H0LTE1NSE WINKELIERS WIEEEN NOG GEEN KOOPAVOND Kerkelijke recreatietent op De Borkeld weer Raadsvergadering Eerste zomeravondconcert 30 juni tot 10 augustus Vrouw met kinderwagen aangereden In memoriam Ab Jansen WV-vakantieprogramma Zangeresje Wilma genoot in Markelo Bergruiters naar Provinciale Kampioenschappen in Almelo ONZE AGENDA CONCOURS Jaarvergadering Holtense Handelsvereniging Functies reeds verdeeld in sportstichting Brommers botsten in Oranjestraat Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand Storingsdienst GEB W:achtdienst slachthuis Spreekuur maat schappelijk werkster Gezinsverzor rgmg Einddiploma's Havo Gedaagd voor einddiploma MTS Geslaagde lompen en oud-ijzer actie Espelo KERKDIENSTEN Koninklijke goed keuring statuten MEDISCHE DIENST W eekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen CONCERT op Kalfstermans weide GESLAAGD Chemische analisten Uitstapje kinderen NBV Schitterende schoolreis liep uit tot half negen Duif H. J. Aaftink eerste uit Frankrijk HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 20 juni 1969 Jaargang 21 - No. 25 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur VI. Beyers Advertentieprijs 1-H5 mm (d contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 20 juni 20.00 uur Dansen in zaal fBoode te Bathmen met de topba/nd „The Cats" (zie adv.). Zaterdag 21 juni HMV naar Nat. Federatie'! Muziek concours te Laren (G.).. 10.15 uur Plechtigheid op de Cana dese Begraafplaats in vorband het overdracht van „Lamp van Broe derschap" door de Ned„ Bond van Militaire en Burgerlijke oorlogs slachtoffers. 19.30 uur: Dansen bij D.'ika van de Kruusweg te Markelo (zie adv.). Woensdag 25 ju.ni 11.00 uur v.m. Grasverkoop notaris Pluimers in hotel Holterman (zie adv.). Zaterdag 28 juni t.e.m. 5 jufi Schoenhandel Oolbekkïnk, Oranje straat en Smederij 'H. Haan en Zn.. Oranjestraat, wegens vakan tie gesloten. Zaterdagmiddag 21 juni gaat ons populaire „I-I.M.V." naar het Natio naal Federatief Muziekconcours, dat onder auspiciën van d!e Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen (K.N.F.) wordt georganiseerd door de Laren- se Muziekvereniging Apollo". Ongetwijfeld zulletn weer een groot aantal ingezetenen; „hun" muziek korps vergezellen tiaar 't concours. Voor hen die niet over een eigen ver voermiddel béschilkken, kan een plaatsje worden gisreserveerd in de bus, doch aangezien het aantal plaat sen bemerkt is, verdient het aanbeve ling om zo gauw mogelijk plaats te bespréken. Opgave kan plaats heb ben bi] de muzikianten en bij de he ren Heusinkveld, tel. 1400, A. Nek kers, tel. 1329, J. Slotman, tel. 1288 en J. Wiggers, tel. 1356. De bussen vertrekken om 2.00 uur vanaf het plein bij het politiebureau. Er komt in Hollen geen koopavond. Dit is door een grote meerderheid van de aanwezige winkeliers beslo ten in de dinsdagavond in café Jan sen gehouden ledenvergadering van de Holtense Handelsvereniging. In een vorige bijeenkomst was door en kele zakenmensen gevraagd om dit punt op de agenda van deze verga dering te plaatsen teneinde de opi nie te peilen over het instellen van een koopavond en om daartoe even tueel te besluiten. Het bestuur stond na diverse ingewonnen informaties afwijzend tegenover een dergelyk be sluit. Toen het standpunt van het be stuur bekend was, waren, na enige discussie, de neuzen gauw geteld. De stemming wees uit, dat een grote meerderheid van de leden niet voor het instellen van een koopavond te vinden was. De vergadering waarin dit besluit viel stond onder leiding van de voor zitter de heer W. ten Berge. Zij was goed bezocht, In zijn openingswoord wierp de heer Ten Berge een korte terugblik op de in december gehouden winkel week, die hij bijzonder goed geslaagd noemde. Hij bracht nog dank aan de genen, die de gevelverlichtingen ver zorgd en geïnstalleerd hebben. Aan de leden zal verzocht worden deze gevelverlichting vanaf zaterdag a.s. des avonds te ontsteken. Uit het verslag van de secretaris, de heer A. van de Maat, bleek, dat 89 zakenmensen bij de Holtense Han delsvereniging zijn aangelosten. De opkomst der vergaderingen vertoont een stijgende tendens. Door de ver bouwing en modernisering van diver se winkelpanden wordt Holten als koopcentrum steeds aantrekkelijker, constateert de secretaris in zijn jaar- Door de ïnter-kerkclijke samenwer king van Hervormde-, Gereformeer de en Rooms Katholieke Kerk in de ze gemeente wordt ook dit jaar weer de recreatïetenl opgetrokken op de boek van de Borkeldsweg en de Lan- duwerweg en zullen jonge mensen als leider en teamleden weer hun beste krachten geven om de vakan tiegasten een extra fijne tijd te be zorgen. Dit zal gebeuren in de pe riode van 30 juni tot en met 10 augus tus, gedurende welke tijd jong en oud, maar in het bijzonder wel de jeugd, een programma zal worden geboden, dat een prettige begeleiding zal vor men van de vakantiedagen, die zij in Holten hopen door te brengen. Vanaf 30 juni wordt elke zondag om 10.45 uur een interkerkelijke kampdienst gehouden in deze tent. De kerken doen nog meer om de zomergïasten vertrouwd te maken met de bevolking waarin zij tijdelijk zijn opgenomen. Zowel de Hervorm de Kerk als de Gereformeerde Kerk nodigen hen uit om na de 2e dienst kennis te komen maken bij een kop je koffie resp. in het gebouw Irene en het gebouw Rehoboth. De Geref. Het dagelijks bestuur van de •Stichting „Sportbelangen" in oprich ting heeft in zijn eerste bijeenkomst, vrijdagmiddag in Dorpshotel Holter man, de bestuursfuncties als volgt verdeeld: J. Warrink, voorzitter, W. Beijers, 2e voorzitter, C. Broersma, secretaris-penningmeester J. Wig gers, 2e secretaris en H. Klein Vel- man, gedelegeerde van de gemeen te Holten. Er zullen maatregelen worden ge troffen om zo snel mogelijk de stich tingsakte door de notaris te doen opmaken, waarin de in de vorige week vrijdag vastgestelde staturen moeten worden opgenomen, om een huishoudelijk reglement samen te stellen en om diverse besprekingen te arrangeren o.a. met het oog op de fi nanciële consequenties, die aan het resliseren van de sportvelden op „Meermanskamp" verbonden zijn. In de Oranjestraat botsten zater dagavond omstreeks half negen twee jeugdige bromfietsers op elkaar Toen de 16-jarige Marjon Struik uit Rijssen zich pardoes vanaf het trot toir voor cafetaria Hartsuiker met haar brommer op het wegdek begaf, werd zij aangereden door haar even eens 16-jarige plaatsgenoot A. Bar- naart. Marjon liep een zware hersen schudding op en een" gebroken vin ger. B. die uit de richting van de Dorpsstraat kwam aangereden, brak een sleutelbeen. Beiden zijn per zie kenauto naar het St. Geertrui denzie kenhuis in Deventer vervoerd. Of zij elkaar daar ook reeds hebben kun nen troosten met. de gevolgen van deze botsing vermeldt de geschiede nis niet. Gevonden: jongensfietsje; stalen meetband; enveloppe met inhoud: klein soort colly; herenpolshorloge; truitje; kinderportemonnaie. Verloren: plasjic-actetasje. Inhoud doosje sigaren; suède portemonnaie: jongenszwembroek; portemonnaie inh. verzek.bewijs bromfiets HTS 899: Agfa-kleurendiarolletje in vlek- kendoosje; badhanddoek; trainings jasje (blauw) met rode streep; En gels leesboek: bagagebinder (spin) lichtbruine tabakszak met pijp; zil veren oorbel aan zilveren kettinkje; gele kanarie (ringnr. 7880). Kerk gaat zelfs nog een stapje ver der en zorgt tijdens de tweede dienst voor kinderoppas voor kinderen tot 6 jaar. Na de koffie kunnen de ou ders dan hun kroost weer meene men. Voor deze crèche hebben zich een aantal meisjes vrijwillig beschik baar gesteld. Geboren: Bernarda Manda Wille- mien dv W. Wissink en T. H, Haver slag, Dijkerhoek 62 j Hendrik Jan zv J. G. Prins en G. Schippers, Neer dorp 105. Overleden: J. H. Overmeen wv. Krieger 86 jr, Beuseberg 13. Ondertrouwd: J. E. Alberts 28 jr., Gorssel en W. Paalman, 20 jr., Berg manstraat 26. Vertrokken: J. L. Heida van Schoolstraat 9 naar Enschede; F. J. A. Wilmerink van Dijkerhoek 22 naar Raalte; J. W. Scheperman van Neer dorp 36 naar Raalte; H. Fechner van. Holterbroek 19 naar Duitsland. Zaterdag, 21 juni te..m. vrijdag 27 juni buiten de diensturen Elec- tra: Js. Kolkman, Gaardenstraat 31, tel. 1368. Gas: ,T. Bosschers, Beuse berg 129, tel. 1945. Vrijdag, 20 t.e.m. zondag. 22 juni Keurmeester buiten de diensturen. A. Groen, Kozakkenstr. 15. tel. 1230 maandag, 23 juni t.e.m. zondag, 29 ju ni. C. Dijkstra, Schoolstraat 5. tel. 1833. Aangifte gestorven dieren op za terdag van 9-11 uur aan het slecht- huis, tel.1349. verslag. Financieel had de vereniging geen zorgen, aldus bleek uit het ver slag van de penningmeester, de heer •J..A. Slotman. Hij kon zijn boekhou ding afsluiten met een klein batig saldo. De heer Joh. Veldhuis, die de kascontrole verrichtte had boekhou ding en bescheiden keurig in orde be vonden. Tot nieuwe leden van de kas- commissie werden aangewezen de heren G. Aaftink en J, Maats. De voorzitter bracht secretaris en penningmeester dank voor hun arbeid Besloten werd in de najaarsverga dering te spreken over de winkel sluiting op zaterdag om 5.00 uur. Een suggestie om de winkels 's morgens om half negen open te stel len in plaats van om 8.00 uur werd afgewezen. Na enige discussie kon de vergade ring zich verenigingen met het voor stel van het bestuur om voor een kindervoorstelling tijdens de brade rie een bijdrage, uit de kas der ver eniging te verlenen. Men zal het echter op prijs stellen dat van tevo ren overleg gepleegd wordt over de wijze waarop het geld besteed zal worden. Bij de rondvraag werd tenslotte nog gesproken over de sluiting van de zaken op Koniginnedag. De sug gestie werd gedaan om een halve dag te sluiten. Men kwam ten slotte over een om de landelijke regeling in de ze te volgen in casu van de landelij ke middenstandsorganisaties. 's Ochtends van 9.00-10.00 u. behalvei op woensdag in het Groene Kruisge-; bouw tel. 1436. Aangifte vrijdagsmorgens tot 12.00 uur bij mevr. C. Knijff-Dekker. Rij geen gehoor: tel. 1799 Mevr. J. Beüfc- man-Aanstoot. Baby ongedeerd j Zondagavond omstreeks half ze ven is de 36-jarige mevr. W. G. van Zón-Vincent op de Larenseweg ter hoogte van de Liesensteeg toe;n zij -na familiebezoek- met haar Jbaby van 12 weken op weg was naar _haar woning in Holten, aangereden dotor 'n personenauto bestuurd door F.,J. K. uit Holten. De vrouw, die met haar kinderwagen links van de weg' liep, dus tegen het verkeer in, werd 3n het prikkeldraad van de langs de weg gelegen weide geworpen en kreeg ernstige vleeswonden aan de iïrmcn. Zij heeft waarschijnlijk het handvat van de kinderwagen in de maag streek gekregen, want 7. ij tólaagde over pijn in maagstreek en bowst. Dc baby werd uit de kindervvagetn ge worpen, maar mankeerde niets. Mevr van Z. is per ziekenauto naar,'het St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer overgebracht, waar later bij, onder zoek bleek, dat zij enkele rilNben ge broken heeft. De bestuurder van de auto verkeerde onder invloed van sterke drank. Hij is door de ICjjkspoli- tie ter ontnuchtering ingeslc&en. ter wijl zijn rijbewijs werd ingmomen. Het gebeurde veroorzaakte in de om geving grote consternatie. Achteraf bezien is het; ongöeval, ge zien de frontale botsing, nog bijzon der goed afgelopen, doordat de ba by ongedeerd bleef en het !k-tsel van mevr. Van Z. zich -voorzover tot nu toe kon worden geconstateerd- be perkt heeft tot enkele gebnoken rib ben. een lichte hersenschudding en vleeswonden aan de armen. ,'Haar toe stand is vooruitgaande. De kinder wagen werd geheel vernieü.d. Met grote ontsteltenis en ontroering heeft Holten gistermiddag kennis genomen van het overlijden, door een ongeval, van haar raadslid de heer A. Jansen. De heer Jansen was werkzaam bij de uitbreiding en opbouw van een aantal silo-elementen bij het graanbedrijf van de fa. C. A. Müller en Zoon in de Look. Tegen het middaguur is hij door tot nu toe niet geheel opgehelderde oorzaak in één van de plm. zes meter hoge kokers gestort, waarin het graan wordt opgeslagen, en waarboven hij als timmerman aan het werk was. Nadat men geruime tijd op dok tershulp had gewacht heeft dokter M. van de Ridder de eerste hulp verleend. Met de Holtense ziekenauto is het slachtoffer, dat men met veel moeite uit de silo naar boven had gebracht, met een schedelbasis- fractuur en waarschijnlijk inwendige verwondingen naar het St. Geer truiden Ziekenhuis in Deventer overgebracht, waar hij enige tijd later aan zijn verwondingen is bezweken. Grot verslagenheid maakt zich van de mensen meester toen het bericht van het overlijden van de heer Jansen doorkwam. Ab Jansen was, in al zijn een voud, een zéér geziene persoonlijk heid in de Holtense gemeenschap, die door zijn moedig gedrag in de bezettingsjaren en door de wijze waarop hij het raadslidmaatschap vervulde in veler harten een plaats had veroverd. In de oorlogsjaren heeft hij met z'n vrouw, met'gevaar voor beider leven, onder vaak zeer moeilijke omstandigheden, gedurende meer dan twee en een half jaar, twee joodse gezinnen uit z'n eigen woon plaats, geherbergd en voor de vij and verborgen gehouden en daar mede deze levens gered. Eind april 1963 werd hij niet in het minst voor deze moedige daad begiftigd met de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Bij die ge legenheid heeft burgemeester mr. W. H. Enklaar, de overledene ge schetst als een man standvastig in zijn beginselen, bezield met naas tenliefde. barmhartigheid en moed. Als een man van grote integriteit en burgerzin, zonder partijzucht, die het algemeen belang diende en zijn daden als vanzelf sprekend beschouwde, zonder daarvan ophef te maken. De heer Jansen heeft vanaf 3 september 1935 deel utgemaakt van de raad van Holten, eerst, voor de SDAP en later voor de Partij van de Arbeid. Hij is het enige raadslid met zo'n lange en goede staat van dienst. Zijn eenmans-timmerbedrijf liet hem weinig vrije tijd om ook op andere terreinen van het "gemeen schapsleven werkzaam, te zijn, maar hij was, als een man die altijd opgewekt door het leven ging, een grote steunpilaar voor Holtens Gemengd Koor, welks re petities hij niet gemakkelijk over sloeg. Met Ab Jansen is een goed mens en een uitstekend burger heenge gaan op wie niemand ooit een ver geefs beroep gedaan heeft in zijn werkzaam leven. Voor zijn vrouw en dochter betekent dit heengaan een zwaar verlies. Mogen zij getroost zijn met de wetenschap, dat hun man en va der niet voor niets geleefd heeft. Hij was niet alleen een zorgzame man en vader maar ook een steun voor anderen. De gemeenteraad komt donderdag 26 juni a.s. des avonds om half acht ten gemeentehuize in openbare vergade ring bijeen ter behandeling van de volgende agenda. 1. Notulen van de openbare verga dering van 27 mei 1969. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van een strook grond van de fa. A. Mül ler en Zn., alhier. 4. Voorstel tot verkoop van grond aan: a. de heren G. H. en G. F. Pau- le, Voorboersstraat 8, alhier. b. de Vereniging Evangelisatie te Dijkerhoek. Aan de Holtense openbare scholen gemeenschap slaagden de volgende leerlingen voor het einddiploma Havo (5-jarige cursus): Jongens: G. H. Blom, Rijssen, A. Brilman, W. F. Bronsvoort, Bath men, J. H. A. Bulsink, Nijverdal, A, G. C. Geerdink, Hengelo, H. W. Hofs, Laren (G.) en G. J. N. Wes- sels, Markelo. Meisjes: W. Tulier, H. Broekhuis. Holten. E. Flierman. Okkenbroek (gemeente Diepenveen). Aan de M.T.S. te Apeldoorn slaag de Dinant ten Velde, Larenseweg voor het einddiploma. De inzameling van lompen, oud papier en oud-ijzer ten behoeve van het gebouw „Het Trefpunt" te Es pelo heeft f 500,- opgebracht. Dit is bet hoogste bedrag dat tot nu toe werd bereikt en een aardig succes voor de schoolkring. De inzameling geschiedde door de bestuursleden van „Het Trefpunt". De „milde' gevers wordt dank gebracht voor hun bijdrage en de werkérs voor hun arbeid. HOLTEN. NED. HERV. KERK 8.30 u. en 10.15 uur past medew. dhr. A. Schelle- vis. Extra collecte: Bouwfonds Be- thanië. 10.00 i;. Jongerendienst in het gebouw Irene. GEREF. KERK. 8.30 u. en 10.00 u. ds R. A. Hoogkamp (Bed. HA) 1915 u. ds R Oosterhoff (Bed H.A. en nabetrachting). In alle diensten is het ene offer voor bet Fonds Alg. Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.) Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.K.-KERKDIENST. Eucharistievie ring). 8.30 u. en 9.45 uur in het Gebouw Irene. NIEUW HEETEN. R.K. KERK. Zaterdagavond 19.30 u. Zondagmorgen 8.00 u. en 10.00 uur. DIJKERHOEK. BETHANIE 9.30 uur de heer te Rol ler uit Zutphen. Extra collecte: Bouwfonds Bethanië. OKKENBROEK. NED. HERV. KERK. 9.30 uur ds. Cu- pédo van Pijnacker. Extra collec te pastoraat buitenland. Bij Koninklijk Besluit van 27 mei j.l. nr. 73 is aan de Statuten van de Motor- en Automobielclub ..De Holterberg" te Holten, koninklijke goedkeuring verleend. De Holtense Muziekvereniging „H.M.V." en de Gorsselse Harmonie ..Kunstmin" beide onder directie van de heer Hennv J. Fransen hebben vrijdagavond in de prachtige mu ziekkoepel in „Kalfstermansweide" een concert gegeven in het kader van het VVV-vakantieprogramma 1969. „H.M.V." opende met een mars en bracht vervolgens de beide werken die gespeeld moeten worden op het concours te Laren (G) op zaterdag Zaterdag, 21 juni vanaf 12 uur tot maandagmorgen 3.00 uur. C. H. Rietdijk. Molenbelterweg, tel. 1280. (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 21 juni en zondag 22 juni, L. J. Lenstra, Karei Doormanstraat 28, Wierden, tel. 5496. van 18.00- 19.00 uur (alleep voor spoedgevallen) Zaterdag. 21 juni en zondag, 22 ju ni, Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 1515. Nu het aantal zomergasten ziender ogen toeneemt in Holten komt het V.V.V.-vakantieprogramma ook steeds meer in de belangstelling te staan. MARKELO Wilma is Nederlands jongste en kleinste zangidool, bekend tot ver over 's lands gren- j'zen.' Haar stem brengt velen in extase. fiOntdaan van dit alles rondom haar persoontje, blijft over Wilma Landkroon, leerlinge in de zesde klas van de Openbare Lagere Bolthofschool te Enschede. En met deze klas en het schoolhoofd de heer Kap- pert, bijgestaan door de heer Kiers, onderwijzer aan dezelfde school, verbleef Wilma deze week vier da gen op Camping De Poppe. Het verblijf op de Camping vindt ze, evenals haar klasgenootjes, fantastisch. In een gesprek met de heer Kappert blijkt dat ze ondanks alle geruchten 'n gewone leerlinge is. Even leerplichtig als alle ande ren. De tijd, nodig voor grammofoon- en televisie-op namen wordt zoveel mogelijk naar de vrije tijd en vakanties verschoven. Zij krijgt geen extra vrij. Temeer, omdat het schoolhoofd wat in Wilma ziet voor de toekomst, en ze dus alle kennis welke op de school wordt gegeven later nodig zal hebben. De heer Kappert behandelt haar gelijk als alle an dere leerlingen. En dat is maar goed. Door de klas se- en schoolgenoten wordt ze met kinderlijke ver ering benadert, om haar stem en voor de rest is ze kind tussen de kinderen. We sloegen Wilma even gade terwijl ze op de mane ge Snorrewind wat tijd spendeerde aan haar liefste bezigheid na zingen: paardrijden. Ze stoof op een tienjarige ruin door de manege, ont daan van elke vorm van angst. Met enthousiasme vuurde ze het paard tot grote snelheid aan. Als het dier naar de stal moet. vertelt Wilma in sap pig Twents over de reacties van de paarde-ingewan den na een snelle draf. Ze geniet. Volop. Met haar klassegenootjes. Ver zijn de liedjes, de teevee en de grammofoonplaten. Ze wil graag dat kind zijn, waar ze recht op heeft. (Deventer Dagblad). Voor de komende week staan de ge bruikelijke evenementen genoteerd, die hoewel geenszins spectaculair - toch altijd erg bij de vreemdelingen in trek zijn, omdat, zij daardoor in het bijzonder in aanraking worden ge bracht met het streekeigene en de schoonheid van de omgeving. Het programma voor de week van 23 tot en met 28 juni ziet er als volgt uit: Maandag 23 juni. Bezichtiging Ma nege Beldman aan de Markelose- weg 8 van 14-16 uur. Men kan een kijkje nemen in de stallen of de dressuur volgen. Vanaf het balcon heeft men een leuk overzicht. De toegang is vrij, consumpties zijn aanwezig. Dinsdag 24 juni. Excursie naar de kaasboerderij van de familie Cats. Vertrek 14.00 uur vanaf het VVV- kantoor. Deelnameprijs f 1,- per persoon. Opgave beslist voor 12 uur op de dag der excursie. Woensdag 25 juni. 8.00 uur morgen wandeling onder leiding van reser- vaatbewaker de heer Jansen door het natuurreservaat op de Borkeld. Samenkomst bij diens woning Bor keldsweg 4a, Markelo. 14.00 uur bezichtiging en rondlei ding in het pluim veebedrijf van de heer Barveünk, Borkeld 80 (aan 't verlengde van de Postweg). Men ziet hier de ontwikkeling van het ei tot kuiken tot de produktie van eieren. Er wordt een kleine ver goeding gevraagd. 14.00 uur V.V.V.-Heuvelrugrit per touringcar. Vertrek vanaf het OAD- station. De tocht gaat over Holter* berg. Haarlerberg met een kleine wandeling naar de prachtige uit zichten vanaf de Nijverdalseberg. Er wordt gepauzeerd op de Hellen- doornseberg. Als gids fungeert de administrateur der V.V.V., de heer Kers. Kosten f 3,- volwassenen, kin deren f 2,-. Opgave vroegtijdig aan het V.V.V.-kantoor. Donderdag 26 juni: Ochtendwande ling onder leiding. Vertrek 6.00 uur precies van het VVV-kantoor. Deel nameprijs f 1.25 p. p. Opgave en betaling uiterlijk 25 juni tot 18.00 uur. Deze wandeling gaat door het mooiste gedeelte van de Holter berg. De kans om wild te zien is niet uitgesloten. 21 juni a.s., nl. „Moor van Venetië" en „Divertimento" van Otto Ketting. De Gorsselse Harmonie speelde als openingsnummer de Slavische Rhap- sodie van Friedemann en presenteer de vervolgens ,de pasodoble „Spanish Eyes", „Trois Danses" van Chatsja- toerian en „Minka, Minka", waarbij de solopartijen voor saxofoon op voor treffelijke wijze werden vertolkt door M. Roeterdink jr, G. Muileman en M. Slont. „Kunstmin" besloot met de bekende Radetzki mars Strauss. Al met al een afwisselend programma, dat door de plm. belangstellenden met applaus werd beloond. De heer J. Wiggers sprak namens de VW „Holtens Belang" een woord van dank tot de beide ensembles en dirigent Fransen en hij wenst de zo mergasten een prettige vakantie. De Holtense muziekvereniging „HMV" en de Harmonie „Kunstm te Gorssel gaven vrijdagavond in het kader van het VVV-vakantieprogram ma reeds een voorproefje van het geen de Holtense muzikanten d« komende maanden voor de zomer gasten willen presenteren willen bij gr staan door 'n gastcorps. Over 14 da- komt Hattem de Holtenaren daarbij assisteren. De korpsen van vrijdag avond concerteerden beide onder lei ding van directeur Henny J. Fransen. De Holtenaren openden met een mars en brachten daarna de beide con coursnummers ten gehore „Moor" van Venetië en Divertimento van Or- to Ketting. De Gorsselse harmonie speelde na een inleidend marsnum mer o.a. De Slavische Rapsodie van Fredemann, de passodoble „Spanish Eyes". „Trois Danses van Chatsja- touerian en „Minka Minka" met een solo voor drie saxophones. Het wa ren prachtige nummers, die vanaf de muziekkoepel in Kalfstermanswe de goed tot hun recht kwamen. Het was jammer, dat slechts ruim hon derd toehoorders de moeite genomen hadden om te komen luisteren. Aan de chr. kweeksrhool te Zwolle slaagde voor de akte A (Kleuterleid ster) mej. Bea Veldhuis, Kolweg 50. Voor het Mavo-diploma (3 j.) slaag de te Almelo Alide Landeweerd, Mar- keloseweg. Aan de Laboratoriumschool te De venter slaaden voor chemisch ana liste resp. analist mej. Miny Rensen, Espelo 79 en de heer T. Scheperman. Aalpolsweg 6 te Holten. c. de heer Z.C. Nijman te 's-Gra venhage. d. De heer G. A. Loorbach te Loosdrecht. 5.Voorstel tot vaststelling van al gemene voorwaarden voor de ver koop van bouwterreinen in het ..villaterrein Look". 6. Voorstel tot het toekennen van een uitkering van het gemeen- tepersoneel over het eerste half jaar 1969. 7. Voorstel tot vaststelling van de begroting van de gemeenschappe lijke regeling inzake het ophalen en vervoer van destructiemate- riaal voor het jaar 1969. 8. Voorstel tot wijziging van de be grotingen van 't gas- en elektrici teitsbedrijf. alsmede van de al gemene dienst. (o.a. credieter. aanleg gas- en elektriciteitsleiding „villa terrein Look", netspanningsverbeterin gen, vervanging straatkolken i.v.m. verbetering rijkstraverse, straatverlichting Waagweg en bij de Ned. Hervormde kerk, ver bouw o.l. school te Espelo. inrich ting werkplaats monteur gemeen tewerken, aankoop brandweer auto, verbouw gemeentehuis.) 9. Rondvraag. Zaterdag 14 juli maakten de kin deren van de Ned. Bond van Ver voerpersoneel weer hun jaarlijkse uitstapje. Er werd om 7.53 uur per t rein vertrokken uit Holten met de kinde ren van de afdeling Rijssen. in totaal een 40-tal. In Deventer werd overge stapt in de trein naar Den Bosch. Men had gereserveerde plaatsen zo dat de hele groep bijeen kon blijven. Van Den Bosch ging men per extra bus naar Kaatsheuvel waar de Efte- ling werd bezocht. De sprookjestuin was een ware belevenis voor menig kind. De beweging en het geluid maakte hier voor de kinderen dat het net echt was. In de speeltuin kon de jeugd genie ten van de pony's. De treintjes had den het er druk mee. Toen het sein werd gegeven voor de terugtocht was het nog wel even moeilijk om zo te moeten vertrekken. Het was allemaal zo gezellig en leuk, maar toen de trein om 18.30 uur in Holten stopte waren allen voldaan en moe van de reis. Er werd getrakteerd op limonade en ijs en snoep. Het weer was uitstekend en de reis is dan ook zeer geslaagd. Vanwege het aanhoudende mooie zomerweeris de schoolreis van de leerlingen van de Kolschool in Hol ten geëindigd in eer. ongebruikelijk laatkomertje. Vrijdagmorgen vertrokken 26 vijfde- klassers en hun 4 begeleiders voor hun jaarlijkse schoolreis. Omdat er in Nederland nu eenmaal rekening te houden is met flinke regenbuien had hun onderwijzer J. G. Boering al af spraken gemaakt met diverse instan ties om zich ervan te verzekeren dat de weergoden hem geen enkele in vloed op deze schoolreis konden uit oefenen. 's Morgens om 7 uur ver trok de groep maar naarmate de middag naderde, nam de behoefte aan water toe. Na een korte verga dering binnen gesloten portieren be sloten de begeleiders dhr. Tuller. me vrouw Boelen en mevrouw Brons voort om water voor hun geld te kie zen. De reis werd enigszins verlegd via Zandvoort. Het bezoek aan het be kende Artisaquarium werd uitgesteld om zelf een duik te. nemen in het zilte nat, tot grote vreugde uiter aard en in overleg met de werkge ver en zijn werknemers. Zo werd een interessante reis gemaakt Boven op de Dom, ha een forse beklimming, werd limonade gedronken. In ..Sint Zuylen" eens verblijfplaats van .Jacoba van Beieren werd hun op uiterst boeiende wijze iets ver leid over de geschiedenis ervan. Voor het Rijksmuseum waren de resten van het bewogen kunstenaarsprotest nog niet geheel weggewist terwijl binnen de kinderen konden kennis maken met een incorrecte dienstver lening van de suppoosten en met het werk van schilders ui' de Gouden Eeuw. Via Zandvoort, Soestdijk en de bekende speeltuin in Aneldoom kwam de groep verwonderlijk fit in Holten aan. Een laatkomer maar geen te-laat komer want de ouders waren tevo ren ingelicht. Een bijzonder fijne dag. dat was het. Honderd elf duiven van de post duivenvereniging „De Bergvliegers" namen deel aan de vlucht van Sur- 'viliiers in Frankrijk over een afstand van 450 km. De duiven werden 's morgens om 6.00 uur gelost. Aan komst eerste duif 13.20.54 uur, laat ste duif 14.17.45. De individuele uitslag was: 1-9-10- 19 H. J. Aaftink, 2. M. Lodeweges, 3-5- H. van Beek, 4-S-12-I7-24 Gebr. Willems. 6-13-15-16 Joh. Paalman, 7. G. Veldhuis, 11 en 23 W. Aaftink, 14 en 20 G. Steunenberg. 13-22-25-26- 27 L. Gazan en 21 F. Meester. Op zaterdag 21 juni a.s. zullen de jaarlijkse provinciale kampioenschap pen weer worden verreden voor wat betreft de individuele titels. (De Clubkampionnschappen worden dit jaar niet op dezelfde dag verreden doch op 12 juli a.s. eveneeus te Al melo). Van de leden van de L R. De Berg ruiters werden voor de ind. wedstrij den ingeschreven Jeugddressuur: Mieke Krekel met ..Cartouche": Heieen Rietdijk met „Slepner": Herman Nijkamp met ..Romano". Dressuur KI. L.: J. Murris met ,.A- mov"; T. Beldman met „Bianco"; T. Beldman met ..Fire Cracker"; G. Beldman met „Lady Jane". Dressuur KI. M. G. Beldman met „Amigo II". Jeudspringen: Mieke Krekel met „Cartouche" Springen KI. L. G. Beldman met „La dy Jane": J. Murris met „Amor". Spingen KI. M. T. Beidman met „Fi re Cracker" en „Bianco". Springen KI. Z. G. Beldman met „Amico II". De dressuurproeven worden 's mor gens reeds verreden en het springen (hieraan wordt ook deelgenomen door Duitse ruiters uit Iserlohn) des middags.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1