DRIE GEWONDEN bij DOE ER WAT AAN! Huwelijk met ruiterescorte Prov. Bibliotheek- West-Overijssel Dat smaakt een ziek kind verkeersongelukken op Deventerweg Forumavond der drie grote Vakcentralen INTERN. STERRIT TEN BATE VAN BARTIMEUS AMAZONE TROUWDE Verzorging meervoudig en onderwijs gehandicapte blinde/slechtziende kinderen Leeshonger neemt toe Toestand Van Brussel bevredigend Bestuurder Volvo voortvluchtig De werkgelegenheid m Zuid-Salland Spreeku ur Maatschappelijk Werkster Prinses Margriet viert zondag, 19 januari a.s. haar '26sle verjaardag KERKDIENSTEN Nieuwjaarsvisite jker hoekse PI at te I andfttrou wen Dij k< UITLEENCIJFERS STEGEN MET 32% Gevonden en verloren voorwerpen MEDISCHE DIENST WEEKENDDIENST TANDARTSEN DIERENARTSEN WEEKENDDIENST Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD 11 Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Agenda Zaterdag 18 januari 20 uur: Nieuwjaarsvisite afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in Het Trefpunt, met echtgenoten. Zondag 19 jan. tot 2 februari Grote collecte Internationale Hulp verlening. Zondag 19 januari 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 20 januari 20 uur: Vergadering Plattelandsmeis jes en „Jong Holten" in hotel Hol- terman. Spr. de heer Kraan uit Almelo over „De rode lamp". Woensdag 22 januari 19.45 uur: Vergadering Herv. Vrou wengroep in gebouw Irene met ver toning van dia's. Donderdag 23 januari 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen en Meisjes in geb. Rehoboth. Klankbeeld (bijdrage Overijssel) 30-jarig bestaan van.de CPB in Nederland. 20 uur: Jongerencontact NVV-jonge- ren in café Haverslag. 20 uur: Ledenvergadering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in hotel I-Iolterman. Voor dracht van mevr. Wolzak uit Bath men. Vrijdag 24 januari 19.45 uur: Uitvoering CJV-clubs Es pelo in „Het Trefpunt", (zie adv.) 20 uur: Bijeenkomst afdeling Dijker- hoek van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen in café 't Bonte Paard. Zaterdag 25 januari 19.30 uur: Feestavond NVV bestuur- dersbond in Amicitia, met opvoe ring van „Gevaarlijk speelgoed". 20 uur: Filmavond in gebouw Reho both. 2e episode „Zorro slaat toe" uit de film „De zwarte zweep van Zorro". 19.45 uur: Uitvoering CJV-clubs Es pelo in Het Trefpunt, (zie adv.) Dinsdag 28 januari 20 uur: Forumavond van de 3 vak- centralen - NVCV. CNV en NKV - in de foyer van de schouwburg te Deventer, over de werkgelegenheid in Zuid-Salland, voor de leden van de vakbonden. Op de Deventerweg hadden zaterdag twee verkeersongevallen plaats waarbij inzittenden resp. van een bestelauto en personenauto ernstige en vrij ernstige verwondingen opliepen. Om plm. 9.15 uur werd de meubeltransporauto van E. Wonnink n.v. even voorbij de Manenschijnsweg, door een uit de richting De venter komende personenauto, die vermoedelijk bij 't inhalen slip te op de zijflank aangereden. De meubelauto, die bestuurd werd door de 31-jarige stoffeerder G. W. van Brussel, werd daardoor on bestuurbaar en kwam met een harde klap links van de weg in de brede bermsloot terecht, waarbij deze wagen, met z.g. frontbestu ring, zich vanvoren in de slootwal boorde. Van B. werd met veel moeite uit de cabine bevrijd en was ernstig gewond. Hij werd met een beenbreuk, heupfractuur, hoofdwonden en een kaakfractuur naar het St. Jozef Ziekenhuis in Deventer overgebracht. Hij was met een lading nieuwe meubels onderweg naar een ondertrouwd paar, dat woensdag in het huwelijk zal treden. De meubels werden door dit ongeluk gedeeltelijk vernield. De toestand van Van Bussel, was donderdag, naar omstandigheden bevredigend. De bestuurder van de wagen, die het ongeluk veroorzaakte een Volvo VK 74-91 en die uit de richting Deventer kwam, vluchtte met een mede-inzittende de weilanden in en wordt door de politie gezocht. Zij be kommerden zich niet om de zwaar gewonde van B.. die door hun roeke loos rijden er ernstig aan toe was. 's Avonds werd via de radio een op roep van de Groepscommandant van de Rijkspolitie verspreid om bekend te worden gemaakt met de laatste ei genaar van de wagen VK-74-91. Deze De gewestelijke besturen van de drie grote vakcentralen NKV, CNV en NVV gaan een grote openbare bijeenkomst beleggen op dinsdagavond 28 januari in de foyer van de schouwburg te Deventer. De fncuniavond is bedoeld voor alle le den van de bonden aangesloten bij deze drie ccnlralen en met" trame voor de plaatselijke ccnlralen, bestu renbonden, bestuurdersbonden, en plaatselijke vakbondsal'dclingen in Deventer, Diepenveen, Bathmen, Hol ten, Raalte, Olst en Wijhc. Aanleiding is het enige tijd geleden door het Economisch Technologisch Instituut Overijssel het ETIO uitgebrachte rapport over Zuidwest- Overijssel. De bijeenkomst zal dan ook in hoofdzaak gaan over 't vraag stuk van de werkgelegenheid. Als inleider zal optreden de dis trictsbestuurder van St. Eloy. de heer S. C. Weyers. Het forum zal be staan uit de heren J. Groenen (voor zitter) NKV. S. C. Weyers, J. Leen- houts (directeur GAB), mr. B. ter Haar (pres. directeur van Thomas sen en Drijver) en J. C. Moolekamp (NVV). De leiding berust bij de dis- tiictsbestuurder van het CNV, de heer J. Barkhuis. Voor deze avond worden ook uitge nodigd de colleges van B. en W. en de raadsleden in de betreffende ge meenten. De drie vakcentralen vragen zo als blijkt om de bijzondere aan dacht voor Zuid-Salland. zoals het gebied ook genoemd wordt. Hoewel dit gebied met het gewest Hengelo momenteel het laagste werkloosheids percentage heeft (gemiddeld 1.9 pel.) moet er. in verband met de groei van de bevolking jaarlijks een groot aan tal arbeidsplaatsen gecreëerd wor den. Dit vraagstuk wordt des te drin gender, wanneer door de realisering van het plan Mansholt 111 de loop van een aantal jaren, een grotere af vloeiing moet plaats vinden van ar beidskrachten uit de agrarische sec tor. Hiermede is in het rapport van het ETIO nog geen rekening gehou den, hoewel daarin aan de geleide lijke afname van hel aantal land bouwbedrijf jes natuurlijk niet is voor bij gegaan. s Ochtends van 9.00-10.00 uur, be halve woensdag. De 2e en 4e woens dag van de maand 18.30-19.30 uur in het wijkgebouw van het Groene Kruis, tel. 1436. is door de politie in beslag genomen. De meubelauto was totaaloss- Bijna op dezelfde plaats had 's avonds om 8 uur 'n tweede botsing plaats waarbij de personenauto van de heer C. H. J. van de L. uit Drum men die met zijn echtgenote en zoon tje van 4 .jaar op weg was naar fa milie in de Vijfhuizen in de brede bermsloot op de hoek van de Manen- schijnsweg tercht kwam. De auto liep gedeeltelijk vol water. Mevr. V.d. L. brak het iinker boven been. Het jongetje liep brandwon den op aan een der dijen door het bre ken van een fles acceton, die voor in de wagen lag. Het kostte heel veel moeite om mevr V.d. L. op de wal te krijgen. Beide patiënten zijn naar een ziekenhuis in Zutphen overge bracht. 1-Iet ongeluk ontstond toen de heer V. d. L. voorgesorteerd stond om de Ma- nenschijnsweg op te rijden. Achter hem reden vier auto's, twee er van stopten, een derde wagen bestuurd door B. uit Bathmen passeerde met grote snelheid en raakte de voorge sorteerde wagen even aan de linker zijkant. Een vierde auto besturd door P. J. S. uit Enschede reed frontaal tegen de achterzijde van de auto van de heer V.d. L. op. met 't gevolg dat deze op de kop in de sloot terecht kwam. De nog bijna nieuwe auto van de heer S uit Enschede werd van voren zwaar beschadigd. Het gevolg van deze twee aanrijdin gen was, dat er nu drie beschadigde auto's op de parkeerplaats bij het po litiebureau staan. De meubelauto staat bij garage Muller in de Beuse- berg. Foto Max Koot Zoals u allen wel weet heeft Ne derland nog steeds kinderen die blind of op andere wijze gehandicapt zijn en dit kost nog steeds handen vol geld. Ook u kunt deze stumpers helpen door een kleine zonnestraal te bren gen in hun donkere bestaan. Daarom organiseert de B.R.A.M.C. ..De Verkenners" te Eefde haar 8ste Internationale Sterrit geheten de Bar- timeusrit en wel op 31 mei en 1 juni 1969. De gehele opbrengst van deze rit plus feestavond en verloting is be stemd voor het Blinden Instituut Bar- timeus „De Ehze" te Almen. (Gld.) In dit tehuis leven een vijftigtal kinderen die behalve hun blindheid ook nog op andere wijze gehandicapt zijn, zoals zwakzinnigheid, epileptie, stoornissen van het bewegingsappa raat, etc. etc. Deze kinderen worden hier voorbe reid op hun verdere toekomst, die zeer moeilijk voor hen is, daar zij veel moeten missen wat wij gezonden wel hebben. Helpt hen in deze zeer moeilijke tijd. Steunt u de Bartimeusrit door met uw gezonde ogen en handen een gift of prijs hoe klein ook te geven. U helpt niet alleen ons. maar u helpt deze kinderen, u helpt dan de harten van deze kinderen te verwar men en een klein beetje licht te bren gen bij hen die dit zo nodig hebben. Wij hopen even als voorgaande ja ren op uw steun, en danken u hier vast voor namens alle kinderen van het Blinden Instituut De Ehze te Al- men. Dank zij uw medewerking konden wij dit jaar een bedrag van f 900.09 voor deze kinderen beschikbaar stel len. Vanaf deze plaats nogmaals dank voor de steun die u ons heeft gege ven. Ingezetenen die aan het welsla gen van deze sterrit hun medewer king willen verlenen kunnen een gift of prijs afgeven bij de heer J. Wig- gers, Kolweg 14, Postrekening 816803. PUZZELPRIJS. De heer A. A. J. K. Janssen, burg. v.d. Borchstraat viel bij de door de VVV „Markelo" in de afgelopen zo mer gehouden puzzeltocht langs da verlichte boerderijen in de prijzen. Hij zag z'n moeite beloond met een prachtige „kop'ren Smorre". „Doe er wat aan!", dat is de op roep. die tot u allen komt via de uil- gebreide folder voor de grote collecte voor internationale hulpverlening, die van 19 januari tot 2 februari in onze gemeente zal worden gehouden. Bovengenoemde folder heeft u zo juist ontvangen. Leest u die folder vooral goed, opdat u wéét hoe nodig het is, dat u royaal geeft voor de arbeiders in Zuid-Amerika, die veelal een slavenleven leiden, voor land- bouwverbetering in Ghana, voor de door oorlogsellende geteisterde be- HOLTEN Ned. Herv. kerk: 10.00 u. ds. C. C. Addink; 19.00 u. past. medew. dhr. Schellevis. Extra collecte: Her vormd Kerkkoor. Geref. kerk: 9.30 u. ds. Konet van Nijverdal; 15.00 u. ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is het ene offer voor de Theologische Oplei dingen in Kampen en Amsterdam V.U.) Bij de uitgang collecte voor nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 in het gebouw Irene. NIEUW HEETEX R.-k. kerk: zaterdagavond 19.30 uur, zondagmorgen 8.00 uur en 10.00 u. DIJKERHOEK Bethanië: 10.00 uur past. medew. dhr. Schellevis. Extra collecte: Hervormd Kerkkoor. Dat er voor blinde en slechtziende jougens en meisjes mogelijkheden zijn om opgeleid en getraind te wor den in één der instititen in ons land mag over het algemeen als be kend worden geacht. Er mag echter eveneens \voi-den verondersteld dat de verzorging en het onderwijs met betrekking tot de meervoudige gehan dicapte blinde en slechtziende kinde ren nog niet die algemene bekendheid geniet. Ook het christelijk instituut „Bar- Onder grote belangstelling werd vorige week vrijdag morgen het huwelijk voltrokken tussen de heer Eric W. Vincent (26) en mej. Hetty Krekel (21), beiden uit Holten, Eric Vincent voltooide in september zijn studies aan de hogere bosbouw en cultuurtechnische school te Arnhem en is thans in dienst bij de N.V. Grontmij te 's-Hertogenbosch. Hetty Krekel is een bekende amazone en al jaren lid van de L.R.V. „De Bergruiters". Het bruidspaar arriveerde nadat men eerst de bruidegom naar de woning van de bruid had gebracht in een open jachtkoetsje geëscor teerd door vijfentwintig ruiters en amazones bij het ge meentehuis. Het waren leden van de Bergruiters, de car- rousselciub van manége Beldman en de jeugdclub, in rode sweaters. Als koetsier fungeerde de heer T. Beldman sr en als palfrenier, de heer T. Beldman jr. Het geheel bood een kleurrijk schouwspel. Het verkeer m de Dorpsstraat, was voor deze gelegenheid omgeleid. Het huwelijk werd voltrokken door de gemeentesecretaris, de heer G. J. Lan- genbarg. De bruid heeft al vanaf haar achtste jaar met paarden omgegaan. Als kind met haar zwarte ponnv. Later als amazone behaalde zij tal van successen en be kers voor haar vereniging o.a, met haar paard „Alide" en later met „Cartouche", waarmede zij heel snel de parcoursen wist af te leggen, 's Middags had in Amicitia een druk bezochte receptie plaats. tinéus" heeft ten behoeve van deze kinderen een tweetal scholen voor aangepast onderwijs (elementair bui tengewoon onderwijs). Bij de „Ehze" te Almen is een school voor de verbaal opvoedbare kinderen De jongste leerling is vijf, de oudste is negentien jaar oud. De leerlingen zijn verdeeld in acht klassen, op de „Ehze-school" groepen genoemd. Die acht groepen zijn weer te ver delen in drie soorten namelijk de Be gingroepen (3): Middengroepen (2); Eindgroepen (3). In ieder van de groepen staat .een bepaald opvoedthema centraal. Aan de school te Almen in 't interaat „De Ehze" en „Huize Stad Lochem" te Lochem verbonden. In het instituut „De Springplank" te Doetinchem is een schooltje dat het best zou kunnen worden betiteld met elementair buitengewoon kleuter-on derwijs. Om het contact tussen ouders, in- stituutpersoneel en de kinderen te be vorderen organiseert „Bartiméus" in verschillende plaatsen zogenaamde regionale ouderbijeenkomsten. Daar zijn van harte welkom de ou ders die reeds een meervoudig gehan dicapt blind of slechtziend kind heb ben in één der instituten, maar vooral ook ouders en andere opvoeders, die tot nu toe onvoldoende bekend waren met de opvoedings- en onderwijsmo gelijkheden voor deze kinderen. Tij dens deze bijeenkomsten wordt nader ingegaan op deze mogelijkheden. In dividuele voorlichting aan belangstel lenden in een vrijblijvend gesprek behoort tot de mogelijkheden bij be zoek aan zo'n bijeenkomst. De insti tuutsstaf is er aanwezig. Een dergelijke bijeenkomst wórdt gehouden in Enschede vrijdagavond 24 jan. 1969 Schouwburg „IRENE", Noorderhagen 69. Aanvang 7 uur. Wie niet in de gelegenheid is dc ou- derbijeenkomst. te bezoeken kan schrijven naar ..Bartiméus" (afd. meervoudig gehandicapte kinderen), Utrechtse weg 84 te Zeist, of telefone ren no 03404-16341 en een bezoek van de maatschappelijk werkster vragen. Voor de ouders zijn aan zo'n bezoek geen kosten verbonden. Het afgelopen weekend hield de afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in café 't Bonte Paard haar zg. nieuwjaars visite. De presidente, mevr. J. Reij- link-Reilink. sprak een welkomst woord, waarbij zij ook een nieuw lid welkom heette, en deed vervolgens enkele huishoudelijke mededelingen over de afdeling. Onder het genot van koffie, 'n heer lijke oliebollen-tractatie en nog een paar consumpties, werden allerlei spelletjes gedaan. Ook werd ter dekking van de kosten een verlo ting gehouden, die goed slaagde. De vele aanwezige leden hebben zich gehoord hel hartelijk gelach dat steeds klonk uitstekend geamu seerd. De buitengewoon sterke stijging van de uitleencijfers van de Prov. Bibliotheekcentrale West-Overijssel te Berkum-Zwolle zijn voor een belangrijk deel een gevolg van de samenwerking tussen de KCVL en de PCBO terwijl ook nieuwe vormen en methoden van onderwijs een extra stimulans vormen voor het lenen van boeken. Het totaal der lezers steeg van 31.063 in 1967 tot 34.403 in 1963 ol' met ruim 10 pet. De uitleencijfers daarentegen stegen van 1.064.882 in 1967 tot 1.407.626 in 19è8, een stijging van liefst 32 pet. De conclusie is dan ook dat de lezers aanzienlij :k méér gelezen hebben dan vorige jaren. Het aantal uitgeleende jeugd-studieboeken nam toe van 117.013 in 1967 tot 178.487 in 1968 of 52 pet. Het aantal uitgeleende jeugd verhalen steeg van 458.073 in 1967 tot 647.735 in 1968 of 40 pet. De uitlening van studieboeken aan volwassenen steeg van 111.879 in 1967 tot 140.793 in 1968 of 26 pet. Het aantal uitgeleende romans steeg van 377.917 in 1967 tot 440.611 in 1968 of 11 pet. Uit de cijfers blijkt dat de voor sprong die de jeugd al enkele jaren op de volwassenen heeft in 1968 weer aanzienlijk toenam. In 1967 waren de verhoudingen in de uitleningen. Jeugd totaal 575.086 of 54 pet. Volwassenen totaal 489.796 of 46 pet. In 1968 bedroeg het totaal aantal uit leningen aan de jeugd 826.222 boeken of 58 pet. Een afzonderlijke vermelding ver dient Lemelerveld. In deze bibliotheek steeg het uitleencijfer van 8.502 in 1967 tot 18.966 in 1968. een toename van 123 pet. Bibliotheken met een opmerkelijke vooruitgang waren voorts Wierden 53 pet, Vriezenveen 44 pet. Wijhe 42 pet Berkum 41 pet, Westenholte 40 pet. Vroomshoop 36 pet, Ittersum 35 pet. Enter 33 pet.Holten 31 pet. Zwart sluis en Giethoorn 30. pet, Diepenheim Markelo, Rijssen en Steenwijk 29 pet. Hardenberg, Hellendoorn en Vollen- hove 28 pet. Genemuiden, Kerkbuurt 25 pet, Ommen 24 pet. De bibliotheken in Nijverdal en Haarle en in Raalte en Heeten flo reerden in de samenwerking uit stekend. In Nijverdal stegen de uitleencij fers van 87.912 (R.K. bibliotheek pl. Plattelandsbibliotheek) in 1967 tot 97.767 in 1968, De bibliotheek in I-Iaarle beleefde een explosie van uitleningen. In 1967 bedroeg het aantal 6.808 tegen 15.078 in 1968. Haarle is zonder twijfel de kampioen op alle afstanden. In Raalte leenden de Boekengaard en de Pattelandsbibliofheek in 1967 men totaal 54.756 boeken uit. In 1968 steeg dit aantal tot 75.535. samen tot. 54.756 boeken uit. In 1967 een uitleencijfer va ntotaal 10.241, in 1968 schoot dit omhoog tot totaal 18.985. Méér keuze in het toegenomen aan tal beschikbare boeken en voortduren de verbetering van de huisvesting zul len mede aan het succes hun deel hebben. In 1967 kwamen nieuwe bibliotheek- geb. in gebruik in Raalte, in Hee ten, in Haarle, in Slagharen, in Hoon horst. terwijl de nieuwe gebouwen in Luttenberg en in Gramsbergen opge leverd werden en in januari 1969 in gebruik worden genomen. Nieuwbouw is bovendien in uitvoering of in voorbereiding in Bathmen-, in Hasselt, in De Krim, in Nieuwleusen. in Nijverdal, in Olst en in Vollenhove. Gespecificeerde Sstalistiek der biblio theek Holten in 1968 voor de lezers: Gevonden: Zwarte gevoerde glacé handschoen, 1 paar giace's, militaire uniformjas, nylon kinderwant, 1 kin derfietsje. 1 dameshorloge. Verloren: Portefeuille met inhoud, gebreide kinderhandschoen, sierring met wieldop. Jeugd, 538; volw., 273; jeugdstud. 4391 verh. 13126, studie 4061, romans 9730, totaal 31308. Vergelijkende statistiek (1967-1968). voor de lezers, 1967. 666; 1963, 811. Uitleningen 3967, 23843. 1968 31308. volking van Vietnam en Bialra, voor de vluchtelingen in Israël en de Ara bische landen, voor verzoeningswerk tussen Israël en de Arabieren, voor de achteruitgezette negers in Zuid- Afrika en in de Mississippi-delta in Amerika om hen aan hun recht en een menswaardig bestaan te helpen en tot hulp in vele andere noden. Tussen 19 januari en 2 februari zullen de ophalers van deze collecte u aan huis het offerzakje voor deze belangrijke collecte ter vulling aan bieden. Dit jaar is er geen „Kom over de Brug". Maar laten wij allen geza menlijk tóch over de brug komen om er echt wat aan te doen door een royale gave in het offerzakje of door overschrijving van uw gave op giro rekening 375587 van de Raiffeisen bank te Holten ten gunste van „We- relddiaconaat". Laten wij. moderne mensen, die elke dag de wereld via de televisie overzien, door onze ga ven in deze collecte de zaak van de ellendige, verachte en geteisterde mensen tot de ónze maken, omdat wij begrepen hebben: „Voor allen één zaak van leven of dood Geef allen, Heer, hun daag'lijks brood". Zaterdag, 18 januari, vanaf 12 uur tot en met maandagochtend 8 uur C. H. Rietdijk, Molenbelterweg. tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 18 januari en zondag 19 jan. J. van den Enk, Burg. v. d. Bergplein 33, Wierden, tel. 05496- 1634, van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 18 januari en zondag 19 jan., Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, tel. 1515. In elk gezin komt 's winters wel een van de kinderen niet een griepje thuis. Dat veroorzaakt meestal grote re of kleinere eetproblemen. En een kind zonder eetlust is een zorgenkind voor de moeder. U doet er het beste aan uw zieke kind geen bijzonder eten op te dringen, maar het gerechten te geven waar het aan gewend is. Ook de porties mo gen niet te groot zijn; Geef liever een kleinigheid tussen de maaltijden in. Maakt u iets extra's voor uw pa tiëntje, vergeet dan ook de andere huisgenoten niet! Het patiëntje begint de dag met een goed ontbijt, b.v. met muesli. 1 eetlepel havermout, 3 a 4 eetlepels water, 1 eetlepel zoete gecondenseer de melk, 1 geraspte app«l, honing of bastei'dsuiker, citroensap, 1 a 2 eet lepels gemalen noten. De havermout de avond tevoren met het water wegzetten om te weken. De volgende morgen de gecondenseerde melk en wat honing of basterdsuiker erdoor roeren. De appel erover raspen en de gemalen noten erover strooien. De muesli op smaak afmaken met wat citroensap. Al zou uw kind een muesliefheb- ber zijn of blijken, zorg toch voor af wisseling en geef 't. de volgende mor gen eens pap of cornflakes of geroos terd braad, knöckebröt, beschuit, be legd met jonge kaas of fijngesneden rookvlees of besmeerd met rozebot- teljam (vitamine C). Bij brood hoort een klein bekertje melk of thee met melk. Om 10 uur krijgt uw zieke dan een glaasje vruchte- of groentesap of de volgende sinaasappeldrank Vex-meng het sap van 2 sinaasappe len met 2 eetlepels koffieroom of slagroom en 1 eetlepel honing. Op de rand van het glas steekt u een half schijfje sinaasappel. Denkt u er wel aan de dranken steeds op kamertem peratuur te geven? Een half uur voor de warme maal tijd komt er eerst een eetlust-opwek- kertje in de vorm van een kopje bouillon, eventueel met een eidooier erdoor geklopt om de voedingswaar de te verhogen, of een met ei en room lichtgebonden soepje. De warme maaltijd moet natuurlijk niet te copieus zijn. Eet het kind geen vlees, geef het dan eens gekookte vis met een randje aardappelpuree en worteltjes en wat gesmolten boter. Of snijd wat ham heel fijn en meng dit door aardappelpuree. Ook een ra- goütje van kalfsvlees of kip met wat rijst en een groentesoort waar het kind van houdt, valt wel in de smaak. Geef het toetje liever wat later, dan heeft het kind weer wat meer trek. Succes zult u zeker hebben met een eierpuddinkje met caramel 1 ei, dl. melk. 20 g basterdsuiker, 25 g suiker. Van de 25 g suiker een lichte caramel branden en de bodem van een vormpje of kopje hiermee be dekken. Het ei met de basterdsuiker goed loskloppen, even laten staan om het schuim te laten wegtrekken en vervolgens al roerend de hete melk erbij schenken. Nogmaals het eventu ele schuim laten wegtrekken en dan het mengsel op de caramel gieten. De pudding in een pan met water, dat tegen de kook aan is, zetten en gedu rende 15 tot 20 minuten laten opstij ven. De pudding koud laten wor den en in het vormpje presenteren. Een kind met keelpijn zult u veel ple zier doen met ijs, dat de pijn ver zacht. IJs met warme chocoladesaus is een waar zondagsgerecht. Voor de avondmaaltijd snijd u de boterhammetjes in driehoekjes, die u gezellig in de vorm van een bloem of een denneboompje op 't bord rang schikt. Hierbij wordt natuurlijk weer een bekertje melk of chocolademelk gedronken. Geboren: Joël, zv A J Boerties en G A Visscher Kozakkenstraat 68; Her- manda. dv J A Pasop en H G Bolle, Vianenweg 178; (geboren te Deven ter) Gerdien Johanna, dv J Pasop en J G Beumer, Hoffesstraat 16, gebo ren te Deventer). Overleden: J Aanstoot. 89 jr, Beu- seberg 126: .J W Boode wv Wansink, 88 jr. Look 13; H J Nekkers, 2 maand Beuseberg 90. Ondertrouwd: Geen Gehuwd: E W Vincent, 26 jr, Mo lenbelterweg 13. en H J Krekel. 22 jr, Oude Deventerweg 13; G W Jager, 22 jr. Den Ham. en M K Pagrach, 20 jr.. Oranjestraat 35; G W Bronsvoort, 22 jr. Olst en H G Ribbink, 20 jr, Dij kerhoek 3. Bevolking: Ingekomen: Geen Vertrokken: H G Smit van Burg. v. d. Borchstraat 18 naar Ermelo; E W Vincent van Molenbelterweg 13 naar 's Hertogenbosch. H J Vincent-Kre kel van Oude Deventerweg 13 naar 's Hertogenbosch; B van Dijk-Schoo- len van Borkeld lb naar Giessenburg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1