Uit het plaatselijk parlement Nieuwe Dorpsstraat deklaag in en Oranjestraat 7/7 hel voorjaar volgt toplaag Rijwiel- en voetgangerstunnels dringend noodzakelijk Vorst stagneerde asfalteringswerkzaamheden ONZE AGENDA Gevonden en verloren voorwerpen Raad steekt loftrompet over initiatief van zes boeren. - De heer Kraan als raadslid geïnstalleerd. Bijstandsnormen openbaar. - Verkoop bouwterreinen. - Versnelde afschrijving Toeristenweg. Subsidie voor Bato. - Acht en en halve ton eerste fase ontsluiting „De Haar". Discussie over uitgifte bouwterreinen in 't villapark „Look". 1Bijstandsnormen Maanclhuren Schoolraad Grondverkoop Opheffing Subsidie Balo Credieten Rondvraag Villaterrein Look KERKDIENSTEN Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Medische dienst Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 1-15 mm (a. contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holte ns Nieuwsblad Zaterdag 14 decemTier 1968 Jaargang 20 - No. W Uit*av« van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Vrijdag 13 december 19.30 uur: Grote verwerping van krentenbrood en speculaas met at tracties voor de kinderen in en voor ,,het Trefpunt" te Espelo. Zaterdag 14 december 19.30 uur: Gemaskerd bal P.J.G.O.- afdelingen in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Zondag 15 december 19.15 uur: Jeugddienst in de Ned.-h. kerk. Spreker hulppredikant K. Pruisen uit Deventer, met mede werking van „The Y.M.C.A.-sin- gers" uit Deventer. 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen m.m.v. „The Flying Dutchman". Maandag 16 december 20.00 uur: Ledenvergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in ho tel Holterman. Dinsdag 17 december 14.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene (zie bericht). 20.00 uur: Vergadering met afvaar digingen van de Holtense Sportver enigingen in hotel Holterman oVer de vorming van een Sichting Voor de behartiging van de sportbelan- gen. Woensdag 18 december 19.45' uur: Kerstfeest Herv. Vrouwen groepen Holten en Dijkerhoek in het gebouw Irene. Donderdag 19 december 19.45 uur: Kerstavond Chr. Platte landsvrouwen en -meisjes in ge bouw „Rehoboth". Vrijdag 20 december 20.00 uur: Kerstfeestviering afd. Hol ten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in Amicitia. 20.00 uur: 2e bijeenkomst „Jeugdap- pèl" in het gebouw Irene m.m.v. H.M.V. (zie adv. en bericht). Zaterdag 21 december 20.00 uur: Kerstoratoriumuitvoering door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" in de Ned.-herv. kerk. Vrjjdag 27 december 9.30 uur v.m.Raadsvergadering ten gemeentehuize met o.a. de begro tingsbehandeling. Maandag 13 januari 19.00-20.00 uur: Verzilvering waarde bonnen St. Nicolaasactie 1968 dooi de winkeliers bij de Coöp. Raiffei senbank. Gevonden: vingerhandschoen: da mesrijwiel met dubbele remmen: Yale-huissleutel; geblokte shawl; he renpolshorloge; bruine portemonnaië en 1 pr. suède kinderwanten. Verloren: suède dameshandschoen; trein-abonnement Hol ten-De venter; klauw-hamer; bruine schooltas, inh. thermosfles en schildersgereedschap; blauwe vingerhandschoen; herenpols horloge; portemonnaie inh. verzeke- ringskaart bromfiets; bus-abonne ment Holten-Almelo. De gemeenteraad heeft in zijn maandagavond g ehouden vergadering hulde gebracht aan de zes Holter boeren, die het initiatief hebben genomen om voor de ontwikkeling van de sportvelden de gronden van „Meermanskamp" te bewerken en de eventuele opbrengst daarvan in een fonds le storten. Dat geschiedde bij de behandeling van het prae-advies waarin burgemeester en wethouders de raad voorstelden de pachtsom f 100,- per hectare in de vorm van een subsidie weer te resti tueren, door te bepalen dat de gemeente het bedrag van de door de initiatiefnemers te maken winst met een gelijk bedrag zal aanvullen tot een maximum van f 800,-. De burgemeester, mr. Enklaar, deelde in zijn toelichting op het voorstel mee, dat het prae-advies door nadere ontwikkelingen reeds is achterhaald maar hij bracht alle hulde aan de boeren door wier daad deze ontwikkelingen in gang zijn gezet. De burgemees ter verklaarde volkomen te beseffen, dat de mensen maar niet kunnen begrijpen, waarom die ontwikkeling van de sportterreinen zo'n lange adem moet hebben. „Wij blinken echter niet uit in over maat aan medewerking aan de sport, maar dat is gewoon een kwestie van geld". De raadsvoorzitter wees er op, dat de ontwikkeling van deze terreinen een miljoen gulden zal kosten. Daar bij is hetgeen waarschijnlijk door het initiatief der boeren op tafel zal ko men maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is een ini tiatief en B. en W. zijn blij dat zij ook een constructief voorstel kunnen doen. De burgem.eester verklaarde, dat er wel een apart fonds zal moe ten komen te bestemmen voor de voetbalvelden of voor accommodatie. Het verheugende is dat andere (ze ven) mensen de hemdsmouwen wil len opstropen om te komen tot de vorming van een stichting Sportbe- langen Holten, waarin de gemeente zelf ook twee zetels zal bezetten. Spreker dacht voor deze vorm dank baar te moeten zijn, waar het hier mensen betreft die wel wat tot stand weten te brengen. Ook het boerenini- tiatief is hierbij ingezet. De heer Ten Berge (Gem. Bel.) verklaarde bijzonder blij te zijn met deze ontwikkeling. Ook met de teke ning. die thans voor het eerst wordt openbaar gemaakt. De heer Ten Ber ge v.erklaarde verti'ouwen te hebben in het particulier initiatief. Er zal veel geld bij elkaar moeten komen en hij sprak de hoop uit. dat er ook spoedig plannen zuilen volgen voor een instructiebad. Plannen zijn er wel verklaarde de voorzitter, maar het is bijzonder nut tig. dat de burgerij de zaak mee helpt dragen. Hij was de boeren bij zonder erkentelijk, dat zij aan het werk zijn getogen, want hieruit blijkt dat de sport zowel leeft onder de boeren als bij de burgerij. Wij moeten de /aak wel nuchter bekijken, meende de raadsvoorzitter. De moeilijkheden van de gemeente zijn van budgettaire aard. Voor 1969 bevat de post voor onvoorziene uit gaven maar f 18.000.— en dit bedrag is al bijna bekeken. De heer Westerik (CH) onder schreef de woorden van de heer Ten Het aannemers- en wegenbouwbedrijf v.h. Fa. J. Krekel en Zn. n.v. te Holten is dinsdagavond met man en macht begonnen met het aanbrengen van een asfaltbetonlaag over de Rijkstraverse door het dorp Holten. Een asfaltspreidmachine brengt een z.g. bindiaag aan van 4 cm., in het voorjaar volgt dan nog het aanbrengen van een toplaag van 3 cm. Ten einde het drukke verkeer zo weinig mo gelijk te hinderen was men om pl.m. half acht begonnen met de Oranjestraat van Slotman tot de inrit van de Kolweg. Deze inrit heeft men vrijgelaten, zodat al het verkeer Deventer-Almelo-Hen- gelo v.v. via de Kolweg weer naar de Rijsscnse en Markeloseweg kon worden geleid en van de andere kant (Almelo en Hengelo) weer in de Dorpsstraat. De gehele nacht is er doorgewerkt en re den de vrachtwagens met het hete asfaltbeton van pl.m. 150 gra den af en aan. Twee walsen waren druk in de weer om de specie te pletten. Bij éénmaal walsen is de temperatuur nog 140 graden. Woensdagavond en -nacht werd het tracé van de Dorpsstraat van de Kolweg tot de Gaardenstraat on derhanden genomen en werd hel ver keer omgeleid via de Gaarden en de Boskamp. Eerst kwam het stuk Kol weg Stationsstraat aan de beurt, waardoor Stationsstraat en Larense- weg het verkeer opvingen. Er werd per nacht plm. 350 ton asfaltbeton verwerkt. Het ging hier om een leng te van plm. één kilometer. Dit werk kon niet eerder worden uitgevoerd, dan nadat men, nu onge veer drie weken geleden, begonnen is met het verhogen van alle trottoirs langs de Rijks-traverse, waarvoor 't Rijk het arbeidsloon betaalt cn de gemeente eventuele vervanging van tegels en banden. Hiervoor heeft de raad maandagavond f 5,000,gevo teerd. Bij de bespreking daarvan kwam van één der leden het ironische vraagje „of het Rijk van plan is ieder jaar zo'n verhoging van het wegdek uit te voeren", want zo was zijn gedachte, „dan konden de huizen er op de duur wel eens on der komen te liggen." Een ander lid wees er op, dat door de verho ging van de trottoirs bij sommige woningen het water in de kelders loopt. De burgemeester, mr. W. II. Enklaar. wees er op. dat men blij moet zijn met deze verbetering van het wegdek, want als de E-8 klaar is. zou het Rijk de handen wei eens van de Rijks-traverse kunnen af trekken en aan de gemeente willen overdoen. Dan is het wegdek in elk geval goed in orde. Waneer in het voorjaar de top laag wordt aangebracht, dan zal ook het tracé bij de viaduct, waar de si tuatie thans aanmerkelijk verbreed en verbeterd is. ook nog een derge lijke toplaag krijgen. Thans zijn er nogal wat oneffenheden in het weg dek. Een uiterst gevaarlijk punt blijft de doorgang onder de viaduct door. Men heeft de rijwielpaden wel prach tig verlegd, maar rijwielpad en voet pad komen hier weer op uiterst bedenkelijke wijze op het wegdek bijeen. Een spoedige aanleg van de rijwiel- en voetgangerstunnels is dan ook beslist noodzakelijk. Bij de werkzaamheden, die thans begonnen zijn. wordt tegenover het politiebureau een met witte strepen aangegeven opstelstrook voor afbui ging naar de Stationsstraat gemaakt, terwijl "tegenover het B.B.-gebouw in de Oranjestraat een verkeersleider en een voetgangersoversteekplaats (zebra) Is gemaakt. De sportvelden zoals zij door de Grontmij. zijn ont worpen op Meermanskamp dal nu nog door liet initia tief van de 6 boeren geheel geploegd en met rogge inge zaaid ligt. Berge van harte. Hij was blij, dat er eindelijk iets concreets gebeurt, o.a. met de vorm van een stichting, want dan gaat de eenzijdigheid er een beetje af. Bij alle goede dingen, die wij in Holten bezitten, aldus preker, liggen wij met de sport wel achter. Hetgeen de burgemeester ontlokte: ,.'l Lijkt nergens op." De heer Wiggen (AR) bracht ook gaarne hulde aan de zes boeren. In zijn club, Biauw-\Tit, zijn timmerlie den die goed de hamer kunnen han teren en zeker gaarne een bijdrage zullen leveren bij de bouw van de sportaccommodatie. De burgemeester vond dit een vriendelijk aanbod van een club. die in Markelo speelt. De heer Wiggers reageerde hierop met de uitspraak, dat men dat noodgedwongen moest doen. Op het huidij.f voetbalveld zou den niet nog meer elftallen kun nen spelen. Dinsdag. 17 december, is er een hearing, waar ieder zich kan melden en meedoen, want er zijn ook nog andere sporten, aldus de burgemees ter. Op een vraag van de heer Kaan of er ook een sintelbian komt. o.a. voor de sportvereniging Bato. antwoordde mr. Enklaar, dat die door de Gront mij geprojecteerd is op het achterste veld. Wij zullen de b#eren nog moeten inbedden in de stichting Sportbelan- gen. Daarvoor wil mr. Enklaar eerst met hen praten. Hj verzocht de vrij heid voor B. en W. om dus de juiste vorm in het besluit nog in te vullen. De heer Van Sciooten (BP): ..Nu kun je zien, dat je het van de boeren nog moet hebben.' Deze uitspraak werd met grote troliikheid ontvan gen. De heer Wansink (Gem. Bel.) wees nog op de kans op wildschade. De heren Wansink wenden dat wild met in een vloeistof geirenkte lappen om het terrein. De heer Janser (PvdA): ..Dan moeten we maar raan stronen." Nadat de voorzitter nog had ver klaard. dat wethouler Klein Velder- man de veriegenvoordiger van de gemeente :n de stichting zal worden, werd het voorstel aangenomen. Bij de aanvang van de vergadering had een korte installatieplechtigheid plaats van de heer L. Kaan, die als opvolger van wijlen de heer Brands, in de vorige vergadering was toege laten. In zijn woorden van welkom sprak de burgemeester de hoop uit. dat het de wens van de heer Kaan zal zijn in een goede verstandhouding, hoewel kritisch, met de andere leden samen te werken. De vreugde is nog ver mengd met weemoed. De heer Kaan dankte na de be loften te hebben afgelegd voor de woorden van de burgem.eester. Hij wil gaarne de kameraadschappelijke sfeer handhaven en zich houden aan de manier van optredeen van zijn voorganger, want daaraan meende de heer Kaan een goede richtlijn te hebben. De heer H. Rietberg (CH) verklaar de erg blij te zijn met het openbaar maken van de normen ingevolge de Algemene Bijstandswet. In het vrij laten van 6000,- gulden vermogen voor een echtpaar zag hij echter een zeker gevaar, want dan zouden men sen met een klein bedrijfje, dat zeker altijd boven dit bedrag aan waarde uitkomt, nooit in aanmerking komen. De raadsvoorzitter verklaarde, dat het verlenen van bijstand geen optel- of aftreksom is. Elk geval wordt op zijn eigen merites bekeken en deze bijstandverlening is niet van geval tot geval te regelen. Het betreft hier normen, die men proberen zal met verstand te hanteren. Men kan niet alles uitputtend regelen. De burge meester toonde zich wel voorstander van verhaal op erfgenamen van even tueel meerder vermogen. De vakbeweging heeft om meer openheid gevraagd. Dit is beter dan een commissie, die toch weer bij de beoordeling van personen zou terecht komen. Met deze normen willen wij een beleid voeren, verklaarde de bur gemeester. De mensen hebben recht op discretie. De heer Jansen (PvdA) zei het col lege zeer erkentelijk te zijn, dat het met openstelling van deze zaken ge komen is. Persoonlijk zou hij een voorstander willen zijn van eventu ele tèrugvordering bij vererving van vermogen. De heer Kaan (PvdA) meende, dat bijstand een recht is en dat door de openbaarmaking van de normen de schroom van de mensen wordt over brugd. Men kan nu weten dat het geen armbedeling is. De heer Ten Berge was met de heer Rietberg van mening, dat in deze norm (het vrijlaten van f 6000) voornamelijk voor kleine zelfstandi gen een gevaar schuilt. Deze groep van de bevolking is er uit hoofde van de sociale wetgeving vaak slech ter aan toe dan de loóntrekkenden. Hij zou voor deze groep betere voor zieningen wensen. De heer Landeweerd (a.r.) vroeg of B. en W. ook contact opnemen met de diaconieën, waarop de burge meester antwoordde, dat dit een over leefd standpunt is. Maar het bleek, dat de heer Landeweerd de diaconie wilde inschakelen als pleitbezorger voor belanghebbenden. Naar aanleiding van een brief van B. en W. aan de huurders van ge meentewoningen pleitte de heer Wan sink bij de omzetting in maandhuren voor wat hij noemde de „zwakkere broeders". Hij zou liever gezien heb ben. dat men met deze maatregel had gewacht, totdat alle mensen op maandloon zitten. De raadsvoorzitter was van oordeel, dat men hier naar toe groeit. Hij had vertrouwen in de Holtenaren. De heer Ten Berge had in een rapport van het woningbedrijf gelezen, dat men hier goed op peil is met de huren. Een langdurig debat ontwikkelde zich naar aanleiding van een mede deling van de voorzitter, dat in arti kel 45 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aan B. en W. wordt op gedragen een gemeenschappelijke schoolraad in te stellen. Omdat over deze instelling in de raad al eerder de degens zijn gekruist wees de bur gemeester erop. dat het artikel ein digt met de woorden „voorzover de raad niet anders bepaalt". De nieu we schoolraad is een samenballing van o.m. vertegenwoordigers van 't lager, u.l.o., havo, meao. kleuteron derwijs en van de gemeente. De voorzitter verklaarde het voornemen te hebben gehad in de komende ver gadering van de schoolraad de vraag aan de orde te stellen of het kleuter onderwijs daar ook in vertegenwoor digd zou moeten worden. Als de raad deze beovegdheid aan zich wil houden, zullen B. en W. daar vast niet zo hard aan trekken. Maar dan moet in deze vergadering het besluit tot instelling worden genomen. Verschillende leden wilden op ver schillende gronden toch maar de be- O ln verband met de vorst heeft het aannemers- en wegenbouwbedrijf v.h. Fa. J. Krekel en Zn. NV de werk zaamheden aan de Rijkstraverse door het Dorp Holten woensdagnacht: moe ten staken, zodat cfe Dorpsstraat van af de Stationsstraat tot aan de Gaar denstraat nog niet van een bindiaag asfaltbeton is vootzien. Op de krui ding mei Stationstraat en Larense- weg moet. de hete specie worden ge stort. op de straa(linkers. Men ach! bij de huidige lemjeratuur het risico te groot, omdat, hel gevaar bestaat, dat de klinkers uit het wegdek gere den zullen worden. Bovendien kan men de betonbanden van de trottoirs langs dit tracé door de vorst niet op de juiste hoogte brengen. De werk zaamheden zijn tot nader order ge staakt en zullen hervat worden zodra het werkbaar weer wordt. Van de zijde van Rijkswaterstaat is men blij 'at het zeer nauwe gedeelte van de Oranjestraat afgewerkt is kunnen worden. voegdheid bij de raad houden, zodat werd besloten tot instelling van een gemeenschappelijke schoolraad. De uitvoering van het besluit is verder aan B. en W. voorbehouden, deelde de burgemeester nog mede. De raad besloot aan de navolgen de particulieren en bedrijven bouw terrein te verkopen gelegen in het Kolcomplex: J. Aanstoot, B. 14, 450 m2 voor f 7425.-. A. H. Jalink en Zo nen N.V. te Goor (industrieterrein) 3283 m2 voor f32.830.-. mevr. G. Nij- Jand-Nijhof alhier. 525 m2 voor f 9187.50. H. G. Klein Velderman 450 m2 voor f 7425.-. E D. Vincent 334 m2 voor f 6336,- en C. Veenendaal, Apeldoorn 1055 m2 voor f 16.500,-. De raad besloot lot opheffing van de commissie tot wering van school verzuim. aangezien deze geen taak meer heeft. Dit geschiedde onder hel uitspreken van erkentelijkheid en dank, dat de leden bereid waren eventueel te komen. Het verlenen van een éénmalige subsidie van f 1993,50 aan de Sport vereniging ,.Bato" wegens de aan schaffing van een brug met onge lijke leggers, was voor de heer Bos- schers (c.h.) aanleiding om op te merken, da, het verlenen van der gelijke subsidies gevaarlijk kan wor den, omdat andere verenigingen daar in een precedent kunnen zien. De voorzitter zag dat met zo ern stig in. Onze schole* profiteren er van en bovendien doet Bato al veel voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd, hetgeen het onderwijs weer ten goede komt. De oude brug is naai Dijkerhoek gegaan, inerkte hij schert send op. De heer Kaan werd vervolgens met algemene stemmen benoemd tot lid van de slachthuiscommissie in de plaats van wijlen de heer Brands. Bij een aantal wijzigingen van de begro ting voor 1968 kwam aan de orde de uitkering, die de gemeente ontvangt uit het Rijkswegenfends voor de z.g, quartaire wegen over de jaren '63 tot en met 1967. Aangezien deze dienst jaren reeds zijn gepasseerd, stelden B. en W. voor om met dit bedrag van f 129.456.over te gaan tot vervroeg de afschrijving van de kosten der Toeristenweg. Ander» zou het moeten worden gestort in de z.g. saldireserve en dan zou de gem. er slechts gedu rende 30 jaren gebruik van maken. De raad gaf zich bij de bespreking op allerlei zijpaden door te spreken over het interlokaal karakter van de Borkeldsweg. de slechte toestand waarin deze weg verkeert, over tanks op de Toeristenweg, het uitzicht en de uitweg bij „De Wielen", maar ging met het voorstel akkoord. De volgende kredieten werden ver leend: bijdragen oudercommissies di verse scholen f 444,55, lange mat. met wagentje voor gymnastiekonderwijs f 1775.herstel van de trottoirs f 5000.—. strooizout f 1600.—, aan schaffing zandstrooier f 8635.—, voor ziening voor bouw woningwetwonin gen bij het slachthuis f 4240,uit breiding laagspanningsnet f 22.175, uitbreiding hoofdleiding en aanschaf fing dienstauto GEB f 17.575. Bij het verlenen van een krediet van f 18.735.voor de aanschaffing van een tractor met voorlader voor het slachthuis bleek de heer Wansink (gem.bel.) niet best te spreken te zijn over de voorlichting, die de slacht- huiscommissie daaromtrent heeft ont vangen. Uit de discussie met de voorzitter en wethouder Klein Velderman bleek, dat bij de plaatselijke handelaren prijsopgave was gevraagd, maar dat de directeur daar een keuze uit had gedaan. De burgemeester beklem toonde dan ook. dat het hier niet ging om het advies van de directeur (dat Het nieuwe raadslid de heer L. Kaan aan leden van de slachthuiscommis- sie was toegezonden), maar om een voorstel van B. en W. en dat het college akkoord ging met de keuze van de directeur. De vraag was al leen of de raad het gevraagde krediet wilde verlenen, opdat tot aanschaf fing kon worden overgegaan. En dat geschiedde. Voor hel bouwrijp maken van het eerste gedeelte van ..De Haar" ver leende de raad een krediet van f 856.578.79. De burgemeester kon nog niet zeggen of het een openbare of onderhandse aanbesteding zal wor den. De ontsluiting is nodig om hier zo snel mogelijk woningen te kunnen bouwen. O Bij de rondvraag wees de heer Wiggers er op. dat de vuilnisemmers meermalen te laat worden opgehaald en dat o.a. door snuffelende honden het vuil over de straat verspreid wordt. Op de Kolweg zou dit al wel een tiental malen zijn geschied. De voorzitter beloofde maatregelen. (Wij vragen ons af waarom men in dergelijke gevallen gemeentewerken niet direct op de hoogte stelt. Red.) De heer Jansen wees er op, dat al jaren over vier lichtpunten bij de wegkruising in de Look is gesproken. De voorzitter deelde mee, dat Rijks waterstaat gevraagd heeft deze plaat sing even op te schorten in verband met hel maken van een tweezijdige parallelweg tot aan Twenhaarsveld. Verschillende leden waren van me ning, dal meer aandacht moet wor den besteed aan de verlichting van afwegen door Rijkswaterstaat, o.a, op de uitvalswegen, bij de Vianenweg, op het Holterbroek enz. De burgemeester merkte op, dat men van de gemeente weinig kan verwachten. Wij kunnen geen veer van de mond blazen, aldus zijn re pliek. De heer Wansink verklaarde maar niet te kunnen begrijpen, dat geen begin gemaakt wordt met de verkoop van bouwterreinen van het villapark in de Look. Dat uitstel kost de ge meente maar steeds meer geld. Er zijn z.i. wel mensen, die lang» de bestaande zandwegen of langs de randen van het terrein wel grond willen kopen en zich enkele jaren het gemis van harde wegen, water, licht en gas willen ontzeggen. De heer Landeweerd noemde het gekkenwerk om elk jaar maar een groot bedrag aan rente te moeten betalen; dat maakt de grond steeds duurder. De burgemeester en wethouder Rietberg wezen er op, dat dit niet zo'n eenvoudige zaak is. als de heer Wansink meent te denken. Alleen het maken van een verhar de baan zou f 80.000.kosten. Als de mensen er wonen willen zij water, gas, elektra en harde wegen. Daar voor heeft de gemeente eenvoudig geen geld. De rente wordt straks wel in de grondprijs verdisconteerd. Wij leven nu eenmaal in een heel gekke tijd wat de financiering betreft. Kijk alleen maar naar de noodlokalen. die wij bij de scholengemeenschap moe ten optrekken, dat kost alleen maar geld. Wij zijn met handen en voeten en met zilveren koorden aan het rijk gebonden, aldus de raadsvoorzitter. AAN ONZE ADVERTEERDERS EN BERICHTGEVERS Aangezien de beide Kerstdagen woensdag, 25 december en donderdag. 26 december midden in de week vallen, hetgeen een belangrijke handicap vormt voor de drukkerij en onze administratie, zien wij de advertenties voor het Oudejaars- nummer, 28 december, zoveel mogelijk in de week van 16-21 december a.s. tegemoet. Ook de advertenties voor het Kerstnummer21 december, worden gaarne zo vroegtijdig mogelijk uiterlijk woensdag. 18 december a.s. aan de bekende adressen tegemoet gezien. Berichten en verslagen moeten zo snel mogelijk worden door gegeven wil men kans hebben op plaatsing. Gaarne rekenen wij op aller medewerking. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad HOLTEN Ned.-herv. kerk 10.00 uur past. me- dew. dhr. A. Schellevis (Extra col lecte Kerkkoor). 19.15 uur: Jeugddienst, past. me- dew. dhr. K. Pruisen van Deventer m.m.v, de Y.M.C.A.-singers uit De venter. Geref. kerk. 9.30 en 15.00 uur, ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor evangelisatiewerk in de clas sis Deventer en de provincie Over ijssel. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst. 9.30 uur in het ge bouw Irene. (Eucharistieviering). Nieuw-Heeten: Tijd. lagere school, zaterdagavond 7.30 uur. Zondagmorgen: 7.30, 8.45, 10.00 en 11.15 uur. DIJKERHOEK Bethanië, 10.00 ds. J. H. Israël. (Extra collecte Kerkkoor). Zaterdag 14 december en zondag 15 december: R. Brouwer. Boom kamp 10A, Rijssen, tel. 05480-3194, (Praktijkadres: Enterstraat) van 18- 19 uur, alleen voor spoedgevallen. Zaterdag 14 december en zondag 15 december Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Zaterdag 14 december vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend 3 uur, J. F. Sijtsema, Noordenberg straat 6, telefoon 1870 (alleen voor spoedgevallen). Geboren: Anita Jolanda dv H. W. Aanstoot en E. Reilink. Borkeld 67; Franciscus Johannus Dionysius zv. J. F. D. Meinders en M. A. G. Hes- selman. Rijssen. BEVOLKING Ingekomen: J. P. Janssen en gezin van Suriname naar Neerdorp 73: J, Groot en gezin van Soest naar Beu- seberg 73: J. G. J. Giesen en gezin van Boxtel naar Gaardenstraat 28; A. van Wijnen en gezin van Utrecht naar Schoutenstraat 53; M. Beldman- Hennink van Borculo naar Beuse- berg 44. Vertrokken: X. V. Z. Kromhout van der Meer van Schoutenstraat 81 naar Den Haag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1