VIJFENTWINTIG JAAR JN DE VAKBEWEGING Holten gaat carnaval vieren Auto raakte verkeers leider bij viaduct Bewegings-onderwijs aan blinde en slecht ziende kinderen Zilveren speld voor Henk Koopman C.O.C. HERDACHT 3E LUSTRUM Waterjein de Eerste Prins Carnaval ONZE AGENDA OVER DE KOP Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat schappelijk werkster Gevonden en verloren voorwerpen KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Raadsvergadering g!V Broersma voor de RONO Uitvoering Hollen gemengd koor Vakbekwaam slager W1P-W AP-NIEUWS Inzet café ..De Wipperl" Officiële jm bl ika l ie Eisen Waaraan vuilnisemmers moeten voldoen Herziening bestemmin gsplan Holten UITLOTING OBLIGATIELENING KERKKOOR ZONG VOOR DE RADIO KIEN AVOND IN ZAAL VOSMAN HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 7 februari 19B9 Jaargang 21 - No. 0 Uitgave van de Stichting ..Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Hollens Nieuwsblad Zaterdag, 8 februari 19.30 uur: Dropping M.A.C. ..De Hol- terberg" vanaf café Vruggink (zie adv.). Zaterdag, 8 t m. 15 februari Huis aan huis collecte N.V.V. t.b fonds „Zonnestraal". Zondag. 9 februari 19.30 uur: Wip-Wap-avond in het ge bouw Irene. Maandag. 10 t.m. 12 februari Slagerij Brands wegens verbouwing gesloten. Maandag, 10 februari 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in café Waag". Dinsdag, 11 februari 20.00 uur: Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethani Donderdag, 13 februari 20.00 uur: Ledenvergadering „Platte landsmeisjes" en „Jong Holten" in café „De Waag". Vrijdag, 14 februari 19.45 uur: Uitvoering Holtens Ge mengd Koor „H.G.K." en Kinder koor m.m.v. de Gemengde Zang vereniging „Ons Genoegen" te La- rensebroek, in Amicitia. 19.30 uur: Spelregelavond voor de b.- en c.-junioren en de pupillen van de V.V. „Holten" in zaal Vosman. 20.00 uur: Jaarvergadering L R.V. „De Bergruiters" in hotel Vosman, Zaterdag, 15 februari 20.00 uur: Carnavalsfeest onder aus piciën van de Supportersvereniging der V.V. „Hollen" in Amicitia. Maandag, 17 februari •19.45 uur: Jaarvergadering afd. Dij kerhoek Ned. Bond Plattelands vrouwen, met filmvertoning in ca fé 't Bonte Paard. Dinsdag, 18 februari 20.00 uur: Openbare vergadering Partij van de Arbeid Spreker de heer J. v. d. Bergh (Nieuw Links). Amsterdam. Vrijdag, 21 februari 19.30 uur: Kienavond voor leden, do nateurs en supporters van de V.V. „Holten" in zaal Vosman met o.a. de voorzitter van de Landelijke Sch'eidsrechtersvereniging. de heer Van Dalen en Bondscoach KesSler. Zondag, 23 februari 19.30 uur: Wip-Wap-spelavond in hét gebouw Irene. Vrijdag, 28 februari 19.30 uur: Jaarvergadering School met de Bijbel in de hal van de school. Zaterdag, 8 maart 20.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen ..Plattelandsmeisjes" en ..Jong Holten" in zaal „Het Bonte Paard".- Zaterdag, 1 maart 20.00 uur: Toneelavond P.J.G.O. af delingen ..Plattelandsmeisjes" en „Jong Holten" in zaal „Het Bonte Paard". Een bestuurder van een personen auto. de heer B. D. uit Hengelo, heeft zaterdagmorgen de nieuwe verkeers situatie bij de viaduct, waar sedert enkele maanden een verkeersleider is aangebracht op de Deventerweg, waarschijnlijk niet goed geschat. Uit het dorp komende raakte hij de be tonnen rand van de verkeersleider, waardoor z'n wagen over de kop sloeg en vervolgens op de zijkant op het wegdek kwam te liggen. Bij deze bui teling werd de achterste verkeerszuil afgerukt. De beide inzittende mannen en 'n jongen van 10 jaar mankeerden wonder boven wonder niets en konden zich door uit de gekantelde auto te Zaterdag, 8 febr., vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur J. F. Sijtse- ma, Noordenbergstraat 6, tel. 1870 (alleen, voer spoedgevallen). Zaterdag, 8 febr. en zondag, 9 febr. A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8, Goor, tel. 05470-3355, van 18 - 19 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 3 febr. J. Warrink, Rijs- senseweg 3, tel. 1803. zondag 9 febr. Th. A. Oostenbrug, Diessenpelasstr. 2, tel. 1515. 's Ochtens van 9-10 uur, behalve woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand van 18.30 - 19.30 uur in het Gevonden: 1 wintermuts, 2 heren rijwielen, 1 parapluie, 1 dames-pols- horloge, 1 kinderwant en ringetje met autosleutels en huissleutel. Aan komen lopen: 2 herdershonden. Verloren: 1 wintermuts, 1 jongens jack, 1 dameshandschoen. 1 dames polshorloge, 1 schroevedraaiei1 wieldop van auto en 1 herenporte- monnaie met inhoud. Dat het in Zeist gevestigde chris telijke instituut „Bartiméus" (even als de Rooms-Katholieke en niet confessionele instituten) opvoedings- en opleidingsmogelijkheden, bene vens training tot een maatschappe lijke zelfstandigheid biedt voor jeug dige blinden en voor jongeren die een beperkt gezichtsvermogen heb ben, mag bij velen als bekend v den verondersteld. Maar eveneens mag er mee worden gerekend dat er anderen zijn, die een in gezichts vermogen gehandicapt kind in ge zin of naaste omgeving hebben er over deze mogelijkheden nog in on zekerheid of onwetendheid verkeren. Om vooral ouders (en andere op voeders) van deze kinderen hier over voor te lichten, organiseert ..Bartiméus" in verschillende plaat sen zogenaamde regionale ouderbij eenkomsten. Van harte welkom zijn de ouders die reeds een kind in het instituut te Zeist hebben, maar vooral ook ouders die een kind met gezichtsbe perkingen hebben en tot nu toe niet in contact zijn geweest met één der opleidingsinstituten. Laten zij hun schroom overwinnen en van de ge legenheid gebruik maken een vrij blijvend gesprek te hebben met de leden van de instituutstaf die aan wezig zullen zijn. Doorverwijzing naar andere instituten dan Barti méus kan op verzoek der ouders plaatsvinden. Er kan over de kinderen indivi dueel gesproken worden; ook kun nen onderwerpen ter sprake worden gebracht, welke van algemeen be lang zijn. Tijdens de bijeenkomsten die gehouden worden gedurende de cursus 1968/69 zal in het bijzonder het bewegingsonderwijs aan blinde en aan slechtziende kinderen in woord en beeld worden behandeld. In het instituut, zijn filmopnamen gemaakt die een indruk geven van de manier waarop dit onderwijs wordt gegeven, van de problemen die hier liggen, van de mogelijkhe den die er zijn. Van groot belang is dit onderwijs ter bevordering van een goede mo toriek. juist bij blinden en slecht zienden, met het oog op hun aan passing in de maatschappij, bij het vervullen van een werkkring nadat zij de school- en beroepsopleiding hebben beëndigd. Dan moeten zij op eigen benen staan en zich bewe- HOLTEN Ned. Herv. Kerk 10 uur ds. J. H. Israël (voorber. H.A.), 19 uur past. medew. dhr. A. Schel- levis. zangdienst. Extra collecte: Regionale Cie voor het Zuiden. Geref. Kerk: 9.30 uur en 15 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer -voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor nieuwe kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. Nieuw Heeten - R.K. Kerk, zater dagavond 19.30 uur, zondagmorgen 8 en 10 uur. DIJKERHOEK: Bethanië 10 uur past. medew. dhr. Schellevis (voor ber. H.A.'. Extra collecte: Regionale Cie voor "t Zuiden. gen niet alleen in figuurlijke, maar eveneens in letterlijke zin. Een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden in: Almelo vrijdagavond 7 februari 1969 „De Ronneboom" Grotestraat 152 Aanvang 7 uur. Wie niet in de gelegenheid is de ouderbijeenkomst te bezoeken kan schrijven naar „Bartiméus", Utrechtseweg 84 te Zeist, of telefo neren no. 03404-16341 en een bezoek van de maatschappelijk werk(ster)er vragen. Voor de ouders zijn aan zo'n informatief bezoek geen kosten verbonden. klimmen in veiligheid stellen. De rijkspolitie heeft het verkeer met be hulp van een kantonnier van de Rijks waterstaat over de andere weghelft geleid, om de situatie op te nemen. De verkeersleider is zodanig aange legd, dat men - ter plaatse niet be kend zijnde - met geen hogere snel heid dan 50 km per uur uit de dorps kom behoeft te komen i*ijden. Geboren: Corine, d.v. A. Bank en M. Quartel, Noordenbergstraat 9. Christina Johanna, d.v. J. H. Baard en li., Wielink, Look 40. René Sjoerd, z.v. P. Veenstra en W. G. Keukenkamp, Pannenbakkersstraat 14. Ondertrouwd: B. Cubuk, 28 jr.. De venter en J. J. Fuit. 21 jr., Oranje straat 34. J. W. Veerman. 25 jr.. Huizen en T. den Bouwmeester, 22 jr., Schoutenstraat 6. Overleden: J. F. Schooien, e.v. Podt. 56 jr.. Borkeld 60. BEVOLKING Ingekomen: M. C. M, Heek van Amsterdam naar Holterberg. F. van der Veen van Kampen Oranjestraat 60. A. C. Heijmans en gezin van Deventer naar Waar- denborchstraat. 44. H. J. Volkers van Heemstede naar Oranjestraat 60. Vertrokken: J. G. J. Mebius en ge zin van Holterberg 43 naar Enschede. De gemeenteraad komt vrijdag avond. 7 februari a.s. om 19.30 uur in openbare vergadering bijeen ten ge meentehuize voor de behandeling van de navolgende agenda: 1 Notulen van de openbare vergade ring van 9 december 1968. 2 a. Ingekomen stukken; b. Medede lingen. 3 Voorstel tot aankoop van grond de Diaconie der Hervormde Gemeen te Holten 4 Voorstel tot verkoop van grond aan- a. de heer J. W. Nijland. Espelo, 43. alhier: b. de heer J. Vuuregge, al hier: c. de heer B. .T. Vukkink te Mar- kelo: d. het Rijk t.b.v. de aanleg van een parallelweg langs de Rijssense- weg: e. de NV Grondbedrijf van de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeen ten te Assen. 5. Voorstel tot verhuur van grond gelegen aan de Toeristenweg aan de heer C. G. Bal, alhier. 6 Voorstel tot vaststelling van de hum- van de woning Dijkerhoek 51. 7. Voorstellen in verband met be zwaarschriften tegen aanslagen van verschillende belastingen.. 8. Voorstel' tof wijziging van de ver ordening op de heffing van slacht- en keurrechten. 9. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing van een drank en horecabelasting. 10. Voorstel tot wijziging van de ver ordening op de heffing van reinigings rechten. 11. Voorstel tot wijziging van de bouwverordening 12. Voorstel tot: a. vaststelling van 't voorschot op de vergoeding bedoeld in artikel 73. lid 1 en 2 van de kleu- teronderwijswet, voor de jaren 1963 en 1969 t.b.v. de ehr. kleuterschool: b vaststelling van de onder a. bedoelde vergoeding over de jaren 1967 en I960: c. vaststelling van de onder a. bedoel de vergoeding over het. jaar 1966. 13. Voorstel tot: a, vaststelling van het voorschot op de vergoeding ex-ar tikel 101 der Lager Onderwijswet 1920 voor het jaar 1969 t.b.v. de bijz. lage re school: b. nadere vaststelling van het voorschot op de onder a. bedoel de vergoeding over de jaren 1967 en 1968. 14. Voorstel tot wijziging van de be groting 1969 (o.a. crediet aanslag rio lering ged. Dikkesteenweg i.v.m. aan leg parallelweg, verbouwing gemeen tehuis. kasten en tafels o.l. kolschool) 15. Rondvraag De heer H. Koopman, secretaris-penningmeester van de afdeling Holten van de Algemene Bond voor de Textiel- en Kledingindus trie, A.B.T.K. „De Eendracht", werd zaterdagmiddag in hotel Vos man in tegenwoordigheid van zijn echtgenote en kinderen, alsmede van een aantal bondsmakkers in het zonnetje gezet, omdat hij meer dan 25 jaar lid van de vakbeweging was. De districtsbestuurder, de heer N. Prigge uit Almelo reikte hem bij deze gelegenheid de zilveren speld uit, terwijl hij mevr. Koopman bloemen aanbood De heer Prigge herinnerde er aan, dat in 1941 toen de heer Koop man tot het C.N.V. toetrad, het zowel op politiek terrein als in de vakbeweging bijzonder moeilijk was. Sedertdien is er echter ont zaggelijk veel verbeterd en zijn er thans enkele miljoenen werk nemers die onder een C.A.O. vallen. De heer Koopman was een van de mensen, die in die moeilijke periode iets voor anderen wilde helpen bereiken. Hij heeft voor verschillende plaatse lijke afdelingen van het NVV belang rijk werk verricht. Hij is n.L, nadat hij in 1942-1943 in Duitsland te werk werd gesteld door de bezetter, later toegetreden tot het NVV en heeft daarna, door verandering van beroep, deel uitgemaakt van de ANAB en de ABVA, om persfiot van rekening in de ABTK zijn huidige functie te aan vaarden. De heer Prigge dankte hem voor de arbeid, die hij voor de vak beweging in plaatselijk verband heeft verricht en spelde hem toen het NVV- insigne op. De heer Koopman is acht jaar voorzitter geweest van de NVV- bestuurdersbond, maar heeft, zich ook op ander terrein verdienstelijk De Chr. Ontspanningsclub „COC" heeft vrijdagavond in gebouw „Re hoboth" het feit herdacht dat 15 jr. geleden, om precies te zijn op 8 cembcr 1953, de vereniging werd op gericht en bij gelegenheid van dit jubileum op verdienstelijke wijze over het voetlicht gebracht Wim Bi schots vier bedrijven tellende Thril ler „Het Spoor loopt langs de hoe ve". Deze herdenkingsavond waar op aanwezig plm. 60 a 70 genodig den werd door de voorzitter heer Js. Beldman met gebed ge opend. Tn zijn openingswoord sprak hij van een dubbelfeesl dit in band met de verjaardag van kroon prinses Beatrix. In een korte terugblik over de ach terliggende 15 jaar stond de heer Holten gaat voor het eerst in haar geschiedenis carnaval vie ren. Dit carnavalsfeest onder auspiciën van de Supportersver eniging der v.v. „Holten" wordt gehouden op zaterdagavond 15 februari a.s. in Amicitia en is toegankelijk voor de leden en donateurs van de voetbalvereni ging en van de supportersvereni ging met hun introducé's. De ge legenheid tot introductie wordt zo ruim mogelijk gesteld. De or ganisatie begint steeds meer ge stalte te krijgen. Op enkele pun ten na is alles reeds in kannen en kruiken. - Prins Carnaval zal zijn „Prins Wa terjan de Eerste". Prins Waterjan de Eerste zal zich laten bijstaan door 'n bestuursraad de z.g. ..Raad van Elf", die echter nog niet helemaal compleet is, zodat het bij wijze van uitzonde ring ook een ..raad van negen" zou kunnen worden. Maar elf is het „hei lige" getal bij carnaval, zodat de or ganisatoren zeker zullen moeten zor gen. dat er een complete „Raad van Elf" komt. Het wordt nog geen bui- lenfeest en er zijn ook nog geen „dansmarietjes", maar wat niet is kan komen. Het feest in Amicitia staat onder leiding van „Prins Water jan de Eerste", die behalve door zijn raad wordt bijgestaan door een be kende carnavalsband en een conferen cier. Het belooft een „leutige boel" te worden in Amicitia de volgende za terdag. Alle heren worden verzocht een dame mee te brengen en zoveel mogelijk gekostumeerd te verschij nen. Beldman stil bij de ontplooide acti viteiten. Sinds de oprichting kwam „C.O.C., met afwisselend succes acht en tachtig keer op de planken. Groot succes oogste de club in het seizoen 1964-1965 met het ernstige spel „Nacht zonder dageraad" Met spel werd ook deelgenomen aan de toneelwedstrijd uitgeschreven door de Culturele Raad voor Overijssel in sa menwerking met de Ned. Amateur Toneel Unie ..N.A.T.U.) „C.O.C." be haalde in deze wedstrijd (waaraan 14 verenigingen deelnamen) de der de prijs een resultaat dat zeer eer vol mocht worden genoemd. Woorden van dank sprak de heer Beldman tot de leden en oud-leden die langer of korter tijd hun beste krachten aan de vereniging gaven lot de fa. gebr. Schuppert n.v. voor het beschikbaar stellen van meube len etc. voor toneelaankleding tot grimeur kapper Drent die keer met „C.O.C." naar de kelder ging" De heer Drent heeft met grime zijn aandeel geleverd in het welslagen van de uitvoeringen in buiten Hoiten. ..HET SPOOR LOOPT LANGS DE HOEVE" Auteur Wim Biscoot neelt in deze thriller op de voorgrond geplaatst Mére Hortence (Jar.nie Paalman) eigenares van ,.de Hoeve" die gele gen is op Frans grondgebied dicht bij de Spaanse grens, haar dochter Susanne (Ina Klein Nagelvoort) en Dufait (Jan Stam) een jonge Frans man die zelf niet smokkelt maar wel „bemiddeld" een bezigheid die hem bepaald geen windeieren legt. Dufait is in de contreien van „de hoeve" z.g.n. met vakantie en weet dat de eigenares (wiens man op het smokkelpad werd doodgeschoten) be paald niet vrij is van smokkelsmet- ten. Dufait. onmiddellijk elke situa tie beheersend en moeilijke proble men spelenderwijs oplossend, krijgt via Susan, de jongste dochter des huizes entree en komt er achter dat in een bepaalde nacht een kistje met baargoud de boerderij is bin nen gesmokkeld. Hij laat de hele fa milie arresteren en ziel „tussen de bedrijven door" kans om het gout uit het kistje om te wisselen voor straatklinkers wat hem enkele mil joenen francs oplevert en voor de Ihele boerenfamilie vrijspraak we gens gebrek aan bewijs. Voor het smokkelen van een paar stenen kom je niet in 't gevang. Aan de presentatie van de thriller van begin tot einde volop boeiend en rijk aan spanning werkten ver der nog mee Hortence (Annemie Lan- deweerd) zuster van Susan: de vriend des huizes de Spanjaard Pedro (Die- derik Bosschers) de oude knecht- Pier re (Diederik Kruimelaar). de Fran se douanier Gorge Le Rri (Rien Lan- deweerd) en Rosa, het dorpstype dat alles weet (To Landeweerd). Het C.O.C. achttal kreeg van "de genodigden na elk bedrijf een har telijk applaus en een spontane ovatie aan het slot. Applaus dat ook bestemd was voor regisseur Beldman. grimeur Drent en de heer G. .1. Klein Na gelvoort die overlichting en geluids effecten verzorgde. FELICITATIES. Na het tweede bedrijf kregen de afgevaardigden gelegenheid om hun gelukwensen aan te bieden en ach tereenvolgens voerden het woord ds. R. A. Hoogkamo. namens de kerk der geref. kerk. de heer .T. Kroon na mens de Chr. Oranjevereniging, de kier W. ten Berge namens de Hol- maakt. Hij is b.v. reeds meer dan twintig jaar een van de leiders van de zondagsschool en van zijn 12e jaar af muzikant van „HMV". Namens de afdeling Holten der ABTK bood de heer H. Kettelarij en namens de bestuurdersbond, bood voorzitter W, G. Tijhof, de heer Koopman, met de gelukwensen als blijk van waarde ring een geschenk onder couvert aan. Op vrijdag 14 febr. komt de heer C. Broersma, directeur van de Co-op. Zuivelfabriek „De Vrijheid" en se cretaris van de voorlopige commissie voor de Stichting ..Sportbelangen" in oprichting, voor de Rono. De journa list Joh. M. Pameijer, van het Dag blad van het Oosten, zal dan in de uitzending, welke om 18.30 uur, be gint een gesprek hebben over de „sport in Overijssel" met de gedepu teerde J. Thomas uit Enschede. Aan sluitend daarop zal de heer Broers ma zijn visie geven. Holtens Gemengd Koor (dir. de heer J. K. Warmink te Goor) en het kinderkoor van HGK (dir. de heer I-I. J. S. Bouwhuis te Holten) geven vrij dagavond in zaal „Amicitia" hun jaarlijkse uitvoering deze keer met medewerking van het gemengd koor „Ons Genoegen". Larensebroek (dir. de heer J. van Neck te Zutphen). Het programma dat totaal 20 num mers telt van het zg. lichte genre brengt elk koor 2 keer op het podium. Van de uit te voeren nummers noe men we: Innsbruck, Caro Mio Ben We shall overcome en West Side Sto ry (HGK); Das Lied der Berge. Een meisje dat van Scheveningen kwam Ronde dans (Gem. Koor ..Ons Ge noegen") Het kinderkoor zal o.a ten gehore brengen: In de supermarkt. De slaap wandelende vorst! Mijn oom en tan te in Laren en Edelweis. Al met al een programma dat de belangstelling van zeer velen verdient. O Voor het Slagersvakdiploma siaag- de te Utrecht de heer G. Brands. Pastoriestraat 10. Op zondagavond 9 februari en 23 februari w:l>en we in „.Irene" weer eens een spelenavond houden. Het is de bedoeling dan een sjoel- en tafel tennis competitie te organiseren wel voor jongens als voor meisjes Degenen die "hieraan mee willen doen hebben tot 8 uur de gelegenheid zich hiervoor op te geven. Er zullen weer enkele leuke prijsjes beschik baar worden gesteld die dan de twee de avond aan de winnaars uitgereikt worden. De toegangsprijs voor niet leden 75 cent. Voor nieuwe ideeën voor nog ge plande Wip-Wap-avonden houden we ons nog steeds van harte aanbevo len. Wip-Wapgroep. Ten overstaan van de notarissen B. H. Fluimers te Markelo en mr. J. B. de Neeling te Eefde had dinsdag middag de inzet plaats van: I café met zaal. woon- en pakhuis en erf aan de Wippert 6 groot 18.80 het winkel-woonhuis en erf. gele gen naast perceel 1 groot 9.40 are. Perceel 1 werd ingezet door de heer J. Heuvelman, Gorselseweg te Bathmen voor f 45.000 en per ceel 2 donr de heer B. J. Boerman, Geesteren (Gld) voor f 34.000.—. tense Toneelclub „O.C.H." de heer J. H. van Engbrink namens de Ge ref. Jeugd Centrale, de heer Hasselo namens de Chr. Muziekvereniging „Sursum Corda" te Haarlo (Gld) en tenslotte grimeur Drent voor wie het steeds een genoegen was om voor de jubilerende club te werken. Voorzit ter Beldman dankte met enkele woorden voor de gelukwensen en ge schenken onder couvert en overhan digde aan de heer J. Stam. die deze avond voor de 50ste keer meespeel de een boekenbon. De zeer geslaag de avond werd besloten met het zin gen van het Wilhelmus. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter secretarie voor een ieder ter inzage is neergelegd het be sluit van de raad dezer gemeente d.d. 1 oktober 1968. nr. 3711. tot vaststel ling van een verordening tot wijziging van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten. Holten. 7 febr. 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J- Langenbarg, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het raads besluit d.d. 1 oktober 1968. nr. 3711, goedgekeurd door gedeputeerde sta ten der provincie Overijssel bij be sluit van 16 jan. 1969, afdeling 3. nr. 59261, tot onttrekking aan het open baar verkeer van de weg, lopend® vanaf de Rijksweg 44a, Holten - Rijs- sen, bij km. 2.200. door het terrein van de Waterleiding Maatschappij „Overijssel" in ongeveer oostelijke richting tot aan de Geskesdijk (weg nr. 135 van de wegenlegger) vanaf 10 febr. 1969, gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt. Holten, 6 febr. 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd. W, H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg .secretaris Burgemeester en wethouders van Holten maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 57. lid 3, van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten in verband met de reorganisatie van de reiningsdienst per 1 maart 1969 bekend, dat onder vuilnisemmers, waarin afvalstoffen mogen worden verzameld en van ge meentewege zullen worden opgehaald, worden verstaan: ..emmers van gegalvaniseerd plaat staal van maximaal 40 liter inhoud, van boven naar beneden taps toelo pend. afgesloten door een deksel waaraan een handgreep, welk dek sel langs een aan de emmer beves tigde gesloten beugel door middel van twee ogen die aan het deksel be vestigd zijn, omhoog kan worden ge licht en door zijn eigen gewicht weer goed sluitend op de emmer moet val len". Burgemeester en wethouders wijzen er op, dat het per 1 maart 1969 niet meer zal zijn toegestaan vuilnisem mers te gebruiken, welke afwijken van bovenstaande omschrijving. Emmers welke niet aan bovenstaande eisen voldoen, zijn inmiddels door de rei nigingsdienst met een zwart kruis gemerkt. Holten, 7 febr. 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris De burgemeester van Holten maakt bekend, dat van 10 februari 1969 af gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een ontwerp-plan tot gedeeltelijke ner- ziening van het bij besluit van de ge meenteraad dd. 25 mei 1966 vastge stelde bestemmingsplan Holten, welk ontwerp is vervat in een toelichting en plankaart met bijbehorende ver klaring en een ontwerp-plan tot alge hele herziening van de bij voornoemd plan behorende voorschriften. Gedurende bovengenoemde termijn van één maand kan een ieder schrifte lijk bij de gemeenteraad hiertegen be zwaren indienen. Holten, 7 februari 1969 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 11 februari 1969 te 14.00 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitge loot 7 obligaties van de per 1 maart 1957 gesloten obligatielening, groot f 140.000,-. Holten, 6 februari 1969. W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Voor de RONO microfoon heeft woensdagavond om 7 uur het Herv. Kerkkoor de liederen uitgevoerd die enkele maanden geleden in de ned. herv. kerk op de band werden opge nomen. Helaas heeft slechts een klein aantal Holtenaren het koor dat zong onder leiding van dirigent Jan op den Dries te Nijverdal beluisterd en van de mooie zang kunnen genieten omdat de RONO het bestuur van het kerk koor niet had laten weten wanneer de uitzending zou plaats vinden. Was dit wel gebeurdzo als was afgesproken bij de opname) dan zouden we graag in ons blad op de uitzending hebben geattendeerd en zouden ongetwijfeld veel radiobezitters woendagavond hebben afgestemd op Hilversum 3 om het koor dat met orgelbegelei ding van Anton Koopman een ac'n*- tal bekende geestelijke liederen zong te beluisteren. Hopelijk vindt men bij de RONO gelegenheid om t.z.t. de uit zending te herhalen. De kienavond van de Voetbalvereni ging ..Holten" op vrijdag 21 februari waarop o.a. bondscoach Kesseler de gast van de vereniging zal zijn. wordt niet gehouden in Amicitia. zoals wij eerder gemeld hebben, maar in de zaal van Hotel Vosman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1