PLAN DORPSKERN MET INWONERS BESPROKEN nieuw partijbestuur Overijsselrit stelde teleur voor deelnemers Afdeün P.v.d.A. SLECHT CONTACT TUSSEN JEUGD EN HERV. KERKERAAI) Opening van zaken. Eerste hearing in Amicitia Tijd en afstand klopten niet afd. Overijssel A.N.W.B. Verhouding goed maar... Jaarvergadering Padvinders niaaklen Holler berg schoon Sluit de rijen. ^r$dag 4 april 1969 S lull rs In het afgelopen jaar kwamen in eigendomsrecht is in Nederland een heilige zaak. Het uitvoeren van het komjöan zal wel 20 jaar vergen en men behoeft met verbouwing en uit breiding. mits niet buiten de rooi lijn. beslist daarop niet te wachten, verklaarde hij. De heer Stoop formuleerde bezwa ren tegen het doortrekken van de huidige E-8 door de Holterenk. Het ..doodsbericht van de Holterenk" noemde hij dit plan. Gelegd dicht langs de spoorlijn zag de heer Haje- ma daarin landschappelijk geen be zwaar. De vrees van de heer E. D. Vin cent. dat men in de Beuseberg een derde industrieterrein zou moeten plannen, achtte hij niet gerechtvaar digd. Het industrieterrein in De Haar is groter dan de geschatte behoefte. De heer Kaan. informeerde nog naar een verbinding uit het dorp naar het villaterrein Lpok. W. Rensen (Holten) start zijn motor om de diepe ge- meentekuil op de Holter- berg in te duiken. in cfe Partij van de Arbeid terug te vinden. Het partijbestuur heeft aan de le den van de gewestelijke besturen het verzoek gericht de afdelingen te be zoeken, want de contacten met de af delingen zijn momenteel het meest nodig. Naar aanleiding hiervan werd besloten binnenkort opnieuw te ver gaderen ën daarvoor een partijbe stuurder uit te nodigen. De heer Kaan bracht vervolgens een uitvoerig verslag uit van het in het congres behandelde en voorge vallene. waardoor de leden een toch wel heel andere indruk kregen dan uit sommige krantenverslagen. Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer G. W. Kna pen. bleek dat de inkomsten f 1313.61 en de uitgaven f 1293.86 hebben be dragen zodat er nog een batig sal do uit de bus .kwam van f 14.75. De heer Knapen yverd nede voor het p- halen van de contributie dank ge bracht. Voor de gewestelijke voorjaarsver gadering op 3 mei te Hardenberg ga ven zich enkele deelnemers op. Ilij het bespreken van de gemeen tepolitiek bleek, dat veel leden nog niet zo erg best te spreken zijn over de huisvuilophaaldienst. De gemeen te had zelf beter en goedkoper de model-emmers kunnen leveren en bovendien duurt het te lang voordat het erove vuil wordt opgehaald. Men sprak over het verstrekken van gro te plastic-zakken en beklaagde zich er over. dat op sommige Dunten de mensen een heel eind met hun em mer moeten sjouwen willen zij hem geledigd zien. Ook klaagde men over de aansluiting van de zijstraten op de rijkstraverse door het dorp. die op tal van punten veel te ongelijk i». Van links naar rechts, wet houder Klein Velderman, burgemeester mr. Enklaar, ir. Hajema en het raadslid Kaan. een brok natuurschoon vormt naar zijn ..grootje", meende hij. Hij zou liever naar het westen wil len uitbreiden, waar oorspronkelijk de sportvelden waren gepland. Uit voerig was de heer Ten Berge nog ingegaan op de inspraak van de Holtense Handelsvereniging, die ech ter maar een ..kale kaart" had ont vangen en geen cijfers omtrent de bebouwingsmogelijkheden. Hij wilde voorts voorkomen', dat in een gesa neerd winkelpand niet opnieuw een zaak gevestigd kon worden. Ir. Hajema beantwoordde hem en ook later de andere vragenstellers en discussianten uitvoerig. Het Een eventuele, verdere uitbreiding van het dorp zag ir. Hajema ten oos ten van de Rijssen seweg, tussen de ze en, de Landuwerweg. De Loker enk zal gespaard blijven. Een klein gedeelte van de Beuseberg aansnij den voor woongebied wordt altijd geen nederlaag, meende hij. Een nieuw viaduct, na verlegging van de Dorpsstraat achter slagerij Kalfslérman langs, zit er t.z.t. in, antwoordde ir. Hajema op een des betreffende vraag. Er komen hier eeréV al voetgangers en rijwieltun- nalW De aanleg zal in fasen moeten geschieden. /Een plein staat en valt met de banden, verklaarde hij verder nog. Het geprojecteerde plein, met op de achtergrond het gemeentehuis, is 40 bij 80 mei'.*", met een perspectief tekening en maquette zal men de si tuatie beter kunnen bezien. Ten noorden van de Dorpsstraat, op de hoek van de Kolweg, is een par keerruimte ontworpen met als ach tergrond winkels. Door mevrouw Stukker-van de Ridders, de heren H. Schuppert. H. Achterkamp en mej Ter Borg wer den nog vragen gesteld. Laatstge noemde drong aan op meer groen, dat zij teveel mist in het Kolplan. Er komt een groenplan voor het hele dorp. verklaarde de burgemees ter. die sprekers en inleider dank bracht voor hun bijdrage voor deze geslaagde avond. De Overijsselrit 1969 is zaterdag een teleurstelling geworden voor de deelnemers. Dat komt doordat de Rijssense motorclub, die de verzorging van een gedeelte van het tachtig kilometer lange par koers had, 'n lelijke steek heeft laten vallen. Eén van haar klokken wees n.l. een tijdverschil van 1 uur en 3 minuten aan, maar boven dien bleek het tracé tussen controle 8 en 9 geen 8.2 km, maar 20.2 km lang te zijn. Dat openbaarde zich, omdat alle rijders te laat aan deze laatstgenoemde tijdcontrole arriveerden. Er zat toen voor de organisatiecommissie niets anders op om voor de rijders, die drie maal het parkoers moesten rijden, één ronde te laten vervallen. Dit bracht echter mee, dat deze trainingsvoorjaarsrit nu niet kan mee tellen voor het kampioenschap der KNMV. Op de Holterberg deed zich een on verkwikkelijk incident voor, doordat de vertegenwoordiger van een der grondeigenaren met een jachtopziener kwam aanzetten, die de rijders wilde bekeuren, die door een diepe grint- kuil kwamen. De M.A.C. "De Holter berg" was geheel te goeder trouw, want het was haar ondanks vooraf- Op dc forumavond van de CJV De Vriendenschaar, die het afgelopen weckend in het gebouw Irene gehou den werd en waarop een forum uit eigen leden schriftelijke vragen be antwoordde, gaf één van de vragen stellers als zijn mening, dat van al het geld. dat naar Biafra gaat nog niet de helft op z'n plaats komt. Men zag liever, zo bleek bij de discussie, dat liet geld wordt besteed aan scholenbouw en landbouwscho- ling, zodat de bevolking door te wer ken, haar eigen voedsel zou kunnen verbouwen. Diegenen, die hiertoe niet in staat zijn, moeten wel ge steund worden. Verder moeten er naar dc mening van de CJV-ers be tere wegen worden aangelegd en on derwijskrachten worden gekweekt uit eigen bevolking. Bij dc vraag over de verhouding kwam men tot de uitspraak, dat die van de kerkeraad jegens de CJV verhouding behoorlijk goed is. maai het contact is slecht. Met de jeugd raad ligt de situatie iets gunstiger. Over het gevecht tussen enkele Holtense jongens en de opperwacht meester der rijkspolitie, de heer Poll Jonker, luidden de reacties ongeveer van slap, misselijk tot een zeer "laffe streek. Het politiegezag moet v den gehandhaafd. Enkelen zeiden zelfs, dat de politie nog meer voegdheden moet hebben. Sexuele voorlichting Op de vraag, wanneer seksuele voorlichting moet beginnen, waren de meesten van mening, dat dit op zeer jonge leeftijd noet beginnen bijvoorbeeld op 3- of 4-jarige leeftijd Jonge ouders zouden gemakkelijkei kunnen voorlichten dan oudeven. Hiervoor moet durf getoond worden. De meeste ouders behandelen dil verkeerd, meende men. doordat de jeugd geen voorlichtingsboeken mag lezen en dex-gelijke. Op straat horen de kinderen al veel en hierdoor krij gen zij nog meer behoefte aan voor lichting. ,,Bij ons op de jongensclub is dit heel goed te merken. Telkens komen vragen op dit gebied van de jongens naar voren", zo werd ge zegd. Als laatste werd gediscussieei'd over de kerkgang van de jeugd. Dat de jeugd zo weinig in de kerk komt, was volgens de leden een gevolg van schaamte tegenover vrienden en o.a, wegens uitslapen als men zaterdags avonds was wezen dansen. Ook de opvoeding had een grote invloed. Vroeger werden de jongeren naar de kerk gestuurd, dit zakt echter ook af. Enkelen meenden, dat zij wel ge loven konden zonder dat zij naar de kerk gingen. Een ander voegde er aan toe. dat er juist dan een grote behoefte aan meer contact met de kerk zou ontstaan. Verder werd ge zegd. dat de kerkdiensen moeten worden gemoderniseerd, bijvoorbeeld geen kerkdïénst van een uur of vijf kwartier, maar van hoogstens een half uur. Ook de preek kon dan kor ter en bondiger worden, zodat betel en aandachtiger geluisterd wordt. Ook moet er op de club en in de buurt meer worden gediscussieerd over God en de kerk. De avond werd geopend door voor zitter Jan Markvoort met Gez. 53 vers 1 en 2. waarna hij in gebed voorging. Het bijbelgedeelte handel de over Marcus 14: 12-24 Er werd koffie geschonken en aangekondigd, dat er op vrijdag 18 april een dróp ping zal worden gehouden. gaande informatie niet bekend, dat het perceel grond, waarin deze grint- kuil, die vroeger aan de heer Jansen (De Zandkonfng) in Rijssen behoorde in andere handen was overgegaan. Later trokken de heren bij, maar toen had men het parcours al om de zandkuil heengeleid. Van de 165 motorrijders, die inge schreven hadden verschenen er 's morgens 135 in Haarle aan de start waar de heer Winkel uit Vriezenveen, sportcommissaris der K.N.M.V., hen vanaf 9.00 uur in verschillende klas sen liet vertrekken. Door het droge voorjaar was het traject van plm. 80 km., dat door de senioren driemaal en door de junio ren en brommers tweemaal moest worden afgelegd, niet zo zwaar. Al leen de diepe grintkuilen op de Hol terberg en de Rijssenseberg vormden voor sommige rijders en mei name voor de zijspanklasse, toch wel een lastige hindernis. Lang niet alle deel nemers haalden dan ook de finish bij hotel "De Haarlerberg"in Haarle, waar de organisatie commissie haar intrek had genomen. Dick Muller kreeg in de Beuse berg een dèfecte cardanas. Liet z'n andere motor uit Rijssen komen. Repareerde de zaak en wist toch nog binnen het gestelde tijdslimiet de finish te bereiken. Maar het koste hem 20 strafpunten. Behalve de heer Winkel was hier als vertegenwoordiger van 't KNMV- bestuur aanwezig, het bestuurslid de heer Rins de Groot en van de afde ling Overijssel de voorzitter en se cretaris de heren A. R. van der Wol- de en H. J. Ezendam. Mej. Voskamp uit Almelo verzorgde weer de admi nistratie. De voornaamste uitslagen van dit wat bedorven motorsportevenement luiden als volgt: Klasse F: junioren tot 50 cc: E. Vos, Rijssen "Kreidler cn G. J. ten Hove, Rijssen op Ziindapp 0 straf punten. W. Kelder. Nijverdal, DKW, 13 straipunten, G. Ligtenberg. Hellen- dooin Zündapp 40 strafpunten. Klasse G junioren boven 50 cc: W. ter Harmsel, Rijssen, Sachs, R. Man- lel. Doorn. Zundapp-A.G.S. en T. Eg- gink, Vorden, Kreidler 0 strafpunten. Klasse H junioren 51 tot en met 100 cc: A, ,J. van Dijk, Doodewaard, Zündapp, 3 strafpunten, D. A/Ioge- zomp, Lochem, Bati en W. Tóp, De venter, Zündapp 4 strafpunten. Klasse 1, junioren 101-175 cc: H. M. Stuivenberg, Zelhem AGS, B. Balk, Diepenveen, Husquevarna, J. Lanting Klazinaveen CZ, G. Harkink, Lochem, Herculaes en J. A. Heijink, Harfsen, Maico, allen 0 strafpunten. Klasse J. junioren boven 175 cc: E. H. Tuller, Harfsen, Jav,a. W. Biel- derman, Vorden, Maico, E. G. van der Woerdt, Doorn, Maico, W. Bus- sink, Almen, Jawa, allen 0 strafpun ten. Klasse K. senioren tot en met 50 cc: W. van der Meulen, Appelscha, Bala- vus 3 strafpunten. Klasse M., senioren 10! tot en met 175 cc: X. C. van Rijssel, Den Haag, Puch 0 strafpunten, J. Wermink, Hel- lendoorn, AGS 0 strafpunten, J. Schenk, Westzaan, Husquevarna 2 strafpunten en G. W. Elbert, Henge lo, Morini 3 strafpunten. Klasse N. senioren boven 175 cc: J. van Dobben. Nieuwkoop, Yahama 0 strafpunten, T. J. Jansen, Ruurlo, Husquevarna 0 strafpunten. P. G. J. Bergsma, Hummelo, Husquevarna 1 strafpunt. Klasse M. zijspannen: D. Gijsbert- sen- Doorn. BMW', 8 strafpunten, DJ Muller. Holten (met J. Bak, Rijssen) 20 strafpunten. Met het. oog op het paasbezoek is de Holterberg het afgelopen week einde door zestien padvinders gezui verd van papier er. ander afval. De jongens hebben vorige zaterdag acht plastic-zakken van 150 liter met al lerhande rommel bij elkaar gezocht in de contreien waar veel publiek en dagjesmensen komen. Het initiatief is ook dit keer weer uitgegaan van de heer C. G. Bal, cle eigenaar van de ijs- en chocolade tent ,,De vijftien manden". Hij heeft hen voor dit goede werk een bedrag van f 50,- geschonken voor het aan schaffen van gaspotjes, die zij ge bruiken, wanneer zij in de vakantie uit kamperen gaan. De heer Bal heeft zelf 45 manden of korven aan paaltjes staan, waar het publiek het afval in kan deponeren. Maar niet iedereen ziet 'iel nut nog in, de na tuur vrij te houden van allerlei af val. Het devies van Bal is: „Een schone berg krijgen, maar ook hou den." Een loffelijk streven, dat waardering verdient. Van de gelegenheid om inzage te nemen van de planologische ontwikkeling der gemeente en in gedachtenwisseling te treden met of vragen te stellen aan haar stedebouwkundige ir. Hajema is dins dagavond in Amicitia een goed gebruik gemaakt. In de aankondi ging van het gemeentebestuur was alleen vermeld, dat het zou gaan om het bestemmingsplan voor de kom van het dorp (sane ringsplan), maar op het podium stond ook een hele duidelijke kaart hoe het dagelijks bestuur zich. o.a. geleid door zijn adviseur, zich de ontwikkeling van het gehele dorp voorstelt. Burgemeester, mr. W. H. Enklaar, zei in zijn openingswoord, dat dit de eerste hearing was, die door de gemeente werd gehouden, in zijn slotwoord bleek duidelijk, dat dit zeker niet de laatste zal zijn. Hij vond het jammer, dat er nogal wat stoelen leeg stonden, maar anderzijds verklaarde hij zich zeer ingenomen, dat ruim hon derd belangstellenden naar Amicitia waren gekomen. Aan de tafel voor het podium hadden naast de burgemeester, de Avethouders, de gemeente-secretaris en de directeur gemeentewerken plaats ge nomen. Er is heel wat afgepraat over het komplan en over het concept ont wikkelingsplan van het gehele dorp. nadat ir. Hajema een inleiding over de stedebouwkundige aspecten in het verleden en van dit ogenblik had ge houden en met name van het kom plan een toelichting en enkele cijfers had gegeven. In het conceptplan is 150 meter straatilengte geprojecteerd, waardoor bruto 2.000 m2 winkelruim te beschikbaar zal komen, genoeg tot plm. 1985, wanneer Holten 10.000 inwoners zal tellen, met de bestaan de ruimte tezamen vormende 6.000 'vierkante gieter. In de tweede fase, wanneer de gemeente 15.000 inwo ners zal telien, kan deze oppervlakte worden uitgebreid tot 9.000 m2 bru to. Wat de parkeerruimte betreft, is het plan berekend op 6.000 m2 voor plm, 250 auto's op kleine verspreide parkeerplaatsen. Deze ruimte kan in eerste instantie worden uitgebreid tot 10.000 m2 en in de tweede fase tot 15.000 m2. Deze ontwikkeling zit er in, omdat Holten al jaren een vestigingsover schot heeft. Zij zal uitsluitend moe ten plaatsvinden ten zuiden van de spoorlijn Deventer-Almelo. Overigens betreft het hier nog slechts een schetsplan en is er nog niets defini tief vastgelegd. Ir. Hajema noemde drie factoren, waaraan het komplan moet voldoen: le een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van dc dorpskern; 2c het bewaren van karakteristieke punten en 3e hel voldoen aan dc verkeersbehoefte mei ,oa. parkeer gelegenheid. Het drukke verkeer kan door ontworpen straten buiten de dorpskern worden gehouden, o.a. door een nieuwe Larenseweg en zuid oost-verbinding. In zijn visie op het verkeer heeft ir. Hajema een paral lelweg langs de noordzijde van de spoorlijn ontworpen door de Holter enk, waartegen bij de discussie nog al wat bezwaren werden ontwikkeld, omdat men bevreesd is, daar door de schoonheid van de enkgronden aan te tasten. De stedebouwkundige ziet dit als een meer verwijderd toekomstbeeld. Hij bleek sterk geporteerd te zijn voor een. dorpshuis onder het nicAiw- te bouwen' gemeentehuis, met o.a. een burgerzaal; waarmee niet ieder een en met name'het raadslid Ten Berge het .lang niet eens was. In de gemeenteraad heeft hij daarvan al enkele malen blyk gegeven. Dé heer Ten Berge sprak over onrust onder de zakenmensen, omdat zij graag willen weten, wat 'er met hun panden gaat gebeuren. ITij had bezwaar tegen de geprojecteerde panden ten noorden van de hervorm de kerk en wilde daar een betere af buiging naar het te vormen dorps plein. waarin hij later door anderen min of meer gesteund werd. Ir. Hajema zegde toe een maquet te te zullen doen vervaardigen, waardoor men een beter inzicht krijgt in de ruimtewerking. Voorts wenste hij meer openheid, zodat er in het drp meer wandelgelegenheid zou ontstaan door het op enkele plaatsen openbreken van de bebou wing. Als men na De Haar het noor delijk deel van de Beuseberg zou i aanpakken, zoals op het schetsplan I is vermeld, is de Beuseberg die Overijssel twee recreatieschappen van de grond. De gemeentelijke over heden in cle provincie bemiddelden in gemeenschappelijke regelingen cle in spanningen, welke zij willen ontwik kelen bij het tot stand brengen van recreatieve voorzieningen. Het recreatieschap Sallancl en het recreatieschap Twente zijn uit het papierstadium getreden. Opdrachten tot het maken van z.g. ontwikkelings plannen zijn inmiddels verstrekt. Aldus deelde de heer W. H. Enk laar, afdelingsconsul, mee tijdens de vergadering van de afdeling Overijs sel van dc iANWB die zaterdag 29 maart in hotel Herikerberg te Mar- kelo werd gehouden. Ten aanzien van het ondeiwerp waterrecreatie deelde de consul mee dat samen met de KVNWV -bezwaar is gemaakt tegen het plan tot het vestigen van een grote elektriciteits centrale aan de mond van de IJssel. omdat zulks een ernstige aantasting zou betekenen van het Kampeit-iland en het natuurlijke gebied buitendijks. Met hel Staatsbosbeheer werden voorts plannen besproken voor het maken van meer ligplaatsen, vaar wegen en bruggen in het waterge bied van deze provincie t.b.v. de wa terrecreatie. Verwelkomd werden de consuls die sinds vorige afdelingsvergadering zijn benoemd: de heren G. Groenen- daal te Kuinre, mr. L P. H Sche pers te Tubbergen, A. W. M. van Orsouw te Borne, alsmede water consul J. Kuik te Blokzijl en kam- peerconsul W. D. Waller te Wierden. Dc afdeling Holten van cle Partij van de Arbeid heeft besloten een brief te zenden aan het nieuwe par tijbestuur, waarin adhesie wordt be tuigd met het besluit van het partij bestuur om onder leiding van Dr. Ir. A. Vondeling als een homogene ploeg op te treden, waarmede de afdeling echter niet wil zeggen, dat deze een heid ook eenstemmigheid zou moeten inhouden. De afdeling sprak bij voorbaat haar afkeuring uit over het eventueel opereren van Democratisch Appèl als een afzonderlijke of zelf standige groep binnen de partij en van welke stroming dan ook. Dat be sluit werd genomen in de vorige week vrijdagavond in hotel Holter- man, onder voorzitterschap van de heer J. H. van der Harst gehouden ledenvergadering. Deze zei in zijn openingswoord, dat het congres de partij een slech te dienst heeft bewezen, door met zijn ongenuanceerd optreden de po litieke tegenstanders de gelegenheid te geven zich als wolven op de soci alistische partij te werpen. Hij ver klaarde, dat men zeker uit de impas se zal geraken door vertrouwen te stellen in het nieuwe partijbestuur. In zijn jaarverslag deelde de se cretaris. de heer L. Kaan. mee. dat in het afgelopen verenigingsjaar drie ledenvergaderingen werden gehou den. die niet zo bijster best bezocht waren. Men zou mogen verwachten, aldus de verslaggever, dat ieder be langstelling zou tonen in het werk van de partij zijner keuze. Aanvan kelijk is het ledental wat teruggelo pen. maar de laatste maand hebben zich weer nieuwe leden aangemeld en blijken-de kiezers hun vertrouwen Bovenstaande situatieschets geeft enigszins een beeld van de nieuw te vormen dorpskern van Holten. De horizontale donkere lijn is van links naar rechts de Dorpsstraat en Oranjestraat. De verticale lijn vormt van onder naar boven de Larenseweg en de Stationsstraat. De stippellijn (rechts onder) is de Tuinstraat. De gebouwen linksboven zijn de geref. kerk en het bestaande gemeentehuis. Het gearceerde gebouw is het nieuwe gemeentehuis, dat de achtergrond vormt van het toekomstige plein, terwijl de ivat donkere lijnen aan weerszijden daarboven de begrenzing van het plein vormen. Rechts staat de hervormde kerk en daar- onder het gebouw Irene en de openbare kleuterschool aan de Tuinstraat. De bestaande gebouwen, die nun nog aan het Smidsplein staan zijn met hele dunne perceelsgrenzen misschien nog niet herkenbaar. Het plein wordt 40 meter breed en 80 meter diep. Aan de noordzijde van de Dorps straat is een parkeerplein ontworpen ten ivesten van de Kolweg met op de achtergrond winkelpanden. Daartegen richtten zich ook nogal bezwaren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 3