Meer gasten dan in 1967 Controlevereniging „Holten e.o." kwam financieel beter uit Verloting Bejaarden Sociëteit geslaagd Jaarvergadering Holtense Muziekvereniging '21 juni naar concours in Laren (C) H. Haarman nam afscheid N.V.V.-bestuurdersbond Glaasje op? Laat u rijden! UITVOERING LERAREN KOSTELIJK AMUSEMENT JAARVERGADERING CHR. KLEUTERSCHOOL VVV Holtens Belang hield jaarvergadering ANVV (in ivoren toren) miste de boot Vanaf oprichting meegestreden Dispensatie NS avondrelours .Bloed en Liefde Contributie op f 14,- per koe gehandhaafd Lichte teruggang gemiddelde melkgift RECTIFICATIE Ere- en eerste prijzen voor paasvee Vl#elaff 28 maart 19G9 I Ka Ommen aldus de voorzitter van de Holtense VVV burgemees ter mr. W. H. Enklaar in de maandagavond in hotel „Vosman" ge houden jaarvergadering is Holten weer het meest bezochte toeris tenoord van Overijssel geweest. Dit moet echter geen reden zijn om op de lauweren te gaan rusten. Integendeel, er zal gestreefd moeten worden om de toeristische mogelijkheden en accommodatie te vergroten en te verbeteren, maar ook de exploitanten van Hore cabedrijven, bungalows en campingbedrijven zullen er op bedacht moeten zijn, dat zij hun bedrijven laten mede groeien met de eisen van de tijd. 7.o goed als de t-oerist van vandaag geen genoegen meer neemt met was kom en lampetkan, 7.0 zal hij in de zeer nabije toekomst hotels nijden, waar hem geen eigen badkamer met toilet ter beschiking staan. De zo mergast van onze toeristische be drijven stelt een goede toeristische receptie bijzonder op prijs. In ons goede Overijssel geldt het noblesse oblige. Wij hebben als Overijsselaars de goede naam van gemoedelijkheid en medelevendheid, wij hebben als gastheren en gastvrouwen te tonen dal wij uit dit goede Overijsselse hout zijn gemeden. Een hotelhouder zal zich dagelijks hebben te vergewissen of zijn gast. het naar zijn zin heeft,, of hij tevre- over kamer en accommodatie, de bungalowexploitant zal niet anders moeten doen en zich op de hoogte moeten stellen of zijn gast tevreden is. Juist deze belangstelling doet de gast goed en kan leerzaam zijn voor de exploitant zelf. Het spreekt vanzelf dat onze win keliers de tijdelijke bewoners van onze gemeente met voorkomendheid tegemoet moeten treden. De sfeer waarin wij onze gasten ontvangen is bepalend voor de goede naam van Holten als toeristenoord. Een goede accommodatie van onze logies ver strekkende bedrijven is belangrijk, niet minder belangrijk is echter een vriendelijke receptie, een goed gast heerschap. GOEDE SAMENWERKING. ..Hol tens Belang" gevoelde zich ook in het afgelopen jaar wel bij haar sa menwerking in de streek VVV Sal- land-Overijselse Heuvelrug. Het mag dan zijn dat deze streek VVV wegens gebrek aan voldoende financiën nog niet tot volle ontplooiing kon komen, dit neemt niet weg. dat de samen werking groeiende is. IN IVOREN TOREN. Ons gehele VVV bestel, zo wel op nationaal als provinciaal niveau is in beweging. Met name de A.N.V.V. zoekt naar een nieuwe organisatie vorm. Het is te betreuren dat van de A.N.V.V., die zich immer in een ivo- xen toren heeft opgesloten en zich met name steeds onvoldoende haar leiding gevende taak t.o.v. het bin nenlandse VV wezen bewust is ge weest, ook nu gebleken is, dat zij de boot heeft gemist en meent zelf in eigen beslotenheid orde op zaken te kunnen stellen. Wat hiervan ook zij, toch hebben de reorganisatie pogingen van de AN- |VV invloed- op de lagere VVV-orga- nen. De provinciale VVV die zich reeds langdurig beraadt op een nieu we provinciale opbouw, ziet zich op dit ogenblik voor de voeten gelopen, omdat de A.N.V.V., haar eigen reor ganisatie nog niet tot een goed einde heeft gebracht. Eerst wanneer de ANVV haar nieuwe vorm gevonden heeft, kan de provinciale VVV bepa len, of liaar eigen organisatie, zoals die haar voor ogen staat, aansluit bij de ANVV nieuwe stijl. Indien dat het geval zal zijn mag verwacht worden dat de streek VVV'i ook de financië le mogelijkheden zullen ontvangen om haar eigen organisatie uit te bou wen zo besloot mr. Enklaar zijn ope ningstoespraak. MEER-GASTEN. Blijkens een uitvoering jaarver slag van de secretaris de heer J. Wig- gers trok Holten, ondanks de min der. gunstige weersomstandigheden, in 1968 meer gasten dan in de zomer van 1967. Dé administrateur de heer G. Kers kwam aan de hand van de nacntregisters tot een totaal van 42832 gasten d.i. 4000 meer dan in 1967. Hét aantak overnachtingen steeg met 15540 tót 27955. Het aantal door hei kantoor versterkte inlicht1'", gen bedroeg 21640 en dit betekende t.o.v. het vorige seizoen een stijging met plm. 1500. Het ledental steeg mei 6 en bedroeg op 31 dec. 1968 326. In bet kader van het VVV-Vakantie- programma werd de gasten ver* strooïng geboden door de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." en de HMV-drumband, Holtens Gemengd Koor en het Kinderkoor, de WSV ,,De Trekkers" de MAC ,.De Holterberg" de Zwem- en Poloclub „Twenhaars- veld", Land. Rijv. „Bergruiters" De braderiecommissie en het comité ..Ronde van Holten" vijf en twintig maal werd met gasten (totaal plm. 1000) een bezoek gebracht aan kaas boerderij Cats. onder leiding van ad ministrateur Kers werd 18 keer een ochtendwandeling gemaakt (totaal 560 deelnemers) en 10 keer was er flinke belangstelling voor de VVV-bus- tocht over de Holterberg met een be zoek aan Nijverdal een theepauze in hotel ..De Elf Provinci'n" en een wan deling van plm. een half uur. In de tent in de weide van Vene klaas (Harwich) aan de Borkeldse- weg was de interkerkelijke recrea- tiecömmissie weer zeer actief. Twee teams onder deskundige ervaren lei ding hebben een 4 tal weken gezon de ontspanning geboden aan kinderen en jeugd aan jong eii oud. Elke zon dagmorgen was er een kampdienst uitgaande van de gezamenlijke ker ken en elke avond was dagsluiting. De gasten toonden voor deze vorm van recreatie steeds flinke belang stelling. FINANCIëN. Uit de Staal van baten en lasten" over 1968 bleek o.a. dat penningmees ter W. ten Berge de boeken kon af sluiten met een batig saldo van d 1640.57. De inkomsten en uitgaven bedroegen resp. f 15110.85 en f 13470.28. De commissie voor kas controle die bestond uit de heren E. Oostendorp en E. Vincent had boe ken en bescheiden in orde bevonden Tot leden van de controlecommissie 1969 werden benoemd de heren E. Oostendorp en H. Stokkers. De begroting voor 1969 gaf weinig stof tot discussie en werd in baten en lasten vastgesteld op f 13650.57 (Onvoorzien f 141.67) Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de af tredende heren t.w. W. ten Beige. H_ Klein Velderman en H. B. Vos man herkozèn. Van de gelegenheid In de op donderdag 20 maart ge houden besturenvergadering van de NVV-bestuurdersbond in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsler- man heeft de heer H. Haarman af scheid genomen als bestuurslid en penningmeester. De heer Haarman, beter bekend als „Herman van de bakker" heeft vanaf de oprichting op 20 januari 1947 deel uitmaakt van de bestuurdersbond .van het NVV, sedert 1962 was hij penningmeester. De districtsbestuurder te Almelo, de heer J. C. Moolckamp. sprak de scheidende penningmeester toe en zei: „Vele jaren hebt u meegestre den voor de opheffing van sociaal on recht samen met uw medewerkne mers. Dat onrecht heeft u bewogen om 22 jaar uw beste krachten te ge ven voor een goede zaak, die vooral uw medemens betrof. Het bleef niet alleen hij woorden, maar er volgden ook daden en daarvoor zijn wij u bijzonder dankbaar." De heer Moolekamp bood namens het NVV een enveloppe met inhoud aan, waarin o.a. ook een speciaal dankwoord van het: hoofdbestuur. Als persoonlijk geschenk ontving de Door de Ned. Spoorwegen zijn het vorig jaar z.g. avondretours inge steld. kaartjes waarvan de kosten de prijs van een enkele reis plus 25 ct. bedragen. De avondretours zijn verkrijgbaar om 17.45 uur, maar men mag er niet eerder gebruik van maken dan om 18.00 uur. De directie van NS heeft thans voor de stations Rijssen en Holten ontheffing ver leend. om er ook gebruik van te ma ken met de treinen, die in Rijssen en Holten in de richting Deventer vex-trekken resp. om 17.50 uur en 17.56 uur. Dit is o.m. van belang voor het bezoek aan de ziekenhuizen t» Deventer, Maar geldt natuurlijk ook voor verdere reizen, zoals b.v. Apeldoorn en de richting Arnhem, weer in Holten en Rijssen kan te rugkeren. De prijs van een avond retour in Holten naar Deventer is fc.*, I 1,40 plus f 0,25 is f 1,65. heer Haarman een schrijfmap met inhoud, terwijl ook aan mevr. Haar man een klein geschenk werd aan geboden. De voorzitter van de be stuurdersbond, de heer G. Tijhof. sprak eveneens een dankwoord en herinnerde aan de uitstekende wijze waarop de scheidende penningmees ter o.a. voor de organisatie van Je feestavonden wist te zorgen. De heer Haarman dankte voor de vxiendelijke woorden maar vooral ook voor de prettige samenwerking, die hij steeds heeft mogen ondervin den. In zijn plaats werd als bestuurs lid gekozen de heer L. v.d. Steen, die welkom werd geheten in het dage lijks bestuur. Bij de aanvang van de bijeenkomst bracht de secretaris, de heer G. J. Veneman. het jaarverslag uit, be vattende tal van activiteiten van de bestuurdersbond. Hij sprak daarin als zijn mening uit. dat de verschil lende afdelingen van de vakbonden zich nogal eens kritisch opstellen te genover de bestuurdersbond. maar vond dit verheugend, wanneer hel op bouwende kritiek betreft. De samen werking met de CNV-besturenbond laat z.i. nog wel wat te wensen over. Toch is die mogelijk gezien o.a. de laatste protestvergadering (e Utrecht. Het ledental is nog steeds stijgen de. Zo klom de afdeling der A.B.C. van 17 naar 38 leden. De sociale raadsman is van de baan, omdat o.a. de Herv. Diaconie niet wilde meewerken. Kindermiddag en feest avond zijn geslaagd. Penningmees ter Haarman kon zijn boeken afhil- ten met een klein voordelig saldo. Secretaris en penningmeester werd dankgebracht "voor hun jaar versla gen. Als leden van de kascommissie werden aangewezen dé heren P. Vliet en J. Klouwen. Bij de rondvraag werd de sugges tie gedaan de uitreiking" van jubilea- speldjes in een speciale feestelijke bijeenkomst te doen. Genoemd werd o.a. de bejaardenmiddag. Het be stuur zegde zijn medewerking toe, maar wees er op. dal de afdelingen geheel vrij zijn hoe zij deze zaak willen afdoen. om tegenkandidaten te stelie n werd door de leden geen gebrurh g-ema-akt. RONDVRAAG. Bij de gehouden rondvraag weid o.a. geattendeerd op de moeilijkheden in het verkeer op de hoek bij de fa. Schuppert en aan het begin van de Raalterweg bij de grote Viaduct. Voorzitter mr. Enklaar deelde mede dat op de viersprong bij Schuppert binnenkoi't proeven genomen zullen worden met mobiele verkeerslich ten. Door de ANWB werd het vorig jaar de mogelijkheid van een perma nente installatie bekeken, doch dit bleek gezien de bi-eedte van de rijks- traverse de Larenseweg en de Sta tionsstraat niet mogelijk. Ook bij de op- en afrit naar de Holterberg (begin Raalterweg) komen bij mooi weer op zondagmiddag nu reeds op stoppingen voor en er zal met het oog op het aanstaande vakantieseizoen en de enorme verkeersdrukte een oplos sing gevonden moeten worden. Ook werd gewezen op de wenselijk- neid van plaatsing van borden aan de invalswegen. Besloten werd een bord te plaatsen voor het viaduct dat verwijst naar het VVV-kantoor aan de Gaardenstraat waar op een kaart de verschillende logies ver strekkende bedrijven, bungalowpar ken, campings staan aangegeven. De heer W. ten Berge zou in de om geving van Holten een groot recrea tiecentrum (honderd of meer hecta re) willen stichten voor de z.g.n. dagjesmensen die nu veelal in hun auto maar wat rondrijden omdat het overal vol is of omdat men niet vindt wat men voor een gezin met kinderen nodig heeft, een centrum met een speeltuin, spx'ookjestuin, bi oscoop, kanovijver, sportveld, enz. Een groep leraren van de Holtense Scholengemeenschap heeft donderdag- en vrijdagavond van de vorige week in hel gebouw Irene het treurspel in drie bedrijven ..Bloed en liefdevan Godfried Bomans opgevoerd, waarvan het publiek, de eerste avond de ouders en de tweede avond voornamelijk scholieren, zeer genoten heeft. Het stuk speelt zogenaamd in de middeleeuwen en er komen be langrijke personages in voor. Philips van Bourgondië, Iwan de Ver schrikkelijke. Jacoba van Beieren. Karei de VijfdeMaximïliaan van OostenrijkJan van Zwaben, Louise de Coligny en nog enkele anderen spelen er 'n belangrijke rol in. Bomans heeft wat zwaar aangezet satirisch willen weergeven hoe de edelen in de middel eeuwen leefden. In het spel komen dan ook de liefdesromantiek, eet- en braspartijen, strijd en vijandschap, en alles wat uit die tijd aan ons is overgeleverd, naar voren. De auteur kennende is het dan ook niet verwonderlijk, dat het hier niet om een treurspel gaat. De vrouwelijke rollen werden door mannen vertolkt, hetgeen de vrolijk heid en hilariteit bi) 't spel in niet geringe mate bevorderde. Men heeft zich kostelijk geamuseerd. Aan het slot van het stuk hadden er zoveel moorden plaatsgevonden, dat er nie mand meer leefde, omdat ook de beide laatstovergebleven personages de gifbeker uitdronken. De spelers oogstten na ieder bedrijf en vooral aan het slot een bijna ovationeel applaus. De rollen werden als volgt ver tolkt: Philips van Bourgondië: de heer Mol; Iwan de Verschrikkelijke: de heer E. Groenewoudt; Jacoba van Beieren: de heer Broere; Karei de Vijfde: de heer Akkerman; Ama- 11a van Solms: de heer Rijkeboer; Maximiliaan van Oostenrijk: de beer Hulshof; Boudewïjn: de heer Fonhof; Charles van Artois: de heer Alting; proloog-zegger en bedel-monnikde heer Populier: Dirk III: de heer Geel; Louise de Coligny: de heer Broere; Hendrik van Navarre: de heer Ten Kampe; tex-wijl de heren Populier nog dubbelrollen vervulden, namelijk van Sancho en .Jan van Zwaben. Dan waren er nog lans knechten en trawanten. De regie berustte bij de heer Po pulier; decor: de heren A. Alting en T. Lukkien; grime: de heer W. Drent sr.; muziek: de heer H. J. Fransen: inspeciënt: de heren F. Flanlua en H. Lunenborg. De kostuums waren van D. van Nooyen, Rotterdam en o.a. verzorgd door m,evrouw R. Klei boer. De opvoering was woensdag 26 maart voor het publiek en zal vrijdagavond 28 maart, om 19.30 uur. voor de leer lingen worden herhaald. De heer Jansen zegt in zijn ver slag o.m. dat in verband met het lager worden van de leeftijden, dus door 'n jongere veestapel, 't lager worden van de gemiddel de opbrengst verklaarbaar is. Te veel goede gebruiksdieren moe ten te vroeg afgevoerd worden wegens o.a. slecht drachtig wor den, uiergebreken e.d. De moge lijkheden om gebruik te maken van goede verervende stieren worden nog lang niet volledig beunt. Ook van stieren van an dere KI-verenigingen is met weinig extra kosten sperma ver krijgbaar. In het rapport van de keuring op afstammelingen van stieren 1968 staan zeer waarde volle gegevens vermeld. Uit het overzicht van de „koeien met hoge levensproduktie (M.R.TJ.) mét minstens 3.5 procent vet" blijkt, dat de oudjes het ook nog best doen. „Elsje 6" van J. W. Boode. geboren 2-12-1.953, vader: „Coba's Paul", moeder: „Elsje 2". produceerde bij 12 lijsten niet minder dan 70.947 kg. melk. met 3.59 procent vet, 2.545 kg. vet. in 3.742 dagen. Bij de zwartbonten (Fries-Hol lands) spande de kroon: .Bertha 2" van J. G. Janssen, geboren 1-3-1949. Vader: Annans Adema". moeder: „Bertha". 14 lijsten: 68.427 kg.. 3.9 procent vet. 2.666 kg. vet. in 4.303 dagen. De conti-oleur heeft voorts nog ge wezen op de kwaliteiten en vererving van de M.R.I.J.- en F.H.-stieren, waarvan een overzicht in het verslag is opgenomen. De voorzitter heeft de heer Jansen dank gebracht en met hem het ge hele personeel, dat met de controle en monsterneming belast Is. In september of oktober a.s. de vereniging worden aangesloten bij het computer-systeem. waardoor naast de gegevens van de laatste monsterdag. tevens de totale levens produktie vermeld wordt, het zoge naamd voortschrijdend totaal, met ook de totale produktie per bedrijf en de gemiddelde opbrengst per koe. Het melkboek.je zal daardoor in de toekomst komen te vervallen. De voorzitter heeft aan het slot der vergadering de heer Landeweerd dank gebracht voor zijn arbeid in het belang van de vereniging verricht. „Het aantal leden van de controle- vereniging Holten en omstreken is in het afgelopen x-erenigingsjaar wat gedaald, nraar het aantal koeien, dat bij de controle is betrokken, is constant gebleven." Dit zei de voor zitter, de heer G. J. Klaasses, in de maandagavond in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalf ster man gehouden ledenvergadering. Dit feit is voornamelijk toe te schrijven aan de opheffing van kleine bedrijven en de vergroting van de veestapel op andere bedrijven. De heer Klaasses meende, dat 1968 toch wel een goed jaar is geweest voor de melkveehou derij, ondanks de prijsval in mei van dat jaar. Uit. het financieel verslag i pen- De kleine verloting die de Holtense Bejaax densociëteit hield ter vexste- viging van de kas is pi-achtig ge slaagd. Het socsbestuur en de leden namen met enthousiasme de verkoop van de loten ter hancf en men was in enkele dagen, wat men pleegt te noe men. los. Tijdens de maandelijkse bijeen komst (dinsdag 25 maart) in gebouw „Irene" had de trekking plaats, waar bij 'de hoofdprijzèn vielen op de vol gende nummers: 859 (sprei), 103 (handgeborduuxd ontbijtlaken). 277 (handgeborduurd schoxrtje). Verder vielen kleinere prijsjes op de num mers: 117, 121. 122, 134. 160. 185. 202, 244. 251. 303. 353, 392. 396. 398. 399. •121, 432, 463. 475. 479. 482, 486. 489. 807. 808. 847. 855. 857. 861, 863. 869 876 en 878. De prijzen kunnen op vertoon van het prijsbepalende lot worden afge haald bij mevr. Sprokkereer Haax- straat 13. ningmeester C. Broersma, directeur van de Coöp. Zuivelfabriek De Vrij heid, bleek, dat de laatste drie jaren een belangrijke kostenstijging te zien hebben gegeven voor het uitvoeren van de melkconti-ole. De uitgaven bedroegen in 1968 f 72.993.71 (1966: f 52.065,93:1967: f 66.457,02). De ont vangsten bedroegen f 75.149.72 (1966: f 49.523,25; 1967: f 65.420.39). Door verhoging van de contributie met één gulden per koe heeft men de tekorten op kunnen vangen, zodat 1.968 voor het eerst weer een batig saldo te zien gaf van t.w. f 2.256,01. Met de batige saldi van voorgaande jaren bedraagt het vermogen thans f 4.584.96. Het aantal leden bedxoeg 263 (1966: 246: 1967: 277) en het aantal gecon troleerde koeien 3.331 (1966: 2.770: 1967: 3.330). De .kascontrolecommissie, bestaan de uit de heren W. A. H. Gxoteboer en E. Krikkink, vei-klaarde de be scheiden keurig in orde te hebben bevonden, waarna de penningmees ter werd gedechargeerd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de he ren Groteboer en A. Lubberdink. De vergadering besloot de contri butie te handhaven op f 14,- per koe per jaar. By de bestuursverkiezing' werd in de plaats van de heer Hm. Lande weerd, die zich wegens drukke werk zaamheden niet herkiesbaar stelde, gekozen de heer J. W. Wesseldijk. A-an de hand van het uitvoerig jaarverslag gaf de controleur, de heer J. W. Jansen, nog een korte toelichting op enkele markante fei- In het verslag betreffende het niet doorgaan van de staking bij de OAD is. door het wegvallen van een deel van een zin, een storende fout geslo pen, waardoor het geschrevene onbe grijpelijk is geworden. Wij laten de verbeterde tekst hieronder volgen: Hiermee is. zoals NBV-bestuurder Barendregt ons verklaarde, aan één van de drie voorwaarden door de commissie-Van der Dussen gesteld voldaan. Deze heeft namelijk uitge sproken: „Gelijk loon voor gelijk werk", onderzoek naar de zwaarte van de functies stadsvervoers- en streekvervoerschauffeurs" en „een extra loonsverhoging van f 33,- per maand". Aan deze laatste voorwaarde is de OAD-directie dus tegemoet gekomen. Aan de andere voorwaarden kan pas voldaan worden als de loonstructuur- commissie. die nog moet worden in gesteld. haar rapport zal hebben uit gebracht. ten. Aan het eiwilonderzoek wordt deelgenomen door 71 leden, met 979 koeien. De gemiddelde melkopbx-engst per koe van het M.R.IJ.-veeslag bedroeg bij 2.063 lijsten: 4.336 kg. (v.j. 2,081 lijsten en 4.325 kg), derhalve een lichte vooi-uitgang Het gemiddelde vetgehalte daalde met 0,03 procent naar 3,65 procent. Het eiwitgehalte bleef gelijk, namelijk 3.29 procent. Bij het zwartbonte veeslag (Fries- Hollands) bedroeg de gemiddelde melkopbrengst per koe 4.251 kg. bij 484 lijsten (v.j. 4.276 bij 632 lijsten). Het gemiddelde vetgehalte steeg van 3,93 procent naar 4 procent. Het ei witgehalte handhaafde zich op 3,30 procent. Bij deze gemiddelden zijn alleen de lijsten over 265-360 dagen in aanmei-king genomen. De leden van de Christelijke Kleu terschoolvereniging kwamen in jaar vergadering bijeen in het gebouw aan de Schoolstraat onder voorzitterschap van de heer W. Hijweege die deze druk bezochte bijeenkomst opende met gebed na het zingen van psalm S9 vers 1 en lezing van het bijbelge deelte Lukas 9: 11-27. Na een kort openingswoord van welkom waarbij hij zich in het bij- In café „Vruggink" werd dinsdagavond de Jaarlijkse ledenverga dering gehouden van de Holtense muziekvereniging „HMV". Voorzitter A. Westerik sprak in zijn openingswoord zijn voldoe ning uit over de goede belangstelling voor deze vergadering en maakte dankbaar gewag van de goede geest en vriendschap die er heerst in het korps en roemde de prettige samenwerking tussen korps en dirigent Fransen die ook in het afgelopen jaar weer zijn beste krachten aan „HMV" heeft willen geven. Aan het slot van zijn openingstoespraak herinnerde de heer Wes terik aan het overlijden van het oud-bestuurslid de heer G. Brands en aan het heengaan van het bestuurslid de heer M. Bouwhuis. Beide waren niet alleen goede muzikanten doch ook steunpilaren van de vereniging. Na een kort woord van herdenking werd door de leden staande enkele ogenblikken stilte in acht genomen. Secretaris J. Schippers gaf in zijn verslag een opsomming van de acti viteiten die in het afgelopen jaar werden ontplooid en uit dit verslag bleek duidelijk dat „H.M.V." haar plicht ten aanzien van de Holtense gemeenschap weer hacf gedaan. De activiteiten bestonden uit muzi kale omlijsting van de zanghulde van de schoolkinderen voor het gemeen tehuis t.g.v. de vei'jaardag van ko ningin Juliana; medewerking aan de lampionoptocht van de speeltuinvex-- eniging „De Kol" en later op de avond van 30 april als klapstuk de taptoe op het plein voor de garage van transportbedrijf Oolbekkink en Zn. aan de Waagweg, waarvoor naar schatting tweeduizend ingezetenen belangstelling toonden. „H.M.V." speelde verder bij de dodenherdenking op 4 mei en op de Canadese begraafplaats: meermalen met gi'oot of klein orkest in het WV-Vakantieprogramma. Het korps kwam verder in actie tijdens de 14e Braderie, het school- en volksfeest in Dijkerhoek en Espelo. de Heidemars van de WSV „De Trekkers", zomer- avondfeest van de VVV in Bathmen. Palmpasenoptocht, de geboorte van prins Friso van Oranje, lampionop- locht in Dijkerhoek. de intocht van Sint Nicolaas en de winkelweek van de Holtense Handelsvereniging. H.M.V. werkte vex-der mee aan de Open Deur-samenkomsten in de Her vormde kerk en aan de zangdienst in de Geref. kei-k op 2e kerstdag, terwijl een groep jongerë leden mu siceerde tijdens een Jeugd-appèl van Hervormde en Geref. jongeren in Irene. Concerten werden gegeven in Colmschate, Eibergen en Warnsveld. Een hoogtepunt vormde het drum- bandconcours op het plein voor de garage van transportbedrijf Oolbek kink en Zn. aan de Waagweg. Dit concours, met deelname van 30 bands uit alle delen van het land en perfect georganiseerd, werd besloten met 'n gx-andioos défilé dat vanaf het bor des voor het gemeentehuis werd af genomen door B. en W. en de jury van de Kon. Ned. Federatie. Een zeer belangx-ijke gebeurtenis voor de vereniging was het. in ont vangst nemen van het nieuwe instru mentarium, waarvoor de gemeente een subsidie van f 26.000.- verleende, terwijl uit hei.Anjex-fonds een bij drage werd ontvangen van 1000 gul den. Het instrumentarium (3 sopraan saxofoons, 2 alt saxen, 2 tenorsaxen, 1 baritonsax, 10 bugels, 3 tx"ombo- nes. 6 tuba's. 4 mellophoons, 3 cor netten, 2 txompetten en 3 bassen) werd door de firma Van Weersel te Enschede geleverd voor f 29.000.-. De drumband van „H.M.V." nam tweemaal deel aan een concours (Mai-kelo en Wierden) en kwam bei de keren met de hoogste waardering uit de bus. In Wierden was dit voor de derde achtex-eenvolgende keer- en hierdoor kwam de prachtige wissel bokaal definitief in de prijzenkast. Het ledental van het koi-ps be draagt momenteel 42. de drumband telt 12 seniorleden en 7 leerlingenr terwijl na selectie (er hadden zich 53 jongens en meisjes opgegeven) 34 leerlingen overbleven voor het jeugd- korps. De hoofden van scholen, die bij het aanwerven van jeugdleden hun medewex-king vex'leenden. werd hiervoor hartelijk dank gezegd. Financiën De penningmeester, de heer F. J. Schuppert. boekte over 1968 een klein batig saldo, maar het kostte veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De inkomsten en uitgaven bedroegen respectievelijk f 10.997,32 en f 10.823.16. De commissie voor kascontxole, die bestond uit de heren H. Koopman Azn. en Joh. Pinkert, had boeken en bescheiden in orde bevonden. Als leden van de commis sie 1969 werden benoemd de heren Joh. Pinkert en H. Koopman Joh.zn. Naar aanleiding van het financieel verslag sprak de voorzitter van de Supp.club. de heer J. Wiggers. een woord van dank tot de oudste muzi kant, de heer H. Oolbekkink. en de heer H. Bosman resp. voor het uit schrijven van de vele donatiekwitan ties en het vlotte incasseren hiervan. Als bestuursleden werden, met bij na algemene stemmen, herkozen de heren F. J. Schuppert en H. J. Ool bekkink. Toekomstplannen Bij het bespreken van toekomst plannen werd besloten tot uitwisse lingsconcerten met „Ons Genoegen" te Hattem en „Kunstmin" te Gorssel. Verder zal medewerking worden ver leend aan het zgn. „Dnestedencon- cert" („Wilhelmina" te Rijssen, „.Ex celsior" te Eibergen en „H.M.V." Holten) en aan het concert dat Lochem gegeven zal worden door de bij de Kring Lochem van de KNF aangesloten verenigingen. In prin cipe werd besloten tot deelname aan het concoux-s, dat de zustervereniging Apollo" te Lax-en (Gld.) op zater dag 21 juni organiseert. Over het ge ven van een taptoe (medio augustus in Aalten) werd geen definitief be sluit genomen. Vex'der staan korps en drumband in de toekomst weer graag ten dien ste van de Holtense gemeenschap en zal aan eventuele wensen om muzi kale medewerking, indien enigszins mogelijk, worden voldaan. Meer donateurs Wil „H.M.V." in de toekomst finan cieel gezond blijven en zich handha ven op de hoogste plaats op de mu zikale ladder dan zal er belangrijk meer geld op tafel moeten komen, zo deelde de voorzitter van de Sup portersclub, de heer J. Wiggers, mee. Deze club heeft vox-ige week verga derd en plannen gemaakt om het aantal donateurs belangrijk op te voeren. Het ligt in de bedoeling om in begin mei alle donateurs en de vele ingezetenen die HMV financieel nog niet steunen een circulaire (met invulsti'ook) te bezorgen die enkele dagen later zal worden opgehaald tijdens welke „inzameling" H.M.V. (mogelijk met drumband) zal zorgen voor een vrolijke stemming. Lompenaktie Nadat nog besloten was de jaar lijkse lompeninzameling in het dorp te houden op zaterdag 26 april (be gin of medio mei zal in de buurt schappen woi-den ingezameld) werd deze goed bezochte en gezellige jaar vergadering met een wel thuis door voorzitter Westerik gesloten. zonder richtte tot de sprekers op de ze avond de heer Groen, hoofdbe stuurslid van de Vereniging Bescher ming van voetgangex-s, tot de nieuw benoemde leidster mej. K. Beunk te Almelo tot de afgevaardigden der Herv. Kerkeraad en tot Ds. R. Oos- lerhoff, geref. predikant. Uit het jaarverslag van secretaris A. Groen bleek dat de scholen (School straat en Hoffesstraat) in 3968 door gemiddeld 94 kinderen werden be zocht. Op 31 december had de School vereniging 341 leden wat een stijging betekent met 14 t.o.v. 31 december 1967. Door de penningmeester de heer B. J. Brouwers moesten de boeken over 1968 worden afgesloten met een tekort van f 99,23. De commissie voor kascontx'ole die bestond uit de heren E. Hoekjen en G. Steunenberg had boeken en be scheiden in orde bevonden. Als leden van de nieuwe kascommis sie werden aangewezen de heren G. Steunenberg en Js. Paalman. BESTUURSVERKIEZING Inplaats van de heer H. Westerik (die niet herkiesbaar was werd al* bestuurslid gekozen de heer W. Aal- tink, Look, terwijl in de vacatur# mevr. Steunenberg-Rosman (aftre dend en niet herkiesbaar) gekozen werd mevr. J. Voordes-Hallink. Als lid van het bestuur werd met bijna algemene stemmen herkozen de heer H. Schxippert DJzn. NIEUWE SCHOOL OP DE KOL Een belangrijk punt van bespre king op deze vergaderxng was het bou wen van een nieuwe school. Daar de ze bouw dringend noodzakelijk werd het bestuur gemachtigd om de nodige stappen te doen om oz snel mo gelijk te komen tot Ret bouwen van een nieuwe school op de hoek van de Kolweg en de Lageweg waar 't ge meentebestuur bouwterrein heeft toe gezegd. Na de pauze -waarin koffie met koek werd gepx-esenteerd- hield de heer Groen een causerie over het onder werp "De voetganger in het verkeer" Tevens vertoonde de heer Groen een viertal leuke en leerzame films waai-in ruime aandacht werd besteed aan de kinderen in het verkeer. Nadat voorzitter Hijweege een woord van dank had gesproken tot allen die hun medewex-king gaven aan het wel slagen van deze vergadering sprak ds. R. Oosterhoff een slotwoord n.a.v. een gedeelte uit Mattheus 21 waar. na hij eindigde met dankgebed. De collecte'die gehouden werd tot dek king van deze avond gemaakte on kosten bracht ruim tachtig gulden op. Slager Piet Brands, die de vorige week op de tentoonstelling te Eist z'n inzending paasvee met eerste prij zen zag bekroond, heeft op de woens dag te Raalte gehouden tentoonstel ling van paasvee de volgende prach tige successen behaald: Rubriek jong vee geschikt voor de mesterij: ere-prijs. Rubriek fijnste en best gemeste vaars met vier brede tanden: ere prijs en 2e prijs. Rubriek fijnste en best gemeste vaars met zes brede tanden: ei-e- prijs. Rubriek Fijnste en best gemeste koe niet afgewisseld: eerste prijs. Rubriek collecties van minstens 3 ere-prijs. Tevens werd een der vaarzen kam pioen van kx-ing Salland en nationaal reserve-kampioen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 3