Juffrouw Van de Ridder nam afscheid van Espelosc school Holtense jeugdspelers trip naar Engeland maken GEEN VOLLE HOTELS MET PASEN GOD GRIIPT IN Palmpaasoptocht trok door Kolcomplex Scholierenvoetbaltoernooi Wel ?tips voor vakantiegasten' ONZE AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Gevonden en ver] oren voorw crpen Veel toespraken en geschenken De VVV verwacht: Officiële publikatie UITLOTING OBLIGATIELENING SLUITING WOONWAGEN KAMP Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Van de Here is dit geschied, liet is wonderlijk in onze ogen (I 4-12 APRIL Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Vrijdag 4 april 196# Jaargang 21 - No. 14 Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Iedere mm meer f 0,12 Advertentieprijs 1-15 mm Paasmaandag 7 april 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Woensdag 9 april 10.45 uur: Filmavond Hervorrfide Vrouwengroep Holten in het ge bouw Irene. „Komt allen luidt de oproep. Vrijdag 11 april 90.00 uur: Jeugdappèlavond in het gebouw Irene (zie adv. en ber.) Maandag 14 april 80.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegel Club „H.P.C." in café ,,De Waag". Dinsdag 15 april 80.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond' van Plattelands vrouwen in café ,Het Bonte Paard' 20.00 uur: Jaarverg. Vei'. ,1-Iet Groe ne Kruis' in hotel Holterman. Woensdag 16 april lfl.00 u v.m.: Voorjaarsverg. Gewest Overijssel van de Nederl. Bond v. Plattelandsvrouwen in de Buiten sociëteit te Zwolle. Donderdag 17 april 19,30 uur: Dia-avond in d'e hal van de Dorpsschool. Dinsdag 22 april 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehui ze. 80.00 uur Algemene ledenvergadering Coöp. Raiffeisenbank in hotel Hol terman (zie adv.) Zaterdag 24 april 9.00 uur vrn.: Aanvang lompeninza meling in het dorp en naaste om geving ten behoeve van H.M.V. ZONDAG 6 APRIL (le PAASDAG) HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur past. medew. dhr. A. Schellevis (mede werking kerkkoor): 10.15 uur past. medew. dhi A. Schellevis. Collecte: Algemeen Kerkewerk. 8.00 uur Jon- gerendienst in Irene (Paasappèl). Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp; 15.00 uur ds. D. de Boer van Hellendoorn. Tijdens de Paasda gen is het ene offer voor Algemene Christelijke doeleinden. Bij de uit gang collecte voor verbouw van de kerk. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN. R.-K. Kerk: Zaterdag. 5 april 20.00 uur (Paaswake); zondag, 6 april 8 00 uur en 10.00 v.m. DIJKERHOFK Bethanië: 10.00 uur ds. C. C. Ad- dink. Collecte: Algemeen Kerke werk. OKKENBROEK. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. Osmga (m.m.v. het kerkkoor): 14.00 uur. Paasdienst Zondagsschool voor jong en oud. Tijdens de Paasdagen jn alle diensten paascollecten. MAANDAG 7 APRIL (2e PAASDAG) HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. Polhuijs van Colmschate. Collecte: Algemeen Kerkewerk. Geref. Kerk: 9.30 uur Zangdienst tn.m.v. de dames Riek Bolink-Lande- weerd en To Landeweerd. R.-K. Kerkdienst: 9.30 uur in het gebouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN. R.-K. Kerk: 8.00 uur en 10,00 uur.. OKKENBROEK. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds C. C. Addink van Holten. Zevenentachtig kinderen hebben zaterdagmiddag voor Palmpa sen deelgenomen aan de palm- paaswedstrijd en -optocht. De keuring had plaats op Kalfster- mansweide, niet op maar achter de muziekkoepelom wat in de luwte te komen. De kinderen defileerden langs de jury. die bestond uit mevr. C. P. K. En klaar-van Andel. mevr. I. Ja- link-Dubbeldam en de heer W. ten Berge. Er was dit jaar min der werk gemaakt van het op tuigen van de palmpasens dan vorig jaar, toen er niet minder dan 160 deelnemertjes waren. Het geld voor de prijzen be staande uit waardebonnen werd beschikbaar gesteld door de bei de Oranjeverenigingen, de Hol tense Handelsvereniging, de VVV en enkele particulieren. De heer B. H. Brouwer heeft de gevers en geefsters en de jury voor de microfoon van Radio Ter Harmsel dank gebracht. Onmiddellijk na de keuring werd met de drumband en het muziek korps van HMV voorop een optocht door het Kolcomplex gehouden waar voor van alle kanten belangstelling bestond. De commissie, die deze wedstrijd en optocht organiseerde heeft toch wel succes gehad met haar initiatief, want er was ook nu weer veel zorg en moeite besteed aan de palmpa sen. De prijzen werden als volgt toege kend: zwaantjes: 1. Gebientje Riet dijk. 2. Sophietje Rietdijk. 3. Dinie ter Harmsel. 4. Johan Tijink: krake lingen: l. Femmie Lammers. 2. Ka rin Jalving. 3. .Janet Gervedink Nij- huis en 4. Anton Bulsink. De initiatiefneemster mej. W. E. Geboren: Anita dv J Stam en J Snellink, Look 52. Overleden: B Vossebeld e.v. Klein Teeselink 75 jr, Neerdorp 13. Ondertrouwd: W. Eikenaar, 21 jr. Hellendoorn en D J Aaftink, 20 jr, Burg. v. d. Borchstr. 3. Gehuwd: G D Tuitert, 23 jr.. H. J. Wansinkstr. 12 en B Paalman, 22 jr, H. J. Wansinkstr. 8. Bevolking Ingekomen: R Back en gez. van Utrecht naar Holterberg 43, M L H T Leurink-Wagenmans van Dalfsen naar Look 94, C Klein Hesselink en gez. van Maasland naar Pannenbak- kersstr. 12, J Tuin van Winschoten naar Schoutenstr. 12. Vertrokken: G Veldhuis en gez. v. Haai'straat 6 naar Hellendoorn, A ter Horst-Scheper van Holterbroek 12 naar Deventer. G Ga/.an van Bushof straat 5 naar Amsterdam. Gevonden: Lederen armband, sleu telring met sleuteltjes, schroeven draaier. Verloren: 1 bruine glacé dames handschoen. De schoolkring Espelo heeft vrij dagmiddag in het gebouw Het Tref punt op bijzonder hartelijke wijze af scheid genomen van mej. E. van de Ridder, die na 23 jaar het onder wijs aan de tweemansschool aldaar gediend te hebben thans met ver vroegd pensioen is gegaan. Dat ging in tegenwoordigheid van prak tisch alle ouders, burgemeester mr. W. H. Enklaar. ds. C. C. Addink: met juffrouw Van de Ridder in een versierde stoel, naast haar familie leden met lal van toespraken en geschenken gepaard. Voorzitter H. Jansen van de outlcr- eommissie bedankte in hartelijke be woordingen voor hetgeen de juffrouw in al die jaren voor het onderwijs gedaan heeft en bood haar namens rle schoolkring een draagbare radio aan. De Espelose dichter en landbou- wer M. Krikkink (Hommels Mans) had een mooi afscheidsgedicht ge maakt, dat door hqt oudercommis- sieiid Wim Vruggink leuk werd voor gedragen en dat wij hiernaast af drukken. Het hoofd der school, de heer F. J. Hol, las per si. een Sri" IP voor van de inspecteur van het lager onderwijs, de heer M. Jansen, die wegens exa mens verhinderd was zelf te komen en met waai'dering dankte voor het onderwijs van. mej. Van de Ridder. Ook het voormalig? hoofd, de heer H. J. Hiddink, thans inspecteur van het gem.onderwijs te Groningen, v verhinderd zelf te komen en zond zijn beste wensen: evenals mevrouw Pleiter, de weduwe van het voorma lige hoofd, de heer J. H. C. Pleiter. De heer Hol dankte voor de prima samenwerking. Drieëntwintig jaar en vijf verschillend! hoofden „ver sleten", dat heeft nog nooit iemand gedaan, mez'kte hij tot grote vrolijk heid qp. Henk Reilink. lid der oudercom missie en Bertha Schippers ontbr; ken. wegens verblijf in het zieken huis. deelde de heer Hol nog mede. Hij dankte voor hetgeen de scheiden de onderwijzeres voor zoveel kinde ren gedaan heeft. Burgemeester mr. Enklaar wilde juffrouw Van de Ridder loven, dat zij zelf nu de last der jaren begint Wolters verzocht ons nog dank te brengen aan alle deelnemertjes en belangstellenden, dat zij gehoor heb ben gegeven om dit oude gebruik in ere te houden. Niét iedereen kon na tuurlijk een prijs winnen. De jury aan het werk. V.l.n.r. de heer W. ten Ber ge, mevr. Jalink en mevr. Enklaar. Een vroege Pasen en de gure weersomstandigheden van de laat ste weken hebben het voor veel mensen minder aantrekkelijk ge maakt om naar buiten te gaan en in de bossen hun paasvakantie door te brengen. Dit is dan ook de reden, dat dit jaar de hotels, bun galows en vakantieverblijven niet vol zijn, zoals andere jaren. De administrateur van de VVV. de heer Kers, heeft de laatste dagen dan ook nogal wat telefoontjes gehad, dat er nog voldoende logiesgelegenheid is. Voorgaande jaren was het vaak zo. dat men de vreemdelingen moest teleurstellen, omdat alles bezet was. De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat er als de tempe ratuur met de Paasdagen wat oploopt nog passanten genoeg ko men om de onbezette plaatsen op te vullen. De toeloop is echter nog wel zo groot, dat de VVV hel haar plicht heeft gevonden een gestencild blad met ,,Tips voor vakantiegasten" uit te geven. Daarin wordt allereerst verwezen naar het ontsteken van de paasvuren zondagavond om pl.m. 20 uur en wordt de aandacht gevestigd op de daaraan verbonden wedstrijd. Dinsdag 8 april is er bij voldoende deelname een excursie naar de kaas boerderij van de familie Cats. Ver trek om 15 uur vanaf het VVV-kan- toor. Opgave voor 12 uur, telefoon 1533. Kosten 1' 1.- per persoon. Woensdag 9 april wordt er onder leiding van de heer Kers een middag wandeling gehouden van pl.m, 3 uur. In de pauze wordt, koffie aangeboden. Vertrek 14 uur. kosten deelname f 1.-. Kinderen onder de 10 jaar kunnen niet deelnemen. Donderdag 10 april is er een mid- dagtocht met. auto's, waarbij speci aal rustige wegen worden opgezocht. Pauze in een boerenherberg, waar door de VVV koffie wordt aangebo den. Iedere familie kan met eigen auto hieraan deelnemen. Deelname prijs f 1.- per persoon. Start 14 uur vanaf het VVV-kantoor. Hel museum „Piel Bos" op de Hol terberg. zal o.a. met het oog op de paasvakantiegangers op 5, 6 en 7 april geopend zijn van 8 tot 18 uur. Ook de midgctgolfbaan op de Hoi- terberg in de buurt van hot museum zal geopend zijn. Indien niemand aanwezig is, kan men zich vervoegen by de ijstent „De 15 manden". Er zijn door het Staatsbosbeheer een vijftal wandelingen uitgezet, de O AD heeft dagkaarten en op 't VVV- kantoor zaterdag de gehele dag geopend is veei foldermateriaal verkrijgbaar o.a. van de ANWB-rou- tes (Sailand. Twente. Hondsrug, I.Is- sel en Berkei). Het postkantoor is zaterdag geopend van 9 tot 12 uur. Men moet niet de wandeling ma ken langs de paaltjes met groene band, waarschuwt de VVV, dat is 'n spoorwegwaudeling (Holten-Nij ver- dal) want men komt dan niet op de plaats van uitgang terug. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 8 april 1969 a.s. te 14-00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot 2 obligaties van de per 1 mei 1952 gesloten obligatielening, groot f 60.000,-. Holten, 2 april 1969 Burgemeester en weth. voorn., W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat: le. Ar tikel 3 van de gemeenschappelijke regeling inzake de stichting van een regionaal woonwagencentrum in Zuid- West Sailand voor de gemeente Hol ten op 8 april 1969 in werking treedt.; 2e. Artikel 39 van de Algemene Poli tieverordening voor de gemeente Hol ten met ingang van 8 april 1969 in werking treedt. Het bovenstaande houdt in, dat het woonwagenkamp tc Holten met in gang van 8 april 1969 wordt gesloten en het derhalve met ingang van dis datum verboden is met een woonwa gen te verblijven, te doen verblijven of standplaats in te nemen op het grondgebied der gemeente Holten. Burgemeester en wethouders van Holten. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Zaterdag, 5 april vanaf 12.00 uur tot dinsdagochtend 3.00 uur C. H. Rietdijk. Molenbelterweg. tel. 1230 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 5 april en zondag. 6 april L. J. Lenstra. Karei Doormanstraat 28. Wierden tel. 05496-1765. Maandag, 7 april (2e Paasdag) H. Scheffer, Pr. Julianaplein 12, Goor, tel. 05470-2500 steeds van 13 00-1.9.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 5 april t m maandag. 7 april Th. A. Oostenbrug, Diesssn» piasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtens van 9.00-10.00 uur. 'be halve op woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand van 13.30- 19.30 in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Ps. 118 23 J|et wordt weer Pasen! Dat roept allerlei gedachten bij ons op. Ieder denkt er het zijn van. Vast staat, dat menigeen een vraagteken zal zetten achter de titel van deze meditatie. Het is ook niet zo gemakkelijk om het verband te zien tussen het ingrijpen van God én wat er zoal gebeurt in de wereld om ons heen. Wij zeggen: als er door God was ingegrepen, dan zou het toch heel anders in de wereld moeten toegaan: En we denken daarbij aan de ellende in Vietnam; de spanningen in 't Midden-Oosten: de situatie in Biafra: de hongersnood in di verse landen: de aardbevingen in Turkije en elders; de toe standen in Zuid-Amerika enz. Vanzelfsprekend komen we ook aan onze eigen situatie toe: ook dit jaar zijn er weer men sen, die sedert langere of kortere tijd een geliefde moeten iris sen. Door de dood ontnomen. Daarom: als God ingrijpt, dan zou 't er toch heel anders moeten uitzien in de wereld? Dan zouden er ook niet zulke scherpe kontrasten zijn! Er zijn men sen. die het er heel gemakkelijk mee hebben en zeggen: dat is nu eenmaal het lot; het is eigen schuld; je kunt boffen, maar ook pech hebben pasen zegt; God grijpt in! Heel de bijbel vertelt bij herhaling, van het ingrijpen van God. En dit is altijd vanuit Zijn lief de! Het begon al bij de schepping. Toen sprak God: er zij licht. En er was licht! En licht maakt het leven mogelijk. Zijn be moeienissen met het volk Israël zijn een aaneenschakeling van Zijn ingrijpen. Als op Golgotha Jezus Christus sterft, schijnt het een definitieve nederlaag. Maar God grijpt in op een wijze, zó verrassend, zó overrompelend, maar ook zó ge weldig heerlijk, dat met één slag duidelijk wordt, dat God niet alleen het eerste woord heeft, maar ook het laatste! De dood is overwonnen! Het gaat God om het Leven! Daarom volgt op de verzoening der zonden, de verlossing. Op Pasen mag en moet 't over heel de wereld klinken: Jezus leeft en wij mogen leven door Hem. Het Twentse jeugdelftal (op de melkwagen) met of ficials en Holtense ouders (links). In het midden met jekker de voorzitter van de TVB de heer H. ter Riet. Vijfde en zesde (staande). Bert Knapen en Jan Eshuis. Kees Stoop bij het monu ment dat hij maakte bij de o.l. Kolschool. Ic drukken de moed gehad heeft het moment van haar vertrek te kie zen. „U heeft trouw uw plicht ge daan en bent vergroeid met de be volking. U blijf! in de herinnering van de goede Espeloërs. Wij kunnen niet iedere onderwijzer uitluiden, maar de buurtschhappen hebben toch wel een streepje voor. Daar behoort het bevoegd gezag te zijn. Met zijn dankwoord boor de burgemeester als herinnering aan het gemeentebe stuur en bord van Makkumer aarde werk aan. Het oud-hoofd. de heer A. J. Snij ders te Hengelo, had uitgerekend, dat juffrouw Van de Ridder in al die jaren op haar fiets naar school zo'n 50.000 km. heeft afgelegd. In een meer persoonlijk speechje liet hij het onderwijs aan een tweemans- ■chool nog eens even de revue pas- Mej. E. van de Ridder met het geschenk van de School kring Espelo. seven. Hij bood. mede namens zijn vrouw, een zilveren bonbonssefcaai aan. Ds. C. C. Addink. herv. predikant, dankte voor de goede contacten en was één der vele schenkers van bloemen, terwijl mevrouw Hol. mede namens haar man. een persoonlijk geschenk aanbood in de vorm van een gouden broche. Mej. Van de Ridder heeft in een leuk toespraakje haar tijd in Espelo nog eens opgehaald en allen bedankt voor de waarderende woorden en ge schenken. Onder het genot van een verversing bleef men nog een tijdje gezellig napraten. 'poch blijft de vraag bij ons mensen: waarom is er dan in de wereld zo weinig veranderd en moeten wij nog steeds onze geliefde afstaan? Als er vrede is met God in Jezus Christus, waarom is er dan nog zoveel onvrede op aarde? Waarom is de macht van de boze vaak zo ontstellend groot en schijnt het. alsof Jezus Christus eigenlijk niets te zeggen heeft? Wij gaan weer Pasen vieren. Vragen zijn er genoeg. Er is echter maar één antwoord: Voor het geloof mag vast staan, dat God in Jezus Christus de macht van de boze heeft over wonnen en dat deze overwinning eens konkrete gestalte zal krijgen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voor ons mensen van 1969 betekent het, dat we, dank zij de Opstanding van Jezus, te maken hebben met een levende Heiland! Dat het leven de moeite waard is en dat we in Christus, bevrijd van schuld en krampachtigheid, delen mogen in Zijn over winning. Wie dit gelooft, zal. los van de omstandigheden, toch een „vrolijk" Pasen hebben! Want God hééft ingegrepen! Uit pure liefde. J. H. Israël De jeugspelers van de v.v. „Holten" Jan Eshuis (15) cn Bert Knapen (15) zijn donderdagmorgen om 9.00 uur —■H met het Twentse jeugdelftal van 14- 15 jarigen per bus naar Schiphol ver- 1 trokken, om vervolgens om 11.40 uur per K.L.M. naar Birmingham (Enge- H land) te vliegen waar zij zullen deel nemen aan een scholieren-voetbal toernooi. Op vrijdag 4 april spelen de jon- gens 'n wedstrijd tegen Kihgsnation, de volgende dag gaan zij op bezoek j bij de wedstrijd van de nationale i jeugdploegen EngelandNederland, i Zondag 6 april brengen zij door in huiselijke kring. De jongens worden 1 namelijk bij tijdelijke pleegouders on- dergebracht. Paasmaandag volgt een bezoek aan de wedstrijd Coventry CityManchester Unitecl uit de league en dinsdag spelen de Twente naren tegen een jeugdelftal van Co ventry. Na afloop zijn zij te gast bij het schoolvoetbal van Coventry. Woensdag wordt een bezoek gebracht aan Londen en donderdag aan de kolenmijnen van Nuneaton, een stad ten noorden van Birmingham en ten westen van Coventry. Op vrijdag vindt de laatste ontmoeting plaats, nl. tegen een scholierenelftal van Nuneaton, gevolgd door een diner met de spelers van het Nederlandse en het Twentse schoolvoetbal. Zaterdag 12 april vliegen zij van Birmingham naar Londen en arrive ren zij om plrri. 11.55 uur op Schip hol. Alle ouders van de zestien spe lers gaan op kosten van de TVB die deze hele trip betaalt jjiee naar Schiphol om de jongens af te halen. De overige 14 spelers zijn H, Sie- merink en H. Olde Rengerink (Quick '20),. W, Breukers (Tubantla), S. As- sink (Ensch. Boys). D. Looms. D, Dussel. J. Gerrits en C. Korte He racles i. F Declerq en G. van Leeu wen (SC Enschede). G. Rickhof en A r! An (KSCV). 2. Weustink (Achilles 12) en R. Kothman (Berg huizen). De spelers worden begeleid door de heren K. Hofmeijer. 2e voorzitter van de afd Twente der KNVB. G I M v.d Zwaan, administrateur, de trainer Jan Morsing. tweede oefen- meester van Heracles, en de leden van de jeugdelflalcommissie. de he ien H "G van Gils. F. M. Evers en E. A de Vries De voorzitter van de afdeling Twente (TVB). de heer II. tr i Riei, was don derdagmorgen .n Holten aanwezig om *de jongens uitgeleide te doen. Voor de zuivelfabriek ..De Vrijheid" werrl r.og even een groepsfoto ge maakt met o.a. de ouders van Jan en Bert.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1