Veel lof kringen uit landbouw- voor districts- bureauhouder Groenewold Bergruiters boekten resultaten goede Hernieuwde activiteit de padvinderij m Plechtige herdenking der gevallenen HEMELVAARTSDAG MOTOCROSS HOLTEN Supportersclub gaat donateurs werven Belangstelling groter dan andere jaren ONZE AGENDA KERKDIENSTEN Snelle vlucht Bergvliegers Burgerlijke stand Leraren scholengemeenschap benoemd HOLTENAREN VOOR DE RONO Insta II;) lies Wa ai d enborch groe p MEDISCHE DIENST Weekendt lienst landartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat- schappelijk werkster Storingsdienst GEB Wachtdienst openbaar sJael11huis Grote belangstelling verwacht Officiële publikatie Verplaatsing administratie gemeen tebedrij ven Ophalen huisvuil \fsluiting wegen en lijdelijk stopverbod VOOR DE TBC- BESTRIJD1NG CJV-ers zwommen in liet overdekte Gevonden en verloren voorwerpen Gezinsverzorging Buurtvereniging gaal Mooie opbrengst voor astmafonds HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 9 mei 1969 Jaargang 21 - No. 19 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur ff. Beyers 'jltè&ertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 10 mei 19.30 uur: Leerlingen-uitvoering mu- ziekschool „Rijssen-Holten e.o." in het gebouw Rehoboth te Holten. Zondag 11 mei 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) MOEDERDAG Maandag 12 mei 20 uur: Algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank in hotel Hol- terman (zie adv.) 20 uur: Ruilavond Holtense Postze gelclub HPC in café ..De Waag". 20 uur: Bestuursvergadering N.V.V.- bestuurdersbond in café De Waag. Woensdag 14 mei 19.45 uur: Sluitingsavond winterwerk Herv. Vrouwengroep in het gebouw Irene. 20 uur: Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Rode Kruis in hotel- Hol- terman (zie adv.) Donderdag 15 mei (Hemelvaartsdag) 13.30 uur: Motorcross circuit De Zuurberg in de Beuseberg. Donderdag 22 mei 20 uur: Overijssel-avond afd. I-Iolten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Zaterdag 31 mei Inzameling lompen voor de muziek- ver. HMV in de buurtschappen en na- inzameling in het dorp. ZONDAG 11 MEI HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds. M. Blom van Hengelo. In beide diensten extra collecte voor de In wendige Zending. 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de Evangelisatie in de noodgebieden. Aan de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering.) NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: Zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds. J. H. Israël. Extra collecte: Inwendige Zending. OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. HEMELVAARTSDAG (15 mei) HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds. C. C. Addink. Geref. Kerk: 9.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering) OKKENBROEK Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. W. P. J. Osinga. Medewerking van het kerkkoor Ilpendam. De Postduivenvereniging ,,De Bergvliegers" nam zaterdag met 182 duiven deel aan de vlucht vanaf Roermond. Het werd een zeer snelle cluht. De duiven werden gelost om 10.00 uur. Aankomst eerste duif 11.31.45 en laatste duif 11.51.19. De uitslag was: 1 en 17 D. Mul ler, 2, 8, 10 en 35 Joh, Veldhuis, 3,4 7. 13, 19, 25 en 35 Joh. Paalman, 5, 21, 26 Gebr. Willems, 6, 14, 29 30 31 32 H. J. Aaftink, 9 en 34 L. Ga- zan. 11, 12. 23 G. J. Schuiterd, 15 W. Aaftink. 16 II. van Beek, 20 en 22. M. Lodeweges, 23 G. G. Kwinten- berg, 24 H. J. ten Velde, 28 F. Mees ter, 33 G. Steunenberg en 36 G. Veld huis. De heer J. W. F. Groenewold, districtsbureauhouder der Stich ting Uitvoering Landbouwmaatregelen te Holten, tot wiens ressort behoren de gemeenten Bathmen, Holten, Diepenveen en Raalte, herdacht maandagmiddag onder zeer grote belangstelling in zaal Vosman zijn 25-jarig dienstjubileum, in aanwezigheid van zijn echt genote en kinderen. Behalve zijn collega's uit de overige districten in Overijssel, waren zeer veel landbouwers, leden van de districts raden van het Landbouwschap uit de regio van Hengelo tot Raalte, de secretaris van de gewestelijke raad van het Landbouwschap voor Overijssel, de heer H. van Brugge, en nog tal van anderen naar Hol ten gekomen, om aan de huldiging van de heer Groenewold luister bij te zetten. De Provinciale Voedselcommissa- ris en directeur der Stichting Land bouwmaatregelen, de heer P. Ooster- veld uit Zwolle, wierp een terugblik op de ambtsperiode van de jubilaris, die 25 september 1939 als hulp- opzichter voor de voedselvoorziening in dienst trad. maar wiens vaste aanstelling volgde op 5 mei van het oorlogsjaar 1944. De jubilaris heelt een bewogen ambtsperiode meege maakt, waarbij hij zeer veel steun heeft ondervonden van zijn echtge note. Na in Delden vele jaren plaat selijk bureauhouder te zijn geweest, werd hij in verband met de sterke reorganisatie in december 1965 over geplaatst naar Holten, als opvolger van de heer Markvoort te Bathmen. Het aantal bureaus is van 63 inge krompen tot 11. De jubilaris heeft in het laatste oorlogsjaar meegeholpen aan de eer lijke verdeling van het voedsel, heeft daarna de periode van opbouw mee gemaakt, waarin belangrijke hoogte punten als: hulpverlening watersnood in Zeeland, kredietverlening water schade 1954/1956, droogte toeslagen 1959. in 1963 zorg voor de financiële toestand dei- landbouwbedrijven, mond- en klauvvzeerperioden enz. Hij werkte nauw samen met het bedrijfs leven. ,,U hebt u op bijzondere wijze van uw taak gekweten. Voor de veel heid van werk zijn wij u uitermate dankbaar", aldus de heer Oosler- vcld, die hem mede namens zijn voorganger, de heer Bakker com- Door de landelijke rijvereniging ..Bergruiters" zijn op het door de L.R. ..Zeven Buurtschappen" te Del den gehouden concourshippique de volgende resultaten behaald: Dressuur klasse B: 3. Jan Trekop met ..Meteoor", 4. B. J. Brouwers met ,,Veno". Dressuur klasse L: 2. T. Beldman met ,,Biancc", 3. G. Beldman met Geboren: Johanna Alberta, dv G. H. Paalman en J. A. Meijerman, Neerdorp 48; Jantje, dv PI. Hoven- kamp en C. Boxma. Hoffesstr. 32; Henk Jan Gerrit, zv J. II. Torn Broers en B. J. W. Schorfhaar, De- venterweg 58 (geboren te Deventer): Nicoline Daniële, dv .J. J. van den Broek en Jk.vr. N. II. La man Trip, Mr. G. Vixseboxsestraat 19, (geboren te Deventer); Antonie Berend Jan. zv H. J. Klein Twennaar en A. C. G. Hentzepeter, Beuseberg 49, (geboren te Deventer). Overleden: J. Vukkink, 51 ;jaar, Hoffesstraat 28; 1-1. J. Rensen, 79 jaar. .Dijkerhoek 57; I-I. W. Lubbersen, 56 jaar, Waagweg 1, (overleden te De venter). Ondertrouwd: geen. Getrouwd: geen. Ingekomen: geen. Vertrokken: M. G. Wittenberg van Kolweg 57 naar Gorssel; J. ter Maat van Deventerweg 38 naar Olst. Tot. leraren aan de Holtense Scho lengemeenschap zijn benoemd Drs. J. Ni.ihof, als leraar scheikunde, thans werkzaam bij de Kon. Ned. Zoutin- dustrie te Hengelo. L. A. van Gelde ren. leraar Engels M O., thans werk zaam aan de Godelinde Scholenge meenschap te Naaiden en wonende te Bussum. S. Louwes. o.a. leraar Duits, thans leraar aan de openbare Mavo- school te Nieuwerkerk aan de IJssel en B. Wildvank, gemeentesecretaris van Neede. De hr. Wildvank bekleedt deze functie reeds vanaf 1 januari 1946. I-Iij is benoemd tot leraar han delswetenschappen en heeft tot deze omschakeling besloten, omdat het se cretarisschap van de gemeente nem niet helemaal meer bevredigt. Hij geeft al een groot aantal jaren les nan de gemeentelijke handelsavond- School te Zutphen. Beldman met_ Aallink met .Fire ,Gon- ,.Lady", 4. T. Cracker", 5. W da'. Jeugdklasse L-dressuur: Ring I 2. Mieke Krekel met Kartouche". Ring II 2. Herman Nijkamp met „Ramona". Dressuur klasse M-Z 2. G. Beld man met ..Amigo". Springen Caprille proef 1. Jan Trekop met ..Meteoor". Springen klasse B: 4. Mieke Krekel met ..Kartouche". Springen klasse M/Z: 3. G. Beld man mei ..Amigo". Springen ..Speel uw spel": 4. G. Beldman met „Amigo". Achttallen dressuur: 1. L.R. ..Loo- leeruiters" Almelo, 2. L.R. „Esrui- ters" Wierden. 3. L.R. „Bergruiters" Holten, 4. L.R. „Diepenheim" Die- penheim, 5. L.R. „Looleeruiters II" Almelo. Viertallen dressuur: 1. I,. R. „Hert- ruiters" HeUendoorn, L.R. „Ooster- hofruiters" Rijssen, 3. L.R. „Zeven Buurtschappen" Delden. plimenteerde en de gebruikelijke en veloppe met inhoud aanbood. Na de heer Oosterveld voerde een achttal sprekers het woord, die de jubilaris en zijn gezin hun gelukwen sen aanboden. De heer E. H. Goselink uit Henge velde sprak namens de districtsra den van Hengelo, Diepenheim. Goor en Delden. De jubilaris heeft als i of meer volbloed agrariër onze pro blemen helpen oplossen, verklaarde spreker, die de jubilaris een cadeau en mevrouw Groenewold bloemen aanbood. Voor de districtsraden Bathmen, Diepenveen, Holten en Raalte sprak de heer H. Landeweerd. die er even eens op wees, dat de heer Groene wold zich heeft ingezet voor de agra rische bevolking. Deze heeft een moeilijke tijd meegemaakt, toen mensen van zijn dienst-nog wei eens werden uitgescholden vtfor „knecht jes van de moffen". Zeer vele bureauhouders hebben zich echter opofferingen getroost in het belang van de bevolking. Hij bood een enve loppe met inhoud aan. Dc heer H. van Brugge, secretaris van de gewestelijke raad voor Over ijssel van het Landbouwschap, sprak over het nut van de samenwerking in de districtsraden, die naar binnen, maar die ook naar buiten uit moet plaatshebben ten aanzien van de overheid rijk, provincie - gemeen ten - A.I.D. waardoor men zicli als boerenstand kan presenteren. Met de jubilaris heeft hij in dit op zicht prettig gewerkt en goede ge sprekken gehad. Hij wenste de heer Groenewold een goede tijd naar de volgende mijlpaal. De heer H. Roetman, plv. voedsel- commissaris, die vanaf zijn aanstel ling met de heer Groenewold heeft samengewerkt, schetste de taak en de veranderingen, die hebben plaats gevonden in deze dienst. Het aantal functionarissen, dat maximaal 1400 is geweest, bedraagt nu nog 28. Me de namens zeer veel oud-medewer kers. bood hij naast de gelukwensen mevrouw Groenewold een bloembak aan. De heer G. J. B namens de tellers. A. Tuitert sprak ,,U hebt uw taak In het Overijssels programma van de RONO, zal dinsdag. 13 mei. een klankbeeld te horen zijn over Holten. Naast muziek van H.M.V. en zang van het kinderkoor van H.G.K.. zijn de stemmen te horen van burgemeester mr W. M. Enklaar, en enkele oudere plaatsgenoten, de heren J. Aanstood, oud-opTzichter-keurmeester. A. Bek- kernens, landbouwer J. F. Geenhuizen Sr. kapper en D. J. Sc'nuppert. ma nufacturer, die in Holten meer dan zestig jaar gewoond en gewerkt heb ben, Het programma begint om 19.15 uur. Alle welpen, verkenners en voor trekkers van dc Waardenborchgroep waren zaterdag 3 mei bij hot troc'p- huis aanwezig om dc installatie bij te wonen van enkele leidsters en jon gens. Ook leden van de plaatselijke commissie en een aantal ouders wil den deze middag meebeleven. Als eerste werd mej. G. v. d. Brink als akela geïnstalleerd. Deze plech tigheid werd verricht door mevr. v. Veen uit Twello, assistent-districts commissaris van het district De venter. Hierna installeerde de nieu we akela G. v. d. Brink haar twee assistenten W. Steenhuis en Z. Jan sen; hun clubnamen zijn Bagheera en Shirikaan. Toen brak het plechti ge moment aan voor zes welpen om de gelofte af te leggen: Johan Tim mer. Henk Bosch. Dirk Jan Verve- da, Anton Kers, Jan Vincent en Nico Beusenk. Ook deze jongens werden door akela Van den Brink geïnstal leerd. Hopman G. J. van 't Holt instal leerde tenslotte Rien "Wittenberg en Jan Bruintjes als patrouilleleiders en Theo Maats, Jan Ulfman en Gerhard Möring als verkenners. Namens de plaatselijke commissie feliciteerde de heer R. Petter de nieuw geïnstalleerden. Hij hoopte van harte dat zij allen goede Waarden- borchleden zouden worden. Hierna gingen ouders en jongens (pl.m. 70!) in het troephuis om een aantal wedstrijdspelletjes te doen. Degene die de meeste punten verza melde was winnaar. De leiding had er bijzonder veel werk van gemaakt en had het troephuis reuze aardig ingericht. Er werd, onder het genot van limonade, thee en koek. van harte gekegeld, gesjoeld, gedobbeld, gevist, enz. Uiteindelijk kon hopman Van 't Holt aan de volgende perso nen een aardige prijs overhandigen: welpen: Rob Wijnobel, verkenners: Berjan Schimmel, voortrekkers: Carl Israël, ouders de heer J. S. Molewijk. Een goed georganiseerde, geslaagde middag. De Provinciale V oedselcom- missaris, de heer P. Ooster veld, reikt de jubilaris de envelop met inhoud over. Naast hem mevrouw Groe newold. opgevat als een dienende." Spreker hoopte, dat de heer Groenewold nog vele jaren levensvreugde beschoren mag worden en bood hem een ge schenk onder couvert aan. Sprekende namens de collega's schetste de heer H. J. ten Hag uit Haaksbergen in een humoristisch toespraakje een stuk levensgeschie denis van de jubilaris. Hij noemde hem een goede organisator en een goed collega. Hij bood de heer Groe newold een horloge aan. De heer J. B. J. Bos uit Raalte, mede sprekende namens zijn colle ga's van de Rijkslandbouwvoorlich- iingsdienst. schetste de jubilaris met de woorden „eenvoud en rechtvaar digheid". Hij noemde hem voorts een man met duidelijke inzichten ten aanzien van de structurering en her structurering van de landbouw. Hij bood 'hem een kist met „wolken van genot" aan. De 'heer H. J. Lovink uit Almelo, hoofdambtenaar van de Algemene Inspectie Dienst, noemde de jubila ris een vriendelijke en doortastende man en dankte bij zijn gelukwensen voor de goede sa'ifienwerking. De heer Groenewold heeft de heer Oosterveld en de andere sprekers dank gebracht voor hun waarderen de woorden en geschenken. Hij noemde de samenwerking met de districtsraden van grote betekenis. Allen hebben door hun. aanwezigheid de jubileumviering tot een onverge telijke dag voor hem en zijn gezin gemaakt. De heer Oosterveld schetste ten slotte nog de betekenis van de Stich ting Uitvoering Landbouwmaatrege len van het Ministerie van Land bouw en enkele produktschappen. met haar uitvoerende taak. Deze staat en valt met de buitendienst en de PBH's. Zaterdag 10 mei, vanaf 12 uur tot maandagmorgen 3 uur: J. F. Sijtse- ma. Noordenbergstraat 6, telef. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Woens dag 14 mei: afwezig: J. F. Sijtsema. Donderdag. 15 mei (Hemelvaarts dag): J. F. Sijtsema, Noordenberg straat 6, telef. 1870. Zaterdag 10 mei en zondag 11 mei A. G. Hoekstra. Scherpenzeelseweg 8 te Goor, telef. 05470-3355, van 18.00 - 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Donderdag 15 mei (Hemel vaartsdag): H. F. Steuneberg. Pasto riestraat 42, Holten, telef. 05483-1433 alsvoren. Zaterdag 10 mei en zondag 11 mei: Th. A. Oostenbrug,. Diessenplasstr.. 2, telef. 1515. 's Ochtends van 9-10 uur, behalve op woensdag en donderdag. 15 mei (Hemelvaartsdag). De 2e en 4e woensdag van de maand, van 13.30 tot 19.30 uur in het Groene Kru.sge- bouw, telef. 1436. Zaterdag 10 mei tot en met vrijdag 16 mei (buiten de diensturen): Elektra: J. Kolkman. Gaardenstraat 31, telef. 1368. Gas: J. Bosschers. Beuseberg 129, telef. 1945. Vrijdag 9 mei tot en met zondag 11 mei (keurmeesters buiten de diensturen(: A. Groen, Kozakkenstr. 15, telef. 1230. Maandag 12 mei tot. en met zondag 18 mei: B. Groot Ob- bink, Kózakkenstraat 2, telef. 1526. Aangifte gestorven dieren op zater dag, van 9-11 uur aan het slachthuis, telef. 1349. De herdenking van de in de twee de wereldoorlog gevallenen bij monument aan de Molenbeltcn vormde zo/idagavond een eenvoudige maar indrukwekkende plechtigheid, waarvan velen getuige waren. Zij werd voorafgegaan door een stille tocht vanaf de Herv. Kerk door een groot aantal oud-strijders, het dage lijks bestuur der gemeente, predi kanten en mensen uit de burgerij Nadat een moment stilte in acht ge nomen was zongen de aanwezigen met begeleiding van „IIMV" de ver zen 1 en 2 van gezang 302 „Wilt he den nn treden voor God. den Here". Burgemeester mr. \V. H. Enklaar sprak daarna de woorden „Wij ge denken hen die vielen, toen het volk verslagen en machteloos was ge worden". Daarna volgde de krans- legging door de burgemeester, mens het gemeentebestuur, door heren Chr. Knijr en .1. Wiggers, voor de oud-strijders en door een dame uit de burgerij, terwijl het muziek korps koraalmuzick speelde. De heer C. van den Bos. als ieder jaar de leiding had de oudstrijders noemde vervolgens de namen der gevallenen voor het monument is opgericht. Zinvolle toespraak De pastoral medewerker der her vormde gemeente, de heer A. Schei- levis, Bad voor deze herdenking als tekstwoord gekozen psalm 124 „Een bedevaartslied van David" en hield een toespraak naar aanleiding van het zevende vers „Onze ziel is ont komen uit de strik van de vogelvan gers". De heer Schellevis herinnerde er aan, dat deze herdenking steeds De bossen op de Zuurberg in de buurtschap Beuse berg zullen op He melvaartsdag donderdag 15 mei weer daveren van het motorge ronk. Holten be leeft clan zijn derde motocross. Aan dc start zullen ver schijnen 350 - 500 cc senioren en in ternationalen, 250 cc senioren en in ternationalen en 50 cc junioren. Het is, tegenstelling tot het inge jaa geen kampioens cross, maar 't pu bliek krijgt wel waar voor zijn geld, want 'n groot aantal prominente rijders heeft inge schreven. Bij de 50 cc junioren is het aantal deelnemers zelfs zo groot, dat de organisatiecom missie zich ge noodzaakt heeft gezien vóór het eigenlijke aan- vangsuur 13.30, 'n paar voorronden voor deze catego rie te moeten laten verrijden, daar er anders niet vol doende tijd be schikbaar zou zijn voor de sensatione le ritten van de „zware jongens". Ook nu zullen weer belangrijke presta ties te verwachten zijn op 't zeer geaccidenteerde cross terrein in de Beuseberg. dat de uiter ste kracht en behendigheid van de rijders zal vragen. Holten heeft volgens insiders één van de mooiste en meest gevarieerde crossterreïnen van Overijssel, maar het heeft, omdat men pas drie jaar geleden met de organisatie van een motocross begonnen is. nog niet de naam zoals Markelo. St. Anthonis en dergelijke bekende motorsportevene menten. De Holtense motorsporten- rhousiasten zijn echter druk bezig een image op te bouwen en dat ging tot nu toe crescendo. Hemelvaartsdag is dé dag in het jaar, dat duizenden naar de Holter- berg trekken. Zeer zeker zullen velen daarvan nu een bezoek brengen aan het circuit in de Beuseberg. De be langstelling voor de motorsport is zeer groot in deze contreien. De or ganisatoren hebben het publiek het gemakkelijk gemaakt door overal zowel van de kant van Deventer, La ren als Almelo en Hengelo pijlen aan te brengen, die naar de Beuse berg verwijzen. Fr zijn voldoende parkeerterreinen, maar het is wel be langrijk vroegtijdig aanwezig te zijn, om eerst het gehele circuit te kunnen verkennen, dat bijna twee kilometer lang is. moeilijker wordt. De jongeren ken nen de tweede wereldoorlog alleen uit de geschiedenisboekjes. De oude ren vragen zich af moet men na vierentwintig jaar deze traditie in ere houden als de zin er van ver dwijnt. Een volk dat zijn historie vergeet is een arm volk. aldus de heer Schellevis. Hij vergeleek de jong ste geschiedenis met de uitredding van het volk Israel uit het tekst woord. „Soms leek het of er nooit meer hulp voor ons zou opdagen", aldus spreker. „Geen wonder, dat wij willen terugdenken. Die het niet weet. hij leze de namen op het gedenkte ken of hij bezoeke over enkele dagen de Canadese begraafplaats. Danken voor de vrijheid is dank brengen aan God. Als wij ernst willen maken met die vrijheid dan zullen wij moeten strijden voor een wereld waarin, vre de. vrijheid en gerechtigheid leven. Miljoenen zullen nog bevrijd moeten worden van honger en armoede". De heer Schellevis besloot zijn woor den met gebed. De plechtigheid werd besloten met het zingen van het eerste en zesde couplet van ons volkslied. Daarna werd nog gecollecteerd voor „Ere schuld en Dankbaai-heid". Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat de admi nistratie van de gemeentebedrijven (administratie eiektriciteits-, gas-, woning-, keurings-, waag- en slacht- huisbedrijf), thans gehuisvest in een lokaliteit van de gereformeerde kerk, ingang Stationsstraat, met in gang van 14 mei a.s. zal worden ge huisvest in het kantoor van het open baar slachthuis aan de Slachthuis straat no. 2, alhier. Het nieuwe kan toor is telefonisch bereikbaar onder de nummers 1318 en 1349. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in plaats van op donderdag, 15 mei as. (He melvaartsdag), het huisvuil zal wor den opgehaald op vrijdag, 16 mei a.s. In verband hiermede wordt de op haaldienst van vrijdag, 16 mei, ver schoven naar zaterdag. 17 mei. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in ver band met een op donderdag, 15 mei 1969 (Hemelvaartsdag), te houden motorcross in de buurtschap Beuse berg de navolgende wegen, alsmede de op het circuit uitlopende wegen vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. Brenderweg, het gedeelte, lopen de vanaf de Kwintenweg tot aan de Evertjesweg en vanaf de Evertjes- weg tot aan de Langstraat. 2. Evertjesweg, het gedeelte, lo pende vanaf de Beusebergerweg tot aan de Langstraat. 3. Boschweg, het gedeelte, lopende vanaf de Evertjesweg tot aan de Ni- colaassteeg. 4. Zuurbergweg, het gedeelte, lo pende vanaf de Langstraat tot aan de Kwintenweg. 5. Kwintenweg. het gedeelte, lopen de vanaf de Beusebergerweg tot aan de Brenderweg. Op genoemde donderdag zal voor de Langstraat, de weg. lopende van af de Rijksweg 44 (Holten-Markelo) tot aan de Gagelweg en voor de Beusebergerweg. vanaf de Vogelweg tot aan de Wilgenweg, voor beide zij den van deze wegen tijdelijk een stopverbod worden ingesteld. Voetgangers (zonder honden) wor den tot het terrein toegelaten. Auto's, motoren, bromfietsen en fietsen moeten elders worden geparkeerd. Holten, 6 mei 1969. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De Supportersclub van de Holten se Muziekvereniging ..H.M.V." heeft besloten tot een grote donateurswer vingsactie óïe dinsdagavond 13 mei om 7 uur van start zal gaan in het Kolcomplex. Vanaf dat tijdstip maakt „H.M.V.' op verschillende punten marsmuziek terwijl de leden van vde supporters club huis voor huis aanbellen om de ingevulde strook terug te halen die dit weekend wordt bezorgd met een circulaire waarin de dringende nood zaak van verhoging van het vaste jaarlijks bedrag waarop „H.M.V. kan rekenen duidelijk wordt uiteen gezet. „H.M.V." en de drumband doen steeds hun uiterste best om zich te handhaven op de hoogste plaatsen op de mu7ïekale ladder. Dit zal al leen lukken als men kan rekenen, op de steun van de hele Holtense ge meenschap die terecht trots op ha; korps mag zijn. In verschillende plaatsen zijn de laatste jaren mu ziekverenigingen opgeheven wegens gebrek aan ieden terwijl men in tal van plaatsen slechts met heel veel moeite blijf" draaien. Sinds de fusie van de beide plaatselijke verenigin gen in mei 1945 (zilveren, jubileum voorjaar 1970) is het met „H.M.V." zeer goed gegaan. De verschillende partijen of zo U wil het stukwerk waren steeds goed bezet en de jeugd kwam op tijd de gelederen verster ken. Het jc-ugdkorps telt momenteel 33 Ieden en de jongens en meisjes maken onder leiding van dirigent Eransen en waarn. dirigent Bouw huis goede vorderingen. Wat dat be treft dus geen zorgen. Ook financieel zijn er op dit moment nog geen al te grote zorgen maar die zullen er ko- De komende weken wordt in onze gemeente de zogenaamde Emma- bloem-collecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de tuberculose-bestrijding door de Ver eniging „Het Groene Kruis". Hoewel de ziekte in belangrijke mate is teruggedrongen bij jonge mensen komt zij nauwelijks meer voor mag de aandacht voor de bestrijding ervan toch niet verslap pen. De kruisverenigingen doen hier voor belangrijk preventief werk. Het bestuur van „Het Groene Kruis doet dan ook weer een ernstig be roep op de ingezetenen hem bij dit werk terzijde te staan door een milde bijdrage te schenken. Aan de ingezetenen worden per post envelopjes toegezonden, waarin zij verzocht worden hun gift klaar te leggen, opdat degenen, die deze zak jes ophalen hun werk vlot kunnen verrichten, want het wordt moeilijk om mensen te vinden, die deze taak op zich willen .nemen. Maak het hun dus gemakkelijk, in het belang van het goede doel. men als „H.M.V." in de nabije toe komst niet kan rekenen op een vast bedrag aan donaties van vijfduizend gulden per jaar. Vandaar die actie die dinsdagavond van start gaat en die t.z.t. zal worden gehouden in an dere delen van het dorp en in de verschillende buurtschappen. Gaarne wensen we de supportesclub succes met hun ac t:e. Vorige week vrijdag bezochten de leden van CJV De Vriendenschaar 't overdekte zwembad in Deventer, waar zij tegen 8 uur arriveerden. Er werd naar hartelust gezwom men en geploeterd. Ook werd nog tikkertje gespeeld, hetgeen nogal eens een racepartij door het water ople verde. Iedereen vond het jammer dat men om half tien het water al uit moest. Nadat allen waren aangekleed werd aan de terugtocht begonnen. Terug in Holten werd nog aangelegd bij café De Molenberg II. waar nog wat werd nagekaart. Alle deelnemers waren het erover eens dat het een goed geslaagde avond was geworden. Gevonden: zakdoek en deursleutel; regenbroek; portemonnee met inhoud. Verloren: zwarte hond; gebreid wollen kindermutsje: dalmatische hond; regenpak; groene tas met in houd; heren polshorloge merk Pris ma; kinderfietsje. Het aanvragen van gezinshulp moet in het vervolg geschieden op vrijdagmorgen, tot uiterlijk 12 uur, bij mevrouw C. Knijff-Dekker, tele foon 1438. Bij geen gehoor: Tel. 1799, mevrouw J. Beltman-Aanstoot. O O uit Het bestuur van. de Buurtvereni ging ..Schoolkring Dijkerhoek"' heeft het jaarlijkse uitstapje „gepland" op donderdag 17 juli. Er al die dag o.a. een bezoek worden gebracht aan Schiphol en Amsterdam. De collecte voor het Astmafonds heeft in Holten f 1635.82 opgebracht (vorig jaar f 1523.89). Een prachtig resultaat waarvoor de gevers en geef sters. maar vooral ook de talrijke collectanten en coilectrices, die hun tijd daarvoor gaven, zeker een woord van dank toekomt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1