GroeneKruis hield jaarvergadering Uit de Raadspoi tefeuille Met mekare veur onze dorpsfanfare Waar gaan wij heen? (Culturele agenda) Dr. R. H. Brouwer, Rijssen, veertig jaar tandarts l\ ieuw modecen l rum van Wonnink N.V. aanbesteed ONZi AGENDA Holter meimarkt op 24 april :o. Kerkdiensten Burgerlijke stand Raadsvergadering Uitstapje bejaarden- sociëteit Prins Maurits vierde donderdag zijn eerste verjaardag Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Storingsdienst GEB Wachtdienst openbaar slachthuis Astma-collecte van 21 tot 27 april Gevonden en verloren voorwerpen Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen dia's genoten van Ivióvitsixxarkt Rijssen op 21 april BIJEENKOMST JONGE KERK HENS NIEUWSBLAD Jaargang 21 - No. 1€ Vrijdag 18 april 1969 Uitgave van dc Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Bolten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Meuwsblad Vrijdag 18 april uur: Tweede dia-avond van de Dorpsschool. tpril zaal Boode 26 april Ned. Astma Zondag 20 19.30 uur: Dansen in Bathmen (zie adv..) Maandag 21 t.e.m Huis aan huiscollecte Fonds (zie adv.) Dinsdag 22 april 14 uur: Vertrek vanaf Irene auto tochtje bejaarden-sociëteit. 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 20 uur: Algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank in hotel Hol- terman. 19,30 uur: Vertrek vanaf Irene ..Jon ge Kerk" voor bijeenkomst bij fa milie Nijland in Rijssen. Donderdag 24 april 9.30-21 uur: Zitdag O.L.M. in café Kalfsterman (zie adv;) 9-13 uur: Holter Meimarkt .in Kalf- stermansweide. Olïebollenactie afdeling Holten Plat telandsvrouwen op de Meimarkt (zie adv.) Vrijdag 25 april 19 uur: Jaarvergadering Zwemclub Twenhaarsveld in Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag 26 april 9 uur v.m.: Aanvang lompeninzame ling in het dorp en naaste omge ving ten behoeve van H.M.V. Zondag 11 mei MOEDERDAG De Holter Meimarkt valt dit jaar op donderaag 24 april. Deze uit de historie zeer bekende voorjaars- markt wijlen jhr van Coeverden uit. Goor heeft er uitvoerig over ge schreven ging vroeger met een enorme kermis gepaard. Dat is thans niet meer het geval. De laat ste jaren is er nog aanvoer van big gen, maar i? zij verder uitgegroeid tot een kramenmarkt en worden er veel voorjaarsbloemen en planten aangevoero. Een gezellige drukte heerst er dan op Kalfstermanweide. waar vroeger ook de veemarkt werd gehouden. De Holtense plattelands vrouwen gaan er een stand of kraam inrichten, waarin oliebollen worden gebakken en verkocht. Activiteiten van de laatste tijd om een spaarpot je te vormer, voor het. binnen afzien bare tijd te vieren zilveren jubileum van de afdeling. Voor de jaarvergadering van de vereniging „Het Groene Kruis" die dinsdagavond in Dorpshotel ..Ilolter- man werd gehouden bestond van de zijde van de bijna tweeduizend leden zo goed als geen belangstelling. Toch zag voorzitter dokter C. II. Rietdijk in deze zeer geringe interesse van de leden nog een ..lichtpuntje". Men weel blijkbaar dat het met de vere niging financieel en organisatorisch goed gaat en men laat het beleid daarom ook graag aan het bestuur oyer, Dat 1963 voor de kruisvereniging •een-goed jaar was bleek uit het door de secretaresse mevr. J. Wiggers- Aanstoot' uitgebrachte jaarverslag. .Daar .van de zijde van de leden praktisch geen klachten werden ge hoord mag men aannemen dat de vereniging haar dienstverlenende taak weer op goede wijze heeft ver vuld. Dat alles zo goed functioneer de moet voor een zeer belangrijk deel op naam worden geschreven van de beide wijkverpleegsters de zusters M. ter Borg en H. Strijker. Er werden door de zuster 5872 (vo rig jaar 5342) bezoeken afgelegd in de wijk waaronder 2719 verpleegbe- zoeken. 1321 verplegingshandelingen, .109 overige bezoeken, penatrale zorg 80, zuigelingen huisbezoek 701, kleu ter huisbezoek 799. bezoeken i.v.m. reuma, tbc enz. 55. geestelijke ge zondheidszorg 13. bestralingen 45 en bejaardenzorg 30 bezoeken. Het consultatiebureau voor zuige lingen hield 44 zittingen geleid door de kinderarts mevrouw Schofaerts te Delden, terwijl 24 zittingen van het kleuterbureau werden gehouden. Er werden resp. 180 nieuwe zuigelin gen en 17 kleuters ingeschreven. To taal in zorg gehad 923 baby's en kleuters. Het ledental steeg in 1968 met 20 en bedroeg op 31 dec. il. 1720 gewo ne en 227 inwonende leden. De secretaresse mevr. Wiggers herinnerde in het jaarverslag aan 't zeer plotseling'sterven van de heer G. Brands die als bestuurslid ve le jaren secretaris zijn beste krachten aan de vereniging heeft ge geven. Hij deed dit werk steeds met veel enthousiasme, leefde mee met allen en was steeds bereid om de medemens te helpen. FINANCIEN: Hoewel de rekening van baten en lasten overgelegd door de oenning- meester de heer H. J- Oolbekkink slechts een batig saldo te zien gaf van f 288.06 is de financiële positie van de vereniging zeer gezond en hoefde op de leden geen beroep wor den gedaan in de vorm van een ver hoging van de contributies. De vereniging heeft verschillende reservefondsen terwijl het nieuwe gebouw nog maar voor f 23000,- op 'fiv Dokter R. H. Brouwer te Rijssen viert op zaterdag 3 mei. zijn veertig jarig jubileum als tandarts. De heer Brouwer telde vroeger, voordat de heer Steunenberg zich in Hollen ves tigde en telt nu ook trouwens nog tal van Holtenaren onder zijn patiënten. Velen van hen hebben wel eens een behandeling ondergaan, zoals op bo venstaande foto is weergegeven en hébben daar baat bij gevonden. Op 2 mei houdt de heer Brouwer een receptie in hotel Gijsbers van 3 tot 5 uur. Uit de patiëntenkring van de tandarts heeft zich een comité gevormd, dat hem een geschenk wil aanbieden als blijk van waardering voor zijn werk en voor de hartelijke manier, waar op hij altijd zijn patiënten ont ving. Het comité bestaat uit wet houder J. A. Scholman, dokter Oosthoek en de heer J. T. Gijs bers. G. Kapert, G. J. Kienhuis. J. Mekenkamp, J. Rozendom en G. Strijker. Tandarts Brouwer heeft al die veertig de balans staat. De gewone inkom sten bedroegen f 48862,91 en de uit gaven beliepen f 48574,85. De com missie voor kascontrole die bestond uit de heren W. Beijers en A. Nek kers had boeken en bescheiden in or de gevonden. Tot leden van de con trolecommissie 1969 werden benoemd de heren A. Nekkers en P. Brand wijk. Bij de bestuursverkiezing werden mevr. Wiggers-Aanstoot en de heren G. J. Langenbarg en H. J. Oolbek kink hei-kozen terwijl in de vacature Brands werd gekozen de heer G. van Zeits, Kolweg 65. Van bestuurszijde werd nog me degedeeld dat door de vereniging gratis identiteitskaartjes beschik baar worden gesteld. Maar al te vaak gebeurd het nog dat men bijv. bij ongelukken de identiteit van de slachtoffers niet kon vaststellen. Leden die een identiteitskaart je wensen kunnen dit opgeven bij de wijkverpleegsters of bij de bestuurs leden. Ook werd nog gewezen op de wenselijkheid van het bezoeken van nieuw ingekomenen of pas getrouw den. Enkele jaren geleden is men hiermee gestopt doch mevr. Maats- Kevelam zal binnenkort weer op bezoek gaan bij deze mensen om ze in te schrijven als lid van de vereni ging die bij het vervullen van haar dienstverlenende taak zo veel en be langrijk werk doet in het belang van allen die tot de gemeenschap van Holten behoren. HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 uur dhr. A. Schellevis. Extra collecte: Algemene diaconale doeleinden. Ned.-herv. kerk 2e dienst m.m.v. het Herv. Kerkkoor uit Bathmen. Geref. kerk 9.30 u. ds. R. A. Hoog kamp: 15 uur ds. B. de Boer van Helelndoorn. In beide diensten is het ene offer voor Gen. Dep. voor Evan gelisatie. Bij de uitgang collecte voor verbouw kerk. R.-k. kerkdienst 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). MEUW-HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur, zaterdagmorgen 8 uur en 10 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds. J, H, Israël. OKKENBROEK Ned.-herv. kerk 10 uur ds. Osinga, onderwerp: ..Eerbied voor 't leven". Extra collecte: Alg. diaconale doel einden. Geboren: Geen. Overleden: Geen Ondertrouwd: A C Reterink 28 jr, Holterbroek 16 en J Agterkamp 23 jr. Beuseberg 74 B J Müller 25 jr, Kolweg 54 en J J Scholten 20 jr. Wierden. Gehuwd: Geen'. BEVOLKING Ingekomen- A. Oosterdijk-Soet van Gorssel naar Boerrichterstraat 7. VertrokkenF. Bikkers en gez. van Lageweg 27 naar Den Helder. Huurverhoging: De wet regelt de jaarlijkse verhoging de z.g. ver plichte huurverhoging van de hu ren der na-oorlogse woningwetwonin gen. Met 1 april 1969 zal dat 6 pet zijn, zeggen B. en W. in een voor stel aan de raad. Er is echter ook een niet-verplichte huurverhoging die slechts in bepaalde delen van ons land is toegestaan, o.a. in de provin cie Overijssel. In verband hiermede stellen B. en W. voor ingaande 1 april 1969 de volgende woningen en bedrijfspanden met 6 pet te verhogen: a. Alle huurwoningen en panden, die voor 5 mei 1945 zijn gebouwd, o.a. dienst- en gemeentewoningen. b. De na-oorlogse particuliere huur woningen, waarvoor het Rijk vóór 1960 een z.g. premie heeft gege ven. c. De na-oorlogse woningen of be drijfspanden, waarvoor het Rijk geen premie heeft gegeven (post kantoor en Holterberg ,24a) en d. Een beperkt aantal na-oorlogse woningwetwoningen, waarvoor de jaarlijkse bijdrage van het Rijk inmidels is vervallen. (Kolweg 8 t.m. 22 en 26 t.m. 40), H. J. Wan- sinkstraat 2 t.m. 6. '0 t.m. 16 cn Kolweg 23 en 25, Rörikstr 2 t.m. 12 De woningen van de voormalige bouwvereniging „Beter Wonen" wil het college tevens in deze verhoging betrekken. Niet die aan de Aalpols- weg en in de Haar, gezien de toe stand, waarin deze verkeren. Door deze verhoging zal meer evenwicht ontstaan tussen de huren van verge lijkbare woningen en panden ter plaatse. Elektriciteits- en gastarieven: Aan gezien de N.V. „IJsselcentrale" dooi de invoering van de B.T.W. een kleine tariefsverlaging voor de elek trische stroom heeft doorgevoerd, kunnen de plaatselijke tarieven ook een lichte verlaging ondergaan. Het college stelt de raad voor de tarie ven als volgt te herzien: a. De thans geldende kWh-prijs van 7,5 cent te verlagen tot 7,37 cent: b. De thans geldende basis kWh-prijs prijs voo: grootverbruikers licht jaren steeds in Rijssen gewoond en gewerkt. Bovendien hield hij in ver schillende plaatsen in de omgeving nog een wekelijks spreekuur, zoals in Vroomshoop. Viiezenveen en Wiel den. In Nij verdal deed hij dit 28 ja al lang. Ook uit andere plaatsen wend den zich vele patiënten tot tandarts Brouwer. De heer Brouwer bracht zijn jeugd door in de gemeente Nieuwolda (Gro ningen). Hij studeerde voor de onder wijsakte en nadat hij deze had be haald werkte hij een jaar als onder wijzer. Maar dit vak beviel de jubi laris blijkbaar toch niet. want hier na besloot hij te gaan studeren voor tandarts. Hij slaagde voor het tand artsenexamen op 3 mei 1929. Dokter Brouwer begon zijn prak tijk in een kamer van hotel Weite- ring. Enige tijd later zette hij zijn praktijk voort in het pand van D Oldenkamp aan de Grotestraat Sinds vorig jaar heeft de tandarts assistentie van zijn zoon René. Hij ,zelf oefent nog enkele dagen per "week zijn praktijk uit. De gemeenteraad komt dinsdag. 22 april a.s om 19.30 uur ten ge- meentehuizs in openbare vergade ring bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA: 1. Notulen van de openbare verga dering van 17 maart 1969. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van grond van mevr. J. H. Hoog Stoeven- beld - Aanstoot te Colmschate. 4. Voorstel tot afkoop van pacht- recliten van a. de heer G. Hoog Stoevenbeld te Colmschate. b. de heer G. Meesterberends. Holterbroek 16a te I-Iolten,. 5. Voorstel tot verkoop van grond aan: a. de provincie Overijssel. b. de heer I-I. ten Kampe te Hol ten. 6. Voorstel tot ruiling van grond met de heer II. W. Goorman. Kolweg 52, alhier. 7. Voorstel tot vaststelling van de grondprijzen in het villaterrein „Look". 8. Voox-stel tot vaststelling en ver hoging van huurprijzen van g< meentewoningen en -gebouwen 9. Voorstel tot wijziging van d electriciteits- en gastarieven. 10. Voorstel tot wijziging van c premiespaarverordening. 11. Voorstel tot herziening van het bestemmingsplan Holten. 12. Voorstel tot wijziging van dc ta rieven voor het zwembad „Twen een ondershandse opdracht tot 13. Voorstel tot '.iet verlenen var garantie voor rente en aflossing van een hypothecaire geldlening. 14. Voorstel tot het verlenen van een ondershandse opldracht tot het verbeteren van de Borkelds- weg. 15. Voorstel inzake subsidiëring van verschillende verenigingen en in stellingen. 16. Voorlopige vaststelling van de gemeente- en bedrijfsrekenin- gen over het jaar 1966. 17. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1969. (o.a. crediet aankoop containers, aankoop wegenzout, aankoop fraismachine). M- BAB4vr*ag. verlagen tot 1,9750 c. De thans geldende basis kWh-prijs voor grootverbruikers kracht van 1.8375 cent te verlagen tot 1.8125 d. De thans geldende basis kWh-prijs kerkverwarming van 3.000 cent te verlagen tot 2,9750 cent. De prijzen van het aardgas worden niet verlaagd, wel wordt in de ver ordening de bepaling opgenomen, dat de huidige tarieven netto-prijzen zijn derhalve exclusief de B.T.W. Herziening tarieven zwembad Twen haarsveld: De huidige tarieven zijn vastgesteld in april 1961; nadien zijn zij niet meen- gewijzigd. In verband met de gestegen kosten voor loon en materiaal stellen B. en W. de raad voor de toegangsbewijzen, lesabonne- menten enz., met ingang van het komend seizoen; te verhogen. Een sei/.oenabonnennfunt voor en volwas sene wordt van f 12 op. f 15 gebracht, voor een niet-volwassene van f 8 op f 10, lesabonnementen van f 7,20 op f 10, dagkaarten (vohv.) van f 0,75 op f 1 en van f0,50 op f 0,65 (niet vohv.), tienbacfenkaarten resp. van f6 op f 8 en van f 4 op f 5. Het college ver wacht dat daardoor de opbrengst niet f 10,000 zal toenemen en stelt voor de meer-opbrengst te reserveren om daarmede eventuele voorzienin gen en/of uitbreiding van het bad te realiseren. Subsidies: Door een negental ver enigingen is een aanvrage ingediend voor een subsidie uit de gemeentekas. B. en W. stellen de raad voor de Gymnastiekverenigng „Vlug en Le nig" te Okkenbroek, de P.J.G.O.-af- delingen „De Plattelandsmeisjes" en „Jong Holten" geen subsidie te ver lenen, aangezien men dan alle jeugd- en/of sportverenigingen zou moeten subsidiëren. De financiële positie dei- gemeente is zodanig, dat de begro ting 1969 helaas daarvoor geen ruim te biedt om een dergelijke subsidie regeling in het leven te roepen. Aan de Interkerkelijke Recreatiecommis sie willen B. en W. f 500 verlenen in het jaarlijks tekort. De afdeling Hol len van de E.H.B.O. wil men een eenmalige subsidie van f 100 toeken nen voor de aankoop van 4 zuurstof apparaten. Met betrekking tot de subsidie-aan vragen van de Stichting Het Neder lands Astma Fonds, de Hendrik Pier- son Vereniging, de Nederlandse Hart stichting en de Culturele Raad voor Overijssel, als hiervoor genoemd on der 6 tot en met 9. delen zij mede, dat hoe sympathiek zij ook tegen over de doelstelling en 't werk dezer verenigingen staan de financiële armslag dezer gemeente ten enen male te gering is de gevraagde fi nanciële medewerking te verlenen. B. en W. stellen derhalve voor op bovengenoemde subsidie-aanvragen afwijzend te beschikken. Zoals reeds is aangekondigd, is de bejaardensociëteit van plan dinsdag 22 april a.s. een tochtje te maken in particuliere auto's. Het comité ver zoekt alle bejaarden, die aan 'deze tocht; willen deelnemen zich op te ge ven bij de heer Kers op het VVV-bu- reau, tel. 1533; dit met het oog cp de plaatsen in de auto's. Het vertrek is bepaald op 2 uur vanaf het gebouw Irene. De terugkomst zal zijn om pl.m. 5 uur nam. ter zelfder plaatse. (Foto Max Koot) Zaterdagavond 19 april vanaf 12 u. tot maandagochtend 8 uur C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 19 en zondag 20 aprilL. J. Lenstra. Karei Doormanstraat 28, Wierden. tel. 05496-1765 van 18—19 u. (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 19 en zondag 20 april: R. Back, Holterberg 42 f achter „De Wie len" - oostzijde), tel. 1291. 's Ochtends van 9 tot 10 uur, be halve op woensdag. De 2e er 4e woensdag van de maand van 18.30 19.30 uur in het Groene Kruisgebouw telef. 1436. Zaterdag 19 april t.e.m. vrijdag 25 april (buiten de diensturen) elektra: J. Kolkman. Gaardenstr. 31, tel. 1363, gas: .T. 'Bosschers. Beuseberg 129, telef. 1945. Vrijdag 18 t.e.m. zondag 20 april. J. Hof, Kozakkenstr. 19, tel. 1697. maan dag 21 april t.e.m. zondag 27 april: C. Dijkstra, Schoolstraat 5 tel. 1833 (keurmeester, buiten de diensturen). Aangifte gestorven dieren op zater dag van 9-11 uur aan het slachthuis, teléf. 1349 Van lucht alléén kan een mens niet leven dan is één van onze goed- Nederlandse uitdrukkingen. Zonder lucht is er echter geen leven en met weinig lucht is het leven bijzonder moeilijk. Voor dat laatste probleem staan de honderdduizenden Neder landers. die aan astmatische ziekten lijden. Zij leven onder een zware druk, die de medische wetenschap nog slechts ten dele kan verlichten. Het Nederlands Astma Fonds heeft de strijd aangebonden tegen deze volksziekte, waarvan de om vang onrustbarend is en waarvan de gevolgen voor de patiënt bijzonder ernstig kunnen zijn. Het voert deze strijd op vele terreinen, zowel door directe hulp als door onderzoek naar oorzaken en bestrijdingsmethoden. Eens per jaar wordt via een lan delijke collecte een beroep gedaan op het gehele Nederlandse volk om het Astma Fonds materieel te helpen bij de uitvoering van zijn vele taken. De volksgezondheid is een zaak van ons allen. Dat is de reden, dat wij deze collecte, die nieuwe hoop betekent voor zo velen, voor wie ademnood een dagelijkse dreiging is, dringend aanbevelen. Uw hulp is van groot belang, willen ook astmapa- tiënt.en ééns op adem kunnen komen. Onder dit motto houdt onze plaat selijke muziekvereniging „H.M.V." op zaterdag 26 april a.s. in het dorp en naaste omgeving de jaarlijkse in zameling van lompen. De schoon maak is momenteel in volle gang en in alle huizen komt hierbij wel weer iets aan de oppervlakte waarvoor maar een bestemming is: de vodden mand. Vandaag of morgen komt dan misschien de lompenkoopman om de mand of kist te ledigen en de huis- Gevonden: zakmes, damesbril met double montuur; bromfiets verzeke ringsplaatje; 1 pr. nylon kinderwan ten:; zwarte portemonn. m. inhoud. Verloren: weegschaal: damesporte. monnee m. inhoud; herenportemonnee m. inhoud; Bato damesfiets, sport- model. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield dinsdagavond een bijeenkomst in ca fé t Bonte Paard, waarin de heer K. van der Wolf uit het Veluwse Loenen als spreker optrad. Op zijn zwerftochten over de Ve- luwe maakte de heer Van der Wolf talrijke bijzonder geslaagde kleuren dia's. Bij het vertonen hiervan ver telde hij vele wetenswaardigheden In de vergadering van de gemeen telijke marktcommissie is uiteraard de kievitsmarkt of wel de grote voor- jaarsmarkt ter sprake gekomen. Men verwacht een grote drukte en veel aanvoer van runderen, paarden en varkens. Met behulp van politie en gemeentewerken hoopt men de drukte op de juiste wijze te kunnen opvangen. Het laden en lossen van paarden en runderen dient te geschieden op de Oosterhofweg en men dient op aan wijzing van politie en de geplaatste verkeersborden te parkeren. De marktkooplieden van de goede renmarkt gaan gratis 400 waardebon nen als kievitseieren uitgeven en ver der is besloten om naast de door de marktcommissie te geven aanvoer- premies f 100,- beschikbaar te stellen voor aanvoerpremies van varkens. Ook uit de Horecasector zijn aanbie dingen binnengekomen van premies voor de grootste aanvoer, zowel voor runderen- en paardenmarkt als voor de varkensmarkt. van vroeger en nu. Oude kastelen kerken en boerderijen met mooie of typische interieurs passeerden de revue. Daarnaast toonde hij verge zichten ovei Rijn en IJssel, 't strand aan het Veluwemeer, het om de plantengroei beschermde meertje Gerritsfles. de schaapherder met zijn kudde en honden. Het is niet mogelijk alles op te sommen maar dat de aanwezigen van het vertoon de genoten, bleek wel uit 't applaus, dat aan het slot weerklonk. Nadat de voorzitster, mevr. Reijlink-Reilink, de spreker harte lijk bedankt had. werd de rest van de tijd o.m. gewijd aan het maken van een reisplan voor het jaarlijks tochtje, dat voor dit jaar op donder dag, 29 mei is vastgesteld. Ook werd deze avond aan de aanwezige leden gevraagd naar hun wensen over in het volgend seizoen te behandelen vrouwen „vangen" dan enkele dub beltjes of een paar kwartjes. Van die „snoepstuiver" wordt u niet rij ker en „H.M.V." ook niet maar 't is de massa die 't h'm doet. Vele klein tjes maken een grote!!. Wanneer iedere huisvrouw evenals voor gaande veertien jaar de lompen weer beschikbaar stelt zal ook dit jaar (ondanks de lage prijs) weer 'n mooi resultaat worden bereikt. Om „H.M.V." muzikaal goed draaiende te houden is per jaar zes a zevenduizend gulden nodig. Deze 6 a 7 mille betreffen de gewone dagelijk se uitgaven (honorarium dirigent, H.M.V. en instructeur drumband, on derhoud instrumenten en uniformen, aankoop vepx muziek etc.) Wanneer men zo sf en toe voor extra uitgaven komt te staan (nieuw uniform, nieuwe trom voor de drum band) heeft men in de lompenop brengst een „appeltje voor de dorst". Dit „appeltje" kan „H.M.V." be slist niet missen en het is daarom dat het korps weer een beroep doet op de medewerking van alle huis vrouwen bij deze vijftiende voorjaars actie. De mannen van de inzamelings- ploegen (tijdstip van uitrukken 's morgens half negen) zouden graag zien dat de lompen even werden ge bundeld of in een oude zak of doos gestopt. Aangezien de scholen regel matig oud-papier inzamelen zal dit niet worden ingezameld. In de ver schillende buurtschappen zal over en kele weken de jaarlijkse inzameling van lomper plaats hebben. De Jonge Kerk komt dinsdag 22 april a.s. bijeen tenhuize van de fami lie Nijland te Rijssen. Vertrek (geza menlijk) om 19.30 uur vanaf gebouw „Irene". Onderwerp van bespreking op deze avond is de actie van het Ned. Bijbelgenootschap (NGB) ten bate van Angolïa (AfrikaDe jonge Kerk rekent deze avond op de be langstelling van zeer velen. onderwerpen zodat door het bestuur eén programma kan worden opge steld. Er werden verschillende sug gesties gedaan. In dorpshotel Holterman is onder hands aanbesteed voor rekening van E. Wonnink N.V.. het bouwen van 'n nieuw modecentrum op de hoek van de Oranjestraat en de Kerkstraat on der architectuur van de heren L. C. van de Bovenkamp en M. van Gui- lik. architectenbureau te Holten. Het Pand zal een inhoud krijgen van 4500 m3. Ingeschreven werd als volgt: Perceel 1: Bouwbedrijf Obdeijn n.v. te Deventer voor f 366.128 en Gebr. Timmerman. aannemersbedrijf te Wierden voor f 358.064. Begroting f 365.848. Perceel 2 (glas- en schilderwerk): G- J. Gervedink Nijhuis «n Zn„ Holten f 24.762 en Gebr. Maats, Hol ten f 23.732.80. Begroting f 23.088. De gunning is in beraad gehouden. De bouw van dit modecentrum" zal gepaard gaan met de afbraak van 't magazijn en de kleermakerij van Wonnink N.V. in het pand. dat vroe ger als hotel Müller bekend stond. Er komt een betere hoekoplossing, omdat de rooilijn zowel aan de Oran jestraat als aan ie Kerkstraat vijf meter naar achter komt te ligeen. Het is dan ook een gelukkig initiatief van de familie Wissink. dat aanmer kelijk tot de verfraaiing van de dorps kom zal bijdragen. Zowel Dorpsstraat als Oranjestraat vertonen estetisch gezien toch al bijzonder nare en ha veloze plekken. DEVENTER SCHOUWBURG Grote Kerkhof, tel. 11500: Donderdag 17 april 20 uur: Subsidie Concert door de Deventer Muziekverenigingen; maandag 21 april 20 uur: Concert voor de Stichting Kamermuziek De venter door Borodin Kwartet; dinsdag 22 april 20 uur: Toneelgroep Centrum met een meespeel thriller Centrum vermoordt pianiste. FILMS: E.D.B. THEATER. Smedenstraat, tel. 13615: Donderdag 17 t/m woens dag 23 april: Cleopatra, met Elisa beth Taylor en Richard Burton 14 j.; zondag 20 april, middagvoorstelling 14 uur: De Comanche-aanval op dé Dodenpas 14 j. Aanvangstijden: dage lijks 20 uur. zaterdag en zondag 20 u, zondagmiddag 14 en 16 uur. CINEMA PALACE, Lange Bis schopstraat, tel. 11100: Donderdag 17 t/m woensdag 23 april: Het wonder van de liefde (deel II) 3e week 18 j. vrijdag 18 en zaterdag 19 april, nacht voorstelling: Verboden verleiding 18 i. Aanvangstijden: dagelijks 20 uur, vrijd. en za. nachtvoorst. 23.30 uur. za. 18.45 en 21.15 uur. zo. 15. 18.45 en 21.15 uur. LUXOR THEATER. Brink. tal. 18662: Donderdag 17 t/m dinsdag 22 april: De meedogenloze achtervolger, met Clint Eastwood Lee J. Cobb 18 j.; zaterdag 19 april, nachtvoorstel ling: Sex partners 18 j.: zondag 20 april, middagvoorstelling: Diamanten in de jungle 14 j.; woensdag 23 april cyclus voorstelling: Rebellion 13 j. Aanvangstijden: dagelijks 20 uur, za. 18.30, 21 en 23.30 uur. -zo. 14. 16, 18.30 en 21 uur. EXPOSITIES: MUNTENTOREN, Muntplaats 1, Achter de Muren, tel. p/a WV De venter 05700 - 16200: t/m 17 april: Schilderwerken van Jan Siex-huis uit Amsterdam. Openingstijden: dage lijks 10-12 en 14-17 uur, wo. d.e.b. 19- 21 uur. za. en zo. 14-17 uur. OPENBARE LEESZAAL, Brink, tel. 13506: tot 12 mei: Etsen en zeef drukken van mevrouw Mols Becke uit Maastricht. Openingstijden: dage lijks 10-17 en 19-21 uur, za.avond, zon dag en maandag gesloten. GALERIE GROTE POOT. Grote Poot 13, tel. 15495: t/m 19 april: Aar dewerk van Luzie Q Bakker, Naald werk van Miep Hart Nijburg, plant aardigheden van Els Postel Zwart. Openingstijden: dagelijks 9-12 en 14-18 uur; vrij. 19-21 u, zo. en m. gesloten. BRINK DEVENTER (centrum): t m li april: Kreatieve werkweek, voor iedereen inl. VVV Deventer; vrijdag 18 t/m zondag 20 april: ..Kunst uit het vuistje Kunstmani festatie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1