Tiroler dans- en zanggroep maakte tournee door t land Boeren en Tuinder sbond nam afscheid van het bestuurslid Landeweerd Grote behoefte nieuwe kleuterschool op De Kol HET WATER van Ed. Hoornik GOED GEBRACHT Franse onderscheiding voor Mr. W. H. Enklaar Onder auspiciën der O.L/). Uitbreiding van de school met twee lokalen ONZE AGENDA Storingsdienst GEB Door ruilverkaveling meer welvaart voor de boer Wachtlijst leerlingen KERKDIENSTEN Jaarvergadering van de School mei de Bijbel door P.J.G.O.-club ZAAL LEEFDE IN SPANNING MEE Spreekuur maat- happelijk werkster -( Officiële publikatie ONTSTEKEN VAN PAASVUREN Aanvragen van jachtakten RUILAVOND POSTZEGELCLUB Ooggetuige uit Vietnam Gevonden en verloren voorwerpen V achtdienst slachthuis Burgerlijke stand Medische dienst eekenddienst tandartsen A eekenddienst dierenartsen HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 7 maart 1969 Jaargang 21 - No. 10 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05183 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 7 maart 20.00 uur: Vrouwenwereldgebedsdag in het gebouw Rehoboth. Zaterdag 8 maart 20.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen „Plattelandsmeisjes" en ..Jong Holten" in zaal ,,Het Bonte Paard", (zie adv.) Laatste dag afhalen loten 590e staatsloterij bij de debitante mevr. H. Derksen-Paalman (zie adv.) Dinsdag 11 maart 19.45 uur: Ledenvergadering afde ling Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in ,,Het Bonte Paard". 20.00 uur: Bijeenkomst I-Ierv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. Donderdag 13 maart 20.00 uur: A.N.W.B.-filmavond in café ,,'t Wapen van Markelo", Gro testraat 3. Markelo. Beneden 18 jaar zonder gel.eide geen toegang. Vrijdag 14 maart 19.30 uur: Ouderavond O.L. Dorps school in het gebouw Irene. Zaterdag 15 maart 19.30 uur: Jaarfeest CJV „De Vrien denschaar". in het gebouw Irene. Zondag 16 maart Filmavond in het gebouw Irene. Maandag 17 maart 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.Z." in. café „De Waag". Maandag 24 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van de speeltuinvereniging ..De Kol" in café ,,De Waag". Bespreking festi viteiten 30 april, e.k. 20.00 uur: Jaarvergadering Chr. Kleuterschool in het schoolgebouw aan de Schoolstraat. Donderdag 27 maart 20.00 uur: Ledenvergadering afdeling O.L.M. in café Kalfsterman. Spre ker de heer Jonkhans voorzitter der O.L.M. Zaterdag 8 maart t.m. vrijdag 14 maart buiten de diensturen Electra: J. Kolkman. Gaardenstr. 31, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129, tel, 1945. Het zeer gevarieerde pi bestaat uit dansen, muziek, zang en jodelen in Tiroler kostuum. De toer- nee wordt verzorgd door dc Overijs selse Autobus Diensten „O.A.D." nv. In dc dinsdagavond in gebouw ..Re hoboth" gehouden jaarlijkse leden vergadering van de afd. Holten van de Chr. Boeren- en Tuindcrsbond (CBTB) heeft voorzitter Hm. Lande weerd duidelijke taal gesproken wat betreft het belang van de boer bij de realisatie van het ruilverkavelings- plan Holtcn-Markclo. Dit plan (een van dc grootste in ons land) is van grote betekenis voor Holten als ge meente. maar in het bijzonder van belang voor de agrariërs. Er zullen onder de boeren zijn die uitvoering van dit plan betreuren en daar mogen we niet zonder meer aan voorbij gaan. Verschillende van onze boeren krijgen het vooreerst moeilijker bij hun bedrijfsvoering, doch men moet bedenken dat afstemmen van de ver kaveling zou hebben betekend, dat Hollen een on-ontwikkeld gebied zou zijn geworden. Het jaar 1968 noemde de heer Lan deweerd voor de boer een goed" jaar al bleven de opbrengsten beneden die van 1967. Wat de toekomst betreft zijn er zorgen ten opzichte van de zuivel. Grote overschotten moeten met verliezen voor boer en overheid worden geruimd. De EEG-commissie en met name cTe vice-voorzitter, dr. S. L. Mansholt, beramen grote plan nen om in de toekomst de moeilijk heden in de zuivelsector te voorko men, doch de problemen rond de grote overproduklie lost men niet ge makkelijk op. Op agrarisch gebied zijn er natio naal en internationaal grote onzeker heden. Di-. Zijlstra, de voorzitter van de CBTB, heeft het heel duidelijk ge zegd: ..Niels js zo zeker als de on zekerheid in de toekomst met onze landbouwbedrijven". Bij alle onzeker heid is het een voorrecht te welen dat God ons aller leven leidt en dat Ilij voor ons zorgt, ja, als we in Hem geloven al' voor ons gezorgd heeft. We hopen en bidden dat er onder Gods zegen nog middelen en wegen gevonden zullen worden dat we met onze gezinnen en onze bedrijven een goede toekmst tegemoet, mogen gaan. zo besloot voorzitter Landeweerd. Na dit openingswoord bracht de secretaris, de heer J. W. Hulsman, het jaarverslag uit, waaruit o.m. Burgemeester, mr. W. II. Enklaar. heeft maandagmiddag, mede in zijn kwaliteit van voorzitter van de provinciale en plaatselijke V.V.V.. in hotel Holterman een charmant Tiroler Volksdansgroep verwelkomd, die deze week een tournee maakt door ons land. Het is het Innsbrücker ensemble „Die Amraser", o.a. bekend van radio en televisie. Het ensemble, bestaande uit vier dames en negen he ren enkele leden van de groep zijn wegens hun werkzaamheden niet meegekomen gaf deze week reeds voorstellingen in Assen, Almelo en Amsterdam, vrijdagmiddag om 14.00 uur een matinee in Goor, terwijl het vrijdag- en zaterdagavond optreedt in Deven ter (St. Josefgebouw) en Hengelo (Verenigingsgebouw). Het gezelschap logeert in hotel Hol terman. van waaruit de verschillen de voorstellingsplaatsen worden be zocht. Zondagavond om plm. 6.00 uur vertrok men uit Innsbruck en arri veerde maandagmorgen in Venlo om de reis naar Holten per touringcar voort te zetten. Het gezelschap verzorgt in het va kantieseizoen een wekelijkse avond in het gasthotel Ehrwald bij Inns bruck, waarheen de O.A.D. acht daagse reizen organiseert. Mr. Enklaar prees in zijn toe spraakje het initiatief van de O.A.D. en noemde het belangrijk, dat de volkeren bij hun wederkerige uitwis seling elkaar de hand reiken. ,.lk hoop. dat ons volk zult waarderen, zoals wij uw volk waarderen", aldus de burgemeester. Zijn verwijzing naar de I-Iolterberg 80 meter hoog verwekte grote vrolijkheid bij de gasten, die bergen en bergtoppen van 3000 en meer meter gewend zijn. (De Zugspitze bijna 3000 m.) Het gezelschap werd' begroet en mr. Enklaar werd bij hen ingeleid door het jongste directielid der OAD, ir. J. G. J. ter Haar, die o.a. 'de behaalde successen van deze folklo ristische groep opsomde. ,.Met uw volksdansen en -klanken wilt u de bleek, dat het ledental met vijf gestegen tot 59 leden. Penningmees ter D. J. Bronsvoort boekte over een batig saldo van 1113,38. De'in komsten en uitgaven bedroegen resp f 3986,08 en f 3872,70. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de heren H. Paalman en J. II. Jansen, 'had boeken en bescheiden in orde bevonden. Tot leden van de controle commissie 1969 werden benoemd de heren H. Paalman en Meijerink. BESTUURSVERKIEZING Als bestuurs lid werd herkozen de heer J. Riet berg, terwijl inplaats van dc heer Hk. Landeweerd (Look 78), die zich niet herkiesbaar had gesteld, geko zen werd de heer J. W. Stam. Voorzitter Landeweerd sprak woor den van dank en grote waardering tot het scheidende bestuurslid, de heer Landeweerd, die bijna 25 jaar zijn beste krachten aan de afdeling heeft gegeven. KLANKBEELD Na de pauze, waarin koffie met koek werd gepresenteerd, vertoonde de heer H. M. Gerbrandy, agrarisch sociaal voorlichter CBTB in Overijssel het klankbeeld ,.Van grond tot mond", waarin achtereen volgens aan de orde komen de ont wikkeling van de consumptie, de pro- duktie en de afzet van Iandbouwpro- dukten en welke mogelijkheden en moeilijkheden zich hierbij voordoen. Tengevolge van de welvaart vraagt de consument van onze landbouw- produkten een betere kwaliteit en meer verscheidenheid. Bovendien doet de groeiende bevolking de totale vraag naar voedsel toenemen. Het verbruik van voorbewerkte voedings middelen neemt toe en tussen boei en consument krijgt nu de levensmid delenindustrie zijn ontstaan. In het laatste deel van het klank beeld word't nader ingegaan op de organisatie van de afzet in de land bouw, het ontwikkelen van nieuwe aanwendingsmogelijkheden en het onderzoek naar nieuwe produkten en bewerkingsmethoden, waarbij tot nog toe de fabrieksaardappel een gunsti ge uitzondering vormt (patat, stijfsel, chips enz.) De vrij goed bezochte jaarvergade ring werd door de heer Gerbrandy met. dankgebed beëindigd, nadat, de heer Landeweerd in een kort slot woord o.a. de heer Gerbrandy dank had' gezegd voor de presentatie van het klankbeeld. Er is in het Koleomplex een der mate grote belangstelling voor de al daar gevestigde Kolklcutersehool. dal er momenteel een wachtlijst is van 10 leerlingen, terwijl 17 kinderen tij delijk z(jn ondergebracht op de open bare kleuterschool aan de Tuinstraat. Kortgeleden is toestemming verkre gen een derde, klasse te stichten, die tijdelijk zal worden ondergebracht in een noodgebouw, dat bij het bestaan de gebouw in de Holterenkstraat ge plaatst zal worden. Voor het nieuwe schoolgebouw men huist nu in een noodvoorziening is inmiddels dc urgentie verklaring afgekomen, het geen inhoudt, dat de nieuwe kleuter school, als alles volgens de plannen verloopt, het volgend jaar januari klaar kan zijn. Een en ander bleek uit het jaarver slag en dc mededelingen van de se cretaris der oudercommissie, de heer G. Schutte, tijdens de dinsdagavond in een lokaliteit van de o.I. Kolschool gehouden ouderavond. De voorzitter der oudercommissie. de heer G. J. Nikkels, kon deze avond een groot aantal ouders wel kom heten, in het bijzonder de heer W. Wilpshaar, hoofd van de o.I. Kol school. die hij dank bracht voor het gebruik van een lokaliteit van diens school. Na de secretaris, was het woord aan de penningmeester, de heer H. schoonheid en de gemoedelijkheid van uw land voor ons. Nederlanders, vertolken", aldus de heer Ter Haar. Woensdag is de groep, in verband met de wedstrijd Ajax-Benfica niet opgetreden, maar hebben de Inns- bruckers kennis gemaakt met de ,,La- rense Scholsers". ..Die Amraser" behaalden in 1966 het kampioenschap van Tirol. Op een internationaal folkloristisch fes- tival in de stad Florence in Frank rijk werden zij eerste uit de 28 deel nemende gezelschappen. Zij zijn al opgetreden in bijna alle Westeuro- pese landen en o.a. tweemaal in Barcelona (Sp.) Het programma voor deze week: 3 maart, Assen (Bellevue), dinsdag 4 maart Almelo (Groenendal), don derdag 6 maart. Amsterdam (Kras- napolsky). vrijdag 7 maart, Deven ter (St. Jozefgebouw), 14 uur mati nee in Goor (De Zon) en zaterdag 8 maart Hengelo (Verenigingsgebouw). De voorstellingen beginnen om 20.00 uur. HOLTEN Npd. Ilci'v. kerk y?A(i uur ds. J. II. Israël; 19,00 uur past. mèclew. de heer A. Schellevis. Geref. kerk 9.30 en 15.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 heer A. Schellevis. past. medew. de Een groot aantal leden van de ver eniging tot stichting en instandhou ding ener „School met de Bijbel" gaf gevolg aan de uilnodiginl van het bestuur om aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering, die vrij dagavond werd gehouden in de hal van de school aan de Schoolstraat. De voorzitter der vereniging, de heer G. W. Rietman, opende met ge bed en schriftlezing (Mattheiis 28é 16-20), nadat gezongen was Gezang 90. de verzen 1 en 3 (Rust mijn ziel uw God is Koning). Hij sprak zijn vreugde uit ove.v de grote belangstelling voor deze bijeen komst, waaruit toch weer blijkt, dat de ouders en de leden meeleven met de school en het christelijk onderwijs dat aan hun kinderen elke dag weer wordt gegeven. Voorzitter Rietman herinnerde in zijn openingswoord aan twee jubilea in het afgelopen schooljaar. De heer J. Kroon was 25 jaar hoofd van de school en mej. H. L. Maat herdacht op 1 februari het feit, dat zij 40 jaar geleden voor 't eerst voor de klas stond. Bijzonder verheugd toonde de heer Rietman zich over het afkomen van de vergunning tot uitbreiding van de school met twee lokalen, waarvan de aanbesteding dezer dagen zal plaatsvinden. Hij sprak woorden van dank tot B. en W. en de heer Vuur- egge (hoofd afdeling financiën der gemeente), die veel werk hebben verricht om deze uitbreiding (straks negen lokalen) zo snel mogelijk te realiseren. Uit het jaarverslag van de secre taris, de heer J. H. Meerman, bleek onder meer, dat het ledental was ge stegen. Aan het eind van het cursus jaar verlieten 40 leerlingen de school. Voor verdere opleiding gin gen 5 van hen naar het chr. lyceum te Almelo, 9 naar de chr. MAVO te Rijssen, 4 naar de Holtense Scholen gemeenschap, 5 naar de chr. huis houdschool te Rijssen. 7 naar de LTS te Rijssen, 1 naar de LTS te Deven ter. 1 naar de lagere tuinbouwschool te Twello, 1 naar de lagere land bouwschool te Wierden en 5 naar de landbouwhuishoudschool te Holten. Twee van hen voelden zich aange trokken tot het bedrijfsleven. Het schoolelftal nam deel aan de wedstrijden te Goor en werd onge slagen kampioen, wat betekende een prachtige beker in de prijzenkast. Annet en Albert Bulsink behaalden bij de zwemwedstrijden een kam pioenstitel. Op de scholensportdag en bij het verkeersexamen werden mooie resultaten behaald. FINANCIEN: De heer A. Koopman bracht h>crna het financiële verslag uit over het jaar 1968. Hij kon de zogenaamde verenigingskas afsluiten met een ba tig saldo van f 827,06. De inkomsten en uitgaven bedroegen respectieve lijk f 2.852.53 en f 2.025,47. De kas controlecommissie, die bestond uit de heren G. J. Westerik en J. Bolink had boeken en bescheiden in orde bevonden. Tol leden van de kascon trolecommissie 1969 werden benoemd de heren J. Bolink en G. W. Barve- ilnk. Aan penningmeester Koopman werd decharge verleend onder dank Hel toneelspel in drie bedrijven „Het water" geschreven door Eduard Hoornik, dat zaterdagavond tijdens de eerste ontspan ningsavond van de PJGO-afdelingen „Plattelandsmeisjes" en „Jong Holten" in de zaal van „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek voor het voetlicht werd gebracht is door de auteur ontleend aan de overstromingsramp, die nu al weer meer dan 15 jaar geleden het zuidwesten van ons land, met al haar gevolgen, trof. Het is geen gemakkelijk stuk. Er gebeuren weinig belangrijke handelingen op het toneel. De dialoog moet het doen. Die dia loog, de gesprekken, brengen een, in de zaal duidelijk merk bare -spanning teweeg, omdat bij stukjes en beetjes de sluier van geheimzinnigheid, van wat er, toen het water de huizen overspoelde, in de woning van Josien (Rikie Janssen-Brons- voort) gebeurde, wordt opge licht. Josien en haar dochter Mieke (Gerrie Reijlink) keren in hun nauwelijks herstelde wo ning terug. Zij weten hoe hun man en vader omkwam in het water. Familie, vrienden en de roddelende dorpsgenoten, zet ten bij zijn dood vraagtekens. Zij kennen de vroegere verhou ding Theo was een dronk aard in het gezin. Max, de Jonker (Derk Janssen) en San- der, de zwager van Josien (Hans Toorneman) hebben de Onze burgemeester mr. W. H. Enklaar, heeft van de Franse am bassadeur in Den Haag bericht ont- F. Klein Velderman, die in het kort de financiën toelichtte. Speciaal ver meld werd een gift van f 125.van de o.I. Kolschool. uit de opbrengst van de oudpapierinzamelingen. In verband met het bedanken van mevr. Gerbers, werd tot nieuw lid van de oudercommissie gekozen, de heer II. Boode, Borkeldsweg 8. De hoofdleidster mevr. Wittenberg- Geers stelde daarna diverse huishou delijke en schoolzaken aan de orde o.m. werd door haar het op 23 mei a.s. geplande schoolreisje besproken. Voor de bestrijding van de onkosten werd ook nu weer een kleine verlo ting gehouden. Dokter J. F. Sijlsema hield een causerie over de opvoeding van de kleuter en besprak daarbij enige veel voorkomende afwijkingen en ziekten bij de kinderen. De avond werd besloten met de be zichtiging van de door de kinderen gemaakte werkstukjes, waaiwoor de ouders alle belangstelling hadden. vangen, dat hij door de president van de Franse republiek, generaal De Gaulle, is benoemd tot „Cheva lier dans l'ordre National dus Méri te". De aan deze onderscheiding ver bonden eretekenen zullen hem op 'n nader te bepalen dag door de am bassadeur worden uitgereikt. Mr. Enklaar is vice-voorzitter en secretaris van het Nederlands Oor logsgraven Comité en deze onder scheiding moet dan ook worden ge zien als een eerbetoon aan dit comi té in verband met zijn werk voor de nabestaanden van in de tweede we reldoorlog gesneuvelde Franse mili tairen. met name voor het bezoek aan de graven van de soldaten, die in ons land een laatste rustplaats ge vonden hebben, de z.g. pelgrimages. -s Ochtends van 9.00-10.00 uur, behal ve op woensdag. De 2e en 4e woens dag van de maand van 18.30-19.30 uur in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. woning opgeknapt. Ook zij we ten. hoe hun vriend en zwager omgekomen is. Sander heeft te vergeefs pogingen gedaan om de dronken man te redden, maar men gelooft hem niet. Hij wordt er door de dorpenaren op aangezien hem niet gered te hebben. Josien wil, nu zij terug is. een nieuw leven opbouwen. Haar gedachten gaan uit naar Max. Maar de Jonker heeft het op haar dochter voorzien. Mie ke heeft echter kennis aan Jan (Jan Markvoort) die bij de Rijkswaterstaat is en aan het weder, bewoonbaar maken van het gebied meegewerkt heeft. Er treden spanningen op, die bij de herbegrafenis van man en vader een hoogtepunt dreigen te bereiken. Mieke heeft het heel moeilijk. Zij wil Max. om haar moeder van een schuldenlast te vrijwaren, wel aanvaarden, maar daar komt bij moeder Jo sien niets van in. Het wordt ten slotte Jan. Het einde is, dat Jo sien berustend en eenzaam ach ter blijft. Een stuk met. de gewone menselijke zwakheden en grootheden, dat door de vijf dilettanten zodanig werd1 ge bracht, dat de zaal in alle drie be drijven in grote spanning meeleefde en hen telkens met een dankbaar applaus beloonde. De avond werd1 geopend door de voorzitter van ,,Jong Holten", de lieer J. A. Podt, die tal van geno digden in het bijzonder welkom heet te. o.a. de heer F.eleveld van de NATU. die het spel van de jongelui kwam beoordelen voor de wedstrijd, waaraan wordt meegedaan. Hij bracht de donateurs dank voor hun financiële bijdrage en gaf nog een overzicht van de talrijke activiteiten van de PJGO-afdelingen. „Het ivas geen laehstuk". zei voor zitter Podt. na afloop, toen hij de spelers bedankte, „maar wij hebben gemeend eens iets ernstigs te moeten brengen, waarover men kan naden ken". Hij bood d0 heer P. II. CaiTi- nieraat. die als adviseur en regisseur optrad, dc heer Drent, die de grime ring verzorgde, de souffleur, de heer M. Rietberg en de heer E. J. Kers. die verlichting en geluid verzorgde, een klein geschenk aan. De heer Cam- meraat kreeg nog een cadeautje van de spelers, de spelers een presentje van dc beide afdelingen en de dames Cammeraat en Rietberg werden bloemen aangeboden. Op de muziek van het Twente Com bo werd er nog geruime tijd gezellig gedanst. Op zaterdag 8 maart is de tweede ontspanningsavond, tegen betaling toegankelijk, eveneens in „Het Bonte Paard", voor het vele werk. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden met bijna algemene stemmen herkozen de he ren J. H. Meerman en L. Schuppert. „WIJ, IN KLAS EEN" Na afhandeling van de agenda hield mej. M. van Haeringen een causerie over het onderwerp „Wij. in klas één". Zij vertelde aan de hand van door de leerlingen gemaakte kleurtekeningen over de kinderen uit de klas, over wat ze leren en vooral hun reacties op alle nieuwe dingen, die ze op school tegenkomen. Men kan een kind uit z'n tekeningen leren kennen. De spontane kindertekenin gen hebben vaak een vertellend ka rakter. Een kind tekent wat het zelf meemaakt b.v, in zijn spel. Een kind vraagt zich bij het teke nen niet af of alles wel kan. liet te kent gewoon wat het weet en hoe het dat zelf beleeft. Als een kind bij h.et tekenen altijd veel rood en geel gebruikt, kun je van het karakter wel iets zeggen: ze is opgewekt, ac tief en beleeft de dingen intensief. Soms zijn ze heel wijs, al zitten ze dan „nog maar" in klas 1. SCHRIJFLES: De hele klas is druk aan het werk en heeft al vijl regels geschreven. Ineens zie ik een meisje, dat nog met de derde regel bezig is. Vraag: Hoe komt dat meiske? Antwoord: „O. ik doe het wat kalm aan." Er zijn zoveel dingen te leren op de grote school en de kinderen zullen vooral in het begin hier vreemd te gen aankijken. Je moet in de rij staan bij het binnen laten, je moet stil zijn in de gang en nog stiller in de klas. Je mag niet zomaar praten en uit je bank lopen. Op de kleuter school mocht dat eigenlijk ook met, maar juf kneep nog wel es een oogje toe. LEZEN. Kinderen leren over het algemeen vlug en in 't bijzonder geldt dit bij het lezen. Eerst kennen ze een paar woorden, dan ontdekken ze de letters even en... o, zo prachtig met die let ters kun je weer allemaal nieuwe woordjes maken. En wat is het dan fijn als juf een nieuw woord op het bord schrijft en je weet wat het is. van moeder thuis of van de televisie, zoals Aly er uit flapte toen we het woordje AL leer den lezen: Dat weet ik, dat is een waspoeder. En dan van dat jongetje, die op de vraag: Wie weet wat koel betekent, vlot antwoordde met: Dat is een mestkoele. Er zijn kinderen die nog lang kleu ter blijven. Ze kunnen moeilijk oplet ten in de klas en voor het saaie re ken- en schrijfwerk bedenken ze hun eigen spelletjes bijv. door de cijfers heel kronkelig op papier te zetten of zo'n lange letter f nog veel langer te maken. BIJBELVERTELLING. Een fijn begin van de dag is altijd de bijbelse vertelling. Voor de juf om te vertellen en voor de kinderen om te luisteren naar al die prachti ge verhalen. Dat hun eigen fantasie een grote plaats krijgt in de verha len, merk je bij het terugvragen: „De verloren zoon kwam weer thuis en toen slachtte zijn vader gauw de allermooiste kippen." Zelfs bij de eerste klassertjes kun je al de invloed van een christelijke opvoeding thuis in het gezin merken. Voordat juf fing vertellen over ver geving vroeg ze: ..Als een ander kind je geslagen heeft, wat doe jij dan? Eén antwoord: Terugslaan eh maar het mag eigenlijk niet." Ja. die eerste klas is een moeilijk begin en er komen nog zoveel jaren schoolgaan achteraan. Het is maar goed. dat haast alie kinderen graag naar school gaan. Het zou niet best zijn als ze allemaal zo eigenwijs op merkten als dat meisje dat voor het eerst naar school ging: Als ik alles geweten had. was ik er nooit aan be- gomen". zo besloot mej. Van Hae ringen haar leerzame en gezellige causerie, die met een hartelijk ap plaus werd beloond. ONS HEDENDAAGS ONDERWIJS. Na de pauze waarin koffie met een koekje werd gepresenteerd hield de heer Kroon een causerie over „Ons hedendaags onderwijs", waarbij hij uitvoerig stil stond bij de vele en grote veranderingen op het terrein van het leven. Veranderingen die voortkomen uit de geweldige vooruitgang der wetenschap. Nieuwe mogelijkheden worden geschapen en wat verleden jaar nog als het aller nieuwste werd beschouwd, heeft vaak heden al weer afgedaan. Ook in het onderwijs voltrekt zich menige verandering van inzicht. Zij komen en wisselen vaak niet zo snel als in de techniek, omdat ze vaak de vooruitgang daarvan volgen of van deze vooruitgang een gevolg zijn. Veel studie is de laatste jaren ook gemaakt van de lees- en schrijf- stoornissen die zich bij de kinderen kunnen voordoen. Spreker gaf hier van voorbeelden. Het blijkt, dat deze stoornissen lang ni.et altijd een aan wijzing voor een laag intelligentie peil zijn. Extra les thuis is veelal zonder resultaat. Schrijfstoornissen blijken vaak vele volwassenen nog moeite te geven. Bijzonder veel geduld en begrip hebben deze kinderen nodig. Dat ze vaak niet aan hun trekken kunnen komen in de te grote klassen is wel duidelijk. Na enkele praktische opmerkingen over het resultaat van de schooltand- verzorging en het snoepen besloot spreker zijn causerie met een over zicht te geven van de mogelijkheden die de mammoetwet na het basis onderwijs geeft. „Bezint eer 't kind begint" was de spreuk, die de heer Kroon de ouders meegaf als zii een keuze gineen doen uit de schoot, waar hun kind naar toe zou gaan. Een onjuiste keuze, oorzaak van te vee! wensen, willen of verwachten, heeft voor het kind vaak funeste ge volgen. BESCHUIT MET MUISJES. Na afhandeling van de agenda werd de prachtige kleurenfilm (het eigendom van de Dorpsschool) van de feestelijke viering van de geboor te van prins Alexander met de schooljeugd, opgenomen door de he ren Damen en Ten Velde, vertoond. De eerwaarde heer A. Schellevis sprak naar aanleiding van het gele zen schriftgedeelte (Mattheüs 10: 32 tot 34) een kort slotwoord en hij ein digde met dankgebed. De burgemeester van Holten ves tigt de aandacht van belanghebben den op het bepaalde in art. 74a der Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten, waarbij het zonder zijn toestemming verboden is in de openlucht paas- of kampvuren te ont steken. Aanvragen om vergunning voor het ontsteken van paasvuren moeten uiterlijk 20 maart a.s. schrif telijk ter secretarie worden inge diend en een aanduiding bevatten van de plaats waar het vuur ontsto ken zal worden. Aangezien de aanvragen door de brandweer moeten worden gecontro leerd, is het noodzakelijk, dat hoven- staande termijn stipt in acht wordt genomen. Holten. 6 maart 1969 De burgemeester voornoemd, W. I-[. Enklaar. Het hoofd van de plaatselijke po litie te Holten brengt ter kennis van belanghebbenden, dat formulieren voor het aanvragen van een jacht akte geldig voor het jachtseizoen 1969-1970 kosteloos verkrijgbaar zijn ter gemeentesecretarie. Het verdient aanbeveling de aan vrage in te dienen vóór 15 maart a.s. De aanvraagformulieren moeten in tweevoud worden ingevuld en moeten vergezeld gaan van twee goedgelij- kende pasfoto's van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Jachtakten voor minderjarigen van achttien jaar en ouder behoren door ouders of voogden te worden aange vraagd. Holten, 4 maart 1969 Het hoofd van de plaatselijke politie voornoemd, W. H. Enklaar. De Holtense Postzegelclub HPC, die haar maandelijks ruilavond houdt in café „De Waag" van de heer J. Haverslag, ziet zich genoodzaakt de voor 10 maart geplandde bijeenkomst te verzetten naar maandag, 17 maart, aangezien het clublokaal, wegens bij zondere omstandigheden op eerstge noemde datum niet beschikbaar is. Op zaterdagavond 8 maart, des avonds om 8 uur zal in de Exoduskapel in Almelo, mejuf frouw Masako Yamanouehi, een Japanse, die in dienst van het werelddiaconaat lange tijd gewerkt heeft op de school voor Sociale Dienst in Zuid- Vietnam spreken over haar werk en over de situatie in Vietnam in het algemeen. Belangstellenden uit Holten worden verzocht zich op zater dag 8 maart vóór 16 uur op te geven bij ds. Addink, (tel. 1237). Gevonden: 1 schaatsmuts. 1 porte- monnaie met inhoud. 1 halskettinkje met hanger. 1 damessjaal, 1 klein bruin hondje. 1 wieldop van auto. Verloren: rode vuisthandschoen, herenpolshorloge (rond) met schakel armband. boekje met betaalcheques A.B.N. met betaalpas. Keurmeesters (buiten de diensturen i vrijdag 7 t.m. zondag 9 maart: C. Dijkstra. Schoolstraat 3, tel. 1833, maandag 10 maart t.m. zondag 16 maart: -J. Hof, Kozakkenstraat 19, tel. 1697. Geboren: Jan Peter, zv J G P Muller en J Nijen Tv/ilhaar, Larenseweg 48 Anno Johan, zv J G P Muller en J Nijen Twilhaar. Larenseweg 48 Albertdina. dv F J Haan en A Paal man, Beuseberg 68 Dina Christina, dv G J Rouwenhorst en B C Elkink, Kozakkenstraat 16 Sigrid Saloiné, dv J G A Geerlings en L Damming, Mr. G. Vixseboxsestraat 12 Willie, 7.v A ter Harmsel en A Aaftink, Boschkampstraat 20 (geboren te De venter). Gehuwd J T Wansink, 20 jr. Dorpsstraat 17, en E Fikkert, 19 jr, Dijkerhoek 63a H Schippers. 22 jr. Rijssen. en F Oosterkamp. 23 jr, Rietmolenslr. 2. Overleden: II J Bolink. 81 jr, Look 66. BEVOLKING Vertrokken: H W Noteboom, van Dijkerhoek 93 naar Hengelo (O). Zaterdag 8 maart vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur J. F. Sijt- sema. Noordenbergstraat 6. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag 8 maart en zondag 9 maart R. Brouwer. Boomkamp 10A. Rijs sen, tel. 05480-3194. Praktijkadres: Enterstraat 118, Rijssen van 18.00- 19.00 u. (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag 8 maart en zondag 9 maart J. Warrink, Rijssenseweg 8, tel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1