Opper Jonker door vijf jongens aang en mishandeld Moderne vuilnisauto gaat huisvuil afvoeren Jaarvergadering Vereniging voor Openbaar Onderwijs Velen kwamen bestuur gelukwensen Scholengemeenschap uitgegroeid tot een volledige streekschool ONZE AGENDA Burgerlijke stand KERKKOOR IN HET ZIL VER Receptie in gebouw IRENE Een laffe daad. Daders inmiddels berecht Gevonden en ver] oren voorwerpeii Vrouwenwereld- gebedsdag Be j aarden sociëtei l Ds ISRAEL misschien naar Coevorden KERKDIENSTEN Medische dienst Aantal leerlingen nam weer toe leerlingen 627 27 gemeenten GROOT LAADVERMOGEN KOSTEN DRIEKWART TON Drie nieuwe bestuurs leden gekozen Weekenddienst tandartsen eekenddienst dierenartsen Spreekuur maat- schappelijk werkster Storingsdienst GEB HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 28 februari 1069 Jaargang 21 - No. 9 .Holten» Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaarf 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Hollenj sb'iad Vrijdag 28 februari 39.30 uur: Jaarvergadering School met de Bijbel in de hal van, de school. Zaterdag 1 maart 80.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen .Plattelandsmeisjes" en ..Jong Holten" in zaal ,,Het Bonte Paard". Zondag 2 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). M'iantiag 3 maart 20.00 uur (precies): Jaarlijkse ge- meentev°rgadering Geref. Kerk in gebouw „Rehoboth". Dinsdag 4 maart 14.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene. 19.45 uur: Jaarvergadering aid. Hol len C.B.T.B. in gebouw „Reho both". 1-9.3021.30 uur: Voorverkoop kaar ten P.J.G.O.-toneelavond in „Het Bonte Paard" (zie adv.). Woensdag 5 maart 1-9.45 uur: Herv. vrouwengroep in het gebouw Irene. Donderdag 6 maart 19.3021.30 uur: Voorverkoop kaar ten P.J.G.O.-toneelavond in café Kalfsterman (zie adv.). Vrijdag 7 maart 20.00 uur: Vrouwenwereldgebedsdag in het gebouw Rehoboth. Zaterdag 8 maart 20.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. delingen ..Plattelandsmeisjes" „Jong Holten" in zaal ,,Het Bonte Paard", (zie adv.). Laatste dag afhalen loten 590e staatsloterij bij de debitante mevr. H. Derksen-Paalman (zie adv.). Dinsdag 11 maart 19.45 uur: Ledenvergadering afde ling Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in „Het Bonte Paard". Vrijdag 14 maart 19.30 uur: Ouderavond O.L. Dorps school in het gebouw Irene. Zaterdag 15 maart 19.30 uur: Jaarfeest CJV „De Vrien denschaar" in het gebouw Irene. Maandag 17 maart 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.Z." in café „De Waag". Maandag 24 maart 20.00 uur: Ledenvergadering van de speeltuinvereniging „De Kol" in café „De Waag". Bespreking festi viteiten 30 april," e.k. Geboren: Arjen, zv B Steinhauer en W J I-I Noback, Mr. G. Vixsebox- sestraat 33. Overleden: geen. Ondertrouwd: H J Hommes. 22 jr„ Kolweg 13 en A Meinsma, 23 jaar, Kolweg 9. Getrouwd: B Cubuk, 28 jaar, De- erv J J Fui'j, 21 jaar, Oranje straat 37; J W Veerman, 25 .jaar. Huizen en T den Bouwmeester, 2.3 jaar, Schoutenstraat 6. Bevolking Ingekomen: geen. Vertrokken: I-I J M Lubbers van Holtërbërg 41a naar Hilversum: G J Oosterink - Bossche rs van Beuseberg 137 naar Wijhe; J J Cubuk-Fuit van Oranjestraat 37 naar Deventer; T Veerman - den Bouwmeester van Schoutenstraat 6 naar Huizen. Een kwart eeuw geleden, om precies te zijn op 26 februari 1944 werd het Hervormd Kerkkoor te Holten opgericht en het bestuur heeft terecht gemeend op eenvoudige wijze dit feit te moeten her denken met een receptie en een herdenkingszangdienst die zondag avond 2 maart om half acht in de Ned.-herv. kerk zal worden ge houden. Woensdagmiddag werd tijdens een receptie in 't gebouw „Irene" waar ook de wekelijkse repetities worden gehouden nog eens weer duidelijk hoevelen het kerkkoor een warm hart toedragen en hebben tal van afgevaardigden gewezen op de belangrijke taak die het koor vervult in de kerk en ook daarbuiten. Voordat de verschillende sprekers het woord kregen sprak de voorzitter van het jubilerende koor de heer E. J. Westerik een\voord van welkom en lui herinnerde aan de oprichting nu 25 jaar geleden. Het koor heeft gemeend deze- dag blij en dankbaar te mogen gedenken. In alle eenvoud heeft men dit werk liederen zingen in de eredienst mogen doen. Met dank en grote eerbied denken wij op deze dag terug aan wijlen de heer De Jong op wiens initiatief het koor werd opgericht. In het jaar van de oprichting werd slechts drie keer gezongen n.l. met Pasen. Pinksteren en nog één keer in augustus Toen was het gebeurd omdat men 's avonds na acht uur niet meer op straat mochf komen. Na de bevrijding (april 1945) werd al heel gauw een ledenvergadering gehouden ten huize van de familie Reilink waar besloten werd om weer weke lijks te zingen. De nieuwe leden stroomden toe en het koor telde toen ruim 80 leden, een aantal dat al vrij snel daalde. Zo als bij elke vereniging wisselde het aantal leden steeds en de bezetting van.de verschillende partijen was zo af en toe wel is wat aan de erg krappe kant. Toch heeft hef kerkkoor zich kunnen handhaven en mag men terugzien op goede en blijd. Ds. C. C. Addink, sprekend namens de kerkeraad der I-Iervovmde Ge meente. kwam met vreugde felicite ren. I-Iij wenste het koor geluk mei het zilveren jubileum en 'de Her vormde Gemeente die zich steeds nauw betrokken weet bij het koor moet vandaagook zeker gelukge wenst worden omdat het eigenlijk „ons" kerkkoor is wat een kwart jareni Soli Deo Glori; Het is het koor van rigent De openlijke geweldpleging, die de vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats vond en waarhij de opperwacht meester der rijkspolitie, de heer J. P. Poll Jonker, werd mishan deld en waarbij deze verwon dingen opliep, is de afgelopen week het onderwerp van het ge sprek geweest in onze gemeen te. Deze laffe daad werd alge meen sterk afgekeurd en werd hier voor onmogelijk gehouden. In de bewuste nacht, omstreeks kwart over een, heeft een vijftal Holtense jongemannen van 19 tot 29 jaar,, na cafébezoek, met een harde sneeuwbal een ruit van hel; politie bureau in de Dorpsstraat ingegooid, De sneeuwbal kwam door het boven raam terecht in de woning van de heer P. J„ clie reeds sliep en o.a. door het; lawaai van het brekend glas en doordat er aan de bel werd getrokken, gewekt werd. In zijn naehtkledng met: daarover de polilie- uniform stelde hij onmiddellijk een onderzoek in. Toen hij één van het groepje, dat de Stationsstraat was ingelopen en die naar voren kwam, mee naai' het bureau wilde nemen, werd hij plotseling door de vier an deren en zijn arrestant besprongen. Er ontstond een hevige worsteling, waarbij de opperwachtmeester nog van zijn wapenstok gebruik trachtte te maken en waarbij beide partijen op de grond terecht kwamen De politie man werd door de onverlaten mis handeld. Bij nadering van een twee tal burges kozen zij het hazenpad. Toen de heer P. J. het politiebu reau bereikt had. werd het politie apparaat gealarmeerd en werden do Gevonden: Herenpolshorloge: zwar te gummylaars; I vuisthandschoen; 1 gebreide want; 1 plastic want. Verloren: herenpolsorloge; gouden oorbel; wollen das; papier t.n.v. M ij - huis Rijssen; portemonnee met inh.; blauw dekz.eil. daders, de 29-jarige G. v. d. B„ de 23-jarige J. S., de 20-jarige J W. W. en de 19-jarige H. J. W. en G. J. S. deels op straat en deels in hun wo ning gearresteerd en naar het poli tiebureau overgebracht. Twee van hen moesten van het bed worden ge licht. de anderen waren nog niet uit de kleren geweest. Het inrekenen van de knapen had m een betrekkelijk kort tijdsbestek plaats gevonden. Twee van hen werden in Holten, de anderen resp. te Schalkhaar. Rijs sen en Markelo ingesloten. Drie van hen zijn reeds eerder met de justitie in aanraking geweest, de twee an deren hebben een blanco strafregister. Het plan om een ruit van het po litiebureau in te gooien terwijl de knapen beslist nog niet onder invloed waren is in een café beraamd. Om plm. half twaalf mislukte de eerste opzet. Na sluiting van hel café. waar zij laatstelijk vertoefden, hebben zij opnieuw een poging ge waagd en zijn zij in hun opzet ge slaagd met de bovenomschreven ge volgen. Het is' een bijzonder laffe daad, die beslist niet in de lijn lig! van de Holtense bevolking. Deze daad werd door de justitiële autoriteiten hoog opgenomen. Dins dag werden de verdachten voor de Officier van Justitie in Almelo geleid en daarna ingesloten in liet huis van bewaring aldaar. Donderdagmorgen stonden zij reeds terecht voor de meervoudige kamer van de Almelose rechtbank. De Officier van Justiitie, mr. .1. Hazewinkel, eiste tegen ieder van de vijf verdachten een gevangenisstraf van z.even weken, waarvan twee we ken voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en vergoeding van een deel der schade die de opperwachtmees ter heeft geleden. De politierechter, mr. A. .1. van Rheden van der Kloot, veroordeelde de 29-jarige, G. v. d. B. de 20-jarige J. W. W. en de 23-jarige J. S. elk tot. 7 weken gevangenisstraf, waar van drie weken voorwaardelijk met 'n proeftijd van 3 jaar en de 19-jarige H. J. W. en G. J. S. tot 7 weken gevangenisstraf, waarvan 4 weken voorwaardelijk, eveneens met een proeftijd van drie jaar. De dagen in voorlopige hechtenis doorgebracht worden niet afgetrokken. Conform de eis van de officier van justitie gelastte de president de on middellijke gevangenneming van de vijf jongemannen. Het is wel een betreurenswaar dige zaak voor jonge mensen om op deze wijze met de rechter in aan raking te komen. eeuw bestaat, de gemeente. Ds. Addink sprak Aar-lelijke den van dank tot koor en d Op den Dries voor de medewerking die steeds wercl verleend. De eerwaarde heer A. Sehellevis die sprak namens de Open Deur- groep. dankte voor de medewerking die steeds spontaan werd verleend, als de Open Deur-groep een beroep op het koor deed om luister bij te zetten aan de samenkomsten. De voorzitter van de Holtense mu ziekvereniging H.M.V., de heer A. Westerik. liet zijn felicitatie verge zeld gaan van een suggestie en hij stelde de vraag: Kunnen het Kerk koor, Hollens Gemengd Koor, de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria"' en H.M.V. samen eens met iets groots doen. bijv. een kerkcon- cert? Het kerkkoor heeft in de eerste plaats een geestelijke inslag, rnaar op cultureel gebied Ook een taak. De heer J. Wiggers die kwam ge lukwensen namens H.G.K. en de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Glo ria" noemde zingende mensen blijde mensen. Elk koor kende zo in de loop der jaren z'n moeilijkheden, coch men heeft het tot nog toe steeds weer weten te klaren. Burgemeester mr. W. H. Enklaar. sprekend namens het gemeentebe stuur en de burgerlijke gemeente, j herinnerde aan de oprichting in het j voorlaatste oorlogsjaar. In zo n don- j kere periode een koor oprichten ge- i tuigt van een behoefte om het geloof uit te zingen. Mr. Enklaar wenste j koor en dirigent voor de toekomst het beste. De laattse spreker, de heer J. Kroon de eerste dirigent van het koor greep in een korte toespraak terug in het verleden en liet verschillende moeilijkheden uit de beginperiode de revue passeren. O.a. moest toen de muziek worden geschreven (do, re. mi, fa, sol etc.). De laatste spreker, de heer J. Kroon actieve aandeel dat het kerkkoor heeft aan de eredienst in hel stimu leren van de gemeentezang in hel bijzonder als het gaat om minder bekende psalmen en gezangen. Het koor kan die op de wekelijkse repe tities instuderen en zo tot steun zijn bij de liturgie. Alle sprekers lieten hun woorden van gelukwens vergezeld gaan van een geschenk onder couvert of bloi men waarvoor door voorzitter Weste rik hartelijk dank werd gezegd, Woorden van dank sprak de heer Westerik tot dirigent J. op den Dries Men schrijft ons: Het comité Vrouwen-Wereld-Ge bedsdag deelt mede, dat op de eer ste vrijdag in de lijdensweken nl. op 7 maart, 8 uur een dienst zal wor den gehouden in gebouw Rehoboth. Het thema voor de liturgie is „Sa men naar Cnristus toegroeien". De liturgie is samengesteld door vrouwen uit verschillende Afrikaan se landen nl. Ghana, Nigeria, Kon go enz. Het heeft dan ook een uitge sproken Afrikaans karakter, ook al doordat deze vrouwen onder hele moeilijke omstandigheden zoals ooi- log en hongersnood moeten leven. Wij hopen dat veel vrouwen uit Holten gehoor zullen geven aan de ze oproep, om samen met ons gebed hun gebeden te ondersteunen. De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensociëteit wordt gehouden op dinsdag 4 maart, des namiddags om 2.30 uur in het gebouw Irene. Ook zij die nog niet eerder op de „soos" kwamen zijn van harte welkom. Het bestuur van het Hervormd Kerkkoor tijdens de receptie bij het 25-jarig jubileum. te Nijverdal, onder wiens deskundige leiding het kerkkoor reeds bijna ne gen jaar heeft gezongen en van wiens leiding men nog vele jaren hoopt te profiteren. Schriftelijke gelukwensen ontving hel kerkkoor van mevrouw De Jong te Nijmegen, de heer Reekers, oud- dirigent te Nunspeel. de heer J. Boerrigter, oud-dirigent te Nijverdal. terwijl mevrouw Van Doorn-Verveda (oud-koorlid) te Bussum telegrafisch gelukwenste. Het zilveren jubileum van het kerkkoor zal zondagavond 2 maart tijdens een bijzondere dienst waar in voorganger zal zijn ds. C. C. Ad dink worden herdacht. In deze dienst zal het koor onder leiding van de heer Op den Dries enkele geeste lijke liederen zingen o.a. het prach tige „De heilige stad' (The Holv City) van Adams en Psalm 150. Het koor zal op het kerkorgel worden begeleid door organist Anton Koop man. Het koor heeft het programma dat zondagavond ten gehore zal wor den gebracht, met veel zorg gekozen en enkele maanden hard gestudeerd om tot een goede uitvoering te ko men. We twijfelen niet of zeer vele plaatsgenoten zullen zondagavond de ze herdenkingsdienst die om half acht aanvangt willen bijwonen. Ds. J. H. Israël, herv. predikant, alhier, he.eft beroep ontvangen van de Hervormde Gemeente te Coevor den. Hij heeft drie weken de tijd om te beslissen of hij het beroep zal aan nemen. Ds. Israël is geboren te Kou dekerk aan de Rijn op 21 augustus 1922. Zijn studie is niet over rozen ge gaan. Gedurende de laatste twee be zettingsjaren studeerde hij clandes tien te Utrecht, terwijl hij in Hattem woonachtig was. Hij heeft gedurende zijn studie ook clandestien zijn tenta- mina gedaan. Van september 1945 tot begin november 1947 kon hij zijn stu die legaal voortzetten. De afgelegde tentamina zijn later officieel erkend. Hij heeft nog enige tijd thuis gestu deerd tot hij half februari 1948 het vroegere z.g. proponent-examen kon afleggen. Van 1 juni 1948 tot 1 juni 1949 was hij hulp-prediker in Ooster- wjj'twerd (Gr.) en van 1 juni 1949 tot 3 mei 1953 predikant aldaar. Op 3 mei 1953 werd hij predikant in Hol ten, Behalve de vele functies in de ge meente, is ds. Israël bijna tien jaar scriba der provinciale kerkvergade ring - PKV - en voorts sedert kort voorzitter van de provinciale inter kerkelijke recreatiecom missie. De mogelijkheid zit er dus in dat ds. Israël en zijn gezin ons, na bijna 16 jaar in Holten te hebben gewoond en gewerkt, binnenkort gaan verlaten- HOLTEN. Ned.-herv. kerk: 10.00 uur ds. Doornheim van Mar kelo; 19.30 uur ds. Addink. Zang- dienst met medewerking van het kerkkoor. In beide diensten: na- inzameling voorjaarszendingscollec- te. 10.00 uur jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. W. A. Hoogkamp. In beide dien sten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang: collecte voor de nieuwe kerk. R.-K. kerkdienst: 9.30 uur in' het gebouw Irene eucharistieviering. NIEUW HEETEN. R.-K. kerk: Zaterdagavond 19.30 uur. Zondag morgen 9.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK. Bethamë: 10.00 uur ds. C. C. Addink. Na-inzameling voorjaarszendingscollecte. Zaterdag 1 maart vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: C. H. Rietdijk. Molenbeiterweg. telef. 1280 alleen voor spoedgevallen. niskenba •id tot De Holtense openbare scholengemeenschap is i een streekschool voor de zeer wijde omgeving. Het aantal leerlingen is weer met 98 toegenomen en bedroeg aan het begin van de lopende cursus 627 alkoni- stig uit 27 verschillende gemeenten. Dit bleek uit de mededelingen van de voorzitter der oudercommissie, de heer L. C. van de Bovenkamp, en de direc teur, de heef- R. Mud, op de ouderavond, welke dinsdagavond in de aula van de school gehouden werd. Als nieuwe leerkrachten zijn sedert de vorige ouderavond aan de school verbonden de heren B. Abels, J. Bouwmeester, F. C. van Emden, F. C. Hom- merson, B. J. Kurz, E. Populier en G. Schildt, terwijl als amanuensis werd aangesteld de heer F. Mantua. De vorige directeur, de heer H. J. Hiddink, verliet op 1 augustus 1968 de sehool wegens zijn benoeming tol gemeentelijk inspecteur van het onderwijs te Groningen. Niet meer aan de school verbonden zijn mevrouw Takken-Hulshof, ds. J. H. Israël en de heer A. Sehellevis, belast met het onderwijs der cultuurgeschiedenis. De school telt thans, met inbegrip van enkele niet met het onderwijs belaste personen, 49 krachten. Door de toename van het aantal leerlingen moesten drie z.g. E-Iokalcn wor den bijgebouwd deelde de voorzitter mede. Hij meende, dat een woord van dank aan het gemeentebestuur wel op zijn plaats was voor de vlotte wijze waarop de bouw gerealiseerd kon worden, want naast de bouw der lokalen moest ook gezorgd worden voor de leerstof, hulp-materialen en het meubilair. De ouders hebben financieel belangrijk bijgedragen voor activiteiten buiten schoolverband n.l. 1 3967,50 voor de normale jaarlijkse storting en f 970,05 voor het afscheid van de heer Hiddink. Hicrby valt de gemeentelijke bijdrage van f 50,als vergoeding voor de oudercommissie wel in het niet. Lr werd I 264.73 rente gekweekt, terwijl voor de Godelympiadc een jaarlijks terugkerend sportfestijn van vier experimenterende scholengemeenschappen I 248. werd bijeengebracht. Inclusief het batig saldo van vorige jaar ad 1 1998,12 bedroegen de inkomsten f 7428,40. Voor de schoolbibliotheek een abonnement van de leerlingen op de Plat telandsbibliotheek werd f 368.67 uitgegeven, de schoolacitivitcitcn vroegen f 670,71, voor tentoonstellings- en schouwburgbezoek werd f 1323,02 uitg> het afscheid de vorige directeur 1 1257.71. de uitg. gegeven uil De heren H. W, Kloosterboer en H. J. Wegstapel hadden, als kas- controleurs, boeken en bescheiden in orde bevonden. Als nieuwe kas- commissieieden werden aangewezen de heren Beltman .en Kooiman uit Markelo. Over de wijze van inning van de vrijwillige bijdragen der ouders die thans wat minder vlot binnen komen ontspon zich een discussie, waarbij de suggestie gedaan werd om deze via giro of bank te laten is van f 3628.21. lopen. Verschillende ouders vrees- den, dat dan niet ieóe; r een bijdrage zou verlenen. De ouder commissie zal zich hierover nader be raden. Bij de verkiezing .•an ieden der oudercommissie were ien de perio- diek aftredende leder die herkies- baar waren me vrouw W. G. Tuten te Heeten en de heren G. Muilerman te Bathm :en en H. J. Lonink te Markelo - bij acclama- tie herkozen. In dc- 1 L'acatures ont- staan wegens het ove rlijden van de heer A. L. Kettelarij te De Wippert en wegens het niet-ne irkiesbaar zijn van mevrouw Florijr te Nijverdal en de heer J. Boonst ra te Rijssen, werden respectieveliji k gekozen de heren J. W. Fleerk; ate te Laren G„ J. A. de Bel te Nijverdal en Als op zaterdag 1 maart de nieuwe huisvuilophaaldienst in werking treedt beschikt de ge meente Holten over de meest moderne vuilnisauto. Het is een z.g. perswagen met uitdruk- schot, met een nuttige lucht- inhoud van 12 kubieke 'meter. Door de persinstallatie, die in deze wagen is aangebracht wordt het huisvuil telkens, wan neer het achterste comparti ment vol is, in elkaar geperst, zodat de wagen 36 kubieke m. huisvuil kan vervoeren. De auto is voorzien van een z.g. contai nerbelading sinstallatie, waar door een hoeveelheid van één kubieke meter uit de container in de ivagen geledigd kan wor den en deze weer kan worden teruggezet. De wagen heeft een gewicht van 9 ton, volledig bela den van plm. 15 d 16 ton. Het is een zeer brede Wagen die bijna komt aan de maximaal toegesta ne breedte van 2.50 m. De kosten bedragen ruim f 75.000. Met de gemeente Markelo is overeengekomen, dat deze één dag per week de beschikking krijgt over de vuilnisauto mei chauffeurHet is een onders- j handse afspraak waarvoor geen j gemeenschappelijke regeling in gevolge de gemeentewet is aan gegaan. Het Holtense huisvuil wordt evenals dat van Markelo, Gooi en Rijssen, naar de stortplaats te Eisen (gemeente Markelo) af gevoerd. Hoewel met de capaci teit van deze auto veel huisvuil kan worden vervoerd is het niet mogelijk bij een volledige rond gang in Holten al het vuil mee te nemen. Men moet eerst nog een keer naar Eisen toe om de wagen te ledigen. Dat geschiedt De nieuwe vuilnisauto, een z.g perswagen met uitdrukschot Chauffeur D. JNijhuis bij zijn nieuwe aanwinst. mechanisch, door een druk op de knop, aan de achterzijde van de wagen door het uitdrukschot. Bij het proefdraaien is gebleken, dat de nieuwe vuilnisauto goed voldoet. De afdeling Holten van de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs, de VVO heeft een belangrijke verande ring in de bestuurssamenstelling on dergaan. In de dinsdagavond in ho tel Holterman gehouden ledenverga dering zijn de heren C. Broersma, B. II. Brouwer en G. Wcijl. die resp. 9. 18 en 10 jaar in het bestuur van Volksonderwijs zitting hadden uit het bestuur getreden en zijn in hun plaats zijn gekozen mevr. H. R. Müller-Lanting en de heren J. G. Boering en J. H. van der Harst. De aanwezige leden kozen uit het be stuur tot voorzitter de heer G. S. E. Vegler, voorheen penningmeester van Volksonderwijs. De afgetreden bestuursleden ontvingen als blijk van waardering voor hun werk een attentie in de vorm van een boeken bom De vergadering kwam bijeen on der leiding van de voorzitter de heer B. H. Brouwer, die in zijn openings woord wees op de samensmelting van de voormalige vereniging Volks onderwijs en de Ouderraad in de cember 1968, waardoor de Vereni ging voor Openbaar- Onderwijs ont staan is. „Er worden ter zijner tijd nog nadere richtlijnen verwacht in vervolg op die welke reeds in het verenigingsorgaan zijn afgedrukt", verklaarde de heer Brouwer. Dc heer P. Viet bracht als secre taris het jaarverslag uit, terwijl de penningmeester de heer G. Weijl het financieel verslag uitbracht. Dc kas- commissie bracht bij monde van de heer J. H. van der Harst een gun stig rapport uit over kas en boeken. Na de verkiezing van de drie nieu we bestuursleden, werd de vergade ring onder leiding van de nieuwe voorzitter voortgezet en werden en kele vragen gesteld en besproken o.m. aangaande de samenstelling en het functioneren van de plaatselijke schoolraad. Na de vergadering werd een film gedraaid, die door een Canadese ci neast is opgenomen tijdens het be zoek van de Canadese pelgrims in de herfst van 1.968 en waarin veel beelden over Holten werden ver toond. VV. P. Verbeek te Rijssen. De voorzitter herdacht in enkele woorden het heengaan van de heer Kettelarij en bracht dank aan mevr. Florijn en de heer vBoonstra voor hun arbeid in het belang van de scholengemeenschap. De directeur, dc heer Mud, deed verschillende mededelingen over de gang van zaken aan de school. Vorig jaar hebben 131 leerlingen examen gedaan, waarvan er 122 zijn geslaagd en derhalve 9 afgewezen. Dit resul taat kan alleszins bevredigend wor den genoemd. Het mag echter niet leiden tot het sluiten van de ogen voor andere mogelijkheden. Ds erva ring leert, dat naarmate een exa men vaker gehouden wordt de moeilijkheidsgraad toeneemt. Dit jaar zullen 172 kandidaten aan de examens deelnemen, t.w. Mavo 111 29. Mavo IV 71. Havo 28 en Meao 44. „Het stemt tot voldoening, dat alle vier. examens schoolexamens zijn met een schriftelijk examen aan de eigen school met landelijke opgaven en normen en een mondeling exa men afgenomen door eigen leraren", aldus de heer Mud. „Hiermee is één van de facetten van .examen doen, die nogal wat kritiek ontmoet, ver dwenen." De directeur wilde niet verhelen, dat er nog wel wat moeilijkheden te verwachten zijn ten aanzien van de gecommitteerden en het gebruik van leslokalen, terwijl het onderwijs aan de school moet doorgaan. De heer Mud wees er op, dat men momenteel werkt in een hoofdge bouw met 13 leslokalen en in 3 bij gebouwen niet 15 lokalen, waarvan er één ingericht is als bibliotheek. Het laat zich aanzien, dat voor het komende schooljaar weer een uit breiding met 3 noodlokaien nodig zal zijn. Uit het woord noortlokalen, mag men niet concluderen, dat hier spra ke zou zijn van de één of andere gebrekkige voorziening. Deze semi- permanentc gebouwen zijn degelijke houten gebouwen met een inrichting zoals het gewenst is. De situatie van het lesgeven wordt er hoewel zij dicht bijeen liggen wel door be moeilijkt. De heer Mud zei dan ook te hopen, dat men ten dèpartemente binnen afzienbare tijd eens de aldaar ingediende plannen voor permanente bouw zal gaan inzien. Uitvoerig sprak de directeur nog over de bibliotheek en over de excur sies en werkweken. Wat de biblio theek betreft hoopt hij met de finan ciële bijdrage der ouders door te kunnen gaan met de opbouw van de schoolbibliotheek. Zeer nuttig voor de vorming der leerlingen noemde hij de excursies, werkweken en het be zoek aan tentoonstellingen, schouw burg. musea en aan bedrijven. De voorzitter heeft directeur en leerkrachten dank gebracht voor de wijze waarop zij de kinderen weer hebben begeleid en onderwezen. Zaterdag 1 maart en maart: E. A. Witkop, straat 118, Rijssen, telef van 18.00 - 19.00 uur ai spoedgevallen. zondag 2 Wierdense- 05480-2260, een voor Zaterdag 1 maart en zondag 2 maart: Th. A. Oosfenbrug, Dies- senpiasstraa: 2. telef. 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur, be halve op woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur in het Groene Kruisge- bouw, telef. 1436. Van zaterdag 1 maart tot en met vrijdag 7 maart. Buiten de dienst uren: Elektra: H Huisman. Kol weg 42. telef. 1498. Gas: W. C. van de Weerthof, Voorsboerstraat 3, tele foon 1793.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1