STAKING BIJ DE O.A.D. GING NIET DOOR Een sportief huwelijk Ernst en humor in „Bedreigd geluk De heer M. Bouwhuis ten grave gedragen Dienstverlening aan het publiek prevaleerde „SOLI" ZINGT IN ENTER' 0'""* iMm,e ONZE AGENDA Schat van bloemen dekte de baar Gevonden en verJ oren voo r\v erpe 11 Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN Wachtdienst slachthuis ZONDAGAVOND OPEN-DEUR- BIJEENKOMST Geslaagd voor G.A II Burgerlijke stand Be j aarden soci ëtcit MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur niaat- scliappe I ij k werkster BESPREKING SANERINGSPLAN DORPSKOM Ds. Israël heeft beroep Coevorden ..De Vriendenschaar" bracht goed stuk op de planken BINNENBRANDJE IN PLASTIC- FABRIEK iHOLTENS NIEUWSBLAD 111 Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeis Vrijdag 21 maart 1969 Jaargang 21 - No. 12 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur VV. Beyer* Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad zaterdag 22 maart 20.00 uur: Ontspanningsavond Geref. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth. 16.15 uur: Contributie-inning Z.C. „Twenhaarsveld" v. wintertraining Zondag 23 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 24 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van speeltuinvereniging ,,De Kol" café „De Waag". Bespreking festi viteiten 30 april e.k. 19.45 uur: Jaarvergadering Chr. Kleuterschool in het schoolgebouw aan de Schoolstraat 20.00 uur: Ledenvergadering VVV „Holtens Belang" in hotel Vosman. 19.15 uur: Vertrek per bus Herv. Vrouwengroepen Holten en Dijker- hoek vanaf Irene naar ringverga- dering Colmschate. 20.00 uur: Ledenvei-gadering Contro levereniging „Holten e.o." in café Kalfsterman. Maandag 24 maart t.m. 29 maart Collecte Nationaal Reumafonds. Donderdag 27 maart 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling O.L.M. in café Kalfsterman. Spie ker de heer Jonkhans, voorzitter der O.L.M. 20.00 uur: Zendingsavond Hervormde Gemeente Okkenbroek in Gebouw „Ons Centrum". 19.00-22.00 uur: Grote show van was automaten enz. Metalu-Holten n.v. in feestzaal Vosman (zie adv.). Vrijdag 28 maart 19.00-22.00 uur: Grote show Metalu- Holten N.V. in feestzaal Vosman (zie adv.). 20.00 uur: Gecombineerde vergade ring Fokvereniging ..Holten e.o." en „Fries-Hollands" in café Kalf sterman. Spreker A. N'. Lande- weerd. inspecteur NRS met dia's van Italië en Oostelijke landen. 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling Holten Partij van de Arbeid in ho tel Holterman. Zaterdag 29 maart 19.30 uur: Wip-Wap-avond m.m.v. „Sun" in het gebouw Irene. 14.00 uur: Palmpaasoptocht na keu ring in Kalfstermansweide. 14.00-21.00 uur: Grote show „Meta lu-Holten" n.v. in feestzaal Vosman Dinsdag 1 april 20.00 uur: Paaswijdingsbijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in het gebouw Bethanië. 19.30 uur: Gelegenheid tot kennisma king en vragen te stellen over het „Saneringsplan Dorpskom" het zg. „Kamplan" in Amicitia (zie off. publikatie). Donderdag 3 april 19.45 uur: Paaswijding Chr. Platte landsvrouwen in gebouw Rehoboth. Dinsdag 15 april 20.00 uur: Bijeenkomst, afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café ,1-let Bonte Paard' 20.00 uur: Jaarverg. Ver, „Het Groe ne Kruis" in hotel Holterman. Woensdag 16 april 20.00 uur v.m.: Voorjaarsvergadering Gewest Overijssel van de Nederl. Bond van Plattelandsvrouwen in de Buitensociëteit te Zwolle. Dinsdag 22 april 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Onder buitengewoon grote belangstelling had dinsdagmiddag de grafenis plaats van wijlen de heer M. Bouwhuis, in leven direp- ur van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Trio" te Holten. Voordat de stoet zich naar de nieuwe begraafplaats begaf had in het gebouw ?n plechtige rouwdienst plaats, waar de kist met de overledene bedolven onder een schat van bloemen stond opge baard en in welke dienst voorging ds. J. H. Israël, hervormd predi kant te Holten. Als tekst voor zijn herdenkingswoord had de voor ganger gekozen Hebr. 4 vers 9. Ds. Israël schetste de overledene als een stoere werker, die echter niet bezweken is voor de verleiding alleen zakelijk te denken. Hij had oog voor zijn medemensen, was vriendelijk en behulpzaam en heeft voor anderen ontzaglijk veel gedaan. Ds. Israël noemde nog zijn grote liefde voor de muziek en herinnerde er aan dat de heer Bouwhuis binnenkort met pensioen zou gaan. In zijn ziekte groeide langzaam maar zeker zijn overgave. Hij sprak woorden van troost tot mevr. Bouwhuis.en haar kinderen. HMV bracht hierna met grote piëteit het lievelingsnummer van de overledene ten gehore „Steal Away", dat hij voor zijn sterven nog van >'n bandopname heeft mogen beluisteren. De directie van de Overijsselse Autobus Diensten, „O.A.D." n.v. heeft eieren voor haar geld gekozen en de drie bonden van ver- voerspersoneel dinsdagmiddag telegrafisch er van in kennis ge steld, dat zij de nieuwe C.A.O., zoals die door bemiddeling van de Commissie Van der Dussen tussen de K.N.V.T.O. en de vakbonden tot stand is gekomen, alsnog wilde aanvaarden. De drie directeu ren, de heren Arn. J. Hodes, J. H. Muller en Ir. J. G. J. ter Haar, hebben hiertoe bij meerderheid van stemmen besloten. Hiermede is - zeer ten gerieve van het publiek, maar zeer zeker ook van directie en personeel - een staking in dit loonconflict voor komen. Het betekent, dat de chauffeurs f 22.- per maand aan loon en f 11.- in de vorm van de secundaire arbeidsvoorwaarden per maand meer zullen ontvangen vanaf 1 januari j.l. ting, cfat de nieuwe c.a.o. bij minis ter Roolvink geen moeilijkheden zal ondervinden, gezien de persoon van mr. Van der Dussen als voorzitter bemiddelaar, om tot een reële over eenkomst te komen. In het gesprek met de heer Hodes heeft deze be aamd, dat het niet zo vaak voorge komen is, dat de drie directieleden tot stemming moesten overgaan voor een bepaalde beslissing. De heer Hodes had wij hebben dal de vorige week reeds geschreven andere plannen. I-lij had nl. zoveel zoons, en familieleden willen inscha kelen, dat de diensten toch zo goed mogelijk uitgevoerd hadden kunnen worden. Dat is door de beslissing van de ander directieleden, die de dienst verlening aan het pubhek hebben willen laten prevaleren, dus niet ge schied. De verhouding binnen de di rectie zal er niet d'oo r vertroebeld worden. Het accepteren van de nieuwe cao- zal de exploitatiekosten met plm. 15 pet. verhogen. Daarvoor zal een ta riefsverhoging nodig zijn. waarvan de aanvrage waarschijnlijk de volgen de week reeds in zee zal gaan. Be kend is echter, dat het tarief van de O-A.D. op het traject Deventer-Al- mclo beduidend lager ligt dan van de Spoorwegen. De Heer Hodes was bang. dat de O AD desniettemin door deze kostenstijging in de rooie cijfertjes terecht zal ko men. Of en in hoeverre dan een bij drage uit de pot van drie miljoen vorkregen zal worden, kon de heer Hodes niet zeggen. Het is niet on waarschijnlijk. dat daarbij de voor waarde zal gelden, dat uit een even tuele winst van de toerwagenafdeling een bijdrage naar de strcekvervoer- afdcling zal moeten worden overge- Hiermede is. zoals N-B.V.-bestuur der Barendregt ons verklaarde, aan één van de drie voorwaarden, door de commissie Van der Dussen ge steld, voldaan. Deze heeft nl. uitge sproken: „gelijk loon voor gelijk werk", onderzoek naar de zwaarte van de functies stadsvervoers- en streekvervoerschauffeurs". Aan deze laatste voorwaarde is de O.A.D.-di rectie dus tegemoet gekomen. Aan de andere voorwaarden kan pas vol daan worden als de loonstructuur- commissie, die nog moet worden in gesteld, haar rapport zal hebben uit gebracht. Het vèrschil in loon tussen de stadschaul'fcurs en de streekver voerschauffeurs fluctueert, boven het nieuwe c.a-o.-loon, nog tussen de f60,- en f130,- per maand, omdat de lonen van alle stadsvervoer chauffeurs njet allemaal op hetzelfde niveau lig gen (bv. een verschil in Arnhem, Haarlem ol Amsterdam). Op 1 janua ri 1971 zal deze zaak naar zwaarte van de functie recht ge trokken moeten zijn. De vakbonden hebben de verwach- De geheel bezette zaal zong daarna de verzen 1 en 2 van gezang 242. De heer G. J. Rietberg, voorzitter van de Holtense afdeling van de CAV „Trio" herinnerde aan de woorden die hij gesproken had bij de uitreiking van het; gouden speldje van Cebeco, bij het zilveren jubileum als directeur enkele jaren geleden. Daarin gewaag de hij van de trouwe dienst van de overledene aan de vereniging bewe zen. Hij begon zijn loopbaan als zoda_ nig toen de vereniging financieel bij na aan de grond zat, maar hij heeft haar tot een modern en gezond bedrijf helpen opbouwen. Daarvan heeft de heer Bouwhuis nog de voldoening mo gen smaken. Hij bracht de overledene dank namens bestuur, commissaris sen en hoofddirectie van „Trio" en sprak tevens woorden van dank na mens het personeel speciaal voor Holten voor de prettige omgang en goede samenwerking. „Woorden van troost zeggen vaak zo weinig." aldus de heer Rietberg. „Alleen geloof in God en Jezus Christus kunnen de wa re troost brengen." Sprekende namens de bond van di recteuren in Overijssel en de direc teuren der plaatselijke coöperaties, herinnerde de heer C. Broersma, di recteur van de zuivelfabriek „De Vrij_ heid" aan de woorden van lof en waardering gesproken bij de uitrei king van de koninklijke onderschei ding aan de heer Bouwhuis. „Zij mo gen u een gevoel van kracht geven R°ievr. Bouwhuis. De kinderen kunnen trots zijn op hun vader," aldus besloot de heer Broersma zijn toespraakje. De voorzitter van „HMV", de heer A. Westerik, bracht de overledene dank voor alles wat deze vóór 1.945, d.w.z. voor de fusie met de chr. mu ziekvereniging. en na 1945 voor de vereniging gedaan heeft, „Het is haast niet op te noemen. Moge zijn lichtend voorbeeld u allen tot. troost zijn," al dus de heer Westerik. Kist en bloemen werden daarna door de oudste keurig geünifor meerde muzikanten uit het gebouw gedragen. Onderweg werd de lijkauto geflankeerd door de Iloltense perso neelsleden van „Trio", die ook de kist naar de groeve droegen. Op de begraafplaats hadden zich nog velen verzameld om de overlede ne de laatste eer te bewijzen. Na het gebruikelijk schriftwoord be_ eindigde ds. Israël de begrafenis met het „Onze Vader". De zoon van de overledene, de heer H. J. S. Bouw huis. dankte voor de belangstelling en voor de eer zijn vader bewezen. Velen condoleerden de familie op de begraafplaats, anderen gingen mee terug naar Irene. Gevonden: 1 wollen kindersokje, 1 cape met capuchon, 1 jongenswant. 1 damesfiets, 1 dameshorloge. Verloren: groen meisjesfietsje, da meshorloge met schakelarmband, jack met ritssluiting en capuchon, kentekenplaat HF - 71 - 89. Zaterdag, 22 maart t.m. vrijdag, 28 maart buiten de diensturen Elcetra: H. Huisman, Kolweg 42, Gas: W. C. v.d. straat 3, tel. 1793. Weerthof Voovs- hcveld. Staatssecretaris M. Verkeer en Watersta; J. Keijzi it zal op verlenen termijn voorschotten autobusbedrijven. die moeilijkheden verkeren. De nachtvergadering in Goor is ge deeltelijk wel doorgegaan. Bij het personeel van de O.A.D. bestond daar dinsdagavond niet zoveel belangstel ling meer voor. tenzij men het zou doen om de bondsbestuurdexs te be danken voor hun interventie. De uitspraak van de heer Hodes, de vorige week gedaan, dat het streekvervoer bij de O.A.D. niet plat zou gaan. is uitgekomen, maar op een andere wijze dan de heer Hodes zich toen heeft voorgesteld. De rust bij de O.A.D. is inrpiddels terugge keerd. De vakbondsbestuurders waren te vreden over het behaalde succes bij de O.A.D. „Maar het is nog maar één van de twaalf', zei de heer Ba rendregt vanuit hotel „De Ster" in Goor. In Friesland wordt. zo»Is inmid dels uit de dagbladen gebleken is. wel gestaakt. Het betreft het Leeu warder Autobusbcdrijf (LAB) en de Zuid-Westhoek (ZWH) in Balk (Fr.) HOLTEN. Ned.-herv. kerk 8.30 uur ds. J. H. Israël, 10.15 ds Israël (HD). extra col lecte: Plaatselijk jeugdwerk; 19.15 uur Open Deur-bijeenkomst (19.05 u. gemeenschappelijk zingen). Geref. kerk 9.30 v„en 3.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In de mox-gen- dienst voorber.. Heilig avondmaal in de middagdienst openbare geloofs belijdenis. In beide diensten is het ene offer voor het Evangel, werk in Nederland. Bij de uilgang collecte voor bouw nieuwe kerk. RK kerkdienst 9.30 u in het gebouw Irene NIEUW HEETEN. R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur Zondagmorgen 8.00u. en HTOO uur. DIJKERHOEK. Bethanië 10.00 past. medew. dhr. A. Schellevis. Extra collecte gebouw Bethanië. OKKENBROEK. Ned.-herv. kerk 10.00 uur ds. Osin- Vrijdag, 21 t.m. zondag. 23 maai't keurmeester buiten de dienstui-en H. .1. Moleman, Lageweg 13. tel. 1974, maandag, 24 mrt. t.m. zondag, 30 maart: A. Groen. Kozakkenstx-, 15. tel. 1230. Zaterdags 9-11 u: aan gifte gestorven dieren. Aangifte gestorven dieren 9.00-11.00 uur. tèn kantore van het slachthuis, telefoon 1349. De Chr Gem. Zangver. ..Soli Deo Gloria" (dir. de heer J. Plomp) te Nijverdal. zal zaterdagavond in de Ned. Herv. Kerk te Enter op uitnodi ging medewerking verlenen aan een concert dat gegeven wordt in ver band met het vijftig jarig bestaan De Open-Deui-gi'oep belegt zondag avond de laatste Open-Deur-sarr komst van dit seizoen in de Hervorm de Kerk. alhier. Spreker is pater H.G Boerland uit Almelo. Pater Boerland heeft in Almelo de leiding van het lichtingenbureau over het katholicis me. Hij hoopt te spx-eken over het on derwerp "De kerk die fout was". De muziekvereniging "H.M.V." verleent haar medewerking. Naast enkele nummers, die ten gehore zullen wor den gebracht, zal zij 'öok gedeeltelijk de samenzang begeleiden. De Open-Deur-groep, die deze bij eenkomst belegt met het oog qp hen, die tot geen kerkgenootschap behoren of er niet in meeleven, hoopt, dat in het bijzonder vele van deze mensen, de laatste bijeenkomst zullen bezoe ken. Voor bet tijdstip van aanvang 19.15 uur, is er gedurende tien mi ten het z.g. gemeenschappelijk zin gen. Iedere bezoeker krijgt een ge stencild programma aangeboden bij het binnentreden van het kerk; bouw. zodat men gemakkelijk alies kan volgen. Behalve enige plaats' voor de Open-Deur-gioep in de nabij heid van de kansel zijn alle plaatsen vrij. Er zij ngeen andere kosten aan deze bijeenkomst verbonden, dan het feit dat men aan de uitgang een bij drage kan geven voor hel Open-Deur- werk. Aangezien de Open-Deur samen komsten door hun aantrekkelijk ka rakter een begrip zijn geworden, zul len zondagavond ongetwijfeld weer velen deze bijeenkomst willen bijwo nen. De heer K. B. Koning, hoofdcom mies ter secretarie te Holten, slaag de te 's Gravenhage voor het. diploma Geboren: Roelof Alardus. zv R Nij- xneijer en A Scholman, Kozakken- straat .30 Hendrik a Willemina Christina, dv J Stegeman en T Ool- bekkink, Burg. v. d. Borchstraat 10 Heieen, dv G J Megelink en A H Lodeweges, Weversstraal. 1 Wil lem Jan, zv J Jansen en T Stevens, Haarstraat 15 Jeannette Albertina, dv G M Morssink en TI J Haverslag, Espelo 87 (geboren te Deventer). Gehuwd: H .J Hommes, 22 jr, Kol weg 13 en A Meinsma, 23 jr, Kolweg 9 J B Stukker, 25 jr, kolweg 30 en J G R Grootveld, 23 jr, Beuse- berg 47. Overleden: R Koetsier, ev Kevel ham, 57 jr, Beuseberg 24 M Bouw huis. 64 jr, Stationsstraat 13 J Kaal, 85 jr, wonende te Deventer-. BEVOLKING Ingekomen: J G L Leurink van Box-ne naar Look 94 H Schippers van Rijssen naar Rietmolenstraat 2 H J de Groot en gezin van Deven ter naar Boex-x-ichterstraat. 11 R Fransen en gezin van Deventer naar Boerxichtersti-aat 9 J F Stx-uik van Ede Gld. naar Espelo 3 G Kolk man van Zutphen naar Gaaiden- straat 3. Vertrokken: J F D Meinders en gezin van Vianenweg 78 naar Apel- dooin J Toorneman van Espelo 89 naar Zeist P Kool en gezin Vianenweg 220 naar Nigeria G H Jacobs van Oranjestraat 38 naar Bor- culo. De vorige week vrijdag weid het huwelijk voltrokken tussen Henk Hommes (22). onderwijzer en mo menteel in militaire dienst voor lsu oefening en Akke Meinsma. (23). Beiden zijn bekende sportlieden in Holten. Henk Hommes is oud-aan voerder van „Holten" en heeft zijn elftal naar de 4s klas K.N.V.B. weten le leiden. Akke Meinsma is lid van de gymnastiekafdeling van de Sport vereniging "Ba'.o" en een goed turn ster. Akke leefde ook volledig mee met de sportbeoefening van haar ver loof «Jé die nu haar man geworden is. Men kan haar met de andere dames van de spelers elke zondag, als "Hol ten" speelt, op de bankjes langs de lijn vinden. Zij was voordat zij in Deventer op kantoor kwam. badmeestei-es o.a, van het natuurbad "Twenhaarsveld". Meisjes van "Bato" vormden 'n ere haag voor het spoitief bruidspaar, bij het verlaten van het gemeentehuis, waar het huwelijk werd voltrokken door de gemeente-seci-etaris, de heer G. J. Langenbarg. De werkelijke hu welijksinzegening had plaats in de Ned. Herv. Kerk door Ds J. H. Israël uit Holten. Er bestond grote belang stelling bij het gemeentehuis, voor 't jonge paar. van de Chr. Gem. Zangver. „Looft den Heer" te Enter. Aan het concert zal vexder mede werking worden verleend door het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo (dir. de heer Slont). de jubilerende vereniging „Looft den Heer" (dir. de heer J. Plomp) RicK Bolink - Landeweerd. sopraan en Wim Jansen, piano. „Soli" zal met pianobegeleiding zin gen „Lascia ch'oi pianga" (Lied van de Vrijheid) uit ..Rinaldo" van G. F. Handel; „Zion Hort die Wachter sin- gen" van J. S. Bach en de zesdelige Paascantate .Wees gegroet gij eerste ling der dagen" (allegro ma non troppo - Piu tranuillo - Andante - Al legro - M aestoso en Koraal). Met begeleiding van het muziek korps zullen de beide koren ten ge hore brengen: „Komm holder Lenz" uit Die Jahreszeiten van Joseph Haydn; „Psalm 126" van Chr. Pal mer bew. Jan Evertse en Agnus Dei" van G. F. Handel. De geregelde bijeenkomst van de bejaardensociëteit zal weer plaats vinden op dinsdag 25 maart a.s. in 't gebouw Irene. Tevens zal dan de trek king worden gehouden van de verlo ting, waarvan de opbx-engst bestemd is om dit mooie- werk van het socië- teits-comité in stand te houden. Zaterdag, 22 maai-t vanaf 12.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur J. F. Sijtsema. Noordenbergstraat 6. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 22 maart en zondag. 23 in?ar J. van den Enk. Burg. van den Bergpiein 33. Wierden, tel. 05496-1634. van 13.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 22 maart en zondag 23 maart. dhr. Back (plv. van J. War- rink), Holterberg 43, (achter Restau rant „De Wielen) telefoon 1291. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur be halve op woensdag. De 2e en' 4e woensdag van de maadd van 13.30- 19.30 uur in het Groene Kruisgebouw tel. 1436. Dinsdag, 25 maart geen spreekuur. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat iedere be langstellende de gelegenheid wordt gegeven kennis te nemen van en vra gen te stellen over het ontwerp- bestemmingsplan voor de kom van het dorp (saneringsplan) op dinsdag 1 april a.s. des avonds 7.30 uur in zaal Amicitia. Het plan zal worden toegelicht door de stede-bouwkundige ir. R. Hajema. Holten, 19 maart 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Ds. J. H Israël, hervormd predi kant te Hollen, heeft het beroep van de Ned. Herv. Gemeente te Coevor den aangenomen. Ds. Israël heeft vanaf .3 mei 1953 in Holten gestaan, voordien was hij van 1 juni 1948 tot 1 juni 194') hulpprediker in Ooster- wijtwerd (Gr.) en van 1 juni 1949 tot zijn intrede te Holten predikant, al daar. De datum van zijn intrede en bevestiging te Coevorden is nog niet bekend. Dat zal vermoedelijk pas augustus worden. Ds. Israël is o.m. bijna tien jaar scriba der pi-ovinciale kex-kvergade- i ing P.K V. in Overijssel en se dert kort voorzitter van de provin ciale interkerkelijke recreatiecom missie. Tijdens het 22e jaarfeest van de C.J-V. „De Vriendenschaar" bracht de toneelclub uit de oudere leden zaterdagavond in het gebouw Irene het toneelstuk in drie bedrijven va: Anke Wildonck „Bedreigd geluk' voor het voetlicht. Het is, zoals regis seur Jan Jansen in zijn korte toelich ting zei. een ernstig stuk. dat echter ook tal van vrolijke momenten heeft, waarin de humor niet ontbreekt. Het werd door de eensdeels geroutineer de en anderdeels nog jonge dilettan ten op verdienstelijke wijze op de planken gezet, terwijl op andere mo menten de lach in de zaal helder op klonk. Het publiek heeft er intens van genoten en de spelers ontvingen dan ook, na elk bedrijf, maar vooral aan het slot, een zeer spontaan applaus. Het stuk speelt in Canada, waar het Nedexiandse boerengezin Derk- sen vecht voor zijn beslaan. Lies, de oudste dochter (Dini Stevens) is loofd met Kees, een landbouwkundig ingenieur (Wim Brinks), die helpt bedrijf op poten te zetten. Hij heeft heimwee en mijmei-t over Amster dam. Het gezin ziet zijn geluk be dreigd door de jongste zoon Bet" (Teun Deijk), die in de handel is en. zoals later blijkt, geen „bonafide" handel, want, hij komt in aanraking met de politie. Hij heeft kennis aan Kathy (Johanna Bekkei-nens) een keiharde meid uit de achterbuurten van Ottawa, die een slechte invloed op hem uitoefent en dan ook als zoveelste meisje van Bert door 't gezin nauwelijks wox-dt geaccep teerd. Vader Derksen (Herman Schoe ien) zweei-t zijn zoon met zijn' prak tijken op te houden en weer thuis te komen, waar men hem voor het be drijf zo dringend nodig heeft. Daax- over spelen zich met Bert en later, als deze bij de politie is. met Kathy, talrijke tonelen of. Inmiddels heeft het publiek kennis gemaakt met de oudste zoon Jan (Wader Drent Jr), met Joch, de vriend des huizes (Ger- rit Jansen), met Trix, de jongste dochter (Jo Markvoort), met Mia, de vriendin van Trix (Jannie Blanken berg) en tenslotte met het logeetje Annabell (Bei-tha Stevens). Hun on derlinge liefdes-perikelen zorgen voor de vrolijke noot in het stuk. Vooral het spel van Jo Blankenberg als Trix is vaak ontwapenend en geeft veel fleur aan het spel. Aan het slot wordt besloten, dat Kees en Lies naar Ne- öei-land terug zullen gaan en komt alles met Bert weer in het reine door de bemiddeling van Annabell. Kathy is dan echter van het toneel verdwenen. Behalve het leuke spel van Jo Mai-ktvoort (17), mag nog wel de goede vertolking genoemd worden van de rol van Kathy door Johanna Bekkernens een goed gekozen type van Bert door Teun Deijk. van vader Dei'ksen door Herman Schooien en van de andere personen door de overige spelers. Regie en grime waren bij de heien Jan Jansen en W. Drent Sr. in goede handen. De avond werd geopend door de voorzitter van „De Vriendenschaar", J. Marktvoort. die, na het zingen van gez. 136 de verzen 1 en 2, voorging in gebed en vervolgens de donateurs dank bracht voor hun financiële bij dragen. De .secretaresse Dini Luggenhorst bracht het jaarverslag uit. waarin een lange reeks van activiteiten werd opgesomd en waaruit wij aan tekenden. dat de oud-bestuursleden E. Rietberg en G. Brinks in de jong ste bijeenkomst werden benoemd tot ere-lid. Financieel ging het de Vrienden schaar niet zo goed want er bleek een nadelig saldo te zijn van f 110.04. Daarna namen de meisjesclub .Erica" en de jongensclub „Jonge Kracht" bezit van het toneel voor de opvoex-ing van „De Schoonheidsspe cialiste" er. „De Moderne Huis knecht", twee schetsjes waarom het publiek hartelijk gelachen heeft. Na de pauze waarin alle bezoekei"s koffie met koek werd aangeboden,, kwam een groepje meisjes met en- Jcele tamboereinen een lied zingen, voordat het dorp opging voor het to neelspel van Anke Wildonck. Na afloop bood voorzitter Mark voort regisseur Jansen met zijn dank woord een enveloppe met inhoud aan en ki-eeg de oudste speler Her man Schooien voor zijn bijna twin tigjarig optreden een cadeautje voor hem en zijn echtgenote. De heer A Schellevis, past.mede werker sloot met een waai-derend toespraakje er. dankgebed deze zeer geslaagde avond. In de nieuwe afdeling van de kunst stofemballage N.V. Vaessen Schoe- maker Co. aan de Waagweg. de zg. plastiefabriek, brak dinsdagmid dag om kwart over twaalf plotseling brand uit. Bij laswerkzaamheaen aan" de ronddrukdekselmachine is ver moedelijk een vonk terecht gekomen in de daar in de nabijheid staande afvaldoosjes. Het zeer brandbare materiaal stond direct in lichterlaaie, zodat de vlammen ï-eeds tot de zolder reikten en de afdeling zich met een enorme zwarte walm vulde. Door het kordaat optreden van een de personeelsleden, de heer M. den Heijer. oud-vrijwilliger van de Hol tense brandweer, die op het „brand- gerocp" van de betrokken monteur onmiddellijk een droogpoederappa- raat van de wand greep en op de vuurhaard leegspoot, kon een ernstige ramp worden voorkomen. Dit is de tweede keer, in vrij korte tijd, dat zich in dit bedryf een binnenbrandje voordeed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1