NOG GEEN N.V.V.- JONGERENCONTACT Lezing voor Dijkerltoekse Plattelandsvrouwen Laiii|)iono])(ocii! in Dijkerhoek trok grote itelangsleiliiig 1968 JAAR VAN VELE ACTIVITEITEN Gezellige nieuwjaarsvisite Es|)elose plattelandsvrouwen Jan Rietberg kreeg Kleine boekje met. honderd pop Grote deelname schiet- JDe Eendracht concours EEN GOUDEN PAAR H Chr. P ia ttelandsyrouwen genoten van klankbeeld ONZE AGENDA Lezing voor aquariumbezitters Dia's op de bejaardensociëteit Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Pogingen worden voortgezet stand Burgerlijke Spreekuur maat schappelijk werkster „Leeft u mee ja of nee?" Er leven diverse de buurtschap verlangens in Jaarvergadering Holtense plattelandsvrouwen Zal bond haar naam veranderen? Gevonden en verloren voorwe erpen Officiële jmblikatie Zitti ng woon ruimtecommissie Oproep Holtense van de midget- golfclub Feestavond NVV in Amicitia KERKDIENSTEN Gemeentebestuur op bezoek bij 7000-ste HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 31 januari 1909 Jaargang 21 - No. 5 Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beycr» Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iédere mm meer 0.12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 31 januari 19.30 uur: Dropping E.H.B.O. Ver trek vanaf het Groene Kruisgeb. 19.45 uur: Toneeluitvoering voor ge nodigden van de C.O.C. in het ge bouw Rehoboth i.v.m. 3e lustrum. Zaterdag 1 februari 19.45 uur: Toneeluitvoering C.O.C. i.v.m. 3e lustrum. Zondag 2 februari 19.30 uur: Carnaval in zaal Boode te Bathmen met 3 orkesten (zie adv.) Dinsdag 4 februari 14.30 uur: Bejaarden-sociëteit in het gebouw Irene met dia's over Tsjecho-Siowakije. Alle bejaarden hartelijk welkom. Woensdag 5 februari 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep in het gebouw Irene met dia's over Pompei of Tsjecho-Slowakije. Niet leden ook hartelijk welkom. Maandag 10 februari 20.00 uur: Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in café „De "Waag". Vrijdag 14 februari 19.45 uur: Uitvoering Holtens Ge mengd Koor „H.G.K." en Kinder koor m.m.v. de Gemengde Zang vereniging „Ons Genoegen" te La- rensebroek, in Amicitia. 19.30 uur: .Spelregelavond voor de b. en c.-junioren en de pupillen van de V.V. „Holten" in aal Vosman. Zaterdag 15 februari 20.00 uur: Carnavalsfeest onder aus piciën van de Supportersvereniging der V.V. „Holten" in Amicitia. Maandag 17 februari 19.45 uur: Jaarvergadering afd. Dij- kerhoek Ned. Bond Plattelands vrouwen, met filmvertoning in ca fé 't Bonte Paard. Vrijdag 21 februari 19.30 uur: Kienavond voor leden, do nateurs en supporters van de V.V. „Holten" in Amicitia met o.a. de voorzitter van de Landelijke Scheidsrechtersvereniging, de heer Van Dalen en Bondscoach Kessler. Vrijdag 28 februari 19.30 uur: Jaarvergadering School met. de Bijbel in de hal van de school. De Rijssense aquariumvereniging „Rasbora" die haar leden heeft in Holten, Enter en Rijssen houdt dinsdagavond 11 februari in hotel Tij huis te Rijssen een ledenvergadering in welke vergadering een lid van het bestuur van de landelijke organisatie een interessante lezing zal houden over het aquarium dat voor steeds Vandaag 31 januari viert prinses Beatrix haar 31e verjaardag (Foto Max Koot) De maandelijkse bijeenkomst van de bejaarden sociëteit zal gehouden worden op dinsdag 4 februari 1969 in het gebouw Irene. Ds. C. M. Luteyn. herv. predikant te Groningen, zal ciia's vertonen van Tsjechoslowakije. een land dat momenteel weer in de belangstelling staat. Het comité wekt de bejaarden dan ook gaarne op om deze middag een kijkje te komen nemen. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Zaterdag 1 februari, vanaf 12 uur tot maandagmorgen 8 uur J. F. Sijt- sema. Noordenbergstraat 6, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 1 februari en zondag 2 februari R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 5480 - 3194, praktijkadres Enterstraat 118, Rijssen, van 18 lot 19 uur (alleen; voor spoedgevallen). Zaterdag 1 februari en zondag 2 februari .1. Warrink, Rijssenseweg 8, tel. 1803. De bijeenkomst, vorige week do<>- derdagavond belegd door de NVV- bestuurdersbond in café Haverslag, om te komen tot oprichting van een z.g. jongerencontact" heeft nog niet het resultaat opgeleverd, dat de orga nisatoren zich daarvan voorgesteld hebben. Van de ruim tachtig georga niseerde jongeren waren er slechts zeven opgekomen, maar zij toonden voldoende belangstelling om de po gingen voort te zetten. De heer Klaas Koornstra (25), se cretaris van 't landelijk orgaan „Jon gerencontact" van het NVV, heeft een uiteenzetting gegeven van de op zet en het streven van deze instelling voor de jonge vakbondsleden. Hij her innerde aan de AJC, daarna een de centralisatie, vervolgens de vorming van „Jonge Strijd" dat nu omgezet is in „Jongerencontact". De bij het NVV aangesloten vakbonden blijven auto noom om zelf hun jongeren te organi seren. Zo heeft de Algem. Bouwbe- drijfsbond ANB. afdeling Holten, reeds een zekere samenwerking tot stand gebracht. De bedoeling was om dit met de andere vakbondsafde- Het schielconcours. dat alhier in zaal Vosman door de schietvereniging „De Eendracht" gehouden wordt on der auspiciën van de Bond van Twentse Luchtbuksschutters en meer jongelui, mannen en ook vele vrouwen, een hobby is. De Rijssense vereniging bij de oprichting plm. 2'/: jaar geleden zes leden telt thans ruim 50 leden en het ledental stijgt nog regelmatig. Het doel van de vereniging is de leden te helpen (o.a. met deskundige voorlichting) bij hun hobby. Aqua riumhouders kunnen de lezing ui ho tel Tijhuis als adspirantleden bijwo nen. Holtenaren, die van „Rasbora" lid willen worden, kunnen zich opgeven bij de heer W. Bekkernens, Kozak- kenstraat 34. Op zaterdag, 8 februari, hoopt het echtpaar G. Rosman en G. Ros- man-Jansen, wonende in de Gaar denstraat, zijn 50-jarig huwelijk te herdenken. De heer Rosman is evenals zijn echtgenote 74 jaar. Beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Hel gouden paar heeft 3 kinderen, 8 kleinkinderen en 2 achter-klein kinderen. De heer Rosman is op 18 jarige leeftijd als jongmaatje in dienst getreden van de firma Gebr. Wansink en is daar vele jaren voorman-pakhuisknecht, geweest. Ook nu nog heeft hij de zorg over de eierhandel van de firma. Vele jaren woonde het gouden paar bij het bedrijf van Gebr. Wansink.'Na de pensionering van de heer Rosman is men in een wat kleinere, maar prettige, bejaarden- woning gaan iconenomdat zijn vrouw toen nog wel eens ziek was. Het zal het gouden paar op deze belangrijke dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. r Geboren: Engelbert Herman, zv G H Schoneveld en J G Schoneveld, Neer dorp 69; Agnes, dv J J van Langen en Z H Smeenk, Kozakkenstraat 66; Her- mine Maria, dv J Schuppert en G Stam, I-Iaarstraat; Alexander Bert- hold, zv J G van Bruggen en J H Meesterberend; Alette, dv J Lohuis en F J Smit, Burg. v. d. Borchstraat 18. Overleden: A Haverslag, 74 jaar, ICspelo 63 j; B J Voordes, 89 jr., Neerdorp 21. Ondertrouwdgeen Getrouwd: geen BEVOLKING Ingekomen: geen. Vertrokken: H G Bronsvoort - Rib- bink van Dijkerhoek 3 naar Hoog land; L P van Egmond en gez. van Holterenkstraat 26 naar I-lellendoorn; H D Grobbben van Kerkhofsweg 2 naar Utrecht; W Kreijkes - Hogen- kamp van Burg. v. d. Borchstraat 13 naar Rijssen; J Brouwer, van Rörik- straat 1 naar Gorssel. 's Ochtends van 9 tot 10 uur. be halve woensdag. De 2e en 4e woens dag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur in het Groene Kruisgebouw, tel. 1436. Op vrijdagavond 24 jan. jl. kwam dé afdeling Dijkerhoek van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bonte Paard bijeen om te luisteren naar mevr. E. Bervoets- Wiersma uit Markelo, die een inlei ding hield over het onderwerp "Leeft U mee ja of nee?". Het was jam mer, dat er vermoedelijk door griep maar weinig aanwezigen waren. De penningmeesteresse van de afdeling, mevr. A. Kroon-Pasman. heette, bij afwezigheid van de presidente, ieder een welkom, in het zijzonder mevr. Bervoets. aan wie zij daarna 't woord verleende. In tegenstelling tot vroeger, aldus spr.. leven we tegenwoordig met alles, wat er in de wereld gebeurt, mee, dank zij de moderne mogelijkhe den als radio en televisie. Dit is ech ter geen meeleven met ons hart. En daar gaat het eigenlijk om. Overal wil men op het ogenblik in spraak hebben, in het gezin, in het bedrijf, in de kerk enz. Dat is erg nut- Dg. maar dan moeten ook. aldus mevr Bervoets. de vrouwen, die er zich in het algemeen weinig bij betrokken voelen, zich er voor inspannen, want anders is kritiek niet mogelijk. Steekt men zelf de handen uit de mouwen, dan is er bovendien veel te bereiken. Na deze inleiding en een kopje kof fie volgde aan de hand van een vra genlijst een geanimeerde discussie. Daarbij was men het er over eens dat men in het gezin met de kinderen zoveel mogelijk alles moet bespreken. Ook was men van mening, dat de vrouwen zitting moesten hebben in ge meenteraad, oudercommissie e.d. Dat het gebouw Bethanië in Dijker hoek zal worden verbouwd en dat er binnenkort in Loo een zwembad komt juichte iedereen toe. Minder gelukkig was men ermee, dat in Dijkerhoek nog geen kleuterschool is en dat rio lering en straatverlichting niet ver der dan* het wensenlijstje komen. Moedgevend was de algemene over tuiging. dat de buurtschap in belang rijke zaken steeds grote eensgezind heid heeft getoond en dat taaie vol harding bij het bepleiten van de be- -esullaat heeft ge- De leden van de afdeling Holten van de Bond van Chr. Plattelands vrouwen en Meisjes (CPB) kwamen donderdagavond in vergadering bij- Met muziek voorop trok woensdag avond een kleurrijke stoet door Dij kerhoek. De leerlingen van de o.l. school aldaar, aangevuld met talrijke kleuters, plm. 160 kinderen, hielden de lampionoptocht, die bij de ge boorte van de jongste telg van ons vorstenhuis, „Johan FriSo". de jong ste zoon van prinses Beatrix en prins Claus, in september, wegens de slechte weersomstandigheden moest worden uitgesteld. De feestelijke tocht, waarvoor de muziekvereniging „li.M.V." volledig •n m vol ornaat was opgekomen I gold nu de verjaardag van zijn moe der, prinses Beatrix, die vandaag 31 jaar geworden is. Met vrolijke klan ken en soms meezingend, trok de stoet om 8.00 uur van de school waar zij. onder leiding van hel hoofd, de heer J. W. Kroon, het onderwij zend personeel en de oudercommis- ie was opgesteld door de buurt- hap naar "t Bonte Paard, waar de niei en in de grote zaal werden -teerd. Er was veel belangstel- 1 m de inwoners van de school- rir-.g Dijkerhoek voor dit niet alle rdaags gebeuren. een in gebouw „Rehoboth". De presi dente mevr. Van Engbrink-Ramaker opende deze bijeenkomst door te la ten zingen gezang 94 vers 6, waarna zij voorging in gebed. Zij las vervol gens het bijbelgedeelte Lucas 21 29-36 en sprak hierna een woord van welkom, waarbij zij zich in hei bij zonder richtte tot mevrouw Van der Kamp-Huinink. presidente van de af deling Overijssel CPB, die een klank beeld vertoonde van de provincie Overijssel, dat gemaakt werd in ver band met het 30-jarig bestaan van de CPB in Nederland. Bij de vertoning bleek hoeveel er in een betrekkelijk kort tijdsbestek op het platteland is veranderd door ontginning, ruilverkaveling, het reali seren van uitbreidingsplannen etc. Er werden naar aanleiding van het prachtige klankbeeld een aantal vra gen gesteld die in discussiegroepen verden behandeld. De drukbezochte, gezellige en leer zame avond werd door mevrouw Van Ier Kamp-Huinink met dankgebed Jeëindigd nadai nog gezongen was •ezang 86 vers 1. Er gaven zich deze avond vijf aieuwe leden op. langen altijd tot leid. Mevrouw Kroon dankte de inleidster voor deze avond en sloot hiermede de bijeenkomst. niet, zoals abusievelijk vermeld werd. onder toezicht van de Kon. Ned. Schuttersassociatie verloopt uit stekend. Meer dan zestig korpsen zul len op de daarvoor ingerichte banen tot en met vrijdag. 31 januari, de krachten met elkaar meten. De schut ters zijn bijzonder tevreden, omdat zij op een betonnen vloer staan te schie ten en niet op een houten vloer, zoals veelal het geval is. die veel trillingen veroorzaakt Er bestaat ook "n grote belangstelling voor de geluksbanen. die in een ander deel van het gebouw zijn onder gebracht en waar nogal wat braadhaantjes en dergelijke ge schoten worden. De uitslag van het schietconcours zal eerst vrijdagavond laat bekend worden. De voorlopige uitslag tot en met dinsdagavond was: Klasse A: 1 Delden 548 pnt: 2 De Roos 547 pnt. Klasse B: 1 Diabolo, Goor 530 pnt; 2 De Roos 518 pnt. Klasse C: 1 Diabolo. Geesteren 315 pnt; 2 Diabolo, Goor 499 pnt. In dc donderdagavond in hotel Ho'- terman gehouden jaarvergadering van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft de presidente, mcj. M. ter Borg, na dat zij 'de leden en hun gezinnen een voorspoedig 1969 had toegewenst, ge sproken over de naam van de bond. waarover nogal enige discussie is ontstaan. Men wil die naam veran deren, omdat men meent, dat de stedelingen, die zich op het platteland vestigen, die naam niet voldoende aanspreekt en het gevaar ontstaat, dat hierdoor de ledenaanwas zal stag neren. Zij had de indruk, dat deze mensen wel eens een beetje laatdun kend op de'-c naam neerkijken. Door liet tonen van haar activiteiten en door een zelfbewuste houding kunnen de plattelandsvrouwen echter voldoen de inhoud aan hun werk geven, was haar oordeel. Indien men de naam van de bond wil veranderen, zal dat slechts door gemeenschappelijk over leg kunnen geschieden. Uit het jaarverslag van de secre taresse, mevr. C. H. ter Hoeven- Meilink. kwamen nog eens de talloze activiteiten van de afdeling over het afgelopen jaar naar voren. Lezingen, voordrachten, cursussen, excursies, het werk in de regio, o.a. voor de ruilverkaveling door middel van voor lichtingsmiddagen en tal van andere zaken, passeerden de revue. Het le dental handhaafde zich op 140. De ge middelde opkomst per vergadering 'was 65 (vorig jaar 61), waarvan 7 leden alle vergaderingen bezochten. Het financieel overzicht werd bij de convocatie dezer vergadering aan alle leden verzonden. Uit dit verslag van de penningmeesteresse, mevr. A. ter Harmsel-Aaftink, bleek o.a., dat: de inkomsten f 3293,41 hebben bedragen en de uitgaven f 2079,55. zodat de vereniging een mooi batig saldo had van f 1213,86, Hieruit zal echter nog f 181,55 voor het kerstfeest moeten worden voldaan. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van mevr. F. Wansink- Timmer, die reglementair niet her kiesbaar was, gekozen mevr. H. J- ten Harmsen-Klein Winkel: de beide overige aftredende bestuursleden, de dames M. Arfman-Sluiter en B. Keu- term an-Boode, werden met bijna al gemene stemmen herkozen. Mevr. H. Dikkers-Rensen bracht als lid van de kascommissie een gunstig rapport uit over de admini stratie van de penningmeestersse. die daarna werd gedechargeerd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de dames Dikkers. Slotman en Klou- wen. In deze vergadering droeg mevr. Th. M. Wolzak-Armand de Callavon, uit Bathmen, tussen de agendapunten Gevonden. I kinderportemonnee m. inhoud: 1 huissleutel; 1 kinderfiets: 1 leren handschoen; 1 damespolshor- !oge; 1 verzek; ngsplaatje bromfiets* 1 nylon want: I wintermuts. Verloren: 1 kinderfiets; 2 tamme witte eender 1 nylon vuisthand schoen; 1 r k1 portemonnee met inhoud. door, gedichten, cabaretteksten en proza voor uit werken van Annie M. G. Schmidt, Godfried Bomans, Ina v. d. Beugel en Peter Jaspers, waarvoor zij telkens een hartelijk applaus ont ving. Door het provinciaal bestuur, zo werd nog meegedeeld, zal in de voor jaarvergadering in april een wed strijd worcfen gehouden, nl. een ten toonstelling van spelende kinderen, het maken van een zonnehoed en het opstellen van een weekmenu voor vier personen. lingen uit te breiden tot een algemeen contactorgaan voor de jongeren. De heer Koornstra heeft tal van vragen beantwoord, waarna besloten werd met de plaatselijke bestuurdersbond ophieuw contact op te nemen en na dere plannen uit te werken. De voorzitter van de woonruimte- commissie maakt bekend, dat de zit ting der commissie niet op dinsdag 4 februari 1969. maar op dinsdag 11 fe bruari 1969 zal worden gehouden, des avonds van 7.30 uur tot 8.30 uur. Holten. 24 januari 1969. De voorzit ter voornoemd, J. Kroon. Op zaterdag 18 januari hielden de leden van de Bond van Plattelands vrouwen, afd. Espelo, hun nieuw jaarsvisite, waarbij de echtgenoten van de dames als gasten waren uil genodigd. De presidente, mevr. H. J. Hol- Groothoff. kon om 8 uur een tamelijk volle zaal in gebouw „Het Trefpunt" welkom heten. Allereerst wenste zij iedereen een gelukkig 1969 toe. Ver der herinnerde zij eraan, dat dit de derde nieuwjaarsvisite is van de af deling, zodat men langzamerhand kan spreken van een traditie. Dit brengt mee, dat het elk jaar moeilijker wordt om een goed en gezellig programma samen te stellen, maar zij hoopte, dat het bestuur er weer in geslaagd was, om ook voor deze avond een programma samen te stellen, dat bij iedereen in de smaak zou vallen. Na de koffie werd er door ieder- O het (Men verzoekt om plaatsing volgende). De Holtense Midget-Golfclub, die nu 1 jaar officieel bestaat, wil alle be langstellenden oproepen en in de ge legenheid stellen zich aan te melden als lid, zodat we voldoende leden krijgen om aan wedstrijden mee te doen. In dit seizoen kan er dan worden meegedaan aan nationale wedstrij den en eventuele internationale wed strijden. In het vorige seizoen wer den er reeds door enkele leden van de Golfclub leuke resultaten behaald. Aan het lidmaatschap zijn tevens nog enige voordelen verbonden. De leden hebben namelijk gratis .toegang tot de Holtense Midget-Golfbaan on de Holterberg en ze krijgen tevens een spelerspas, waarop ze korting krijgen op alle Nederlandse Golfba nen aangesloten bij de Nederlandse Midget-Golf Unie. Dez.e pas blijft 5 jaar geldig. Voor leden tussen 14 en 18 jaar is er gëlegenheid om dit jaar mee te doen aan een Nederlands Individueel Kam pioenschap voor jongeren en een mo gelijke uitzending naar de Europese Jeugdkampioenschappen in Luxem burg. Voor meer inlichtingen en het aan melden als lid kunt u terecht bij II. .1. Aaftink, Smidsstraat 2 en J. P. Poll Jonker jr.. Dorpsstraat 22 te Hol ten. De contributie bedraagt f 6 per jaar. We zien alle aanmeldingen met vreugde tegemoet. een irj de zaal spontaan meegespeeld met de diverse spelletjes, die afge wisseld werden door enkele verfris singen en hapjes. Aan het slot van de avond was iedereen het er over eens, dat het weer een geslaagde avond geweest Zaterdag 25 jan. werd weer de jaarlijkse feestavond voor leden van het N.V.V. gehouden in zaal Amici tia. De voorzitter, de heer W. G. Tij hof. heette alle leden welkom en richtte zich speciaal met ccn woord van dank tot de firma Schuppert voor het beschikbaar stcl'en van het bank stel en de zakenmensen voor het be schikbaar stellen van de prijzen voor de verloting. Ook werd welkom ge heten het toneelgezelschap „Ons Ge noegen" uit Borne cn de Markelose Boercnkapel. Nadat de Boerenkapel zijn beste beentje had voorgeblazen, kwam het toneelstuk „Gevaarlijk snoepgoed". Het stuk werd vrij goed vertolkt on danks een invaller. Snoeppie be landde in een gangsterbende en werd ontvoerd tijdens een balmaskee. Hij kwam terecht in het huis van een zeerover. Bessie kwam Snoeppie ha len. Hierna ontstonden de wildste taferelen in verband met de ontvoe ring. Aan het eind kwam alles nog in orde. Bessie was de rechercheur van politie en rolde de hele bende op. De voorzitter dankte het gezelschap voor zijn spel en de Boerenkapel voor de muziek. De avond werd besloten met een dansje onder leiding van de Boerenkapel. De zaal was vrij goed bezet. HOLTEN Ned.-herv. kerk 10 uur past. medew. dhr. A. Schellevis, 19 uur ds. Lamberts van Deventer. Extra collecte Internationale hulpver lening. 10 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk 9.30 en 15 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het eerste offer bestemd voor de Inter nationale hulpverlening. Aan de uit gang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW-HEETEN zaterdagavond 19.30; 8 en 10 uur. - R.-k. kerk zondagmorgen DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds. J. H. Israël (bed. H. doop). Extra collecte: Internationale hulpverle ning. De vorige week vrijdagmid dag heeft het dagelijks bestuur onzer gemeente een bezoek ge bracht aan de 7000-ste ingezete ne. de kleine Gerrit Jan Frede- rik Rietberg in de Beuseberg. De burgemeester, mr. W. II. Enklaar was vergezeld van zijn echtgenote, de beide wethou ders.. de heren J. Rietberg en H. Klein Velderman en de ge meentesecretaris de heer G. J. Langenbarg. Terwijl de trotse vader, Hen drik Rietberg, zijn zoon aan de bezoekers toonde, overhandigde de burgemeester hem een spaarbankboekje met daarop honderd gulden. De kleine Jan zoals de vorige week vrij dag geborene in het dagelijkse leven zal heten had er na tuurlijk nog geen notie van. dat hij op zo n jeugdige leeftijd reeds bezitter was van een klein kapitaaltje, dat de ge meenschap hem geschonken heeft, voor het blote feil. dat hij nu juist de 7000-ste inwo ner moest zijn. Aan de kraamvrouw, mevr. Rietberg - Marsman, bood mr. Enklaar, met de gelukwensen, een boeket bloemen aan. Mevr. Enklaar had voor de kleine Jo- landa, een plastic beertje mee gebracht. Uit de „huishoudpor temonnee" zei de burgemees ter met een grap. r op doeien- de, dat dit nu eens niet uit de „gemeentekas" kwam. Nadat onze fatograaf zijn plicht had gedaan, werd o.m. in tegenwoordigheid van opa en oma Rietberg onder een ge zellig discours een kopje koffie gebruikt in de huiskamer van 't jonge gezin, keurig verzorgd door de kraamverzorgster, mej. Willy ten Hove uit Markelo. Natuurlijk werd ook nog even het glas geheven op de aan winst voor het jonge gezin en voor de Holtense gemeenschap. Daarbij werd druk gespecu leerd wanneer nu de 8000-ste wel te verwachten zal zijn. V.l.n.r.: Wethouder Rietberg, gemeentesecretaris G. J. Langenbargzit tend wethouder Klein Velderman, mevrouw C. P. K. Enklaar-van Andel, burgemeester mr. W. H. Enklaar, het gezinnentje Rietberg met de kleine Jan en zijn zusje Jolanda.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1