De heer Brands tijdens de raadsvergadering overleden Reinigingsdienst wordt gereorganiseerd Nieuwe drog.-parfumerie in de Dorpsstraat Aanschaffing nieuwe auto en containers Botsing vrachtauto's op Rijssenseweg WEDDAopende haar deuren Schaftkeet bij de E8 afgebrand PARALLELWEG HOLTEN- RUSSEN AANBESTEED Openstelling post kantoor op zaterdag PREDIKBEURTEN WEEKENDDIENST Medische dienst tandartsen dierenartsen Diploma drogist Rechten worden verhoogd Burgerlijke stand Geslaagd voor doctoraal II IN MEMORIAM G. BRANDS Ring ver g ader in g Hervormde Vrouw en gr oepen Officiële publikatie Gemeente Holten Bes lemm i n gsp lan „De Haar" Gevonden en verloren voorwerpen Holtense leraar gewond bij verkeersongeluk Wegenbouwbedrijf JKrekel en zn - Holten laagste insc ver HOLTENS NIEIWSilAD Zaterdag 5 oktober 1968 Jaargang 20 - no. 40 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad- Ie Holten - Telefoon 05483-12.14 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,— per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten t.g.v. Hollens Nieuwsblad Met ingang van zaterdag 5 oktober sullen de kantoren, welke thans op zaterdag van 8.30 tot 11.30 uur zijn opengesteld voor 't afdoen van spoed zaken en voor zegelverkoop, geopend zijn van 9 tot 12 uur. Deze maatregel stoelt op de erva ring, dat op de meeste kantoren tus sen half negen en negen uur slechts sporadisch van de loketdienst gebruik gemaakt wordt, terwijl tegen het sluitingsuur van 11.30 uur meer han delingen worden verricht. De verwachting lijkt dus gewettigd, dat het publiek bij een latere sluiting in het algemeen meer gebaat zal zijn. Ook het postkantoor te Holten is op bovengenoemde uren geopend. HOLTEN. Ned-herv. kerk 8.30 u. en 10.15 u. ds. J.. H. Israël (vie ring H.A.) 10.00 u Jongerendienst in het gebouw Irene 1915 u. Jeugd dienst, voorg. Ds. Straatsma uit Dedemsvaart. Thema van de preek ,,Spel-hoog spel-overspel". Geref. kerk 9.30 u. ds. Oosterhoff 15.00 u. ds. Oosterhoff (voorbér. H. A.) In beide diensten is het ene of fer voor de zending. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.K. kerkdienst (Eucharistieviering) 9.30 u. in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. kerk: za terdagavond 7.30 u. zondagmorgen 7.30 u. 9.00 u. en 10.30 u. DIJKERHOEK. Bethanië 9.30 u. ds. Broeijer! (vier H.A.) Zaterdag, 5 oktober vanaf 12.00 u. tot en met maandagochtend 8.00 u. dokter Lyklama. waarnemer van dokter Sijtsema, Noordenbergstraat 6. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen) Zaterdag, 5 okt. en zondag, 6 okt. R. Brouwer, Boomkamp 10A, Rijssen tel. 05480-3194 (praktijk adres: Enter straat 118). van 6.00-7.00 u. nam. voor spoedgevallen. Zaterdag. 5 okt. en zondag, 6 okt.. J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 1303. De raadsvergadering van dinsdagavond nam een abrupt en wel zeer tragisch einde, doordat het raadslid van de Partij van le Ar beid, de heer G. Brands, aan het einde van de rondvraag plotseling onwel werd en enige ogenblikken later overleed. Niets wees er ge durende de vergadering op, dat de heer Brands zich niet goed ge voelde. Hij had op de normale wijze aan de discussies en besluit vorming deelgenomen, totdat hij aan het slot van de besprekingen tot zijn collega en partijgenoot de heer Meerman zei: ..Ik ga naar huis, ik heb de hele dag al pijn in de borst gehad." Op hetzelfde moment zakte hij met zijn hoofd tegen de heer Jansen aan, waar schijnlijk door een hartverlamming getroffen en was hij bewuste loos. De heer Meerman waarschuwde de voorzitter, die toen direct de vergadering sloot. Alle aanwezigen waren zeer ontsteld door dit gebeuren. Onmiddellijk werd dokter Rietdijk gewaarschuwd. Wet houder Rietberg trachtte nog hartmassage toe te passen, maar er was geen baat meer. Dokter Rietdijk kon slechts de dood consta teren. De zoon van de overledene, Piet Brands, werd gewaarschuwd die toen de zware en moeilijke taak kreeg om, met dokter Rietdijk, zijn moeder met het plotseling verscheiden van haar man in kennis te stellen. De raad had van half acht tot. ruim half elf vergaderd en enkele belang rijke besluiten genomen, waaronder de reorganisatie van de reinigings dienst en de vaststelling van het be stemmingsplan ,.De Haar". Voordat men daar aan toe was, werd bij de „Ingekomen stukken" door de heer Westerik (CH) opge merkt, dat hij uit een schrijven van het Waterschap „De Schipbeek" had afgeleid, dat het Schipbeekbestuur de hoop koestert door onderlinge bespi'e- kingen nog wat voor de sportvisserij en de recreatie te kunnen doen. Hij zou het ten zeerste toejuichen als de gelegenheid open blijft en meende, dat de deur nog niet helemaal geslo ten is. De burgemeester, mr. W. H. En klaar. verklaarde, dat het college on der de indruk gekomen is van de moeilijkheden van het waterschap. Juist bij Enschede, dat haar finan ciële bijdrage heeft ingetrokken, zit het knelpunt. Spreker had goede hoop dat men wel met de gemeenten wil praten als er maar geld op tafel komt. (Dat zit er misschien wel in. In de jongste troonrede wordt nl. ge zegt: „In het komende jaar zal van rijkswege een begin worden gemaakt met verlichting van bepaalde finan ciële lasten van waterschappen". De recreatie kan hier een belangrijk mo tief vormen. Red. H.N.) De heer H. Schmidt, bediende bij drogisterij „De Vijzel" slaagde te Amsterdam voor het diploma „dro gist". De reorganisatie van de reinigingsdienst in onze gemeente was één van de agendapunten waarover de raad dinsdagavond geruime tijd heeft gediscussieerd. Zoals bekend, is met de gemeenten Mar kelo, Rijssen en Goor een gemeenschappelijke regeling aangegaan en heeft Markelo inmiddels de toestemming van hogerhand ont vangen om aldaar een vuilnisstortplaats in te richten. De afstand naar deze stortplaats is veel groter geworden en daarom kan de vuilnisophaaldienst niet meer met het huidige vervoermtdde volstaan. Ook Markelo worstelt met dit probleem en daarom wil Holten met Markelo, zoals de raadsvoorzitter het noemde ,.een hu welijk in de vorm van een dienstverleningscontract" aangaan. Voor gesteld werd de gemeente Hollen voor gezamenlijke rekening een vuilnisauto te doen aanschaffen met een inhoud van 12 kubieke meter. Markelo deze zal één dag voor het ophalen van huisvuil ge bruiken, Holten twee dagen en drie uur per week voor het ophalen per container. De kosten van deze auto zullen f 71.530,bedragen, met het oog op eventuele prijsstijgingen afgerond f 74.000.—. De auto zal bemand worden met een chauffeur, geplaatst in loongroep 6, netto-loonsom f 18.000,per jaar. Bij het in behandeling brengen van het voorstel' bracht de voorzitter hulde aan degenen, die daarvan een overzichtelijke opzet hebben gemaakl De heer Westerik vroeg zich af of hetgeen hierin is verwerkt in de praktijk ook kan worden uitgevoerd. Hij zou de mensen die hiermede werken moeten, hebben willen in schakelen. „Geef die ook een stem in het kapittel", aldus de heer Wes terik. De voorzitter vond het wel een mooi verhaal maar merkte op, dat dit de taak is van de directeur van gemeentewerken en dat deze de men sen er wel bijgehaald zal hebben, Geboren: Gerrit Martin, zv W. J. Nikkels en J. G. Kers, Holterbroek 87. Jan Alco, zv J. Oolbekkink en B. H. Willemsen, Schoutenstraat 2. OndeitrouwdL. Schipper, 27 jr., Goor en J. G. Schöppers, 23 jr., II. J. Wansinkstraat 15. H. G. Reilink, 28 jr., Dijkerhoek 90 en J. H. We vers, 28 jr., Laren Gld. Overleden: G. Kooiman. 74 jr., Waagweg 9. J. Keuterman ev Ste vens. 66 jr., Larenseweg 30. G. Schutte, 66 jr. wonende te Amster dam. T. Noteboom, 73 jr., Dijker- hoek 18. G. Brands, 68 jr., Pasto riestraat 10, BEVOLKING Ingekomen: H. A. Geesing van Nij megen naar Weversstraat 25. Vertrokken: G. M. Poel van In dustriestaat 32 naar Texel. T. Kuilman van Holterberg 25 naar Coe- vorden. E. Lauw en gezin van Hol terberg 26 naar Zutphen. De heer W. W. Braunius te Holten slaagde voor het doctoraal examen 31 aan de Veterinaire faculteit van lAxeeht. ploitatierekening zal de gemeente Markelo voor gebruik van auto en chauffeur f 191,50 per week bijdra gen. Voor dit voorstel in behandeling kwam besloot de raad de gemeente Markelo een geldlening van f 15.000,- te verstrekken. „Wij zijn met z'n vieren dit avontuur begonnen", aldus de burgemeester, „en moeten Mar kelo aan geld helpen voor de verwer king van het vuil op de stortplaats, waarvoor o.a. de nodige apparatuur moet worden aangeschaft". „Als er reden is voor opmerkingen en u het nuttig zou achten om met 't waterschap te gaan praten, aldus de raadsvoorzitter, dan zal het college zeker niet ongenegen zijn om hieraan te voldoen". In verband met een schrijven van mevr. M. H. Ch. Timp informeerde de heer Wansink (gem. bel.) naar 't voornemen van B. en W. met de Bor- kelsweg. De burgemeester deelde mede, dat het de bedoeling is een noodverband aan te leggen en wethouder Rietberg verklaarde, dat er financieel niet meer mogelijk is. De kanten woi-den opgevuld, dat is geen ideale oplos sing, maar een definitieve oplossing zou f 93.000 kosten, volgens de post op de begroting. „Dat is financieel niet te begapen", aldus de voorzit ter. BENOEMING HOOFDEN EN DIRECTEUREN De benoeming van directeur en le raren aan de Scholengemeenschap is bij de wet op het voortgezet lager on derwijs is aan B. en W. opgedragen, deelt het college in een stuk aan de raad mee, tenzij de raad anders be paalt. Het was voor de heer H. Riet berg (CH) aanleiding zijn voorkeur uit te spreken voor de benoeming van de directeur door de raad. De voorzitter verklaarde bij voor baat „geen tegenvuur" te zullen ge ven. De benoeming van de hoofden van scholen (reeds vastgelegd) van de directeur zal tot de compe tentie van de raad behoren. De heer Jansen (PvdA) achtte dit uit politieke overwegingen het col lege van B. en W. kan wel eens een al te eenzijdige samenstelling hebben de juiste oplossing. ARCHITECTEN-HONORARIUM De kwestie van het architectenho norarium voor de verbouw van School met de Bijbel, waar tegen de heer Wansink in een vorige vergade- ring bezwaren maakte, werd in deze vergadering nader toegelicht. Voor de bouw van één klas was een ur gentieverklaring afgegeven. Naar de mening van de voorzitter had de raad echter ingestemd met een krediet - bij voorbaat - voor twee klassen en daairop was 't honorarium gebaseerd. Kosten één klas f 109.000, twee klas sen f 148.000. De heer Wansink leek ons door deze uiteenzetting echter nog niet geheel overtuigd. VERKOOP BOUWTERREIN Aan de volgende zes gegadigden werden acht bouwteiTeinen (kavels) verkocht in het Kolplan-Dost t.w. aan de heren G. J. Dollen te Wierden 793 m2 voor f 12.250; H. van den Herik te Hollandse Rading 722 m2, 705 m2 en 650 m2 voor rc1' 11.000, f 10.500 en f 11.500; H. Klein Velderman 1100 m2 voor f 18.500; A. Klein Velderman 1000 m2 voor f 16.500; aan Bomon NV te Doetinchem 1261 m2 voor f 22.698 en aan de heer H. Oosterhof te De venter 590 m2 voor f 8500. Het plotseling overlijden van de heer Brands tijdens de raads vergadering heeft bij hen die daarvan getuige waren ontstel tenis, deernis en medeleven met zijn echtgenote en kinderen gewekt. Het medeleven der ingezetenen is algemeen. De overledene heeft hier vele jaren gewoond en was als assistent, later als dienstgeleider, praktisch bij iedereen be kend. Hij was een harde werker, die voor iedereen klaar stond, wanneer men zijn hulp nodig had, maar die zich ook in het openbare leven zeer verdienstelijk heeft gemaakt. I Zo was hij tot zijn dood se cretaris van 't Groene Kruis, welke functie hij met een korte onderbreking vele jaren heeft vervuld, heeft hij ja de muziekvereniging „HMV" niet alleen als muzikant, maar ook als secretaris vele jaren gediend en was hij, tot voor enkele jaren, bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Algemene Bond van Ambtenaren. Hij was een trouw vakbonds man en een goed socialist, die echter ook de mening van an deren wist te respecteren. In juni 1955 werd hij lid van de raad als opvolger van de heer G. J. Aaftink en toen de heer Soer in december 1962 plot seling kwam te overlijden werd hij diens opvolger als wet houder dezer gemeente, welk wethouderschap hij tot septem ber 1966 heeft vervuld. Geert Brands werd op 23 augustus 1900 in Rolde geboren. Hij was 68 jaar. Op 1 oktober 1965 werd hij gepensioneerd als rijksambtenaar bij welke gelegenheid zijn superieuren en col lega's zich met veel respect over zijn werklust en collegiali teit hebben uitgelaten. In 1967 ontving hij de gouden speld van het NVV, die echter van zilver bleek te zijn. Juist een dag voor zijn dood hebben wij hem het gouden kleinood nog mogen bezorgen als blijk van 40 jaar trouw aan zijn vakorganisatie. Met de heer Brands is een goed mens heengegaan, die vaak in stilte veel heeft gedaan voor zijn medemensen en steeds op de bres heeft gestaan voor het algemeen belang. Voor zijn vrouw en kinderen betekent dit heengaan een zwaar verlies. Mogen zij getroost zijn met de gedachte dat hun man en vader niet voor niets geleefd heeft. Hij was niet alleen een goed huisvader maar ook een steun voor anderen. Op de Rijssenseweg kwamen woensdagmorgen omstreeks kwart over negen een vrachtauto met aan hangwagen en een vrachtauto met el kaar in botsing, waarbij de 19-jarige wier inzicht hij nodig had. Wethou der Klein Velderman wees er op, dat men ten overvloede gegevens heeft verzameld van gemeenten die hier mede al jaren werken. De heer Meerman (PvdA) wilde weten of de mensen gepolst zijn over het gebruik van containers. Hij vond de aanschaf van 36 containers voor rond f 23.000,- nogal een duur geval. Bovendien vroeg hij, „is er opslag ruimte voox-". Wethouder Klein Velderman wees er op, dat men ze niet allemaal te gelijk behoeft te bestellen. Het is vervelend om telkens een krediet te moeten vragen, verklaarde de voor zitter. De heer Bosschers deed de suggestie om de wagen één dag voor een andere gemeente te gebruiken. De voorzitter ontraadde dit ten sterk ste. „Holten groeit en Markelo groeit. Het is een reële begroting waai' ruim te in zit, er moet speelruimte blijven Misschien kan men er Bathmen mee helpen". De heer Wansink meende, dat men voor f 18.000,- wel een ingenieur op de wagen kan zetten. Alles wat de overheid op het gebied van de sala rissen doel. is ten nadele van de par ticuliere bedi'ijven, meende de heer Wansink. De voorzitter merkte op: „De sa larissen hebben wij samen vastge steld, als de heer Wansink het daar nief mee eens is, dan moet dat ge zegd woi'den bij de vaststelling van de salarisverordening". Hij ontraad de de raad om zich op zijpaden te begeven. Bij de verdere toelichting bleek, dat de f 18.000.- niet het loon, maar de loonsom betrof, dus inclu sief sociale lasten en nog bijkomen de kosten. De raad verenigde zich tenslotte met een krediet van f 74.000,- en f 23.000.- en stelde de verordening op de heffing van rechten en een wij ziging van de politieverordening, waarin o.m. regels worden gegeven omtrent het gebruik van vuilnisem mers, vast. De heer Bosschers pleitte nog voor containers in de buurtschappen, ter wijl de heer Meerman de vraag stel de of de oude stortplaats geheel ge sloten zal worden. Het idee van de heer Bosschers zullen B. en W. na der onder ogen zien verklaarde de burgemeester. De vraag van de heer- Meerman beantwoordde hij bevesti gend. Met de vuilnisstortplaats moet men straks ophouden. Overeenkomstig de opgezette ex- J. Th. W. uit Holten bestuurder van de eerstgenoemde combinatie van het expeditiebedrijf C. A. Muller en Zn. aldaar, een zware hersenschudding en een gebroken enkel opliep. VV. is met de Holtense ziekenauto naar het St. Geertruiden Ziekenhuis te Deven ter vervoerd. Het ongeluk ontstond, doordat W. met zijn vrachtwagen met aanhan ger vanuit de Parallelweg bij ge noemd bedrijf de drukke verkeers- weg opreed in de richting van het dox-p, terwijl van die zijde de vracht auto bestuurd door O. H. V. uit Cu- lemborg, naderde. V. heeft nog ge- tracht door sterk te remmen de bot sing le voox-komen, maar raakde de dwars over de weg staande vracht wagen van de fa. Muller om vervol gens nog in de tuin van de heer A. Rietman tex-echt te komen. De materiële schade is zeer groot. De vi-achtauto van de fa. Muller kan niet meer hersteld worden. Ook de wagen uit Culemborg liep flinke schade op. Op 25 september hielden de Hei- Vrouwen Groepen hun ringvergade- ring te Diepenheim. Aanwezig waren, behalve de dames uit Diepenheim, de groepen uit Goor. Holten. Dijkerhoek en Colmschate. Mevrouw Israël heet te alle aanwezigen welkom, waarna Gezang 149 gezongen werd. Zij las vervolgens uit Lucas 5 de verzen 1-12 waarna zij hierover 'n inleiding hield In de pauze werd koffie met cake aangeboden. Mevrouw Ellenkamp vertoonde dia's van Diepenheim de diverse kastelen en tuinen. Ten bate van de kas werd een verloting gehouden, die f 109 opbracht. Met 't zingen van „U zij de Glorie" werd deze gezellige avond besloten. De burgemeester van Holten rnaakt bekend, dat de i-aad van die gemeen te in zijn vergadering van 1 oktober 1968 heeft besloten te verklaren, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan „de Haar". Dit besluit treedt heden in werking en ligt met de daarbij behorende kaart ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage. Holten, 4 oktober 1963. Burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De burgemeester van Holten brengt ter openbare kennis, dat, ter voldoe ning aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Olde ning, ingaande 9 oktober 1968 gedu rende één maand, ter gemeente-secre tarie voor een ieder ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 1 oktober 1963 nr. 3712. vastgestelde bestemminigs- plan "De Haar" rnet kaart, toelich ting en voorschriften. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, kunnen gedurende genoemde termijn bij gedeputeerde staten van Overijs sel bezwaren tegen het bestemmings plan indienen. Holten, 4 oktober 1963 De burgemeester voornoemd, W.H. Enklaar. Gevonden: 1 pr. zwarte dames gla cé handschoenen. 1 verstelbaar tan getje, 1 Belgische herdershond. 1 sleu teltje. 1 dameshoed in net. 1 plastic regencape. Verloren: 1 wieldop van Simca. 1 zwarte dubbele fietstas inhoudende bruine (soort actetas) tas met naai gerei. 1 Etui inh. rijbewijs en ïdenti- titsbewijs NS. Groene regenbroek. 1 gladde armband (goud op zilver) 1 rood geblokte weekend-tas, inhou dende kindergoed. Vermoedelijk door oververhitting of lekkage van de oliehaard is een van de schaftketen van de Fa. Hegeman, aannemer uit Nïjverdal, bij een van de in aanbouw zijnde viaducten van de F. 8 in de Beuseberg, afgebrand. De Holtense brandweer rukte om streeks kwart voor twaalf uit en be streed het vuur met vier sralen van de nevelbluswagen. Toen deze in de bodem wegzakte heeft men nog slan gen afgelegd op open water, maar van de keet was toen al niets meer te houden. Bij deze brand zijn behalve de keet waardevolle materialen en werktuigen als lasapparaten, pneu matische boren, drie kisten met ge reedschappen, een dommekracht en dergelijke verloren gegaan ter waar de van naar schatting f 20.000,-. De fa. Hegeman is vermoedelijk tegen brandschade verzekerd. De hr. W. Ras uit Holten kwam op de Deventerweg in de bocht bij Dijker hoek in moeilijkheden toen hij met z'n personenauto een voor hem rijdende vrachtauto met aanhanger wilde in halen. Uit de richting Deventer naderde een andere vrachtauto. Toen hij naar rechts wilde uit wijken om niet met deze tegenligger in botsing te komen, raakte hij de voor hem rijdende combinatie met het gevolg, dat hij ook de tegenligger niet meer ontwijken kon. Doar zijn wagen met een snelle reactie naar rechts in de berm te sturen kon de bestuurder van de tegenligger Ch. H. D. M. uit Assen nog een frontale bot sing voorkomen, maar de heer Ras botste met zijn auto in de tuin van de familie Vlogtman tegen een boom, waardoor zijn wagen total-loss werd. Zelf moest hij, vermoedelijk met een heupfractuur, naar het St. Geertrui den Ziekenhuis in Deventer worden overgebracht. Het ongeluk gebeurde omstreeks half twee. De situatie ter plaatse werd nog bemoeilijkt, omdat de weg in het midden was afgezet met gele kegels voor het aanbrengen van de z.g. kattenogen. De burgemeester, mr. W. H. Enklaar, opende dinsdagmorgen de nieuwe drogisterij-parfumerie van de heer en mevrouw B. J. Kraan-Wedda in de Dorpsstraat. Deze nieuwe zaak, die de naam „Wedda" draagt is gevestigd in het oorspronkelijk levensmiddelen- bedrijf van de heer J. G. P. Muller, die zijn bedrijf, o.a. wegens het ontbreken van een opvolger, als saneringsmaatregel, heeft opge heven. De sleutel van het pand werd de burgemeester aangeboden door het 4-jarig nichtje van de familie Kraan, Marja Wedda, op een mooi gemaakt kussentje. Mr. Enklaar zei, bij ken van zijn gelukwei familie Kraan, dat dit pand is maar w,el een voor een nieuwe buurt. het uitspre- seh tot de geen nieuw nieuwe zaak Hij noemde het; van goed inzicht van de jonge leenmensen te getuigen, dat zij de blik gericht hebben op „De Haar", waar binnen afzienbare tijd twee dui zend mensen kunnen komen te wonen. Het is goed er op tijd bij te zijn, hoe wel met het volbouwen van het nieu we bestemmingsplan nog w.el enige tijd gemoeid zal zijn. Het verheugt spreker en het gemeentebestuur, wan neer het dienstbetoon aan de inwo ners wordt vergroot. De nieuwe zaak is het gevolg van een stille sluiting. De familie Muller heeft in Holten een goede naam, aldus de burgemeester, die de hoop uitsprak dat dit zijn weer schijn mag hebben op de zaak die nu geopend is. De familie Kraan exploi teert eenzelfde zaak in Enter. Zij is aangesloten bij de Drogisten Associa tie (D.A.), die ruim 700 zaken telt. Maandagmiddag had reeds een re ceptie plaats, waarbij de heer Hs. Roelofs, die 56 jaar in het. bedrijf van de familie Müller gewerkt heeft na mens de buren de gelukwensen uit sprak. De familie Kraan kreeg reeds veel bezoek en ontving eel bloemen. Het pand heeft een prachtig interieur gekregen met een speciale afdeling voor drogisterij-geneesmiddelen en o.a. voor parfumerie en cosmetica. Het complete drogisterij assortiment heeft een speciale baby-afdeling. D.e winkelbetimmering werd geleverd door Lundia N.V. te Varsseveld. Een directe zowel als een indirecte ver lichting geven de winkel, naast de veelsoortige kleurige verpakking der Bij de opening van de dro gisterij Wedda" sprak de heer Roelofs (links vooraan) de gelukwensen uit namens de buren. Aan dezelfde kant de heer J. G. P. Müller, rechts de heer en mevrouw Kraan, die de winkel open den. artikelen, een bijzonder fleurig aan zien. De parfumerie en cösmetica-af- deling en een deel der drogisterij is ingericht als zelf-bediening. Men kan er zelf zijn keuze doen. Op het gebied van parfumeriën voert „Wedda" ook de betere merken, als „Lancöme" en ,,Dr. v.d. Hoog". Er wordt nog een speciale afdeling ingericht voor 'n schoonheidsspecia liste. die. zodra 8 dames zich daar voor hebben opgegeven naar Hol ten komt. De eerste sclioonheidsbc- handeling zal gratis zijn. Op de duur hoopt mevr. Kraan, die daarvoor een cursus volgt, zelf deze behandeling over te nemen. Voor een groep van acht dames duurt elke behandeling 'n half uur. De dames weten dus hoe veel tijd zij voor een schoonheidsbe- handeling moeten spenderen. Door de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Over ijssel te Zwolle werd vrijdagmorgen openbaar aanbesteed het maken van een aarden baan, een brug van ge wapend beton, een bitumincuse ver harding met bijkomende werken voor de parallelweg langs de Rijksweg 44a tussen Holten en Rijssen. Er waren dertien inschrijvers t.w. van de hoogste tot de laagste: de X.V. Aannemings Mij De Moei en Hermes. Alkmaar f. 992.800.-. Plegt X.V. Vriezenveen f. 774.000. E. Rib- berink N.V.. Hengelo f. 764.000,-, Reef Oldenzaal N.V Oldenzaal f. 731.000.-, N.V. Noord Ned. Wegenbouw Mij, Uti'echt f. 716.800,-, Wegenbouw K. v. d. Laan Smilde f. 714.00,-, Te Siepe Weg- en Waterbouw N.V.. Oldenzaal 696.000.-, Fa. Roelols, Den Ham, f 695.000.-. Wegenbouwbedrijf Offrin- ga, 't Harde. f. 636.000.- en het Aan nemers- en Wegenbouwbedrijf v.h. J. Krekel en Zn. N.V. te Holten f. 652.000,-. Deze weg voor langzaam verkeer komt parallel te lopen met de zeer drukke rijksweg Holten-Rijssen, die de afgelopen winter in het nieuws kwam, doordat ouders van schoolgaan de kinderen op de Lichtenberg en omgeving (tussen Rijssen en Holten; hun kinderen thuis hielden, nadat en kele dodelijke ongelukken hadden plaats gehad. Naast deze weg loopt n.l. geen rijwielpad, vandaar dat bo venstaand voorziening dringend nood zakelijk werd. Spoedig daarna werd door de arron- dissements-ingenieur. Ir. T. Hette- ma. op de raadzaal te Holten een hearing gehouden met de eigenaren der aangrenzende grond om te trach ten zo spoedig mogelijk tot de aanleg van een parallelweg te komen. De gunning van het werk is nog in beraad gehouden, maar men hoopt, zodra deze afkomt met de werkzaam heden te kunnen beginnen, waarbij op enkele punten nog een provisori sche voorziening zal moeten worden getroffen, omdat daar de grond nog niet in het bezit van het Rijk is. De Ned. Spoorwegen hebben de overwegen bij Holten en Rijssen reeds aan de nieuwe toestand aangepast. Bij Holten ligt de vloer reeds voor de overweg, terwijl bij Rijssen ook reeds de Ahobs zijn aangebracht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1