r 1 m Grootste paasvuur brandde De Haar Werkloosheid daalde weer m mm 1 gil j Heiclassificatie verbeterde gebieden waterschap „Salland Veel belangstelling bij paasvuren Twee dia-avonden voor lijst- tekenaars Sinterk laasfeest V erbeteringswerken Salland weer in volle gang Prachtige successen voor o.l. Dorpsschool IP"? Br BH I ONZE AGENDA WINTER BRACHT STAGNATIEi Officiële pubiikmie Burgemeester slak brand er m Schitterend Paasweer Record bezoek Holterberg en heuvelrug Zes geslaagden bi j EHBO-examen Wachtdienst openbaar slachthuis Medische dienst Weeken d diens tandartsen Weekenddienst dierenartsen Burgerlijke stand Geen kinderen op school GESLAAGD Gevonden en verloren voorwerpen Paa-wijd' n g^von d Christelijke P I a t Lelan dsvrouwen KERKDIENSTEN overtreft het aanbod Vraag Aangifte hou den belastin g UitloLing en rente betaling van obligatielening 60.000,- Standplaatsen voor verkoop van ij- e.d. Vergunningen voor pai licnliere Spreekuur maat schappelijk werkster Storingsdienst GEB w Vrijdag 11 april 1969 Jaargang 21 - Nr. 15 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 11 april 80.00 uur: Jeugdappèlavond in het gebouw Irene. Zaterdag 12 april 1-9.45 uur: Dropping Wip-Wap groep (zie adv.) Maandag 14 april 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegel Club ,,1-I.P.C." in café „De Waag". Dinsdag 15 april 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond' van Plattelands vrouwen in café .Het Bonte Paard' 20.00 uur: Jaarverg. Ver. .Het Groe ne Kruis in hotel Holterman. 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. groep Dijkerhoek in het gebouw Bethanië. Woensdag 16 april 10.00 u. vm.: Voorjaarsverg. Gewest Overijssel van de Nederl. Bond v. Plattelandsvrouwen in de Buiten sociëteit te Zwolle. Donderdag 17 april 19.30 uur: Eerste dia-avond in de hal van de Dorpsschool (zie adv.) Vrijdag 18 april 19.30 uur:- Tweede dia-avond in de hal van de Dorpsschool (zie adv.) Dinsdag 22 april 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 20.00 uur: Algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank in hotel Hol terman. Donderdag 24 april 0.30-12.00 uur: Zitdag O.L.M. in café Kalfsterman. 0.00-14.00 uur: I-Iolter Meimarkt in Kalfstermansweide.. Zaterdag 26 april 9.00 uur vm.: Aanvang lompeninza meling in het dorp en naaste om geving ten behoeve van H.M.V. Zondag 11 mei MOEDERDAG Het paasvuur in „De Haar" brandde fel en verwekte een enorme vuurgloed. Wegens ziekte van onze fotograaf zijn wij helaas niet in staat een plaatje te publiceren van de officiële ontsteking van het paasvuur door de burgemeester. De bewoners van ,.De Haar" hadden dit jaar het grootste paas vuur. Het stond in de weilanden aan de Larenseweg. Zij wonnen dan ook de eerste prijs. Dit moet als een lopend vuurtje door de gemeente zijn gegaan, want er was zo'n enorme belangstelling toen de „baoken" paaszondag traditie-getrouw door de bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, in brand gestoken werd, dat het verkeer op de Larenseweg door de vele auto's een poosje geheel ontwricht werd. De politie had de grootste moeite om het door gaand verkeer nog enigszins op gang te houden. De Haarbewoners hadden de zaak keurig geregeld. Er was een commissie van ontvangst en hun woordvoerder, de heer G. J. Aaf- tink, sprak er voor het in brand steken van de enorme stapel hout en afval zijn vreugde over uit dat „De Haar" nu eens de eerste prijs gewonnen had en de burgemeester en zijn echtgenote kon verwelkomen. Hij bood mevr. Enklaar een klein geschenk aan. met de wens, dat „De Haar" lot groei en bloei van de gemeente Hol ten mag bijdragen. De Holbewoners hadden zaterdags bij de keuring al wel door, dat zij deze keer niet de eerste prijs-win- naars zouden worden. Zij hebben het sportief opgenomen. Ook hun paas vuur in het Kolcomplex trok een enorme belangstelling. In Dijkerhoek bij het erve „De Hid- der" had een ooievaar met baby zich op de „baoken" genesteld. ..Hallo juffrouw de Ooievaar, het is voor l" weer een goed jaar" luidde een van de opschriften. „Waar moet ik het eerst naar toe?" was blijkbaar de wedervraag en het antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over. „Ai doen ze in Dijkerhoek ook hun best, de kleuterschool komt er wel het lest". De Kol en. De Hidder, behaalden met mïnien: verschil resp. de 2e en 3c prijs. In verband met de sterke wind en de in de nabijheid gelegen boerderijen moest het ontsteken van de enorme brandstapel tot de avond van paasmaandag worden uitgesteld. Ook mr. Enklaar verklaarde zeer verheugd te zijn met de eervolle prijs die de Haarbewoners hadden weten te behalen. „Want", zo zei Holtens burgervader, ,.De Haar" vormt de toekomstige nieuwe woon buurt van het dorp Holten. Er zullen binnen afzienbare tijd veel huizen en woningen worden gebouwd en andere gebouwen verrijzen en hij vond het daarom bijzonder prettig, dat de ac tiviteiten van de Haarbewoners zich op deze wijze manifesteerden. De Holbewoners zijn vaak nummer één geweest, maar nu zijn zij overvleu geld door „De Haar". Met een hem toegereikte fakkel stak de burgemeester vervolgens de brand in de met wat benzine over goten houtstapel, die snel opvlamde en terstond een enorme hitte ver spreidde. Er werd nog een dronk ge wijd aan het bekroonde paasvuur, Het stralende voorjaarsweer heeft de beide paasdagen tot een record bezoek geleid aan de Overijsselse heuvelrug cn Salland. Naar schat ting meer dan vijfduizend auto's cn andere voertuigen passeerden de tocristenweg. De drukte evenaarde bijna de Hemelvaartsdag, die elk jaar weer de top vormt van de enorme Op dinsdag 1 april werd in het Groene Kruis gebouw een EHBO examen gehouden, waaraan werd deelgenomen door een 6 tal kandida ten. De kandidaten waren opgeleid door dokter J. F. Sytsema en de heer P. L. Rugenbrink voor het prak tische gedeelte. Het examen werd afgenomen door dokter H. Verbeek uit «Markelo, met als hulp voor het praktische gedeelte de heer J, Klein Lebbink. Ook deze keer brachten alle kandi daten het lot een goed einde, allen slaagden met ruime cijfers. Onder 'het genot van een .kop kof fie, verklaarde dokter Verbeek geen moeite te hebben gehad met dit exa men, hij prees allen voor hun goede kennis, maar wekte allen op om toch bij te blijven en de EHBO les sen trouw te blijven volgen. Dokter Sytsema werd geprezen voor zijn goede opleiding. De voorzitter, de heer A. Ja link, bracht, dank aan dokter Verbeek en zijn assistent, voor hun komt naar Holten en dokter Sytsema en de heer Rugenbrink voor hun opleiding. De volgende kandidaten slaagden voor dit examen: mevr. D. J. Bal- tus-Temmir.k, mevr. D. J v. Maurik- Brasz, mevr D, A. Prak-Schipper, mej. E. v. l'.tersum, mei. J- A. Weg- stapel en de heer H. J. Beijer. Vrijdag 11 april t.e.m. zondag 13 april: keurmeesters (buiten de dienst uren): H. W. Goorman, Kohveg 52, telef. 1513, maandag 14 april t.e.m. zondag 20 april: .1. Hof, Kozakken- straat 19, telef. 1697. Aangifte gestorven dieren: zaterdags van 9-11 uur aan het slachthuis, lel. 1340. mensenmassa, die zieh dan over de ze streken uitstort. De campings op de Holterberg waren tot de laatste plaats bezet, wat de dagjesmensen betreft. De ijs- fabrikanten konden het nauwelijks bijbenen. Op de Holterberg moest bij. de ijstent „De Vijftien manden" de toch niet kleine voorraad enkele ke ren worden aangevuld. De restau rants op de Holterberg hadden het bijzonder druk en de logiesinrichtin- gen. èie nog niet reeds voor Pasen waren volgeboekt, konden hun laat ste kamers nog gemakkelijk kwijt aan passanten. Opvallend was reeds de enorme verkeersstroom op de Eerste Paas dag. Op de Tweede Paasdag kwam daar nog een flinke schep bij boven op. Ook in de dorpshotels waren alle bedden van zondag op maandag be zet. De mensen wilden eruit. Door de geweldige verkeersstroom ont stonden soms lange files, zodat de politie van 's middags 2 uur tot plm. half zeven op verschillende plaatsen regelend moest optreden, opdat ieder zoveel mogelijk in een bepaal de richting kon worden ingevoegd Het verliep in Holten en omgeving gelukkig allemaal zonder ongeluk ken. Zaterdag 12 april vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur J. F. Sijtse- ma, Noordenbergstr. 6, tel. 1870 (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 12 april en zondag 13 april H. F. Steunenberg. Pastoriestraat 42, Holten, tel. 1433 van 18 tot 19 uur )al- leen voor spoedgevallen). Zaterdag 12 april en zondag 13 april, Th. A. Oostenburg, Diessen- plasstraat 2, tel. 1515, Geboren: Heiltje, dv T, Beldman en H. Landeweerd, Look 8. Ber- nardus Jobann.es Maria, zv J. H. Scholten en AT. A. J Grooten, Bes- sinkpasstraat 7. Mannes, zv A. Kampman en B. J. Stevens. A. J. Goldsteinstraat 12. Ondertrouwd: J. H. Oolbekkink, 30 jr., Holterbroek 62 en G. J. Lubber- sen, 27.jr.. Laren Gld Overleden: 51 jr., Lgrën kamp, 39 jr BEVOLKING Vertrokken: G. van Schoutenstraat Oplaat eweg 35. I- Beuseberg 85, Kers Agter Arzeno-Bridel naar Italië. Dc oudercommissie van de beide openbare lagere scholen in onze ge meente nodigden degenen, die geen kinderen op een kleuterschool of lage re school hebben, doch wel een bijdra ge tekenden op de lijsten van bet Sin terklaasfeest uit om dia's over dc ge schiedenis van Holten te komen zien op donderdag, 17 april a.s. Hiervoor blijkt, volgens de ingeleverde strook jes. zo'n grote belangstelling te be staan, dat de hal van de Dorpsschool te klein is voor de ontvangst. Er is besloten om op vrijdag, 18 april, nog maals de dia's te vertonen, waarbij de bewoners ten westen van de Larense weg de eerste avond worden ver wacht en de bewoners ten oosten daar van op de tweede avond. Bij verhindering mag men ook op de andere avond komen. Er worden op de dia-avond ongeveer 200 kleuren dia's vertoond over de geschiedenis van Holten, vanaf de vroegste tijden tot heden. Men ziet de rendierjager, de grote Toendrabrand. prehistori sche bijlen, het Trechterbekervolk, le men huizen op de Borkeld, Holtena ren uit de vorige eeuw bloemen vogels bomen- dieren, sneeuw en wolken. De hal van de school is vanaf 19.00 uur toegankelijk. De vertoning begint om 19.36 uur. Verwezen wordt naar de advertentie in dit nummer. Voor het diploma Steno-Engels slaag de te Baarn mej. E. Meinsma, Kol- weg B. De ooievaar bleef gespaard. De brandweer achtte het aansteken niet verantwoord. De keuringscommissie bestaande uit de heren G. J. Langenbarg, J. Wiggers, P. B. Muller en W Beijers had nog een 4e en 5e prijs toegekend aan de omgeving Keesmansweg en de Beumersteeg. Pasen was weer vol van traditie Gevonden: bos deursleutels: Ken tekenplaat UA-15-36; herenfiets; pad vindersmes; dames-handtas; knip- portemonnaiemeisjesportemonnaie damesfiets; kabinetsleutel.; oorklep; gebreide wollen sjaal. Verloren: bosje sleutels met la bel; grauw-zwart hondje; bruine he- renportemonnaie; bruine leren hon- denriem. Wie van de grote verkeersweg De venterHolten gebruik maakt zal het zijn opgevallen, dat tussen de Oude Molen en Dijkerhoek aan de noordzijde van de weg enorme zand- wailen door de weilanden lopen. Het waterschap Salland is hier even als op tal van plaatsen elders in zijn gebied druk bezig met verbete- ringswerken voor de waterbeheer sing. Het betreft in dit geval de Lct- telse leidingen buiten de ruilverka veling. Ook binnen de ruilverkave ling te Lettele zijn reeds heel wat leidingen gegraven. Volgens het overzicht van het hoofd van de technische dienst, ir. P. H. Bon, van de stand der verbe- teringswerken, is het graven van de leidingen door de aannemer Gebr. Van Willigen en Kelderman thans gereed gekomen. Het afwerken van de leidingen en vervoeren van de grond is begonnen en vordert naar wens. In de ruilverkaveling is 75 pet. van de aannemingssom verwerkt. In het gebied Witteveen en de Het verenigd college van het wa terschap Salland vergadert op dins dag 15 april a.s., 's avonds 8.00 uur in het waterschap-huis te Olst. Aan de orde komen o.a. de voorlopige vaststelling der herclassificatie ver beterd gebied, w alerbehcersingsplan- nen en uitvoering verbeteringswer- ken. Het dagelijks bestuur stelt o.a. voor, enige gebieden in Salland, die tengevolge van de gereedgekomen verbeteringswerken reeds merkbare waterstaatkundige en cultuurtechni sche verbetering ondervinden aan te wijzen als overgangsgebieden I en II. Het betreft in eerste instantie de voorlopige vaststelling van de aan wijzing lot overgangsgebieden I en II. Tot overgangsgebied I worden in totaal plm. 1305 hectare aangewezen, gelegen in de gemeenten Heil en - doorn (sectie E)Raalte (sectie H), De leden van de plaatselijke afde ling van de Bond van Chr. Platte landsvrouwen- en meisjes hielden don derdagavond 3 april in gebouw „Re- hoboth" een Paaswijdingsbijeenkomsf Na gebruikelijke opening door de presidente mevrouw Van Engbrink- Ramaker werd de door de Bond ui gegeven Paasliturgie ,.U Zij de glorie opgestane Heer" afgewerkt. Hieraan werd medewerking verleend door me vrouw Bulsink - Bakker (declamatie), mevrouw Aanstoot - Timmerman (schriftlezing) terwijl mevr. Schup- pert - Siukker de samenzang op het orgel begeleidde. Na de pauze bracht een aantal dames een zg. „zelfverzorgd" pro gramma waarvan zeer werd genoten. De geslaagde avond werd door me vrouw I-lammer - Pleysier met-dank gebed beëindigd na dat nog gezongen was gezang 39 vers 1 en 2. ??K Holten (sectie E) en Olst (secties B en F). Tot overgangsgebieden II worden gronden aangewezen in de gemeente Raalte (sectie H) tot een totale oppervlakte van plm. 120 ha. In hel afgelopen jaar zijn de vol gende gebieden zodanig verbeterd, dat herclassificatie van gronden kan volgen, t.w. A. gebied ten noorden van de spoorlijn RaalteN ij verdal (kad.gem. Raalte. Ommen en Hel- lendoorn); B. gebied ten zuiden van deze spoorlijn, onder meer de ruil verkaveling Luttenberg (kad.gem. Raalte en Hcllendoorn)Haarle-west (kad.gem. Raalte). Lombok en Lur- kenshock (kad.gem. Raalte en Hel- lendoorn), Witteveen en de Schaar- scn (kad.gem. Raalte. Diepenveen en Hellendoorn)C. gebied boven loop Zandwetering en Lettelse leidin gen (incl. de ruilverkaveling Lettel- se leidingen (kad.gem. Diepenveen, Bathmen en Holten): D. het gebied van de ruilverkaveling Broekland- Noord (kad.gem. Raalte) en E. ge bied W:oIbroeken, t.w. het 5e en 6e deel Soestwetering (kad.gem. Olst). De totale oppervlakte hiervan be draagt 7200 ha. Het dagelijks bestuur verzoekt het verenigd college de her classificatie in voren vermelde gebie den voorlopig vast te stellen. Schaarsen komt het graven van de leidingen binnenkort gereed. Begon nen is met het afwerken van de lei dingen en het verwerken van de grond, waarvan plm. 85 pet. reeds is vervoerd. De kunstwerken zijn ge reed en zullen door de fa. Broekert, voor de eerste maal worden opgele verd. Uit het overzicht blijkt, dat in de verschillende sectoren van de Soest wetering de werkzaamheden ten ein de beginnen te lopen. Alleen in deel VII is men nog niet zover en is een concept werkplan voor de kunstver- ken door de fa. Plalenkamp inge diend. In deel VI heeft de fa. Hege man de werkzaamheden gereed. De machinefabriek is met de installatie van de onderbemalingen begonnen. In het bemalingsgebied OlstWijhe is aannemer Jan Beens en Zonen, Genemuiden, met het grondwerk be gonnen (Zandwetering Olst Herxen). De fa. J. Hogenberg en Zn. heeft hier duikers en de tweede stuw ge plaatst. Nabij Boerhaar worden voorzieningen getroffen voor gemaal „B". Ook in de bovenloop Zandwetering (OlstDiepenveen) zijn duikers en stuwen aangebracht. In Haarle-West is men begonnen met het afwerken van de leidingen. Gezien de hoeveel heid herstelwerk en verwacht bij werk door ingezakte taluds, en reke ning houdend met het abnormaal late tijdstip waarop na de winter het werk hervat kon worden, is niet te verwachten, dat het werk op 1 mei a.s. geheel voltooid opgeleverd kan worden. Het grondwerk Lombok-Lurkens- hoek ondervond vertraging door voornamelijk weeromstandigheden, maar is niet achter op het voorge schreven werkplan. De fa. G. Schuurman moet hier nog vier dui kers leggen, terwijl de overige kunst werken nog moeten worden afge werkt. HOLTEN Xed.-herv. kerk 3.30 en 10.15 uur dhr. Klein Rensink uit Den Ham. 30 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk 9.30 uur ds. H. Vrug- gink em.pred. te Apeldoorn, 15 uur ds. A. IJkema van Almelo. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor de verbouw van de kerk. R.-k. kerkdienst 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-k. kerk za terdagavond 19.30 uur, zondagmorgen 8 uur en 10 uur. DIJKERHOEK Betnanië 10 uur dhr, A. Schfllevis. Collecte plaatse lijk jeugdwerk. OKKENBROEK Ned.-herv. kerk 10 uur dhr. J. Nijkamp van Deven ter, Het voetbalelftal en het grenswerpbal- tiental (meisjes) van de Dorpsschool hebben op het Paastoernooi in Goor beide een prachtige tweede plaats be haald. De meisjes werden winnaar in hun poule door drie klinkende over winningen (15-10. 5-0 en 15-0). In de finale moesten ze spelen tegen Die- penheim. Het werd een zenuwslopend gevecht want beide teams waren goed aan elkaar gewaagd. Diepen- heim liep uit tot 3-0; toen kwamen de Dorpsschoolmeisjes terug tot 3-3. Aan het eind van de maand maart 1969 waren in het gewest Deventer 466 mannen werkloos. Dit aantal komt overeen met 2 */o van de afhan kelijke mannelijke beroepsbevolking. Een maand terug waren 545 mannen zonder werk en een jaar geleden wa ren dat er 591, aldus blijkt uit het overzicht van het Gewesteijlk Ar beidsbureau te Deventer. Van het totaal aantal werklozen per eind maart waren 23 ingeschrevenen jonger dan 19 jaar en 55 in de leeftijd van 19 tot 22 jaar. De afgelopen werkloosheid kwam vooral tot stand door de toegenomen werkgelegenheid in de bouw- en daar mee verwante bedrijven na het slech te weer van de maand februari. De grotére werkgelegenheid komt eveneens tot uitdrukking in de toe genomen vraag naar arbeidskrach- mannen bedroeg eind maart van dit ten. De geregistreerde vraag naar jaar 607 tegen 543 per eind februari. Een jaar geleden werden 303 man nelijke arbeidskrachten gevraagd. Omdat een groot deel van de vraag gericht, is op ongeschoold personeel waaraan de landelijke arbeidsmarkt slechts zeer te dele kan voldoen, richtte de belangstelling van de werkgevers zich op buitenlandse ar beidskrachten. Teneinde de oncon- lroleerbai-c toevloed van buitenlan ders af le dammen, zijn per 1 april 1969 nieuwe richtlijnen voor het aantrekken van buitenlanders van kracht geworden. Gesplitst naar de gemeenten in hef gewest bedroeg het beschikbare aan bod van mannen als volgt: Tussen haakjes het absolute aanbod en het aanbod in procenten van de vorige maand: Deventer 321 is 2.0 (352 is 2.1 Bathmen 3 is 0.8 0,o (4 is 1.0 Diepenveen 24 is 1.5 (29 is 1.8 "o). Holten 20 is 2.2 (24 is 2.7 Olst 13 is 0.7 (21 is 1.1 ^n Raalte 85 is 3.2 (115 is 4.3 gemiddelde van het gewest 2.0 van de provin cie 3.4 van het rijk 2.2 In de provincie Overijssel waren de cijfers eind maart: Almelo 988 is 3.9 »o. Nijverdal 217 is 2.2 Deven ter 166 is 2.0%. Emmeloord 235 is 3.1 Steenwijk 252 is 3.7 Ensche de 2082 is 5.2 "n. Hardenberg 638 is 6.3 Hengelo 558 is 2.0 Kampen 2M is 2.4 A», Dronten 16 is 0.5 A», Oldenzaal 464 is 3.6 0 o en Zwolle 578 is 2.4 S. Aanbod en vraag in enige belang rijke beroepsgroepen in het gewest Deventer waren als volgt: bouwvak arbeiders 74 - 31. metaalbewerkers 39 - 210, Textielarbeiders 2 - 24. levens- en genotmiddelenbereiders 3 - 74, kantoorpersoneel 26 - 42, per soneel in algem. dienst (incl. losse arbeiders) 26 - 15 minder geschikten (aanbod) 171. In de laatste minuut kon Diepenheim het winnende doelpunt scoren. Trots en tevreden mocht Willie Veenstra. de aanvoerdster, de tweede prijs in ontvangst nemen. Een prachtig resul taat wanneer men weet dat acht ploegen aan de wedstrijden deelna men. De jongens zaten samen in een pon! met de o.l.s. Dijkerhoek, School met de Bijbel. Holten: Chr. Nationale School te Goor en de Gijminkschool te Goor. Met zeven wedstrijdpunten werden ze poule winnaar. Donderdag 10 april moesten ze in de finale aantreden tegen de andere poule winnaar de RK van Heeckerenschool te Goor. Hoew de Dorpsschooljongens vochten a leeuwen konden ze toch niet verhinde ren dat ze een 1-0 nederlaag leden. Sportief namen ze hun verlies en fe liciteerden ze de overwinnaars met de eerste prijs. Jan ten Velde, de aanvoerder van het Dorpsschoolteam mocht voor h- school een prachtige medaille in ont vangst nemen. Het vervoer van de jongelui die aan de wedstrijden in Goor deelna men had plaats met auto's van enke le enthousiaste ouders en het per neel van de Dorpsschool. Het was een heel fijn toernooi met veel plezier, prachtige resultaten en schitterend weer. Burgem. en wethouders van Holten maken bekend, dat ingevolge het be paalde in artikel 7, lid 4 van de "„Ver ordening op de heffing en invorde ring van een hondenbelasting in deze gemeente een ieder aan wie een aangiftebiljet is uitgereikt of toege zonden, verplicht is de daarin ge stelde vragen duidelijk en zonder voorbehoud naar waarheid te beant woorden, de aangifte met zijn hand tekening te bekrachtigen en het bil jet binnen 14 dagen na de datum van uitreiking of toezending ter gemeen te-secretarie te bezorgen of te doen bezorgen. Een ieder, die aan deze verplich ting nog niet heeft voldaan, wordt verzocht zo spoedig mogelijk alsnog hieraan te voldoen. Holten, 11 april 1969 Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Burgemeèster en wethouders van Holten maken bekend, dat in een op 8 april 1969 gehouden openbare ver gadering van hun college zijn uitge loot de obligaties nrs. 31 en 52 van de obligatielening 1952, oorspronke lijk groot f 60.000,00. Het bedrag dezer obligaties is op 1 mei a.s. betaaibaar gesteld bij de gemeente-ontvanger tegen inwisse ling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is op 1 mei a.s. betaalbaar gesteld tegen inwis seling van rente-coupon nr. 17. Holten, 10 april 1969 Burgemeester en wethouders van Holten. W. H. Enklaar,- burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten zijn voornemens voor het ko mende zomerseizoen te verpachten de navolgende standplaatsen langs de openbare weg voor ijskarretjes 1. aan de Forthaarsweg bij steen 18 en 2. aan het einde van de Forthaars weg. tegenover de woning van de fam. Tant. De juiste plaats van de karretjes wordt door of vanwege de groeps commandant der rijkspolitie aange wezen. De inschrijvers dienen er re kening mede te houden, dat de te plaalsen karretjes geen ontsiering van het dorp of het landschap mogen vormen. Zij moeten overigens ten genoege zijn van het gemeentebe stuur. Inschrijvingen, met opgave van de tijdsduur (in het seizoen) en pachtsom worden uiterlijk 18 april a.s. ingewacht ter gemeentesecretarie De aandacht van belanghebbenden, die een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en andere kleine eetwaren wensen in te nemen op particuliere grond, wordt er op gevestigd, dat zij daartoe eveneens uiterlijk 18 april a.s. een verzoek bij het gemeente bestuur moeten indienen. Bij de beoordeling van deze ver zoeken zal o.m. nauwlettend worden nagegaan of door het innemen van de standplaats verkeersbelangen zou den kunnen worden geschaad. Holten, 9 april 1969 Burgemeester en wethouders voornoemd. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris 's Ochtends van 9 tot 10 uur. be halve op woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30- 19.30 uur in het Groene Kruisgebouw telef. 1436. Zaterdag 12 april t.m. vrijdag 18 april (buiten de diensturen) elektra: H. Huisman, Kolweg 42, tel. 1498; Gas: W. C. v. d. Weerthof, Voors- boerstraat 3, tel. 1793. Voordat de Holtense kunstenaar Kees Stoop de plastiek bij de o.l. Kolschool vervaardigde, maakte hij een heel andere symboliek bij de Huishoudschool ..De Noordenbarg". dat men hier boven vindt afgebeeld. De op een stenen poer geplaatste plastiek stelt een gestyleerde vogel voor. De heer Stoop heeft hiermede symbolisch willen verbeelden, dat de meisjes op de scliool nog vast mtten aan alles. Zij willen wel uitvliegen., maar kunnen nog niet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1