Meester Kroon ridder in de orde van Oranje Nassau Koninginnedag was vooral een feestdag voor de school jeugd ALGEMENE OPROEP Speeltuinvereniging ,.De Kol organiseerde buitenfeest en lampionoptocht erij ONZE AGENDA Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerpen Storingsdienst GE.B. Onze koningin werd woensdag 60 jaar Officiële publikatie Wijziging algemene politieverordening AANBESTEDING WOON WINKELHUIS Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Veel en goed werk voor de gemeenschap beloond Spreekuur maatschappelijk werkster IX aebldiensl openbaar slachthuis GESLAAGD Kerkdiensten Interessante dia-avond CJ.V.-ers HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 2 mei 1969 Jaargang 21 - No. 18 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5 per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Aieuwsblad llerlell .de.n ..op...het.plein. *?.*oor .gara; belckink in de Industriestraat. Zondag 4 mei 19.30 uur Stille Tocht naar het monu ment der gevallenen aan de Molen- belterweg vanaf de Herv. kerk. Zondag 11 mei MOEDERDAG Maandag 12 mei 10 uur algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank in hotel Hol- terman. Woensdag 14 mei 20 uur ledenvergadering afd. Holten Ned. Roode Kruis in hotel Holter- man. Donderdag 15 mei (Hemelvaartsdag) 13.30 uur motocross circuit De Zuur- berg in de Beuseberg. Geboren: Alberta Cornelia, d.v G van den Berg en A J Jansen. Dijker- hoek 86; Petra Mariella, dv P Rijns- aardt en H A Gasseling, Gaardenstr. 24 (geboren te Deventer). Overleden: Geen. Ondertrouwd: Geen. Getrouwd: B J Muller, 25 jaar. Kei weg 54 en J J Schollen. 20 jr., Wier den. BEVOLKING Ingekomen: Geen. Vertrokken: Geen. Gevonden: Verzekeringsplaatje brom fiets; luchtfilter van tractor: leren regenbroek; wit gebreid wollen ki- dermutsje. Verloren: Grote zwarte hond. reu, gele halsband roepnaam ..Sniffie". Dalmatische hond. Wit met zwarte vlekken (teef). Zaterdag 3 mei t.e.m. vrijdag 9 mei (builen de diensturen). Electra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498. Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voorsboer- straat 3, tel. 1793. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is neerge legd het besluit van de raad dezer ge meente d.d. 17 maart 1969. nr. 1055, tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de Algemene Poli tieverordening voor de gemeente Hol ten. Holten. 2 mei 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd: W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Voor rekening van de wed. D. Nij- land en onder architectuur van het architectenbureau Puissant en Pot- kamp te Holten had dinsdagavond in hotel ..Vosman" de aanbesteding plaats van het bouwen van een woon winkelhuis aan de Kolweg te Holten. Er werd door de Holtense aannemers als volgt ingeschreven: Perceel 1 (metsel- timmer- en loodgieterswerk) fa. J. Voordes en Zn f 77.931. fa. Vukkink en Zn 77.840, fa. Gebr. ter Harmsel, Holten/Rijssen 176.151. fa. T. Koopman en Zn f 75.696. fa. Gebr. Meerman f 72.705. Begroting f 78.840. Perceel 2 (schilderwerk) fa. Gebr. Maats f 6070.40, fa. H. Meierijk 5885.88. fa. W. Wennekes £4960,43, Begroting f 5700. Zaterdag 3 mei vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 3 mei en zondag 4 mei J. van den Enk. Burg. van den Berg- plein 33. Wierden. tel. 05496-1634. van 18-19 uur (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 3 mei en zondag 4 mei R. 42 (achter ,.De Wielen "-oostzijde)tel. 1291. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de gang naar het Monument der gevallen strijders aan de Molenbelterweg op zondag 4 mei. Verzamelen om 19.-30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats on der leiding van de pastoraal medewerker, de heer A. Schellet is. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strüders en de B.S. gravencomité. het gemeentebestuur en de Christelijke Kleuterschool. Nadat burgemeester mr. W. H. En klaar de medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau had opge speld zongen de leerlingen uit de hoogste klas o.l.v. onderwijzer J. H. van Engbrink en speciaal feestlied (tekst van de heer Van Engbrink): Wij willen nu dit feestlied zingen ter ere van onz' méester Kroon Voor hem gebeuren grote dingen Daarom van ons deez' hoge toon De koningin gaf hem een blijk, aan schoon' herinnering, aan zijn onderwijzing Want hij ontving een onderscheiding voor vele jaren trouw' arbeid in 't onderwijs en ook voor leiding in and're zaken in vrije tijd Elk was verblijd nu met dit 'feit en eik zingt met ons mee: Hij leve lang, hoezee. Woorden van dank De heer Kroon heeft in zijn dank woord de burgemeester, de colle ga's en de afgevaardigden van de verschillende verenigingen bedankt voor hun gelukwensen en waarderen de woorden en in 't bijzonder Hare Majesteit koningin Juliana voor de onderscheiding. Op deze dag past overal dank jegens God die gezond heid gaf en kracht en lust om te wer ken. De onderscheiding kwam volkomen onverwacht en ik had het pas door toen ik de hoofdzaal van gebouw .Irene" binnenstapte. Burgemeester Enklaar en collega Brouwer hebben hun spel magnifiek gespeeld door mij om half elf op het gemeentehuis te ontbieden waarna wij samen even een speelveldje zouden bekijken waar de scholen zouden kunnen trai nen voor de t.z.t. te houden sportdag. We reden in de auto van de bur gemeester door de BoschkampsstTaat toen mr. Enklaar bij gebouw Irene" stopte en ons verzocht om even te bekijken of de ruimte waar in thans een klas van mijn school is gehuisvest geschikt zou zijn voor een klas van de MAVO. De burgemeester stapte toen ook de grote zaal binnen, ik volgde hem en toen had ik hel door aidus de heer Kroon die tenslotte de Holtense mu ziekvereniging hartelijk be dankte voor de muzikale hulde. De huldiging van de heer J. Kroon in het gebouw Irene. De feestdag ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van konin gin Juliana is in de eerste plaats een festijn geworden voor de schooljeugd. Traditie getrouw stonden naar schatting 600 a 700 jongelui, leerlingen van de drie dorpsscholen woensdagmorgen voor het huis der gemeente voor het brengen van de zanghulde die vanaf het bordes in ontvangst werd genomen door burgemees ter mr. W. H. Enklaar. de wethouders H. Klein Velderman en J. Rietberg en gemeentesecretaris G. J. Langenbarg. Evenals voorgaande jaren had zich rond de kinderschare weer veel pu bliek opgesteld, toen om precies klokslag negen meester Kroon, het hoofd van de school met de bijbel, het teken gaf voor het zingen van het eerste lied: „Komt nu met. zang van zoete tonen" (Gezang 146). Een lied. dat gevolgd werd door „Konin- ginne-lied". Sallandslied en de be kende twee coupletten van het Wil helmus. waarbij de Holtense muziek vereniging ,,H.M.V." voor begelei ding zorgde. Toespraak burgervader Burgemeester mr. W. H. Enklaar noemde deze aubade een waardig begin van de viering van de verjaar dag van koningin Juliana. Wij geden ken op deze dag tevens Wilhelmus van Nassau, die met de andere Oranje's zoveel heeft betekend voor ons land en volk. We moeten op een ..Irene" van de prachtige kleuren film „Veel geluk Kékétz". Als voorgerecht" werd een mooie die renfilm vertoond. De kinderen (plm. 400) werden getrakteerd op een ijsje. Verkleedpartij in „Kalfstermansweide" De altijd actieve speeltuinvereni ging ,.De Kol" organiseerde woens dagmiddag in ..Kalfstermansweide" een verkleedpartij voor kinderen van verschillende leeftijden. Een groot aantal kinderen nam aan deze ver kleedpartij deel en kwam op het po dium van de muziekkoepel met de meest uiteenlopende creaties en ont werpen, waarvan de Parijse mode koning Dior nog nooit zal hebben ge droomd. N De prijzen, die bestonden uit waar debonnen (te verzilveren bij Holten se winkeliers), werden door de jury, Aubade van de Holtense dorpsschool jeugd op konin ginnedag. die bestond uit de dames C. Kruit- Pras, H. Aaftink-Wegstapel. M. ter Borg en H. J. Harmsen-Klein Win kel. als volgt toegekend: Groep 1 kleuterschool 1. Eric Spenkelink (kroam schudd'n); 2. Jo ke Vorkink (Roodkapje): 3. Ellis Groen (bruidje); 4. Anja van 't Holt (Spaanse schone)5. Jan KI. Nagel voort (Dikke Deur als bruidegom); 6. Paula Hijweege (Roodkapje). Groep 2 (6-8 jaar): 1. Jeanetje de Vries (kabouter); 2. Hettie Koning (bloemenmeisje); 3. en 4. Henk Mos- sink (spölleman) met Jannie Keijser (zien vrouwe): 5. Gerrie van Zon (uit oma.'s tijd); 6. Wim Meijer (Chi nees). Groep 3 (9 en 10 jaar): 1. Marja Koning (bloemenmeisje); 2. Jan Pieffers (Fruit Flipje); 3. Henk Calkhoven (bakker); 4. Fokelien Meijer (waai-zegster)5. Meineke Schelleyis (miss Oudheid); 6. Gea Vincent (clown). Groep 4 (11 en 12 jaar): 1. Riekje Brinkman (Pinokkio)2. Edu Keij ser (John Lennon)3. Marijke v.d. Weerthof •(Chinees); 4. 'Margriet 'Hij weege (Spaanse schone); 5. Ineke Goor man (Harlekijn); 6. Janos Schellevis (De medicijn Twente). Tijdens de wedstrijd was er gele- Ochtends van 9 tot 10 uur. behaive op woensdag. De 2e en 4e woens dag van de maand van 18.30-19.30 uur in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Vrijdag 2 mei t.e.m. zondag 4 mei H. J. Moleman, Lageweg 13. tel. 1974 (keurmeesters buiten de dienst uren). maandag 5 mei t.e.m. zon dag 11 mei: A. Groen, Kozakken- straat 15, tel. 1230. Aangifte ge storven dieren op zaterdag: van 9-11 uur aan het slachthuis, tel. 1349. GESLAAGD Voor het Rijwiel patroonsdiploma" slaagde te Amster dam de heer J. Kruk, Larensewëg 8. De heer J. Kroon, sinds 1 november 1925 werkzaam bij het Pro testants-Christelijk Onderwijs en sedert 5 mei 1943 hoofd van de School met de Bijbel te Holten is door H.M. Koningin Juliana be noemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, een onderschei ding waarover ik en zeer velen met mij aldus burgemeester mr. W. H. Enklaar, tijdens het uitreiken van de versierselen dins dagvoormiddag in gebouw ..Irene" bijzonder verheugd ben. Burgemeester Enklaar had dit grote moment voor de heer Kroon geheim weten te houden en verbazing en verrassing stonden op het gezicht van Holtens jongste ridder te lezen toen hij het gebouw „Irene" binnenstapte waar een aantal afgevaardigden van diverse verenigingen alsmede het schoolbestuur aanwezig waren om ge tuige te zijn van de uitreiking van de koninklijke onderscheiding. Gelukwensen Nadat de kinderen uit de hoogste klas een speciaal feestlied hadden ge zongen voerde als eerste spreker het woord de heer G. W, Rietman, voor zitter van de Vereniging ..Een School met de Bijbel" Hij wenste meester Kroon van harte geluk met de onderscheiding die hem zo van harte gegund is. Voor de school is het een bijzondere eer en het stemt bestuur en leden tot grote vreugde dat deze onderscheiding nog werd ver leend in actieve dienst. De heer Riet man die bloemen offreerde aan mevr. Kroon en mevr. Van Houten- Kroon wees aan het slot van zijn toespraak op de goede verstandhou ding tussen het personeel der schooi en het bestuur en hij dankte de heer Kroon voor de prettige samenwer king. genheid om iets voor de microfoon te brengen, hetzij, vocaal of instru mentaal, in de geest van de bekende TV-serie „Stuif es in"., Voor dit mi crofoonoptreden waren geen prijzen beschikbaar gesteld, doch kleine at tenties in de vorm van een rolletje chocolaatjes. Achtereenvolgens zongen. decla meerden of musiceerden Marijke en Erik v.d. Weerthof, Janneke Brons voort, Fokelien Meijer, Gerard Vene man (op accordeon „Schenkt man sich Rosen in Tirol"). Joke en Mie- ke Schuppert. Truus Vincent, Gerrie van Zon. de zusjes Gea en Bernards Megelink en het zangduo Bea Nijland en Dini Schooien. Al met al een leuke middag, waar- i op het bestuur van de speeltuinver- eniging De Kol" met voldoening i mag terugzien. Voorzitter Jan Calk hoven sprak woorden van dank tot allen, die hun medewerking verleen den en hij bood de dames van de jury een boeket tulpen aan. Alle kin deren. die deze middag in „Kalfster mansweide" waren, werden getrak teerd. Gerrit Tüitert zorgde op een elektronisch orgel voor vrolijke mu zikale omlijsting. Lampion toptocht op sluitstuk dag als deze even stil blijven staan en zeggen waarom we oranje dra gen. feest vieren en een vrije "dag hebben. Na de toespraak dankzij de ge luidsinstallatie van Radio Ter Harm sel zeer goed te volgen speelde „H.M.V." de Koninginne-mars. die met een hartelijk applaus werd be loond. In gebouw „Rchoboth" De leerlingen van de school met de bijbel begaven zich na de aubade naar hel gebouw „Rehobothwaar onder auspiciën van de christelijke Oranjevereniging de ontspannings club „C.O.C." een zogenaamd „bont programma" presenteerde, waarvan de jongelui met volle teugen geno ten. De C.O.C.-ers brachten met veel vaart het 11 nummers tellende pro gramma, dat bestond uit zang. mu ziek en komische schetsjes. Onbe daarlijk werd er gelachen om. Dorus Druppel. Ilendrikje en Garritjen naar de brulfte en het Boertien van buut'n. Tussen 'de bedrijven door wenste de heer J. Beldman, secretaris van de christelijke Oranjevereniging, de heer J. Kroon, die sinds 1945 voorzit ter van deze vereniging is geweest, geluk met zijn benoeming tot ridder m de orde van Oranje Nassau en de onderscheiding, die hem dinsdag-' voormiddag door burgemeester Enklaar werd uitgereikt. De heer Beldman deed zijn geluk wens vergezeld gaan van een ge schenk onder couvert. De kinderen werden getrakteerd op limonade, een zinaasappel en een lekkere gevulde koek. Dijkerhock De leerlingen van de school in Dij kerhock zongen op het schoolplein onder leiding van meester Groothen- gel voor de leden der oudercommis sie en vele belangstellenden enkele bekende vaderlandse liederen. Een zanghulde, die besloten werd met het Wilhelmus. De ouders konden hierna hun kin deren aan het werk zien bij het ma ken van een feestmuts. Nadat de kinderen ruim waren onthaald op allerlei lekkers werden er spelletjes gedaan en wel klas 1 en 2 vlagge tjes steken, klas 3 en 4 zaklopen en klas 5 en 6 .blokjesrapen met hinder nissen. Door de oudercommissie waren een aantal leuke prijzen beschikbaar gesteld, waarom fel en sportief werd gestreden. Versierd met feestmuts en ballonnetje gingen de kinderen opgetogen naar huis. In gebouw „Irene" De leerlingen van de Kolschool en de Dorpsschool genoten in gebouw Toespraak burgemeester II hebt. met deze hoge onderschei ding zo zei mr. Enkiaar loon naar werken gekregen. Uw taak als hoofd van de school hebt u steeds op doel treffende en ambitieuze wijze ver vuld en de resultaten bij het onder wijs zijn bijzonder goed, mede ge zien het feit dat u regelmatig een be hoorlijk aantal leerlingen tijdens en na schooltijd voorbereidde voor het voortgezet onderwijs. Op zich zelf is het geen verdienste om het onderwijs zo lang te dienen van groot, belang is hoe je het doet. U deed dit steeds met grote liefde en toewijding en niets was u teveel als het. ging om de school en het onder wijs. U zag nooit tegen het werk op en presteerde het om de zeer omvang rijke administratie van deze grote school met kunde te beheren en als bestuurslid van tal van verenigingen en instellingen veel en belangrijk werk te doen. Sinds 1945 was u voor zitter van de plaatselijke afdeling van de Chr. Historische Unie, even eens sinds 1945 secretaris van het Ned. Oorlogsgraven Comité, ruim 20 jaar voorzitter van de Woonruimte- commissie, 14 jaar kerkvoogd der Hervormde Gemeente en vele jaren dirigent van hel Hervormd Kerkkoor te Malcelo. Moge het u gegeven zijn deze onderscheiding waarvan de glans afstraalt op het schoolbestuur nog vele jaren met ere te dragen zo besloot burgemeester Enklaar die tevens woorden van gelukwens sprak- tot mevr. Kroon en mevr. F. L. van Houten-Kroon te Amstelveen. De heer C. Knijff (waarn. hoofd) sprekend namens het personeel der dik verdiend. In de allereerste school noemde de onderscheiding plaats gezien het vele en belang rijke werk dat op schoolgebied werd gedaan. U werkte op school langer dan wie ook en wat u presteerde op onderwijs en ander gebied grenst aan het onmogelijke zo besloot de heer Knijff die z'n woorden vergezeld deed gaan van bloemen en een geschenk onder couvert. Ds. C. C. Addink die een kort woord sprak namens de kerkeraden der Hei-vormde en Geref. Kerk wenste de heer Kroon geluk met de onder scheiding die naar hij hoopte nog vele jaren met ere zal worden gedra- ren. De heer J. H. Bosschers sprak woorden van gelukwens namens de plaatselijke afd. van de Chr. Histori sche Unie van welke afdeling de heer Kroon sinds de bevrijding voorzitter is. s Ook op politiek terrein ®heeft de heer Kroon z'n sporen verdiend en de CHU heeft nooit vergeefs een be roep op hem gedaan. De heer B. H. Brouwer, sprekend namens directeuren en hoofden van scholen, noemde de koninklijke onder- (Behoeft geen onderschrift spreekt voor zich zelf bij ar tikeltje scheiding zeer verdiend. De bloe men die de collega's op deze dag hebben aangeboden zijn niet alleen om luister bij te zetten doch ze wer den tevens gestuurd om uitdrukking te geven aan de gevoelens van vriendschap en waardering. De sa menwerking tussen de verschillende scholen is op het gebied van het on derwijs, organisatie van sportdagen, enz. altijd heel goed geweest en het contact dat er is zal men graag be stendigen ook wanneer de heer Kroon in 1970 wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het on derwijs zal verlaten. Bloemen werden verder nog aan geboden door het Nederlands Oorlogs- 's Avonds toen de duisternis bijna was ingevallen. organiseerde de speeltuinvereniging „De Kol" in het Kolcomplex als sluitstuk van de fees telijkheden een lampion-optocht, waaraan medewerking verleend werd door „H.M.V." en de drum band. Er bestond voor deze optocht wat de deelname betrof een grote belangstelling. Ook van buiten het dorp liepen moeders met kinde ren mee. 1-Iet was een prachtig ge zicht: de vele honderden gekleurde lampions. De optocht werd ontbon- HOLTEN Ned Herv. kerk 8.30 en 10.lo uur ds J. H. Israël. Extra collecte voor Biafra. Plm. 19.30 uur stille gang naar het monument der ge vallenen. Geref. kerk 9.30 en 15 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de leniging van de nood in Biafra. Aan de uitgang collecte voor verbouw van de kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. P. Datema van Nijverdal OKKENBROEK Ned. Herv. kerk 10 uur ds. Osmga. In alle Hervormde en Gereformeer de Kerkdiensten op zondag 4 mei: Extra collecte voor Vluchtelingenhulp Biafra-conflict. C.J.V. ,,De Vriendenschaar" had afgelopen vrijdag een bekend Holler- naar als gast op haar clubavond uil genodigd. Deze keer was het de heer B. H. Brouwer, hoofd der o.l. Dorps school. De heer Brouwer toonde als inlei ding dia's over Holten, waaruit nog eens extra bleek hoe mooi de natuur in onze gemeente wel is. Tevens kwamen nog enkele Holternaren die van ouds bekendheid genoten op het scherm. Na de pauze ging men te rug naar de prehistorie. Via dia en vertelling konden de aanwezigen zich zodoende een wazig beeld vor men hoe ons land er toen zo onge veer uitzag Met tientallen eeuwen tegelijk door ijstijden, toendrabrand, rendier jagers en zandverstuivingen op de Holterbeg, bracht de inleider zijn gehoor terug naar deze tijd. Tot slot waren de oudste oud-leerlingen van de openbare dorpsschool nog in beeld te zien. Toen voorzitter Markvoort bedank te voor de goed verzorgde avond, onderstreepten de aanwezigen dit met een daverend applaus. De avond, die was geopend met gezang 146 vers 1 en 2. gebed en behandeling van Corinlhen 5. de versen 11 t.e.m. 21, werd gesloten met het zingen van gezang 149 l 1 en 2.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1