Deputatie uit G.S. bracht werkbezoek aan Holten Uitreiking diploma's eerste HAY O-geslaagden Huwelijk met motorgeronk Nieuwe mijlpaal scholengemeenschap VY V -vakantieprogramma BERGRUITERS WEERDEN ZICH GOED ■IN EEN OUDE ROLLS ROYCE ONZE AGENDA Gevonden en verloren voorwerpen Kerkelijke verkiezing Einddipoma's Havo Ruimtelijke orelening werd bekeken KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen ZKH Prins Bernhard viert zondag, 29 juni zijn 58ste verjaardag Pro v. Kampioenschappen Land. Rij verenigingen FELLE STRIJD OM DE INDIVIDUELE TITELS Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzorging Storingsdienst GEB Slachthuis Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 27 juni 1969 Jaargang 21 - no. 26 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* 'Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 28 juni t.e.m. 5 juli gchri-mhandel Oolbekkink, Oranje- s en Smederij I-I. Haan en Zn., C straat, wegens vakantie ge- Sk Zondag 29 juni 19.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) 19.45 uur Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" zingt in St. Geer truiden Ziekenhuis te Deventer. Vertrek 19.15 uur vanaf gebouw Behoboth. Maandag 30 juni t.e.m. 5 juli Fa. J. van Bruggen en Zn. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 30 juni t.e.m. 7 juli Vishandel Jan 'Reinaardus wegens vakantie gesloten (zie adv.) GEVONDEN: herenfiets, heren polshorloge. bruin-grijs gestreepte jas, bagagebinder, gevarendriehoek, damespolshorloge, damesschoentje, herenbril met. hoornen montuur, ken tekenplaat HA 84-50, Bruin-zwart hondje. VERLOREN: badhanddoek en zwembroek, bos sleutels aan kettink je, blauwe badtas inh. gymschoenen en portm. z. inhoud, kinderbril, een zwarte kinderportemonnee z. inhoud, kinderportemonnee inh. f 1,-. zonne bril, blauwe regenjas met rode voe ring, bruine portemonnee, plastic fietstas, rijbewijs BE t.n.v. E. D. Vincent en kentekenbewijs 05-01 EV, tramkaart OAD, t.n.v, C. Span, te Holten. Ter voorziening in een tweetal va catures zijn voor de verkiezing van ouderlingen der gereformeerde kerk door de kerkeraad kandidaat gesteld de heren: J. Bolink Joh.zn., Borkeld; G. Kolkman Gerh.zn., Beuseberg: Hm. Landeweerd, Rijssenseweg en G. Stam G.J.zn., Borkeldweg, .Mar- kelo. De stemming zal plaatshebben op zondagvoormiddag, na de dienst van 10.00 uur. Van de Holtense openbare scholen gemeenschap behaalden de volgende leerlingen het Havo-diploma (5-jari- ge cursus) t.w. JONGENS: J. Aaftink en G. Heek, Holten en A. J. Klein Z-andvoort, Markelo; H. van de Maat, Markelo; M. Nijkamp, Rijssen; A. Schouten, Rijssen; J. Olk, Hellendoorn en E. van Schooten, Diepenveen. MEISJES: G. Hoentjen, Laren; J. R. Dijkstra, Markelo; G. Mud en J. Kei link, Holten; M. Severs, Deventer. Van de 28 kandidaten behaalden 23 het diploma, 3 kregen' een -her examen en 2 kandidaten moesten worden afgewezen. '^gSËsm - De leden van gedeputeerde staten van Overijssel, mr. J. L. M. Niers (beheerder van de portefeuille ruim telijke ordening en volkshuisvesting) en mr. XV. J. E. Crommelin (mede bewindvoerder dezer portefeuille) hebben gisteren in gezelschap van drs. E. A. Huisman (adj.-dir. prov. planologische dienst) en drs. C. P. van der Klooster (chef afd. ruimte lijke ordening ter provinciale griffie) de gehele dag een bezoek gebracht aan de gemeente Holten en zich mei het gemeentebestuur beraden over de planologische aspecten der ge meente in al zijn vormen. Het is een vruchtbaar gesprek geweest, ver klaarde burgemeester mr. W. H. Enklaar, op vragen van de heer Van Schooten in de 's avonds gehouden raadsvergadering. Gesproken is o.m. over het sporl- vcldcncomplex „Meermanskamp", waarover nu wel spoedig een beslis sing zal afkomen, over het zomer huisjesterrein, hel bestemmingsplan „De Haar" en Dijkerhoek. het be stemmingsplan in hoofdzaken en over de vlotte voortgang van de pla nologische arbeid bij beide instanties. 's Middags werd een rondtocht ge maakt door de gemeente om de din gen in ogenschouw te nemen, waar bij men ook nog even een stuk van de gereedliggende route van de E-8. heeft gereden. In verband met de versnelde aan leg door de provincie van. de nieuwe Larenseweg, waardoor, wanneer deze gelijk met de E-8 in 1971 gereed zal zijn gekomen, een verhoogd ver keersaanbod in het dorp Holten te verwachten is, heeft men ook bijzon dere aandacht besteed aan de nieuwe weg door het ,,1-Iaar-plan", waardoor dit verkeersaanbod zou kunnen wor den opgevangen. De weg door de Haar wordt hierdoor belangrijk, maar aan de aanleg daarvan zijn voor de gemeente Holten belangrijke financiële consequenties ver-bonden, waaraan op zo kort mogelijke ter mijn aandacht zal moeten worden geschonken. Van de zijde van de gemeente na men, behalve de burgemeester, aan de besprekingen deel wethouder Riet berg, de stedebouwkundige ir. Haje- ma, de directeur van gemeentewer ken, de heer T. Prak en de loco-se cretaris, de heer K. B- Koning, die op de secretarie belast is met de planologische zaken. In de raadsvergadering zei mr. Enklaar nog, dat het bijzonder be langrijk zou zijn, wanneer ook de an- Aan het slagen van de eerste kandidaten van de Havo-afdeling werd de vorige week zaterdag extra aandacht geschonken. De bur gemeester, mr. W. H. Enklaar reikte 's middags in de aula van de Scholengemeenschap tijdens een bijeenkomst van geslaagden, lera ren en de rijksgecommitteerde mevr. Schuitemaker de diploma's uit. In zijn toespraak tot de geslaagden sprak de burgemeester er zijn vreugde over uit, dat hij weer aan een aantal pioniers van de nieuwe onderwijsvormen een diploma kon uitreiken. Hij consta teerde, dat voorlopig een dergelijke heugelijke gebeurtenis niet weer aan deze school zal plaats vinden, nu voor alle gerealiseerde onderwijsvormen de eerste examens hebben plaats gehad. In dit verband wees hij er op, dat over enkele jaren, als de afdeling Atheneum tot de examenklas zal zijn gevorderd er weer reden zal zijn om een bijeenkomst als deze te beleggen. De burgemeester wees de jon gelui, die nu ten dele in het ar beidsproces worden opgenomen, ten dele onderwijs zullen gaan volgen aan andere scholen, op de verantwoordelijkheid, die op hun schouders wordt gelegd ten aanzien van de kwaliteit van de samenleving, waar zij een deel van vormen. Een positieve in stelling ten opzichte van de waaf-den, waarop onze huidige samenleving is gebaseerd, beval hij de jongelui aan. Daarna reikte Mr. Enklaar <le di ploma's uit aan de geslaagden. Ook werd door hem aan .1. Bulsink ui' Tv-„.1 j-- Turiirini niet de beste •i.jiers voor het vak Duits, namens 4o Duitse ambassade, een boekwerk iftngeboden. De heer Van Emden, leraar schei kunde kreeg vervolgens gelegenheid afscheid te nemen van de groep leer lingen, waaraan hij met plezier les had mogen geven. Hij bood iedere leerling als aandenken een passend geschenk; aan. Daarna richtte de directeur, de hr. R. Mud, het woord tot de geslaagdeij. Hij wenste hen geluk met het be haalde succes en noemde dit het sluit stuk van een periode van „inspan ningen" en „spanningen". Het is ook het resultaat van een vijfjarige perio de van hard werken. De heer Mud wees op het bijna-vohvassen worden. Voor de wet is iemand volwassen, als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Maar aan het woord volwassen kan ook een bredere betekenis toegekend worden, een geestelijke rijpheid, die de mens geschikt maakt voor het dra gen van verantwoordelijkheid op de plaats waar hij gesteld is of gesteld zal worden- Tot de taak van de school behoort, naast het aanbrengen van kennis en vaardigheden, het begelei den van de geestelijke ontwikkeling van de leerling, de helpende hand bie- Burgemeestermr. W. H. Enklaar, reikt hier 't Havo diploma uit aan Gerda de dochter' van de directeur der Scholengemeenschap, de heer R. Mud (links naast hem op de rug gezien Rechts de Rijksgecommit-. teerde mevr. Schuitemaker. den in de moeilijke periode van over gang van kind tot volwassene. Spre- Mende over de opvoeding tot en het dragen van verantwoordelijkheid, meende de heer Mud, gezien het re sultaat van de examens, dat het werk van de leraren niet vergeefs is ge weest. Hij sprak de hoop en het ver trouwen uit, dat de basis, die hier ge legd is, op het gebied van kennis, in zicht en algemene ontwikkeling vol doende hecht zal zijn voor het opbou wen van een positie in de samenle ving. niet alleen in materieel opzicht, maar ook in die zin, dat men aan die positie de nodige arbeidsvreugde en levensvreugde kan beleven. Onze beste wensen vergezellen jul lie, aldus besloot de heer Mud zijn toespraak. Afscheid Tot slot werd afscheid gënomen van de heren Abels en Van Emden, resp. leraar biologie en leraar schei kunde en werd hen dank gebracht voor de bereidwilligheid om naast hun normale dagtaak de leerlingen van deze examenklas op te leiden. De directeur sloot de bijeenkomst met een woord van dank aan allen, die hebben meegewerkt aan de oplei ding van de geslaagden, aan de exa mens en aan deze diploma-uitreiking. Van rechts naar links: Drs. Huisman, burgemeester mr. Enklaar, gedeputeerden mr. Niers en mr. Crommelin, drs. Van de Kloosterwet houder Rietberg, ir. Hajema en de heren T. Prak en K.B. Koning. dere leden van Gcd. Staten dergelijke werkbezoeken aan de gemeenten zou den brengen. Men kan dan onge stoord praten en heeft het gemeente lijk apparaat bij de hand. HOLTEN. NED. HERV. KERK: 8.30 en 10.15 uur ds. C. C. Addink. Extra collec te: Ned. Bijbelgenootschap.' GEREF. KERK: 8.39 uur dhr. G. Hengstman van Nijverdal; 1000 uur ds. R. H. Hoogkamp; 9.15 uur ds. Lenters van Delden. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor verbouwing kerk. Tijdens de dienst van 10.00 uur kinderoppas in ge bouw Rehoboth. R.K. KERKDIENST: 8.30 en 9.45 uur in het gebouw Irene (Eucha ristieviering). ..Recreatietent BORKELD 10.45 uur Kampdienst". NIEUW HEETEN. R.K; KERK: Zaterdagavond uur. Zondagmorgen 8.00 19.30 10.00 DIJKERHOEK. BETHANIE: 9.30 uur ds. Israël (bed. H. doop). Extra collecte: Nea. Bij belgenootschap. OKKENBROEK. NED. HERV. KERK: 9.30 uur ds. Bouman, emer. predikant te Lochem. Extra collecte voor de kerkvoordij. Zaterdag. 28 juni, vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur J. F. Sïjtsema, Pastoriestraat 50, te. 1870 Zaterdag. 28 juni en zondag, 29 juni, H. Scheffer, P. Julianastraat 12, Goor, tel. 5470-2500, van 18.00- 19.00 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 23 juni en zondag. 29 juni, R. Back, Diessenplasstraat 2, tel. 1515 (huis van de- heer Oosten- brug). Nu in grote delen van ons land de scholen vakantie hebben gekregen is het vakantieseizoen pas goed ingetreden en verwacht Holten een groot aantal zomergasten. De VVV biedt hen een aantal evenementen om hen de schoonheid van de natuur in deze contreinen te tonen en hen in aan raking te brengen met het streekeigene. Het V.V.V.-vakantieprogramma ziet er dan ook als volgt uit: Maandag 30 juni: Bezichtiging Manege Beldman aan de Markelosewejg 8 van 14.00 - 16.00 uur. Men kan een kijkje nemen in de stallen of vanaf het balkon de dressuur volgen. De toegang is vrij. Consumptie aanwezig. Dinsdag 1 juli: Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats. Vertrek 14.00 uur vanaf het V.V.V.-kantoor. Deelnameprijs f 1.per persoon. Men ontvangt een proefje kaas. Opgave beslist voor 12.00 op de dag der excursie. Woensdag 2 juli: 8.00 uur morgenwandeling onder leiding van reservaatbewaker, de heer Jansen, door het natuurreservaat op de Borkeld. Samenkomst bij diens woning Borkeldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur: bezichtiging en rondleiding in het pluimveebedrijf van de heer Barvelink, Borkeld 80 (verlengde v. d. Postweg). Ontwikkeling van ei tot kuiken tot kip en de produktie van het ei. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. 14.00 uur V.V.V.-Heuvelrugrit per touringcar. Vertrek vanaf het OAD-busstation. De tocht gaat over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg met prachtige vergezichten na een kleine wan deling. Er wordt gepauzeerd op de Hellendoornseberg. Als gids fungeert de administrateur der V.V.V.de heer Kers, die een explicatie geeft. Kosten f 3.— volwassenen, kinderen f 2. Opgave vroegtijdig bij de V.V.V. 20.00 uur Concert op de muziekkoepel in Kalfstermansweide (Stationsstraat) door de muziekvereniging „Ontwaakt" uit Hattem. Donderdag 3 juli: Ochtendwandeling onder leiding. Vertrek 6.00 uur precies vanaf het V.V.V.-kantoor. Deelnameprijs f 1.25 p.p. Opgave en beta ling uiterlijk 2 juli tot 18.00 uur. De wandeling gaat door het mooiste gedeelte van de Holterberg. De kans om wild te zien, is niet uitgesloten. FOTO MAX KOOT Vier leden van de Holtense lande lijke rijvereniging „De Bergruiters" waren na de eerste ronde van het springkampioenschap klasse L. nog foutloos, t.w.: T. Beldman met twee paarden, J. Murris en G. Beldman. Na de tweede ronde viel J. Murris door een fout af en bleef T. Beld man weer met twee paarden en G. Beldman met nog twee andere com binaties over voor de finale, waarin door de Holtenaren waarschijnlijk teveel risico werd genomen (de tijd moest nu de doorslag geven!), maar werden tenslotte toch eervol 2e en 3e T. Beldman en 5e G. Beldman. Ook de jeugd weerde zich goed. Mieke Krekel wist in de dressuur om het jeugdkampioenschap een eervolle vierde plaats te bereiken en H. Nij kamp werd in het jeugdspringen na de eerste ronde foutloos te hebben afgelegd tenslotte 7e in deze sterk bezette klasse: Bij het kampioenschap Z.-springen moest G. Beldman met ..Amigo" het opnemen tegen de beste springrui ters uit Overijssel. Met in beide manches één springfout klasseerde hij zich niet bij de eerste vijf. De uitslagen: Dressuur jeugd: Kampioen Sannie v, Heeteren - Almelo. 4e prijs Mieke Krekel - met „Kartouche". Dressuur L. Kampioen: Sannie van Heeteren - Almelo. Dressuur M. Kampioen: mevrouw G. Smelt-Roerink - Lonneker. Dressuur Z. Kampioen: H. Broeze sr. - Wierden. Springen: Klasse L. Kampioen: Jac. Radema ker - X.O.P.; 2e T. Beldman met „Bianco"; 3e T. Beldman met „Fi re Cracker"; 5e G. Beldman met „Lady Jane"; 6e J. Murris met „Amor".. Klasse M. Kampioen:K. de Jong - Almelo. Klasse Z. Kampioen: Mevrouw G. Smelt-Roerink - Lonneker; 2e mej. A. Douma - N.O.P.; 3e J. Meijaart N.O.P.j 4e mej. J. Morsink - Al melo; K Koopmans - Hardenberg. 5e D. Nanning - Zwolle: 6e G. Beldman - met „Lady Jane". In het L.-dressuur, zonder kam pioenschap, werd J. Murris met,. „Amor" in zijn ring eerste. Op 12 juli a.s. worden op hetzelfde terrein t.o. restaurant „De Kei" in Almelo de clubkampioenschappen ge houden, waaraan ook „De Bergrui ters" zullen deelnemen. Holtense supporters zijn van harte welkom en zullen ongetwijfeld een stimulans zijn voor de leden van „De Bergruiters"! !s Ochtens van 9.00-10.00 uur, be halve op woensdag, in het Groene Kruisgebouw; tel. 1436. Aangifte vrijdagsmorgens tot 12.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker. Bij geen gehöor tel. 1799 mevr. J. Belt man-Aanstoot. Zaterdag, 28 juni t.e.m., vrijdag. 4 juli buiten de diensturen Electra: H. Heijenk. Kolweg 44, tel. 2124. Gas: geen opgave. Vrijdag. 27 juni t.e.m. zondag. 28 juni keurmeesters buiten de diensturen C. Dijkstra, School straat 5, tel. 1833: maandag, 30 ju ni t.e.m. zondag 6 juli, H. W. Goor- man, Kolweg 52, tel. 1513. Aangifte gestorven dieren op zaterdag van 9.00-11.00 uur aan het slachthuis, tel. 1349. Geboren: Gerritdina Frederika, dv G. J. ten Dam en H. J. van de Maat, Weversstr. 7. Derk Jan Al- bert, zv II. J. Pekkeriet en H. Schut te, Look 72. Willemina Gerritdina, dv H. Veltkamp "en E. A. Nijhuis, Kolweg 71 (geboren te Deventer). Johanna Gerritdina, dv H. Vros en F. Oosterkamp, Schoutenstr. 40 (ge boren te Deventer). Henri Mauri ce, zv M. Aanstoot en P. E. B. van Genne. Beuseberg 8a (geboren te Deventer) Overleden: A. Jansen, 61 jr. Rijs senseweg 16 (overleden te Deven ter) Ondertrouwd: K. Veldhuis, 37 jr, Rijssen en D. Assink, 36 jr, Dorps straat 37. Getrouwd: B. G. Schutte. 29 jr, Bathmen en J. A. Wegstapel, 24 jr. Dijkerhoek 60. G. J. Stevens. 34 jr, Holterbroek 11a en C. G. Krekel. 1.9 jr, Gaardenstr. 6. H. Stam, 22 jr. Haarstr. 2 en H. Ebrecht, 22 jr, Larenseweg 39a. BEVOLKING Vertrokken: J. A. Schutie-Wegsta- pel, van Dijkerhoek 60 naar Bath men. Vrijdagmorgen half twaalf werd op het gemeentehuis het huwelijk voltrokken tussen de heer G. J. Stevens (34) en mej. Nelly Krekel (19). De bruidegom is bestuurslid van de Motor- en Automobielclub ,,De Holterberg" en een van de promotors van de Holtense motocross. Vandaar, dat het bruidspaar begeleid door daverende motoren voor het bordes van het gemeentehuis arriveerdê. De vrienden en clubgnoten van de bruidegom vormden bij het verlaten van het gemeentehuis een erehaag voor het bruidspaar. Het geheel ivas trouwens in de motorische sfeer gehouden, ivant het bruidspaar kwam daar aan in een zeer oude, maar nog in prima staat verkerende, Rolls Royce, hetgeen wel veel bekijks trok. Het huwelijk werd voltrokken door de jongste ambtenaar van de burgerlijke stand de heer A. Vincent. Het bruidspaar G. J. Stevens en Nelly Krekel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1