Braderieballonnetjes „landen" in Zuid-Duitsland en N.-Frankrijk Discussie-onderwerp Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen Wip Wap Nieuws Forum beantwoordde... NA A -bestuurdersbond vraagt voorschot van afdelingen „Jong Holten" van agrarische nam kennis ontwikkeling in Frankrijk PlJl'OlbrengF (assette SMECOMA-OPLEIDINGEN MET DIPLOMA BEKROOND Het toeristisch seizoen 1968 in Overijssel was goed ONZE AGENDA BURGERLIJKE STAND Eerste prijs voor Johan Tuitert Ontwikkeling en ontspanning Werkgelegenheid in Overijssel Oran jekalender - Pro Juventute Opbrengst collecte P.B.F. Gevonden en verloren voorwerpen INKOPEN EN REKLAME BEJAARDEN SOCIËTEIT Officiële pu blikatie Uitloting co rente betaling obligatie 1951 Volkers Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen Bronchileffen DOE MEE AAN DE SPAR MARGARINE - WEDSTRIJD HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 26 oktolier 1968 Jaargang 20 - no. 43 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0.12 Abonnementsprijs f 5,per half jaarf 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrydag 25 oktober 30.00 uur Primeur en première in het gebouw Irene. Zaterdag 26 oktober 19.00 uur Dropping W.W.-groep van af gebouw Irene. 14.30 uur Wandeltocht V.V.V. ..Op zoek naar herfsttinten" (zie adv.) Maandag 28 oktober 20.00 uur Ledenvergadering Partij van de Arbeid, afd. Holten in hotel Holtrerman. Dinsdag 29 oktober 8.30-12.00 uur Zitdag O.L.M. bij M. Kalfsterman. Woensdag 30 oktober 18.45 uur Hervormde Vrouwengroep in gebouw Irene. Donderdag 31 oktober 19.45 u. Gem. zendingsavond B. Soer en J. van Bruggen spreken over hun arbeid bij het onderwijs in Australisch Nieuw Guinea. 20.00 uur (precies) Informatieavond over de B.T.W. in hotel Holterman. Vrijdag 1 november 16.00 uur Aanbesteding café ,,De Kei. zer" boerderij B. J. Scholman on der Holtense aannemers. Zaterdag 2 november 19.30 uur Dropping ,,Jong Holten" en Plattelandsmeisjes vanaf de Coöpe ratie (zie adv.) 20.00 uur Toneeluitvoering van COC in het gebouw Rehoboth (zie adv.) Maandag 4 november 14.30 uur Bejaardensociëteit in het gebouw Irene (zie ber.) 20.00 uur Ouderavond o.l. Kolschool in het schoolgebouw. Donderdag 7 november 20.00 uur Ouderavond van de O.L. School te Dijkerhoek in het school gebouw. Woensdag 13 november 19.45 uur Bijeenkomst H.K.C. in Ami- citia. Lezing met lichtbeelden ..Ont wikkelingsgang schilderkunst laat ste 60 jaar" door mevr. H. van Andel-Brückmann. BURGERLIJKE STAND Geboren: Hermina Janna dv W Paalman en G Zwiers, Lageweg 19; Gerrit Willem zv F W Oosterkamp en H Paalman, Lageweg 33. Overleden! Geen. Ondertrouwd: H G Hietbrink, 21 jr, Deventer en G Megelink, 21 jr, Haar- straat 5; G H Sluiter, 23 jr, Beuseberg 169 en J H J Bekkernens, 21 jr, Beu seberg 148. Gehuwd: F J Haan, 23 jr, Wevers straat 29 en A Paalman, 21 jr, Beu seberg 68; L Schipper, 27 jr, Goor en J. C. Schöppers, 23 jr, H J Wansink- straat 15. BEVOLKING Ingekomen: Geen. Vertrokken: J Y Murris van Hol- terberg 45a naar Denekamp; P C N Vos en gez. van I-laarstraat 4 naar Bathmen; H Thonhauser en gez. van Weversstraat 25 naar Amsterdam; I-I. A. Geesing van Weversstraat 25 naar Goor; M G H Krieger van Deventer- weg 61 naar Raalte; J B Weigraven- Bouwhuis van Espclo 91 naar Diepen veen. n De daartoe door de Braderiecom- sie aangewezen jury heeft de uitslag vastgesteld van de tijdens de 14de Braderie op 25 juli voor de kinderen gehouden ballonwedstrijd waarbij in Kalfstermansweide meer dan 1000 ballonnetjes de lucht ingingen. Johan Tuitert, Schoutenstraat die in 1967 de tweede prijs won werd deze keer winnaar van de ..ballon- Ontwikkeling en ontspanning TTB. Ten einde de jaarlijks terugkeren de culturele en feestelijke activiteiten te kunnen financieren heeft de be stuurdersvergadering van de Holten- se bestuurdersbond in haar tijdens 't weekend gehouden vergadering be sloten van alle bij het N.V.V. aange sloten, plaatselijke vakbondsafdeling een voorschot te vragen van twee gul den per lid, te betalen in twee ter mijnen, Aan de afdelingen, die niet over inkomsten uit de contributiegel- den beschikken, zal gevraagd worden bij hun hoofdbesturen, bij de begro ting voor 1969, deze bijdrage aan te vragen. Men hoopt op deze wijze een fonds te vormen van ruim f 680.-. De vergadering waarin dit besloten werd had plaats in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman on der voorzitterschap van de heer W. G. Tijhof. Van de zijde van de N.V.V. was aanwezig de districtsbestuurder voor Overijssel, de heer J. C. Mode kamp uit Almelo. De voorzitter herinnerde in zijn ope- Ontwikkelingscursussen, hel wek ken van culturele belangstelling en amusement waren de belangrijkste onderwerpen, die op dinsdagavond in café Jansen gehouden ledenvergade ring van de Vereniging .Jong Holten', afdeling van de P.J.G.O., voor de pauze besproken werden. In deze vergadering was het O.L.M.-bestuui als gewoonlijk vertegenwoordigd als blijk van belangstelling voor het werk der jongeren en wel door de he ren J. H. Aanstoot en J. B. Vene klaas. Na de pauze vertoonde de heer W J. E. Nijland van het Vormingscen trum der Coöperaties 't Velde te Warnsveld leerzame dia's en een film o.a. over de ontwikkeling in de E.E.G. Voorzitter Podt deelde mede. dat de uitwisseling met Sprang Capelle naar mei van het volgend aar ver schoven is. Dan komen de Brabantse jongeren naar Holten. De toneelclub der Holtense P.J.G.O.- afdclingen heeft een toneelstuk in studie genomen van Ed. Iloornik, ge titeld .Het Water'. Men hoopt het op 1 en 8 maart van het volgend jaar In 't Bonte Paard voor het voetlicht te brengen. Op woensdag. 20 november a.s. hoopt de heer Jongeneel uit Harder wijk voor de beide afdelingen te spre ken over .Jeugd en gezag' en op za terdag 14 december wil men eenge- maskerd bal proberen te organiseren eveneens in 't Bonte Paard te Dijker- hoek. Er bleek onder de aanwezige jon- geern belangstelling te bestaan voor het bezoeken van een raadsvergade ring, indien er een belangrijk onder werp aan de orde zal komen en er gaven zich nog deelnemers op aan de dropping van de Plattelandsmeisjes en .Jong Holten' op zaterdag, 2 no vember a.s. Voor een groot aantal cursussen, die in Markelo en Holten gehouden zullen worden bleek opgave nog mo gelijk. Er hadden zich reeds een aan tal cursisten aangemeld. .Metselen en cementwerk' zal waarschijnlijk een dagcursus worden, die in Holten ge geven wordt. Na de pauze volgde een vertoning van zeer fraaie dia's over de land bouw in Normandië, die kennelijk ge ïnspireerd zijn door de gedachte de Nederlandse boer te wijzen op de snelle ontwikkeling van de landbouw in dit vruchtbaar deel van Frankrijk, dat slechts 10.000 km2 kleiner is dan Nederland. De serie werd geopend met enkele historische overblijfselen uit de tijd der Noormannen, met als makante figuur Willem de Verove raar, die door zijn overwinning in de slag bij Hastings koning van Enge land werd. De tocht in tegenoverge stelde richting vormde de invasie op 6 juni 1944 door de geallieerde legers, waarbij dit deel van Frankrijk ont zettend geleden heeft en duizenden bevrijders sneuvelden. De jongste ontwikkeling op agra risch gebied vormden de belangrijk ste plaatsjes die werden vertoond. De vetweiderij, waardoor Frankrijk bin nen afzienbare tfjd van vleesimporte- rend, exporterend land kan worden. Marktsteun en rentesubsidie van de overheid zijn enkele belangrijke fa cetten, die naar voren treden. Iemand die een broederij wil beginnen kan daarvoor f 110.000.tegen 3 'I» rente van de overheid opnemen via de landbouwbanken. Een sterke com tratie heeft zich voorgedaan op het gebied van de melkveehouderij waar bij in de Normandische Melk Unie drie coöperatieve febrieken zich ver enigden. Deze telt 24.000 boeren met gemiddeld 10 a 12 koeien. Ook al is de mclkgifl in Frankrijk beduidend lager dan in Nederland, er wordt hard gewerkt aan de verbetering van deze melkproductie. Hetzelfde schiedt op het gebied van de veevoe der-aankoop en -productie, die zich volgens de modernste methoden ont wikkelt. Er vindt ook hier een ster ke centralisatie plaats. Men moet de nazaten der Noormannen dan ook ge ducht in het vizier houden, aldus de commentator bij deze dia's, die ook op cultureel, historisch en landschap pelijk gebied prachtige beelden ga ven. De heer Nijland vertoonde voorts nog een film over het ontstaan en de ontwikkeling van de E.E.G.waar voor de voorzitter hem aan het slot van de avond dank bracht. De nieuwe kalender van Pro Ju ventute is verschenen. Zoals steeds bevat deze prachtige foto's van leden van ons Koninklijk Huis. Door een dergelijke kalender te kopen komt men niet alleen in het bezit van een zeer aantrekkelijke kalender, maar men steunt bovendien de wel zeer sympathieke vereniging „ProJuven- tute", welke zich het lot van het mis deelde kind aantrekt. Er is zo veel te doen voor deze misdeelde jeugd, er moet daarom ook zoveel voor worden betaald. Wij wekken gaarne een ieder op een Oranjekalender van Pro Juventute te kopen. Deze kosten f 3,90 per st.uk en zijn verkrijgbaar bij: Mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel Mevr. W. H. Ras-Zwaan, Boschkampsstraat 21 Mej. H. Berkenbosch, Gemeentehuis. mngsvvoord aan het overlijden van het oud-bestuurslid, de heer Brands, en deelde mede, dat hij met de secreta ris, de heer Venema, de bestuurders- bond heeft vertegenwoordigd bij de begrafenis, terwijl men ook 'n condo- leantiebezoek heeft gebracht aan de familie Brands. Op zaterdag, 9 november, zal in het kader van het NVV-scholingsplan een bijeenkomst worden gehouden in de schouwburg „Odeon" waarin rar d. H. H. Schoemaker lid van Gedepu teerde Staten, zal spneken over de slechte werkgelegenheidssituatie in Overijssel van blijvende aard' waarna 's middags een forumdiscus sie zal plaats hebben. Deelname aan deze bijieenkomst is mogelijk via de afdelingsbesturen" deelde de secreta ris mede. Van de Stichting Maatschappelijk Werk te Holten is een mededeling ont- vange, dat de maatschappelijk wierk- Ster mevrouw Kremer-Schütrups gaarne bereid is een inleiding te hou den over haar taak in Holten. Met de voorzitter van de besturen bond van het C.N.V. is hierover con tact opgenomen, deelde de voorzitter mee. maar men is nog niet tot. een af spraak gekomen. De zaak zal schrif telijk worden opgenomen. Er zijn vier z.g. ontwikkelingsavon den gepland door het N.V.V. t.w. op 5, 12, 19 en 26 nov. a.s. De eerste inleiding en bespreking gaat over Ruimtelijke ordening en de toekom stige werkgelegenheid". Het bestuur zal hierover nog nadere medede lingen doen. In principe werd akkoord gegaan met het voorstel van de voorberei dingscommissie om op zaterdag, 16 november een kindermiddag en op za terdag 25 januari de jaarlijkse feest avond te houden. In verband met de centralisatie van de G.S.W.-S.W.H., waarover onder de betrokken tew.erkgestelden enige onge rustheid is ontstaan, werd uit de ver gadering de suggestie gedaan, dat hier aan iets moet worden gedaan door allereerst te trachten de be trokkenen te organiseren in bondsver- band. De vorige week vrijdag werd het huwelijk voltrokken tussen de heer L. Schippers en mej. A. Schöppers beiden uit Holten. De huwelijksvoltrekking geschied de door de heer K. B. Koning, hoofdcommies ter secretarie. De bruidegom is actief junioren leider van de voetbalvereniging „Holten", reden voor een aantal jeugdspelers om voor 't bruids paar een erehaag te vormen. De collecte voor het Prinses Bea trix Fonds, gehouden van 14 tot en met 19 oktober jl. heeft f 506.12 opge bracht. Namens het PBF wordt alle gevers, geefsters en collectanten har telijk dank gebracht. Gevonden: diplomatentas, cowboy vestje, verzekeringsplaatje bromfiets, turnpakje, knipportemonnaie met in houd, plastic brooddoosje. Verloren: zilveren armband, gouden armband, luik van aanhangwagen, zilveren speld, portemonnaie met in houd, damesrijwiel, postzegelzakje, portemonnaie inhoud maandkaart van OAD (traject Holten-Hengelo). De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen kwam dinsdagavond in 't Bonte Paard bijeen om te luisteren naar 'n lezing over „Inkopen en Reclame". Na de opening door de presidente mevr. .T. Reylink Reilink werd het bondslied gezongen. Daarna kreeg mej. H. J. Bouwhuis uit Hengelo het woord. Zij vertelde, dat de huisvrouw 70 pet van het gezinsinkomen uit geeft. zodat het wel van belang is hoe dit bedrag besteed wordt. Het is daarom nuttig te horen wat er op al lerlei gebied verkrijgbaar is, maar men moet daarbij nooit uit het oog verliezen, dat reclame bedoeld is om de omzet van de winkelier of fabri kant te vergroten. Vaak is reclame te doordringend. Me.j. Bouwhuis waarschuwde tegen de agressieve verkoop, die soms wordt toegepast. Wat het afbetalingssysteem be treft, dit wordt vaak zo mooi voorge spiegeld dat liet publiek de nadelen ervan vergeet. Het komt zeker duur der uit dan contant betalen. Mejuffrouw Bouwhuis wees op het nut om de „Consumentengids" te raadplegen, waarin geregeld verschil lende merken van een artikel wor den beoordeeld en met elkaar verge leken. Na de pauze werden enige discus siegroepen gevormd, die hun oordeel moesten geven over „contante beta ling. het cadeaustelsel, de postorder bedrijven" en over „kopen op de markt". De presidente bedankte ten slotte De leden van de A.R. Kiesvereni ging kwamen dinsdagavond voor de eerste keer in dit winterseizoen in vergadering bijeen in gebouw „Re hoboth" onder voorzitterschap van de heer A. J. Nijkamp die de goed be zochte vergadering opende met gebed na het zingen van psalm 146 vers 6 en lezing van het schx-iftgedeelte psalm 146. In zijn korte openingswoord sprak voorzitter Nijkamp zijn vreugde uit over de goede belangstelling en het deed hem bijzonder deugd dat enkele jongeren present waren. Moge dit goede voorbeeld door een groot aan tal jonge anti's worden gevolgd. Zij zullen t.z.t. de plaats van de ouderen moeten overnemen en zich bijtijds moeten inwerken om later voor hun taak en functie berekend te zijn. FORUM Na lezing der notulen door secre taris Js. Schuppert was er gelegen- hei om aan een forum dat bestond uit de h.h. J. H. van Engbrink, G. Landeweerd, J, G. van Lindenberg, G. W. Rietman en H. Rietman vragen le stellen een gelegenheid waarvan druk gebruik werd gemaakt. O.a. werden vragen gesteld over de inval van de Russen in Tsjechoslowa- kije, de a.s. presidentsverkiezingen in Amerika (Nixon of Humphry?), de A.R. Radicalen en de P.P.R.; samen werking tussen de confessionele par tijen (bundeling van krachten drin gend nodig), vredeskrant en vredes- week (ontwapening) etc. De vergadering werd nadat voorzitter Nijkamp forum en vragen stellers had dank gezegd door ds R. A. Oosterhoff met dank aan God gesloten. mej. Bouwhuis voor hetgeen zij had verteld. Het was voor de aanwezigen zeker een leerzame avond. De leden kregen nog gelegenheid zich op te geven voor de „Vloerbe dekkingsdag" in Bathmen op dinsdag 12 november a.s.. Elf dames meldden zich hiervoor aan. Zij zullen 's avonds op eigen gelegenheid naar Bathmen gaan. Voor de in januari a.s. te beginnen cursus „Beter bewegen in het huis houden" was veel belangstelling. Er konden zeventien deelneemsters in geschreven worden. ADVERTENTIE in de huid gezondheid en zuiverheid De Wip-Wap groep organiseert za terdagavond 2 november een drop ping waarvoor men zich om 7 uur kan laten inschrijven bij gebouw „Irene". Het inschrijfgeld - 50 cent per per soon hoeft voor niemand een be zwaar te zijn. Iedereen die 14 jaar of ouder is kan meedoen. Aangezien het pad der gedropten ge woonlijk niet over geplaveide wegen voert wordt geadviseerd niet de bes te kleien maar wel een stevig en de gelijk paar schoenen aan te trekken. ADVERTENTIE alles voor Baby's huidje STOFVRIJ AFGESLOTEN! De eerstvolgende bijeenkomst van de Bejaarden Sociëteit zal plaats vin den op maandag 4 nov. a.s. (maandag over een week), des namiddags om half drie in het Gebouw Irene. Opgemerkt wordt, dat een ieder, die ouder is dan 65 jaren op de Bejaar den Sociëteit van harte welkom is. Indien men er voor zou gevoelen om deel uit te maken van deze bejaarden sociëteit dan kome men zonder terug houding en wete, dat bij de Bejaarden sociëteit geldt: „Hoe meer zielen hoe De economische en technische ont wikkelingen in de metaalnijverheid vragen steeds meer goede vakmen sen. Om op economisch verantwoor de wijze te werken, een goed produkt te maken tegen een redelijke prijs en in de hedendaagse maatschappij een goede positie te verwerven, zijn goed vakmanschap en inzicht noodzakelijk. Opleiding tot vakman De Stichting Vakopleiding Smeco- ma te Baarn, een door het bedrijfs leven in de metaalnijverheid in het leven geroepen opleidingsinstituut, verzorgt reeds 20 jaar de opleiding tot vakman in het midden- en klein bedrijf. waarbij zowel de rijksover heid als hel bedrijfsleven belangrijke financiële bijdragen levert. Deze bedrijfsopleidingen worden op praktische en didactische gronden in twee delen gesplitst, namelijk: le. een tweejarige primaire oplei ding tot adspirant na een vooroplei ding op de lagere technische school; 2e een tweejarige voortgezette op leiding tot gezel, respectievelijk monteur. De opleidingen zijn opgebouwd uit. een praktijkdeel, dat door middel van het leerlingenstclsel in het be drijf wordt gegeven en een aanvul lend theoriegedeelte, dat aan 'n lage re technische school wordt gegeven. Beide delen worden door Smecoma afgesloten respectievelijk met een praktijk- en een theorie-examen. Is men voor beide delen geslaagd dan ontvangt men het adspirant- of het gezel-, respectievelijk monteursdiplo ma. Zeer veel bedrijven maken reeds gebruik van de mogelijkheden die Smecoma in dezen biedt. Vele jongeren hebben zich veel moeite getroost om deze toch betrek kelijk zware tstudie met goed gevolg te doorlopen. Vakmanschap beloond Ook in 1968 zijn weer vele kandida ten geëxamineerd die onder auspi ciën van Smecoma hun opleiding hebben ontvangen. Bijna 1000 kandi daten komen in aanmerking voor een adspirant- of gezel- respectieve lijk monteursdiploma. Een woord van lof aan deze jeugd is zeer zeker op zijn plaats. De Stichting Vakopleiding Smeco- ma heeft besloten de behaalde diplo ma's op officiële wijze uit te reiken op een 30-tal technische scholen in ons land, om op deze wijze een dui delijke demonstratie te geven van 't belang van de beroepsopleiding in 't algemeen en de samenhang tussen de praktijkopleiding in het bedrijf en de theorie-opleiding aan de school. Een en ander is geheel in de geest van de op 1 augustus jl. in werking getreden nieuwe wet op het leerling wezen. Door middel van deze diploma-uit reikingen hoopt Smecoma de moge lijkheid te openen ook de positieve kant van de Nederlandse jeugd in 't race". Het door hem opgelaten ballon netje werd door Ludwig Ballek ge vonden aan de oever van de Donau in de omgeving van het Zuidduitse stadje Saai bij Regensburg op plm. 530 kilometer van Holten. Deze af stand betekende voor Johan f 12.50 in de spaarpot. 2. Dineke Beunk. Stationsdwarsweg 44. Rijssen f 7.50 (landingsplaats Röthenbach bij Neurenberg - plm. 440 km): 3 Erik Rensen. Espelo 47. Hol ten (landingsplaats Enheim bij Würz- burg - plm. 390 km); 4 Hendriëtte Vorkink, H. J. Wansinkstraat 17. Hol ten (landingsplaats Schweinfurt - plm. 360 km): 5 Gertie Wichers, Braakhekkeweg 10 Harfsen (G.) (lan dingsplaats Lille, Noord-Frankrijk - plm. 320 km). De geldprijzen kunnen door de jon gelui worden afgehaald bij de heer J. Wiggers, Kolweg 14, waar tevens de ingeleverde brieven en labels ook door de niet-prijswinnaars afgehaald kunnen worden. Er zijn door deze bal lonwedstrijd reeds tal van vriend schapsbanden gelegd tussen jongelui in ons land en Duitsland en kinderen die 5 of 6 jaar geleden door deze bal lonnetjes in contact kwamen met el kaar sturen op verjaardagen een brief of een kaart. Bij de brieven die deze keer met de labels binenkwamen was er één van een jongeman die dacht te doen te hebben met een leeftijdgenote met wie hij graag in nader contact zou willen treden derhalve nodigde hij haar uit tot een bezoek aan Reckling hausen. Vader Ter Braak heeft Peter Flügel student an eïner Sporthoch- schule. 1.82 lang, dunkelblonde haare) in een vriendelijk briefje terug ge schreven dat Desireé nog maar 5 jaar is maar dat vermelde de label niet vandaar het „opgooien" van het „lief desballetje" door student Peter. Blijkbaar was er onlangs in Cardiff in Zuid-Wales ook een ballonwedstrijd want Gerrit Bronsvoort, Borkeld 68 vond in de wei bij de boerderij een ballonnetje met label met het ver zoek om de label terug te sturen. Aan dit verzoek heeft Gerrit onmiddellijk voldaan en hij wacht vol spanning of of hij een prijs heeft gewonnen, ADVERTENTIE lening MUZIEKHUIS - NIJVERDAL telefoon 05486 - 3079 (bjj de verkeerslichten). Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een openbare vergadering van hun col lege op 9 oktober 1968 zijn uitgeloot de obligatienummers 14, 35 en 71 van de obligatielening 1951, oorspronke lijk groot f 85.000,00. Het bedrag dezer obligaties wordt per 1 november a.s. betaalbaar ge steld bij de gemeente-ontvanger te gen inwisseling van de uitgelote obligaties. De rente van deze lening wordt op 1 november a.s. betaalbaar gesteld tegen inwisseling van rente-coupon Holten, 14 oktober 1968. Burgemees ter en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Lan- genbarg, secretaris. HOLTEN Ned. Herv. kerk 8.30 u. ds. Israël. 10.15 u. ds. Israël (bed. If. Doop). Extra collecte: Plaatselijke zon dagsscholen. 10.00 u. Jongeren- dienst in het gebouw Irene. 19.30 u. Interkerkelijke herdenking van de Hervorming in de Ned. Herv. kerk. Voorganger ds. G. van Maten, Ge- ref. predikant te Den Ham. Collec te voor het Ned. Bijbelgenootschap. Geref. kerk 9.30 u. ds. R. Oosterhoff. 15.00 u. ds. De Boer van Hellen- doorn. Het ene offer is in beide diensten bestemd voor bijz. evan gelisatieterreinen. Aan de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. 19.30 u. (zie onder Ned. Herv. kerk) R.-k. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.-k. kerk: zaterdagavond 7.30 uur en zondagmorgen 7.30 u., 9.00 u en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 u. ds. C. C. Addink Extra collecte: Plaatselijke zon dagsscholen. 19.30 u. (zie Ned. Herv. Kerk - Holten). Zaterdag 26 oktober vanaf 12.00 uur tot en met maandagmorgen 8.00 u. dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 236 oktober en zondag 27 okt. L. J. Lenstra, Karei Doorman straat 28, Wierden, tel. 05496-1765 van 6.00-7.00 u. nam. alleen voor spoedgevallen. Zaterdag 26 okt. en zondag 27 okt. J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. Ondanks de slechte zomer van 1968 blijkt, volgens de onder de VVV's in Overijssel gehouden enquête over het toeristisch bezoek van dit jaar aan hun plaats, dat - aldus de Provinciale VVV in Overijssel - het bezoek aan Overijssel in haar geheel toch iets beter was dan dat van 1967. Het dagbezoek kan bevredigend worden genoemd, doch het vrijwel ontbreken van grote toeristische op vangcentra in dit gewest doet zich met betrekking tot dit bezoek als mede tot het groepsbezoek gelden. Ook het bezoek uit het buitenland steeg, echter in geringe mate. Wij la ten hieronder de situatie in Holten en de haar aangrenzende gemeenten vol gen. De logiesinrichtinge in HOLTEN loonden alie in het hoofdseizoen het bordje „vol". In het voorseizoen \va- rij zij voor 50 procent bezet, in het naseizoen op de kampeergelegenhe- den na (praktisch geen bezetting) eveneens voor 50 procent. Dagbezoek en groepsbezoek druk. Het bezoek bleef ongeveer gelijk hoewel dat van de buitenlanders kleiner was. De VW organiseerde vele wandelingen en excursies en verleende medewer king aan het optreden van boeren- dansgroepen (acht maal) en bemidde ling bij concerten en Braderie. Mede met het oog op de opening van een nieuwe grote camping t.z.t. verwacht men in de toekomst een groter be zoek. Holten is tevreden HELLEXDOORN-NIJVERDAL had 'n goed hoofdseizoen. Op de gemeubi leerde kamers na (75 procent bezet) was alles vol. In het voorseizoen wa ren de hotels voor 25 procent bezet, in mei voor 50 procent en in juni voor 75 procent. De pensions waren in juni voor 75 procent, terwijl de zomerhuisjes in mei voor 25 procent ADVERTENTIE Hoestdrank in tabletvorm 95d- middelpunt van de belangstelling te plaatsen. De geslaagden uit Holten zijn: H. van Beek, Burg. v. d. Borchstraat 7 en G. H. Markvoort. Holterbroek 93. resp. diploma SCB-V cn CWL. Op donderdag 31 oktober zal de diploma-uitreiking plaats vinden door mr. A. .1. Vleer, burgemeester van Enschede in de Technische School Twente, Hengelosestraal 381. Enschede. De aanvang is vastgesteld op 19.30 uur, lerwyl de sluiting, in verband met de reisgelegenheid, is gesteld op uiterlijk 21.30 uur. bezet waren en in juni voor 50 pro cent. De kampeergelegenheden waren in juni voor 50 procent en de gemeu bileerde kamers voor 25 procent be zet. In het naseizoen waren de hotels en pensions voor 50 procent bezet, de kampeergelegenheden voor 25 pro cent. Het dag- en groepsbezoek wa ren druk. De VVV organiseerde wan delingen, fietstochten en openlucht concerten en werkte mede aan open luchtvoorstellingen in het openlucht theater. Het bezoek bleef t.o.v. 1967 ongeveer gelijk. RIJSSEN trok 'n grote bezoek dan vorig jaar. De VW organiseerde een vakantie-programma en werkte me de aan de tentoonstelling Rijlito. De betere hotels, de pensions/gemeubi leerde kamers en zomerhuisjes waren in het hoofdseizoen vol, de eenvou diger hotels en kampeergelegenheden voor 75 procent. In het voorseizoen waren de zomerhuisjes - evenals in het naseizoen - voor 75 procent bezet. De betere hotels hadden zowel in het voorseizoen als in het naseizoen een bezetting van 50 procent, de eenvou diger hotels eveneens in deze beide seizoenen - van 25 procent. In hel voorseizoen waren de pen sions/gemeubileerde kamers en de kampeergelegenheden voor 50 pro cent bezet, in het naseizoen voor 25 procent. Het dagbezoek was zeer druk, het groepsbezoek ook. Op de kampeergelegenheden na (75 procent bezet) waren in het hoofd seizoen in MARKELO de hotels, pen sions/gemeubileerde kamers en zo merhuisjes vol. In het voorseizoen waren deze logiesinrichtingen voor 75 procent bezet. Het naseizoen bracht voor de hotels een bezetting van 75 procent, voor de pensions/gemeubi leerde kamers, zomerhuisjes en kam peergelegenheden van 50 procent. Het dagbezoek was druk. het groepsbe zoek middelmatig. De VW organi seerde de boerderijenverlichting (200 boerderijen) die zeer veel belangstel ling trok. alsmede ontspanningsavon den en werkte mede aan de boeren bruiloften in het openluchttheater en tentoonstellingen van oude ambachten en handwerken. De VW vindt het bezoek zeer bevredigend. BATHMEN trok een voor Bathmen zeer gunstig dagbezoek maar 'n mid delmatig groepsbezoek. In het hoofd seizoen waren de hotels en pensions/ gemeubileerde kamers voor 75 pro cent bezet, de kampeergelegenheden voor 100 procent. Het voor- en na seizoen gaf praktisch geen bezetting. De VW organiseerde oogstfeesten. Het bezoek in haar geheel was beter dan gewoonlijk. ADVERTENTIE nS

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1