Gymnastiekuitvoering sportvereniging „BATO zeer geslaagd Nieuwe instrumenten voor HMV N.O.V.I.B.-COLLECTE WOENSDAG 23 OKT. I eel jeugdige gymnasten Espelose plattelands vrouwen bijeen Binnenbrandje door kordaat optreden geblust RAIFFEISENSPAARWEEK 21 tot en met 25 oktober 1968 BIJEENKOMST JONGE KERK Provinciale dag hervormde vrouwengroep Opening Deventer Sporthal Medische dienst W eekeiiddienst tandartsen Weekenddienst dierenartsen KERKDIENSTEN Aaar definitieve oplossing hongerprobleem Burgerlijke stand Of Hei ële pu hl i ka l ie Spreekuur directeur gemeen te werken Aanmelding c u rs u ssen Gevonden en verloren voorwerpen Doctoraal letteren en wijsbegeerte HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 19 oktober 1968 Jaargang 20 - no. 42 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyer® Advertentieprijs 1-18 mm (i contant) 3,—. Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,— per halj jaarf 10,— per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 18 oktober #0.00 uur Openbare gymnastiekuit- voering sportvereniging „Bato" ir Arnicitia. Zaal open 19.30 met Tiro- lerband H.M.V. (zie adv.) 80.00 uur Besturenvergadering Hol- tense bestuurdersbond NVV in café Kalfsterman. Zaterdag 19 oktober L. R. Bergruiters naar Enschede voor de prov. veelzijdigheidskampioen schappen. Zondag 20 oktober 10.30 uur Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 21 oktober Bioedplasma-actie te Rijssen. Dinsdag 22 oktober 30.00 uur Bijeenkomst Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in Bethanië. 20.00 uur Ledenvergadering ,.Jong Holten" in café Jansen. Woensdag 23 oktober 19.45 uur Bijeenkomst Jonge Kerk ten huize van de fam. Karmelk, Berg manstraat 4. Donderdag 24 oktober 30.00 uur Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging in café ,,De Waag". 20.00 uur Ledenvergadering afdeling O.L.M. in café Kalfsterman. 19.45 uur Vergadering Chr. Platte landsvrouwen en meisjes in Rehe- both. 15-17 uur Receptie ingebruikname Roba-aulomobielbedrijf Nij verdal. (zie adv.) 19-22 uur Show alsvoren (zie adv.) Vrijdag 25 oktober 20.00 uur Primeur en première in het gebouw Irene (zie adv.) Zaterdag 26 oktober Wip-Wap-avond in gebouw Irene 19.30 uur Gebouw Irene dropping WW W.W. Beatavond in gebouw .Irene'. 19.45 uur Jaarlijkse uitvoering Hol tense muziekvereniging H.M.V." m.m.v. „O.C.H." in Arnicitia. Dinsdag 29 oktober 9.30-12 uur Zitdag O.L.M. bij M. Kalf sterman (zie adv.) Donderdag 31 oktober 19.45 uur Gem. zendingsavond. B. Soer en J. van Bruggen spreken over hun arbeid bij het onderwijs in Australisch Nieuw Guinea. Vrjjdag 1 november 16.00 uur Aanbesteding café „De Kei zer" boerderij R J. Scholman on der Holtense aannemers (zie adv.) Zaterdag 2 november 19.30 uur Dropping „Jong Holten" en Plattelandsmeisjes vanaf de Coöpe ratie. Maandag 11 november 30.00 uur Ouderavond, o.l. Kolschool in het schoolgebouw. De sportvereniging ..Bato" hield met haar gymnastiekafdeling donderdagavond in Arnicitia een druk bezochte en zeer geslaagde openbare uitvoering, onder leiding van de heer Joh. Jansen uit Enschede. Voor de pauze kwamen hoofdzakelijk de kleintjes voor het voetlicht met een zeer gevarieerd programma van 10 nummers. Vertederde ouders genoten met volle teugen van het optreden dei- kleine meisjes in hun blauwe en de jongens in hun keurige witte turnkostuumpjes met oefeningen aan de bank, op de mat. klap- oefeningen met veel rythme en mooie lichteffecten, naar de jongens op de evenwichtsbalk en op de springkast, die soms grote hilariteit aan de zaal ontlokten als er eens een missertje plaats vond. Naar mate de nummers vorderden kwamen wat oudere groepen aan de beurt, die ook weer wat zwaardere oefeningen deden o.a. de vrije oefeningen van de meisjes en het sprookjesachtig nummer ,.De pop pen-moeder". De eerste helft werd afgesloten met een paar correct uitgevoerde oefeningen op de lage brug van de heren en de dames. Muzikale omlijsting De zaal was al vroeg open en dat de oefeningen begonnen speelde de Tyroler band van HMV onder lei ding van Henk Bouwhuis popul; wijsjes, die ook in de pauze de sfeer van deze uitvoering verhoogden. Voordat het programma werd af gewerkt sprak de voorzitter van to" de heer G. Schutte een welkomst woord, waarin hij o.a. mededeelde dat de vereniging over het algemeen naar wens draait. Hij vroeg in het bijzonder aandacht voor de Judo-; deling, die wat aan bloedarmoede gaat lijden. Van de 40 leden zijn De Jonge Kerk groep komt weer bijeen op woensdag 23 oktober 's avonds om 19.45 uur ten huize de fam. Karmelk, Bergmanstraat 4. Onderwerp: Christendom en kerk gang. Alle leden zijn hartelijk wel kom. Ook nieuwe leden natuurlijk. De afdeling Espelo van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield donderdag 10 oktober haar tweede bijeenkomst in dit seizoen. De presidente mevr. H. J. Hol- Groothoff heette alle dames hartelijk welkom en zei in haar openingswoord dat dit voor haar gevoel eigenlyk de eerste samenkomst was, want de Op donderdag 10 okt. j.l. hadden de Herv. Vr. Groepen van Overijssel hun provinciale dag in de Buitenso ciëteit te Zwolle. Om 10 uur v.m. opende de provinciale presidente mevr. Israël-Hofmeijer deze dag waarna er werd gezongen uit gezang 150. Hierna ging zij voor in gebed. Vervolgens w.erd er gelezen uit Ge nesis 3 vers 6-9 en Romeinen 8 vers 37-39 waarover de pres. een inleiding hield welke werd besloten met het gezamenlijk zingen van gez i01 al le 5 verzen. Vervolgens heette de pres. alle har telijk welkom 1000 dames) maar in het bijzonder luitenant-kolonel A. M. Bos9hart van het Leger des Heils uit Amsterdam en verder nog afgevaardigden van verschillende zus ter- en andere verenigingen. Hierna werden alle afgevaardigden van de ringen in de Provinciale Com missie aan de zaal voorgesteld Vervolgens werd het woord gege ven aan kolonel Bosshart die vertel de over ..Evangelisatie en sociale hulpverlening in de binnenstad van Amsterdam." Na deze geweldige inleiding werd er samen gezongen onder leiding van mevr. Bünjes en was er gelegen heid voor het indienen van schrif telijke vragen waarvan druk gebruik werd gemaakt. Deze werden vervol gens door de kolonel beantwoord. Hierna werd de middagpauze gehou den. Om half twee werd het programma voortgezet met samenzijn en een verloting waarvoor in de voormid dag reeds loten waren verkocht. Ver volgens werd het wood gegeven aan mevr. Rooseboom Rijerkerk die voor ons zou declameren wat ook erg in de smaak viel. Hierna werd er nog gezamelijk ge zongen Gez. 92. waarna de vicepresi- dente mevr. Dckker-Postma deze fij ne dag heeft gesloten. Zaterdagmiddag om 14.00 uur wordt in Deventer de nieuwe sporthal ge opend. die rond f 800.000 heeft gekost Om 13.00 is de ontvangst en om 14.00 de openingsceremonie. Na de gebrui kelijke toespraken volgen demonstra ties turnen. Microkorfbal, kracht sport, invalidensport, badminton, zaalhandbal. Voor de tennissers is er het neusje van de zalm. Om 20.00 uur speelt nl. de Nederlandse tenniskam pioen Tom Okker een wedstrijd le gen de bekende Engelse topspeler Bobby Wilson, Gespeeld zal worden •en single over 5 sets. De volgende week vinden nog meer Wfcdetrijden plaats op sportgebied. voorafgaande maand september wa ren de leden de gasten van de Zus- terafdeling in Djjkerhoek waar een gecombineerde avond van het Rheu- mafonds werd gehouden. Verder kon de presidente het nieuwe lid mevr. A. Lubbersen-Landewcerd welkom heten die wegens verhuizing van de afd. Markelo naar Espelo is overge gaan. Voorts werd het winterpro- gramma besproken hetgeen het be stuur nogal wat hoofdbrekens kost om steeds weer wat te presenteren In de vorm van lezingen en cursus sen. In de rondvraag werden nog ver schillende meningen en onderwerpen onder de loupe genomen. Daarna werd overgegaan tot de pauze en n kopje koffie geserveerd. Tot besluit nam mevr. Hol de aan wezigen mee op vakantiereis door Joego-Slavië die zij en haar man de ze zomer gewoonte-getrouw maakten. Vele mooie en interessante dia's heeft zij laten zien waarvan de da mes zeer genoten hebben. Aan 't ein de van de avond werd haar door een van de bestuursleden een klein ge schenk geoffreerd als dank voor de extra moeite, die zy zich getroostte om deze dia's te laten zien. De presidente dankte d.tarna leden voor de opkomst en wenste len wel thuis. Zaterdag 19 oktober vanaf 12.00 uur tot en met maandagmorgen 8.00 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag, 19 okt. en zondag 20 okt. E. A. Witkop, Wierdensestraat 118 Rijssen, tel. 05480-2260 van 6.00-7.00 u. alleen voor spoedgevallen. saterdag, 19 oktober: Th. A. Oosten burg. Diessenplasstr. 2 tel 1515 zon dag 20 oktober: J. Warrink, Noorden bergstraat 19, tel. 1803. HOLTEN NED. HERV. KERK 8.30 uur en 10.15 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Raad voor kerk en gezin. GEREF. KERK: 9.30 uur en 3.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diens ten is het ene offer voor de kas art. 17 (.em. pred. en pred. weduwen en wezen) Bij de uitgang collecte bouw nieuwe kerk, R.K. KERKDIENST (Eucharistivie- ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW IIEETEN R.K.-KERK: Za terdagavond 7.30 uur en Zondagmor gen 7.30. 9.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK BETHANIE; 9.30 u. past medew. dhr, A, Schellevis. Ex tra collecte: Raad voor kerk en ge- nog maar 20 overgebleven. Hij deed daarom een beroep op de jonge men sen. die de judosport een goed hart toedragen zich zo spoedig mogelijk aan te melden. Hij bracht een bij zonder woord van dank aan de heer J. W. Denekamp. die belangrijk werk doet door het ophalen der contribu tie. Voorts dankte hij de familie Ten Berge voor het belangloos beschik baar stellen van de zaal en dé band van HMV voor de muzikale omlijs ting. Na de pauze volgden de meer tech niek en vaardigheid vereisende num mers. Uitstekend werden uitgevoerd grondgymnastiek dames, vrije oefe ningen adsp. dames, kast- en paard- springen van de dames en adsp. da mes. Ook de ongelijke brug van de dames vormde een prima uitgevoerde oefening. Veel bijval oogsten ten slot te de vrije oefening in leuke oranje rokjes van de dames en als slot nummer de knotsoefening van de da mes. Opvallend was, dat de afdeling ..heren" bij Bato een zeer magere bezetting heeft, in tegenstelling tot vroeger toen de heren-afdeling juist zo goed bezet was. De dames en meisjes hebben de uitvoering na de pauze voornamelijk gedragen. Hun werk was keurig. De jeugd is bij Ba to goed vertegenwoordigd en leverde een leuke bijdrage aan deze avond. Met een massale zang van het turn lied werd de avond geopend en met j een verloting ten bate van de kas he- j sloten. Driekwart van de mensheid lijdt aan ondervoeding. Wij mensen de moderne westerse wereld, leven, vergeleken 'met de rest van de wereld bevolking in een overvloed. Langza merhand begint echter een groot scheepse hulpaktie opgang te komen. In een gezellige sfeervolle bijeen komst in zaal Arnicitia heeft vrij dagavond van de vorige week de offi ciële overdracht plaats gehad van een nieuw instrumentarium aan de Holtense Muziekvereniging HMV, een Aolledig instrumentarium dat kon worden aangekocht dank zij een sub sidie ter grootte van zes en twintig duizend gulden van de gemeente Hol ten. Het desbetreffende voorstel kwam in de vergadering van de raad op 19 december 1967 in behandeling en werd toen zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Na een woord van welkom waar bij HMV's voorzitter A. Weslerik zich in 't bijzonder richtte tot burge meester en mevr. Enklaar hield mr. Enklaar een korte toespraak en hij verklaarde te kunnen begrijpen dat zo links en rechts de vraag zou kunnen rijzen of het in deze tijd van gebrek aan financiën voor de ge meente wel verantwoord was om zo'n groot bedrag voor de muziekvereni ging uit te trekken. De raad van Hol ten heeft dit wel verantwoord geacht en zich terecht op het standpunt ge steld dat het muziekkorps dat een zo belangrijke plaats in de gemeenschap Burgemeester, mr. W. H. Enklaaroverhandigt aan de voorzitter van „HMV", de heer A. Westerik een cheque van f 1000,van het Anjer fonds. innneemt en haar taak op zo voor treffelijke wijze vervuld moet kunnen beschikken over een instrumentarium dat de toets der kritiek kan door staan en dat het ensemble in staat stelt om zich, onder de voortreffelijke leiding van dirigent Fransen, te handhaven op de bovenste plaats van de munzikale ladder. Burgemeester Enklaar zei blij te zijn met het streven van HMV om iets te doen aan de cultuurverhef fing, blij dat zo velen jaar in jaar uit zich geven voor hun taak. Tal van zaken zijn minder de moei te waard om tijd aan te geven. Moge dit nieuwe instrumentarium u de lust geven om op de goede weg voort te gaan, zo besloot mr. Enklaar die namens het Anjerfonds 'n cheque overhandigde van duizend gulden. Vervolgens droeg mr. Enklaar sym bolisch het instrumentarium aan het korps over met het aanbieden van de grote S-bas aan voorzitter Westerik. die woorden van dank sprak tot het gemeentebestuur voor de verleende subsidie. Ook dankte de heer Weste rik het Anjerfonds voor de bijdrage van f 1000.- en tevens werd de fa. Van Weersel en Zn. te Enschede dank gezegd voor de vlotte levering en verleende service. HMV zal in de toekomst de ge meenschap graag blijven dienen waar en hoe dit ook maar r>-™elijk is. Om zich op de hoge trap te handhaven zal HMV in de nabije toekomst moe ten kunnen rekenen op de jeugd van Holten. Laat de jeugd zich aanmel den voor het jeugdorkest. HMV geeft in Arnicitia na de officiële uitreiking van de muziekinstrumenten on der leiding van de heer Fransen een populair con cert, dat met een spontaan applaus werd ontvangen. Dirigent Henny Fransen stak z'n vreugde over het nieuwe instrumen tarium niet onder stoelen of banken. Hij verklaarde heel, heel blij te zijn met de instrumenten die hij het neus je van de zalm noemde. Met deze in strumenten van zgn. lage stemming heeft men meer mogelijkheden bijv. met begeleiding van orgel, piano enz. De klank is mooier en milder. HMV bracht hierna een zgn. licht program ma. waarna achtereenvolgens stra lend werden gepresenteerd de mars ..Alla Marcia" een gewijd nummer uit „Nieuwe Klanken". ..Standard of St. George" van Alford, een stukje amusement met A'Banda en tot slot Pi Scheffers pittige en rijk aan varia ties „Double Eagle on Parade". De voorzitter van de Supporters club J. Wiggers. bracht korps en di rigent dank en deed een hartelijk be roep op alle Holtenaren als donateur een bijdrage te leveren van minimaal f 2.50 per jaar. De jaarlijkse vaste lasten (honorarium dirigent, instruc teur drumband, aankoop muziek, on derhoud uniformen etc. bedragen meer dan zes duizend <-ulden. Nee. we bedoelen niet de spectacu laire en spontane gelegenheidsacties-, die het verschepen van graan, rijst, medicamenten en andere waardevol le goederen ten gevolge hebben. Hoe belangrijk ook, de akties zullen geen definitieve oplossing geven. Hulp zal alleen dan blijvend resul taat hebben, wanneer we de misdeel de volken in staat stellen zich zelf te voeden. Dit kan. In verschillende delen van Nigeria en Dakomey is men er in geslaagd de bevolking te brengen tot een veel grotere en meer gevanëerde opbrengst. Hierdoor werd het voedseltekort belangrijk terugge drongen. De Wereldvoedselorganisatie start te acht jaar geleden een anti-honger actie, De NOVIB (Nederlandse Or ganisatie voor Internationale Bij stand) nam het over voor Neder land. Woensdagmiddag 23 oktober zullen leerlingen van de Scholengemeen schap collecteren voor hun leeftijd genoten in de arme landen. Inwoners van Holten! Staat iets af van uw over vloed voor de strijd tegen het honger- spook. De jeugd van de Scholenge meenschap doet het werk. Laat dat werk door uw milde bijdrage tot een groot succes worden. Het NOVIB-comité Holten. Geboren: Jan Willem zv W Huls man en H Veldhuis, Bergmanstr. 17 -Juliette dv H W Meijerink en G J H Stam, Waardenborchstr. 8 Ger- rit Jan Hendrik zv G Broekmaat en G Schellevis, Dorpsstr. 45 Dianne Hermanna dv E Krikkink en J W Aijtink, Espelo 23a Herman zv H J Slijkhuis en G W J Dikkers, Espe lo 31 Bart zv G Gerritsma en M G Breukink, Beuseberg 173 (geboren te Deventer) Hendrika Johanna dv D J Kruimelaar en D H B Kiste- maker. Lageweg 29 (geboren te De venter) Overleden: G H van Straaten, 68 jr, wonende te Hellendoorn. Ondertrouwd: A van der Kaaij, 22 jr. Gorssel en G J Beldman 23 jr, Holten. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: G J Bridel van Val burg naar Schoutenstr. 4 E Pope lier en gez. van Terneuzen naar Rei- ünksteeg 2 KGB Buursma van 's-Gravenhage naar Haarstr. 12 D P Wansink-Querido van Bergen op Zoom naar Look 28 M A J Schol- ten-Grooten van Raalte naar Bes- sinkpasstr. 7 M Haverslag van Raalte naar Espelo 68 G M Mor- sink van Bathmen naar Espelo 87 A S M Rensen van Hellendoorn naar Look 6 T. Akkerman-Braunius van Assen naar Holterberg 65 C G Krekel van Enschede naar Gaarden- straat 6 W Paas en gez. v. Austra lië naar Waardenborchstr. 28 G Lohuis van Arnhem naar Gaarden- straat 6. Vertrokken: H M Brinks en gez. van Industriestr. 6 naar Rijssen. O Spreekuur directeur gemeentewerken Burgemeester en Wethouders van Holten brengen ter kennis van belang hebbenden. dat de direkteur van ge meentewerken in plaats van op maandag a.s. op dinsdag 22 oktober a s. van 9.00 12.00 uur spreekuur zal houden. Holten. 17 oktober 1968 Burgemeester en Wethouders voor noemd. W. H. Enklaar. burgemeester G. J. Langenbarg, secretarii De werkgroep Cursusonderwijs Zuid-West Twente, waarin samen werken de O L M. en P.J.G.O. alde- lingen uit Markelo. Diepenheim, Goor Delden, Holten, Rijssen en Enter brengt gaarne onder Uw aandacht dat inschrijving voor de volgende cursussen is opengesteld: 1. Handvaardiheid voor beginners 2. Electrisch booglassen 3. Electrisch booglassen (vervolgcur sus). 4. Vrij spreken in het openbaar 5. Praktijkcursus metselen. Aanmeldingen gaarne zo spoedig mogelijk bij de secretariaten van ge noemde organisaties of bij de Lage re Landbouwschool te Markelo (1)5476 -1346). Gevonden: Rode autoped, zwarte regenbroek, jonge poes (wit-grijs). Verloren: Zwarte leren portemon- naie met inhoud, alpino-muts, bruine portemonnaie met inhoud, bruine portemonnaie met inhoud, verzeke ringsbewijs bromfiets LVQ-295, sleu telbos in etui, gouden oorhanger (waaraan, aan de onderzijde, 3 gou den kettinkjes). De heer E. Popelier, leraar aan de openbare scholengemeenschap slaag de aan de Vrije Universiteit te Am sterdam voor het doctoraal examen letteren en wijsbegeerte. Doordat de overgordijnen vlam vat ten door dc hitte van een elektrisch straalkacheltje onstond donderdag middag omstreeks twee uur brand in de woonkamer van de 89-jarige. al leenwonende mevr. A. van den Ak- ker-Bosma. Holterberg 11. Door het kordaat optreden van mevr. R. Sloot- van den Akker uit Hengelo, die bij haar moeder op bezoek was en die het vuur onmiddellijk met emmers water bestreed, kon, mede met be hulp van de buren, een ernstige ramp voorkomen worden. Het dubbele pand is nl. met riet ge dekt. De brand had maar iets langer behoeven te duren of het vuur had door het plafond het riet bereikt. Dan was er geen houden meer aan ge weest. Nu bleef de brand beperkt tot verbrande gordijnen, een geblakerd en beschadigd plafond en wanden, 'n verbrande schemerlamp en bescha digde vloerbedekking en meubilair. De brandweer was spoedig ter plaatse met de nevelbluswagen, maar behoefde niet meer te blussen. Wel werd een onderzoek ingesteld of zich boven het plafond ook vuur be vond, omdat boven overal rook naar buiten kwam, maar dit bleek niet het geval. Mevr. Sloot liep bij het afrukken van de brandende gordijnen brand wonden aan haar linker hand op. De schade, die door verzekering gedekt wordt, werd door de brandweer ge schat op vijf en twintighonderd tot drieduizend gulden. De brand is vermoedelijk ontstaan, doordat mevr v. d. A. de stekker van het kacheltje voor de stekker van de schemerlamp 'neeft aangezien. Van 21 tot en met 25 oktober wordt de Raiffeisenspaarweek gehouden. De spaarweek. welke jaarlijks door de Raiffeisenbank in de maand oktober wordt georganiseerd om de spaarzin te bevorderen, is langzamerhand een traditie geworden. De vlag gaat in top en de deuren van de bank staan wijd open voor iedereen. Velen bren gen tijdens de spaarweek een be zoek aan de bank. omdat het sparen dan extra aantrekkelijk wordt ge maakt. leder jaar opnieuw ziet men dan ook een grote toeloop aan de loketten en het bankpersoneel heeft de han den vol om de stroom te verwerken. Ook nu wordt weer een grote druk te verwacht. Voor de Raiffeisenspaarweek is dit jaar als thema gekozen ,.U kunt be ter sparenvoor alle zekerheid". waarmede de zekerheid welke men door sparen verkrijgt, wordt geac centueerd. Het sparen wordt daarbij gevisualiseerd door de appel, het ver trouwde spaarsymbool. Door middel van advei'tenties, fol ders. raambiljetten en affiches op openbare plakplaatsen wordt de aan dacht van het publiek op de spaar week gevestigd. Omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat F. W. Raiffeisen. de grond legger van de naar hem genoemde banken, werd geboren, heeft de ko mende Raiffeisenspaarweek extra be tekenis. Zoais bekend verondersteld mag worden, hebben de gezamenlijke Raif- feisenbanken in Nederland ter gele genheid van de 150ste geboortedag van Raiffeisen de ..Stichting 150 jaar Raiffeisen" opgericht, welke stichting ten doel heeft de bevordering van de maatschappelijke ontplooiing van personen en groepen van personen in Nederland en daarbuiten. Speciaal wordt daarbij gedacht aan projec ten ten behoeve van geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Neder land en het stimuleren van het coöpe ratieve krediet in ontwikkelingslan den. Voor dit doel is door de gezamen lijke Raiffeisenbanken een bedrag van f. 1. miljoen bijeengebracht, dat ter beschikking van genoemde stich ting is gesteld. De Raiffeisengedachte wordt geken merkt door het bestemmen van het door de eigen gemeenschap bijeenge brachte spaargeld voor de kredietver lening aan de plaatselijke ge meenschap. De spaarzin bevorderende activitei ten van de Raiffeisenbanken moeten tegen deze achtergronden worden ge zien. De activiteiten bereiken een cli max tijdens de jaarlijkse Raiffeisen- spaarweek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1