEMPELTOCHT. Een tocht langs 20 molens in Overijs sel en Gelderland. Deelnemerskaar ten verkrijgbaar bij de VVV a f1.50. Zomerwandeltocht. t Zaterdag 5 juli, start Smyrnastraat voor de 40 km. 11.00 u. Overige af standen 14.30 u. ïnl. G. Muide man, Dreef 266, Deventer. BAR-DANCINGS. Het Witte Paard. Walstraat hoek Gol- straat tel. 16959. Tiroler Bar. KI. Overstraat 22. tel. 14845; Chez Antoi nette. Roggestraat 10-12 tel 166-30; Tuf Tuf, KI. Overstraal 46. tel. 19656; Maxim Bar. Welle 12; tel. 12054; Funky Twice KI. Overstraat 87; La Balance, Brink 72, tel. 19277; Safa ri club. Gr. Poot. tel. 14976; Saint Tropez, Gro. Overstraat 30. tel. 1794 Walk-In, Gr. Overstraat 65, tel. 19768. ALMELO. VAROSSIEAU. do. t.m. wo.: „Techniek der liefdes kunst 18 jr;. Zaterdagnachtfüm: Ontembare drif ten 18 jr; Zondagmatinee: De vloek der despe rado's 14 jr. Aanvangstijden: do. vrij. ma. di. wo 2.30 en 8.00 u. zaterdag; 6.45, 9.00 en 11.15 uur. zondag; 2.30, 4.45, 6.45 en 9.00 uur. CINEMA PALACE. do. t.m. wo.: Thunderball. 14 jr. za terdagnachtfilm: Gegeseld en be mint 18 jr. Aanvangstijden: do. t.m. wo.: 2.39, 6.45 en 9.00 uur. zaterdag: 2.30, 6.43 9.00 en 11.15 uur, zondag 2.15, 4.30 en 9.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1