Burgemeester Mr. Enklaar opende bungalowpark „DE PRINS' Vuurwerk is prachtig BIJ DE INTREDE VAN HET NIEUWE JAAR STIJLVOL RESTAURANT Verkeersongevallen rond de kerstdagen Aan ome adverteerders en berichtgevers Bungalows met een maximum aan woongenot Gevonden en verloren voorwerpen onze agenda Medische dienst tandartsen dierenartsen O ffi ciële publ i ka I i e Onteigening ten behoeve aanleg autosnelweg E8 Oliebollenactie WSV „De Trekkers" Herv. kerkkoor naar Dijkerhoek KERKDIENSTEN Benoemd in Al men Spreekuur maat schappelijk werkster Uit liet plaatselijk parlement CARAVAN- EN TENTENKAMP Burgemeester mr. W. H. Enk- laar wenst de heer Gierveld, na zijn toespraak, geluk met de opening van zijn nieuwe zaak. Zwart turnpakje. jong hondje (soort jachthond), bruin-wit, militaire re gencape, groene linker kinderwant. Verloren: Zwarte knipportemon- naie met inhoud, groen-wit gebreid1 kinderwantje, plastic zak inh. school boeken, 1 fietstas (enkel) inh. gereed schap. zijn uitermate geschikt voor bungalowpark. En zo is dit ob ject ontstaan: „restaurant, met bungalowpark en camping, met een eigen zwembadEen res taurant, aldus de burgemeester zoals er niet veel zijn in de pro vincie Overijssel." Mr. Enkiaar wees er op, dat de heer Gierveld eigenaar van het restaurant .,De elf provinciën" in Hellendoorn een ondernemend brein heeft, en de schouders onder het recreatiewerk wil zetten. Hij wil doen aan de recreatieve meubile ring. Wij moeten echter een wijze zelfbeperking aan de dag leggen in Wij vestigen er de aandacht op, dat wij in verband met de invoering van de B.T.W. vanaf 1 januari 1969 op de kosten van advertenties 4 procent omzetbelasting in rekening moe ten brengen. Blijkens inlichtingen van de belastinginspectie is de eerste drie jaar geen belasting verschuldigd van dc abonnementsgelden. Redactie en Administratie. REDACTIE. ADMINISTRATIE, INCASSEERDER en BEZORGERS van HOLTENS NIEUWSBLAD wensen allen een gelukkig en voorspoedig 1969. Vrjjdag 27 december 19.30 uur: Schietfestijn van de Schiet- ver. ,,De Eendracht" in zaal Vos man (zie adv.) Zondag 29 december 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) 19.30 uur: Filmavond Wip-Wap-groep in het gebouw Irene (zie adv.) Maandag 30 december 19.00 uur: Oliebollenactie langs de huizen v i de W.S.V. „De Trek kers" (zie adv.) Zaterdag 4 januari Ewemclub „Twenhaarsveld" naar zwemwedstrijden overdekte bad in Deventer. Woensdag 8 januari 80.00 uur: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Vrijdag 10 januari 10.00 uur: Nieuwjaarsvisite afd. Dij- kerhoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaal Bonte Paard. Maandag 13 januari 10 00-20.00 uur: Verzilvering waarde bonnen St.. Nicolaseact.ie 1968 door de winkeliers bij de Coöp. Raiffei- senbank. Zaterdag 25 januari 19.30 uur: Feestavond N.V.V.-bestuur- dersbond in Amicitia, met opvoe ring van „Gevaarlijk speelgoed". Maar wecst er voorzichtig mee. Jaarlijks krijgen tientallen jonge ren en ouderen oog- en ander let sel, door het onvoorzichtig afste ken van vuurwerk. Houdt het van u zelf en van anderen weg als u vuurwerk afsteekt. Wecst gewaar schuwd. Zaterdag, 28 december vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur J. F. Sijtsema. Noordenberg straat 6 tel. 1870 (alleen voor spoed gevallen). Woensdag. 1 januari. C. H. Riet dijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 28 december en zondag 29 dec. L. J. Lenstra, Karei Doormanstraat 28, Wierden, tel. 05496-1765, van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Dinsdag, 31 december, en woens dag, 1 januari, H. Scheffer, Pr. Ju- lianaplein 12. Goor. te. 05470-2500. van 18.00 - 19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag. 28 december en zondag, 29 december Th. A. Oostenbrug, Dies- senplasstraat 2. tel. 1515. Woensdag, 1 januari, dhr. Ruiten berg (waarnemer voor J. Warrink) Rijssenseweg 8. tel. 1803. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt een afschrift van het proces - verbaal van het besprokene in de zitting van de commissie tot 't aanhoren van de bezwaren van be langhebbenden tegen het plan van onteigening ten behoeve van de aan leg van de autosnelweg E-8 voorzo ver gelegen in deze gemeente, als mede een afschrift van het door de commissie uitgebrachte advies als be doeld in artikel 10 van de onteige ningswet. Holten. 27 december 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg. secretaris Der gewoonte getrouw mag ik mij ook dit jaar bij de jaar wisseling weer met een enkel persoonlijk woord tot U wen den. In onze dagen van verwarring der tijden is er te meer reden voor om. nu wij voor een ogenblik bij het rustpunt van Kerst, mis en jaarwisseling zijn aangekomen, ons een ogenblik te beraden op de marsroute, welke in het nieuwe jaar voor ons ligt. Wij hebben het allen ervaren, dat de weg door het leven niet over geëffende en zeker niet over platgetreden paden voert. Met name zullen wij in deze tijd, waarin Jules Verne's fantasieën werkelijkheid worden, ja zelfs soms overtroffen worden, mentaal in staat moeten zijn om de problemen, die op ons afkomen, te verwerken, om te kunnen leven in deze zo stormachtig veranderende tijd. Wij gevoelen twijfel opkomen ten aanzien van zekerheden, welke wij in ons leven gevonden meenden te hebben, wij ervaren dat normen, welke ons gedragspatroon bepalen, wor den aangevochten. De jeugdige generatie, groot geworden in een gans andere wereld, dan waaruit het oudere geslacht stamt, stelt geheel andere eisen aan onze samenleving, dan steeds hebben gegol den. Onze gehele maatschappij, ons gedragspatroon en ons normbesef zijn onderhevig aan een sterke mate van herwaar dering. Er vindt een soms felle botsing der meningen plaats. De golven van deze tijd slaan hoog op, maar in de betrek kelijkheid van alle dingen mogen wij tevens bedenken, dat het groeien naar andere opvattingen en andere levensvormen een gedurig proces is van alle tijden. Het verschil in benadering der problemen, zoals zich die natuurlijk ook in onze tijd manifesteert, legt ons de plicht op naar elkaar te willen luisteren en begrip voor eikaars opvat tingen te hebben. Dit betekent, dat wij in het nieuwe jaar de bereidheid zullen moeten hebben om samen te willen bouwen aan onze samenleving en aan een toekomst, waarin het goed is te leven. Een samengaan van het bezonken oordeel van de oudere met het onstuimige idealisme van de jongere generatie, zonder dat één van beiden meent a priori het gelijk aan zijn zijde te hebben, kan leiden tot een gelukkige synthese waartoe wij in het komende jaar misschien een steentje kunnen bijdragen. In mijn eigen overtuiging, dat bij het bezwijken van zovele zekerheden in het leven, toch het vertrouwen op Hem, die onze tijden in Zijn hand heeft, meen ik mijn Nieuwjaarswens voor U het beste te kunnen weergeven in de woorden van G. J. ter Kuile in diens Oldejoarsaovond Prakkezoazie: „Mien Volk noar berr alleen de klok nog wakker Now bid ik biej den heerd vuur 't leeve Holter laand: „Mien God, bescherme Dow de leu, het darp, den akker. „Maak Dow ons stil en staark, doo Dow ons Diene Haand:" Burgemeester van Holten W. H. ENKLAAR UflITElIC UIEIIUfCDI Alt eh|| l>',joa| rafwjj r I I B graB ^^B Uitgave van de ilvllElw MEÜIIJ DL Al/ Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,— per half jaar, 10— per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad De Holtense huisvrouwen behoeven voor oud en nieuw geen olebollen te bakken. De Wandelsportvereniging ..De Trekkers" houdt maandagavond 30 december een grote olieboilenac- tie. waarbij dit nieuwjaarsgebak v.a. 19.00 door de leden tegen een billijke prijs, aan de huizen zal worden aan geboden. Het Hervormd Kerkkoor zal mede werking verlenen aan de kerkdienst van zondag a.s. 10 uur in het gebouw Bethanië ie Dijkerhoek. Zondag. 29 december: HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. C. C. Addink; 19.00 uur ds. J. H. Israël. Extra collecte: Zui- derzeefonds. Geref. Kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. G. H. Harms van Eindhoven. In biede diensten is het ene offer bestemd voor het „FAKA". R.-K. Kerkdienst (Eucharistievie ring). 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN - R.-K. Kerk: zaterdagavond: 19.30 uur; zondag morgen: 7.30, 9.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië: 1000 uur ds. J. H. Israël. Extra collec te ..Zuiderzeefonds". Dinsdag, 31 december (Oudejaars dag): HOLTEN Ned. Herv.Kerk: 19.00 uur past. medew. dhr. A. Schelle- vis. Extra collecte:Algemeen Ker- kewerk. Geref. Kerk: 17.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. NIEUW HEETEN - R.-K. Kerk: 19.30 uur Dankdienst. DIJKERHOEK Bethanië: 15.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collec te: Algemeen Kerkewerk. Woensdag, 1 januari (Nieuwjaars dag) HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. J. H. Israël. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp NIEUW HEETEN R.-K. Kerk: 7.30. 9.00 en 10.30 uur Eucharistie viering. DIJKERHOEK (zie Holten). De heer J. Brouwer is met ingang van 6 januari a.s. benoemd tot on derwijzer aan de O.L. school te Al- men. gemeente Gorssel. Hem is vrij stelling verleend van het voltooien van zijn eerste oefening als dienst plichtige van de landmacht. op den duur tot uitbreiding naar 40 bungalows over te gaan. Op bunga lows zijn tot in de puntjes verzorgd, zeer exclusief, ruim opgezet en ge situeerd. smaakvol ingericht. Zij be vatten o.a. een televisietoestel, ra dio. koelkast enz. Aan de kleinste details is gedacht. Tarieven hoog. seizoen f 300.- per week. Voor- en naseizoen f 200.- per week. Bernard Gierveld is een dynamisch mens, van eenvoudige afkomst, dat De aankomst van de burge meester in de open koets voor de opening van het restaurant- bungalowpark en camping „De Prins". i Er ging een brikje langs de weg geëscorteerd door twee ruiters van het gemeentehuis naar de Lichtenberg en daarin zaten, wel wat verkleumd, de burgemeester, mr. W. H. Enklaar. en de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg. Koetsier, in livrei, was de heer T. Beldman sr. Bij het nieuwe restaurant, bungalowpark en camping ,.De Prins" aan de rijksweg Holten-Rijssen, stonden tal van genodigden in span ning te wachten op de dingen die komen zouden. Het ging om de officiële opening van dit prachtige nieuwe ob ject, waarover wij in ons vorig nummer onze lezers al hebben in gelicht. Niet helemaal juist trouwens, want de heren Hegeman zijn geen vennoten meer in dit bedrijf dat als een N.V. is opgezet, maar compagnon van de heer B. Gierveld is de heer J. van Riemsdijk uit Almelo. De gemeenteraad kwam vrij dagmorgen, 27 december, bijeen voor de vaststelling van de ge meente. en bedrijfsbegroting 1969, een voorstel tot verhoging van enkel beelastingen en an- dre agendapunten, waarop wij in ons volgend nummer hopen terug te komen. Aan het slot van de vergade ring hield de burgemeester, mr. j W. H. Enklaar zijn gebruike- lijke oudejaarstoespraak, welke wij in dit nummer reeds in ex- tenso kunnen afdrukken. 's Ochtends van 9.00-10.00, behal ve woensdag. De 2e en 4e woensdag van de maand 18.30 - 19.30 uur, in het wijkgebouw van het Groene Kruis, tel. 1436. De heer Gierveld zelf was even verrast, als de talrijke be zoekers, toen het koetsje arri veerde. Zijn vrouw had dit leuk georganiseerd. De 11-jarige Mark van Riems. dijk, als prinsje uit een sprookje verkleed, bood de burgemeester de grote gouden sleutel aan, maar ook de echte sleutel, an ders was men er niet ingeko men. „De weg om naar hier te ko men is niet over rozen gegaan," zei de burgemeester in zijn toe spraak. U wilde aanvankelijk al leen maar een restaurant begin nen, maar dat was planologisch niet mogelijk. Mr. Enklaar wees er op, dat Bernard Gierveld zich had laten kennen als een door zetter en op een gegeven mo ment had hij dan ook tegen hem gezegd Laten we er over op houden." Maar de heer Gierveld xoas gekomen met een tekening van t huidige plan en toen kon ik u niets anders zeggen „Hier schiet u midden mee in de roos". Dit terrein en deze omgeving Mej. Mieke Wagemans, die op 30 december in het huwelijk treedt met de bedrijfsleider, de heer Leurink, toont hier het interieur van een der prachtige bungalows. wil hij best weten, niet alleen met oog voor de grote zaken, maar ook met oog voor de kleinste details. De stichting van dit complex, waarin reeds een miljoen gulden is geïnvesteerd, heeft hem niet verhin derd ook-in te schrijven, voor de bouw van een motel aan de E-8 bij de Poppe. Hij was bijzonder ingenomen met de medewerking die hij had ondervon den van het gemeentebestuur en hoopt ook op een prettige medewer king van Rijkswaterstaat, o.a. voor een rechtstreekse toegangsweg naar zijn restaurant. Momenteel is de uit gang gepland aan de Geskesdijk. Op den duur hoopt hij op het ter rein. dat voor vergroting vatbaar is. nog een kantine en een slijterij te bouwen, zodat zijn gasten zich van alles kunnen voorzien. De beplanting wordt nog verzorgd door de Grontmij. verband met de wet van de vermin derde meeropbrengst. De burgemees ter noemde het complex de invals poort van Holten aan de voet van de Holterberg. Aan deze kant was zo iets nog niet. Het heeft een ideaal uitloopgebied. Hij sprak de hoop uit, dat het Hol ten nog meer in trek zal brengen. De cijfers wijzen nog steeds op een gestadige groei van het vreemdelin genverkeer. Het geeft ons de kans om Ommen naar de kroon te steken. Wij hebben alleen behoefte aan re creatieve voorzieningen waar men de loftrompet voer steekt. Wij zijn er bijzonder blij mee en het is ons aller belang, dat u het hier goed doet. De burgemeester wilde vooral ook de heer Bets Nekkers een schouder klopje geven. Als hij niet zo'nscher- pe neus had gehad en de in het voornemen van de heer Gierveld liggende verkoop van de aangekoch te boerderij met schuur niet had voorkomen, was dit bedrijf er niet gekomen. Zoals het zich laat aanzien is het voor Holten een grote aan winst. De heer J.M. Metzger sprak na mens de Centrale Bakkerij ..de 1-Ialm" en namens de fa. Gebr. Wan- sink. een gelukwens uit met dit mooie object. Het kan de toets der kritiek doorstaan. Voorts sprak hij een per soonlijk woord tot de heer Gierveld, die bij hem als kelner in hotel ,,'t Losse Hoes" gewerkt heeft en hem thans heeft overvleugeld. De heer J. G. L. Leurink (26), die als bedrijfleider van dit bedrijf zal optreden, wees op de dynamische in stelling van de heer Gierveld. Wij staan als personeel achter zijn idea lisme. Het is een man, die op de voorgrond mag treden, maar dat toch niet doet. 'Wij''zien hërn gaarne als Bernard van de Prins. De heer Leu rink sprak de hoop uit op een fan tastische toekomst. De heer Gierveld, dankte voor de mooie cadeaus van de heren Hege man, die het restaurant verbouwd en de bungalows gebouwd hebben. Als het gaat zoals hij zich heeft voor gesteld. wil hij ook de recreatie in de winter bevorderen want in de bunga lows is alles. Als zakenman wil hij geld laten verdienen door de Hol tenaren. Onder de aanwezigen waren o.a. de familie Nijhof, van wie de boer derij en de grond gekocht zjjn, de buren, de heer Meijer, de midden- standsconsulent in Zwolle, de heer Brands van de Kampcerraad uit De venter. die van advies gediend heeft en de architect, de heer Luc Lentz uit Hengelo, die boerderij en schuur tot een mooi. modern en praktisch geheel verbouwde. Behalve dit in stijl gehouden res taurant cn café-bar, staan op het ter rein van ruim 10 hectare, 9 grote luxe stenen bungalows voor zes per sonen en een groot toiletgebouw voor de camping. Het is de bedoeling om De heer J. A. Wegstapel. Larense- weg 61, is dinsdagavond op de La- renseweg ter hoogte van de Flierdijk. in de bocht aldaar, met zijn auto in de zachte berm terecht gekomen en over de kop geslagen. De wagen kwam links van de weg tegen een boom terecht De heer W. is met een lichte hersenschudding en een aan tal gebroken ribben naar het St. Geertruiden Ziekenhuis in Deventer overgebracht. De auto was total loss. De 23-jarige J. H. van der P. uit Holten, kwam met zijn auto op de Larenseweg plotseling een viertal paarden tegen, die uit de oprit van de boerderij van de familie Cats, de weg op kwamen. Hij wist de dieren, op één na te ontwijken, maar kwam met zijn wagen tegen 'n boor terecht, waardoor deze beschadigd werd. Een der paarden, die hij geraakt had, werd ietwat kreupel. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor De heer H. J. Z. van de Lichten berg, die op le Kerstdag op weg naar huis was, met een drietal kerkgan gers, is om plm. 16.30 uur met zijn auto over de kop geslagen toen hij te plotseling afremde omdat een te genligger, op de Rijssenseweg, naar het restaurant „De Prins" wilde af slaan. De auto stond met de wielen in de lucht op de weg. De inzitten den moesten door de raampjes naar buiten kruipen. Een der inzittende vrouwen klaagde over een pijniijke schouder en had lichte verwondin gen, Verder liep het ongeluk vrij goed af. De auto werd beschadigd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1