Grootse plannen met sportaccommodatie De nieuwe huisvuilopliaaldienst GROOTSE ONTVANGST SINTERKLAAS EN PIET OP DE SGHOLEN Officiële publikaties Raadsvergadering Aan onze adverteerders ONZE AGENDA Forming Stichting Sportbelangen Eerst moeten de terreinen klaar Aanleg en exploitatie door Stichting? Informatie over de BTW Honderdste sporthal in Nederland Gevonden en verloren voorwerpen BURGERLIJKE STAND de 1Bezoek aan school met de Ontvangst in de Kolsch ooi Sint bezocht de o.l. dorpsschool Enthousiaste ontvangst in Dijkerhoek Oudercommissie moest eerst zingen Kerkdiensten Medische dienst W eekenddienst dierenartsen Weekenddienst tandartsen Boeren dorsen in belang V.V. „Holten" Zitting woonruimte- commissie Bouw 3 garages aan de Pastoriestraat Schaakuitslagen HOITENS NIEUWSBLAD Zaterdag 7 december 1969 Jaargang 20 - No. 49 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyera Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaarf 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Zaterdag 7 december 16.15 uur Z.C. Twenhaarsveld contri butie-inning wintertraining. SO.00 uur: Toneeluitvoering DAT in zaal Het Bonte Paard te Dijker- hoek. Inlevering gewichtbonnen St. Nico- laasactie 1968 bij cTe winkeliers uit Holteng Nieuwsblad. Maandag 9 december 19.30 uur: Laatste aanwijzing waar debonnen St. Nicolaasactie 1968 in Amicitia. 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 19.30 uur: Quiz- en ruilavond Holten- se Postzegelclub „H.P.C." in café „De Waag". Dinsdag 10 december 20.00 uur: Inleiding over de B.T.W. door de directeur van het O.L.M. Boekhoudbureeau, de heer Huis kamp uit Zwolle, uitgaande van de afdelingen der O.L.M., C.B.T.B. en bedr.verenigingen Holten en Dijker- hoek, in hotel Holterman. Woensdag 11 december 19.45 uur: Hervormde Vrouwengroep in Irene. Bijeenkomst met handen arbeid. Vrijdag 13 december 19.30 uur: Grote verwerping van krentenbrood en speculaas met at tracties voor de kinderen in en voor „Het Trefpunt" te Espelo (zie ad vertentie). Zaterdag 14 december 19.30 uur: Gemaskerd bal PJGO- afdelingen in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie adv.) Maandag 16 december 20.00 uur: Ledenvergadering Coöp. Zuivelfabriek ,,De Vrijheid" in hotel Holterman. Dinsdag 17 december 20.00 uur: Vergadering met afvaar digingen van de Holtense Sportver enigingen in hotel Holterman over de vorming van een Stichting voor de behartiging van de sportbelan gen. Donderdag 19 december 19.45 uur: Kerstavond Chr. Platte landsvrouwen en -meisjes in ge bouw „Rehoboth". Vrijdag 20 december 20.00 uur: Kerstfeestviering afd. Hol len Ned. Bond van Plattelands vrouwen in Amicitia. Zaterdag 21 december 20.00 uur: Kerstoratoriumuilvoerihg door de Chr. Gem. Zangvereniging ,,Soli Deo Gloria" in de Ned.-herv. kerk. De vorige week is een zevental ingezetenen bijeengekomen om te spreken over de problemen van de sportbeoefening, die er in Holten liggen. Reeds geruime tijd gingen de gedachten uit naar de stichting van een sporthal en werden enkele hunner door de berichten in de regionale pers van de laatste tijd opmerkzaam op de mogelijkheid van een flinke subsidiëring van provinciewege bij de bouw van (overdekte) schoolinstructiebaden. Het initiatief van de zes Holterboeren om Meermanskamp om te ploegen en daarmede doormiddel van de verbouw van winterrogge geld te verdienen voor een bespoediging van de aanleg van gemeentelijke sportterreinen heeft er toe bijgedragen, dat men spoed achter de zaak zette om tot een initiatief te komen. Men wilde echter niet eerder in de openbaarheid treden, voordat men overleg gepleegd had met het gemeentebestuur van Holten. Dat overleg heeft dinsdag avond in hotel Holterman plaats gehad met het voltallig college van burgemeester en wethouders waarbij een weder zijdse gedachten wisseling heeft plaats gehad. De voorlopige commissie, die door de zeven' ingezetenen gevormd was. had bij voorbaat uitgesproken dat van de aanleg van de sportterrei nen, de eventuele bouw van een sporthal en stichting van een over dekt. instructiebad de aanleg van de sportterreinen prioriteit zou moeten hebben. Bij de besprekingen bleek, dat ook de zijde der gemeente reeds gespro ken was over de bouw van een sport hal o.a. met de Rijksinspecteur voor de lichamelijke opvoeding, de heer E. J. van Koningsveld t.e Deventer en dat een plaats voor een derge lijk gebouw te vinden zou zijn in het bestemmingsplan De Haar. De aan- ling, dat het gemeentebestuur in het stichtingsbestuur vertegenwoor digd zal zijn. De aanwezigen waren van oordeel dat de belangstelling voor de sport in Holten zo groot is. dat zeker een beroep op de bevolking al kunnen worden gedaan oni voor het streven naar een goede sportaccomodatie t.z.t. een financiëcl offer te brengen. Het dagelijks bestuur der gemeen te toonde zieh in elk geval zeer dank baar voor het particulier initiatief, dat door de daad van de zes boeren en door de voorlopige commissie op gang is gebracht. De besturen van de plaatselijke afdelingen der OLM. CBTB. bedrijfs voorlichtingsverenigingen Holten en Dijkerhoek hebben besloten geza menlijk een avond te organiseren waarop voorlichting zal worden ge geven over de nieuwe omzetbelas ting op de toegevoegde waarde de z.g. B.T.W. Men kan wel in het kof fiedik kijken, wordt in hun aankondi ging gezegd, maar het is beter het onderwerp door een deskundige te laten behandelen. De heer Huiskamp directeur van het boekhoudbureau der OLM te Zwolle is, ondanks zijn drukke werkzaamheden, bereid ge vonden om op dinsdag 10 december a.s. 20.00 uur in Hotel Holterman over deze materie een inleiding te houden. De mogelijkheid tot het stel len van vragen is vanzelfsprekend aanwezig. Onlangs heeft de Raad der Ge meente Holten enkele besluiten geno men die zeer belangrijk zijn voor de Reinigingsdienst. Deze besluiten zijn o.a. het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van een vaststellen van een nieuwe verorde ning die de heffing en invordering van de reinigingsrechten regelt en het vaststellen van een wijziging van de Algemene Politie-verordening, waar in o.a. geregeld worden de soorten af valstoffen die met de ophaaldienst meegegeven mogen worden en de wijze waarop dit dient te gebeuren. Wanneer de nieuwe huisvuilophaal- De gemeenteraad komt maandag, 9 december des avonds 7.30 uur bij een voor de behandeling van de vol gende agenda: 1 Beëdiging van het tot de raad toegelaten lid, de heer L. Kaan, alhier, 2 Notulen van de openbare verga dering van 5 november 1968. 3 a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 4 Voorstel tot verkoop van grond aan: a. de heer J. Aanstoot, Beuse- berg 14, Alhier. b. A. H. Jalink en Zonen N.V. te Goor. c. Mevrouw de Wed. G. Nijland- Nijhof, alhier. d. de heer H. G. Klein Velder- man, alhier. e. de heer E. D. Vincent, alhier. 6 Voorstel tot het in gebruik ge ven van de „Meermanskamp" en het verlenen van subsidie aan de Voetbalvereniging Holten. Voorstel tot a. het aangaan van een rekening courant overeenkomst met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage. b. het vaststellen van het krediet ln rekening-courant met de N.V. Bank voor Nederlandsche Ge meenten te 's-Gi-avenhage voor het jaar 1969. 7 Voorstel tot machtiging tot het aangaan van vaste gelcfleningen met de N.V. Bank voor Neder landsche Gemeenten te 's-Gra venhage voor het jaar 1969. 8 Voorstel tot het toekennen van een uitkering aan het gemeente- personeel in verband met nacal culatie „trend" 1968. 9 Voorstel tot het wijzigen van de verordening regelende het toeken nen van tegemoetkoming in bo venmatige ziektekosten aan ge pensioneerden. 10 Voorstel tot het opheffen van de commissie tot wering van school verzuim. 14 Voorstel tot het toekennen van een éénmalige subsidie aan de sportvereniging „Bato", alhier. 12 Voorstel tot het benoemen van een lid van de slachthuiscommis- 13 Voorstel tot het wijzigen van de gemeentebegroting 1968, (o.a. gymnastieklokaal Tuinstraat, sub sidies, extra-afschrijving aanleg Toeristenweg, vergoeding ouder commissies) alsmede enkele wij zigingen van de bèdrïjfsbegrotin- gen. 14 Rondvraag. Holten staat niet alleen met het verlangen een sporthal te bezitten. Honderd gemeenten zijn reeds voor gegaan in de realisering daarvan. Op zaterdagmorgen 21 december 1968 om 11.00 uur zal in het elfdui zend inwoners tellende Drentse dorp Roden de honderdste sporthal in Ne derland in gebruik worden genomen. De staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, mr. H. J. van de Poel, zal dan in te genwoordigheid van de voorzitter van de Nederlandse Sport Federatie, jhr. mr. A. Feith. de opening verrichten. De sporthallenbouw in Nederland heeft vooral de laatste jaren een dy namische ontwikkeling te zien gege ven: in 1967 werden er zevenentwin tig, in 1968 zelfs 32 van deze sport accommodaties in gebruik genomen. Gevonden: blauwe kinderwant; Con tactsleutel van motor: groene hand schoen: zwarte shawl: pakje shag met vloeitjes; bruin leren handschoen. Verloren: varkensleren handschoen (gevoerd); kunstlederen vingerhand- schoen; herenhorloge (double); zw. damesportemonnaie met knip en inh.; kinder-shawl; herenportemonnaie in houd plvn. f 200: jongensportemon- naie; bruin jongens-jack met capu chon. leg van de sportvelden zal echter eerst moeten plaats vinden, aldus kwam duidelijk vast te staan van de zijde van B. en W. Hoewel dit nog geen opgeloste kwestie is: de financiering van de aankoop der gronden en de aan leg der sportvelden is niet de moei lijkste zijde van het vi'aagstuk. Veel ernstiger zijn voor de ge meente de budgetaire moeilijkhe den d.w.z. de betaling van rente, aflossing en de exploitatiekosten enz. der velden. Daarvoor is op de ontwerpgemeentebegroting voor 1969 nauwelijks enig geld be schikbaar en het is de vraag wat 1970 in dit opzicht zal bi-engen. De voorlopige commissie meen de en het college van B. en W. was 't daarmee volledig eens dat wellicht een oplossing zou kunnen worden gevonden door de vorming van een Stichting, die de aanleg zal financieren en eventueel exploiteren met garantie van het gemeentebe stuur. Er werd zelfs reeds een naam genoemd „Stichting Sportbelangen Holten". Ten einde de vorming van een stichting op de meest democratische wijze tot stand te brengen besloot men alle sportverenigingen in de ge meente te verzoeken een bestuursaf- vaardiging te zenden naar de op dinsdag, 17 december a.s. om 20.00 uur te hotel Holterman te houden vergadering, waarin een uiteenzet ting zal worden gegeven van het doel der stichting cn wellicht glo baal reeds enige cijfers ter tafel kun nen worden gebracht. De voorlopige commissie, die be staat uit de heren J. Warrink, voor zitter. W. Beijers, vice-voorzitter, F. ter Hoeven, secretaris. C, Boersma. J. F. Sijtsema, H. Wilpshaar. E. D. Vincent en H. .T. Arfman (dinsdag toegetreden) leden, zou dan opge dragen kunnen' worden de plannen verder uit te werken. Het is de bedoe- Geboren: Jan Hendrik, zv. G. van Zon en A. J. Tijman, Look 56 Hendrikje, dv. H. J. van Leusen en G. H. Bakker, Dijkerhoek 68. Overleden: G, Goossen ev. Vin cent, 68 jr. Neerdorp 10, (overleden te Deventer). Ondertrouwd: F. W. Groteboer, 25 jr. Beuseberg 84. en H. van den Berg, 22 jr. Dijkerhoek 86. Getrouwd: J. W. Rensen, 23 jr. Dijkerhoek 57 en G. J. Vosman. 22 jr. Raalte G. J. C. Brands. 24 jr. Boschkampsstraat 16 en H. J. Tui- tert, 21 jr. Oranjestraat 44 J. A. Beldman, 21 jr. Bessinkpasstraat 13 ,en M. Hennink, 20 jr. Borculo. BEVOLKING Ingekomen: Geen. Vertrokken: A. J. Kamperman en gez. van Haarstraat 2 naar Raalte A. Aalpoel van Holterbroek 24 naar Voorst - I. G. ter Brugge en gez. van Almelo naar Kozakkenstraat 8 H. W. Wittenberg - de Vrieze van Burg. v.d. Borchstraat 20 naar Zut- phen T. Wiersma van Beuseberg 93 naar Boskoop. De Kissinger postkoets rijdt weer. Het is de enige officiële „Pferde-Personenpost" in Duitsland. Als zij door de straten rijdt, langs het Kurhaus Regentenbau, wuiven de wandelaars en neuriën de oude wijsjes meedie de postiljon blaast. De koets zelf is helemaal nieuw, het is een kopie van het roman tische voertuig uit grootvaders tijd, alleen van binnen is zij veel comfortabeler geworden. En evenals vroeger wordt ze getrokken door vier prachtige paarden, twee schimmels en twee appelschimmels. Het was donderdag voor de Holtense kinderen een echte feestdag. Sinterklaas werd op alle scholen op grootse wijze ontvangen. Niet alleen door de schooljeugd, maar ook door de kleintjes, die binnen afzienbare tijd de scholen zullen gaan bevolken. Met hun moeders waren zij naar de verschillende scholen gekomen om het Sinter klaasfeest mee te vieren. Op de grote scholen en de kleuterscholen werden het lekkers en de cadeautjes met milde hand uitgedeeld. Zelfs de Scholengemeenschap bleef niet achter bij de feestvreugde; maar hoe men daar Sinterklaas vierde vertellen wij om der wille van de kleintjes in onze krant maar niet. Het was overigens wel spectaculair. Donderdagmorgen brachten Sint en Piet evenals andere jaren weer een bezoek aan de leerlingen van de Dorpsschool alhier. Moeders met kleuters zaten al in de hal toen het tweetal per taxi arriveerde. De scho lieren stonden gereed voor de ont vangst en ze zongen een aantal lied jes ter verwelkoming. Daarna werden Sint en Piet toegesproken door het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer, waarna de bisschop zich tot de aan wezigen richtte. De kleuters werden getrakteerd op speculaas en peper noten. Voorts kregen ze een kleur- boekje met een doosje kleurpotlood- jes. In de lagere klassen vertoefden St. Nicolaas en zijn knechtje wat lan ger. Het grote boek werd opengesla gen. Er wex*d gep 'ezen en vermaand, gedacht en aangemoedigd. De kinde ren kregen speculaas, snoep, 'n man darijntje en 'n geschenk. De leerlin gen van de vierde klas en hoger wer den slechts vluchtig bezocht. Piet was met de traktatie hier wat minder royaal omdat deze kinderen naar de Deventer schouwburg waren geweest op 4 december, waar ze de opvoering van een operette „Vrouwe Fortuna" hadden bijgewoond op kosten van Sin terklaas en zijn donateurs, onder lei ding van enige leden van personeel en oudercommissie. Donderdagmorgen om even over negen arriveerde Sinterklaas in ge zelschap van z'n trouwe knecht Piet bij de School met de Bijbel aan de Boschkampsstraat waar het hoofd dei- school de heer J. Kroon de hoge gast een hartelijk welkom toeriep. Toen de Sint de grote hal binnentrad ging er een enorm gejuich op en zongen de kinderen als welkomstlied „Sinter klaasje kom maar binnen met je knecht". Nadat een drietal nieuwe onderwij zeressen aan Sint waren voorgesteld en Sint de onderwijzeres mej. Bosch die over 14 dagen in het huwelijks bootje zal stappen hartelijk had ge lukgewenst kwamen een aantal kinde ren uit de klassen 1, 2 en 3 op „au diëntie" bij Sint, welk kort bezoek voor sommigen van hen nu niet be paald een genoegen was en in enkele gevallen zwaaide Pietbaas waarschu wend met de roe. Een drietal knapen kreeg van Sint een zeer dringende waarschuwing. Ze zullen beter hun best moeten doen (wat ze prompt be loofden!) en wanneer dit niet gebeurd gaan ze een volgend jaar mee naar Spanje om de lessen te volgen op de school van Sinterklaas. Het deed Sin terklaas bijzonder deugd dat, op en kele uitzonderingen na. de kinderen heel goed hun best deden en hij vond het bijzonder leuk dat Wouter Leen Hijwege, Ria Schipper en Gerry Lo- man voor hem een versje speelden op de blokfluit. Om ruim elf uur vertrok de Sint, nagewuifd door de kinderen die alle maal ruim werden getrakteerd. Na het bezoek aan de school bracht Sint in gezelschap van Piet een bezoek aan Gert Jan Krikkink, Neerdorp 56 en Gerard Veneman, Kozakkenstraat die beide wegens ziekte thuis moesten blijven. Beide jongens werden getrak teerd en Gerard speelde op z'n accor deon een nummertje wat Sint prach tig vond. Om 9.00 uur arriveerde de Sint in de Kolkschool. maar plotseling was zijn zwarte knecht weg. Nadat de jeugd Piet zeer uitnodigend had ge roepen verscheen de Moor. Hij had een schoorsteen gezocht en was in de kelder terecht gekomen. De Spaanse gasten werden toegesproken door hel hoofd, meester Wilpshaar en toen be gon 't feest. Van 9 uur tot ruim 10.00 uur verzorgde de 2e klas onder lei ding van mej. J. H. Wolters een Sin terklaas-operette in het overblijflo kaal. De Sint kreeg hier zelf een ca deautje - een pakket, waarin o.a. een rolletje zoute drop - omdat de kinde ren gehoord hadden dat de Sint. snip verkouden was geworden van de boot- Na een bezoek aan alle klassen wer den met milde hand de cadeautjes en traktaties uitgedeeld. Gemeentewer ken had 100 stoelen aangevoerd, waarop plm. 11.00 uur de moeders met de kinderen die nog niet de kleu terschool of lagere school bezoeken, hadden plaats genomen. Zij werden verrast door het optreden van klas I, die ritmische gymnastiek uitvoerde, begeleid door zelfbespeelde instru menten. Het was allemaal heel mooi en erg feestelijk. De klassen 4 en 5 gingen naar de Deventer Schouwburg, evenals de hoogste klassen van de andere open bare scholen, voor het zien van de operette „Vrouwe Fortuna". Sinterklaas werd door een enthou siast zingende kinderschaar in „Het Bonte Paard" verwelkomd, waarna meester Kroon hem toesprak. Blij te worden ontvangen in zo'n ruimte zaal, sprak bij in zijn wel komstwoord zijn genoegen uit over de grote vlijt van de Dijkerhoekse kin deren. Tussen de vele liedjes door mochten verschillende kinderen bij de Sint komen een versje zingen of een gedichtje opzeggen. Erg leuk was 't gedichtje van Dinie Nijland. Hans Steunenberg kreeg een groot applaus toen hij enkele „moppen' vertelde die hij van zijn grote broer had geleerd. Piet kan maar niet be grijpen dat Jan Jansen Manen schijn en Hennie Temmink uit de tweede klas al wel honderd boeken hadden gelezen. Er tussendoor trad een zangkoortje o.l.v. meester Groothengel op, dat leuke liedjes ten gehore bracht. Spe ciaal „De Botermarkt" viel in de smaak. Nadat de kinderen en de kleuters het Spaanse paar uitgeleide hadden gedaan met het traditionele „Dag Sinterklaasje" kregen ze ieder een mooi (prenten)boek en een grote zak snoep. O De Espelose schooljeugd en toe komstige schooljeugd vierde een ge zellig en opgewekt Sinterklaasfeest in „Het TrefpuntHier waren het niet de kleinjes, die het eerst voor het voetlicht moesten komen, maar moest de Oudercommissie op het podium een Sinterklaasversje zingen. Veel ouders met kleuters hadden zich daar verzameld. De Sint had ook hier een vermanend of prijzend woord, al naar gelang de jeugd het afgelopen jaar haar best gedaan had. Maar allen werden toch met milde hand getrak teerd en kregen een cadeautje. Mees ter Hol had de Sint een hartelijk kom toegeroepen, waarvoor de grijze bisschop bij het uitdelen van zijn gaven niet ongevoelig bleef. Na de pauze kregen de klasse 1 tot en met 3 een poppenkastvoorstel ling van de heer Feith uit Zwolle, die zeer in de smaak viel. De klassen 4 t.m. 6 gingen naar de Deventer Schouwburg met een bus van de OAD om de operette „Vrouwe For tuna" te zien. Dat viel bij deze jon gelui ook erg in de smaak, zoals men zich denken kan. De kleuterscholen twee in de Boschkamp en twee in het Kolcom- plex werden 's middag door de Sint bezocht. Sommigen wat verle gen, anderen weer erg vrijmoedig, hebben de kleuters deze middag echt genoten van het bezoek van de grij ze kindervriend en zijn zwarte knech ten. De snoep en de kleine geschenk jes vielen hier wel bijzonder in goede aarde. Veel moeders hebben daarbij ook echt meegenoten van het feest van hun kroost. Het was voor allen een echte feestdag. HOLTEN. Ned. Iierv. Kerk: 10.00 uur ds. Stehouwer van Nij- v.srdal. 19.00 uur ds. Doornheim van Markelo. Extra collecte: Raad van Ker ken in Nederland, 10.00 uur Jon- gerendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk: 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor het bou wen van een nieuwe kerk. R.K. Kerkdiensten: 9.30 uur in het gebouw Ir.ene. (Eucharistieviering) NIEUW HEETEN. Tijd. lagere school - zaterdagavond 7.30 uur, zondagmorgen 7.30, 8.45, 10.00 en 11.45 uur. DIJKERHOEK. Bethanië: 10.00 uur past. medew. dhr. A. Schelle- vis. Extra collecte: Raad van Ker ken in Nederland. Zaterdag, 7 december vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend C. H. Rietdijk, Molenbelterweg, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 7 december en zondag, 8 december Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Zaterdag, 7 december en zondag, 8 december, R. Brouwer, Boomkamp 10A Rijssen, tel. 05480-3194 (Prak tijdadres: Enterstraat 118). SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJKWERKSTER 's Ochtens van 9.00 - 10.00 uur be halve woensdag, 2e en 4e woensdag van de maand 18.30 - 19.30 uur in Wijkgebouw Groene Kruis, tel. 1436. Het verhaal van onze zes Holter boeren, die cfe hand aan de ploeg geslagen hebben voor de sportterrei nen. is, onder bovenstaande titel, nu door heel sportminnend Nederland. Het weekblad „Nederlands voetbal", officieel orgaan van de K.N.V.B., heeft in het laatste nummer een aar dig verhaal gedistilleerd uit de kran tenverslagen. waarin, naast de pres taties van „Holten", ook Leo Halle's ver-diensten genoemd worden. Het schrijft aan het slot „De man, die mede verantwoordelijk is voor goede prestaties, is niemand minder dan Leo Halle, die met de training is belast. Laat dus niet alleen de boer. maar ook Leo Halle maar dor sen". Aangezien de beide Kerstdagen woensdag, 25 dec. en donderdag, 26 dec. midden in de week vallen, heigeen een belangrijke handicap vormt voor de drukkerij en onze administratie, zien wij de advertenties voor het Oudejaars- nummer, 28 december, zoveel mogelijk in de week van 16-21 december a.s. tegemoet. Ook de advertenties voor het Kerstnummer, 21 december, worden gaarne zo vroegtijdig mogelijk uiterlijk woens dag, 18 december a.s. aan de bekende adressen tegemoet gezien. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad dienst in werking treedt is thans nog niet precies bekend, daar dit van de aflevering van de huisvuilauto af hangt. Voorlopig kan als datum aan gehouden worden 1 maart 1969. De meer gedetailleerde gegevens, zoals de dagen waarop vuil opge haald zal worden, alsmede de route, de verschuldigde rechten enz. zullen later uitvoerig bekend gemaakt wor den, doch het is gewenst reeds thans aandacht te vragen voor enkele zaken teneinde hiervoor de nodige voor bereidingen te kunnen treffen. Zo worden onder afvalstoffen die meegegeven kunnen worden o.m. niet verstaan afval van slachterijen en van vlees-, vis- en preparateurs- winkels. Voor het zich ontdoen van deze afvalstoffen dient een aparte re geling te worden getroffen. Vroeg tijdig overleg hierover is nodig. Ook wordt het type vuilnisvat waar in het huisvuil aangeboden moet wor den bij nader besluit geregeld. Ver der is besloten dat de gemeente niet zorgt voor het beschikbaar stellen van deze huisvuilvaten. De bewoners die nen dus zelf voor een vuilnisemmer van het voorgeschreven model te zorgen. Dit model zal moeten zijn een gegalvaniseerde emmer, 40 liter inhoud, enigszins taps toelopend, waarbij het deksel d.m.v. 2 beugels langs het handvat omhoog getild kan worden, het deksel kan dus niet los rondslingeren. Bovendien moeten deze emmers in goede staat van onderhoud verkeren, het handvat of de beugels mogen dus niet los zitten, doorroesten of gro te vervormingen zijn evenmin toege staan. Waarschijnlijk kan een ieder aan de hand van bovengenoemde be schrijving thans wel beoordelen of zijn vat geschikt is of niet. Ten over vloede zullen door Gemeentewerken in de komende weken de voor de nieu we dienst afgekeurde vaten met een zwart kruis worden aangemerkt. Wan neer u dus een zwart kruis op uw vat aantreft dient u voor aanschaf van een nieuwe emmer te zorgen. Nog in goede staat verkerende em mers die niet taps zijn maar recht, doch overigens aan de gestelde eisen voldoen, zullen als overgangsemmer voorlopig worden geaccepteerd. Daar de gemeente de emmers niet beschikbaar stelt, zullen deze gele verd moeten worden door de diverse daarvoor in aanmerking komende middenstanders. Het is dus voor deze middenstanders zaak om aan de straks optredende grote vraag naar nieuwe emmers te kunnen voldoen. Gemeentewerken is gaarne bereid deze zakenmensen nadere inlichtin gen te verstrekken over model, even tuele fabrikanten etc. Het is verder toegestaan om kleine goedgebundelde pakjes van beperkt gewicht bij de emmer te plaatsen om meegegeven te worden. Dit dient echter niet regelmatig voor te komen. Als dit geregeld voorkomt dient men één of meer emmers erbij te nemen. Ook is bepaald dat een bedrijf dat per week regelmatig meer dan 20 hl. afval levert, (d.i. ongeveer 40 a 50 emmers) verplicht is met burge meester en wethouders een afzonder lijke regeling te treffen voor het zich ontdoen van afval. Ook bedrijven of zaken die minder dan 20 hl. afval leveren, doch meer dan een norma le hoeveelheid, kunnen in plaats van meerdere emmers, ook gebruik ma ken van containers, wat in vele ge vallen financieel tevens voordeliger is. Deze containers zijn plm. 1100 li ter groot, d.i plm. 25 emmers. De gemeente stelt er thans echter reeds prijs op te weten hoeveel con tainers aangeschaft moeten worden. Indien een daarvoor in aanmerking komend bedrijf voelt voor dit systeem wordt dringend aangeraden hierover zo spoedig mogelijk contact op te ne men met Gemeentewerken, waar alle nadere gegevens, ook over de verschuldigde rechten en de ove rige manieren om grof vuil kwijt te raken, kunnen worden verkregen. Holten, 4 dec. 1968. De directeur Gemeentewerken, T. Prak. De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de com missie op dinsdag. 10 december a.s. des avonds van 7.30 tot 8.30 uur zit ting zal houden. Holten, 6 december 1968. De voorzitter voornoemd, J. Kroon. Burgemeester en wethouders van Holten maken ter uitvoering van ar tikel 24 van de voorschriften beho rende bij het bestemmingsplan Holten bekend, dat door de Fa. H. Koop man en Zn.. Kerkhofsweg 8. alhier, een verzoek is ingediend om vergun ning voor de bouw van drie garage boxen op het perceel, kadastraal be kend gemeente Holten, sectie F. nr. 2425. gelegen aan de Pastoriestraat, welk verzoek slechts kan worden in gewilligd met toestemming tot afwij king van het geldende bestemmings plan Holten. Dit verzoek ligt met ingang van 9 december 1968 gedurende veertien da gen voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens afwijking van het be stemmingsplan toe te staan. Schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan kunnen door een ieder ge durende bovengenoemde termijn wor den ingediend bij burgemeester en wethouders. Holten. 6 december 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg. secretaris. De Schaakclub „De Pioniers" speelde dc vorige week donderdag in Hotel Holterman een aantal wed strijden voer het onderlinge club kampioenschap. De uitslagen waren als volgt: G. J. Hoeve C. van Gee- restein 'i:IV:, dhr. Flantua - Mevr. H. J. Hol-Groothoff 1—0, F. J. Hol J. Steenbergen 0—l, G. J. Aaftink C. van Geerestein 0—1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1