Sinterklaas bracht bezoek aan Holten Betere bevolkingsspreiding en werkgelegenheid noodzakelijk Alleen in Holten slechts één bezwaarde Oudermiddagen lagere landbouwsch. Bathmen Plattelandsvrouwen maakten kennis met maatscli. werkster ZILVEREN KERKKOOR VOOR RADIO FILMAVOND Ketenen van de haal Grote belangstelling overal Perspe*lieve n ni euwe telefoonaansluitingen Onteigening gronden E V Ruimtelijke ordening ergadcring mfflm Aanwijzing waardebonnen winkelweek Spreekuur maat schappelijk werkster Speculaaspoppens*'tie WSV ..De Trekkers' Kerkdiensten Chr. Plattel.v rouwen MEDISCHE DIENST Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen W i j ziging spreekuurtij den maatschappelij k werkster Gevonden en verloren BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 30 november 1968 Jaargang 20 - Nr. 48 Uitgave van de Stichting .Holten.. Nieuwsblad" te Holten - Tc Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens - Wad Het Hervormd Kerkkoor, dat begin volgend jaar D.V., haar 25-jarig be staan hoopt te herdenken, zal bin nenkort in een uitzending van de R.O.N.O. (Regionale Omroep Noord- Oost) te beluisteren zijn. Uitgerust met de daarvoor beno digde apparatuur heeft de R.O.N.O. op donderdagavond 7 november in de Ned.-herv. kerk een aantal liederen op de band opgenomen. Het 25-jarig bestaan hoopt men enigszins feestelijk te herdenken en het bestuur bezint zich reeds enkele weken op dit jubileum. Evenals dit hel geval is bij de meeste andere verenigingen, moet men ook bij het kerkkoor zuinig zijn en bij het ma ken van plannen rekening houden met de financiën, vandaar slechts een herdenking met een feestelijk tintje. In het bijzonder op hoogtijdagen verhoogt hel koor met zijn zang de kerkelijke sfeer. Óok vinden meer malen per jaar uitwisselingen plaats met koren uit de omliggende kerke lijke gemeenten. Het koor telt mo menteel plm. 60 leden. Zeer zeker een flink aantal, doch dames en he ren, die de gelederen willen verster ken, zijn van harte welkom. Men denkt hierbij vooral aan de nieuw in- gekomenen. De wekelijkse repetities onder lei ding van de heer J. Op den Dries te Nijverdal worden op dinsdagavond om 8 uur gehouden in gebouw „Ire ne" aan de Boschkampstraat. Een aantal telefoonabonnee'.? heeft van de PTT bericht, ontvangen, dat hun telefoonaansluiting wegens drin gende werkzaamheden aan het tele foonnet op maandag, 2 december bui ten gebruik zal worden gesteld, hetzij doorlopend, hetzij gedurende één of enkele kortere perioden. De PTT is bezig kabels te leggen voor het maken van nieuwe aansluitingen, terwijl ook in de centrale aan het Kosterspad werkzaamheden moeten worden verricht. De ruim honderd wachtenden op een telefoonaanslui ting zullen nog enig geduld moeten oefenen. De capaciteit van de cen trale is niet voldoende. Deze zal in het 2e kwartaal van 1969 worden uit gebreid, zodat men daarna tot aan sluiting - in een regelmatig tempo - van alle aanvragen zal kunnen over gaan. Een verheugend perspectief voor hen die reeds lang op een tele foonaansluiting wachten. O O O De Commissie uit Gedeputeerde Staten van Overijssel, die donderdag zitting hield ten gemeentehuize van Markelo, Holten en Bathmen om be zwaren aan te horen of schriftelijke bezwaren in ontvangst te nemen in verband met onteigening van gron den ten behoeve van de aanleg van de autosnelweg (Holland-Twenterou- te) E-8 heeft weinig te doen gehad Alleen in Holten verscheen één eige naar van een boerderij aan de Ga- gelweg, die bedenkingen had tegen In gebouw Rehoboth draait za terdagavond om acht uur de CEFA filmdienst de spannende film ..Kete nen van de haat" met in de hoofdrol len: Tony Curtis, Sydney Poitier, Theodoor Bikel, Cara Williams, e.a. Korte inhoud: John Jpker"-Jack son (Tony Curtis) en Noach Cullen (Sidney Poitier) zitten aan elkaar geketend in een transportwagen die gevangenen overbrengt. Zij haten el kaar! Jackson de blanke en Cullen de neger. De auto die hen vervoert raakt betrokken bij een aanrijding en zij zien kans om te ontvluchten. Nog steeds aan elkaar geketend moe ten zij grote hindernissen overwin nen om de achtervolgers voor te blij ven. Sheriff Max Muller (Theodar Bi kel) heeft de beschikking over een grote groep ..jagers" v-ersreekt—-met- Berge, die de kinderen vertelde, speurhonden. Het zijn niet alleen ter reinmoeilijkheden en de meute jagers die Jackson en Cullen onder ogen moeten zien, ook hun onderlinge haat steekt op zodra zij een adempauze houden. Hun eerste doel is om los te komen van de ketting die hun lot zo onver brekelijk verbonden houdt. Door 's nachts in te breken in een werk plaats van een nederzetting probe ren zij zich werktuig te verschaffen. Het lawaai, dat zii noodgedwongen maken, door de belemmeringen van de ketting brengt de bewoners op de been. Men wil de neger lynchen en de blanke moet het zelfde lot onder gaan. Een van de bewoners, zelf een ex- gevangene. laat hen heimelijk ont snappen. Hun doel is een spoorlijn, waarmee zij als verstekeling de ge alarmeerde omgeving kunnen verla ten. Terwijl zij zich in het bos ver borgen houden, worden zij ontdekt door een elf-jarige boeren zoon, die hen onder bedreiging van een' ge weer meeneemt naar huis. Zijn moeder in de steek gelaten door haar man verzorgt hen en eindelijk worden zij verlost van de ketting, In de schuur vinden zij een auto en Jackson slaagt er in de wa gen weer op gang te brengen. De vrouw wil ier met Jackson vandoor en zij wijst de neger een pad voor ontsnapping door het moeras. Cullen weet niet. dat Wij geen kans heeft uit het moeras en net drijfzand te ont snappen. Als J.ackson bemerkt welk lot Cul len wachl. stoot hij de vrouw van zich af en rent achter Cullen aan, waarbij hij gewond wordt door een geweerschot, dat de elfjarige jongen hem nazendt. Bij de spoorlijn aan gekomen ziet de verzwakte Jackson geen kans op de trein te springen. Cullen wil hem niet verlaten en wacht met Jackson in zijn armen op de naderende sheriff. Sinterklaas is zaterdagmiddag door een enorme schare kinderen met hun ouders en andere belangstellenden en door de muziek vereniging HMV op grootse wijze ontvangen De Sint arriveerde met de trein van 14.55 uur met twee zwarte Pieten uit de richting Rijssen en werd op het perron opgewacht door een delegatie van de Holtense Handelsvereniging onder leiding van haar voorzitter de heer W. ten Berge. Op het stationsplein hadden zich de kinderen verzameld met allemaal gekleurde ballonnetjes, waarvan er 1400 waren afgegeven. Er steeg een gejuich op.toen de Sint naar buiten kwam, terwijl HMV welkomstliederen speelde. Een woord van welkom werd hem en zijn knechten voor de microfoon toegesproken, via de geluidsinstallatie van Radio Ter Harmsel, door de heer Ten Aankomst van St. Nicolaas voor het station N.S., icaar de grijze kindervriend wordt welkom geheten dooi de heer W. ten Berge, voor zitter van de Holtense Han delsvereniging. Tijdens een z.g. ontwikkelings avond van de N.V.V.-bestuurdersbond in café Jansen sprak de heer F. de Leeuw, districtsbestuurder van het X.V.V. te Leeuwarden over „Ruim telijke ordening en toekomstige werk gelegenheid". Voor deze avond, die onder leiding stond van de heer G. Tijhof, bestond een goede belangstel ling. Ruimtelijke ordening, aldus de heer De Leeuw is veel meer dan een kwes tie van grond, het gaat daarbij om bodem, lucht en water. De oplos sing van de problemen der ruimtelij- ordening houden ten nauwste verband met de welvaart en het welzijn van de burgers. Volgens de toekomstverwachtingen zal -ons land in hst jaar 2000 plm. 20 miljoen inwoners lellen. De gecor rigeerde prognose spreekt van 17 dat 'de Sint bijna niet gekomen was. Het was onderweg zo koud geweest, dat Sinterklaas griep gekregen had, maar hij was door een middeltje uit de apo theek zo opgeknapt, dat hij toch komen kon. De grijze bisschop beaamde dat, hij had een glaasje rode port gedronken en daar was hij helemaal beter van ge worden. Het gehoor van de oude kindervriend bleek nog buiten gewoon intact, want hij hoorde, dat er met de muziek iets ver anderd was. De heer Ten Berge vertelde hem, dat HMV pas nieuwe instrumenten gekregen had met een lage toonzetting waardoor zij mooiere muziek kon maken. De Sint had ook ge zien, dat de Holtense winkeliers zeer actief geweest waren. Al leen de gevelverlichting vond hij wat vreemd. Sommige bran dendeharten stonden met de punt naar boven en dat hoorde z.i. toch niet. De 8-jarige Marian Wijnobel zong een liedje voor de Sint over „Pietje smeerpoes", waarin de zwarte pie ten er niet zo best afkwamen. HMV speelde Sinterklaasliederen, die de kinderen allemaal meezongen en toen De Sint maakte op zijn fraaie schimmel met HMV een rondgang door 't dorp. steeg de Sint onder een driewerf hoe ra van de menigte op zijn schimmel, waarmede hij een rondgang door het dorp maakte, voorafgegaan door de muziek. Een enorme kinderschare, die het de zwarte Pieten met hun lek kers niet gemakkelijk maakte, volg de via de trottoirs de stoet. Sinter klaas wuifde naar alle kanten. Op het Smidsplein in het centrum van het dorp werd de stoet ontbonden en trok de Sint al maar handjes gevend aan de kinderen, die door de moeders werden aangedragen, zichterug in hotel Holterman. Overal werd de komst van de Sint met vreugde be groet. In de straten waar hij met HMV en zijn zwarte knechten pas seerde. Het verkeer door de hoofd straten vond wel enige hinder van dit ..Spaanse bezoek, maar het was op zaterdagmiddag en dan kan het za kelijk nadeel toch zo groot niet zijn. En het is ook maar één keer in het jaar Sinterklaas. De eerste aanwijzing van waarde bonnen van de St. Nicolaasactie van de Holtense Handelsvereniging heeft vorige week zaterdag plaats gehad in café Jansen. De belangstelling was deze avond nog niet zo groot, wel bleek, dat reeds een belangrijke uit gifte van wisselbonnen en deelne merskaarten had plaats gehad. Na mens het bestuur van de winkeliers vereniging deelde de heer Joop Wis- sink mede. dat deze avond duizend gulden ter beschikking zou komen. Donderdagavond had in hotel Vos man de tweede aanwijzing plaats, waarbij weer duizend gulden aan waardebonnen uit de bus kwam. Ook nu bleek hét aantal uitgegeven wis selbonnen en deelnemerskaarten weer belangrijk te zijn toegenomen, een be wijs, dat velen hun St. Nicolaasge- schenken steeds meer in eigen plaats plegen te kopen. De volgende aanwijzingen zijn op maandag. 2 december in café Kalf- sterman en op maandag. 9 december in Amicitia. Steeds om 19.30 uur. De uitslag wordt door middel van pu- blikaties in de winkels en in dit blad bekend gemaakt. Voor de beide oudermiddagen van de landbouwschool te Bath men. respectievelijk voor de ouders van de leerlingen der beide laagste en hoogste klassen bestond weer grote belangstelling. De bijeenkomsten stonden onder leiding van de voorzitter van het plaatselijk bestuur de heer B. J. J. Groot Bronsvoort. Na zijn wel komstwoorden gaf hij de directeur van de school de gelegenheid om enige actuele zaken over de vorderingen van de leerlingen en wat daarmee in verband staat te bespreken. De heer Wisselink bena drukte vooral dat ondanks de vele veranderingen toch steeds het kind centraal blijft staan. Het gaat niet om de school maar om de leerling. In deze geest verricht het personeel dagelijks met veel enthousiasme het werk. Een groot voordeel van het kleinere schooltype is hierbij het persoonlijk contact met het kind en zijn ouders. Met het oog op het praktijkonderwijs is het ook van groot belang dat de leraren weten hoe de zaken op het ouderlijk bedrijf worden aangepakt. Een goede wisselwerking tussen de bedrijven en de school moet er plaats vinden. Daarom neemt het landbouw onderwijs wel enigszins een aparte plaats in en ressorteert het gelukkig nog steeds onder het ministerie van Landbouw. Wanneer het leerlingental zo gunstig blijft als thans het geval is bestaat er gerede kans dat over enige tijd een nieuw schoolgebouw betrokken kan worden. Onderhandelingen hierover zijn gaande. De heren J. Vis en Th. de Boer ga ven vervolgens een beschouwing over de plaats van de landbouwschool in de nieuwe wet op het voortgezet on derwijs. Eerstgenoemde behandelde hoofdzakelijk de brugklas De voor delen van het brugjaar liggen aldus de heer Vis hoofdzakelijk in een be tere observatie van de leerlingen. Aan het einde van dit schooljaar kan dan een advies uitgebracht worden aan de ouders omtrent de school keuze en vaak ook de beroepskeuze. Het gaat om wat het kind kan en wat het wil. De heer de Boer be sprak de veranderingen en mogelijk heden in de hogere leerjaren. Hij legde de nadruk op de doorstromings kansen naar de middelbare vorm van beroepsonderwijs en de vakscholen. Hij vond het zeer waardevol dat er een evenwichtige combinatie is ge vonden voor het op de praktijk ge richte onderwijs en het algemeen 's Ochtends van 9.00-10.00 uur behal ve woensdag 2e en 4e woensdag van de maand 18.30-19.30 uur in het Wijk- gebouw Groene Kruis. tel. 1436. Vorige beroep sprak veek donderdag waren de de Bond vaiFPlattelands vrouwen afdeling Hollen jn de gele genheid kennis te maken met mevr. Cremer-Schutrups, die vanaf 1 sep tember in Holten werkzaam is als maatschappelijk werkster. Over voor Holten vrij nieuw mevrouw Cremer. Doordat zoveel dingen erg ingewik keld zijn geworden, men vaak zijn buren niet meer kent en familie ver weg is. weten mensen die moeilijk heden hebben, niet waar en met wie ze hierover eens kunnen praten. Niet altijd zal er een' afdoend antwoord zijn, en vaak zijn er vele gesprekken nódig om bepaalde conflicten op te helderen. Mevr. Cremer houdt iedere morgen, behalve woensdag, zitting in het Groene Kruisgebouw waar ieder een die problemen of zorgen heeft, met haar kan gaan praten, zonder bang behoeven te zijn. dat anderen hierover zullen horen. Mevr. Cremer is een heel sympathieke jonge vrouw- die naar het ons lijkt uitstekend voor haar taak berekend is. Aan het begin van de avond had de presidente, mevr. Ter Borg, een heel ander onderwerp besproken, na melijk de ruilverkaveling die juist vo rige week aangenomen is en v/aar ook veel plattelandsvrouwen mee te maken zullen krijgen. Mej. Ter Borg noemde het een groots en goed door dacht plan dat naast de vele voorde len toch ook veel zorg zal brengen en waar nu nog vaak peisoonlijke ge voelens meespreken. Laten we vooral niet te vlug oordelen. Dit alles is heel belangrijk voor de toekomst en zal grote verandering voor de boe renstand meebrengen. De eerstvolgende bijeenkomst van de plattelandsvrouwen is op 2U de cember a.s. vormend gedeelte er van. Beide in leidingen werden m.et grote aandacht gevolgd. Tenslotte werd aan de hand van kleurendia's nog een nadere lichting gegeven. Speciaal voor de ouders van beide hoogste klassen was de heer A. J. Harkink dir. van de LLS te Markelo uitgenodigd om iets te ver tellen over zijn ervaringen met het leerlingenstelsel. In Markelo was rig jaar een proef met deze nieuwe vorm van vervolgonderwijs van start gegaan. Gedurende een dag per week bezoeken de leerlingen die minstens 17 jaar moeten zijn. de landbouw school. De overige werkdagen moet er praktisch gewerkt worden op een z.g. leerbedrijf onder leiding van patroon. In de industrie kent men deze vorm al reeds langer. De twee jarige cui'sus is speciaal bedoeld voor de oudleerlingen die niet het middel baar landbouwonderwijs tot vervolg onderwijs kiezen. Dat betekent feite ong.eveer de helft van de oud leerlingen. De vaktechnische en bedrijfsecono mische vorming is de hoofdschotel van het programma. De heer Har kink betoonde zich ontevreden over de houding van sommige landbouw voormannen die het lager landbouw onderwijs miskennen en eveneens voorbijgaan aan het feit dat de groot ste helft van de leerlingen di middelbare landbouwschool bezoe ken afkomstig zijn van de lager.! landbouwschool. Deze gang van ken is ook geheel in overeenstem ming met de mammoetwet en geldt ook voor de andere vormen van be roepsonderwijs. Na deze interessante inleiding ont spon zich een levendige gedachten- wisseling. Een hartelijk applaus was er beide middagen gelegenheid o leerlingen bezig te zien met oefenin gen in hand- en vakvaardigheid konden de ouders van de jongens bij d eleraren informaties ir-winnen over de vorderingen. De wandelsportvereniging „De Trek kers" gaat vrijdagavond en zaterdag morgen voor versterking van de fi nanciële positie der vereniging een .specula aspoppenverkoopactie' ren. De speculaaspoppen zullen door de leden huis aan huis worden aange boden. Zij doen dat onder het motto „Koop aan de deur en stel de Trek kers niet teleur". Een aanbeveling om deze actieve sportvereniging helpende hand te bieden is nauwelijks nodig. Zij bevorderen de vrijetijdsbi steding en de sportbeoefening van tal van jonge mensen, maar ook de oude- r«B zijn regelmatig va» de partij. 18 miljoen, want ondertussen is er de pil gekomen, maar 't betekent in elk geval nog een stijging van ruim 60 pet. Wij zouden ons daarover niet zo veel kopzorg behoeven te maken de spreiding der bevolking n gelijkmatig zou plaats vinden, oppervlakte land blijft ook in het jaar 2000 ongeveer gelijk. Als de eco nomische groei blijft doorzetten, dan men het geld om moeten zet ten in diensten en goederen gepaard 'met grondgebruik. Industrie, ■gen- en waterwerken, onderwijsge bouwen, terreinen voor sportbeoefe ning, recreatie en nog veel meer. Tot 1950 heeft men de toestand geconser veerd o.a. door bescherming natuur gebieden, geen industrie, weinig woningen. Er kwam midden I960 een kentering door de industrialisatieno- (werkgelegenheid), aanpassing bij de bevolkingsaanwas. In september 1966 presenteerde het Kabinet-Cals de tweede nota ove: •uimtelijke ordening. De nota gaat uit an de betere bevolkingsspreiding en verkgelegenheid en daarin worden met name genoemd het noorden, de len van Overijssel .en Zeeland. De ont wikkeling in Limb, en Twente heeft de in deze nota geschetste, situatie echter doorkruist. Spreker was overtuigd, dal alles zich zal ont wikkelen. zoals geschetst is. Zou dit gebeuren, dan moet de spreiding der bevolking sr.el plaats vinden en zal men de achterliggende jaren nog moeten inhalen. De heer De Leeuw noemde de nota een bijzonder bitieus plan. maar de ontwikkeling wijst, er niet op. dat dit gerealiseerd zal worden. Er is een voortdurende sirijd wat de voorrang moet hebben. Er zal o.a. aan de spreiding va industrie nog veel gedaan moeten worden om de bevolkingsspreidin tot stand te brengen. Het zal niet ge makkelijk zijn om de situatie te be reiken, zoals de overheid zich ten doel stelt omdat te veel regionele belan gen prevaleren. Wat de werkgele genheid betreft was de hr. De Leeuw- van oordeel, dat men de bevolkings spreiding niet dwangmatig tot stand kan brengen. Uitvoerig ging spreker nog op de materie in. De uitbreiding van 't aantal arbeidsplaatsen zal z.i. met evenredig zijn aan de uitbreiding van de industrie. Spreker stelde zich op het standpunt, dat industrialisatie in groter verband moet worden ge zien en dat. niet. iedere g.emeente zijn eigen industrie behoeft te hebben. Er had een uitviJrige gedachtenwis- seling plaats na deze inleiding. HOLTEN. Ned. herv. kerk 10.00 u ds. J. H. Israël (Vier. en dankz. H.A.) 19.00 uur ds. C C Addink (Vier. en dankz. H.A.) Geref. kerk 9.30 u ds. C. Glaubitz van Deventer 15.00 u. ds. R. A. Hoog kamp. In beide diensten is het ene offer voor de Kas art. 17 K.O. (eme ritus predikanten, predikantswedu wen- en wezen). Bij de uitgang col lecte voor bouw nieuwe kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN tijd. lagere school, zaterdagavond 7.30 uur zon dagmorgen: 7.30, 8.45, 10.00 en 11.15 uur. DIJKERHOEK. Be'hanië 10.00 u. ds. C. C. Addink (Vier. en dankz. H.A.) de aankoop van zijn gronden. an deze bezwaren is proces-verbaal op gemaakt. dat aan Gedeputeerde Sta ten zal worden overgelegd. De commissie bestond uit de ge deputeerde dr. J. Meulink uit P-n- schede, die geassisteerd werd door de heer F. Vos, commissie ter pro vinciale griffie, die als secretaris fungeerde, terwijl als deskundige aanwezig was de hoofdingenieur van de Directie Wegen van Rijkswater staat, ir. J. J. van den Broek uit Holten, die geassisteerd werd door de heren Bioemsma en Strabbing van zijn bureau te Holten. In Holten woonde de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, de zitting bij. Ho it ei ir. Pla-.tciands- v.amen donder- Rehoboth" in De ieden van de van de Bond van vrouwen en meisjes dagavond in gebouw vergadering bijeen. De presidente mevr. Van Engbe- rink-Ramaker opende deze zeer druk bezochte bijeenkomst (er waren meer dan 80 dames) met gebed na het zin gezang 14! Zij las gen hierna het vers 7-15 en sprak nadat de secreta resse mevr. H. H. Schuppert-Haasjes de notulen had gelezen een kort woord van welkom. Op het programma stonden deze avond een demonstratie van Husq- varna naaimachines en een show van dames-, heren- en kinderkleding in 't bijzonder de wintercollecties. De leden hadden deze avond zelf georganiseerd met medewerking van de fa. Gebr. Schuppert n.v. Voor de pauze demonstreerde mej. Slinger de verschillende Husqvarna naaimachines die in meer dan hon derd landen werden gekocht door kri tische vrouwen. De machine is aan gepast aan de nieuwste stoffen zo als Trevira, Diolen. Terlenka enz... heeft een klemvrije grijper zodat vastlo pen uitgesloten is. De heer Bosman, hoofdvertegen woordiger Husqvarna hield een cau serie over de snelle groei van de fa briek die ha'ar hoofdbedrijf gevestigd heeft in Zweden waar o.a. de fabri- katie plaats heeft van de wereldbe kende Husqvarna vlakke-plaatmachi- nes. In Nederland heeft Husqvarna een fabriek in Amsterdam. Na de pauze waarin getrakteerd werd op koffie met speculaas, show den 7 dames (leden van de vereni ging) japonnen, deux-pièces, mantel kostuums. regenmantels, winterman tels en de bijbehorende accessoires. De dames toonden de nieuwste mo de met flair en charmant en het ap plaus dat vele malen klonk was ze ker verdiend. Ook de jongelui die iacks, lange broeken, jurkjes, coats, rokken en truien toonder, deden het bijzonder leuk en ook voor hun was er gul applaus. De zeer geslaagde avond werd nadat de presidente mevr. Van Eng- brink woorden van dank had gespro ken tot allen die meewerkten door mevr. Hammer met gebed gesloten na het zingen van psalm 89 vers 7. de De jaarlijkse Kerstavond C.P.B. zal worden gehouden op don derdag 19 december in gebouw „Re hoboth". Zaterdag, 30 november vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend J. F. Sijtsema. Noordenbergstraat 6. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). zaterdag, 30 november en zondag 1 december E.A. Witkop. Wierdensestr. 113 Rijssen. tel. 05480-226Ö van 6.00- 7.00 uur na®, alleen voor spoedgeval len. Zaterdag. 30 november Th. A. Oos- tenbrug. Diessenplasstraat 2. tel. 1513 Zondag 1 december. J. Warrink, (nieuw adres:) Rijssenseweg 8 tel. 1803. Zoals wij reeds eerder in ons blad vermeld hebben, is mevrouw L. Cre mer-Schutrups vanaf 1 september als maatschappelijk werkster in Holten werkzaam. Zij is eveneens verbon den aan het Bureau voor Maatschap pelijk werk van de Nederlands Her vormde Gemeente te Deventer, waar door zij slechts enkele dagen per week in Holten werkzaam kan zijn. Het verheugt het Bestuur van de Algemene Stichting voor Maatschap pelijk Werk te kunnen mededelen dat mevrouw Cremer in verband met de vervulling van een vacture in Deven ter. vanaf 1 december de gehele we.ek in Holten zal kunnen zijn. Mevrouw Cremer houdt dan iedere ochtend, be- GEVONDEN: sjaal, portemonnee met Inhoud, kinderportemonnee, stof fen kinderhandschoen, rechter meïs- jeswant, 1 pr: nylonkousen. 2 linker kinderwanten, 1 geel teddv-beertje, hoofddoek, bruine dameshandschoe nen. VERLOREN: bankbiljet van f 25, zilveren ketting, beige porto-quick in houd f 20. herenpolshorloge. grijze kater met witte bef, meisjesbril met blauw montuur, witte muts. halve 's woensdags, van 9 tot 10.00 uur spreekuur in het Groene Kruis gebouw. Om ook degenen die door hun werkzaamheden niet de mo gelijkheid hebben naar het ochtend spreekuur te komen, in de gelege- heid te stellen de hulp van mevrouw Cremer in te roepen, zal zij eveneens de 2de en de 4e woensdag in de maand van 18.30 tot 19.30 uur spreek uur houden. Als het moeilijk is om naar 't spreekuur te komen, dan kan men mevrouw Cremer op de spreek uurtijden bellen om een afspraak te maken op een tijdstip dat het betrok kene betpr schikt (tel. 1436), Geboren: Janna Hendrika, d.v. K. van Bruggen en J. M. Traanman' Kerkstraat 10. Ondertrouwd: E.W. Vincent. 26 jr, Molenbelterweg 13, en H. J. Krekel, 21 jr. Oude Deventerweg 13. Getrouwd: L. Dijkstra, 31 jr. Wor- merveer, en A. Kruit, 26 jr, Molen belterweg 20. BEVOLKING Vertrokken: A. Dijkstra-Kruit,van Molenbelterweg 20 naar Wormerveer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1