V ervoersbonden stellen ultimatum aan drie ondernemingen De heer M. Bouwhuis overleden tl STAKING DREIGT BIJ O. A D. Er wordt weer Palm- paasoptocht gehouden voor ontsluiting villaterrein „Look' Dijkerhoekse plattelandsvrouwen luisterden naar boekbespreking Coop. K.I.-ver. boerde „ZW-Overijssel" goed JÜ&. ONZE AGENDA Directeur Hodes: „Streekvervoer O.A.D. gaal niet plat. Machtsmiddelen voorhanden?" 1 „De Vriendenschaar' houdt 22e jaarfeest Judo-afdeling kan nog niet oefenen Dodelijk ongeluk bij de Poppe Spreekuur schappelijk maat- u erkster Met hem is een verdienstelijk mens heengegaan KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen W eeken-ddienst dierenartsen Storingsdienst GEB aehtdienst slachthuis Kinderen speelden met vuur Eén roeden berg afgebrand „Land van zon en wijn" Officiële publikatie Spreekuur burgemeester Eerste kievitsei Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwer pen Juffrouw J. H. Walters naar Canada er kenners namen 18 hindernissen Mooie opbrengst collecte HOLÏINS 'Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) f 3,Iedere mm meer 0.12 v ij I maart 19oi) Jaargang 21 - No. 11 Uitgave van de Stichting ..Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur \V. Beyers Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 8755S7 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag J4 maart 19.30 uur: Ouderavond O. L. Dorps school in het gebouw Irene. Zaterdag 15 maart 19.30 uur: Jaarfeest C.JV ..De Vrien denschaar" in het gebouw Irene. Zondag 16 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) 20.00 uur: Filmavond in het gebouw Irene (zie adv.). Maandag n aart 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.Z." in café ,De Waag". 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Woensdag 20 maart 20.00 uur: Ledenvergadering Varkens- fok vereniging Holten e.o." in café Kalfsterman. 19.45 uur: Bijeenkomst I-Ierv. Vrou wengroep in gebouw Irene. Donderdag 20 maart 20.00 uur: Bestuursvergadering NVV- Bestuurdersbond in café Kalfster man'. 20.00 uur: Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Zaterdag 22 maart 20.00 uur: Ontspanningsavond Geref. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth. Maandag 24 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van de speeltuinvereniging ,.De Kol" in café ,,De Waag". Bespreking festi viteiten 30 april e.k. 19.45 uur: Jaarvergadering Chr. Kleuterschool in het schoolgebouw aan de Schoolstraat. 20.00 uur: Ledenvergadering VVV ..Holtens Belang" in hotel Vosman 19.15 uur: Vertrek per bus Ilerv. Vrouwengroepen Holten en Dijker- hoek vanaf Irene naar ringverga- dering Colmschate. Maandag 24 maart t.m. 29 maart Collecte Nationaal Reumafonds. Donderdag 27 maart 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling O.L.M. in café Kalfsterman. Spre ker de heer Jonkhans, voorzitter der O.L.M. 20.00 uur: Zendingsavond Hervorm de Gemeente Okkenbroek in Ge bouw ..Ons Centrum". Zaterdag 29 maart 19.30 uur: Wip-Wapavond m.m.v. „Sun" in het gebouw Irene. Dinsdag 1 april 80.00 uur: Paaswijdingsbijeenkomst Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in hetgebouw Bethanië. Dinsdag 15 april 20.00 uur: Bijeenkomst afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in café ,Het Bonte Paard Woensdag 16 april 10.00 uur vin.: Voorjaai'-vbrgadering Gewest Overijssel van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in de Buitensociëteit te Zwolle. Als het volgende week woensdag tot een staking mocht komen dan gaat het streekvervoer bij de Overijsselse Autobus Diensten. „OAD" n.v. niet plat, heeft de oudste directeur, de heer A. Hodes uit Rijssen, ons gezegd. Hoe dit zal gebeuren en of het een optimale dieristuitvoering zal worden, daarover heeft de heer Hodes zich. logischer wijze, niet uitgelaten. Zoals inmiddels bekend hebben drie van de twaalf streekver- voersondernemingen. die de nieuwe c.a.o. niet volledig hebben aanvaard t.w. de OAD. het Leeuwarder Autobusbedrijf (LAB) en de Zuid-Westhoek (ZWH) per aangetekend schrijven een ultima tum van de drie bonden van vervoerspersoneel ontvangen, waarin gedreigd wordt, dat 't personeel tot staking zal overgaan, wanneer niet voor woensdag de nieuwe c.a.o. wordt geaccepteerd. De heer Hodes. noemde het niet sportief, dat men drie van de twaalf ondernemingen heeft uitgekozen, die de spits moeten af bij- ten. „Wij bevinden ons in 'n zenuwoorlog", aldus de heer Hodes, die overigens niet de indruk maakte daaronder sterk gebukt te gaan. De directie van de OAD heeft aan haar personeelsleden een circulaire uit laten reiken, waarin zU van haar zijde opening van zaken geeft in dit loonconflict en waarin o.m. gezegd wordt ,,In verband met de berichten, die in de pers zijn verschenen, waaruit blijkt, dat de directies van 12 busbe drijven. waaronder ons bedrijf, niet genegen zouden zijn de extra verho ging van in totaal f 33.per maand ■bruto, die de KNVTO met de vakbon den is overeengekomen, te betalen, wijst uw directie er met nadruk op dat deze berichten onjuist zyn. Ook ons bedrijf zal de extra verhoging van f 33,per maand betalen, indien uit het rapport van de door de KNVTO en de vakbonden in te stellen Loonstruc- tuurcommissie blijkt, dat inderdaad de streekvervoerchauffeur ten opzich te van de stadsvervoerchaufleur een achterstand van f 33,per maand heeft. Deze f 33.per maand, welke ge deeltelijk in het 'futicUeicun en gedeel telijk in de onregelmatigheidstoeslag zal worden verwerkt, zal dan ook door ons bedrijf met terugwerkende kracht tot. 1 januari worden betaald. In totaal zullen, met inbegrip van de zal er dit jaar worden gehou- dat het vo- gocd slaagde i 180 opgeluig- chtig i Evenals vorige jaar, een Paimpaasoptocht den. Het experiment' rigc jaar zo bijzonder door de deelname van kinderen met h de palmpasens, hoopt i plaats te geven op de zaterdag voor Palmpasen, 29 maart a.s. Er is een kleine commissie gevormd, die mej. \V. E. Woliers, secretaresse van de Holtense Oranjevereniging, die in 1968 het initiatief nam. zal assiste ren. Men hoopt van de beide plaatselij ke Oranjeverenigingen en van de Holtense Handelsvereniging, even tueel van particulieren, financiële bijdragen te ontvangen om aan deze optocht weer een aantal prijsjes te verhinden cn om cle deelnemende kinderen te kunnen tracteren. De kinderen kunnen zich via de scholen opgeven. De keuring zal bij goede weers omstandigheden plaats vinden op Kalfstermansweide, waar de deelne mers om 14.00 uur aanwezig moeten zijn. Er wordt nog naar een besloten ruimte gezocht voor het geval de weersomstandigheden de keuring in de openluch' niet toestaan. Als juryleden zijn weer aangezocht mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel. mevr. A. .Sehuppert-Ebreeht en de heer W. ten Berge. Men hoopt een snelle beoordeling te kunnen bevor deren door de kinderen voor langs de muziekkoepel te laten trekken, waai de jury zal plaats nemen en punten zal kunnen geven, die meer uiteen liggen dan van 1 tot 10. De optocht zal gehouden worden door het Kolcomplex om de grote verkeersweg te kunnen vermijden. Vorige jaar werd zij in de Gaarden gehouden. De muziekvereniging „H.M.V." is gevraagd haar mede werking te willen verlenen bij deze rondgang. arbeidstijdverkorting, die gelijk bekend is aan het einde van het vorige jaar is ingevoerd, de loonkos ten met 15 pet worden verhoogd, in dien de achterstand door de loonstruc- tuurcommissie wordt erkend. Uiter aard geldt dit. indien de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid geen bezwaar tegen de c.a.o. zal ma ken." De directie zegt verder in haar cir culaire. dat zij tot zekerheid van de uitbetaling indien gewenst, bereid is de f 33.per maand per man bij een bank te deponeren in overleg en in samenwerking met de ondernc - mingsraad. Na er op te hebben gewezen, dat het personeel vanaf 1 januari 1969 een loonsverhoging van 5 pet ont vangt en dat bij de loonuitbetaling van de volgende week dit percen tage met terugwerkende kracht vanaf die datum 6.8 zal bedragen (waarmede ook de toeslagen, die in dé c.a.o. voorkomen worden .-er hoogd) zegt de directie in haar cir- culaire: ,,De vakorganisaties doen het voorkomen, alsof u tekort ge daan wordt en hebben ons in pam fletten uitgemaakt als a-sociaal. Wij menen te mogen stellen, dat. de fei ten anders zijn en denken daarbij o.a. aan onze pensioenregeling waarvan de uitkeringen aanzienlijk hoger liggen dan het bedrijfspen sioenfonds en die. zoals u bekend, binnenkort weer aanzienlijk verbe terd zal worden. Deze regeling be staat reeds sinds 1947, De directie spreekt ten slotte als haar mening uit, dat van onrust in het bedrijf geen enkele sprake behoeft te zyn cn zegt er op te vertrouwen, dat geen ondoordachte stappen door het personeel worden ondernomen, waar- CJV ,,De Vriendenschaar" zaterdagavond in het gebouw De houdt Irene haar 22e jaarfeest/Dat tijd een bijeenkomst, die grote be langstelling trekt, omdat -niet alieen een overzicht wordt gegeven van de activiteiten van deze zeer homogene groep jongelui, maar vooral ook,"om dat ieder jaar op keurige wijze een toneelspel wordt opgevoerd. De-e keer staat op het programma het to neelspel in drie bedrijven ..Bedreigd geluk" van Anke Wildonck. De meis jesclub komt met het schetsje ..Schoonheidsspecialiste terwijl de jongensclub .Jonge Kracht" zal op voeren. ..De moderne huisknecht". Punt 4 van het programma vermeldt een aantal vraagtekens. Daarover wil men de bezoekers nog in het on zekere laten, om hen te kunnen ver rassen. De avond begint om half acht. Hoewel de verwarmingsinstalialie in het gymnastieklokaal aan de Tuin straat: voor de tweede maal is defect, geraakt- met al de gevolgen van dien en er dus niet gestookt kan worden zijn de gymnastiekoefeningen van de Sportvereniging "Bato" toch hervat. De judo-afdeling oefent nog niet., om dat de leider de heer Van der Werf horst het niet verantwoord acht de jongelui in hun judo-pakjes te laten trainen zonder verwarming. Alle sportbeoefenaars, die van het lokaal gebruik maken hopen, dat de verwar mingsinstallatie echter spoedig ge heel hesteld zal zijn Woensdagnacht omstreeks half twee is op de rijksweg Holten - Markelo de 85-jarige J. Kaal, wonende in een be jaardentehuis in Deventer bij het oversteken van de weg door een auto gegrepen en gedood. De heer Kaal stak de weg over voor een juist pas serende auto. bestuurd door de heer J. M. uit Deventer. Hij was op slag dood. De auto werd ernstig bescha digd. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur, be halve op woensdag, de 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30- 19.30 uur in het Groene Kruisgebouvv, teief. 1436. door de belangen van het publiek, per soneel cn het bedryf op ernstige wijze worden geschaad. ,,De directie vertrouwt er op, dat u op normale wijze uw werk zuit blij ven doen," aldus de slotzin van de circulaire. Ondertussen stijgt de spanning bij de OAD en rondom de overige elf streek- vervo.ersbedrijven. Dit zijn behalve de drie in de aanhef genoemde bedrijven aan wie een ultimatum is gesteld: Cramer's Auto-garagebedrijf N.V., Grevenbicht; de N.V. Eerste Beeker Autobusdiensten ,.EBAD", Beek; Ele- ma-Stollenga's Autobusdiensten N.V., Harum; Autobus- en Touringcarbe- drijf Green Cars, Hoensbroek; de N.V. Internationale Autobusonderne ming Eygelshover Nieuwenhagen; A. Meussen N.V., Maastricht; ,.NÖA" te Roermond: Vadah-Oarage C.V. Pey- Echt en de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Mij N.V. te Terneuzen. In publikaties wordt het voorgesteld alsof het aantal bedrijven, dat de c.a.o. niet heeft ondertekend, tot elf verminderd is. D is beslist onjuist zegt de directie van de OAD in haar circulaire. De DAM heeft nooit tot de groep van twaalf behoord. Donderdagavond is, na geruime tijd ziek te zijn geweest, toch nog vrij plotseling overleden, de heer M. Bouwhuis, directeur van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Trio". De overledene zou dit jaar de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en met pensioen gaan. Hij had zich daar veel van voorgeseld. Het heeft niet zo mogen zijn. De heer Bouwhuis trad op 23 fe bruari 1925 als kantoorbediende in dienst van de Coöp. Aan- en Ver koopvereniging „Holten". Op 14 november 1932 volgde hij de heer W. J. Nakke op als waarnemend directeur en op 1 maart 1933 volg de zijn benoeming tot directeur. Onder zijn leiding is de coöperatie uitgegroeid tot een krachtig be drijf en zijn grote verbouwingen tot stand gekomen. Enkele jaren kwam een lusie tot stand met de coöperaties van Rijssen en Wier den en kreeg de vereniging de naam „Trio". Het bedrijf in Hol ten werd toen volledig geautomati seerd. Ook op maatschappelijk terrein had de overledene grote verdien sten. Aan de muziek had hij zijn hart verpand. Hij was mede-op- richter, vele jaren voorzitter en la ter nog weer bestuurslid van de muziekvereniging „II.M.V.". Hij was mede-oprichter van de open bare kleuterschool. Vele jaren be stuurslid van het voormalige Hol tense Ziekenfonds, oud-secretaris van de V.V.V. „Holtens Belang". Hij heeft in de loop der jaren nog talrijke andere functies bekleed. Bij zijn 40j-arig ambtsjubileum werden zijn verdiensten geëerd door het verlenen van de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Van de zijde van de Cebeco werden zijn ver diensten gehonoreerd met de gouden speld van deze centrale coöperatieve organisatie. De teraardebestelling zal plaats vinden vanuit het gebouw Irene op dinsdag, 18 maart 1969 om 2.30 uur op de nieuwe begraafplaats te Holten. Credit voor gdceltclijke ontsluitingi De gemeente Holten heeft in 1 toekomstig villapark "Look" aan de oostelijke voet van de Holterberg dat ruim 35 ha groot is cn waarop, wanneer het geheel bouwrijp gemaakt is, ruim 60 bungalows en villa's homvd kunnen worden, voor ongeveer een miljoen guldon geïnvesteerd o, wegens grondaanT oen, het maken van de plannen en aan rente van het geïnvesteerde kapitaal. Uit de raad is er bij herhaling aan gedrongen om een gedeelte i dit villaterrein bouwrijp te maken, maar dat verzoek moet wegens ontbreken van de financieringsmid delen door liet dagelijks bestuur 1 den afgewezen. Burgemeester en wethouders ko thans met een voorstel om tot gedeel telijke ontsluiting van hel villaterrein over te gaan. Zij zeggen in hun voor stel o.a. dat een urgentie binnen gen gemeentelijk verband voor deze uitgaven, tot nu toe niet opportuun was te achten, in verband met andere urgenter geachte kapitaalsuitgave Nu er financieringsmiddelen zijn verstrekt voor uitgaven, die in hun ogen bepaald voorrang behoefden menen zij. dat met een gedeeltelijke ontsluiting niet langer gewacht kan worden. Verkoop van bouwterreinen, welke eerst mogelijk wordt, zodra een ont- sluitingsweg, gas en elektra zijn aan gelegd. zal immers door de te ont vangen verkoopsommen voor beschik bare bouwterreinen, mogelijkheden bieden 't tot heden geïnvesteerde ka- Ned. Herv. kerk: 8.30 en 10.15 uur past.medew. de heer A. Schellevis. Extra collecte: Inwendige Zending. 10.00 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. R. Oosterhol'f. Het ene offer in beide diensten is voor de kerk. Bij de uitgang collecte bouw nieuwe kerk. R.-K. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-K. kerk: Zaterdagavond 19,30 uur. Zondagmorgen: 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur ds. J. H. Israël. Extra collecte: Inwendige Zending. OKKENBROEK Ned. Herv. kerk: 10.00 uur ds. Osin- ga (Bed. H. Doop). Extra collecte Verenigingsgebouw. Zaterdag 15 maart, vanaf 12.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur: C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, telef. '1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 15 en zondag 16 maarl: II. F. Steunenberg, Pastoriestr. 42, telef. 1433. van 18.00-19.00 uur alleen voor spoedgevallen. Zaterdag 15 en zondag 16 maart: Th. A. Oostenbrug. Diessenplasstr. 2. telef. 1515. Zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 maart buiten de diensturen Klcctra: H Heijerink Kolweg 44 tele foon 1498. Gas: geen dienst. Vrijdag 14 tot en met. zondag 16 maart (keurmeester buiten de diensturen): J. Hof. Kozakkenstr.19. telef. 1697. Maandag 17 maart tot en met zondag 23 maart: H. J. Mole naar. Lageweg 13, telef. 1974. Zater dags van 9.00-11.00 uur v.m.. tevens gelegenheid aangifte gestorven die re». pitaal weer ter beschikking te krij gen. "Wij achten het voor een gezond beleid hoogst gewenst, dat maatrege len worden getroffen, opdat de bouw terreinen van het villapark "Look" thans kunnen worden uitgegeven", zeggen B. en W. in hun voorstel. „Het daarin geïnvesteerde kapitaal dient zo spoedig mogelijk terug te ke ren. Voorts eist het gemeentebelang het, dat de daartoe bestemde villa terreinen ter beschikking komen van hen, die zich te Holten wensen te ves tigen". B. en W. vragen in verband hierme de een krediet voor de aanleg van wegen, gas en elektra, volgens een gespecificeerde kostenbegroting. met daarbij behorende tekening, alsmede een globale exploitatie-opzet. Doordat kinderen langs de Schreursweg aan het „reuien" wa ren het verbranden van dood en dor gras, .een oud en geliefkoosd ge bruik voor Pasen raakte een een- roedenberg met oud hooi, afraste- ringspalen en prikkeldraad, in brand van de heer H. Dikkers, Look 35. Omdat de roede flink brandde en het bergje vrij kort bij een woning stond, waarschuwden de buren de brandweer. Meer met het oog op de veiligheid, want de inhoud was al bijna vei-brand toen de brandweer met de nevelbluswagen arriveerde. De fik was toen spoedig geblust. De schade, die door verzekering gedekt wordt. bedraagt naar schatting f 400 a f 500. Het was plm. kwart voor vijf toen brandalarm werd ge geven. In de bijeenkomst van de afdeling Dykerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. die dinsdag avond in cafc „Het Bonte Paard" ge houden werd heeft me.j. A. A. Cousin uit Deventer het boek ..Land van zon en wijn" van Wil den Hollander- Brondcr besproken. Dit werk is het eerste van een viertal boeken, waar in de schrijtster een verslag geeft van haar leven als e migrantenvrouw Op boeiende en zeer levendige wijze gaf mejuffruw Cousin de inhoud van „Land van zon en wijn" weer. Duitdelijk liet zij o.m. uitkomen, dat het Nederlandse boerenechtpaar, dat naar Noord-Frankrijk emigreer de, het in het begin wei zeer zwaar heeft gehad. Moeilijkheden waren er onder meer met de taal. waardoor "het contact met de bevolking ont brak, met het vinden van een nieuw bedrijf, als de wegen van het echt paar en de Nederlandse compagnon uiteengaan, moeilijkheden met de vestigingsvergunning en nog veel meer, om van de zorgen in het gezin nog maar te zwijgen. De man, Johan, heeft een ijzeren wil en zet door, waar een ander allang bij de pakken was gaan neerzitten. Hij moet en zal slagen, want met hangende pootjes naar Nederland teruggaan, dat nooit. Wil heeft een heel andere natuur. In tegenstelling tot haar zwijgzame man heeft zij behoefte aan menselijk con tact. Zij is spontaan, wil zicr.i uiten en gaat dan aan het schrijven. Een hartelijk applaus viel mejuf frouw Cousin ten deel, toen zij aan het eind van het verhaal was geko men. Zij raadde 'n ieder aan de boe ken van Wil den Hollander te gaan lezen. De presidente mevr. J. Reij- link-Reilink bracht haar dank voor haar mooie boekbespreking. Door de secretaresse, mevr. H. W. Wiersma-Hpytze en de penningmees- teresse mevr. A. Kroon-Pasman werden de verslagen over het afge lopen jaar uitgebracht, waarin de talrijke activiteiten der afdeling en haar financiële positie naar voren kwam. Er was een flink batig saldo. De kascommissie bestaande uit de dames Reijiink en Wechstapel con stateerde dat kas en boekhouding in orde waren. Het aftredend bestuurslid mevr. R. Huzen-Kceleman, die herkiesbaar was werd met bijna algemene stem men herkozen. De burgemeester van Holten deelt mede. dat hij niet in de gelegenheid is om op maandag 17 maart c-.k. zijn wekelijks spreekuur te houden. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar De burgemeester van Holten deelt mede. dat hij, in navolging van de beslissing van II. M. de Koningin, het eerste in deze gemeente gevon den kievitsei niet meer in ontvangst zal nemen. De burgemeester van Holten, W. H. Enklaar Geboren: Iiendrika Gerharda Jo- /.ephina dv .J J H Hobert en J A J Kamphuis, Schepenenstr. 15 Hen- drika Maria dv J W Rensen en G J Vosman. Dijkerhoek 57 Gerrildina cfv D J Kreijkes en J Schuppert, Ko- zakkenstr. 10. Overleden: II Muller e.v. Muller, 62 jr, Kerkstr. 8 (overleden te De venter). Ingekomen.' II Vros van Rijssen naar Schoutenstr. 40 MG Witten berg van Gorssel naar Kolweg 57 W G Meuleman van Olst naar Dij kerhoek 62c. Gevonden: I groen jack, 1 windjack, 1 sjaal. Verloren: 2 T.B.C.-bewijzen voor vee. kentekenplaat HF 71-89. kleine wieldop, portemonnaie inh. rijbewijs, zwarte schaatsmuts, 1 pr. rode ge breide dameshandschoenen, zwarte heren portemonnaie met inhoud, da mes polshorloge met schakelarm band (doublé), kinder handschoen tje. 1 geblokte fietstas inh. schort, portemonnaie met inh. Mej. J. II. Wolters, onderwijze res aan de o.l. Kolschool ont ving van de heer A. H. Richard, gepensioneerd employé van de PTT in Ottawa (Canada) de uitnodiging om daar haar zo mervakantie te komen door- bréngen. De uitnodiging was vergezeld van een vliegticket van de KLM naar Montretal. De heer Richard is de vadr van de Canadese soldaat Bob Ri chard, die op 6 april 1945 en kele dagen voor de bevrijding van Holten bij gevechten in Wierden gewond werd. Hij werd naar Kasteel „De Cloese" in Lochem overgebracht, dat toen als nood-hospitaal was inge richt. Hij is aldaar overleden en heeft later zijn laatste rust plaats gevonden op het Cana dese kerkhof op de Holterberg. Mej. Wolters heeft destijds het graf van deze Canadese soldaat geadopteerd. Zij schrijft al sinds 1946 met de familie Ri chard. liet echtpaar Richard heeft tweemaal een bezoek ge bracht aan Europa en natuur lijk aan Holten om het graf van zijn zoon te bezoeken. Mevrouw Richard is inmiddels overleden. Mt de pelgrimage in mei 1965 bezocht de heer Richard op nieuw het graf van zijn zoon. Mej. Wolters hoopt op 10 juli a.s. per KLM naar Montreal te vliegen en vandaar per bus naar Ottawa door te reizen. Het is de bedoeling, dat zij tol 30 juli in Canada blijft. Een sym pathieke en dankbare geste van de heer Richard, wiens tweede zoon ook in Ottawa woont. borchgroep hielden dinsdagavond in het troephuis in de Beuseberg hin derniswedstrijden. De ..trappers- baan" bestond uit maar liefst acht tien hindernissen waaronder knopen leggen, hoogspringen, door band kruipen, kegelgooien, touwslingeren e.a. Op de baan die een lengte had van 70 meter kwamen de tien snelsten tot de volgende tijden: 1. Jan Ulfman 1.25.8: 2 Dirk Aaltink 1.26.2; 3. Martin Hols 1.27.2: 4. Jan Bruintjes 1.133; 5 Rien Wittenberg 133.8: 6. Ekkie Bruintjes 1.35.2: 7. Jan Wegstapel 1.35.8; 8 Dick Keve- lam 1.43.6: 9 Theo Maats 148.00; 10. Gerard Möring 1.48.4. De Coöp. K.I. Vereniging „Zuid west Overijssel" heeft een goed jaar achter de rug, dat bleek op de vorige week vrijdag in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman ge houden rayonvergadering uit het ver slag en de mededelingen van de hoofdinseminator, de heer M. Miede- ma. Er hebben zes bedrijven aan de K.I. meer meegedaan, dan het vorige jaar. Bij de rood-bonten zyn 712 eer ste inseminaties meer gedaan en bij de zwart-bonten 73, beide met een drachtigheidspercentage van 67. Het draehtigheidspercentage ligt in zomer hoger dan in de wintermaan den. Van beproefde stieren zijn aan eerste inseminatie gedaan 63 pet. var proefstieren 20 pel en van wachtstie- ren 17 pet., hetgeen beslist niet teveel is. Van de stier Hetty's Boris van de K.I.-vereniging Raalte zijn 1520 stc inseminatie gedaan met drachtig heidspercentage 69 en van Lieske Gustaaf nog 310. In hel geheel zijn van vreemde stieren 2173 eerste inse minaties gedaan. Uit de mededelingen van het finan cieel rapport blijkt, dat er over het afgelopen boekjaar een batig saldo is van f 802,64. Aan inseminatiegel- den werd f 10.000,- meer ontvangen door het groter aantal inseminaties. Daartegen stonden echter aanmerke lijk hogere kosten. Bij de betaling werd het voorschot van f 8,- op f 10.- gebracht. welke regeling is ingevoerd om zo weinig mogelijk met vreemd geld te werken. In zijn inleiding over de sperma uitwisseling zei de heer Miedema, dat de vijf roodbonte K.I. verenigin gen in Overijssel goed samenwer ken. Het gaat hier vooral om de goed verervende stieren. Het gebruik dat hiervan gemaakt werd was in 1965 35 pc',., in 1966 52 pet. en in 1967 61 pet. Van de goed verervende stieren in Overijssel zijn er 5 aangewezen en in Gelderland 8 stuks. De deelne mers krijgen nog bericht, welke stie ren dit zijn. Iiet K.I.-bestuur is voor nemens sperma in voorraad te ne men van de stier „Baron" van de K.I.-vereniging „Heino". Op de vraag of de afstammelingen- keuring niet op één plaats kan ge schieden. werd nog geantwoord, dat de transportkosten dan veel te hoog worden. De vergadering stond onder leiding van de heer H. Beldman. Deze heette in het bijzonder welkom de dage lijkse bestuursleden de heren G. J. Kottelenberg te Markelo en D. J. Denneboom uit Bathmen. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren E. Aaltink en Joh. Toorncman met bijna algemene stemmen herkozen, terwijl in de plaats van de heer G. J. Klein Hegeman. die niet herkies baar was, gekozen werd de heer H. Scheperboer. Aan het slot van de vergadering sprak de voorzitter woorden van dank tot de scheidende secretaris, de heer G. J. Klein Hegeman, voor het vele werk dai hij voor het ravon- bestuur verricht heeft en dankte" hij de heer Miedema voor zijn uitvoerig verslag. Ook de stierenverzorger, de heer Schokkin. werd dank gebracht voor zijn arbeid. De collecte voor de Internationals Hulpverlening voor het Werelddia ko- naat heeft in deze gemeente f 4200,- opgebracht. Vorige jaar f 4100.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1