Dam Po Herfst- en winter activiteiten V.V.V. Bloedplasma-aktie Rode Kruis Rijssen De begrafenis van de heer G. Brands REEDS SYMPTOMEN VAN SEIZOENWERKLOOSHEID De Plattelandsmeisjes vergaderden Waar gaan wij heen COLLECTE VOOR HET BEATRIXFONDS Uit liet plaatselijk parlement Werkloosheid daalde, vraag blijft KERKDIENSTEN WEEKENDDIENST MEDISCHE DIENST TANDARTSEN DIERENARTSEN Gevonden en verloren voorwerpen OPEN-DEUR- NIEUWS GEZINSDIENST NED.-HERY. KERK Bijeenkomsten hervormde en geref. jeugd (Culturele agenda) (inschatting hydraulische knijper. Plannen schoolverbouwing Dijkerhoek in ver gevorderd stadium. Wat komt er uit de recreatiepot. Voor ,Bartlxinxeus' Drukke zoxiieruit- boeken lening van „HPC" stelde haar clubavonden vast Burgerlijke stand Bijeenkomst Bejaarden- sociëteit DOE MEE AAN DE SPAR MARGARINE - WEDSTRIJD Geeft U op als donor! CITENS NIEUWSBLAD Zaterdag 12 oktober 1968 Jaargang 20 - no. 41 Uitgave van de Stichting „HoJlens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483-1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (cl contant) 3,Iedere mm meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar3 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 11 oktober 20.00 u. Ouderavond o.L Dorpsschool in de hal van de school. 20.00 u. Eerste bezoek P.J.G.O.-leden aan de Schouwburg te Deventer. Vertrek vanaf de O.A.D. 20,00 uur in zaal „Amicitia", officië le aanbieding van nieuw instru mentarium. aan de Holtense Mu ziekvereniging „H.M.V." door de E. A. Heer mr. W. 1-1. Enklaar, burgemeester van Holten. Zaterdag 12 oktober L. R. Bergruiters naar cross country in Delden. Zaterdag 12 oktober: IJsbar ,,De Op rit na 6 uur gesloten (zie adv.). Maandag 14 okt. t.m. 19 oktober Collecte Prinses Beatrixfonds. Maandag 14 oktober 19.30 uur Ruilavond Holtense Post zegelclub „H.P.C." in café „De Waag". Bloedplasma-actie Ned. Roode Kruis Parkgebouw te Rijssen (zie adv.) Woensdag 16 oktober 19.45 uur Hervormde Vrouwengroep in gebouw Irene. Vertoning van dia's. 20.00 uur Ledenvergadering afdeling Holten van de V.V.D. in hotel Hol- terman. Donderdag 17 en vrijdag 18 oktober 20.00 uur Openbare gymnastiekuit- voering sportvereniging „Bato" in Amicitia. Zaal open 19.30 met Tiro- lerband H.M.V. (zie adv.) Vrijdag 18 oktober 20.00 uur Besturenvergadexing Hol tense bestuux-dex-sbond NVV in café Kalfsterman. Zaterdag 19 oktober L. R. Bergruiters naar Enschede voor de prov. veelzijdigheidskampioen schappen. Maandag 21 oktober Bloedplasma-actie Ned. Roode Kruis te Rijssen. Donderdag 24 oktober: 's avonds kwart voor acht, vergadering Chr. Plattelandsvrouwen en -meisjes in gebouw „Rehoboth". Zatei-dag 26 oktober: Wip-Wap-avond in gebouw „Irene". Het stoffelijk overschot van het raadslid de heer G. Brands, die dinsdagavond 1 oktober aan het eind van de raadsvergadering door een hartverlamming werd getroffen, is de vorige week zaterdag middag met veel eerbetoon en onder grote belangstelling op de nieuwe begraafplaats teraardebesteld. Acht geüniformeerde be stuursleden en leden van de muziekvereniging „HMV" gingen met de bloemen aan de lijkstoet vooraf, die vanaf het gebouw Irene, waar de rouwdienst werd gehouden, via de Kerkstraat, door de Dorpsstraat naar de begraafplaats ging. Voor het gemeentehuis, waar het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden op de bordes hadden plaats genomen, werd een ogenblik halt ge houden om de overledene een laatste groet te brengen, vanaf het gebouw waar hij de gemeente Holten heeft helpen besturen. In Irene, waar veleni zich verza meld hadden, werd de rouwdienst geleid door ds. J. I-I. Israël, her vormd predikant, die aan de hand van het Bijbelwoox-d Psalm 40, het tweede deel van vers 18, woorden van troost sprak tot de weduwe en haar kinderen en die wees op d.e. kracht van) het geloof. De overledene heeft veel betekend voor zijn gezin, maar ook buiten het gezin. Brands was een man, die bereid was om te helpen. Een man met grote activi teit. Bescheiden, maar ook strijdend o.a. voor de opbouw van de samen leving. ,,Wij zijn hier als gemeente samen voor de levende Her, om te luisteren. Het Schriftwoord zegt: „Ik zal u helpen, kom tot Mij en Ik zal u rust geven", aldus besloot ds. Is raël zijn predikatie. DIENENDE TAAK. De burgemeester, mr. W. H. Enklaar, herinnerde er aan, dat dit de tweede maal was binnen zes jaar tijds, dat een raadslid naar zijn laat ste rustplaats werd begeleid. Na mens allen wilde spreker getuigen van de rouw en het verdriet, dat weer één der onzen uit ons midden werd weggenomen. Brands was een vriend van ons allen, die zich voor De gex-egistreei-de arbeidsreserve, Inclusief de lewerkgestelden Aanvullende Wex-kobjecten en in Ge meentelijk Sociaal Werkvoorzienings- verband is, blijkens het overzicht van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Deventer, van 402 per ultimo augus tus, gedaald naar 380 per eind sep tember. Dit betekent, dat 16 pet van de afhankelijke mannelijke roepsbevolking in het gewest Deven ter buiten het normale arbeidspro ces staat. Met overeenkomstige per centage van rijk en provincie be draagt resp. 1.9 en 2.7. Van de 380 geregistreerde werklo zen worden er 137 gerekend te beho ren tot de categorie mindex-geschik- ten, zodat het direct voor de arbeids markt beschikbare potentieel xnannen bedraagt. De vermindering van de geregi streerde werkloosheid gedux-ende de maand september heeft plaats gevon den bij de jeugdige werkzoekenden met name bij de ingeschrevenen, die de school verlieten en die nu een be trekking hebben gevonden. In v wel alle bedrijfsklassen trad deze vermindering op met uitzondering van de groep kantoorpersoneel waar het aantal jeugdigen met één ver meerderde (7). Overigens ook bij de ouderen vermeerderde het aanbod in de administratieve beroepen, waarbij vooral inschrijvingen voorkwamen van werkzoekenden, die de komende maanden in militaire dienst moeten (onderwijzers). Reeds beginnen zich de eerste symptomen van de jaarlijkse sei zoenwerkloosheid te openbaren (ho reca en losse arbeiders). De vraag liep eveneens iets terug, vooral naar ongeschoolde losse werknemers en bjj de xnetaalnijvex-hcid; in laatstge- Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur (Gezinsdienst) Past. medew. dhr. A. Schellevis. Extra collecte: „Kerk en Israël". Geref. Kerk: 8.30 en 10.00 uur ds R. A. Hoogkamp (Bed. H.A.) en 3.00 uur ds R. Oosterhoff (Bed. H.A. en nabetrachting) In alle diensten is het ene offer voor de keik. Bij de uitgang col lecte voor bouw nieuwe kerk. R. K. Kerkdienst: 9.30 uur in het ge bouw Irene (Eucharistieviering). NIEUW HEETEN R.K. Kerk: zaterdagavond 7.30 uur en zondagmorgen 7.30, 9.00 en 10.30 DIJKERHOEK Bethanië: 9.30 uur ds Broeijer. Extra collecte; „Kexic en Isx-aël". Zaterdag, 12 oktober vanaf 12.00 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur: dokter Lyklama, waarnemer van dokter Sijtsema, Noorderiberg- straat 6, tel. '1870 (alleen voor spoed gevallen). WEEKENDDIENST TANDARTSEN Zaterdag, 12 oktober en zondag, 13 oktober: R. Brouwer, Boomkamp 10a, Rijssen, tel. 05480-3194 (praktijk adres: Enterstraat 118) van 6.00-7.00 uur nam. voor spoedgevallen. Zaterdag, 12 oktober en zondag, 13 oktober: Th. A. Oostenbrug, Diessen- piasstraat 2, telefoon 1515. GEVONDEN: 1 vulpen; 1 wit- iwarte Fox-terrier; 1 portemonnaie. VERLOREN: 1 gouden polshorloge; l reservewiel Bedford; 1 grijze pan talon. noemde sector is het welslagen van een grote wervingsactie van een De venter bedryf de directe oorzaak. De vraag naar geschoold en onge schoold personeel bleef ovexigens omvangrijk en zal naar verwachting nog toenemen. In enkele bedrijfs groepen doen zich dan ook weer spanningen voor. Het aanbod van vrouwen steeg; 'n ontwikkeling, die vooral de laatste maanden optx-eedt. Meex-dere gehuw de vrouwen stellen zich voor volledi ge of gedeeltelijke werkdagen be schikbaar. Bij de afdeling horecaper- soneel (seizoen) en het onderwijzend pei'soneel (o.a. kleuterleidsters) tre den stijgingen in het aanbod op. De vraag steeg eveneens, vooral bij de handel. Verdeeld over de gemeenten in 't. gewest is hst aanbod van mannelijke werkzoekenden als volgt (tussen haakjes de cijfers en pex'centages van de vorige maand)Deventer 298 is 1.9 pet (314 is 2.- pet), Bath- men 1 is 0.3 pet (1 is 0.3 pet), Die penveen 13 is 0.8 pet (18 is 1.1 pet), Holten 13 is 1.4 pet (6 is 0.7 pet), Olst 12 is 0.7 pet (8 is 0.4 pet) en Raalte 43 is 1.7 pet (55 is 2.1 pet). Aanbod en vraag bedroegen resp. in enige belangrijke beroepsgroepen in het gewest Deventer als volgt: bouwvakarbeidex-s 3.1 58, metaalbe- werkers 25 247, textielarbeiders 3 28, levens- en genotmiddelenberei- dex-s 11 98, kantoorpersoneel 44 27, personeel in losse dienst (inclu sief losse arbeiders 43 24, minder geschikten (aanbod) 137, de zaak der gemeenschap inzette met geheel zijn persoon. Dat deed hij ook vier jaar als wethouder. In het vaandel van de overledene stond „dienen"; de publieke zaak, zijn naasten en vele verenigingen. Een welbesteed leven is afgesloten. Er past ons een woord van eerbiedige dank voor zijn vriendschap en voor zijn werk. Het kan voor u, mevrouw Brands en1 uw kinderen ge.en troost zijn, maar moge het u tot steun zijn, in de moeilijke dagen, die u nog wachten. KORAAL De voox-zitter van HMV, de heer Westerik, herinnerde er aan dat de muziek de volle liefd.e van de heer Brands had. Wij hebben te zijner nagedachtenis gisteravond bij onze repetitie de koraalmuziek ten gehox-e gebracht, die hij zo mooi vond. De heer Westerik eindigde zijn woorden van medeleven met de declamatie van het gedicht „Alleen zijn", waar van de auteur niet bekend is. Namens de afdeling van de Alge mene Bond van Ambtenaren sprak de heer Beijex-s woorden van deelne ming tot mevrouw Brands en haar familie. Brands was een trouwe bondsmakker, die meer dan veertig jaar lid was van zijn organisatie. Hij was een verstandig mens. Bij zijn pensionering legde hij zijn bestuurs taak neer om die aan1 jongeren over te dragen. Met deze zware slag ver liest gij een zorgzame man en vader, wij verliezen in hem een trouwe vriend. Sprekende namens de vex-eniging Het Groene Kruis, noemde haar voorzitter, dokter C. H. Rietdijk, de ovexiledene een zeer warm voelend mens, waarmee het een voorrecht was samen te werken. Met groot en thousiasme he.eft hij tot aan zijn stex'fdag de taak van secretaris vex-- vuld. Een vergadering zonder zijn aanwezigheid en kennis van de za ken is bijna ondenkbaar. Hij zal dan ook moeilijk zijn te vervangen. „Wij zuleln nog lang aan hem denken", aldus dokter Rietduk, die .eveneens woorden van troost sprak tot mevr. Brands en haar kinderen. De voorzitter van de afdeling Hol ten van de Pax-tij van de Ax'beid, de heer J. H. van der Harst, was de laatste spreker. Hij getuigde van het medeleven der afdeling en bracht de overledene dank voor het vele werk dat hij gedaan heeft. Voor het ideaal, dat hij zich gesteld had, stond hij op de bres. Ni.et alleen voor de partij, maar ook voor het algemeen belang, aldus spreker. Na deze x-ouwdienst begaf een lan ge stoet, zoals in de aanhef vermeld, zich naar de nieuwe begraafplaats, waar nog velen zich bij deze laatste gang aansloten. Na schriftlezing, ein digde ds. Israël met het „Onze Va der". De oudste zoon van de overledene, de heer J. Brands, dankte voor de laatste eer zijn vader bewezen. Van de gelegenheid om in de rouwkapel de familie Brands te condoleren, werd door velen gebruik gemaakt. Anderen begaven zich met de familie naar Irene om aan te zitten aan de gebruikelijke koffietafel. De steeds actieve Open Deur-groep in Holten is kortgeleden met een nieuw initiatief gekomen. Zij organi seert n.l. z.g. Contact-avonden voor hen die het blad De Open Deur/On derweg lezen. Het is de bedoeling, dat straat- of buurtsgewijze, bij iemand aan huis, deze avonden gehouden worden. De Open Deur-groep nodigt daartoe een aantal gezinnen uit. Op deze Contact-avonden kunnen de aanwezigen px-aten met d.e leider van de Open Deux'-groep, de heer Schellevis en enkele leden van de Open Deur-groep, over alles wat het Open Deur-werk betreft, of wat er in dat verband ter sprake komt. In de uitnodiging, die de desbe treffende gezinnen ontvangen, staat dat het geen vergadering is, maar een gezellige Praat-avond in de huis kamer, onder het genot van een kop je koffie. Prijzenswaard is, dat men zich niet beperkt tot uitsluitend de lezers van het blad, maar dat ook anderen er hartelijk welkom zijn, ongeacht of zij al dan niet tot een kerk behoren. Zijn wij goed ingelicht, dan wil men hierdoor juist hen ontmoeten, die z.g. „buiten-kerkelijk" zijn. Ontvangt men dus geen uitnodiging, omdat men het blad De Open DeuxYOnderweg niet leest, dan zal men u er toch graag ontvangen. De eerstvolgende Contact-avond, be doeld voor de straten Koiweg (even nummers) vanaf Dorpsstraat tot A. J. Goldsteinstraat en Industrie- straat, zal worden gehouden op don derdag 17 oktober a.s. om 8 uur ten huize van de fam. Stukker, Koiweg 13. Naast het organiseren van de Open Deur-bijeenkomsten en de versprei ding van het blad, nu dus weer een nieuwe activiteit, waarvan wij graag melding maken. Het is indertijd een lofwaardig ini tiatief geweest van de Hervormde Kerkeraad alhier om enkele keren per jaar een z.g. Gezinsdienst te houden. Deze Gezinsdiensten ken merken zich door hun eenvoud, om dat het de bedoeling is dat het hele gezin, (met uitzondering van de jong ste kinderen) naar de kerk gaat. Naar wij vernemen, zal a.s. zon dag (13 oktober) de dienst in de herv. kerk, die om 10.15 uur begint weer zo'n Gezinsdienst zijn. In deze dienst zal voorgaan de .eerw. heer A. Schel levis. Een groepje Zondagsschoolkin- dex-en vexieent medewerking. Aan de ingang zal een gestencilde liturgie worden uitgereikt. In ver band met deze G' insdienst, staat de Zondagsschool in Holten a.s. zondag stil. Het is de bedoeling, dat zondag 20 oktober a.s. om 9.30 uur een Ge zinsdienst te Dijker-hoek (wijkgebouw Bethanië) wordt gehouden. Abusievelijk werd het bovenstaan de niet in „Hervormd Holten" ver meld. De Hervormde Jeugdraad en de Geref. Jeugdcentrale zijn gezamenlijk overeen gekomen om dit seizoen en kele jeugdbijeenkomsten te organise ren. Een commissie, die deze avon den zal voorbereiden bestaat uit drie hervormde en drie gereformeerde personen en van beide kerken een jeugdouderling. De evangelieverkondiging zal op deze avonden op de eerste plaats staan/terwijl daarnaast op de een of andere manier voor ontspanning ge zorgd zal worden, zodat het geheel voor de jeugd aantrekkelijk beloofd te worden. Deze avonden worden door de week gehouden, waarschijn lijk op vrijdagavonden. Het ligt in de bedoeling, dat er ongeveer om de twee maanden een jeugdbijeenkomst plaats vindt. Maandagavond j.l. hielden de plat telandsmeisjes van Holten een leden vergadering in café Kalfsterman. Als gaste was aanwezig mej. L. Ho ving uit Zwolle. Zij was uitgenodigd om het één en ander te vertellen over huishoudelijke apparaten. Zij besprak de vóór- en nadelen van o.a. wasma- machines (vol)automalen, kookpan nen, fornuizen, ovens, enz. enz. Door haar duidelijke uitleg werden de dames bijzonder geboeid. De pre sidente, mej. H. Elbersen, bood de spreekser een doos bonbons aan als blijk voor haar waardering voor haar causerie. In haar opening attendeerde de presidente de dames op de cursussen die er dit jaar worden georganiseerd. N.l. de cursus „Samen uit, samen thuis", welke gehouden wordt in Mar- kelo en zal beginnen op 22 oktober a.s. In Enter start de cursus „Vijf maal raak" op 31 oktober d.a.v. De cursus „Waar de ondernemer en zijn vrouw van gehoord moet hebben", wordt in Holten gehouden en begint op 9 januari 1969. Verder is er nog een Volkshogeschool-weekend op 22 en 23 februari 1969. De opgave voor deelname kan alsnog geschieden bij de secretai'esse. De dames werden er door de presi dente nog aan herinnerd, dat vrijdag 11 oktober het eerste schouwburgbe zoek zal plaats hebben in het kader van de populaire serie van de De venter Schouwburg. Vertrek om 19.39 uur vanaf de OAD. Zaterdag 12 okto ber is in Goor het feest van het 50- jarig bestaan van de P.JGO. De toe gang is gratis op vertoon van de gel dige ledenkaart. ADVERTENTIE DEVENTER: Schouwburg: (tel. 05700 - 11500). Vrijdag 11 okt. 20.00 uur En ik dan, blijspel Annie M. G. Schmidt. Maandag 14 okt. 20.00 uur Haagse Comedie m. blijspel: Ziehier een vrij man. Woensdag 16 otk. 20.00 uur Opera Fo rum met „Die lustige Witwe" ope rette van Franz Léhar. E.D.B.-theater (tel. 13615). Donderdag 10 t.m. woensdag 16 okt. Fanfare van Bert Haanstra (20 uur). Zaterdag 12 okt. nachtvoorstelling (2.3.30) u.) „De hel van Niemands land". Zondag 13 okt. middagvoox-stelling „.Kruitdamp" (14.00 uur). Woensdag 16 okt. herfstvakantie-ma- tiné „De man met het zwarte mas ker" (Ned. jeugdfilm) (14.00 uur). Cinema Palace (tel. 11100) Donderdag 10 t.m. woensdag 16 okt. ,,Le grand restaurant". Vrijdag 11 en zaterdag 12 okt. (nach- voorstelling) „De nacht van de le guaan". Aanvangtijden: dag. 20.00 uur, za. en zo. 18.45 - 21.15 u., zomid. 15.00 u., nachtv. 23.30 u. Luxor Theater (tel. 18662) Donderdag 10 t.m. dinsdag 15 okt. „Sissi" met Romy Schneider. Zondag 13 okt. middagvoorstelling „Zes Zwax-te Ruiters". Woensdag, cyclus voorst „Sergeant Ryker". Aanv.dag. 20.00 u., za. 18.30- 21.00 u., zo. 14 - 16 - 18.30 - 21.00, ma., di. en wo. 14.30 u. ALMELO Varossieau Donderdag t.m. zondag: „de Bloedi ge wraak van Ringo". Zaterdagnacht „Vrouwenjacht in Bei roet". Zondag matiné „Iwo-Jima" (14 jr.) Maandag t.m. woensdag, „De vierde sex". Aanv. d., vr., ma., di., wo. 2.30 en 3.00 uur. Zaterdag 6.45 en 9.00 en 23.15 u. Zondag 2.15, 4.15, 6.45 en 9.00 uu. Evenals voorgaande jaren zal er in de week van 14 t.m. 19 oktober in Holten een buscollecte worden gehou den voor het Prinses Beatrixfonds. Dit fonds, meer bekend onder de naam Poliofonds, werd opgericht in september 1956, toen 2200 kinderen en enkele volwassenen slachtoffer weid den van een grote polio-epidemie. Gelukkig is men er in geslaagd door de regelmatige vaccinatie op scholen deze ziekte terug te dringen en er komen nu nog sporadisch gevallen van kinderverlamming voor. (Vervolg verslag raad 1 oktober jl.) Tegen het voornemen van B. en W. om een (naamloze) weg door het waterwingebied van de W.M.O., tussen de Rijssenseweg en de Geskesdijk, aan het openbaar verkeer te onttrekken, was door een aantal bewoners van laatstgenoemde weg en omgeving een be zwaarschrift ingediend, o.a. met het oog op het gevaar van het ver keer voor hun kinderen. Het voorstel hield in ©m de weg wel ge sloten te verklaren. De heer Jansen betwijfelde of hier sprake is van een openbare weg, hetgeen de voorzitter echter bevestigde. Hij is langer dan 30 jaar voor het verkeer open gesteld geweest en dan kan een weg die aan een particulier toebehoort openbaar worden. De heer Wiggers meende, dat het gevaar voor de kinderen niet minder wordt of zij nu uit deze weg de grote verkeersweg over steken of komende uit de Geskesdijk. Als de parallelweg gereali seerd is, verdient het zijns inziens veel meer aanbeveling om de Nieuwendijk aan de zuidzijde van de spoorlijn wat op te knappen, dan behoeven de kinderen slechts de door knipperlichten beveilig de overweg in de Geskesdijk te passeren en kunnen zij ter hoogte van het zwembad de drukke verkeersweg oversteken naar de pa rallelweg, hetgeen een veel betere oplossing zou zijn. Ook sommige ouders voelen hiervoor, verklaarde de heer Wiggers. Andere leden sloten zich bij deze redenering aan, waarna de bur gemeester en wethouder Rietberg in principe toezegden in deze richting een oplossing te zullen zoeken. Hydraulische knijper Aangezien hel hui*R'«e nppnraal te licht is vroegen B. en W. een krediet voor de aanschaffing van een hydrau lische knijper, een Vayakraan, die f 17.435.zal kosten. Voor het in ge bruik zijnde exemplaar zal f 4185. worden terug ontvangen, zodat een krediet nodig is van 13.250,De jaarlijkse kosten incl. rente en aflos- lossing zullen f 3312.bedx'agen. In de wegencommissie heerste om trent het aan te schaffen type geen overeenstemming, verklaaide wet houder Rietberg. De heer Van Schoo- ten meende dat men met het goed kopere type, dat men gezien heeft, kan volstaan. De heer Wiggex-s vroeg zich af of men in het verleden al niet eens be drogen uitgekomen is door te zuinig te zijn. De heer Van Schooten gaf een uit eenzetting waarom hij het andexe ap paraat net zo goed had gevonden. Met de aantekening, dat hij ..tegen" had gestemd, werd het. krediet verleend. Rondvraag Bij de rondvraag informeerde de heer Van Schooten naar de verbou wing van de school te Dijkerhoek. De voorzitter wees erop, dat bene den een maquette te bezichtigen wa*. De inspecteur moet het laatste oog over de plannen laten gaan. B. en W. zijn voornemens in de vergadering van 1 november een krediet voor de verbouwing te vragen. De heer Brands informeerde naar de stand van zaken met de 38 wo ningwetwoningen, die gebouwd zullen worden. De gx-ond is uitgegraven, maar er staan nog geen stenen bij. De voorzitter deelde mede, dat de plannen in Den Haag liggen. Hij hoopt dat de zaak deze week nog rond zal komen. De heer Moerman informeerde naar de opheffing van het woonwagen kamp en vroeg aandacht voor het slechte licht in de buurtschap Neer dorp. De burgemeester antwoordde, dat eind dit jaar het centrale kamp Deventer waarschijnlijk in gebruik zal worden genomen en dan wordt hel Holtense kamp gesloten. Wethouder Klein Velderman deelde mede dat aan een betere licht- en krachtvoorziening in het Neerdorp wordt gewex-kt. De heer Jansen vroeg om een zgn. knikhek bij de speeltuin in de We versstraat, opdat de kinderen niet plotseling de weg oversteken. Hij vindt het daar zeer gevaarlijk. De voorzitter beloofde de zaak te zullen laten onderzoeken. De heer Wiggers vroeg om de bo men in de trottoirs van de Koiweg op te ruimen. Zij kosten de gemeente geld omdat de trottoii's oplichten. Voorts wees hij op hef, dubbel par keren in deze straat. Een stopverbod aan één zijde zou z.i. wenselijk zijn. Dit laatste geldt voor veel meer straten meende de voorzitter T-lij geeft de voox'keur aan gele strepen in plaats van borden. Men zal de zaak nog eens nader bezien, ver-klaarde hij. De heer Bosschex-s vroeg of er voor Holten nog iets uit de recreatie- pot te verwachten is. Andere ge meenten krijgen mooie bedragen uit gekeerd. „Wij hopen een bijdrage te krijgen voor het rijwielpad over de Holtër- berg", verklaarde de burgemeester. De vei'gadejnHe nam hierna een abrupt einde door het onwel worden en het ovexdijden van de heer Brand*. Het Poliofonds veranderde zijn naam in Prinses Beatrixfonds en de doelstelling werd uitgebreid tot an- dere ziekten. Momenteel vallen onder onze zorgen niet alleen de oud-polio patiënten, maar ook degenen die van de geboorte af al spastisch zijn, de iijdex-s aan multiple sclerose, degenen die met een open ruggetje zijn ge- box-en en degenen die een voortschrij- nende spierziekte hebben. Mogen wij u eens een aantal vra gen noemen, gelicht uit de post van één dag? Een revalidatie-arts schrijft: „De rolstoel van Jantje B. is volkomen versleten. Ik zou u willen adviseren hem een nieuwe te verstrekken Een huismoeder schrijft: „Mag ik dit jaar weer voor een bijdrage in aanmerking komen, want tengevolge van haar prothese slijt Marietje drie maal zoveel ondergoed als m'n an dere kinderen". Een jonge werklustige wil aan de slag, ongeacht het missen van een been tengevolge van polio: „Ik zou een betrekking kunnen krijgen, maar hoe kom ik over de afstand van huis tot fabriek van 2 km, als ik geen vervoex-middel heb, want een bus ï-ijdt er niet". ,,Prot. X", zo luidt de aanvrage van een der Universitaire Instituten, is bezig met een onderzoek naar de oorzaken van spasticiteit. Is het mo gelijk dat het Prinses Beatrixfonds hieraan financiële hulp verleent?" Het zal u duidelijk zijn, dat voor deze en soortgelijke aanvragen véél geld nodig is. Het Prinses Beatrix Fonds heeft per dag rond f 3.000,- nodig om aan deze vele aanvragen op redelijke wijze te kunnen voldoen. Vandaar de collecte, dit jaar in de week van 14-19 oktober. Contactpersoon voor dit Fonds voor Holten, is mevr. A. C. Camrne- raad-Staal, Gaardenstraat 22. Cinema Palace. Donderdag t.m, woensdag: „De komt te paard". Zaterdag (nachtvoorstelling) „De Zondag (matiné) „Wie past er op de winkel" (a.l.) Aanvangstijden: do. t.m. wo. 2.30. 6.45 en 9 uur; za. 2.30, 6.45, 9 en 23.15 u.; zo. 2.15, 4.30, 6.45 en 9 u, Op veler verzoek hopen wij, indien de tijd ons dit toelaat, in het vervolg deze agenda in samenwerking met de V.V.V., wekelijks te publiceren. De voor het Chr. Blindeninstituut „Barthimeus" gehouden collecte heeft f 461,50 opgebracht. Het plaatselijk comité dankt bij deze de schooljeugd voor het presenteren van de collecte bus en de gevers voor hun finan ciële bijdrage. De algemeen verbreide mening ais zouden de lezers in de winter veel intensiever lezen dan in de zomer wordt de laatste jaren gelogenstraft door de feitelijke resultaten in de bibliotheken van de Provinciale Bi bliotheekcentrale West-Overijssel. De uitleencijfers van de periode 1 januari tot en met 30 september 1968 bedroegen in totaal 943.001 tegen to taal 702.988 in dezelfde pei-iode in '67. Deze ongekende stijging van 34"-o waS mede een gevolg van het boven genoemde intensieve bezoek door de lezers aan de bibliotheken in het der de kwartaal, de zomermaanden. Bij de Holtense bibliotheek bedroeg de stijging der uitleningen over ge noemde periode van 17.133 naar 20.413 Het bestuur van de Holtense Post zegel Club „H.P.C." heeft in prin cipe de clubavonden voor het na jaar 1968 weer vastgesteld. Evenals vorige jaren is besloten om de twee de maandag van elke maand weer als clubavond aan te houden. Maan dag. 14 oktober zal de eerste avond van samenkomst zijn en wel in café „De Waag". Voor maandag, 11 no vember staat op de agenda een cau serie over het samenstellen van een tentoonstelling, terwijl op de laatste clubavond in dit jaar, maandag, 9 december, weer een quiz gehouden zal worden. Ook belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. BIJ VERKOUDHEDEN Geboren: André, zv T. Deijk en A. Vincent, Schepenenstraat 21 Aleid Geralinde Nicolet, dv G. H. A. M. Landeweerd en R. E. Gase, Beuse- berg 51 Alouisa Christina, dv A. Dijkink en G. Blokzij, Beuseberg 38. Overleden: W. Timmerije wv Rad- stake, 74 jr, wonende te Zwolle. Ondertrouwd; F. J. Haan, 23 jr, Weversstraat 29 en A. Paalman, 21 jr, Beuseberg 68. Getrouwd: G. M. Morssink, 19 jr, Bathmen en H. J. Haverslag, 20 jr, Espelo 87. BEVOLKING Ingekomen: Geen. Vertx-okken: G. W. van Belzen en gez. van Gaardenstraat 38 naar Baarn A. H. J. Visser en gez. van Neerdorp 21 naar Diepenveen B. F. van de Weerd van Boschkampsstraat 37 naar Zeist. In gebouw „Irene" werd dinsdag middag de eerste bijeenkomst in dit seizoen gehouden van de Bejaarden sociëteit. Na een woord van welkom herdacht mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel met een kort woord de onlangs overleden leden mevr. H. Klein He- geman-Nijland en de heer H. J. Aan. stoot. Hierna kreeg mevr. Krekel de ge legenheid om een film te vertonen over een uitstapje dat de bejaarden indertijd maakten naar de Holterberg waarbij tevens een bezoek werd ge bracht aan het Natuur-historisch mu seum „Piet Bos" en het Berghotel ..De Dieken". Ook vertoonde mevr. Krekel een leuke film over het be zoek dat op 9 april werd gebracht aan de „Kop'ren Smorre" te Markelo. Tussen de verschillende bedrijven door speelde de heer D. J. Schuppert op het elektronisch orgel bekende melodieën wat zeer op prijs werd ge. steld. Mevr. Enklaar sprak een har telijk woord van dank tot mevr. Kre- kel voor het vertonen van de films en zij deed haar dankwoord vergezeld gaan van een boeket bloemen. Mevr. Krekel die de films ten geschenke gaf aan de Bejaardenso ciëteit werd hiervoor door mevr. Enklaar hartelijk dank gezegd en de woorden van dank werden door de bejaarden met een spontaan applaus onderstreept. ADVERTENTIE De V.V.V. zet haar service ook in de wintermaanden voort. Evenals vo rige jaar kan een ieder, die daar be lang in stelt, een programma van de Deventer Schouwburg afhalen, als mede een programma van het Ope ragezelschap Forum seizoen 1968-1969. Tevens wordt op het V.V.V.-kantoor iedex-e week het programma van de bioscopen te Deventer en Almelo aan gekondigd, met titels en aanvangs- De afdeling Holten van het Ned. Roode Kruis 2 zal evenals voor gaande jaren weer haar medewer king verlenen aan de bloedpasma-ac- ties, die op maandag, 14 oktober en op maandag. 21 oktober a.s. in het Volkspai-k te Rijssen gehouden zul len worden. Het Volkspark is daax-- voor geopend van 19.00 tot 22.00 uur. Bij voldoende deelname zal op 14 oktober om 19.30 uur kosteloos een ex tra bux lopen naai' Rijssen vanaf de Smidsbelt. Aanmelding voor deelna me kan geschieden bij de heer W. ten Berge, Dox-psstx-aat 8, telef. 1214 en bij de secretaress, mej. E. H. W. Vincent, Molenbelterweg 24, tel. 1562. Onnodig te zeggen, dat meer dan ooit nu een bei-oep op de bevolking noodzakelijk is om dit wex-k van het Ned. Rode Kruis, waarmee mensen levens gered kunnen wox-den, te steu nen. Nimmer was er meer behoefte aan bloedplasma, nu de gehele we reld in rep en roer is. tijden. Iedere donderdagavond een nieuwe opgaaf. De V.V.V.-vestigt voor de maand oktober vooral de aandacht op de prachtige hex-fstkleuren, welke te ge nieten vallen. De divex-se A.N.W.B. routes, die op het V.V.V.-kantoor ver krijgbaar zijn a f 1.- per stuk lenen zich daar uitstekend voor o.a. de Twente-, de Salland-, de Slinge-, de IJssel- en Berkel- en de Hondrug- route geven een verscheidenheid van prachtige bossen. Zojuist is verschenen de V.V.V.- herfstkrant „Uit in eigen land" een uitgave van de Alg. Ned. Veren, voor vreemdelingenverkeer met medewerking van de Nederlandse V.V.V.'s. Het blad is gratis aan het V.V.V.-bureau verkrijgbaar en bevat diverse tips voor een vrije dag of weekend. De Holtense V.V.V. organiseert op de zaterdagen 19 oktober. 26 oktober en 2 november een 3-tal rustige wan delingen door de mooie omgeving van de Holterberg onder het motto ..Op zoek naar herfstkleuren". Vertrek om 14.30 uur vanaf het V.V.V.-gebouw- tje Gaardenstraat (bij de viaduct). Tijdsduur van de wandeling plm. twee en een half uur, waarbij inbegrepen een rustpauze van plm. 20 minuten. In deze pauze wordt een kopje kof fie of thee gesei-veerd. De deelname- orijs bedraagt f 1.- Opgave (ook tele fonisch) aan het V.V.V.-kantoor tot 's zaterdags 12.00 uur, tel. 05483-1533 Gids is de administrateur der V.V.V de heer Kers. De aandacht wordt er op gevestigd, dat dit geen afstands marsen zijn maar echte rustige wan delingen voor klein en groot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1