Dit het plaatselijk parlement Kalktoestand Holterenk laat veel te wensen over Bromfiets bestuurder botste tegen geparkeerde auto ONZE AGENDA Grondverkoop Tuinstraat ging niet door. Vergoeding diensten slachthuis na sluiting verhoogd. Hoe kunnen de 10 woningwetwoningen worden gerealiseerd. eer mans kamp kan afgegraven worden als grond geschikt is. Geen avond om stukken in te zien. Geslaagd schriftelijk G.A. II Burgerlijke stand Medische dienst W eékenddienst dierenartsen Weekenddienst tandartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Storingsdienst GEB KERKDIENSTEN Officiële publikatie Uitlotiiig obligatielening 1957 Vaststelling nadere regelen behorende bij de bouw verordening van de gemeente Holten Vaststelling bouwverordening Vaststelling verordening op de seizoenwoonverblijven Gevonden en verloren voorwerpen Diensten van de gemeentebedrijven HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 14 februari 1969 Jaargang 21 - No. T Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0.12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 14 februari 10.45 uur: Uitvoering Holtens Ge mengd Koor „H.G.K." en Kinder koor m.m.v. de Gemengde Zang vereniging Ons Genoegen" te La- rensebroek, in Amicitia. 19.30 uur: S».elregelavond voor de b.- en c.-junioren en de pupillen van de V.V. „Hollen" in zaal Vosman. 20.00 uur: Jaarvergadering L.R.V. ,,De Bergruiters" in hotel Vosman. Zaterdag 15 februari 9 00 uur: Aanvang koekverkoop- actie ten bate van Z.V.V. „Blauw Wit '66". 16.30 uur: Vertrek Z.C. „Twenhaars- veld" naar Deventer vanaf o.l. Dorpsschool, tevens contributiebe taling (zie- ber.). 20.00 uur: Carnavalsfeest onder aus piciën van de Supportersvereniging der V.V. „Holten" in Amicitia. Maandag 17 februari 39.45 uur: Jaarvergadering afd. Dij- kerhoek Ned. Bond Plattelands vrouwen, met filmvertoning in ca fé 't Bonte Paard. Dinsdag 18 februari 20.00 uur: Openbare vergadering Partij van de Arbeid. Spreker de heer J. v. d, Bergh (Nieuw Links), Amsterdam. 39.45 uur: Vergadering A.R. Kiesver eniging in gebouw Rehoboth. Spre ker Drs. Knibbe uit Zwolle over „Hoe reilt en zeilt onze provincie". Woensdag 19 februari 11.30 12.00 uur: Winkelauto Wolfede ratie in Dijker'ioek. 13.15 - 14.30 uur: Winkelauto Wolfe deratie bij Coöp. Aank.vereniging 19.45 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep in het gebouw Irene. 20.00 uur: Ledenvergadering Onder linge Paardenverzekering in café Jansen (zie adv.). Vrijdag 21 februari 19.30 uur: Kienavond voor leden, do nateurs er supporters van de V.V. „Holten" in zaal Vosman met o.a. de voorzitter van de Landelijke Scheidsrechtersvereniging, de heer Van Dalen en Bondscoach Kessler. Zaterdag 22 februari 20.00 uur: F'lmavÖnd in gebouw Re hoboth (zie adv.). Zendag 23 februari 18.30 uur: Wip-Wap-spelavond in het gebouw Irene. Woensdag 26 februari 19.45 uur: Jonge Kerk ten huize van de fam. Slotman, Oranjestr. 73. Vrijdag 28 februari 19.30 uur: .Taai-vergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Zaterdag 1 maart 20.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen „Plattelandsmeisjes" en „Jong Hollen" in zaal „Het Bonte Paard". Zaterdag 8 maart 80.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen „Plattelandsmeisjes" én „Jong Holten" in zaal "„Hét "Btffité" Paard". Grondverkoop Tuinstraat ging niet door. Ver goeding diensten slachthuis na sluiting verhoogd. Hoe kunnen de 10 woningwetwoningen worden gerealiseerd. Meermanskamp kan afgegraven worden als grond geschikt is. Geen avond om stukken in te zien. In de vorige wek vrijdag gehouden raadsverga dering heeft de heer W. ten Berge (alg. bel.) ern stige bedenkingen geopperd tegen de verkoop van twee bouwterreintjes van elk 420 m2 aan de noordoostelijke zijde van de Tuinstraat. De heer De raadsvoorzitter, burgemeester, mr. W. H. Enklaar, vond het ivel een constructieve gedachte van de heer Ten Berge. In het col lege heeft men kennende diens mening bij de laatste beschou wingen gezegd, wij komen hier echt nog niet in strijd met het standpunt van de heer Ten Berge. Verder dan deze twee bouwper- ceeltjes wilden B. en W. ook niet gaan, want op een verzoek van de heer Dammink wil het college niet ingaan. Sporthallen, aldus de burgemeester kosten een miljoen en meer. De minister van CRM geeft hierin een subsidie van f 200.000,De regering is dus echt niet zo royaal. Moet er een Dorpshuis komen, dan moet hier al lang van te voren voor gereserveerd worden. gen aanslagen in diverse belastingen passeerden de revue. De meeste be zwaarden werden niet ontvankelijk verklaard, omdat zij de termijn voor het indienen van reclames niet in acht hadden genomen. Men moet nu eenmaal de regels van het spel hand haven, verklaarde de raadsvoorzitter. De verhoging van de vergoeding voor door het openbaar slachthuis buiten de gewone uren van open stelling te verlenen diensten met één gulden en deze van f 6,50 te brengen Nadat enkele andere leden hier over vragen hadden gesteld, ver klaarde de raadsvoorzitter, dal hel college de heer Ten Berge het volle pond wil geven. De volgende week komt onze stedebouwkundige, aldus mr. Enklaar, dan kunnen wij er beter gedocumenteerd over praten. De beslissing over de verzoeken van de heren J. Vuuregge, alhier en B. J. Vukking te Markelo werd derhalve voorlopig uitgesteld. Aan de heer J, W. Nijland, Espelo 43, werd een bouwterrein in het Kol- plan-Oost verkocht groot 903 m2 voor f 13.750,- en aan de N.V. Grondbe drijf van het Bouwfonds Ned. Ge meenten een perceel aan de Schou tenstraat groot 1360 m2 voor I 24.480. Aan het Rijk werd ten behoeve van de aanleg van de parallelweg langs de Rijssenseweg 220 m2 verkocht voor f 50,-. De heer C. G. Bal kreeg weer een jaar in huur een stukje grond gelegen aan de Toeristenweg voor f 100,- per jaar. De huur van de woning van het hoofd der school te Dïjkerhoek, de heer J, W. Kroon, werd, overeenkomstig het voorstel, '""gebracht op f 1021,17 per jaar. Verschillende bezwaarschriften te- De 18-jarige Marinus Wansink van hotel „In de Schwarten Ruyter" op de Holterberg is zaterdagavond om streeks kwart over tien in een hevige sneeuwstorm op de Molenbelterweg met zijn bromfiets tegen een aldaar geparkeerde personenauto opgereden. Hij is, na door dokter Rietdijk voorlo pig verbonden te zijn, met een gecom pliceerde onderbeenbreuk met de Holtense ziekenauto naar 't St. Geer truiden Ziekenhuis in Deventer over gebracht. Het ongeluk gebeurde bij dokier Rietdijk voor het huis. Het gas van de brommer bleef steken. Door het contactsleuteltje om te draaien probeerde de jeugdige bromfietsbe- irder hel euvel te verhelpen, maar daardoor viel meteen het licht van de j brommer uit. Mede door de sneeuw in zijn ogen zag hij te laat de rechts van de weg staande auto. Twee vrienden die achter hem reden hebben hun ge wonde kameraad bij de dokter bin nen gedragen, die hem meteen naar Deventer liet overbrengen. De brom mer werd beschadigd. De patiënt zal geruime tijd zijn rechterbeen in het gips moeten houden. Hij maakt het overigens goed. In de nacht van zaterdag op zondag is ook nog een andere brommer op 'n auto gebotst, die geparkeerd stond voor de woning van de heer A. Stuk- ker in de Burgemeester van der Borchstraat. Omstreeks half twee hebben omwonenden een klap ge hoord. De andere morgen bleek de De heer K. B. Koning, hoofdcom mies ter secretarie, slaagde te 's Gra- venhage voor het. schriftelijk gedeel te van het diploma G.A. II. personenauto te zijn beschadigd. Van de bestuurder van de bromfiets is echter taal noch teken vernomen. Hij zal op eigen gelegenheid verder zijn gegaan. Geboren: Johanna Hendrika, dv F. Voskes en A. H. Bolink, A. J. Gold- steinstraat 11 Hendrika Geertrui- da, dv B. J. Oplaat en .1. Neuteboom, Kohveg 22 Inge Jenny, dv G. Meijerink en G. Smedes. Mr. G. Vix- seboxseslraat 4 Frederik Theodo- rus Ruman. zv F. T. R. Haan en W. G. Ligtenberg, Oranjestraat 19 Hendrik Willem, zv J. A. Jansen en H. J. Agterkamp, Beuseberg 74. Ondertrouwd: J. T. Wansink, 20 jr, Dorpsstraat 17, en E. Fikkert, 19 jr, Dijkerhoek 63a H. Schippers, 22 jr, Rijssen, en F. Oosterkamp. 23 jr., Rietmolenstraat 2. Gehuwd: H. Vros, 22 jr, Rijssen, en F. Oosterkamp, 20 jr.. Schouten straat 40. Overleden: H. Altena, ev Witten berg. 83 jr, Gorssel. Bevolking Ingekomen: D. J. Stegink van Bathmen naar Holterbroek 96 B. W. Zwiers van Bathmen naar Noor denbergstraat 14 T. M. G. Kemper van Tubbergen naar Espelo 9 II. A. Witteveen van Rotterdam naar Holterberg 15 J. P. Nekkers van Apeldoorn naar Haarstfaat 12 S. W. Schutte-Messie Mulders van Am sterdam naar Waardenborchslr. 46. Vertrokken: Geen. Met de kunstmeststrooier kunnen zelfs de grote opper vlakten snel bekalkt wor den. Ten Berge was van mening, dat men al de braak liggende grond aldaar moet reserveren voor de eventuele bouw van een groot openbaar gebouw. Als we reeds een gedeelte gaan verkopen hebben wij daar later spijt van meende spreker, die er op wees, dat men overal kernen afbreekt, terwijl men ze hier dicht gaat bouwen. Uit de verdere discussie bleek, dat de heer Ten Berge dacht aan de bouw van een Dorpshuis, een Sporthal of iets dergelijks. ,op f 7.50 per half uur of eén gedeel te daarvan, was voor de heer Jansen (PvdA) aanleiding om te vragen of men deze vergoeding niet beter per kwartier kan bepalen. „Het wordt voor een slager wel een duur stukje vlees als hij na sluitingstijd wat uit het slachthuis moet halen", meende hij. De heer Van Schooten (BP) merkte op. dat het particuliere be drijfsleven wel met kwartieren werkt. De voorzitter verklaarde, dat men de directeur verzocht heeft de grootst mogelijke service te verlenen, maar dat moet niet over onze rug (de ge meente) geschieden. WijAvensen een reële kostenvergoeding nu de lonen aanmerkelijk gestegen zijn. De heer Van Schooien wenste niet als tegen stemmer te worden geboekstaafd en legde het hoofd in de schoot. Containers Bij een voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van reinigingsrechten betreffende de rest waarde van containers voor 't vuil- vervoer, ontstond een langdurige di: cussie over de vraag wie of bepaalt hoeveel vuilnisemmers de mensen meegeven. De vraag kwam van heer Meerman (PvdA), die meende, dat er soms zoveel emmers bij el kaar staan, dat de chauffeur vol gens de burgemeester de daarvoor aangewezen man onmogelijk kan bepalen, hoeveel emmers of ieder meegeeft. Hij meende, dat de meente van een eventueel onjuiste opgave niet de dupe mag worden. De burgemeester verklaarde kentelijk te zijn voor de opmerking van de heer Meerman en deze zaak nader te zullen onderzoeken. De heer Wiggers (AR) meende uit een blikatie in Hollens Nieuwsblad hebben begrepen, dat emmers bakken met een kruis erop, niet meer gebruikt mogen worden. Maar ze staan er nog, verklaarde hij. De voor zitter wees erop, dat de termijn van gebruik op 1 maart a.s. afloopt, dan moeten ze uit de roulatie. De gi meente heeft hierin soepelheid b< tracht, verklaarde hij. Naar aanleiding van een vraag van de heer Bosschers (CH) antwoordde de burgemeester, dat containers jaar lijks voor een deel worden afgeschre ven. Er blijft echter een restwaarde die bij beschadiging indien te ach terhalen door de betrokkene moet worden vergoed. Kredieten De raad voteerde de volgende kre dieten: Aanleg riolering Dikkesteens- weg f 4298 -. Kolschool i 3822,-. Stich ting Uitleenbibliotheek Holten-Mar- kelo f 185,11, spaarverordening f 756, Rondvraag Bij de rondvraag informeerde de heer Ten Berge of B. en W. in staat zijn de toewijzing van 10 woningwet woningen te realiseren in verband met de voorwaarde, dat zij vóór 1 oktober gebouwd moeten zijn. De raadsvoorzitter wees erop. dat deze voorwaarde altijd wel heeft ge golden, maar dat daarvoor wel ver lenging wordt verleend. Er is echter Het afgelopen weekend werd in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in samenwerking met de plaatselijke kunstmestleveranciers een voor lichtingsmiddag gehouden over de kalktoestand van de landbouw gronden in de Holterenk. Bij de bedrijfsvoorlichter. de heer J. W. Lubbersen te Bathmen bestond het vermoeden, dat het met de kalktoestand van de naar schatting 150 a 200 ha bouwland niet zo goed gesteld zou zijn, omdat daarvan over het algemeen weinig monsters worden genomen. Zijn voorlopige diagnose is wel uitge komen, dit bleek uit het resultaat van het onderzoek, dat wij dag middag besproken werd. Door de monsternemer van het bedrijfs- laboratorium te Oosterbeek. de heer D. Aanstoot, werden 74 grond monsters opgestuurd van 50 van de 67 grondeigenaren. Dit z.g. „essen-onderzoek" wordt ook in andere streken uitgevoerd. De heer J. W. Lubbersen deelde als resultaat van het te Holten gehouden onderzoek mede, dat plm. van de gronden een te lage kalktoestand hebben, zodat, dit een nadelige invloed heeft op de gewassen welke hier geteeld worden als rogge, aardappelen, haver en stoppelknollen. Van plm. V* der gronden is de kalktoestand in zoverre voldoende dat de verbouw van rogge en aardappelen er niet door benadeeld worden, maar dat zij b.v. minder geschikt zijn voor de verbouw van gerst, een gewas dat hier overigens sporadisch verbouwd wordt. De heer J. Berends, voorlichter van het Ned. Landbouwkalkbureau te - .VU' De Bilt, gaf aan d-e hand van dia's een uiteenzetting van de betekenis der kalkbemcsling en toonde aan de hand van deze kleurendia's aan, dat het kalkgebrek duidelijk aan de ge wassen te herkennen is. Er zijn reeds gronden waar bijv. geen stoppelknol len meer te verbouwen zijn. Men kwam tot een gemiddelde kalkmest- stofgift van 4000 kg per ha, d.w.z. 8000 kg op de kalkarme gronden tot plm. 2000 kg voor gronden waar de kalktoestand nog vrij voldoende is. De heer Berends zei daarvan nog het volgende: Evenals van vrijwel alle essen en enken in de zandgebieden is ook in de Holterenk gebleken dat daar de kalktoestand van de akkergronden veel te wensen overlaat. De uitslagen van het gezamenlijk grondonderzoek hebben dil weer zeer duidelijk bewe zen. De basis voor een goede bodem vruchtbaarheid. een goede kalktoe stand. pH van de grond is ook hier sterk verwaarloosd. Om een zo hoog mogelijk rendement van de overige bemesting ie verkrijgen, is een re gelmatige bekalking uiterst noodza kelijk. Veelal wordt dit laatste in de praktijk echter vergeten waardoor gebreksziekten en onvoldoende ont wikkelde gewassen het gevolg zijn. De uiteindelijke opbrengsten zullen daardoor tegenvallen. Door diverse oorzaken moet de laatste jaren meer dan ooit aandacht worden besteed aan bekalking van de grond Naast, de jaarlijkse uit- spoelings- en opnameverliezen van I plm, 200 tot 250 kg zuivere kalk per De heer D. Aanstoot uit Holten (rechts op de foto), monsternemer van het la boratorium voor grond- en gewassenonderzoek te Oos terbeek toont de grond eigenaren aan de hand van een ingekleurde kaart de kalktoestand hunner gron den. ha worden de kalkverliezen nog vér groot door veranderde bemestings gewoonten. Men zal er in de praktijk terdege rekening mee moeten hou den dat de meeste mengmeststoffen (NPK meststoffen) verzurend wer ken. Hetzelfde geldt eveneens voor de meststoffen kalkammonsalpeter. Vroeger werd nog wel eens wat kalk aangevoerd via enkelvoudige mest stoffen (b.v. Thomasslakkenmeel), maar door de flinke stalmestproduk- tie wordt een groot gedeelte van de kali- en fosfaatbehoei'te door deze organische meststof gedekt. Tevens is door de diepere grondbewerking (ploegen) als gevolg van de mecha nisatie ook de pH van de grond snel ler gaan dalen. De ondergrond op de meeste zandgronden heeft namelijk over het algemeen een zeer slechte kalktoestand. Dit zijn een aantal factoren die er dus toe hebben geleid dat de pH van de grond vrij snel beneden het ge wenste peil is gedaald. Na het geza menlijk grondonderzoek dat mede dank zij financiële bijdrage van han del en coöperatie tot stand is geko men, is het dus wenselijk via een grote reparatiebekalking de pH op een goed peil te brengen. Voor dit gebied geldt een pH van 5,0 als goed. Wanneer eenmaal de kalktoestand in orde is gebracht, is het noodzakelijk om een geresel'de onderhoudsbekalking toe te passen van zo'n 1500 kg kalkmeststof één maal per drie jaar om de jaarlijkse verliezen te compenseren. In de Holterenk is gebleken dat van al de onderzochte percelen slechts een tweetal aan de gestelde eisen voldeed, de rest vertoonde een duidelijk kalktekort. In vrijwel alle gevallen is dus een flinke bekalking gewenst. Vooral bij de teelt van de zgn. kalkminnende gewassen zoals bieten, gerst, snijmais, maar vooral ook de stoppelknollen, zullen door de betere opbrengsten van die gewassen de kosten van de bekalking er dubbel en dwars weer uitkomen. Voorzitter Lubbersen toonde zich het slot dankbaar voor de vlotte .•iad»werking van de grondeigenaren i>. r dit experimentele onderzoek. een krediet van 9 ton nodig voor het bouwrijp maken van een gedeelte van „De Haar" voordat daar wonin gen kunnen worden gebouwd. De heer Ten Berge wees erop, dat men in ander gemeenten meer wo ningen kan bouwen in verband met bestaande bouwverenigingen'. Hij vroeg zich af of hier ook niet op deze wijze meer bereikt zou kunnen wor den, o.a. door de bouw van premie woningen. De burgemeester verklaarde in zijn oudejaarstoespraak reeds op deze mogelijkheid te hebben gewezen. Maar men moet zich daar ook niet teveel van voorstellen, want premie woningen worden ook gedistribueerd. Bovendien zijn er nu wel mensen voor te vinden om in zo'n bouwver eniging te zitten, maar hoe staat dat er bij over tien jaar. Er heeft al een bespreking plaats gehad met verte genwoordigers van de Nat. Woning raad. Wij proberen de 10 woningen te laten bouwen. De heer Kaan (PvdA) verklaarde, dat deze tien woningwetwoningen in elk geval gerealiseerd moeten wor den, als het niet mogelijk is door middel van een woningstichting van de gemeente of een bouwvereniging zou men kunnen proberen de bouw te combineren met verkoopwoningen. De minister is bezig de woningwet woningen terug te draaien. Wij zullen onze uiterste best moeten doen meer te bereiken in de woningsector. Wethouder Rietberg: „Wij moeten eerst nog bouwrijpe grond hebben''. Tien woningwetwoningen op 197 aan vragen noemde de burgemeester een hopeloze zaak. Combineren met ver koopwoningen zal geen mogelijkheid bieden, want dan worden de kosten op de koopwoningen verhaald. Meermanskamp Op een vraag van de heer Van Schooten hoe het staat met zijn sug gestie om Meermanskamp af te gra ven voor de verkoop van het witte zand, verklaarde de burgemeester waardering te hebben voor dit idee van de heer Van Schooten. De heer De Rijke van de Grontmij had hem juist vandaag gezegd, dat dit mogelijk is mits de ondergrond aantrekkelijk is, maar de ontgraving zal dan in één keer moeten geschieden. De heer Bosschers had ook al eer der geadviseerd dit te doen, omdat hij vermoedde, dat hier „scherp zand" onder zit. Hij zou er de eigen zandwegen mee willen verbeteren, waarmede hij bijval kreeg van de heer Meerman. De heer Van Schooien merkte op, dat Rijkswaterstaat achter in het dorp een mooie vluchtheuvel heeft gemaakt, maar die is levensgevaar lijk. Het asfalt was nog niet koud toen wij al een onderhoud hadden met Rijkswaterstaat over deze kwes tie. Rijkswaterstaat zal proberen de straat breder te maken. Men pro beert er het beste van te maken wat er van te maken is, aldus de voor zitter. De heer Wiggers deelde mee, dat het licht in de buurt van Lubber sen in het Neerdorp zo slecht is, dat men de televisie en de melkmachine 'niet gebruiken kan. Wethouder Klein Velderman ant woordde, dat er door het G.E.B. •stappen zijn gedaan, maar hij zal de zaak nog nader bespreken. De heer Van Schooten vroeg ten slotte of het niet mogelijk is op een avond voor de raadsvergadering de stukken in te zien, dan behoeven de mensen overdag niet uit hun werk te komen. t De burgemeester verklaarde alles te willen doen om de democratie le bevorderen, maar een dergelijke stap gaat hem te ve/. Er zal dan weer een ambtenaar aan te pas moeten komen met alle verdere bezwaren van dien. Er wordt reeds 's avonds vergadert, terwijl dit in andere ge meenten overdag geschiedt. Een dergelijk verzoek wordt hem te gortig. Zaterdag 15 febr. vanaf 12.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur J. F. Sijtsema. Noordenbergstraat 6, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 15 febr. en zondag 16 febr. Th. A. Oostebrug, Diessenplas- straat 2, tel. 1515, Zaterdag 15 febr. en zondag 16 febr. L, J. Lenstra, Karei Doorman straat 28, Wierden, tel. 05496-1765 18.00-19.00 uur (alleen voor spoed gevallen). 's Ochtends van 9.00-10.00 uur, b< halve op woensdag. De 2e en 4 woensdag van de maand van 18.30- 19.30. uur in het wijkgebouw van het Groene Kruis, tel. 1436. Van zaterdag 15 febr. tot en mei vrijdag 21 februari (buiten de dienst uren van het bedrijf) Electra: Js. Kolkman. Gaarden- straat 13, tel. 1368. Gas: J. Bosschers, Beuseberg 129. lel. 1945. Ned.-herv. kerk 10.00 uur ds. J. H. Israël (viering en dankz.) H.A.); 19.- uur ds. C. C. Addink (viering en dankz. H.A.): 10.00 uur Jongenen- dienst in het gebouw Irene. Geref. kerk 9.30 uur ds Hoogkamp. 15.00 uur ds. H man van Rijssen. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst 9.30 uur in het gebouw Irene (eucharistieviering). R. A. Brink- MEUW HEETEN R.-k. kerk zaterdagavond 19.30 uur zondagmorgen 8.00 en 10.00 uur. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink (viering en dankz. H.A.). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een openbare vergadering van hun col lege op 11 februari 1969 zijn uitgeloot de obligatienummers 1. 18, 33. 31, 79, 102 en 117 van de obligatielening 1957, groot f 140.000, Het bedrag dezer obligaties is op 1 maart a.s. betaalbaar bij de ge meente-ontvanger tegen inwisseling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening is op 1 maart a.s. betaalbaar tegen inwisse ling van rente-coupon nr. 12. Holten, 14 februari 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter lezing zijn neergelegd de besluiten van hun col lege d.d. 2 juli 1968 tot vaststelling van nadere regelen, als bedoeld ir de artikelen 15. lid 6. 122. lid 2. 140 14' 249, 253, 264 en 288. lid 3. van de bouwverordening van de gemeente Holten. Tegen betaling der kosten zijn deze nadere regelen verkrijgbaar. Holten. 14 februari 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. o Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeentesecreta rie voor een ieder ter lezing zijn neergelegd de besluiten van de raad dezer gemeente d.d. 5 juli 1968, nrs. 2913 en 2962, respectievelijk tot vast stelling van de bouwverordening voor de gemeente Holten, deel I, als mede een verordening tot le wijzi ging van deze bouwverordening. Deze besluiten zijn voorzover nodig door Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd bij hun besluit van 13 januari 1969, aid. 2, nr. 55494, behoudens voorzover strek kende tot vaststelling van de artike len III, IV, V en XV van de verorde ning tot le wijziging van de bouw verordening, waaraan goedkeuring is onthouden. Tegen betaling der kosten is de bouwverordening verkrijgbaar. Holten, 14 februari 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Burgem. en Wetehouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing zijn neer gelegd de besluiten van de raad de zer gemeente d.d. 5 juli 1968, nrs. 2913 en 2963, respectievelijk tot vast stelling van de verordening op de seizoenwoonverblijven, behorende bij de bouwverordening dezer gemeente, deel II, alsmede een verordening tot le wijziging van deze verordening. Deze besluiten zijn voorzover nodig door Gedeputeerde Staten dezer provincie goedgekeurd bij hun besluit van 13 januari 1969, afd. 2, nr. 55505, behoudens voorzover strek kende tot vaststelling van de artike len II en VIII van de verordening tot le wijziging van de verordening op de seizoenwoonverblijven, waaraan goedkeuring is onthouden. Tegen betaling der kosten is de verordening op de seizoenwoonver blijven verkrijgbaar. Holten, 14 februari 1969. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Gevonden: rechter wollen want, 1 linker lederen dameshandschoen, 1 kodak-filmpje. Verloren: blauw nylon jack, don kerblauwe nylon meisjeswant, don kerbruine reepincher (reu). 1 paar rood lederen dameshandschoenen. 1 damespolshorloge met zwart bandje, 1 wollen linker kinderwant. Ten einde de ingezetenen op de hoogte te stellen met wie zij zich in verbinding kunnen stellen ingeval storing in de electra- of gasvoorzie- ning en o.a. bij noodslachtingen. be ginnen wij deze week met de ver melding van deze diensten, zoals wij dit ai geruime tijd doen ten aanzien van de weekenddiensten en spreek uren van de doktoren, tandartsen, dierenartsen en maatschappelijk werkster. De juiste vorm waarin dit zal geschieden hebben wij nog niet gevonden maar men vindt in elk ge- valv voorlopige aankondigingen van deze diensten in dit nummer. Week- en weekenddienst Noodslachtingen enz.: Heden tot en met zondag 16 febr.. keurmeester A. Groen. Kozakkenstraat 15. tel. 1230 Maandag 17 febr. t.m. 23 febr.: keur meester B. Groot Obbink, Kozakken- straat 2, tel. 1526. In geval van twijfel kan men een bordje raadplegen, dat bij de ingang van het gemeentelijk abattoir is op gehangen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1