Hotelerie ontbrak het mentaliteit, visie en communicatie aan Mr. Enklaar op land. org. Vreemdelingenverkeer Holten, heeft bijna 7000 inwoners A.N.V.V. vaart in Scherpe kritiek van de mist Hotel-inspecteur Akkersdijk: Jaarvergadering Chr. Gem. zangvereniging SEIZOENSINVLOEDEN VERSTOORDEN DALING ARBEIDSAANBOD ONZE AGENDA Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen HOLTENSE POSTZEGELCLUB Gevonden en verloren voorwerpen S. Sikkes secretaris van Harderwijk Bijeenkomst bejaarden sociëteit Burgerlijke stand Officiële publikatie OPENBARE KENNISGEVING KERKDIENSTEN ZITDAGEN BUREAU VOOR ARBEIDSRECHT Resultaat papieractie o.l. school Dijkerhoek Spreekuur maat schappelijk werkster HOLTENS NIEUWSBLAD Vrijdag 10 januari 10^9 Jaargang 21 - No. 2 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur \V. Beyers ertentieprijs 1-15 mm a contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad 1 Vrijdag 10 januari )0 uur: Nieuwjaarsvisite afd. Dij- erhoek Ned. Bond van Platte- indsvrouwen in zaal Bonte Paard. Zaterdag 11 januari 10 uur: Filmavond in gebouw Re- oboth. Ie episode „Zorro de wre- er" uit de film ,,De Zwarte zweep an Zorro". 15 uur: Contributie-inning winter- raining Z.C. „Twenhaarsveld". Maandag 13 januari 00 - 20.0ö uur: Verzilvering waar debonnen St. Nicolaasactie 1968 loor de winkeliers bij de Co-op. laiffeisenbank (zie adv.). uur: Ruilavond Holtense Post- :egelclub in café ,,De Waag". Dinsdag 14 januari 00 uur: Bijeenkomst Herv. vrou wenvereniging Dijkerhoek in Be- f.ianië. Dia's over „Mooi Over- jssel". Woensdag 15 januari ïur: Hervatting repetities Chr. 3em. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 18 januari aurNieuwjaarsvisite Afd. Es- nelo Ned. Bond van Plattelands- ■ouwen in „Het Trefpunt", met echtgenoten Zondag 19 jan. tot 2 februari •ote collecte Internationale Hulp verlening. Maandag 20 januari uur: Vergadering Plattelands meisjes en „Jong Holten" in. hotel iHolterman. Donderdag 23 januari 00 uur: Jongerencontact NVV-jon- Igeren in café Haverslag. Vrijdag 24 januari 45 uur: Uitvoering CJV-clubs Es- |pelo in „Het Trefpunt". Zaterdag 25 januari .30 uur: Feestavond NVV bestuur- dersbond in Amicitia, met opvoe ring van ..Gevaarlijk speelgoed". .00 uur: Filmavond in gebouw Re- hoboth. 2e episode „Zorro siaat uit de film „De zwarte zweep van Zorro". .45 uur: Uitvoering CJV-clubs Es- pelo in „Het Trefpunt". Zaterdag 11 januari vanaf 12 "~bt en met maandagochtend 8 uur F. Sijtsema, Noordenbergstraat 6. ■%lefoon 1870 (alleen voor spoedgeval- en). Zaterdag 11 januari en zondag 12 januari E. A. Witkop. Wierdense- jlraat 118. Rijssen, telefoon 05480 - U6n van 18 tot 19.uur (alleen voor ipoedgevallen). Zaterdag 11 januari en zondag 12 januari de heer Ruitenberg. Rijssen- teweg 8, telefoon 1803 (ten huize van de heer Warrink) 39 rijs Men schrijft ons: Belangrijk nieuws voor de leden de van de Holtense postzegelclub. Zoals reeds eerder bekend gewor den is. zijn de clubavonden vastge steld op de tweede maandag van el- ke maand. Voor het nieuwe postzegeljaar 1969 betekent dit, dat de eerste bijeen komst zal zijn op 13 januari a.s. in café „De Waag", te Holten. Men dient echter rekening te hou den met de gewijzigde aanvangstijd. Met ingang van 1969 is de aan vangstijd n.l. vastgesteld op 20.00 uur i.p.v. 19.30 uur. Alle leden worden vriendelijk ver zocht 13 januari even langs te ko men om hun lidmaatschapsgeld en (eventuele andere geldzaken af te [handelen. Dan berichten we nogmaals dat be langstellenden ook nu weer van har- Ite welkom zijn. 547 IV Gevonden: 1 vol gordijnstof, kin derhandschoen, bankbiljet. Verloren: kentekenplaat HF-52-82, gouden manchetknoop (gouden tien tje). 1 grijze vuisthandschoen (stof) met wollen boord, 1 schakelketting (zilver, grof), groen soldatenjack. In de wintervergadering van de Provinciale VVV, die dinsdag gehouden werd in hotel Royal te Deventer en waarin ook de commissaris der koningin in on ze provincie jhr. mr„ dl*. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden aan wezig was, heeft de voorzitter, burgemeester Mr. W. H. Enklaar van Holten in zijn openings woord scherpe kritiek geuit op de wijze waarop de herstructue- ring van de landelijke vereniging voor vreemdelingenverkeer, de ■ANVV, plaats vindt. Mr. Enklaar zei o.m. het volgende: „Het bestuur van de .Provinciale VVV heeft in de eerste dagen van het jaar 1969 verzamelen geblazen kom tot u allen, moge ik in verband voor haar leden. Mijn woord van wel- daarmede, vooraf laten gaan door mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik zou daaraan gaarne de hoop en het vertrouwen willen verbinden, dat wij in onze toeristische activitei ten succesvol werkzaam mogen zijn en velen van dienst mogen zijn, die Overijssel als hun vakantieooi-d heb ben verkozen. Onze wintervergadering, waarop ik u allen bijzonder welkom heel, ge niet het voorrecht, u mijnheer de Commissaris, in haar midden te mo gen hebben. U moogt u overtuigd weten, dat wij uw belangstelling voor toerisme vreemdelingenverkeer in uw pi-o- vincie, waarvan u ook vandaag weer door uw tegenwoordigheid in onze kiing. zo duidelijk doet blijken, in hoge mate waarderen. Uw aanwe zigheid in onze kring schenkt aan deze vergadering een bijzonder ac cent, waarvoor wij u zeer erkente lijk zijn. Op elk gebied worden de laatste jaren de organisatie en bestuursvor men doorgelicht en onderzocht op de mate, waarin deze nog wel passen in de tijd, waarin wij leven. Het is geen wonder, dat ook het VVV wezen in Nederland op de hel ling is gezet en dat er gezocht wordt naar de meest effectieve en efficiën te wijze, waarop dit in Nederland, in Overijssel en in onze Gemeenten kan functioneren. Reeds lang is een ieder het er over eens, dat het VVV werk niet meer. als voorheen, bedreven kan worden als een soort vrije tijdsbesteding van enthousiaste mensen, die zich dienst baar willen maken aan het algemeen belang. De VVV taak is daarvoor te belang- "rijk geworden in maatschappelijk en economisch opzicht. Een deskundige aanpak door mensen, die zich daar aan geheel en-met vakmanschap kun nen wijden, is in de huidige tijd ge boden. Onze ANVV, het landelijk topor gaan op het gebied van bevorde- heeft ook de hand in eigen boezem gestoken naar het mij wil voor komen bepaald niet ten onrechte en bezint zich. daarbij voorgelicht door de organisatie-adviseurs Bak kenist Spits en Co en gedreven dooi de minister van economische zaken, op een herstrüctuering van haar ap paraat en haar organisatie. In mijn ogen gaat de wijze, waar op deze herstructuering plaats vindt wel wat vreemd in zijn werk. Men neemt daarbij wel bijzonder weinig egards in acht ten opzichte van al gemeen bestuur en leden, die te be slissen hebben over de wijze, waar op deze ANVV in de toekomst zal moeten gaan functioneren. Het is hier echter niet de plaats om daarop verder in te gaan. Ik moge slechts volstaan met het sig naleren van de in mijn ogen toch wel weinig elegante wijze, waarop de ANVV een nieuwe koers wil uitzet ten, daarbij nauwelijks de gelegen heid biedende om te onderzoeken of deze koers wel juist is. Ik heb ove rigens de indruk dat de ANVV op dit ogenblik zodanig in de mist vaart dat van haar moeilijk veel leiding kan worden verwacht, bij de reorga nisatieplannen, welke ook bij de lage re VVV-organen zeer urgent zijn ge worden. Voor Overijssel is dit een weinig aantrekkelijk aspect, omdat wij naar u weet ons reeds geruime tijd eerder in eigen kring beraadden op 'n nieu we vorm, waarin ons provinciale VVV werk zal moeten functioneren. Op onze zomei-vergadering in 1968 te Hardenberg schetste ik u het sche ma van onze Ovei'ijsselse VVV orga nisatie nieuwe stijl, zoals dat uw be stuur voor ogen staat. Sedertdien hebben wij hel overleg hiei-omtnent geopend met het provin ciaal bestuur, terwijl nadien ook de ANVV gekend werd in de gedachten welke er bij uw bestuur leefden. Over de reorganisatieplannen van de ANVV voorzover die het nationaal orgaan betreffen, is nog niets be kend. Het zal misschien noodzakelijk zijn af te wachten todat bekend is in wel ke richting zich deze plannen ontwik kelen alvorens nadere uitwerking te geven aan onze eigen reorganisatie plannen. Het is immers van belang, dat wij in Nederland geraken tot een op el kaar aansluitend geheel van VVV or ganisaties, waarbij slechts gehoopt mag worden, dat de ANVV nieuwe stijl voor het binnenlands VVV appa raat van meer betekenis mag wor- den als tot nu toe het geval is ge weest. Ik kan u wel zeggen, dat uw be stuur zich met deze situatie aller minst gelukkig gevoelt, omdat het ervan doordrongen is, dat het tot stand brengen van een nieuwe Ovei' ijsselse VVV organisatie een drin gende zaak is. Wij zullen dan ook op korte ter mijn beide belangen tegen elkaar moeten afwegen en er ons op moeten beraden of het verantwoord is het tot stand brengen van de eigen her structuering te laten wachten op het bekend worden van de plannen van de ANVV. Spi-ekcnde over onze eigen reorga nisatieplannen, kan ik u wel verkla ren, dat uw bestuur bepaald niet voornemens is 'n voorstel te doen, dat zal leiden tot een desintegratie van ons Overijsselse VVV wezen. Wij zien de taak van de Provin ciale VVV nu en in de toekomst als een belangrijke, omdat een overkoe pelende organisatie op provinciaal niveau niet gemist kan worden, waar in het prov. bestuur met ons mee kan denken. De taak van de provinciale VVV zal in onze conceptie een corödineren- de moeten zijn en blijven. De pro vinciale VVV zal het algemeen pro vinciale toeristiche beleid moeten blijven bepalen, waardoor deze pro vincie zich ook haar bestuur als één geheel zal kunnen blijven presente ren. De situatie op VVV gebied vóór 1947. toen de provinciale VVV in het leven werd geroepen, was er niet één om naar terug te verlangen. Het VVV-werk hing toen als los zand aan elkaar en in plaats van samenwerking behoorde het elkaar vliegen afvangen bepaald niet tot de uitzonderingen. VVV-werk verrichten betekent 'bundeling van krachten in streek- en in provinciaal verband. Het enige, dat op het ogenblik belangrijk is, is dat wij onder ogen zien hoe wii de taken, welke wij te vervullen hebben het beste kunnen verdelen, opdat ef ficiënt en effectief kan worden ge werkt. Als overkoepelend orgaan van het Overijsselse VVV-wezen, zal de pro vinciale VVV het algemene beleid moeten blijven voeren, zij zal de contacten moeten blijven onder houden met rijks- en provinciale overheid en met de ANVV. De wervende en receptieve taak zal met name door de streek-VVV's. waarin de plaatselijke VVV's hun krachten hebben gebundeld en zelve zijn geïntegreerd, moeten worden verricht. Zonder geldmiddelen, zal het VVV- werk echter niet kunnen worden ont plooid en zullen het dezeldfe gebre ken blijven aankleven. waarvoor wij door reorganisatie thans een oplos sing zoeken. Uit de openbars middelen zal een groot deel der financiën moeten ko men, waarmee het VVV-wezen moet werken. 1-Iet is he! recht van de sub- sidiënten, om te eisen, dat daar ook efficiënt en doelmatig wordt ge werkt. Wij koesteren de hoop, dat het re organisatie-ontwerp van het Overijs selse VVV-wezen nieuwe stijl aan rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid zo veel vertrouwen schenkt, dat zij daaraan hun financiële steun niet zullen onthouden. Ik heb. mijnheer de commissaris, dames en hei-en, mij in mijn ope ningswoord tot u slechts beziggehou den met de reorganisatie van het VVV-wezen, omdat wij VVV'ers al len. telkens weer gevoelen, dat wij op de wijze waarop en onder de om standigheden. waaronder wij thans ons werk verrichten niet verder kun nen, landelijk niet. provinciaal niet, regionaal niet en ook plaatselijk niet. Een nieuw jaar ligt voor ons, laat ons hopen, dat het ons daarin geluk ken zal gestalte te geven, aan de ge dachten die ik met betrekking tot een herstructurering van ons VVV- wezen in Overijssel tot uitdruk king bracht. Op deze wijze kunnen wij in Overijssel een VW-apparaat verkrijgen, dat van deze tijd is en dat voldoet aan de eisen van effi ciency en slagvaardigheid, om nu en in de toekomst op de meest doelma tige wijze te voorzien in de bevorde ring van het vreemdelingenverkeer naar onze goede provincie Overijs sel." Na cl if openingswoord deelde mr. Enklaar nog mee, dat het bestuur zich beraden lia* over de mogelijk heid Overijssel uit te dragen via de TV. Dé bedragen zijn echter van dien aard 10 uitzendingen f 70.000 dat dit geen haalbare kaart bleek BURGEMEESTER ENKLAAR scherpe kritiek ook al zouden overheid en bedrijfs leven helpen bijdragen. De directeur, de heer Veltman, deed daarna nog enkele mededelin gen over propaganda - activiteiten. Samen met de Gelderse VVV zal de Overijsselse VVV vanaf 10 jan. een week lang een stand houden bij de Haagse VVV in de Parkstraat, waar mej. Huisman uit de NOP als infor- matrice zal optreden. Er zijn inge zonden mededelingen geplaatst in di verse Haagse kranten. In 1967 is dit een succes geweest in 1968 niet. De doorslag heeft gegeven dat andere VVV's „ja" hebben gezegd. De drie streek VVV's hebben in prin cipe besloten een gezamenlijke stand te huren tijdens de vakantiebeurs, die tussen Kei-stmis en Nieuwjaar in het Utrechtse Jaarsbeursgebouw zal worden gehouden. De px-ovinciale VVV heeft gemeend hieraan ook mee te moeten doen. De heer Veltman sprak de hoop uit, dat men als één manifestatie voor de dag zal komen. Zonder veel commentaar werd ver volgens de begroting voor 1969 vast gesteld met daarop een subsidie van de Provincie Overijssel van f 69.750, van de Overijsselse gemeenten van f 11.200: Kamers van Koophandel: NV IJsselcentrale; Waterleiding Mij. „Overijssel": Bed-rijfsschap Horeca van resp. f 3.500, f 1.500. f 500 en f 1000; vervoersondernemingen f 2.115; en contributies VVV's f 11.400. van f 3.080 bedraagt het eindbedr Met een beraamd nadelig saldo van f 3.080, bedraagt het eindbedrag van deze begroting f 105.230. De Grontmij heeft een bijdrage toege zegd van f 150,-. Met bijna algemene stemmen werd herbenoemd de periodiek altredende bestuursleden. de heren T. Potjewijd, directeur Hilarius' Courantenbodrijf en voorzitter der Streek VVV Twen te te Almelo en B. van der Zwaag, gemeentesecretaris der NOP te Em- mcloord. In de wintervergadering van de Provinciale VVV. die dinsdag middag in hotel Royal te Deventer gehouden werd heeft de heer W. G. Akkersdijk hotelinspecteur van de ANVV. een causerie ge houden. In vrij sterke bewoordingen betoogde hij, dat het hotel wezen nog al te vaak een onderontwikkeld gebied is, dat zijn oor zaak vindt in gebrek aan mentaliteit, visie en communicatie. Deze ontbreken heden ten dage nog, niet alleen bij de hotelerie, maar ook bij de overheid. Onbegrijpelijk vond de heer Akkersdijk het, dat overheid en horeca niet tijdig aandacht hebben geschonken aan de enorme ontwikkeling van het toerisme. Men is pas wakker gewor den toen Hilton hotels in Nederland werden gesticht. Spreker vroeg zich af wat hebben de vakorganisaties gedaan om hierin verandering te brengen. Alleen in de vakbladen werd enige aandacht aan de situatie geschonken. Wat heeft het bedrijfsschap gedaan voor de hotelerie en resarch vroeg spreker. De heer Akkersdijk kwam tot deze vragen en uitspraken bij de bespreking van de gang van zaken in het hotel- en restaurantwezen bij de toeneming van het toerisme in de laatste 15 jaar. Hij was van mening, dat de huidige generatie hoteleigenaren wel anders wil, maar te kampen heeft met de De leden van de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria" kwa men woensdagavond in het gebouw „Rehoboth" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter de heer J. Wiggers liet bij de aanvang zingen gezang 102 vers l en ging hierna voor in gebed. In zijn openingswoord sprak de heer Wiggers een woord van wel. kom waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de dirigent, de heer Plomp te Nijverdal en enkele nieuwe leden. Een woord van dank sprak hij tot de heer Plomp die in het afge lopen jaar weer zijn beste krachten aan het koor heeft willen ge ven. Hoogtepunten in het afgelopen verenigingsjaar waren het op treden voor de NCRV-microfoon (donderdag 1 augustus) en de jaarlijkse Kerst-oratoriumuitvoering op zaterdag 21 december in de Ned.-herv. kerk. Verder dankte de voorzitter de kerkvoogdij van de herv. gemeente voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor het geven van de jaarlijkse oratoriumuitvoering, terwijl de kerkeraad van de geref. kerk dank werd gebracht voor het beschik baar stellen van het gebouw „Rehoboth" voor het houden van de wekelijkse repetities. Wim Jansen die „Soli" op de piano begeleidde bij het optreden tijdens de ringzangavond in Vriezenveen en bij hel optreden voor de radio werd hiervoor hartelijk dank gezegd. Uit het door de secretaresse mevr. Span-v. d. Berg uitgebrachte jaar verslag bleek o.m. dat het ledenlai iets was gestegen. Het bedroeg op 31 dcc. .ï.l. 46 t.w. 15 sopranen, 13 alten, 11 bassen en 7 tenoren. Penningmeester J. W. Aanstoot rapporteerde wat de financiën betrof gunstige cijfers. De inkomsten en uitgaven bedroegen resp. f 2.625,78 en f 2.457,95 zoclat er een batig saldo Was van f 167,83. De commissie voor kascontrole die bestond uit de heren J. Bolink en E. Stam had boeken en bescheiden in orde bevonden. Tot leden van de con trolecommissie 1969 werden benoemd de heren H. Bosschers en E. Stam. De donateurs aan wie het mede te danken is dat de vereniging finan cieel gezond is werd hartelijk dank gezegd voor de jaarlijkse donatie. Bij de gehouden bestuursvex-kiezing weid met algemene stemmen herko zen de heer J. W. Aanstoot. TOEKOMSTPLANNEN Bij het bespreken van het agenda punt „Toekomstplannen" werd beslo ten, indien hierom wordt verzocht, medewerking te verlenen aan de Evangelisatie-avonden uitgaande van de Hervormde en Geref. kerk, avon den die tijdens het vakantieseizoen worden gehouden in de grote tent in „Kalfstermansweide". Medio maart a.s. zal in samenwer king met het muziekkorps van het Leger des Heils te Almelo en de Chr. Gem. Zangvereniging „Looft den Heer" te Enter een ere-concert wor den geggeven i.v.m. het 50-jarig be staan van het Enterse koor waarvan de heer Plomp diligent is. Traditie getrouw (dec. 1969 reeds voor de twintigste keer) zal aan de voor avond van het Kei-stfeest weer een uitvoering worden gegeven. Na de pauze waarin koffie met een koekje werd gepresenteerd werd de kerstoratorium-uitvoering beluis terd die door de kooi-leden W. en H. Hulsman in stereo op de band wer den vastgelegd. De opname was prachtig en onderstreepte de mening van koor en dirigent dat de uitvoe ring op 21 dec. geslaagd mocht wor- den genoemd. De kleine foutjes die tijdens de uit voering werden gemaakt kwamen in deze stereo-opname extra goed dooi en hiermee kan men in de toekomst z'n winst doen. De goed bezochte gezellige leden vergadering werd door de heer 1-ls. Landeweerd met dankgebed beëin digd nadat de heer Wiggers een har telijk woord van dank had gesproken tot de gebroeders Hulsman voor hun bijdrage aan het welslagen. erfenis uit het verleden en de hoge 'financiële lasten, die de huidige in vesteringen met zich meebrengen Hij bepleitte samenwerking tussen overheid voor de huidige moeilijke si tuatie en o.a. ook bij het publiek. Er moet een co-ordinerend lichaam komen b.v. een Ra&d voor de Accom modatie met o.m. ANWB, ANVV, het Ned. Nationaal Bureau voor het Toe risme, KLM, Spoorwegen enz. en hulp van de overheid in de vorm-van anatrelckelijke voorwaarden van ren te en aflossing voor hotelvoorzienin gen, financiën voor grotei-e propa ganda, financiële hulp voor de be staande outillage en fiscale facilitei ten, zodat een flexibel beleid kan worden gevoerd. Uitvoerig sprak de heer Akkersdijk over gehouden hotel - classificatie. Hij gal' persoonlijk voorkeur aan niet alleen objectieve, maar ook subjec tieve nornxen, als gezellige sfeer, prettige bediening enz. De heer Ak kersdijk en de Ned. Stichting voor de Statistiek hebben onafhankelijk van elkaar een enquête over ruim 500 hotels, waarbij de heer Akkers dijk zich voornamelijk tot de provin cie beperkte. (Achter elkaar de cijfers van de Stichting en van de heer Akkersdijk) 2 pet. 0 pet. in de le klasse. 1 pet. 1 pet. i.d. 2e klasse, 7 pet. 2'h pet. i.d-. 3e klasse. 18 pet. 6pet. i.d. 4c klasse. 62 pet. 55 pet. i.d. 5c klasse, 10 pet. 35 pet. niet ge- classecrd. Dit zijn echter maar zeer voorlopi ge cijfers. De heer Akkersdijk hoopt dat eind 1969 vrij exacte cijfers be schikbaar komen. De ANWB wil de laagste categorie dc naam geven van „hotelet" als norm voor dc aller eenvoudigste za ken. Daarom behoeven zij niet slecht le zijn. Vaak komen hier b.v. zeer ge waardeerd de „persoonlijke zorg" en ..typische kcukenspecialiteiten" naar voren. Dc heer Akkersdijk zou er de voor keur aan geven hier het woord „her berg" weer in te voeren, zodat het voor het publiek duidelijk wordt ge maakt, dat men niet rekenen kan op een perfecte accomodatie maar b. wel op gezelligheid. Het woord „hote let" zegt hem niets. Met de „her berg" kan weer een stuk folklore te rugkomen. Na een soms vrij negatief verhaal wilde spreker denken aan de op bouw van deze belangrijke bedrijfs tak. Zij verdient onze steun. De VVV - directeuren kunnen hierbij be langrijk werk verrichten door hun adviezen en kennis van het toerisme. „De Nedei-landse hotelerie" aldus de heer Akkersdijk. aan het einde van zijn betoog, „stoelt wel degelijk op vakmanschap. Men zit nog met de ex-fenis van de oude mentaliteit. Als aanduiding van de kwaliteit van de hotels - restaurants zou de heer Akkersdijk de voorkeur geven aan vijf klassen en deze kwaliteit weer willen onderscheiden door 1 tot en met 5 sterren. De voorzitter heeft de heer Akkers dijk dank gebracht voor zijn zeer uit voerige inleiding. De heer S. Sikkes, gemeente-secre taris van Dalfsen is met ingang van 1 april a.s. benoemd tot secretaris van Harderwijk, een snel groeiende gemeente, met een vooral ook op het gebied van de recreatie be langrijke toekomst. De heer Sikkes was van 6 juni 1950 tot 1 augustus 1954 secretaris van Holten. De maandelijkse bijeenkomst v..n de bejaardenSocïëtcit in het gebouw Irene zal gehouden worden op dins dag, 14 januari a.s. om 14.30 uur. Het comité rekent op een grote opkomst, dan kan het weer een gezellige miri- daag worden. Geboren: Johanna Berendina Ca- tharina, dv J G J Giesen en J M Peters, Gaardenstraat 28 Waldrik Jan, zv T H Udema en G W van Doorn, Pannenbakkersstraat 19 Lummigje, dv F Stam en H Harm- sen, Deventerweg 22 Antonia Francisca Maria, dv A B Herder en A W Bosman, Espelo 16. Overleden: J W Rietberg, 89 jr, Beuseberg 131 J H Aijtink. wv Hofman, 74 pr. Tuinstraat 17 (over leden te Deventer). Bevolking Ingekomen: P H Overweter en gez. van Jutphaas naar Beuseberg 178a H Wolferink en gez. van Markelo naar Weversstraat 23 A ter Horst- Scheper van Hardenberg naar Hol- terbroek 12 - J J Caarels van Almelo naar Weversstraat 23 W Berkhout van Rottei-dam naar Bergmanstraat 24 T F A Hase en gez. van Koog- kerk naar Waardenborchstraat 40 J F D Meinders en gez. van Rijssen naar Vianenweg 78 AH Udinga- Steuenenberg van Den Ham naar Noordenbergstraat 23. Vertrokken: R Rustebiel van Hol- terberg 46 naar Groningen M H Bronsvoort van Dijkerhoek 32 naar Amstelveen A Ordelman van Riet molenstraat 2 naar Goor. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun besluit van 3 januari 1968, nr. 10, op grond van het bepaalde in de artike len 132 en 136, 2e lid. van het Regle ment Verkeersregels en Verkeers tekens, in het algemeen belang van het verkeer, is besloten: I. onder intrekking van het besluit van 28 mei 1968, nr. 2056, de Burge meester van der Borchstraat in de gemeente Holten van de grens van de bebouwde kom af (zuidwesthoek van het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie A, nr. 1456) tot aan de Deventerweg (rijksweg 44 van het rijkswegenplan 1958) door plaatsing bij het beginpunt van bord 6 en de verdere aanduiding door pa len met oranjekleurige banden van bijlage II van het Reglement Ver keersregels en Verkeerstekens aan le wijzen als voorrangsweg en borden 9 en 10 van genoemde bijlage te plaal- sen op de aansluitende wegen, met dien verstande, dat bord 9 wordt ge plaatst op de Sparrenweg en bord 10 op de Koninginnelaan; II. a. door verwijdering van bord 3 van bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens de wegkruising gevormd door de Burge meester van der Boi-chstraat met de Koninginnelaan als voorrangsweg op te heffen; b. in te trekken hun besluit van 20 februari 1952, nr. 500. Het besluit van 3 januari 1969, nr. 10, is in afschrift gezonden aan de rijkswaterstaat, aan gedeputeerde staten van Overijssel, aan de Konink lijke Nederlandsche Toeristenbond A.N.W.B., aan de Koninklijke Neder landse Automobielclub K.N.A.C. cn aan de Koninklijke Nederlandsche Motorrijdersvereniging K.N.M.V. Van het besluit kan door iedere belanghebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Het adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bi: de Commissaris der Koningin in de pro vincie Overijssel te Zwolle worden ingediend. Holten, 3 januari 1969 Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbaxg, secretaris rfét bevolkingscijfer der gemeente Holten is in het jaar 1968 met 127 ge stegen en bedroeg per 1 januari 1969 HOLTEN Ned.-herv. kerk 10 uur past. medew. de heer A. Schellevïs; 19 uur ds. J. H. Israël - zangdienst. Extra collecte: Inwendige Zending. Geref. kerk 8.30 en 10 uur ds. R. Oosterhoff (bed. H.A.)3 uur ds. R. A. Hoogkamp (bed. H.A. en nabe trachting). In beide diensten is het ene offer voor het fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst 9.30 uur in het ge bouw Ix-ene (eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.-k. kerk za terdagavond 19.30 uur, zondagmorgen 8 en 10 uui\ DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds. J. H. Israël. Extra collecte: In wendige Zending. De NVV-bestuurdersbond verzoekt ons mede te delen, dat voor het Bu reau voor Arbeidsrecht van het NVV vanaf heden de volgende spreekux-en gelden: ALMELODe 2e en 4e dinsdag van de maand van 18-19 uur in het ge bouw „De Schipbeek", Schipbeek straat 26. DEVENTER: De le en 3e vrijdag van de maand en de 2e en 4e woensdag van 18-19 uur in het „Hoekhuis". Brink 38. op vijf na 7000. Op 1 januaxü 1968 tel de Holten 6868 inwoners t.w. 3507 mannen en 3361 vrouwen. Ingekomen zijn 127 mannen en 130 vrouwelijke personen, geboren: 96 jongens en 73 meisjes, derhalve een toename van 223 mannelijke en 208 vrouwelijke in woners. Vertrokken zijn in de loop van 1968 120 m. en 137 vr. en over leden 26 m. en 21 vr., derhalve een vermindering van 146 m. en 158 vr., blijft een toename van 70 m. en 57 vr., zodat de bevolking per 31 de cember 1968 bestond uit 3584 m. en 3412 vr. is totaal 6995 inwoners. In 1968 werden 53 huwelijken vol trokken. terwijl er 1 kind als leven loos werd aangegeven. "De oudercommissie en het perso neel van de o.l. school te Dijkerhoek hebben aan de ouders medegedeeld, dat in 1968 acht papierinzamelingsac ties werden gehouden, <Jie samen f 903,- hebben opgebracht. Men heeft er nuttig werk mee kunnen doen o.a. het aanschaffen van Floraliastekjes, de uitreiking van het boekje „Na de lagere school" aan de ouders, een bezoek met de hogere klassen aan de kunstijsbaan in Deventer, de lagere klassen hadden een prettigge middag in zaal ,,'t Bonte Paard", deelgeno- mn werd aan het voetbaltoernooi in Goor. de organisatie van „Koningin nedag" werd gefinancierd, alsmede een filmvoorstelling, huiswerkschrif ten en voetbalshirts werden gekocht en ten slotte werd de begroing van het St. Nicolaasfeest sluitend ge maakt. Aan de ouders wordt gevraagd ook dit jaar het papier weer stevig in te pakken en de veekoezakken op te vouwen. Uitgedrukt in pereenten van de afhankelijke beroepsbevolking bedraagt het werkloosheidspercentage in het gewest Deventer, blijkens het verslag van het gewestelijk arbeidsbureau, aldaar, per ultimo december 1.9 proc. Dit is aanzienlijk minder dan het pro vinciaal gemiddelde 3.6 proc. en het landelijk gemiddelde 2.5 proc. Dat er een vermeerdering- van de geregistreerde arbeidsreserve gedurende de maand december plaats had, vindt zijn oorzaak in de toeneming van de seizoenwerkloosheid. Zo noteerde de bouw nijverheid, sector burgerlijke en utiliteitsbouw, plus 12, de metaal nijverheid plus 10 (constructieschilders), de landbouw plus 15 (waterschapsarbeiders) en losse arbeiders plus 9. Daarentegen daalde het aanbod in vrijwel alle niet seizoenge- voelige bedrijfsklassen, zij het dan ook in geringe aantallen. Een uitzondering hierop was de groep „handel". Hier vermeerderde het aanbod door inschrijving van vertegenwoordigers, een beroep waarin een chronisch overschot bestaat. De vraag vermindei'de deels ook tengevolge van het seizoen. De aan vragen om personeel in de bouwnij verheid daalde sterk, hoewel de hui dige vi-aag toch nog vrij hoog is ten opzichte van de stand van december 1.967. Ook uit de sector van de vpe- dings- en genotmiddelenindustrie moest een dalende vraag genoteerd worden, vooral voor wat betreft jeug dige werknemers. De algehele verbetering van de ar beidsmarkt- en werkgelegenheidssi tuatie is duidelijk afleesbaar uit dc cijfers van 1968 ten opzichte van 1967 in onderstaande tabel per eind decem ber 1968: 1967 1968 OMSCHRIJVING nov._ dec. nov. dec. MANNEN 523 592 299 349 Werkzaam op A.W., G.S.W. of S.W.H. 110 109 81 32 Geregistreerde arbeidsreserve 638 701 380 431 Openstaande aanvragen 248 265 543 476 VROUWEN 58 44 78 70 Werkzaam op G.S.W. en S.W.H 4 5 4 4 Geregistreerde arbeidsreserve 62 49 32 74 Openstaande vraag 162 156 268 284 Ten aanzien van het aanbod van vrouwelijke werkzoekenden valt op te merken, dat opnieuw een daling is opgetreden met name in de groep kantoorpersoneel en bij het huishou delijk personeel. Toch is het aanbod in deze categorieën ten opzichte van december 1967 vrij hoog. Men vindt dit in vrijwel elke bedrijfsklasse, maar inzonderheid bij het onderwij zend personeel (plus 12) en het ver plegend personeel (plus 6). Alleen het aantal beschikbare kantoorbedienden is nu lager dan in 1967. Gedetailleerd naar de gemeenten in het gewest was het aanbod van man nelijke arbeidskrachten absoluut en in percenten (tussen haakjes de cijfers over november 1968) - eind december als volgt: Deventer 300 is 1.9». (284 is 1.3%), Bathmen 5 is 1.3% (1 is 0.3%), Die penveen 28 is 1.8% (16 is 1.0% Hol ten 16 is 1.3% (13 is 1.4».), Olst 33 is 1-0% (14 is 0.8" nen Raalte 64 is 2.5% (52 is 2.0"in het gewest gemiddeld 19% (1.6»'*), provincie 3.6"» (3.0" van het rijk 2.5% (2.1%). Met een gemiddelde van 1.9% zijn de gewesten Deventer en Hengelo het laagst in de provincie Overijssel. Het hoogst is Hardenberg met 6.8%. 's Morgens van 9 tot 10 uur, be halve woensdag. De tweede en vierde woensdag van de maand van 18.30 lot 19.30 uur in het wijkgebouw van het Groene Kruis, telefoon 1436.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1969 | | pagina 1