Er wordt hard gewerkt aan parallelweg Holten-Rijssen Joh. van Geenhuizen Jach L-se hu l terskon ing OPHALEN HUISVUIL KERSTFEEST... geboortefeest H. J. Aaftink 25 jaar brievenbesteller >NZE AGENDA Hele Dorpsstraat nu van deklaag voorzien Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Spreekuur maat- schappelijk werks ter Medische dienst Bouw nieuw gemeentehuis wordt voorbereid Aan onze adverteerders en berichtgevers Oriënteringsrit MAC „De Holterbej Schiet festijn van „De Eendracht" Bundel uw post Ofjiaele Pubhkatie Aanwijzing Larenseweg als ALS JONG MAATJE BEGONNEN Aaftink 25 jaar bij PTT Spreekuur Maatschappelijk Werkster Onderwijzer Kol school benoemd KERKDIENSTEN Bu rgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 21 december 1968 Jaargang 20 - No. 81 Uitgave van de Stichting ,,Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyer* Advertentieprijs 1-15 mm contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5— per halj jaar, 10,— per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 20 december 10.00 uur: Kerst feestviering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelandvrou wen in Amicitia. 10.00 uur: 2e bijeenkomst „Jeugdap- pèl" in het gebouw Irene m.m.v. H.M.V. (zie adv. en bericht). Zaterdag 21 december 30.IW uur: Kerstoratoriumuitvoering door de Chr. Gem. Zangvereniging ,,Soli Deo Gloria" in de Ned.-hèrv. kerk. Maandag 23 december •fl.00 uur: Kerstviering afdeling Dij- kerhoek Ned. Bond van Platte landsvrouwen in zaal Bonte Paard. Woensdag 25 dec. (Ie kerstdag) 14.00 uur: Kerstfeest kleuters zon dagsschool Holten in Herv. kerk. 16.30 uur: Kerstfeest voor de grotere jeugd zondagsschool, alsvoren. Donderdag 26 dec. (2e kerstdag) 14.00 uur: Oriënteringsrit M.A.C. ..De Holterberg" vanaf café Vruggink. Vrjjdag 27 december 9.30 uur vm.: Raadsvergadering ten gemeentehuize. 19.30 uur: Schietfestijn van de Schiet- ver. ,.De Eendracht" in zaal Vos man (zie adv.) Zaterdag 4 januari Iwemclub ..Twenhaarsveld" naar zwemwedstrijden overdekte bad in Deventer. Vrijdag 10 januari 30 .00: Nieuwjaarsvisite afd. Dijker- hoek Ned. Bond van Plattelands vrouwen in zaan Bonte Paard. Maandag 13 januari 10.00-20.00 uur: Verzilvering waarde bonnen St. Nicolaasactie 1963 door de winkeliers bij de Coöp. Raiffei senbank. Nadat de vorst verdreven was en een wat hogere temperatuur het wer ken weer mogelijk maakte heeft het aannemings- en wegenbouwbedrijf v.h. de Fa. J. Krekel en Zoon maan dagavond en nacht hel laatste stuk van de Dorpsstraat van de Stations straat tot de Gaardenstraat van een deklaag voorzien. Het verkeer werd door de Gaarden en over de Bosch kamp omgeleid. Ook met het afwer ken van de trottoirs is men nu ver der kunnen gaan. Hopelijk zal de zaak nu snel worden afgewerkt en kun nen overal de stapeltjes tegels nog voor de Kerstdagen verdwijnen, dat zal het dorp wel een wat ordelijker eanzien geven. Ook de afwerking van de zijkanten van de straten vraagt nog de aandacht. Door het Aannemings- en wegenbouwbedrijf v.h. de Fa. J. Kre kel en Zn. N.V. wordt momenteel hard gewerkt, met de inzet van tal van machines en voertuigen, aan de aanleg van de parallelweg Holten-Rijssen. Van de Dikkesteensweg bij het graanbedrijf van de fa. C. A. Müller en Zn. tot aan de spoorlijn Deventer-Almelo is de zg. cunet de sleuf waarop het wegdek na volstorting met geel zand komt te leggen reeds uitgegraven. Aan de overkant van de spoorbaan is een trace van 9 meter breed door het bos gekapt, op nog geen twintig meter van de bestaande weg, waar men bezig is met een grote Podain-graafmachine, de stobben te verwijderen, waarna ook hier de cunet wordt uitgegraven. Op kipkarren met enorme banden worden de stobben en de uitgegraven zwarte grond naar een vroegere zandput vervoerd, waardoor ook de aardenbaan van de parallelweg komt te liggen. Dit is waar de z.g. autoweg naar de Holterberg loopt, tegenover het kampeerbcdrijf van de Familie Tant. Zandauto's en kipkarren rijden hier af en aan. Met het oog op het slipgevaar door de gemorste grond, wordt de Rijssen- seweg na afloop van het dagelijks werk met een veegmaehine schoon geveegd. „Het is een levensgevaar lijk werk" zegt de uitvoerder, de De heer Joh. van Geenhui zen werd in Schoonlo (Dr.) uitgeroepen tot jacht-schut- terskoning. Op maadag 9 december j.l. werd in Schoonlo provincie Drenthe de jaarlijkse grote jachtdag gehouden in het jachtveld van onze plaatsge noot de heer J. Reinardus en J. G. H. Arink te Groenlo. Onze plaatsgenoot de heer J. van Geenhuizen werd deze dag tot schut- terskoning uilgeroepen, omdat hij 't meeste wild wist te schieten. In to taal werden 57 stuks geschoten met 8 geweren, waarvan hij 9 stuks voor zijn rekening nam. Na afloop van de jacht werd in café Hegeman te Schoonlo, waar de gastheren de jagers en drijvers Zaterdag 21 dec en zondag 22 dec. J. van den Enk. Burg. van den Berg- plein 33, Wierden. tel. 05496-1634. van 18.00-19.00 uur (alleen voor spoedgevallen). Woensdag 25 dec en donderdag 26 dec. (Ie en 2e kerstdag): A. G. Hoekstra, Scherpenzeelseweg 8. Goor. tel. 05470-3355 van 18.00-19.00 u. (alleen voor spoedgevallen). tracteerden door de heer Arink de beker aan de jacht-schutterskoning ter hand gesteld. heer Kievits. „want maar heel wei nig automobilisten storen zich aan de geplaatste borden en aan de snel heid van 80 k.m., die hier. wegens de herhaaldelijk plaatsgevonden on- lukken, is ingevoerd." Men wil trachten de parallelweg tot aan het zwembad Twenhaarsveld nog vóór 15 mei gereed te hebben, omdat dit het drukste gedeelte van Zaterdag 21 dec. en zondag 22 dec. de heer Ruitenberg (waarnemer J. Warrink), Rijssenseweg 8, tel. 1803. Woensdag 25 dec. en donderdag 26 dec. (Ie en 2e kerstdag): Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. 's Ochtends van 9.00-10.00 uur, behal ve woensdag: 2e en 4e woensdag van de maand 18.30-19.30 uur in het Wijkgebouw van hel Groene Kruis. tel. 1436. Dinsdag 24 dec. en vrijdag 27 dec. geen spreekuur. Zaterdag 21 dec. vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur C. H. Rietdijk, Moelenbelterweg. tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen) Woensdag 25 dec. en donderdag 26 dec (le en 2e kerstdag) J. F. Sijt- sema, Noordenbergstraat 6. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen) De plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, waaraan toch wel een grote behoefte bestaat, ge zien de gebrekkige behuizing der ver schillende diensten, komt in het pre natale stadium te verkeren. Burge meester en wethouders zeggen in 'n voorstel aan de raad. dat zij contact hebben opgenomen met de Stichting Bouwcentrum te Rotterdam. Dit Cen trum geeft op uitgebreide schaal in lichtingen op bouwkundig gebied en verzorgt tevens bouwprogramma's voor grote objecten. Het college somt de verschillende eisen en factoren op die een derge lijk programma moet inhouden en zeg) dat tevens aandacht zal worden geschonken aan de afwerking en het uiterlijk aspect van het gebouw en. waar mogelijk, aan de groei van de verschillende diensten in verband met een te verwachten verdere ont wikkeling van het gemeentelijk ap paraat. Hel zal de basis vormen voor hel maken van een schetsontwerp Aangezien de heide Kerstdagen woensdag25 december en donderdag, 26 december midden in de week vallen, hetgeen een belangrijke handicap vormt voor de drukkerij en 'onze administratie, zien ivij de advertenties voor het Oude jaarsnummer, 28 december, uiterlijk maandag. 23 de cember a.s. tegemoet. Berichten en verslagen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven wil men kans hebben op plaatsing. Gaarne rekenen wij op aller medewerking. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad en op basis hiervan zal het. mogelijk zijn een begroting van de stichtings- kosten op te stellen. Aangezien B. en W. van mening zijn, dat voor een project a's een nieuw gemeentehuis een dergelijk programma niet gemist kan worden, vragen zij van de raad een krediet van f 14.400— voor de kosten, verbon den aan genoemd onderzoek en werkzaamheden. Zoals bekend ligt het in het voor nemen het nieuwe gemeentehuis te bouwen aan de Tuinstraat ongeveer tegenover het aan de overzijde staande gymnastieklokaal. DE H.A.C. „De Holterberg" houdt de 2e Kerstdag een oriënteringsrit voor auto's, motoren en brommers. Het wordt een gezellig ritje met waarschijnlijk hier en daar enkele puzzels. De start is om 14.00 uur vanaf hel. clublokaal café Vruggink in de Stationsstraat. Men hoopt op een grote deelname. Er zijn mooie prijzen beschikbaar. De Schietvereniging „De Een dracht" houdt vrijdagavond 27 de cember schietwedstrijden in de zaal van hotel Vosman, met schijfschie ten, een wildbaan en een geluksbaan Voor dit schietfestijn zijn als prijzen beschikbaar hazen, fazanten, konij nen, braadhaantjes en tamme konij nen. Echt iets om van te smullen op ..taofelk.esaovend" (oudejaars dag). De wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Graafmachine en kipkarren in actie op de ötler voor de aanleg van de parallelweg Holten-Rijssen. de Rijksweg is o.a. met het oog op de vele kinderen die naar het zwembad gaan. Het zandbed is reeds bijna klaar, maar het is momenteel geen weer voor het maken van de onder laag en toplaag (grint-zand-asfalt) Bij de overweg bij Rijssen zit men met een heel ander probleem. Hier moet voor het maken van de cunet en van een brug over een brede wa terleiding een laag veen van een me ter dikte worden afgegraven. Naar se batting 3000 m3 veen moet hier worden afgevoerd, waarvoor in de plaats 5000 m3 zand moet worden aangevoerd. Maar het werk schiet ook hier al aardig op. Van de zijde enn de PTT heeft men ons gevraagd de le zers te verzoeken, indien zij nieuwjaarsgroeten ter post brengen, deze met een paar elastiekjes of een touwtje ie bundelen, waardoor de post zegels allemaal op de zelfde plaats zitten. Dit geeft een enorme tijdsbesparing bij het sorteren en stempelen dei- kaarten en brieven. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat in verband met het kerstfeest het huisvuil in plaats van 25 op 24 december en in plaats van 26 op 27 december a.s. zal den opgehaald. In plaats van woensdag, 1 januari 1969 zal het huisvuil op 31 december 1968 worden opgehaald- Belanghebbenden worden verzocht de emmers tijdig tevoren ter lediging aan de weg te plaatsen. Holten, 20 december 1968. Burgemeester en wethouders van Holten. \V. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Burgemeester en wethouders Holten maken bekend, dat bij hun be sluit van 16 december 1968. nr; op grond van het bepaalde in de arti kelen 132 en 136, 2e lid van het Regle ment Verkeersregels en Verkeerste kens, in het algemeen belang van het verkeer, is besloten: 1. de Larenseweg in deze gemeente van de grens van de bebouwde kom af tot aan de Dorpsstraat (Rijksweg 44 van het Rijkswegen plan 1958) door plaatsing bij het beginpunt van bord 6' en de ver dere aanduiding door palen met oranjekleurige banden van bijlage II van het Reglement Verkeersre gels en Verkeerstekens aan te wijzen als voorrangsweg en bor den 9 van benoemde bijlage te plaatsen op de aansluitende we gen. I' a. door verwijdering van borden 8 en 10 van bijlage II van het Reglement Verkeersregels Verkeerstekens de wegkruising gevormd door de Larenseweg met de Schoolstraat-Gaarden- straat als voorrangskruising op te heffen; b. in te trekken hun besluit 13 januari 1959, nr. 129. Het besluit van 16 december nr. 4751. is in afschrift gezonden de hoofdingenieur-directeur van rijkswaterstaat, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Konink lijke Nederlandsche Toeristenbond ANWB, aan de Koninklijke Neder landse Automobielclub KNAC en de Koninklijke Nederlandse Motorrij dersvereniging KNMV. Van het besluit kan door iedere be langhebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Het adres van beroep moet aan d Kroon worden gericht, maar bij de Commissaris der Koningin in de pro vincie Overijssel te Zwolle worden in gediend. Hólten, 20 december 1968, Bugemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Heden werden wij verblijd met de geboorte van een welgeschapen kind (zoon. dochter) Op deze wijze geven ouders per advertentie of afzonderlijk geboortekaartje kennis van de blijde gebeurtenis, die in hun gezin heeft plaats gevonden, als er 'n kindje is geboren. Wij werden verblijd, daarmee worden dan allereerst be doeld de ouders zelf maar geheel de familie, vooral de grootouders, en ook vrienden leven er in mee. Wij gaan Kerstfeest d.w.z. geboortefeest vieren. Er zal toch wel niemand zijn, die niet weet dat het op Kerstfeest gaat om de geboorte van een kind. Kerstfeest wordt vrijwel over geheel de wereld gevierd. Het is een feest van gezelligheid en het wordt hoe langer hoe meer een feest waarop geschenken gegeven worden. Maar wat is nu het werkelijke het bijzondere van dit feest. In de Bijbel, die u allen wel in huis zult hebben en die u naar ik hoop, ook leest, staat 'n soortgelijk geboortebericht als hierboven is aangegeven. U kunt het lezen in het Evan gelie van Lucas, het kerstevangelie, dat in deze dagen, zeker ook door u, zoveel gelezen wordt. In hoofdstuk 2 vera 11 staat vermeld: ..U is heden geboren de Heiland, de Zalig maker. de Redder." Dit wordt gezegd tot heel gewone men sen. mensen aan wie als herders de zorg voor een kudde kleinvee is toevertrouwd. Er gaat direct aan vooraf: „Ik verkondig u grote blijd schap". Het is een boodschapper van God, die deze tijding brengt. De herders worden op deze wijze direct bij de ge boorte van dit kind betrokken. Zo gaat het door tot vandaag. Kerstfeest, geboortefeest waar we allen bij betrokken worden. Een welgeschapen kind, in dit geval zelfs een heilig kind. Het is in deze we reld een volkomen uitzonderlijke gebeurtenis. Alle kinderen en wij met hen zijn in dit leven onvolmaakt. Er zal wel niemand, zijn bij degenen, die dit lezen, die dit ontkent. Nu is altijd de grote moeilijkheid wat doet ons dit en wat zegt dit ons. Zeggen we eenvoudig dat is nu eenmaal niet anders, ik doe m n best om zo goed mogelijk te leven. Of is het zo dat we er toch geen vrede mee 'hebben. De Bijbel vertelt ons dat er een heilig God is, Die met het on volmaakte, het zondige, in ons leven geen genoegen neemt. Hij heeft Zijn eigen Zoon als een echt heilig kind uit Maria doen geboren worden. Nu is het de bedoeling van kerst feest dat we over dit wonder van God's grote onbegrijpe lijke liefde eens ernstig en rustig nadenken. Dit kind heeft heilig in geheel Zijn leven voor God geleefd voor zondige mensen. Hij heeft ook hun zonden op Zich genonien om zo te sterven, door die zondige mensen verworpen en aan een kruis geslagen. Ditzelfde kind is opgestaan als Overwinnaar van de zonde en van de dood. Daarom de blijde boodschap: „u is heden geboren de Redder". Want onder zondige mensen kan niemand noch in zijn le ven noch in zijn sterven voor een heilig God bestaan. He den, vandaag, wordt ons toegeroepen in en bij dit Kind on ze redding en verlosing te zoeken en te vinden. Er is geen andere mogelijkheid om aan het oordeel van God, dat een maal komt, te ontkomen. Alleen hij, zij. die zó kerstfeest V17Ft e™ bl'J fe6St' Jezus is Seboren ook als m'Jn Kedder Zo wensen wij u een rijk gezegend Kerstfeest Holten, december 1968. q HOLTEN De heer H. J. Aaftink. C-besleller. Ie klas der PTT te Holten herdacht gisteren, dat hij 25 jaar ge leden als jongmaatje in dienst trad van de posterijen. Het jubileum werd 's avonds, in hotel Ilolterman gevierd Collegea. familieleden, buren en vrien den waren daar aanwezig. PTT-directeur Kamphorst uit De venter schelste de loopbaan van de heer Aaftink. die op 16-jarige leef tijd als hulp-besteller in dienst trad en via tal van promoties ihans oen van de hoogste bestellersrangen heeft bereikt. Hij sprak zijn grote waarde ring uit voor de accurate wijze waar op de jubilaris zijn taak steeds heeft verricht en bood hem het zilveren PTT-insigne en de gebruikelijke en veloppe met inhoud aan. Mevrouw Aaftink kreeg bloemen. De kantoorhouder J. Dekker, sloot ',ich met enkele toepasselijke woorden van lof en waardering van de heer Kamphorst, aan en overhandigde hem -en polshorloge. De heer 11. J. Aaltink, C-besteller, e klas der PTT herdacht woensdag tel feit, dat hij vijf en twintig jaar geleden als jong maatje in dienst trad van de posterijen. Dit zilveren dienst,-jubileum werd 's avonds op («••lelijke wijze herdacht i» hotel Holterman. waar behalve de direc teur der PTT uit Deventer, de heer G. C. Kamphorst en verschillende afdelingschefs aldaar, zijn collegae, familieleden, buren en vrienden zich verenigd hadden. Namens de jubila ris werd het gezelschap verwelkomd door collega J. Oosterkamp, die als ceremoniemeester optrad. De heer Kamphorst schetste de ambtelijke loopbaan van de heer Aaf tink, die op 16-jarige leeftijd als hulp besteller in dienst trad en via tal van promoties thans een van de hoogste bestellersrangen heeft bereikt. Hij sprak zijn grote waardering uit voor de accurate wijze waarop de jubila ris zijn taak steeds heeft verricht en bood hem. met de felicitaties van de directeur van het postdistrfet Zwolle, het zilveren PTT-insigne en de ge bruikelijke enveloppe met inhoud aan. Mevrouw Aaftink bood hij een boeket bloemen aan. De kantoorhouder, de heer J. Dek ker, sloot zich met enkele toepasse lijke woorden bij de woorden van lof en waardering van de heer Kamp horst aan. prees de prettige wijze waarop de jubilaris steeds met zijn chef en collegae weet om te gaan en overhandigde hem. mede namens de gepensioneerde collegae. een polshorloge. Ook mevr. Aaftink werd niet vergeten. Zij ontving van 'le Holtense PTT'ers eveneens bloe men. Na een dankwoord voor de vriende- lijke woorden, bloemen en cadeaus werd er in een prettige sfeer feest gevierd. De directeur van de PTT te Deventer, de heer Kamp horst spelt de heer Aaftink het zilveren PTT-insigne op. De maatschappelijk werkster, mevr. Cremer-Schutrups, zal op dins dag. 24 december en op vrijdag. 27 december a.s. geen spreekuur hou den. Tot onderwijzer aan de o.l. Kol- school is door burgemeester en wet houders benoemd de heer L. Muller, thans verbonden aan de Elegast- school te Deventer. Met ingang van het infunctietreden van de heer Mul- Ier is aan mevr. D. van Maurik- Brasz te Holten eervolontslag ver leend als tijdelijk onderwijzeres aan de Kolschool. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 22 dec. 10.00 u. Past. medew. de heer Schellevis; 19 u! ds C. C. Addink, extra collecte- Opleiding predikanten; 10 u. Jon- gerendienst in Irene. Geref. kerk: 22 dec. 9.30 en 15 u. ds. T- B. van de Sijs van Bredevoort IGld.). In beide diensten is het ene offer voor de kerk. R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering): 22 dec. 9.30 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN Tijd. lagere school: Zaterdagavond 7.30 u„ zondagmorgen: 7.30, 8.45. 10 en 11.15 u. DIJKERHOEK Bethanië: 10 u. ds. C. C. Addink, ex tra collecte: Opleiding predikanten. HOLTEN Ned. Herv. kerk- 24 dec. (kerst nacht) 22.00 u. Past. medew. d« heer A. Schellevis (..Hart van de wereld" onderwerp in beide Open- Deur samenkomsten) m.m.v. d« muziekver. H. M V. 23.45 u Past. medew. de heer A. Schellevis (Open-Deur samenkomst) m.m.v. ..The Oxeye Daisie-band". R.-k. kerkdeinst: 's nachts 12.00 u. Nachtmis in hef gebouw Iren® m.m.v. het Dameskoor uit Rijssen. NIEUW HEETEN R.-k. kerk: 's nachts 12 u. Nachtmis. HOLTEN Ned. Herv. kerk: 25 dec. (le kerst dag) 9 u. en 10.30 u. ds. J. H. Israël, extra collecte: „Kerk en Wereld", m.m.v. Het Kerkkoor. Geref. kerk: 9.30 en 15 u. ds. R. Oos- terhoff. NIEUW HEETEN R.-k. kerk (Eucharistieviering): 8 en 10 uur. ni.ïKERHOEK Bethanië. 10 u. Past. medew. de heer A. Schellevis. HOLTEN Ned. Herv. kerk: (2e kerstdag) 10 u. ds. Jacobs van Enter, extra collec te „Kerk en Wereld". Geref. kerk: 9.30 u. zangdienst m.m.v. dg muziekver. „H.M.V.". Tijdens de kerstdagen is het ene offer voor de zending. NIEUW HEETEN R.-k. kerk: 7.30 u., 9 en 10.30 u. Geboren: Henriëtte Jantiena dv H Llfman en J W Boode Espelo 40 Karei Johannes zv W A Kaizer en H A Polko Hoffesstraat 12. Overleden: Geen. Ondertrouwd: Geen. Gehuwd: G J Arfman 22 jr Lochem en H R van Beek 23 jr Burg. van de Borchstraat 7. BEVOLKING Ingekomen: H C Ofl'enberg en gez van Voorburg naar Schuttersweg 1. Vertrokken: J Duinkerken en gez van Espelo 85 naar Rijssen B J Kruimelaar en gez van Weversstraat 23 naar Markelo J G Müller van Kolweg 54 naar Zeist J C Krom hout van der Meer van Schoutenstr 53 naar Deventer —AM Klooster- Kettelarij van Holterbroek 31 naar Laren Gld J Schuppert van Kos terspad 9 naar Den Ham H R Arf- man-Van Beek van Burg. van d» Borchstraat 7 naar Lochem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1