Motocross 1969 bracht spannende momenten vnariiaMftM J BB WÈ Bloedplasma-actie dit jaar in Holten Voorzitter Sprokkereef nam afscheid van de Raiffeisenbank Hemelvaartsdag was heel druk Zuurberg kreunde van motorgeronk ii" Beste start in Kolcomplex ONZE AGENDA Gevonden en verloren voorwerpen Burgerlijke stand KERKDIENSTEN Roode Kruis deed goed werk Afdeling telt 1023 leden Aangifte Storingsdienst GEB /Wedvlucht vanaf Maastricht Donateurswervingsactie supportersclub ,HM V' Bejaardensociëteit Wacli ld iens l openbaar slachthuis Zwemclub traint weer MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Bank groeide sterk onder sijn leiding Spreekuur maat schappelijk werkster HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 21 - No. 2f) Vrijdag 16 mei 1969 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyerw Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zondag 18 mei 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). 19.00 uur: Puzzelwandeltocht Wip- Wapgroep vanaf het gebouw Ire ne (zie adv.). Dinsdag 20 mei 7.45 uur voorm.: Vertrek reisje Herv. Vrouwengroep Holten vanaf het gebouw Irene. 8.00 uur voorm.: Vertrek reisje Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek vanaf smederij Broekhuis. Woensdag 21 mei 18.30 uur: Hervatting zomertraining Zwemclub „Twenhaarsveld". Donderdag 22 mei 20 uur: Overijssel-avond afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Zaterdag 24 mei 13.00 uur: Kapper Drent wegens va kantie gesloten tot èn met maandag 2 juni (zie adv.). Zaterdag 31 mei Inzameling lompen voor de muziek- ver. HMV in de buurtschappen en na-inzameling in het dorp. GEVONDEN: Herenpolshorloge met nylon bandje. VERLOREN Verzekeringsplaaije HLR-067; verzekeringsplaatje brom fiets NVJ-858; mattegaal van paar- detüig: zwart lederen portemonnaie met rits, inhoud f 75. GEBORENJohanna Alberta dv M Honcoop en D Stegink Schoutenstraat 8 Jacob zv J Kruk en H. Aanstoot Larenseweg 8 Derk Jan zv J A Schuppert en J Veldhuis Markepad 6 André Gerrit Willem zv G W A Groteboer en A Megelink Beuseberg 168. ONDERTROUWD:W Wijenberg 25 jr Deventer en H Willems 23 jr Holter- broek 14 G H J Lansink 24 jr Mar- keio en G J Schippers 25 jr Larense weg 24. HOLTEN Ned. herv. kerk 8.30 en 10.15 uur ds. C. C. Addink. In beide diensten ex tra collecte voor het plaatselijk jeugdwerk. Geref. kerk 9.30 en 15.00 uur ris. R. Hoogkamp. In beide dienst.cn is het ene offer voor de evangelisa tie in de classis Deventer. Bij de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.-k. kerkdiensten (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het geb. Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur past. medew. cie heer A. Schellevis. Extra collecte voor het plaatselijk jeugdwerk. OKKENBROEK Ned. herv. kerk .10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. Extra collecte voor de kerkvoogdij. Ondanks de zware concurrentie van de internationale motocross op de Grebbeberg in Rhenen kan Holten toch nog op een zeer ge slaagd motorsportevenement terugzien. Er was vaak een spannende strijd te zien en vooral de tweede manche van de 250 cc senioren vormde wel de climax van deze motocross. De Zuurberg kreunde onder het. gegrom van de zware motoren. Er was een goede belang stelling van naar schatting vier tot vijfduizend bezoekers, die zich over het geaccidenteerd terrein verspreid hadden en die door een uitstekende geluidsinstallatie en het goede verslag van commen tator Jan Nikkels, de wedstrijden zeer goed konden volgen. Bij de 350 —500 cc senioren, was het Jaap F.ggens uit Wcstcrbork, die op zijn Husqvarna onbetwist de toon aangaf, maar hij werd in bende man ehes op de voet gevolgd door no. 35 Aad van de Hoornen uit Veldhoven, die echter beide keren door machi nepech de strijd moest staken. De strijd werd toen uitstekend overge nomen door nr. H22 Henk Wassink uit Doetinchem, die echter met zijn CZ niet tegen de overmacht van de Husqvarna-rijder bestand bleek. Op vallend was, dat er deze middag niet minder dan vijf Doctinchemers, clubgenoten, op het ereschavotje mochten plaats nemen en bloemen in ontvangst konden nemen van wed strijdleider Henk Goorman. Opvalend was in deze zware klasse ook het goede rijden van Hans Polsvoort (no. 69) uit Lochem eveneens op Husqvarna. Maar het was Jan Se- vink uit Doetinchem op CZ, die net de erepalm voor hem wegdroeg door in de le manche als 2e en in de 2e manche als 3e te eindigen. Ook in de middenmoot werd zware strijd gele verd. Bij de 250 cc senioren was het in de eerste manche nr. 39 Ries Huis man uit Gouda, die op zijn Husqvar na steeds éls eerste doorkwam. Het was daarorn onbegrijpelijk, dat hij er in de tweede manche helemaal niet meer aan te pas kwam. In die tweede manche werd een enerveren de strijd geleverd tussen -aanvanke lijk Jan van der Hoek (nr H20) uit Amsterdam op Montesa, Peter Wil- In het vervolg behoeven de bloed donors van het Roode Kruis niet meer naar Rqssen te gaan, maar xal in Holten zelf een bloed-plasma- avond worden gehouden. De heer H. Blcijenberg, die als bestuurslid werd gekozen, zal zich met de organisatie belasten. Dit werd o.m. besloten in de woensdagavond in hotel Holter man onder voorzitterschap van dok ter C'. H. Rietdijk gehouden leden vergadering. Voorts werd in deze vergadering tot bestuurslid gekozen de heer J. S. Molewijk, die zich, op voorstel van de voorzitter, met do afdeling Jeugd Roode Kruis zal be lasten. Door de secretaresse mcj. E. H W. Vincent, werd een uitvoerig jaar verslag uitgebracht, waaruit bleek, dat de jaarlijkse collecte bruto f 2.229,45 heeft opgebracht, hetgeen blijkens de mededeling van 't hoofd bestuur 132,1 procent van het streef bedrag betekende. Hollen stond hier mede op de 17e plaats in Overijssel. Door de vier welfare-vrijwilligsters mevr. G. H. A. Weijl-Goldstein, leid ster, mevr. M. Maats-Kevelam, mevr. J. v.d. Meulcm-Kolkman en mevr. W. A. Redeker-Radstake wer den geregeld vijf patiënten bezocht en geholpen met handwerken. De pa tiënten stellen deze komst zeer op prijs. Op 27 februari werd van dit handwerk in hotel Holterman een tentoonstelling gehouden met tevens verkoop daarvan. Teleurstellend was het, volgens de verslaggeefster, dal zo weinig dames de moeite namen een kijkje te komen nemen Met de ,,J. Henry Dunant" moch ten in de maand mei twee patiënten een boottocht van zes dagen maken, n.l. de heer H. J. Potman en mej. W. H. Klein Lebbink. Mej. Potman mocht een weekend in hotel ,,De Uit kijk" in Hellendoorn doorbrengen. Met Sint Nicolaas werden 55 fruit- bakjes aan langdurige zieken en pa tiënten in de ziekenhuizen uit Holten aangeboden. Aan de bloedplasma-actie te Rijs- sen namen onder leiding van het be stuurslid, de heer W. ten Berge, 32 donors deel uit Holten. Er werden 314 kg. tijdschriften en 42 boeken naar het Lectuurdëpot in Den Haag gezonden, waarmede Hol ten op nr. 100 van de ranglijst der WVuui kastjes kwam te staan. Voor het Jeugd Roode Kruis wer den door schoolkinderen postzegels e d. meegebracht, die door het be stuurslid de heer Ch. Knijff. verza meld en doorgezonden werden. De afdeling telde op 31 december j.l. 1023 leden. Uit het financieel verslag van de pcnnïngmeesteresse mevr. H. J. Bal- Keiler bleek, dat de inkomsten f 5407,32 en de uitgaven f 3787,48 be dragen hebben, zodat er een batig saldo was van 1' 1619,84. Aan het hoofdbestuur werd afgedragen als contributie- en collecte-aandeel f 1940,43. De kascommissie bestaande uit de dames B. Beijers-IIoltcrman en Schuppert-Stukker had de bescheiden keurig in orde bevonden. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit laatst genoemde en de heer A. Kruisink. De voorzitter heeft secretaresse en penningmeesteres.se hartelijk dank gebracht voor hun arbeid voor het Ned. Roode Kruis. V r ij da gsmorgens tot 12 uur oii mev: C. Knijff-Dekker, tel. 1438. Bij gee gehoor: tel. 1799 (mevr. J. Belt man-Aanstoot). Zaterdag 17 mei t.rn. vrijdag 23 mei (buiten de diensturen) Electra: H Heijenk. Kolweg 44, tel. 2124. Gas: geen opgave. De postduivenhoudersver. ..De Berg- vliegers" nam met 192 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Maasti'icht 169 km.) De duiven werden gelost met zww wind.^ Het werd een goede vlucht, zortder veel verliezen. Aan komst le duif 10.50.24. laatste duif 11.04.04 uur. De uitslag was als volgt: 1 5 14 16 21 Joh. Paalman, 2 7 9 14 32 W Aaftink; 3 4 15 20 30 Gebr. Wil lems: 6 .18 H J ten Velde; 8 10 19 G J Schuiterd; 11 22 23 27 L Gazan; 12 13 G Veldhuis; 17 M Lodeweges; 25 26 33 35 37 H J Aaftink; 28 G Steunenberg; 29 39 Joh. Veldhuis; 3 138 L Munnink; 34 G G Kwinten- berg en 36 H van Beek. De bewoners van het Kolcomplcx hebben dinsdagavond gezorgd voor een beste start van de donateurswer vingsactie die door de Supportersclub wordt gehouden voor de Holtense Muziekver. IIMV. Er waren in het Kolcomplex ruim 400 circulaires 'be zorgd waarin een hartelijk beroep werd gedaan om 't meziek ..dat steeds klaar staat om de gemeen schap te dienen met een minimum donatie van een rijksdaalder per jaar te steunen of het donatie bedrag te verhogen. Dinsdagavond marcheerden IIMV en de drumband door het hele Kol complex waarbij op verschillende punten werd halt gehouden om mars muziek ten gehore le brengen. Leden van de" Supportersclub belden tijdens deze rondgangn huis voor huis aan om de ingevulde strookjes op te halen. Vele bewoners van de Kol hadden het strookje reeds ingevuld klaar lig gen of maakten het bij het bezoek van een supporter in orde. Het resul taat van deze.axond was prachtig. Meer dan 100 nieuwe donateurs en een aantal donatie-verhogingen. Eén vrij groot aanal bewoners van de Kol was dinsdagavond niet. thuis Onder hen zullen zeker nog ver schillende zijn die donateur willen worden. Zij kunnen het ingevulde for mulier inleveren bij de voorzitter van de HMV-Supportersclub de heer J. Wiggers. Kolweg 14. Maandagavond 19 mei zal een do nateurswervingsactie worden gehou den in het gebied hetwelk begrenst wordt door de Riet molenstraat - Pas toriestraat - Diessenplasstraat - Bes- sinkpasstraal - Gaardenstraat - Dorps straat - Oranjestraat. Bij deze tweede acie zullen echter geen circulaires worden bezorgd bij de bewoners van de Dorpssraat en de Oranjestraat waar men t.z.t. de actie zal houden. Aan de actie van maandagavond zal weer medewerking worden verleend door HWV en de Drumband. Voorlopig zal deze tweede actie de laatste zijn want HMV zal de komen de weken 2 of mogelijk 3 keer per week repeteren i.v.m. de voorgeno men deelname aan het Nationaal Fe deratief Muziekconcours te Laren (G) op zaterdag 21 juni. lems uil Venray op Bultaco en Joop Hoeman uit Doetinchem op Husq varna De laatste zegevierde in de achtste ronde toen hij Peter Willems voorbij ging, die hem niet meer op het tweede plan kon terugdringen. In de derde ronde kwam Jan Eggink uit Harfsen als eerste door. Een schoonheidsfoutje verwees hem in de volgende ronde naar de 13e plaats maar hij heeft alles gegeven om zijn tout te herstellen. Met ontzaggelijk geweld zette hij de course voort en in de laatste ï'onde had hij toch nog de 6e plaats weten te bereiken. Had zij nog vijf ronden langer geduurd, dan weten wij niet wie er eerste ge worden zou zijn. Hët was vooral ook uit uitstekend rijden van Jan Oos- Ung uit Anloo (nr. 34), dat in beide manches opviel'. De eerste keer ein digde hij ais 2e, de tweede keer als. 3e. Door zijn beter punten aantal werd hij een uitstekende tweede. Grote deelname Meer dan negentig 50 cc junioren bonden deze middag de strijd aan. Er werden eerst drie series verre den om tot een finale te komen, waaraan de twaalf eerste uit iedere serie konden deelnemen. Dit grote aantal was aanleiding, dat bijna de hele kluit bij de klim naar de Zuur berg, vlak na dc start op elkaar vloog. Gevolg slechts één licht ge wonde en een defecte machine. De jeugdige Eei YVentink uit Doetin chem (nr. 148) toonde zich in deze wedstrijd op Kreidler reeds een cou reur van iormaat. Na vijf ronden aan kop gelegen te hebben eindigde hij in dc 3e serie op de derde plaats, maar in de finale liet hij zich door niemand er meer afrijden. Het was een formidabele prestatie. Bijna hetzelfde kun gezegd worden van W. J. van Straalen uit Bleiswijk die op M.H.S. in zijn serie als 2e eindigde en in de finale tijdens de 4e ronde Gerrit dc Haan uit Doetinchem (nr. 131) op Kreidler naar de 3e plaats verwees. In de le serie gaf Jan v.d. Brom uit Amersfoort op Rond Sachs (nr. 44) de toon aan en in de 2e serie was het nr. 75 Johny Vink uit Am sterdam op Zündapp. die als eerste eindigde, maar ir. de finale kreeg Van de Brom asbreuk en kwam Johny Vink er nauwelijks meer aan te pas. Snelheden in moeilijk terrein Gemiddelde snelheden 350500 cc 46.7 km per uur, 250 cc 42 km en 50 cc junioren 37 km per uur. De drie eerstaankomenden in elke afdeling kwamen op het erepodium. Van de KNMV waren aanwezig de heer Winkei uit Vriezènveen, Sport- commissaris Oost, die als stai'ter' fungeerde, de heer H. Grèven uit Appingedam. die de finish-vlag han- De maandelijke bijeenkomst van de bejaarden sociëteit zal gehouden wor den op dingdag 20 mei a s. om 2.30 uur in het gebouw Irene. Het comité wekt gaarne alle bejaarden op om deze middag bij te komen wonen. Hel wordt weer echt gezellig. Vrijdag 16 mei t.e.m. zondag 18 mei B. Groot Obbink. Kozakkenstraat 2. tel. 1526 (keurmeesters buiten ds diensturen). Maandag 19 mei t.e.m. zondag 25 mei; H. W. Goorman Kohveg 52. tel. 1513. Aangifte gestor ven dieren op zaterdag: van 911 uu- aan het slachthuis, tél. 1349. teerde en de heren Sloot en Hofhuis, als tijdwaarnemers. De uitslagen van de tien, eerstaan komenden waren als volgt: 350—500 cc senioren en internatio nalen: 1. Jaap Eggens, Westcrbrok. 2. Henk Wassink, Doetinchem: 3. Jan Sevink, Doetinchem; 4. Hans Polsvoort, Lochem: 5. Simon de Wit, Leiden; 6. Joop Wésselink, Gorssei; 7. Jan Kanr.ing, Norg; 8. N. Pons, Bergambacht; 9. Henk van 't Lam. Breda en lö. Willem van Dussel, As sen. 250 cc senioren en internationalen: 1. Joop Hoefman, Doetinchem; 2. J. Oosting, Aanloo, 3e Peter Willems. Venray: 4 F. J. Eggink. Harfsen; 5. Jan Wemmenhoven, Zuidwolde; 6. Ries Huisman. Gouda; 7. Gerrit Brouwer, Zwartebroek: 8. Egge Boerma; 9 Harry Haaker, Badhoe vedorp: 10. J.'S. v. d. Hoek, Amster dam. 50 cc junioren: 1. Eef Wentink, Doetinchem; 2. W. J. van Straalen, Bleiswijk: 3. Gerrit de Haan, Doe tinchem: 4. Jan Isfordink. Olst; 5. Joop Beitler. Ermelo; 6. Johny Vink. Amsterdam: 7. Willem Buitink, Doe tinchem; 8. Appie Brus, Halle; 9. H. Bergsma, Almen; 10. Bertus Bel- iert, Zelhem. Woensdagavond 2! mei begiet zwem club Twenhaars'/ »!d weer met de zo mertraining. Do indeling is als volgt' Groep 1 (in 1968 11 jaar of jonger): 6.30 7.10 uur. Groep II (in 1968 12 t.rn. 15 jaar): 7.10 7.50 uur. Groep III (in 1968 16 j. en ouder) 7.50 8,30 uur. De contributie is voor: Groep 1 en 2: f 5; Groep 3: f 10 (dagscholierer, f 7.50). De leden dienen of 21 of 28 mei hun contributie te voldoen. Nieuwe leden kunnen zich op de trainingsavond opgeven. Jeugdleden dienen in het bezit te zijn van diplo ma A. De training zal weer worden geleid door de heren H. ter Wolde iDeven- ter) en P. B. Müller (Holten) Zaterdag 17 mei vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: C. H. Riet dijk, Molenbeïterweg, tel. 1280 (al leen spoedgevallen). Zaterdag 17 mei en zondag 18 mei: H. Scheffer. Pr. .Julianapiein 12, Goor, tel. 05470-2500 van i8.G0-13.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 17 mei en zondag 18 mm Th. A. Oostenbrug, Diessenplas straat 2, tel. 1515. Na gedurende 34 jaar deel geno men te hebben aan het bestuur van de Coöp. Raiffeisenbank, in 1935 als lid van de raad van toezicht, vanaf 1949 als bestuurslid en sedert 1956 als voorzitter van de bank, heeft de heer J. H. Sprokkereef in de maan dagavond in hotel Holterman onder zijn leiding gehouden ledenvergade ring afscheid genomen van zijn functie. De heer Sprokkereef had inmiddels de 65-jarige leeftijd bereikt en was statutair niet herkiesbaar. „Zelf heeft hij destijds er sterk op aange drongen deze leeftijdsgrens te stel len", verklaarde de secretaris, de heer G. J. Rietberg, in zijn toe spraak tot de scheidende voorzitter. Hij wees er op, dat deze steeds met grote liefde en toewijding de belan gen van de bank heeft behartigd. „Veel hebben wij aan u gehad. Veel goede adviezen hebben wij ont vangen. Zij waren serieus en goed doordacht. Uw werk voor de bank was als het ware uw hobby. U hebt veel gedaan voor de bank", aldus, besloot de heer Rietberg zijn dank woord. Hij bood de heer Sprokkereef een zogenaamde iflevïsie-stocl aan, ter wijl deze op zijn voorstel, met alge mene stemmen, tot ere-lid werd be noemd. Hoezeer de bank, o.a. onder lei ding van de heer Sprokkereef, tot een belangrijke financiële instelling is uitgegroeid, bleek wel uit de toe- iichting van de directeur, de heer H. J. Oolbekkink, bij de vaststelling van de balans en verlies- en winst rekening over 1968. Het aantal spaarders steeg met 322 tot 6.508, terwijl het spaarsaldo vermeerderde met f 2.366.563,26 en steeg tot f 22.340.768,33 op 31 decem ber .1968, Het aantal verstrekte voorschotten met zekerhefd van hypotheek be droeg 66. in 1968 werden afgelost 50 voorschotten. Het aantal verleende voorschotten steeg daarmee van 387 naar 403 met een saldo van f 7.001.659,09 op het einde van het boekjaar. Het aantal voorschotten met ande re zekerheid bedroeg-aan het einde van 1968 94. met een utistaand be drag van f 478.225,90. De inkomsten in rekening-courant bedroegen f 62.558.543,06 (vorig jaar: f 49 659.433.46) en de uitgaven f 62.111.444,7! (v.j. f 5Q.478.572.07) Het aantal rekeningen bedroeg in 1968: met krediet 214 (1967: 203. 1966: 101), zonder krediet: 271 (1967: 250. 1966: 297), privé-rekeningen 336 (1967: 147, 1966: 64). De jaarrekening had een eindto- aal van f 164.349.802,11 (vorig jaar: f 139.549.490,97) en de balans sluit in Hemelvaartsdag bracht in Holten en met name m de Holterberg een enorme gezellige drukte. Naar schatting passeerden van de vroege morgen tot de late namiddag minstens 5500 a 6000 auto's de toeristenweg. Het aantal fietsers dat daar door heen krioelde, was legio en bovendien passeerden hier ook nog honderden brommers. Over a langs de kant van de weg werd druk gedaan aa- bermtoerisme, terwijl de camping van het Staats bosbeheer vol stond met. tenten, en kinderen e; ouderen zich vermaakten op de prachtige speel weiden. Het prachtige zomerweer, had de natuur in een lustwarande omgetoverd. Door al dat prachtige groen schemerde in de buurtschappen de witte bloesem van de appelbomen en andere vruchtbomen. Was het aanvankelijk nog wat win- derig. later kwam de zon er door en werd het nog heerlijk zomerweerterwijl de aangekondigde regen verstek liet gaan. In de natuur viel volop te lenieten. De verkeersdrukte werd, waar nodig, loor de rijkspolitie- geregeld, die trouwens ook iet een groot aantal manschappen op het. cross- errein op de Zuurberg aanwezig was. Alles liep iaar van een leien dakje, er icerd geen wanklank gehoord, tenzij men hei gebrul der zware motoren als zodanig zou willen betitelen. debet en credit met een bedrag van f 25.407.234,91 (v.j. f 22.300.922,56). De verlies- en winstrekening had aan de creditzijde een totaal van f 1213.026,78 ep aan de debetzijde f 1.143.895,51. zodat de bank een winst gemaakt had van f 69.131,27 (vorig jaar: f 61.992,68). De vergadering keurde balans en verlies- en winstrekening goed en be sloot de winst bij te schrijven bij de algemene reserve, die hiermee van f 796.674.88 is gestegen tot f 838.806,15. Bij- de aanvang van de vergade ring deelde de voorzitter mee, zulks naar aanleiding van een in de laat ste ledenvergadering gedaan ver zoek, dat de bank alle relaties op hun zuiver zakelijke merites wil be handelen en geen bepaalde voorkeur wil schenken ten opzichte van verze keringen en dergelijke. Zij handelt daarmee, zoals uit informaties is ge bleken, op dezelfde wijze als de zus- terbanken. Bij de vaststelling van zogenaamde vakantie-gelden ten behoeve van de bestuursleden en de leden van de raad van toezicht, werd op voorstel uit de vergadering besloten het ad vies van de centrale bank te volgen en deze voor de bank in Holten niet lager vast te stellen. Uitvoerig werd gesproken over de provisie, die sommige rekeninghou ders in rekening wordt gebracht en over een wat gemakkelijker krediet verlening zonder onderpand. Blijkens mededelingen van de directeur is de provisie tot f 0.25 pro mille terugge bracht en wordt de rente per dag berekend. Voor de privé-rekeningen. die geen provisie betalen, wordt nog een andere oplossing gezocht. De nieuwe statuten en het huishou delijke reglement, die in de onlangs gehouden ledenvergadering niet kon den worden vastgesteld, wegens het ontbreken van het vereiste aantal le den, werd in deze vergadering aan genomen. Hierdoor zal, zo verklaar de de voorzitter nog, ook met name ten aanzien van de kredietverlening een slagvaardiger beleid kunnen worden gevoerd. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van de heer Sprokkereef gekozen diens schoonzoon, de heer H. J. Robers. terwijl als lid van de raad van toezicht werd herkozen de heer Joh. Lubbersen. Als tegenkan didaten waren gesteld respectievelijk de heren J. .Jansen, Espelo 63, en D. B. Krikkink, Espelo. Met de gelukwensen aan de be noemde, respectievelijk herbenoemde verklaarde de heer Sprokkereef nog, zeer vereerd te zijn, dat men zijn schoonzoon het vertrouwen heeft wil len schenken zijn opvolger als be stuurslid te worden. Bij de rondvraag werd geklaagd, dat gelden vaak veel te lang onder weg zijn. In bepaalde kringen, zo werd gezegd, spreekt men reeds van ..georganiseerde diefstal". In bewer king is een ..bankgirocentrale", om dat er door de computers communi catiestoornissen zijn. vei-klaarde de voorzitter. Het bankbestuur zal deze zaak ter bevoegde plaatse onder de aandacht brengen. Hij deelde tenslotte nog mee, dat door uitbreiding van hei machine park verbouwing van de bank nood zakelijk sGedacht wordt aan uit breiding van de vloeroppervlakte, terwijl de machines dan naar dé tweede verdieping zullen gaan. *s Ochtends van 9-10 uur, behalve op woensdag. De 2e en 4e woensdsg van de maand van 18.30 lot 19.30 aur in Groene Kruisgebouv telef 1436. Do maatschappelijk werkster is van donderdag 22 mei tot en met zater dag 7 juni wegens vakantie afwezig Zie de advertentie m dit nummer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1