I AUTO VLOOG UIT DE BOCHT: TOTAL LOSS tl Hen brandweerlieden werden gedecoreerd PALMPAASOPTOCHT EN- WEDSTRIJD O.L.M. voorzitter Jonümiis sprak over plan Mansholt eruit geslingerd schrammetje Bestuurder en geen PRIJZEN GROOTSTE PAASVUREN Speeltuinvereniging „De Kol organiseert kinderv erkleed wedstr JAN MULLER BEHAALDE FRAAIE SUCCESSEN Op koninginnedag, 30 april ONZE AGENDA DE SIMAVI- COLLECTE Storingsdienst GEB Gevonden en verloren voorwerpen VELE JAREN TROUWE DIENST V ersterking brandweer noodzakelijk Keuring in Kalfstermansweide 'S AVONDS LAMPIONOPTOCHT Goed uitgangspunt voor discussie Burgerlijke stand Van gierkar gevallen MEDISCHE DIENST Weeken-ddien si tandartsen eekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster W achtdienst openbaar luchthuis Nu Officiële publikatie ZITTING WOONRUIMTE COMMISSIE Bespreking SANERINGSPLAN DORPSKOM Bestem mingsplan Holterber OPHALEN HUISVUIL Spreekuur direkteur gemeentewerken BESTEMMINGS PLAN LOOK KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag; 2R maart 1%9 Jaargang 21 - No. 13 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3.Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar. f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrydag 28 maart 19.00-22.00 uur: Grote show Metalu- Holten N.V. in feestzaal Vosman (zie adv 20.00 uur: Gecombineerde vergade ring Fokvereniging .Holten e. en ..Fries Hollands" in café Kalf- sterman. Spreker A. N. Lan.de- weerd. inspecteur NRS met dia's van Italië en Oostelijke landen. 20 00 uur Ledenvergadering afdeling Holten Partij van de Arbeid in ho tel Holterman. Zaterdag 29 maart 19.30 uur: Wip-Wap-avond m.m.v. ,,Sun" in het gebouw Irene. 14.00 uur: Palmpaasoptocht na keu ring in Kalfstermansweide. 14.00-21.00 uur: Grote show „Meta- lu-Holten" n.v. in feestzaal Vosman Zondag 30 maart 19.30 uur: Dansen in zaaL Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 31 maart tot 5 april Simayi-collecte. Dinsdag 1 april 20.00 uur: Paaswijduigsbijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in het gebouw Bethanië. 19.30 uur: Gelegenheid tot kennisma king en vragen te stellen over liet .Saneringsplan dorpskom" het zg. Ramplan" in Amicitia (zie off publicatie). Donderlag 3 april 19.45 uur: Paaswijding Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Dinsdag 15 april 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café ,Het bonte Paard' 20.00 uur: Jaarverg. Ver. ..Hel Groe ne Kruis" in hotel Holterman. Woensdag 18 april 20.00 uur: Voorjaarsvergadering Ge west Ove-ijssel van de Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen in de Buitensociëteit te Zwolle. Donderdag 17 april 19.30 uur: Dia-avond in de hal van de Dorpsschool. Dinsdag 22 april 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge- meent ehuize. Het plaatselijk Simavi-comité ver zoekt ons te berichten: In de week van 31 maart - 5 april a.s. wordt ook in onze gemeente de jaarlijkse Simavi-collecte gehouden. Vele dokters en verpleegsters in de tropenlanden zetten hun persoon en hun kennis in voor de hulp aan men sen, die aan vaak afschuwelijke ziek ten lijden, veroorzaakt door onhygi ënische toestanden en ondervoeding, floor onkunde en verkeerde behande ling. Duizenden mensen komen zonder ook maar één dubbeltje op zak naai de ziekenhuizen en poliklinieken, naar dokters en verpleegsters, in de hoop van hun ziekten en kwalen te worden verlost. Velen werden bijtijds gered. Maar ook velen stierven, zonder dat er een dokter aan te pas kwam. Simavi helpt waar zij kan. Simavi wil gaarne van de door u gegeven gelden steeds meer ongelukkige zie ke mensen redden door het schenken van medicijnen, instrumenten, ver bandmiddelen, verplegingsartikelen. Iedere dokter en verpleegster, die In tropenland een verantwoord stuk wer-k doet, wordt door Simavi voor zien van het onontbeerlijke mate riaal. Er wordt niet gevraagd naar geloof en er wordt niet gekeken naar huidskleur, ledereen wordt geholpen. Laat onze barmhartigheid daarom groter zijn dan hun vertwijfeling!! Hoe groter u woffer, hoe méér hun levenskans! Het Simavi-comité. Zaterdag 29 maart t.m. vrijdag 4 april buiten de diensturen Electra: J. Kolkman. Gaardenslr 31, tel. 1368. Gas: Geen aanwijzing. Gevonden: Plastic regenbroek: bad handdoek; nijptang: dasklem; kist met timmergereedschap. Verloren: Zwarte aslronautenmuts; ijsmuts met kwast; Ned. paspoort; witte gym.schoenen; kentekenbewijs 66 - 51 GK; zwart gem. broekje; don kergroene damesfiets; brede suede dames-ceintuur; damespolshorloge merk Olympia: Germaan herenfiets met (enkele) fietstas met schilderge reedschap. Tien Holtense brandweerlieden zijn het afgelopen weekend door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, gedecoreerd in verband met hun staat van dienst als vrijwilliger bij de brandweer. Dat ge schiedde tijdens de jaarlijkse feestelijke maaltijd in café-restaurant „De Prins" aan de rijksweg Holten-Rijssen. De burgemeester speld de de volgende functionarissen de door de minister van Binnen landse Zaken ingestelde medaille op en reikte daarbij tevens een oorkonde uit: brandmeester E. J. Westerik en hoofdbrandwacht P. F. van Doorn, de medaille met gesp voor 30 jaar trouwe dienst, chauffeur-pompbediener. H. Huisman, 20 jaar, brandmeester G. Steunenberg, meer dan 15 jaar. de brand'wachts le en 2e klas G. Linde. G. J. Klein Nagelvoort, W. van Diepen, W. J. Eshuis. B. J. H. W. J. Haan en plaatsvervangend-commandant D. J. Pekkeriet, wegens meer dan 10 jaar trouwe dienst. De heren Haan en Van Diepen, konden wegens omstandigheden niet aanwezig zijn. ,,U bent degenen, die het mij mo gelijk maken mijn verantwoordelijk heid te dragen", zei de burgemees ter in zijn toespraak tot het hele korps, waarvan ook de dames aan wezig waren. De burgemeester ver klaarde vele malen onderscheidingen te hebben uitgereikt, die uitgingen van de Ned. Vereniging van Brand weer Commandanten. de NVBC, maar hij prees zich gelukkig, dat de mogelijkheid van decoratie een on derstreping gevonden heeft doordat dit van regeringszijde is overwonnen. De medaille draagt het opschrift „Patriaé Servide Libértas" hetgeen zoveel zeggen wil „voor diensten aan het vaderland bewezen voor de vrij heid". De burgemeester dankte al len, die zoveel jaren de gemeenschap in deze functie hebben gediend. De commandant, de heer T. Prak, wen ste de gedecoreerden geluk met de ze hem door I-I.M. de koningin ver leende onderscheiding. Tijdens de bespreking, die aan de 'feestmaaltijd vooraf ging, heeft, com mandant Prak er op gewezen, dat uit besprekingen met de Inspecteur van het. brandweerwezen is gebleken, dat de Holtense brandweer in verband met. de structuur der gemeente de toeneming der brandgevaarlijke objecten enz., met 24 mensen onder bezet is. Dit aantal moet tenminste 30 zijn. Nu enkele mensen de he- Evenals voorgaande jaren zullen ook nu weer voor de drie grootste paasvuren die in en rond Holten wor den „gebouwd" flinke geldprijzen be schikbaar worden gesteld. De jonge lui moeten bedenken dat grootste iets anders is dan hoogste. De prijzen zullen worden toegekend aan die groepen die het meeste hout en an der materiaal bij elkaar hebben ge sleept. Wanneer men wil meedingen naar een der prijzen (hoofdprijs min stens vijftig gulden) moet men dit op geven vóór zaterdag 5 april bij de secretaris van de VVV „Holtens Be lang", de heer .7. Wiggers, Kolweg 14, lel. 1356. De plaats waar de „boa- kens" staan, moet dan tevens wor den opgegeven. Do or tussenkomst van de scholen heeft zich reeds een groot aantal kin deren aangemeld voor deelname oan de Palmpaasoptocht en -wedstrijd, die zaterdagmiddag gehouden wordt. De keuring van de palmpasens zul om 2.00 uur beginnen op Kalfster mansweide. Bij regenachtig weer ge schiedt zij onder de grote luifel van de Co-op. Aan- en verkoopvereni ging ..Trio" aan de Waagweg. Als ju ryleden zullen fungeren mevr. C. P. K. F.nklaar - non And el, mevr. I. Jalink - Dubbelman en de heer W. ten Berge. De deelnemertjes zullen opgeroe pen worden om met hun palmpasen langs de muziekkoepel te defileren, waar de juryleden zullen plaats ne men. Er worden voor twee groepen enkele mooie prijzen beschikbaar ge steld in de vorm van waardebonnen nl. voor de kleinere palmpasens, de zwaantjes e.d. en voor de grote, de krakelingen. Na afloop van de keuring om plm. kwart voor drie zal een optocht wor den geformeerd met medewerking van de muziekver „HMV". Daar door is de volgeftde route vastge steld Kalfstermansweide, Stations straat, Kerkhofsweg. Industriestraat, li. J. Wansinkstraal. Waardenborch- SÉraatMr. G. Vixseboxsestraat, Kol weg, Industriestraat en ontbinding van de stoet op het plein voor het GEB en de Centrale Bakkerij „De Halm". De commissie heeft de route niét al te lang genomen met de gedach te, dat de bewoners van de overige straten in hel Kolcomplex wel op een of andere plaats het voorbij trekken van de palmpaasoptocht kunnen ga deslaan. want sommige palmpasens zijn zo zwaar opgetuigd, dat de kin deren te moe zouden worden. Alle kinderen krijgen een of andere versna pering. Volgens oude overleveringen bestaat een palmpasen uit een jonge den met vijf stram pen in de kop. De afgeschilde tak versiert met: papier knipsels en kunstbloemen. Op de tóp pen moeten vijf zwaantjes, broodvo geltjes met 'n krentenoogje. Een rad. een krakeling, omgeeft de takken. De haarvlecht, die deze broodkans voor stelt herinnert aan overoude haarof- fers. De palmpasen wordt tegenwoor dig nog met tal van andere dingen op getuigd o.a. krenten- en rozijnenslin gers. sinaasappels, eieren, enz. De palmpaas is eigenlijk een ver kleinde meiboom, een vruchtbaar heidsymbool. die met vogel en eieren het nieuwe leven der lente betekent en de zwaan, de vogel der godin Frigga. Het zingen van ei-koerei, eikoerei is nog een restant van een oud lita niegebed „Kyrie-eleison". „Heer ont ferm u onzer". De drie eieren her inneren aan de Drieéénheid. ren Westerik en Van Doorn we gens pensionering het korps binnen afzienbare tijd gaan verlaten en de heer Steunenberg zijn taak in ver band met zijn zaak 1 april a.s neerlegt, zal getracht worden het korps te versterken. De heren G. J. Klein Nagelvoort en W. Schalk zijn inmiddels bevor derd tot resp. brandmeester en on der-brandmeester. De vergadering stelde bij meerderheid een aanbeve ling op, waarbij B. en W. geadvi seerd wordt de heren W. van Diepen en G. Linde, in verband met de te verwachten vacatures te benoemen tot resp. brandmeester en onder brandmeester. Er zrl aandaent moe ten worden besteed aan de verbete ring van de alarmering en in verband met de industrievestiging aan de adembeschernr.ng deelde de heer Prak nog mede. Als de grote nieuwe garage gerc-d is. zal daar in o.m. een mstruciielokaaltje aan wezig zijn. De nieuwe adjunct-directeur van gemeentewerken, de heer K. T. de Vries, zal na de aansteiimg door B. en W. in het bijzond-r belast worden met de preventieve brandbestrijding, die in een groeiende gemeente als Holten steeds belangrijker wordt. In deze bijeenkomst wérd tevens afscheid genomen van brandmees ter G. Steunenberg, die op 1 oktober 1953 bij de brandweer kwam en in 1957 werd bevorderd tot brandmees ter. De heer Prak noemde het bij zonder jammer, dat de heer Steunen berg gemeend heeft zijn functie te moeten neerleggen. Hij dankte hem voor het vele dat hij voor de brand weer gedaan heeft en bood hem na mens hel korps twee vogelboeken aan. De heer Steunenberg dankte al len voor de vriendschap en kame raadschap, die hij bij de brandweer heeft- ondervonden. Het gezelschap liet zich verder de maaltijd uitstekend smaken. De speeltuinvereniging ,,I)e Kol" gaat op 30 april, ter gelegenheid van koninginnedag, een kindcrverkleed- partij organiseren in wedstrijd ver band. Deze wedstryd zal worden ge houden naar vrije onderwerpen, in vier groepen naar leeftijd. De avond van koninginnedag zal besloten wor den met de traditionele lampionnen- optocht. waaraan de muziekvereni ging HMV haar medewerking zal verlenen. Voor de verkleedpartij moet nog een jury worden aange zocht en er zullen nog tal van voor bereidingen moeien worden getrof fen, o.a. met het oog op minder goe de weersomstandigheden, maar de hoofdpunten van het programma staan wel vast. Eén eri ander werd besloten iri de maandagavond onder voorzitter schap van de heer J. Calkhoven in café De Waag gehouden ledenver gadering. Secretaris H. Wilpshaar. hoofd der o.l. Kolschool. bracht het jaarverslag uit, waarin hij mededeling deed van de speeltuinactiviteiten en van het geen vorig jaar met koninginnedag op touw werd gezet. Het ledental is weer gestegen en bedraagt momen teel 138. Penningmeester J. J. W. Bluemink bracht het financieel verslag uit. De kascontrolecommissie, de heren Het hoofdbestuur van de OLM ziet het plan-ManshoIt als een goed uit gangspunt voor een verdere discussie inzake de sanering van de landbouw binnen de E.E.G. Dit zei zijn voor zitter. de heer D. J. Jonkhans. don derdagavond in de algemene leden vergadering van de afdeling Holt der O.L.M. in het .stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Aan deze uitspraak was een lange inlei ding voorafgegaan, waarin de heer Jonkhans het ontstaan van de huidi ge situatie in de landbouw schetste. Hij wees er daarbij op. dat de OLM in I9G4 zelf een commissie heeft in gesteld om de situatie in de land bouw nader te analiseren beslaande uit voornamelijk jonge boeren uit de verschillende sectoren van het agra risch leven. Die commissie heeft in november 1965 een rapport uitge bracht, waar tal van uitspraken in voorkomen, die men nu in hel plan Mansholt kan terugvinden. De heer Jonkhans noemde in dit verband ver schillende cijfers en beklemtoonde de aantrekkelijkheid van een tweenians- hedrijf, waardoor de jonge hoer straks, in de toekomst, ook nog eens zal toekomen aan een vrij weckend en vakantiedagen. De huidige toestand is zo. dat de productie sneller stijgt dan de con sumptie. Nederland zit met een overschot van 300 miljoen kilogram boter. Er wordt ook teveel suiker geproduceerd. In 1950 waren er 20 miljoen Werkers in de landbouw in de E.E.G. Nu na 20 jaar zijn er nog maar 10 miljoen, maar die produce ren meer dan de 20 miljoen, In het totale E.E.G.-gebied was in 1960 drie miljard gulden nodig om de landbouw aan een redelijk inkomen le helpen. In 1967 is dit bedrag reeds gestegen tot 7 miljard gulden, om de boer te kunnen doen blijven pro duceren. De conclusie is, dat er veel verbeterd ,is, vooral door de ruilver kaveling maar het grote knelpunt blijft de te kleine bedrijven waar door stille werkloosheid is ontstaan. Van de 6 miljoen zelfstandige boe ren binnen de E.E.G. heeft 2/3 of 4 miljoen kleinere bedrijven dan 10 hec tare. Op de helft van alle veehou derijbedrijven worden minder dan 5 koeien gehouden. De gemiddelde leeftijd van de zelfstandige boeren is 57 jaar. Dat komt omdat er in Frankrijk geen en in Italië bijna geen oudedagsvoorziening is, zodat de mensen blijven doorwerken. Bij de huidige prijzenpolitiek blijft men meer produceren, maar nemen de overschotten toe. „Wij moeten be grip opbrengen, aldus de heer Jonk hans, dat wij zo niet kunnen blijven doorgaan. Buiten de landbouw een toenemende welvaart, maar aan de boer gaat die welvaart voorbij. Als de boer wil profiteren van de sociale voordelen, die anderen genieten, dan zal het moeten gaan in de richting van twee man op één bedrijf. Akker bouw 80-100 h.a.. veehouderij 40 koeien, met daarnaast de verede lingsproducten b.v. 100.000 slachthen- nen of 10.000 leghennen. Wij zijn al druk op weg daar naar toe. Het zijn uitgangspunten waarover te discus siëren valt o.a. door rente-subsidies en investeringshulp. In Nederland behoeft beslist niet de helft van de boeren te verdwijnen. Men kan ook tot grotere bedrijven komen door een bepaalde samenwerking. Alle koeien behoeven niet op de zelfde stal te staan, aldus spreker. De inbrenger van grond zal volgens hel plan Mansholt een premie ont vangen van 10 maal de pachtwaar den. Ieder die de landbouw verlaat krijgt voor omscholing de beschik king over f 2000. Volgens het plan zal binnen de EEG 5 miljoen ha. slechte landbouwgrond uit de produktie moe ten worden genomen. Maar er gaat door allerlei omstandigheden jaarlijks al veel landbouwgrond verloren. Belangrijk noemde de heer Jonk- hans het. dat de jonge boer, die wil beginnen, door bepaalde financiële fa ciliteiten wordt geholpen om te kun nen investeren. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het plan is om in Zuid-Europa werkgelegenheid te vin den voor 2 tot 3 miljoen werkers in de landbouw en dat zal zeer moeilijk zijn. Het is dus niet alleen een land bouwkundig probleem maar ook een kwestie van werkgelegenheid. Na zijn inleiding behandelde de heer Jonkhans een aantal vragen en ging hij op bepaalde aspecten van het plan nog wat dieper in. Voorzitter Stege- man heeft hem daarvoor dank ge bracht. Geboren: Hendrik, zv II Kevelham en J Keizer, Smidsstraat 6: Hendrik- je Geertruida, dv G H F van Zon en G H Vincent, Weversstraat 9. Overleden: Geen. Ondertrouwd: G D W Tuitert. 22 jr. Hellendoorn en W H Bronsvoort, 21 jr.. Dijkerhoek 32. Getrouwd: geen. BEVOLKING. Ingekomen: geen. Vertrokken: geen. De 39-jarige landbouwer I-I. Rei- link, Espelo 72, is dinsdag van de gierkar gevallen. De val kwam voor de heer Reilink zo ernstig aan, dal hij met een gebroken dijbeen naar het St. Geertruiden Ziekenhuis in De venter moest worden overgebracht. A. Boele en G. J. Klein Nagelvoort had boeken en bescheiden in orde bevonden. De heer W. Leemans zal met de heer Boele de nieuwe kas- commissie vormen. Nadat men enkele voorstellen en plannen had besproken, kwam het in de aanhef vermelde resultaat uit de bus. Voorzitter Calkhoven wenste allen een wel thuis toe, nadat men nog lang gepraat had over de organisatie van de evenementen op 30 april a.s. Zaterdag 29 maart vanaf 12.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur C. H. Rietdijk, Molenbeiterweg, tel. 1230 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 29 maart en zondag 30 mrt A. G. Hoekstra. Scherpenzeelseweg 8. Goor, tel. 05470-3355, van 18.00- 19.00 uur (alleen voor spoedgeval len). Zaterdag 29 maart en zondag 30 mrt R. Back. Holterberg 42 (achter „De Wielen" oostzijde), tel. 1291. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur be halve op woensdag. De 2e en 4e woensdag van 18.30-19.30 u. in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Vrijdag 28 maart t.m. zondag 3(Trnrt keurmeester buiten de dienst uren A. Groen, Kozakkenstr. 15, tel. 1230. Maandag 31 maart t.m. zondag 6 april: B. Groot Obbink, Kozakkenstr. 2, tel, 152-6. Zaterdags aangifte gestorven dieren van 9,00- 11.00 uur, tel. 1349. De Holtense ruiter Jan Müller heeft op het concours-hippique ..Indoor Brabant" te 's Hertogenbosch met zijn paard „Johny" uitstekende pres taties geleverd door in het nationaal jachtspringconcours als eerste en in het nationaal springconcours als tweede te eindigen. In net nationaal jachtspringcon cours bleef hij ruim een haalve secon de voor op Aleppe Westerhuis uit Bergen op Zoom die met „Fair Quota" 47.1 sec. liet afdrukken. In het springconcours bleef hij slechts twee seconden achter op de combi natie Anton Ebben met „Prins Ajax". De volledige uitslagen waren; Nationaal jachtspringconcours: 1. J. Müller (Holten met „Johny" 46.5 sec.. 2. Aleppe Westerhuis (Bergen op Zoom) met „Fair Quota" 47.1 sec.. 3. J. van der Meijden (Amsterdam) met ,,Sea Lord" 48.1 sec., 4. E. Brugman (Almelo) met „Goldy" 48.3 sec., 5. Busken Huet (Den Haag) met „Medrano" 48.7 sec. en 6. Prui- kemaker (Wassenaar) met „Kilsai- lagahn" 49.7 sec. Nationaal Springconcours: 11. An ton Ebben (Hilversum) met ..Prins Ajax 15 pt.-30.2 sec., 2. J. Müller (Holten met „Johny" 15 pt.-34.0 sec.. 3. H. J. M. Wouters van den Ouden- weijer (Nieuw Loosdrecht) 15 pt.-34.7 sec. A. A De 21-jarige G. J. P. uit Rijssen is donderdag- niddcig omstreeks kwart over drie op de Toeris- renweg in de flauwe bocht even voor het dorp Holten mei zijn auto uit de bocht gevlogen. P. werd uit de wagen geslingerd en dat was zijn geluk, want de splinternieuwe Daf, die nog geen 600 km gelopen had, kwam tegen 'n boom terecht en werd door de botsing totalos. Het wrak is latei- door een kraanwagen opgesleept. De oorzaak van het van de weg raken is niet bekend. De voorzitter van de woonruimt*- commissie maakt bekend, dat de zitting der commissie niet op dins dag 1 april 1969. maar op dinsdag 8 april 1969 zal worden gehouden, 's avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Holten. 18 maart 1969. De voorziter voornoemd, J. Kroon. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat iedere be langstellende de gelegenheid wordt gegeven kennis te nemen van en vragen te stellen over het ontwerp- bestemmingsplan voor de kom van het dorp (saneringsplan) op dinsdag 1 april a.s., 's avonds 7.30 uur in zaal Amicitia. Het plan za] worden toegelicht door de stedebouwkundige ir. R. Ha- jema. Holten, 19 maart 1969. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. r De burgemeester van Holten maakt, ter voldoening aan het be paalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat onherroepelijk is geworden het besiuit van Gedeputeerde Staten van Overijssel dd. 27 januari 1969. afd. 2, nr. 64200. waarbij het raadsbesluit van 26 april 1968. nr. 3666, tot vast stelling van een herziening van het bestemmingsplan Holterberg is goed gekeurd, behoudens voor zover dit strekt tot vaststelling van artikel 8, sub e. artikel 9. lid 1. sub e. artikel 10, lid 1, sub f, artikel 11, sub d, ar tikel 14 de zinsnede „naar het oor deel van burgemeester en wethou ders', artikel 17, sub a. artikel 18, sub a, artikel 21. sub d en artikel 26, sub 1-g der voorschriften, waaraan goedkeuring is onthouden. Het bestemmingsplan ligt ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage. Holten, 24 maart 1969. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester én wethouders ma ken bekend, dat in plaats van op Goede Vrijdag, 4 april a.s.. het huis vuil zal worden opgehaald op don derdagmiddag, 3 april 1969 en dat in plaats van Tweede Paasdag, maan dag 7 april a.s., het huisvuil zal worden opgehaald op dinsdag 8 april a.s. Burg. en weth. van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretarie. De directeur van gemeentewerken maakt bekend, dat hij verhinderd is op maandag 31 maart a.s. spreekuur te houden. De directeur voornoemd, T. Prak De burgemeester van Holten maakt bekend, dat met ingang van 3 april 1969 gedurende één maand ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage wordt gelegd het ontwerp van een algehele herziening van het be stemmingsplan villaterrein „Look", met toelichting en bijbehorende voor schriften. Het ontwerp-plan omvat een ge bied. gelegen ten noord-westen van de Rijssenseweg en omsloten door de Patrijsweg. Reebokkenweg, Fort- haarsweg. Sprokkelweg en Duistere Steeg. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schrif telijk bezwaren tegen het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Holten. 1 april De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar Zondag 30 maart HOLTEN Ned. Herv. kerk 10 u. ds. C. C. Addink (bev. nieuwe lidmaten wijk I); 15 u. ds. J. H. Israël (idem wijk II). In beide diensten collecte voor Irene; 10 u. Jongerendienst in Irene. Geref. kerk 8.30 en 10 u. ds. R. A. Hoogkamp (Bed. H.A.); 3 u. ds. R. Oosterhoff (Bed. H.A. en nabetr.) In alle diensten is het ene offer voor de-kei-k. Bij de uitgang col lecte voor verbouw van de kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur, zondag 8 enlO uur. DIJKERHOEK Bethanië (zie Holten). OKKEXBROEK Ned. Herv. kerk 10 u. ds. Osinga (bev. nieuwe lidmaten). Extra collecte voor de kerkvoogdij. Goede vrijdag 4 april HOLTEN Ned. Herv. kerk 10 u. ds. C. C. Addink (vier. en dankz. H.A.): 19 u ds. •I. II. Israël (vier. en dankz. H.A.) Geref. kerk 9.30 u. ds. R A Hoog kamp Collecte voor de Vrije Uni versiteit. NIEUW HEETEN R.-k. kerk donderdag 3 april (Eucha ristieviering) 16 en 20" u. Vrijdag 4 april 15 u. (Kruisweg), 20 u. avonddienst. DIJKERHOEK Bethanië 10 u. ds. J. H. Israël (vier. en dankz. H.A.) OKKEXBROEK Ned. Herv. kerk 10 en 19.30 u. <S«. Osinga (In beide diensten Bedia- ning H.A.)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1