De Spoorwegen breken nu al af, wat zij van plan zijn op te bouwen vormt een probleem Geslaagde uitvoering van Holtens Gemengd Koor en Kinderkoor Het weer bar en boos AVOND VOL VOCALE AFWISSELING Van service gesproken Officiële pub! ikaties KERKDIENSTEN Medische dienst Weekenddienst la ndartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Brandweer vraagt assistentie ONZE AGENDA Gevonden en verloren voorwerpen Reorganisatie liuisvuilopliaaldienst ..Ons Genoegen" Larensebroek verleende medewerking Burgerlijke stand Toeslag onroerende goederen ONTEIGENING Bestemmingsplan Holterberg VRIJSTELLING Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) f 3,Iedere mm meer 0.12 De Nederlandse Spoorwegen hebben een arnbitieus plan opge steld om de structuur van hun vervoersbedrijf grondig te moderni seren en efficiënter te maken. Het plan heeft de naam meegekregen van „Spoor naar '75". Een van de onderdelen van het plan „Spoor slag '70: actieprogram voor het reizigers vervoer" beoogt door het opvoeren van de snelheid, het inleggen van meer treinen, het bou wen van nieuwe stations en een korter oponthoud op de stations, de service voor de reizigers op te voeren. In 1970 gaan de Spoorwegen beginnen met een nieuw net van exprestreinen tussen veertig stations. Van een bepaald punt af zul len die treinen als stop- of sneltreinen gaan rijden. Men denkt aan snelheden van 130 en 140 km per uur. Het is een kostbaar plan, waarover men in de dagbladen uitvoerig heeft kunnen lezen en waarover wij in dit bestek niet verder willen uitwijden, maar waarvoor de overheid, als hoedster van het maat schappelijk belang, vele tientallen miljoenen op tafel zal moeten leggen. In het „Plan voor de toekomst van NS in de Nederlandse samenleving in de jaren 1970-1975". zoals de officiële titel luidt, komt ook een hoofdstuk voor over „Meer komfort op het station". Hierin wordt o.m. gezegd: ..Een station wordt pas echt vertrouwde grond, als men er vrij in en uit kan lopen en bovendien niet hoeft te zoeken naar zijn trein. De in- en uitgangscontroles zullen ver dwijnen; de aanwijzingen voor de passagiers worden verbeterd door duidelijker borden met internationaal begrijpelijke tekens, een op de klant afgestemd gebruik van de omroepinstallaties enz. Het komfort voor de passagier tijdens zijn verblijf op het station wordt vergroot. Maatstaven hiervoor zijn de grootte, de behoeften en de mogelijkheden van het station. Overdekte wachtgelegenheden voor onbemande haltes zijn het uiterste minimum, het andere uiterste vormen de grote centrumstations, die zich tot levende centra van stedelijke activiteit zullen ontwikkelen, met winkels, restaurants, snackbars, expositieruimte enzovoorts." Men krijgt bij het lezen van dit proza wel een zeer bittere smaak in de mond, wanneer men bedenkt, dat het station Wierden op de gewone werkdagen na 8.00 uur 's avonds gesloten is, dat in de wachtkamer het licht helder brandt, maar dat de deur gesloten is, zodat men er niet in kan. Die smaak wordt er niet vriendelijker op. als men weet wat er verder gaande is. In het zuiden schijnen reeds verschillende stations en haltes te zijn voorgegaan en binnen niet al te lange tijd zullen Holten, Rijs- sen. De Riet en Borne volgen. De stations zijn 's avonds geheel verlaten. De Ahobs zijn neer gelaten. Er is niemand om op de veiligheid van de reizigers te let ten, om inlichtingen te verstrekken, om de telefoon aan te nemen of voor de verzending van bagage en expresgoed te zorgen. Men kan geen treinbrieven meer kwijt, kortom er wordt geen enkele service meer verleend. Of nu de zon schijnt of dat regen en hagel de reiziger teisteren, de sneeuw neerdwarrelt of een koude en felle noord-ooster de men sen in het gezicht striemt, de wachtkamer is gesloten. Zij is prach- tig verlicht, ziet er aantrekkelijk uit, maar men kan er niet in. De abri's; die waarschijnlijk de in het plan genoemde „overdekte wachtgelegenheden voor de onbemande haltes moeten voorstellen", bieden nauwelijks enige beschutting. Als de trein te laat is, dan staat men maar in de kou. In de zomer als hier in Holten in het weekend zo'n 150 a 200 rijwielen der zomergasten arriveren, moet ieder na 8.00 uur maar zien, dat hij zijn karretje opscharrelt. De rijwielstalling wordt een open bergplaats, waar ieder voor eigen risico zijn fiets kan neerzetten. Dat noemen de Spoorwegen „Meer komfort op de stations". De plattelandsbewoners, die van de trein gebruik moeten maken, wor den door de Spoorwegen tot tweederangs burgers gedegradeerd. Zij mogen wel meehelpen de belasting te betalen om de tekorten te dekken, maar komfort is er voor hen niet bij. Voor hen kan geen personeel beschikbaar worden gesteld om de stations of haltes te bemannen tot de laatste trein in Holten om ruim half twaalf vertrokken is en het station kan worden gesloten. Wat de heer Mondeel uit Hilvarenbeek, die met vrouw en twee jonge kinderen in Wierden 55 minuten in de koude heeft moeten wachten, heeft beleefd, men heeft het als ingezonden stuk in enkele dagbladen kunnen lezen illustreert wel heel duidelijk wat reizigers van en naar het platteland bij NS blijkbaar nog onder ontwikkeld gebied des avonds te wachten kan staan. NS willen o.a. met hun plan de concurrentie aangaan met de par ticuliere auto. Wij kunnen tot. geen andere conclusie komen dan dat de Spoorwegen nu al afbreken wat zij van plan zijn op te bou wen. Het is een schandalige zaak. IIWSBLAD Vr|jdag 21 februari 19R9 Jaargang 21 - No. 8 Uitgave van de Stichting „Holten* Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Bever» Abonnementsprijs f 5,per half jaar10.per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Hollens R'ieuwsblad HOLTEN Ncd. Herv. kerk: 10.00 uur cfs. C. C. Addinlc (bed. II. Doop); 19.00 uur ds. J H. Israël. Extra collecte: Voorjaarszendingscollecte. Gerei., kerk: 9.30 en 15.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is 't ene offer voor de kas art. 17 K.O. (em. pred. en predikantsweduwen en -wezen). Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw". R..-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW IIEETEN Jt,-k. kerk: zatredagavond 19.30 uur. Zondagmorgen 9.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur ds. J. H. Israël. Extra collecte: Voorjaarszendings collecte. Zaterdag 22 februari vanaf 12.00 uur lot maandagmorgen 8.00 uur C II. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 22 febr. en zondag 23 febr. H Schel fer, Pr. Julianaplein, Goor, tel 05470-2500 van 18.00-19.00 u. (al leen voor spoedgevallen). Zaterdag 22 febr. en zondag 23 febr. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, tel. 1515. OPENBAAR SLACHTHUIS Wachtdienst keurmeesters (buiten de diensturen van het bedrijf): vrijdag 21 t.m. 23 febr. B. Groot Obbink, Kozakkenstraat 2, tel. 1526; maan dag 24 febr. t.m. zondag 2 maart: H. W. Goorman, Kolweg 52, tel. 1513 STORINGSDIENST G.E.B. Van zaterdag 22 febr. tm. vrijdag 28 febr. (buiten de diensturen van het bedrijf): Electra: H. Heijenk, Kol- wèg 44, tel. 1498. Gas: geen dienst. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur, behal ve op woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30- 19.30 uur in het Groene Kruisge- bouw, tel. 1436. De N.V. Wegenbouw- en Aannemingsbedrijf v.h. Fa. J. Krekel Zn, zorgde zondag voor het sneeuwvrij houden van de Holtense verkeersader door het dorp. de z.g. Rijkstraverse. Voorop de wagen een sneeuwploeg gemonteerd en achter de vrachtwagen een zoutstrooier. Gemeentewerken zorgde voor de overige dorpsstraten en voornaam ste gemeentelijke verkeerswegen. Het publiek had nogal wat klachten, dat van gemeentewege de sneeuw niet diep genoeg weggeschaafd werd zodat er door het zout een dikke brei ontstond, die het fietsen bijzonder moeilijk maakte. Maar men heeft zich toch wel zo goed mogelijk gekweten van de moeilijke taak. Men moet niet vergeten, dat Holten een zeer groot wegennet heeft. Wij zouden het prettig gevonden hebben als men ook de Enkweg die toch ook een openbare weg is even gestrooid had met wat zand. Automobilisten konden er slechts met veel moeite tegenop komen. De commandant van de brand weer, de heer T. Prak, heeft een paar maanden geleden, voor het treden van de koude, aan dc bew ners van de buurtschappen ge vraagd, de brandweer behulpzaam te Vrijdag 21 februari 19.30 uur: Kienavond voor leden, do nateurs en supporters van de V.V. „Holten" in zaal Vosman met o.a, de voorzitter van de landelijke Scheidsrechtersvereniging, de. heer Van Dalen en Bondscoach Kessler. Zaterdag 22 februari 20.00 uur: Filmavond in' gebouw Re- hoboth (zie adv,). Zondag 23 februari 19.30 uur; Wip-Wap-spelavond in het gebouw Irene. 1.9.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv,). Maandag 24 februari 20,00 uur Voorlichtingsavond veehou ders OLM, CBTB. bedr. ver. in ho tel Vosman (zie ber.) Maandag 24 febr. tot. en met 1 maart Collecte ten bate van de Groesbeek- se Tehuizen (zie ber.) Dinsdag 25 februari 20.00 uur Ledenverg. van de Ver. voor Openbaar Onderwijs (voorheen Volksonderwijs en Ouderraad) in hotel Holterman. 20.00 uur Ouderavond Openbare Scho lengemeenschap in de Aula van de school, 19.45 uur (precies) Bijeen komst. Herv. Vrouwengroep Dijker- hoek in Bethanië. Spreker de heer Allard van de Groes- beekse Tehuizen met nieuwe dia's Woensdag 26 februari 19.45 uur: Jonge Kerk tea huize van de fam. Slotman, Oranjestr. 73. Donderdag 27 februari 19.45 uur: Gezellige (zelfverzorgde) avond Chr. Plattelandsvrouwen in gebouw Rehoboth. Vrijdag 28 februari 19.30 uur: Jaarvergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Zaterdag 1 maart 20.00 uur: Toneelavond P..J.G.O. af delingen ..Plattelandsmeisjes" en „.Jong Holten" in zaal „Het Bonte Paard,,. Dinsdag 4 maart 19.45 uur: Jaarvergadering afd. Hol ten .C.B.T.B. in gebouw Rehoboth. Vrijdag 7 maart 20.00 uur: Vrouwenwereldgebedsdag in het gebouw Rehoboth, Zaterdag 8 maart 20.00 ur^Toneelavond P.J.G.O. af delingen „Plattelandsmeisjes" en „Jong Holten" in zaal „Het Bonte Paard". Zaterdag 15 maart 19.30 uur: Jaarfeest C.J.V. "De Vrien denschaar" in het gebouw Irene. zijn bij het sneeuwvrij houden van de brandkranen. Een van de moei lijkheden in de winter, vooral bij sneeuwval, is nl. dat de brandkranen dan moeilijker te vinden zijn en eerst sneeuwvrij gemaakt moeten worden voordat men er mee werken kan. Wel probeert de brandweer dit ge regeld zelf te doen en ze ook Sneeuw vrij te houden, maar waar het hier om meer dan driehonderd brandkra nen gaat. zal men zich kunnen voor stellen, dat dit bij voortdurende sneeuwval een haast onmogelijke op gave is. temeer omual vele brand weermensen juist gedurende sneeuw val tcvëns bij de gladheidbestrijding, die evenzeer hoogst belangrijk is, moeten worden ingeschakeld. Men kan gedurende een sneeuw- periode de brandweer het werk aan zienlijk verlichten, wanneer men bv. met een buurman de in de nabijheid zittende brandkraan regelmatig sneeuwvrij houdt. De plaats van de brandkranen is herkenbaar aan een betonpaaltje met rode kop of een rode aanduiding op stoep, muur enz. Niet alleen have en goed, maar ook mensenlevens kunnen op 't spel staan, wanneer de brandweer zijn taak niet op de snelste wijze zou kunnen uitoefenen. Commandant Prak roept daarom, vooral ook met het oog op de huidige sneeuwlaag, de ingezetenen op, de brandweer deze „grote dienst" te bewijzen, die ook in het belang van ieder persoonlijk kan zijn. GEVONDEN1 pr. wollen kinder handschoenen1 blauwe kinderwant; bruin witte jachthond met halsband 1 schaatsmuts; wollen das: 1 want VERLOREN MAANDABONNEMENT O.A.D.; PTT -regencape; portemon- naie met inhoud; damespolshorloge; das; 1 pr. wollen wanten; 1 bruine want; 1 ijsmuts, rood met zwart.. Burgemeester en wethouders var Holten brengen ter openbare kennis dat: I. bij hun besluit van 18 februari '69 met ingang van 1 maart 1969 als gedeelten der gemeente, waarbinnen het verboden is zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan in vuilnisem mers dan wel in daarvoor van ge meentewege beschikbaar gestelde containers en waarbinnen het verbo den is vuilnisemmers dan wel conta; ners te ledigen of, anders dan va gemeentewege te doen ledigen, zijn aangewezen de rood omlijnde gedeel ten dezer gemeente, zoals aangege ven op de bij hun besluit van 18 fe bruari 1969 behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekeningen, met dien verstande, dat: A. in de op bovenbedoelde situatietekeningen groen en blauw ingekleurde verzor gingsgebieden het huisvuil één keer per week wordt opgehaald (betreft kern Dijkerhoek, de Holterberg het gedeelte ten noorden van de Sparren- weg en ten oosten van de Raalter- weg, gedeelte Markeloseweg en Aalpolsweg)B. de bewoners van 't op bedoelde situatietekening geel in gekleurde verzorgingsgebied (Zomer huisjesterrein) verplicht zijn de af valstoffen van hun percelen te stor ten in de daarvoor van gemeentewe ge beschikbaar gestelde en op diver se punten geplaatste containers, in het dorp (Larenseweg tot Liezen- steeg en Deventerweg tot kleine via duct inbegrepen) het huisvuil twee keer per week wordt opgehaald, de bewoners van de met blauw kleur aangeduide verzorgingsgebieden niet verplicht zijn de afvalstoffen in emmers aan te bieden, maar, in ver band met de afstand van deze per celen tot de weg. in de gelegenheid worden gesteld een afzonderlijke re geling te treffen met burgemeester en wethouders. E. de op bedoelde si tuatietekeningen rood gearceerd aan gegeven vakantieverblijven verplicht zijn voor de afvoer van het bedrijfs afval een afzonderlijke regeling te treffen met burgemeester en wethou ders. F. het onder I gestelde verbod niet van toepassing is op hen, wier bedrijf in één week meer dan 20 hl bedrijfsafval oplevert. Voor de af voer van bedrijfsafval van deze be drijven dient een afzonderlijke rege ling te worden getroffen met burge meester en wethouders. II. Met ingang van 1 maart 1969 als dagen, waarop afvalstoffen worden opgehaald, zijn aangewezen: A. voor T dorp: maandag en donderdag, ge- dur'ende de normale werkuren van 7.30 17.15 uur. B. voor de Holter berg, kern Dijkerhoek, gedeelte Mar keloseweg en Aalpolsweg: vrijdag, gedurende de normale werkuren van 7.30 17.15 uur. In verband met de reorganisatie .van de huisvuilophaaldienst dient voor de eerste ophaaldienst na maart a.s. een ieder de emmer des morgens om 7.30 uur ter lediging Avond vol vocale afwisseling m.m.v. ,Ons Genoegen' Larensebroek Holtens Gemengd Koor (HGK) beeft .de vrij talrijke bezoekers vrijdag avond in zaal „Amicitia" een mooie .avond bezorgd, niet alleen door haar eigen prestaties maar ook dank zij het kinderkoor en de medewer king van het Gemengd Koor „Ons Genoegen" uit het Larensebroek. De dirigenten van de genoem de koren resp. de heren J. K. Warmink te Goor, H. J. S. Bouw huis te Holten en J. van Neck te Zutphen hadden hun programma met veel zorg gekozen en ge zorgd voor veel variatie wat door de bezoekers op prijs werd ge steld >en beloond met veel en gul applaus. Voordat de verschillende koren de .nummers ten gehore brachten sprak .de vorzitter van li. G. K. de heer ,D. J, Aaftink een woord van welkom •waarbij hij zich in 't bijzonder richt- .te tot de afgevaardigden van enkele .plaatselijke verenigingen en de zus- .terk&ren uit; de omliggende plaal- .sen, tot mevr. Warmink te Goor' en .tot mevr. Spaan te Almelo (oud-diri- .genten van het kinderkoor). II. G. K. zong als eerste nummers .„Mensen" in een bewerking van di ligent Warmink „Innsbruck" van H. •Isaac, Jauchzet Gott' van Thomas .en „Caro Mio Ben" van Giordani be werkt door P. Hems. Het eerste lied ging wat aarzelend doch d,e volgende nummers werden met veel overtuiging en goed genu anceerd gebracht. Dat dirigent. Jan Warmink met een bezetting van slechts 5 tenoren en 4 bassen Thomas ..Jauchzet Gott" op het programma plaatste getuigd van moed en ver trouwen in de mannenbezetting die hem niet teleurstelde bij de presen tatie van dit mooie lied. Het kinderkoor van H. G. K. zong o.i.v. dirigent Bouwhuis een aantal vrolijke liedjes waarbij de dirigent ze op de piano begeleidde. De jongelui kregen vele malen een zeer verdiend applaus waarvoor ze met een charmante buiging dankten. Ze openden met ,,In de supermarkt" waarin achtereenvolgens voor 't doen van boodschappen binnenstapten Ber tha Jansen, Ineke Wolters. Jantina Willems, Gerida Hols, Jannie Loman en Erna Jansen. Na het mandje te hebben gevuld gingen ze afrekenen bij cassière GerrLe Kalfslerman. Tij dens het winkeluurtje zorgde het koor (dat achter de coulissen stond opgesteld) voor passende omlijsting. Heel leuk was ook het nummertje „De mooiste bloemen" dat gebracht werd door marktkoopvrouw Katrijn (Jannie Loman) en het klantje klei ne Pietertje (Bertha Jansen) Ineke Goorman en Marijke v.d. Weerthof oogstte veel bijval met „Mijn oom en tante in Laren en spontaan applaus kreeg het koor voor „Do, re. nii" applaus dat ook bestemd was voor mej. T. Jansen die de solopartijtjes vertolkte. Met piano begeleiding van Ineke Kevel am zongen kinderkoor "en H. G. K. samen ..Edelweis" met glaszuive- re solopartijtjes van Thea Hommes en Alie Schippers. De bezoekers toonden hun waardering voor dit nummer in een langdurig applaus dat duidelijk vroeg om herhaling waaraan graag werd voldaan. Het koor uit het Larensebroek zong als eerste lied ..Op waakt op', de Nederlandse tekst van Bach's" Zion hort die Wachter singen (melodie ..Wachet auf ruft uns die Stimme) en T"*ig verder voor de pauze van Mo zart ,.d' Baurin had d" Katz verlóm er ..Das Lied der Berge" van Ortelii. Xa de pauze zong „Ons Genoegen' oi.v, de heer Van Neck ..Wiege lied" van Egberts," ..Het moedertje" van Jan Nieland, „Als de ziele luis tert" van Wierts en van Jo Ivens ..Een meisje dat van Schevemngen kwam" Het optreden van het koor na de pauze was aanmerkelijk beter dan ervoor. Zeer verdienstelijk werd gezongen „Het moedertje" van Nie land. ..H. G. K.' besloot de avond, waarop veel te genieten viel met ..We shall overcome", „Drink mij niet toe". Koorfantasie „Een draai ersjongen" van Simon Strating en ..West Side Story" van Piet Biersma. Aan het slot van de avond sprak voorzitter Aaftink woorden van dank lot de dirigente Warmink en Bouw huis. tot de pianiste Ineke Kevelam en tot de leden van ..Ons Genoegen" uit het Larensebroek die altijd een be roep op „HGK" kunnen doen. De heer Aaftink die graag wat meer leden op het koor zou hebben deed zijn woorden van dank vergezeld gaan van geschenken onder couvert en bloemen die o.a. werden geof freerd aan mevr. Warmink en me vr. Bouwhuis. Geboren: Dick Herman zv E Vene klaas en A Schutte. Kozakkenstraat 20; Johan Willem zv A Jansen en .T Mensink, Bergmanstraat 5 (geboren te Almelo). Ondertrouwd: .J B Stukker, 25 jr, Kolweg 30 en J G R Grootveld, 23 jr. Beuseberg 47. Gehuwd: W. R. Oosterink. 26 jr, Wij he en G J Bosschers, 23 jr, Beu seberg 137. Overleden: J W Markvoort wv Pe ters, 85 jr, Holterbroek 85. BEVOLKING Ingekomen: geen. Vertrokken: I. Wilod Versprille van Bessinkpasstraat 31 naar Den Haag; J. Smale van Aalpolsweg 2 naar Goor H Hogenkamp van Aalpolsweg 30 naar Warnsveld; R. M. A. Gorkink van Kerkstraat 14 naar Voorst. Ten overstaan van de notarissen B. H. PJuimers te Markelo en mr. J. B. de Neeling te Gorssel had in café ..De Wippert" de toeslag plaats van het café „De Wippert" met zaal. woon- en pakhuis en erf t.g.v. 18.86 are alsmede van het winkel- en woonhuis en erf gelegen naast het café groot .9.40 are. Kopers werden de- heren Christiaans en Reekers te Al melo voor totaal f 110.100. (totaal b«d»z inzet I 79.0QQ). aan de weg te plaatsen. Men wordt verzocht het tijdstip van lediging van de emmer in het oog te houden en in het vervolg de emmer niet eerder dan kort voor het ophalen aan de weg te plaatsen. III. A. met ingang van 1 maart 1969 de gemeentelijke stortplaats van vuil op de Holterweg wordt gesloten. B. met ingang van 1 maart 1969, als plaats voor het storten van tuinafval en dergelijke grove afvalstoffen door particulieren, is aangewezen de op 't terrein van de rioolwaterzuiverings installatie daarvoor geplaatste contai ners. C. Het storten door particulie ren van tuinafval en dergelijke grove afvalstoffen tot een maximum hoe veelheid van - m3 per week in de onder B bedoelde containers uitslui tend is toegestaan cp: elke dinadag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur en elke zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur, waarbij de aanwijzingen, welke ter plaatse van gemeentewege zullen worden gegeven, stipt dienen te wor den opgevolgd. IV. Het storten van grotere hoeveel heden afval, als bedoeld onder III, dient met ingang van 1 maart 1969 rechtstreeks te geschieden op de ge meenschappelijke stortplaats in Eisen onder de gemeente Markelo. Voor het storten is een recht ver schuldigd van f 1- per m3 of gedeel te daarvan. Voor het betalen van het verschul digde recht kan gebruik worden ge maakt van bonnen, die ter gemeen tesecretarie, alhier, tegen betaling verkrijgbaar zijn. Tegen afgifte van de desbetreffende bonnen aan de beheerder van de stortplaats kan dan tot storting worden overgegaan. De stortplaats te Eisen is geopend op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot 17.30 uur, alsmede op zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur. Jute, jute-afval, slachtafvallen, fae- calien, kadavers, aardolieprodukten, ioniserende stralen uitzenden stoffen en stoffen, waarvan de waterige op lossing reeds in geringe concentratie giftig is voor plantaardig- of dier lijk leven, mogen niet op deze vuil nisplaats worden gestort. De in deze publikatie bedoelde si- tuatigetekeningen liggen voor een tuatietekeningen liggen voor een ieder ter gemeentesecretaris ter inzage. Holten, 21 febr. 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris ten behoeve van aanleg parallelweg langs Rijksweg IIolten-Rijssen Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt, een afschrift van het proces-verbaal van het besprokene in de zitting gehouden op 21 januari 1969 van de commissie tot het aan horen van bezwaren van belangheb benden tegen het plan van onteige ning ten behoeve van de verbetering van de rijksweg 44a Holten-Rijssen (aanleg parallelwegen), alsmede een afschrift van het door de commissie uitgebrachte advies als bedoeld in ar tikel 10 van de onteigeningswet. Holten, 21 februari 1969. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. II. ÈNKLAAR. burgem. G. J. LANGENBARG, secr. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 27 januari 1969, afd. 2. nr. 64200, goedkeuring hebben verleend aan het besluit van de gemeenteraad van 26 april 1968, nr. 1666. tot vaststelling van een al gehele herziening van het bestem mingsplan ..Holterberg", behoudens voor zover dit strekt tot vaststelling van artikel 8. sub e. artikel 9, lid 1, sub e. artikel 10. lid 1. sub f, artikel 11. sub d. artikel 14 de zinsnede ..naar het oordeel van burgemeester en wethouders artikel 17. sub a. ar tikel 18. sub a. artikel 21. sub d en artikel 26. sub 1-g der voorschriften, waaraan goedkeuring is onthouden. Het besluit van Gedeputeerde Sta ten. alsmede het bestemmingsplan met de bijbehorende toelichting en voorschriften liggen met ingang van 20 februari 1969 gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. Zij. die zich tijdig met bezwaren zo wel tot de gemeenteraad als tot Gede puteerde Staten hebben gewend, kun nen gedurende die termijn bij de Kroon beroep instellen. Eveneens zijn daartoe bevoegd zij, die bezwaren hebben tegen voormel de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. De beroepschriften moeten worden gericht aan H.M. de Koningin en kun nen worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te 's-Gravenhage. Holten, 18 februari 1.969. De burgemeester voornoemd. W. H. ENKLAAR bepalingen bestemmings plan ten aanzien van een plan tot bouwen van een garage met woning Beuseberg 17 De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer A. Baltes Beuse berg 7. alhier, vergunning heeft ge vraagd voor de bouw van een garage met woonhuis, plaatselijk gemerkt Beuseberg 17. gelegen aan de' Laren seweg, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F. nr. 3164. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met hel ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen rechtheb benden op aangrenzende en nabijge legen gronden, ingaande 24 februari 1969. gedurende veertien dagen, schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepa lingen van het desbetreffende be stemmingsplan ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw en situatietekeningen lig- ten gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor 'n ieder ter inzage. Holten, 21 februari 1969. De burgemeester voornoemd, W, H. ENKLAAR.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1