Ruilverkaveling heeft de instemming van raad VERBETERING RIJKSTRAVERSE DOORHETDORP Werkzaamheden Parallelweg Holten-Rijssen zijn begonnen Casten in eigen huis Ontstemming in de raad over uitlating Burgemeester van Deven ter Slechts één stem tegen Gemeente moet bijna half miljoen bijdragen Aanbesteding boerderij Kerkdiensten Heer Wansink (ge bel.) onttrok zich aan de stemming Burgerlijke stand Voor liet geestelijk gehandicapte kind Officiële publikatie Openbare kennisgeving Hondenbelasting Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Ook trottoirs 7 cm hoger mm Gevonden en verloren Gezellige dropping PJGO-af delingen HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 9 november 1968 Jaargang 20 - no. 45 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer f 0.12 Abonnementsprijs 5per half jaar. 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad ONZE AGENDA Vrijdag 8 november 20 uur: Kegehvedstrijd in café Poppe". Zaterdag 9 november 19.30 uur: Beat-avond Wip-Wapgroep in gebouw Irene. 20 uur: Kegelwedstrijd in café „De Poppe". 19 uur: Z.C. Twenhaarsveld, wed strijden le Deventer (/.ie bericht) 11 en 12 november Maatschappelijk werkster mevr. L Cremer-Schutrups, geen spreek uur. Maandag 11 november 19.30 uur: Bijeenkomst Postzegelclub „HPC" in café De Waag. Causerie hr. Willeman over samenstelling tentoonstelling. 20 uur: Ouderavond O.L. Kolschool in het schoolgebouw. Dinsdag 12 november 19.45 uur: Praatavond CBTB in het gebouw Rehoboth. Woensdag 13 november 19.45 uur: Bijeenkomst HKC in Ami- citia. Lezing met lichtbeelden .Ont wikkelingsgang schilderkunst laat ste 60 jaar", door mevr. M. van Andel-Brückmann. Zaterdag 16 november 14 uur: Kindermiddag van de NVV- bestuurdersbond in zaal Vosman. Speculaas-actie van de Supporters vereniging v.v. „Holten". Dinsdag 19 november 20 uur: Jaarvergadering IJsclub De Noordpool in café De Waag. Woensdag 20 november 19.45 uur: Ilerv. Vrouwengroep in 't gebouw Irene. Vrijdag 22 november 19.30 uur: Uitvoering Holtense Mu ziekvereniging HMV met medewer king van OCH in zaal Amicitia. 19.45 uur: Jaarvergadering A.R. Kiesvereniging in gebouw Reho both. Dinsdag 26 november 20 uur: Onlwikkelingsavond N.V.V.- bestuurdersbond in café Jansen. Ruimtelijke ordening en toekomsti ge werkgelegenheid. Vrydag 29 november 19.30 uur: Grote verwerping van krentenbrood en speculaas met at tractie voor kinderen in en voor „Het Trefpunt" te Espelo. Zaterdag 7 december 20 uur: Toneeluitvoering D.A.T. in zaal Het Bonte Paard te Dijker- hoek. In café De Keizer van de heer G. J. Legtenberg grens Holten- Hijsen werd het afgelopen week- dend door het architectenbureau L. C van de Bovenkamp M. van Guilik te Holten onder Holtense aannemers het bouwen van een boerderij voor rekening van de heer B. J. Scholman. Ligtenberg 3 te Holten: Voor het met sel- en timmerwerk werd als volgt in geschreven: A. M. Dollekamp f 74.714, Fa. W. Meerman en Zn. f 73.937, Fa. Jansen en Klein Velderman f 73.230, Fa. J. W. Nijland en Zn. f 71.900, Fa. B. J. Vulckink en Zn. f 71.860, Fa A. Koopman en Zn. f 71.590, Gebr. Meer man f 69.470, Fa. J. Voordes en Zn. f 69.000 en Fa. B. J. Paalman en M. Tempelman f 67.800. Uitgenodigd voor inschrijven van de volgende werken waren: Schilder- en behangwerk H. H. J. Slukker en Zn. f 4796, lood- gieterswerk en sanitair: H. Klein Velderman f 5767 en electra: Joh. Aanstoot f 1595. De begroting was f 71.227. Het werk is aan de laagste inschrijvers opgedragen. HOLTEN. Ned. Hen'. Kerk 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collec te voor het Int. Prot. Thuisfront. 19.00 u. open Deur-Dienst, spreker Ds. Van Belzen Geref. pred. te Vor- den. 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk. 9.30 uur en 15.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten dankdag-collecte. Aan de uitgang collecte voor een nieuwe kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW-HEETEN. Tijdel. Lagere school: zaterdagavond 7.30 uur zon dagmorgen 7.30 u, 8.45 u, 10.00 u. en 11.15 u. De gemeenteraad heeft in zijn dinsdagavond gehouden vergade ring besloten de vertegenwoordiger der gemeente in casu de burgemeester te machtigen voor de ruilverkaveling Holten-Mar- kelo te stemmen en in principe de financiële consequenties te aan vaarden, die voor de gemeente Holten, volgens een voorlopige ra ming. neerkomen op een bedrag van f 450.000, Toen er gestemd moest worden verliet de heer Wansink (gem. bel.) de raadzaal. Het besluit werd zonder hoofdelijke stemming genomen. De heer Van Schooten wilde geacht worden te hebben tegengestemd. In zijn toelichting op het voorstel wees de burgemeester, mr. Enklaar, er op, dat de gemeenteraad zelf deze ruilverkaveling heeft aangevraagd. Hij achtte het een vanzelf sprekende zaak. dat men er nu natuurlijk voor is. Omdat er financiële consequenties aan ver bonden zijn wilde spreker de raad echter gelegenheid geven het zijne er over te zeggen. Het college meent, dat de vertegenwoordi ger volmondig „ja" moet zeggen. Het zou onzinnig zijn om tegen te stemmen, want dit betekent, dat de bedrijfsvoering voor de boeren steeds moeilijker wordt, dat de zandwegen nog in geen jaren ver hard zullen worden en dat ook de waterbeheersing niet wordt aan gepakt. Het college meent, dat iedere boerderij aan een harde weg moet liggen. DIJKERHOEK. past. medew. dhr. Bethanië A. Schelle 10 uur De heer Jansen (PvdA) verklaarde, dat zijn fractie destijds ook heeft voor gestemd. De kosten zijn echter aan zienlijk gestegen. „Dit zal voor de kleine boertjes wel een zware dobber worden," aldus de heer Jansen. „Aan de andere kant zijn de voordelen zo ontzaggelijk, dat het niet verantwoord is om nu tegen te stemmen." Wat de zandwegen betreft komen we er mee uit de puree," verklaarde spreker. De heer Ten Berge zag ook wel de bezwaren voor de kleine boeren, maar het alternatief is een enorme verbe tering van het gebied. Heeft de ge meente voor het half miljoen, dat zij op tafel moet leggen ook inspraak wilde de heer Ten Berge weten. „De stad heeft een gezicht, het platteland een ziel." De houtopstanden vormen het aanzien van dat platteland. Voor al ten noorden van de spoorlijn zijn deze belangrijk. Als het college spraak heeft zou spreker gaarne wil len, dat op het behoud hiervan zoveel mogelijk wordt gelet. „Moet de ge meente in één keer betalen, terwijl de grondeigenaren er een groot aantal jaren over kunnen doen?", vroeg de heer Ten Berge. De voorzitter antwooi'dde, dat deze grote uitgave de begroting wel be zwaren zal. Ook de gemeente betaalt in termijnen, omdat er voor geleend wordt. De heer Landeweerd (AR) merkte nog op „Als men ergens voor stemt, dan moet men het ook volbrengen." Hij vroeg zich af of hiervoor de finan cieringsmiddelen wel te vinden zijn. De kosten worden over een aantal jaren afgeschreven, deelde de voorzit ter mede. zodat nageslacht er ook aan betaalt. Wij zullen in de ver harding van de wegen een belangrijk bedrag moeten betalen. ..Elke boom die gekapt wordt, gaal door mijn plattelandsziel," aldus de burgemeester tot de heer Ten Berge. Het is spreker bekend, dat Staatsbos beheer er dingen door gekregen heeft, die belangrijk zijn voor het aanzien van het landschap. Het gemeentebe stuur is wel in de voorbereiding ge kend. Er is ook gezegd: wees uiter mate voorzichtig met het landschap ten noorden van de weg Holten-De- venter. Wethouder Rietberg lid van de voorbereidingscommisie wees er. in antwoord aan de heren Jansen en Ten Berge, nog eens op, dat door deze ruilverkaveling een zware last wordt gelegd op de gehele boerenstand, maar als er geen ruilverkaveling kwam, zou het nog moeilijker wor den voor de boeren. De omstandighe den dwingen tot maatregelen. Mensen die alles aan één stuk heb ben liggen, harde wegen en 'n goede afwatering hebben behoeven niet le betalen. Als men het anders zegt is dat propagada. Het rijk stopt voor 50 miljoen in deze streek. Staatsbosbe heer had nog wel verder willen gaan, wat het behoud van de houtopsfanden betreft. Het is daarmee echter wel behoorlijk gesteld. De heer Van Schooten (BP) kon niet met het voorstel meegaan. Dit is geen democratie, maar een doordruksys- teem alleen voor de recreatie, aldus deze spreker. Men heeft hem in Mar- kelo niet kunnen vertellen hoe de kos ten ad f 50,per ha er weer uitko men. Wethouder Rietberg „De bewijzen komen straks. Zich hierachter ver schuilen is struisvogelpolitiek." De heer Jansen merkte nog op. dat de heer Van Schooten het zelf met de democratie niet zo nauw neemt. De meerderheid van de raad besloot, dat hij zijn bouwverordening moest inle veren, maar hij heeft daaraan geen gegvolg gegeven. Nadat nog verschillende vragen zijn beantwoord werden de in de aanhef genoemde besluiten genomen. Herdenking G. Brands Bij de aanvang van de zitting her dacht de burgemeester het overlijden van de heer G. Brands. „De overlede ne is in ons midden van ons heenge gaan. Bij zijn begrafenis heb ik gen getuigen hoe wij zijn liefde voor de gemeenschap en zijn werkkracht hebben gewaardeerd. Een woord van eerbied past ons voor de blijken v gemeenschapszin van de man. die veel jaren in Holten heeft gewoond en gewerkt." Staande werden enkele ogenblikken stilte in acht genomen. De heer Jansen dankte namens di familie Brands voor de eer, die de overledene werd bewezen. Geloofsbriev goedgekeurd De geloofsbrieven van de opvolger van de heer Brands, de heer L. Kaan werden vervolgens in orde bevonden en goedgekeurd. De heer Kaan zal pas in de volgende vergadering kun nen worden toegelaten, omdat de Kieswet een beroepstermijn kent. Bejaardencentrum Bij de vaststelling der notulen in formeerde de heer Wansink naar de aankoop van de grond voor het be jaardencentrum. De voorzitter deelde mede, dat de zaak met de drie grond eigenaren niet rond gekomen is. Men heeft de grond echter niet meer nodig, omdat een bouwlaag hoger gebouwd zal worden. Aankoop grond sportterrein De eerste hand is gelegd aan het maken van de Parallelweg langs de rükswcg HoltenRijssen. De met na me door de bewoners van de Lich tenberg vurig begeerde oplossing voor de veiligheid van hun kinderen, die in Holten en Rijssen de scholen bezoeken en thans elke dag moeten fietsen op de inmiddels wel zeer ge vaarlijk gebleken weg zonder rijwiel paden. Het aannemings- en wegcenbouw- bedi-yf v. h. J. Krekel en Zn. N.V. te Holten is begonnen de baan waar langs de parallelweg zal worden aan gelegd houtvrij te maken. Ondertussen is de Hulpverlenings dienst, de vroegere mijnopruimings- dienst, begonnen om in de omgeving van de overweg bij Hollen waar in het laatste oorlogsjaar een Duitse munitietrein in de lucht is gevlogen te zoeken naar granaten, waarmede men bij het aanleggen van de aar- denbaan in aanraking zou kunnen komen. Er zijn inmiddels al enkele granaten gevonden. Zodra mogelijk zal worden begon nen met het grondwerk en met het maken van de brug over de leiding voor de Rijssense overweg. Wan neer de weersomstandigheden het programma niet in de war sturen, zal men waarschijnlijk in maart kun nen beginnen met hel asfalteren. De parallelweg zal gelegd worden achter de woning van de heer B. J'. Scholman vlak bij de grens met Rijssen, die t.z.l. zal worden afge broken. Voor de heer Scholman is reeds een nieuwe boerderij aanbe steed, zodat men met de bouw spoe dig hoopt te kunnen beginnen. Bij café „De Keizer", van de heer G. J. Legtenberg, heeft de bestaande rijksweg een S-bocht. Deze bocht zal er uitgehaald worden. Bü Holten tegenover de silo van de fa. C. A. Muller en Zn. zal een provisorische oplossing moeten wor den gevonden, omdat het rijk hier de benodigde gronden nog niet in han den heeft en een dubbele woning moet worden afgebroken. Ook hier wordt de hoofdbaan naar het oos ten omgeschoveen, omdat de weg hier een vrij scherpe bocht vertoont. Het zal waarschijnlijk nog wel tot na de bouwvakvakanties van het volgend jaar duren, voordat men met deze werkzaamheden zal kunnen beginnen. Voor het langzaam verkeer, maar in het bijzonder voor de betrokken ouders, is het bemoedigend, dat door deze voorzieningen aan hun verlan gens wordt tegemoet gekomen. Van de heren H. en H. J. Wansink. werd grond aangekocht, die een deel zal vormen van het toekomstige sport terrein. Aan de heer B. J. J. van de Berg te Raalte werd een perceel grond ver kocht in het Kolplan-Oost groot 750 m2 voor de som van f 11.500.be stemd voor de bouw van een bunga low en aan mevr. M. M. J. Kromhout van der Meer-Peek 656 m2 voor f 10.000,eveneens in het Kolplan- Oost. Aan de heer G. S. E. Vegter, werd eervol ontslag verleend ingaande 16 november als tijd. keuringsdierenarts en directeur van het keurings-, waag- en slachthuisbedrijf. De heer Vegter heeft na zijn pensionering deze func ties waargenomen tot zijn opvolger was ingewerkt. In overeenstemming met de maat regelen van het rijk werd de arbeids tijd voor het gemeentepersoneel waar voor tot 1 september 1968 een 45-urige werkweek gold, verkort tot 43V< uur per week. Heffing keurlonen De minister van Landbouw heeft op korte termijn voorgeschreven, dat de keuring van vee en vleeswaren, die voor export bestemd zijn, moet ge schieden door dierenartsen. Aangezien hieraan extra kosten verbonden zijn stelden B, en W. voor om op de jijks- uitvoei'keurlonen. die vroeger aan be langhebbenden werden terugbetaald, deze extra kosten te verhalen. De heer H. Rietberg (CH) meende, dat hierdoor wel eén behoorlijke last op de schouders van belanghebbenden wordt gelegd. De raadsvoorzitter wees er op dat de gemeente moet zorgen, dat bij uit voer de keuring „pico bello" in orde is. Van Amerikaanse zijde wordt hierop nogal nauwlettend toegezien. De gemeente is hiermede van de ene op de andere dag geconfronteerd. De dieren,art sen., hebben _/.ich echter be reid verklaard om in te vallen. De heer Landeweerd wilde weten of dit minder werk voor de keurmees ters betekent. De heer Jansen: „Als het kan moet men er wat uithalen." Wethouder Rietberg verklaarde, dat deze maatregel onder de druk der om standigheden is genomen. De uitvoer was reeds stopgezet, maar de minis ter heeft weten gedaan te krijgen, dat de import-stop weer werd opgeheven. De maatregel kwam als een donder slag bjj heldere hemel. De voorzitter meende, dat men de ontwikkeling even moet afwachten. Er is nu nog geen wijs woord over te zeggen. De praktijk zal wel uitwijzen wat mogelijk is. Er is geen reden om alarm te slaan. Het is zeker niet de bedoeling van B. en VV. om de keur meester duimen te laten draaien. Men moet echter de lasten leggen op de schouders van hen, die bij de export belang hebben. De raad ging akkoord met de wij ziging der verordening. De toneelvereniging C.O.C. heeft zaterdagavond in gebouw Rehoboth plm. 200 bezoekers voor het over grote deel jongelui 2'/i uur aange naam bezig gehouden met het drie bedrijven tellende blijspel Gasten in eigen huis, van Diek van Maasland. De ontspanningsavond onder auspiciën van de gereformeerde Jeugdcentrale werd met een kort woord van welkom geopend door de voorzitter van de G.J.C.. de heer J. H. van Engbrink, die zijn vreugde uitsprak over de flinke belangstel ling. „Gasten in eigen huis" zijn Marcel Boot (Klaas Veldhuis), zijn echtge note Agnes (Ina Klein Nagelvoort) en htm charmante dochter Mony (Hennie Reïnink). De familie Boot staat op het punt om te emigreren (de boot vertrekt over twaalf uur), als men tot de ont dekking komt dat opa (Js. Beldman) er met het geld, de passagebiljetten en een lot waarop een prijs van vijf entwintigduizend viel, tussen uit is. Opa liet een briefje achter, waarop hij had geschreven: ,Een ouwe plant verpot je niet. Goeie reis naar Australië. Opa." Wanneer de familie Boot probeert het juiste antwoord te vinden op de vraag waar zou opa zijn gebleven, vindt pa Boot onder het kussen in het slaapkamertje van opa een brief waarin hij laat weten, dat hij niet meegaat. Redden jullie je maar met de kangoeroes en doe ze van mij de groeten. Geboren: Anja, dv G. J. Paalman en J. E. Aanstoot, Look 46 Beren- dina Hendrika, dv B. J. Paalman en T. G. H. Bronsvoord, Bessinkpas- straat 11. Ondertrouwd: G. Dikkers, 25 jaar, Larenseweg 44 en G. B. Wegstapel, 23 jaar, Dijkerhoek 2 J. A. Beld man. 21 jaar, Bessinkpasstraat 13 en M. Hennink, 20 jaar, Borculo. Gehuwd: G. H. Sluiter, 23 jaar, Beuseberg 169 en J. H. J. Bekker- nens, 21 jaar, Beuseberg 148. Overleden: H. Schippers, 63 jaar, Neerdorp 105. Bevolking Ingekomen: geen. Vertrokken: K. Korthuis en gezin, van Markepad 4 naar Zutphen J. Teselink van Beuseberg 1 naar Wa- geningen B. Schuppert van Dies- senplasstraat 4 naar Gorssel P. G. van de Bovenkamp van Molenbelter- weg 17 naar Den Haag. Pa Boot is woedend en komt tot razernij als de koper van het huis Simon Kever (Jan Stam) met zijn vrouw Riet (mevrouw Stam-Hase- winkel) en hun zoon Rob (Henk Aan stoot) arriveren om bezit te nemen van het gekochte en betaalde huis. Plotseling gaat dan de telefoon en meneer Kever neemt de haak op. Hij heeft alles, dus ook het telefoon toestel, gekocht. Aan de andere kant van de lijn vraagt iemand (Opa) naar Boot, waarop Kever reageert met: „Wij kennen Boot niet en heb ben geen opa." Het spektakel wordt compleet als Clovis Kraai (Gerrit Beldman) ten tonele verschijnt met in z'n hand een briefje, waaruit blijkt dat opa hem z'n kamertje in het verkochte huis heeft verhuurd voor honderd gulden. Rob die inmiddels z'n liefde heeft verklaard aan Boot's dochter Mony zoekt ijverig naar een oplossing van de moeilijkheden, maar Simon Kever blijft eisen dat de familie Boot onmiddellijk het huis zijn huis gaat verlaten. Het „happy end" komt, als plotse ling opa verschijnt met de porte feuille, de passagebiljetten en het lot (no. 4711) waarop een woonhuis viel, dat opa (72) inmiddels volledig liet inrichten en waarin de familie Boot nog lang en gelukkig leefde. De heer Van Engbrink was onge twijfeld de tolk van alle bezoekers toen hij in een kort speechje de to nelisten dank bracht voor de vlotte en goede presentatie van „Gasten in eigen huis". Woorden van dank. die vergezeld gingen van bloemen (voor de dames en de heren) en een spon taan applaus. Mevrouw Stam-Hase- winkel. die wegens ziekte van Anne- mie Landeweerd moest „invallen" en maar enkele uren tijd kreeg om haar rol in te studeren, werd in het bijzonder dank gebracht. De grime was bij kapper Drent in goede han den. De collecte Nazorg BLO voor het geestelijk gehandicapte kind heeft f 822,30 opgebracht. (Vorig jaar f 773.53). De collecte, die alleen in het dorp Holten gehouden werd, is verzorgd door leden van de afdeling van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Alle gevers en geefsters en de collectanten wordt hartelijk dank gebracht. o Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat degene, die in de loop van het belastingjaar hou der wordt van één of meer honden of van meerdere honden, dan waarvoor hij reeds belastingplichtig is, daar van binnen 14 dagen na het ontstaan van de belastingplicht aangifte be hoort te doen ter gemeentesecretarie. Belastingplichtigen dienen de aangif ten. welke gratis ter secretarie ver krijgbaar zijn, volledig ingevuld en ondertekend ten gemeentehuize te be zorgen of te doen bezorgen. Aan de hand van deze aangiften wordt een aanslag hondenbelasting opgelegd, welke ten kantore van de gemeente-ontvanger of per giro kan worden voldaan. Holten, 8 november 1963. Burg. c-n weth. vnd. W. H. Enklaar, burg. G. J. Langenbarg, secr. Vrijstelling bepalingen bestemmingsplan ten aanzien van een plan tot verbouw perceel Neerdrop 73 De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer J. P. Jansen, Heuvellaan 11 te Bussum. vergun ning heeft gevraagd voor de verbouw tot burgerwoning van de boerderij, plaatselijk bekend Neerdorp 73. ge legen aan de Oude Diepenveenseweg, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie E, nr. 2438. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen recht hebbenden op aangrenzende en na bij gelegen gronden, ingaande 11 no vember 1968. gedurende veertien da gen, schriftelijk, bezwaren bij burge meester en wethouders indienen te gen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het desbetreffende bestemmingsplan ten behoeve van 't onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeentesecretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten. 3 novemb'er 1968. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Zaterdag, 9 november vanaf 12 uur tot en met maandagochtend 8 u. dokter J. F. Sijt3ema, Noordenberg straat 6, tel. 1870 (alleen voor spoed gevallen) Zaterdag, 9 november en zondag 10 november, J. v.d. Enk, Burgemees ter v.d. Bergplein 33, Wierden, tel. 05496-1634 van 6.00-7.00 uur nam. al leen voor spoedgevallen. Zaterdag, 9 november en zondag 10 november Th. A. Oostenbrug, Dies- senplasstraat 2, tel. 1515. De heer Ten Berge (Gem. Bel.) had zich wat geërgerd, zo bleek bij de rondvraag, aan een uitlating van de burgemeester van De venter, in de jongste raadsvergadering bij de begrotingsbehande ling, dat de stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) be langrijker voor Deventer is dan het plattelandsgebied van Salland. Deventer moet zich uitbreiden op de rechter IJsseloever. het wil de mensen van het platteland naar haar Schouwburg trekken en nu wil het blijkbaar minder samenwerking met dat platteland". Juist nu wij bezig zijn met o.a, een recreatiegemeenschap te stich ten en Salland tot een groter geheel te maken", aldus de heer Ten Berge. De raadsvoorzitter kon zich deze gedachtengang van de heer Ten Berge voorstellen. Het is misschien wat genuanceerder gezegd, dan in de krant staat, maar deze uitspraak had ook hem met wre vel vervuld. Het zou een verschraling betekenen voor het platte land als Deventer, dat een centrumfunctie vervult, in die richting zou gaan. „Holten ligt in een tweestromenland. Uit Almelo heb ben wij de krant, maar overigens zijn wij typisch georiënteerd op Deventer". Mr. Enklaar noemde het teleurstellend een dergelijk negatief geluid te horen voor Salland. De raadsvoorzitter zou geenszins wil len treden in de rechten van Deventer, maar het mag het platte land niet ontruow worden. Sportvelden Het wegenbouw- en aannemings bedrijf J. Krekel Zn. N.V. uit Hol ten zal midden volgende week be ginnen met het verbeteren van de rijksslraverse door het dorp. Op de bestaande verharding komt een falthetondekiaag en op verschillende plaatsen wordt de rijweg verbreed- Alvorens men hier echter aan begin nen kan, moeten alle trottoirs in het dorp langs de traverse worden gepast d.w.z. zij zullen evenals het wegdek 7 cm in de hoogte moeten worden gebracht van de viaduct tot aan Slotman (hoek Rijssenseweg) Wanneer de weersomstandighedi geen spaak in het wiel steken zal dit werk plm. twee weken duren. Daarna zal de rijksweg bij het po litiebureau worden verbreed en komt er een opstelstrook voor voertuigen uit de richting Deventer, die de Sta tionsstraat in moeten. Het zelfde zal geschieden tussen hotel Vosman en het B.B.-gebouw. hier komt een verkeersleider en te vens een oversteekplaats. De opstel- strook die hier gemaakt wordt eveneens bedoeld voor het verkeer uit de richting Deventer, dat Noordenbergstraat in wil. Als de trottoirs zijn aangepast en laatstgenoemde verbreding van de weg klaar is wordt begonnen met het asfalteren. Dit zal om hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te ver mijden gedeeltelijk 's nacht g schieden, pm. een week of drie 1; ter. Wanneer overdag gewerkt moet worden zal het verkeer zoveel mo gelijk worden omgeleid. Het ligt in het voornemen bij het aanpassen van dc trottoirs' zoveel mogelijk 's avonds het begonnen werk klaar te hebbeen, zodat het pu bliek vooral des 's avonds zo weinig mogelijk hinder van deze werkzaam heden zal ondervinden. GEVONDEN: Leren damestas met rits, etui met foto's, jonge zwart witte hond. doublc damespolshorlo ge. linker zware dameshandschoen, metalen gaffelstang, vermoedelijk van vrachtauto, bus-abonnement, tas met voetbalschoen, rood bonte pink. VERLOREN: Zwartbonte hond, •uine kinderportemonnaie met inh„ bankbiljet, legertas inh. sportbeno- digdhedeo. De heer Wansink informeerde wan neer wordt begonnen met de aanleg van de sportvedlen. Het antwoord van de burgemeester was niet bijzonder hoopgevend. De plannen vorderen wel, maar er is nog geen financiering voor de aanleg en ook de exploitatielasten zullen in de begroting moeten passen. „Bij wijze van proef zullen mobile stoplichten geplaatst worden op de kruising Dorpsstraat - Larenseweg - Stationsstraat, aldus is met Rijkswa terstaat overeengekomen", verklaar de de burgemeester op een vraag van de heer Ten Berge. De heer Meerman had gezien, dat de Beusebergerweg thans wordt op geknapt. Hij deed een dringend be roep op het college direct daar ach teraan de Borkeldsweg onderhanden te nemen. De heer Westerik (C.H.) informeer de naar de mogelijkheid of het vol gend jaar reeds woningwetwoningen in „De Haar" gebouwd kunnen wor den. Het plan „De Haar" wordt in fasen uitgevoerd deelde de burgemeester mede. Het college hoopt er in 1969 reeds woningwetwoningen te kunnen bouwen en denkt in de volgende ver gadering met een credietaanvrage te komen voor de gedeeltelijke ontslui ting. De heer Bosschers kon ten slotte gerustgesteld worden over de riole ring in Dijkerhoek. „De plannen zijn rond", verklaarde wethouder Riet berg. V. De afdelingen van de PJGO „Jong Holten" en „De Plattelandsmeisjes" hielden zaterdagavond een geslaagde dropping waaraan 54 personen deel namen. De deelnemers werden ge dropt op het landgoed De Velhorst van Jhr. .J. C. Martens van Sevenho- ven in Almen. De groepen moesten plm. 5 km lopen om op de plaats van bestemming café Veldmaat in Laren (Gld)te komen. Al spoedig arriveer de daar de eerste groep die doormid del van een lift per bus al een ruime voorsprong nam op de andere groe pen. Het waren D. Jansen en echtge note. Gerh. Paalman en Janm' Podt, E. Knkkink en Gerry Reijlink. Alle andere groepen kwamen spoedig daarna ook op de plaats van bestem ming aan. De avond werd besloten met een gezellig feest, na aflooD waarvan de prijzen werden bekend gemaakt door de presidente van .De Plattelandsmeisjes" mej. H. Elbcr- sen. De eerste prijs werd gewonnen door de eerste binnenkomende, reeds ge noemde groep D. Jansen. 2e prijs L. H. Rensen en echtgenote. H. Riet man en echtgenote en W. Meule- man en Janny Podt. 3e prijs groep E. Struik, G. J. Luggenhorst. A. Schippers. A. Wansink. J. Wansink en A. Egberts. De droppingstoto werd gewonnen door G. Elbersen. 2e prijs J. Schooien. SINTERKLAAS ADVERTENTIES H. H. winkeliers worden vriendelijk verzocht hun Sint Nicolaas - advertenties voor de komende nummers zo spoedig mogelijk op te geven aan de bekende adressen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1