Goede inzendingen op de paardenfokdag Holbatheo Holten I kon tot winst komen Ouderavond W aardenborchgroep EINDSTAND VAN DE DUIVENVLUCHTEN TENTOONSTELLING TROK GOEDE BELANGSTELLING niet Overijsselse en Gelderse gemeenten willen computer aanschaffen Blauw Wit gaf Sportclub goed partij COMMISSIE BENOEMD Eoiets in Dijkerhoek nog niet gezien Hoe junioren en pupillen speelden Raadsvergadering Voelbalprogramma Generale kampioen L. Gazan Mooie opbrengst voor de kankerbestrijding Gevonden en verloren voor w er pen Schooljeugd kweekte bloemen op Ondanks overwicht na de rust Burgerlijke stand Voor onze lezers Zaterdag 28 september 1968 t Een groter aantal inschrijvingen, 'n betere kwaliteit in een toe nemende belangstelling, dal waren enkele van de meest opvallende kenmerken van de 18e paardenfokdag, die zaterdag op de terreinen bij café „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek door de vereniging „Hol batheo" gehouden werd. Vooral de enters en twenters van het Gel ders type vormden een paar opmerkelijke rubrieken. Het voor brengen van de tweejarige merries de twenters deed burge meester A. J. Ganzeboom van Raalte, die als jurylid fungeerde, uit roepen „Zoiets hebben we in Dijkerhoek nog niet gezien." Er vie len in deze rubriek dan ook niet minder dan zeven eerste prijzen en vijf tweede prijzen. Maar ook de aanvoer in de andere rubrieken mocht zich laten zien. Steeds duidelijker treedt in de warmbloed fokkerij het Gelders type en heel schuchter ook het sportregister- paard op de voorgrond en verliest het Gronings type steeds meer terrein. Van de ruim tachtig aangevoerde dieren bleven de Gronin gers tot twintig beperkt. Van goed gehalte bleken overigens de ster merries en de kroonmerries in deze rubriek, terwijl van de Gronin ger merrieveu\ens van de zes er drie een eerste prijs verwierven. Nu de tractor het paard op de boer derij verdringt gaat de belangstel ling van de fokkers steeds meer uit naar het landbouwrijpaard en dat aiet men in het Gelders type. Voor het eerst telde deze fokdag dan ook een rubriek „Landbouw-rij- paarden onder het zadel gereden". Er namen elf ruiters en amazones aan deel. een opvallende combinatie vormde Femie Kruitbosch met ,,Fa- dola", die dan ook de le prijs ver wierf. „Fadola" verwierf in haar ru briek ..Kroonmerries (gld. type) een lb-prijs. De fokdag wed zaterdagmorgen om half tien geopend door de voorzit ter van Hobatheo, de heer W. Sta rink uit Bathmen, die in het bijzon der welkom heette wethouder Blue- mink van Bathmen, die burgemeester Bazen verving en later burgemeester, mr. W. H. Enklaar, van Holten. Hij richtte zich voorts tot de jury leden, de heren A. J. Ganzeboom te Raalte, H. G. Schrijver van Terwol- de en E. Rottink uit Welsum voor het Gelders type en de heren J. Zw.e- verink uit Boekelo en J. van Itter- sum uit Ommen voor het Gronings type. Allen traden op als keurmees ter voor het sportregister. De vier eenjarige-sportregistermer- les behaalden alle een eerste pijs. De 1-jarige merries van het Geld. type vormden een bijzonder goede kopgroep „Inaphine" van H. J. Rei- link uit Schalkhaar, speciaal ge keurd als rijpaard behaalde la even als „Inetty" van Vrugteveen en Vel- derman uit Raalte. De twenters „Huronetje" van G. Paalman in Dijkerhoek en „Hibini" van H. Deten. aldaar, die vorig jaar als enters op de fokdag werd aan gekocht, hebben zich bijzonder goed ontwikkeld zij verwierven resp. lb en lc. Nadat de keuring voor alle rubrie ken had plaats gehad, kwamen er vijf kampioenen en reserve-kampioe nen en een algemen kampioen uit de bus. Kampioen een- en tweeja rige merries (Geld. type) de enter: ..Inettv" eig. Vrugteveen en Velder- man. Raalte. reserve-ka mpio-en: de twenter: „Harola" van G. Zwartjes te Raalte en W. Zwartjes te Wijhe. Groninger type: Kampioen: de twen ter ..Heideroos" van J. A. Podt, Dij kerhoek, reserve-kampioen: Hannet- ta van J. H. Oplaat t.e Bathmen. Kampioen een- en tweejarige mer ries sportregister. de enter „Iwika" van G. J. Marsch te Raalte en reser ve-kampioen: de enter „Iburga" van G. A. Niemeijer te Lettele. Kampioen: 3 jaar en oudere mer ries, stermerries en kroonmerries, (Geld. type)- de stermerrie „Erica" van A. E. Haarman te Hèeten en re- servekampioen de kroonmerrie „Fa- dola" van G. W. Kruitbosch te De venter. Groninger type: kampioen: de kroonmerrie ..Anna Roelfina" van G. J. Flierman te Bathmen en reser vekampioen de stermerrie „Evelien" van H. Deten te Dijkertioek. Als kampioene van de lokdag' werd uitgeroepen de eenjarige .Inetty' van Vrugteveen en Vclderman te Raalte. die dan ook een prachtig lint om kreeg. De prijzen voor het toiletleren werd voor het Gelders type toege kend aan mej. Femie Kruitbosch en bij het Gronings type aan de heer H. Deten. Voorzitter Starink heeft allen dank gebracht voor het welslagen van de ze fokdag in het bijzonder de juryle den, de ringmeesters, Stegeman en Bronswijker en de heren H. J. Bouw huis. die de geluidsinstallatie en het bijhouden der uitslagen verzorgde: Deze uitslagen waren: GRONINGS TYPE: Rubriek 1: Merrieveulens: la Jio- fina vah G J Flierman, Bathmen, lb Jumunda van H Deten, Dijker hoek, lc Jodelien van dezelfde eige naar, 2a Juweeltje van G. J. Riet berg, Holterbroek. 2b Jelfine van T. Boode, Espelo, 2c Jerdina van J. E. Nijland, Markelo. Ruhr. 2: Hengstveulens: 2a N. N. van H. J. Reilink, Schalkhaar. Rubr. 3: eenjarige merries: 2a Joo- lien van H. Deten, Dijkerhoek, 2b. „Irtosa" van A. Gegink, Haarle. Rubr. J tweejarige merries: la A. Podt, Dijker- |tta van J. H. Oplaat, riana van J. W. Vor- 2b Hubile van H^ noek. drie jaar en ouderi merries: la Berdina van J. E. Nij land, Markelo. Rubriek 5: Stermerries: la Evelien van H. Deten, Dijkerhoek, lb Bumun- da van dezelfde, 2a Getta van J. Sma- le, Bathmen. 2b F.eaphine van H. J. Reilink, Schalkhaar. 2c Kinka van Theo Groot-Koerkamp, Schalkhaar. Rubriek: Kroonmerries: la Anna Roelfina van G J Flierman, Bath men, lb Ver a-Al ie van G. J. Riet berg, Holterbroek, 2a Beaphine van H. J. Reilink, Schalkhaar. GELDERS TYPE: Rubriek 7: Merrieveulens: la Jo- landa van L. J. Haarman, Schalk haar, lb Jantina van G. W. Kruit bosch, Deventer, lc Junica van H. Bo,eve, Schalkhaar en A. J. Ganze boom, Raalte, 2a Jella-Döra van N. Niemeijer te Lettele. Rubriek 10. Hengstveulens: la N. N. van M. Niemeijer. Lettele. 2a N.N. van J. Smale, Bathmen, 2b N.N. van A. E. Haarman, te Heeten, 2c N.N. van A. A. de Witte. Schalkhaar. 2d N.N. van H. J. Durberg, Raalte. Rubriek 11: eenjarige merries: la Inaphine van H, J. Reilink. Schalk haar (als rijpaard), la Inetty van Vrugteveen en Velderman te Raalte, lb Isola van W, J. Hekkert. Schalk haar, lc Izaria van L. J. Haarman Schalkhaar, ld Irma van G. A. Nie meijer. Lettele. le Uvona van F. M. Haarman, Raalte. 2a Irma van H. Vrugteveen, Raalte, 2b Irona van A. Roeterdink. Bathmen. Rubriek 13, tweejarige merries: la Harola van G. Zwartjes, Raalte en W. Zwartjes, Wijhe, lb Huronetje van G. Paalman, Dijkerhoek, lc Hibini van H. Deten. Dijkerhoek, ld Hilda van G. J. Boode. Espelo. le Hea- phina van H. J. Reilink, Schalkhaar If Hettie van A. J. Geesink, Haarle. lg Hanja van A. E. Haarman, Hee ten. 2a Horiena van T. Boode. Es pelo, 2b Helga van A. E. Haarman Heeten, 2c Hilda van E. Aaltink, Holterbroek, 2e Hetti van J= W. Rei link Mzmn, Dijkerhoek, 3a Hilda van A, J. Klumpers, Markelo. Rubriek 14. Drie en oudere merries la Gelmie van W. J. Nieuw.enhuis, Schalkhaar, lb Debora van M. Har- melink, Bathmen. 2a Tamea van L. A. Haarman, Schalkhaar, 2b Falex van L. J. Haarman, Schalkhaar, 2c Emmy van J. Smale, Bathmen 2d Tot algemeen kampioene van de fokdag van ..Holba theo" werd door de jury aangewezen de prachtig ge bouwde en fraai gelijnde jaarling Inettyvan de he ren Vrugteveen en Velder man te Raalte. Gozina van J. H. Veneklaas Slots, Espelo. Rubriek 15, stermerries: la Eri ca van A. E. Haarman, Heeten, lb Gadonna van G. Haarman, Deventer en H. J. Reilink, Slak-haar, lc Furie van B. J. Twellaar, Diepenveen, 2a Ella-Dora van M. Niemeijer, Lettele, 2b Germanda van H. J. Durkberg, Raalte, 2c Floortje van W. A. Flier man, Heeten, 3a Cilly van M. Nie meijer, Lettele. 3b Hijsta, van A. G. Volkerink, Okkenbroek, 3c Anna van A. A. de Witte. Schalkhaar. Rubriek 16: kroonmerries: la Frie da van L. A. Haarman, Schalkhaar, lb Fadola van G, W, Kruitbosch, De venter. Rubriek 17. merries met minstens 2 afstammelingen: (Gron. type): la Beaphine van H. J. Reilink, Schalk haar met Feaphine, Heapinie, Ina phine en Hengstveulen (zeer unifor me groep). 2a. Evelien van H. Deten. Dijkei-hoek met Ivolien en Jodelier. SPORTREGISTER: Rubriek 8: merrieveulens: la Jacon- da van B. J. Twellaar, Diepenveen, extra prijs als beste veulen van de fokdag aangeboden door het Gemeen te bestuur van Raalte, lb Jartica van L. J. Haarman, Schalkhaar. Rubriek 9. Hengstveulens: 2a N. N. van A. G. Volkerink. Okkenbroek. Rubriek 12. eenjarige merries: la Iwika van G. J. Marsch. Raalte, lb Iburga van G. A. Niemeijer, Lettele lc Ilja van J. H. Zwartjes en zoon en Zoon te Raalte. ld Invra van M. Ilarmelink, Bathmen. Rubriek 14. tweejarige merries: la Hijsta van A. G. Volkerink. Okken broek. lb Helene van A. J. Klumpers Markelo, 2a Helga Roza van T. J. Bijsterveld, Lettele. Rubriek 18, iandbouwrijpaavden on der het zadel gereden: 1 Fadola van G. W. Kruitbosch, 2 Goldfinger van A. M. Hagemeijer, Raalte, 3 Frieda van L. J. Haarman. Schalkhaar. 4 Debora van M. Harmelink. Bathmen 5 Eila-Dora van M. Niemeijer, Let tele. 6 Hannetta van J. H. Oplaat. Bathmen, 7 Kinka van Theo Groot Koerkamp, Schalkhaar, 8 Gelmie v. W. J. Nieuwenhuis, Schalkhaar, 9 Os car van M. Niemeijer, Lettele, 10 Famea van L. J. Haarman, Schalk haar en 11 Falex van L. J. Haarman Schalkhaar. Rubriek 19. Een span fokmerries voor landbouwwagens: 1 Erica van A. E. Haarman. Heeten. 2 Anna Roel fina van G. J. Flierman. Bathmen, 3 Evelien van Ti. Deten, Dijkerhoek en 4. Gelmie van M. Niemeijer, Lettele. Holten A heeft kans gezien de moei lijke uitwedstrijd tegen Enter-Vooruit A in een 4-2 overwinning om te zet ten. terwijl het B-elftal, hoewel het niet volledig kon uitkomen, het tegen Nijverdal B niet kon bolwerken en met 21 het onderspit moest delven. C heeft zich keurig hersteld en be haalde legen Tubantia C een zwaar bevochten 21 overwinning. Met de rust was de stand 1—0 in het voor deel van Holten, doch na de rust maakte Tubantia ai spoedig gelijk (1—1). Hoewel Holten C er in slaagde de bakens te verzetten en door Mark voort, welke ook het le doelpunt scoorde, weer een voorsprong kon ne men, keurde de scheidsrechter dit doelpunt wegens buitenspel af. De jongens lieten het er echter niet bij zitten en bleven steeds meer aanval len op het doel van Tubantia. Uit één van deze vele aanvallen, lukte het Bert Podt om de doellat te beuken en de terugspringende bal werd tot gro te vreugde van de hele ploeg netjes door Jan Harbers in het doel gekopt. Het C2 elftal kon tegen Enter C niet op en verloor op eigen terrein met 2—1 terwijl C3 een verdienstelijk gelijk spel behaalde tegen Excelsior C4. Pupillen D, had een gewillig slacht offer in Eversberg D, en won maar liefst met 9—0, terwijl D2 er niet in slaagde te scoren tegen GFC D2 en met 00 geüjk speelde. VOETBALORGAAN Men schrijft ons: Als er in het huisgezin van leden of donateurs van de voetbal- of suppor tersvereniging nog geen cluborgaan is bezorgd, dan kan men dit even melden bij de eindredacteur, de heer Hulshof, Bessinkpasstraat 10, tel. 1957. Door omstandigheden is er ook nog enige advertentieruimte beschikbaar gekomen. Inlichtingen worden ver strekt bij bovengenoemd adres. De gemeenteraad komt dinsdag 1 oktober a.s. des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize bijeen ter behande ling van onderstaande agenda: 1. Notulen van de openbare verga dering van 27 augustus 1968. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot verkoop van bouwter rein aan: a. de heer G. J. Dollen te Wierden: b. de heer H. van den He rik te Hollandsche Rading: c. de heer H. Klein Velderman. alhier; d. de heer A. Klein Velderman, alhier; e. Bomon N.V. te Doetinchem. 4. Voorstel tot wijziging van het Al gemeen Ambtenarenreglement (hard heidsclausule ziektekosten). 5. Voor stel tot het verstrekken van een geld lening aan de gemeente Markelo. 6. Voorstel tot reorganisatie van de rei nigingsdienst en vaststelling van de daarmede verband houdende veror deningen. 7. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan „De Haar". 8. Voorstel met betrekking tot de fiuoridering van het drinkwater. 9. Voorstel tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer. 10. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting 1968 (aanvullend krediet bouw garages en werkplaat sen gemeentewerken, aankoop hy draulische lader). 11. Rondvraag. Zaterdag: DES bl-Holten bl 3.00 uur, Holten cl-PH cl 3.15 uur, Hol ten c3-Enler V. v2 2.00 uur, Holten d2-Sp. Rijssen dl 1.10 uur, DES dl- Holten dl 10.00 uur. Zondag: Holten 2 MVV 2 12.00 uur; Rijssen V 2 Holten 3. 10.00 uur; Hector 6 Holten 5. 10.00 uur; Holten 4 Nijverdal 4. 10.00 uur. De Schaakclub „De Pioniers" hoopt donderdag 3 oktober a.s. weer te be ginnen met de onderlinge clubcom petitie in haar clublokaal, hotel Hol- terman. Alle schakers worden opge roepen om 20.00 uur aanwezig te wil len zijn met het oog op de indeling van de wedstrijden. Maandagavond kon de groepslei der van de Waardenborchgroep, de heer B. Gerbers, een groot aantal ouders in het troephuis welkom heten. Akela G. v. d. Brink gaf een ver slag van het zéér geslaagde welpen kamp in Geesteren. In dit kamp vond ook de installatie plaats van de wel pen Erik Bijma en Bart Bomhof. Binnenkort wil de welpenleiding krukjes aanschaffen om in de wel- penhoeken te gebruiken Daarom werden de „welpenmoeders" ver zocht of ze misschien thuis zitkus sentjes te missen hebben. De voorzitter van de p. c., de heer R. Petter, richtte zich speciaal tot de nieuwe leiders. Hij hoopte dat ze met toewijding bij de padvinderij hun werk zullen gaan doen. De heer H. Möring (jarenlang hopman in Almelo geweest) komt de verkennersleiders G. J. van 't Holt, A. Vukkink en W. Maats assisteren. De p. c. was zéér verheugd dat een dergelijke gerouti neerde kracht aangetrokken kon worden. De dames G. Bleijenberg, J. Jansen en Z. Jansen zullen de wel penleiding komen versterken Laatst genoemde leidster heeft al geruime tijd ervaring met het padvinderswerk. Tenslotte zal Henk ten Have, zelf een oud-verkenner, zijn beste krachten aan het weipenwerk geven. De heer Petter sprak vervolgens de scheidende akela G. Poel toe. Hij merkte op, dat het officiële afscheid al plaats had gevonden temidden van de welpen. Veel waardering toonde spreker voor de manier waai'op zij al die jaren met de jonge welpen was omgegaan. „Vooral tijdens zo merkampen en installatie bleek al tijd weer dat u een geboren leidster bent", aldus de heer Petter. „Het vertrek betekent een groot verlies voor onze Waardenborchgroep". Na mens leiding, p. c. en welpen over handigde hij een zilveren vaasje met inscriptie en een prachtige bos bloe men. De heer P. Rijnaardt zal nu in de toekomst de voortrekkers (jongens van plm. 16 jaar en ouder) gaan lei den. Daarom moest hij zijn taak als verkennersleider neerleggen. Namens deze voortrekkers bood Carl Israël hem een prachtige rood-set aan, als welkomscadeau. „Bovendien", aldus Carl Israël, „kunt u dit cadeau be schouwen als een afscheidscadeau van de verkenners, die u ruim 5 jaar geleid heeft". De heer Rijnsaardt dankte met eni ge woorden en hij hoopte dat hij met de voortrekkers een goede tijd tegemoet zal gaan. DIA'S. Na een korte pauze werden door de heer Rijnsaardt kleurendia's vertoond van 't verkennerskamp op De eindstand van alle vijf vluch ten waaraan de postduivenvereniging ,,De Bergvliegers" heeft deelgeno men is thans opgemaakt. Eerste ge nerale kampioen 1968 is L. Gazan, 2e gen. kampioen H. J. Aaftink en 3e gen. kampioen Joh. Paalman. Per vlucht is de eindstand: Vitesse: kampioen: 1 D. Muller 460 pnt, 2 L. Gazan 417 p. 3 G. Steunen berg. Mid fondkampioen: 1 Hau.Tr ijb af- tink 489 p 2 Joh P'apnïte niet g S* 3 Gebr. Willems 46.Tdar uit het Fond: Kampioen een wagen l p. G. Steunenberg 'achten heeft. .T. Jonge rh,:~, d is Man. nu,vM: k J. ten Velde 314 p.. 2 Joh. Paalman 314 p. 3 II. J. Aaftink 282 p. Natour: kampioen: 1 H. J. Aaftink 490 p.. 2 L. Gazan 488 p. 3 H. J. ten Velde 462 p. Aangewezen kampioensvogel: G. Steunenberg 573 punten. Kampioensvogel over alle oude vluch ten: L. Gazan met doffer 964902 544 punten. Kampioensvogel Vitesse L. Gazan, dezelfde vogel, kampioensvogel, fond dezelfde vogel. Kampioensvogel Midfond Joh. Paal- rvian met 245 punten. Kampioen jónge vogels H. J. ten Velde met 146 p. en kampioensvo gel natour H. J. Aaftink met 212 tunten. De vijf kampioenen, resp. reserve-kampioenen van de paardenfokdag van „Holba theo". De collecte van het Koningin Wil- helmina Fonds voor de kankerbestrij ding heeft f 1834,35 opgebracht. Hel plaatselijk comité dankt gevers en collectanten voor hun giften en prach tige medewerking. Gevonden: 1 varkens, 1 klein sleu teltje, bos sleutels met opschrift „Haagse courant", jong. grijs ge- streept poesje. Verloren: Zwarte gymbroek, 1 re gistratiebewijs QL-?-? Vlieland. Bovendien konden de ouders nog foto's bewonderen van het wel penkamp te Geesteren. RONDVRAAG. Enige discussie ont stond er over het feit dat de verken ners nu dinsdagsavonds (half 7 - half 9) bijeenkomst hebben, d.w.z. 2 x dinsdags en 1 x zaterdagsmiddags. Dit moest zo, omdat het voor de leiding zéér moeilijk werd, iedere vrije zaterdagmiddag aan de troep te besteden. Bovendien is het een feit dat tientallen groepen in Nederland al lang 's avonds hun bijeenkomst houden. Vele mensen denken dat de padvinderij speciaal gebonden is aan de zaterdagmiddag. Dit is, in ver band met de lange vrije week-ends, in vele gevallen een achterhaalde zaak geworden. Inderdaad zal het voor sommige jongens moeilijk worden 's avonds te komen. Daarentegen zijn er weer an deren die juist nu wel weer lid wor den. De ouders konden voor deze pro blemen zéér zeker wel begrip opbren gen. Eén van de ouders dankte alle leid sters en leiders voor het welslagen van de zomerkampen. Na het laatste kopje koffie sloot de heer B. Gerbers de avond. Het open haardvuur werd gedoofd en een ieder baggerde huiswaarts. De Waardenborchgroep bestaat nu uit: 25 welpen (8-plm. 11 jaar) en 7 leidsters; 20 verkenners (12-15 j.) en 4 leiders; 10 voortrekkers (boven 16 j.) en 1 leider. De bloemententoonstelling, die zaterdag door de leerlingen van de lagere school te Dijkerhoek gehouden werd mocht zich in een zeer goede belangstelling verheugen. De oudercommissie en het personeel onder leiding van het hoofd der school, de heer J. W. Kroon, hadden er ter dekking van de kosten attractieve middag en avond van gemaakt, zodat op 'n mooie dag kan worden teruggezien. De kinderen uit de hoogste klassen hadden in het voorjaar een stekje mee naar huis gekregen, dat ze de afgelopen maanden hebben verzorgd. De opgekweekte plantjes werden ten toongesteld met de boeketten op va zen en schalen van de leerlingen der lagere klassen. De jury, bestaande uit de dames Kroon uit Voorst en Pasman uit Deventer, vond de kwa liteit der planten nog weer beter dan het jaar daarvoor. MAQUETTE Behalve de bloemenshow was er ook een maquette met plattegronden van de in de toekomst te verbouwen school te zien en waren er zoals ge zegd nog enkele attracties ter dek king van de kosten. Vaak werd er geraden naar de naam van de ten toongestelde pop. „Margriet" was haar naam en mevrouw Harbers werd de gelukkige winnares. Het ge wicht van het krentenbrood vijf kilogram werd driemaal geraden. Het kwam na loting in het bezit van mej. Smale. Mevrouw Huzen won de 133 cm metworst. Bij het rad van avontuur vlogen de „.haantjes" weg en ook de grabbelton en de koffie hoek hadden niet over gebrek aan belangstelling te klagen. De uitslag van de bloemententoonstelling was als volgt: le klas: boeketten tuin- en veld bloemen: le prijs: Bea van den Brink. Willie Ebrecht, Annie Ebrecht; 2e prijs: Dinie Kettelarij, Hanneke Nijkamp, Bertus Temmink, Bennie Tempelman; 3e prijs: Jannïe Nijland, Ina Koopman, Jennie Klein Lankhorst, Henk Prins, Bertie Jan sen Manenschijn en Dirk Hoekman. 2e klas: boeketten tuin- en veld bloemen: le prijs: Ansje Rechter schot, Herman Smale; 2e prijs: Jan- nie Jansen Manenschijn. Hanneke Manenschijn, Jhr. Henk van Coever- den. Dinant Honcoop, Freddie Belt man, Anton Koopman: 3e prijs: Yvonne Feddema, Bemarda Wissink, Ria Klein Teeselink, Anke Wilme- rink, Annet Nijland, Willie Stevens, Jannie Wiltink, Hennie Temmink, Gerrit Hoekman. 3e klas: veldboeket: le prijs: Ma- rietje Aaftink, .Hennie Baltus, Willie Blumink; 2e prijs: Lianne Feddema. Ineke Haverslag, Jannie Meuleman. Martin Nijkamp, Ria Veneklaas; 3e prijs: Gerrie Haverslag. Marinus Ha verslag, Henk Janssen, Dinie Nijland, Hans Steunenberg. Wim Stevens, Henk Klein Teeselink, Wim Wilme- rink en Ansje Sluiter. 4e klas: Fuchsia: le prijs: Betty In een vaak snelle en aantrekke lijke wedstrijd hebben twee gelijk waardige ploegen zich met de volle inzet van hun krachten in de strijd geworpen. De Holtenaren waren daar bij misschien wat minder fortuinlijk dan hun gasten, doordat in de tweede helft de Heinose doelman Hogeboom een aantal uitstekende schoten en een groot aantal hoekschoppen op sublie me wijze wist te keren. Hoewel bjjna voortdurend in de aanval, zagen de Holtenaren geen kans de in de eerste helft opgelopen 1-2 achterstand in een gelijkspel of een overwinning om te zetten. Dat de beide puntjes mee naar Heino gingen, hadden de bezoe kers dan ook voor een belangrijk deel aan het uitstekende keepen van hun doelman te danken. Een gelijkspel had de verhouding beter weergege ven. Holten nam in de 16e minuut de leiding toen Soer bij een vrije trap vanaf de 16 meter lijn door het be kende muurtje schoot en de bal, waarnaar Hogeboom nog een vergeef se uitval deed, in het net verdween (1-0). Het spel ging heel snel op en neer, waarbij de thuisclub een licht overwicht had. Bij de bezoekers was vooral de linkervleugel zeer gevaar lijk. Van die kant kwam dan ook de gelijkmaker toen de Holtense defensie een steek liet vallen en H. Dekker in de 27e minuut een goed aangegeven bal onhoudbaar langs Breukink plaatste (1-1). In de 38e minuut gaf Stappenbelt zijn club de leiding toen hij de bal uit een voorzet van links met een prachtige kopbal in de tou wen joeg (1-2). Toen even voor het einde van de eerste helft de Holtense defensie wederom was gepasseerd kon doelman Breukink door resoluut uit te lopen een bijna zeker doelpunt voorkomen. Na de hervatting waren de Holte naren bijna voortdurend in de aanval, doordat Heino zich van het gevaar bewust na enige tijd in de verdedi ging terugtrok. Wel brachten de gas ten door snelle uitvallen zo nu en dan de Holtense defensie in het nauw, waar Hommes als stopper vervangen was door Kaiser, terwijl Nijenhuis de linksbuitenplaats had bezet, maar Kaiser c.s. wisten het wel te klaren. Het Heinose doel was bijna afgegren deld. Alle Holtense aanvallen liepen dood op een kluwen van spelers en op het uitstekende werk van de Hei nose doelman. Het Holtense doel kwam nog even in gevaar toen een speler was doorgebroken, maar zijn schot kwam recht op doelman Breu kink af. Hoekman. Wim Kettelarij, Harry Sluiter, Tonnie Temmink; 2e prijs: Gerda Honcoop, Appie Polisten, Aal- derik Paalman, Bertus Stevens; 3e prijs: Gerrie Brinkman, Dirk van Huygenbosch, Herma Sluiter, Willie Wagenvoort. 5e klas: siemetel: le prijs: Jan Honcoop, Jennie Koopman, Herman Nikkels, Ali Nijland, Gerrit Stevens, Wim Wegstapel; 2e prijs: Herma Ebrecht, Rikie Meuleman, Bertha Podt, Gerrit Tuitert; 3e prijs: Johan Huzen, Gea Prins, Johan Veneklaas Slots, Freeke Wilmerink, Jopie van der Worp, Henk Brinkman. 6e klas: Ster van Bethlehem: le prijs: Janneke Harbers, Wim Paal man, Riekie Rensen, Wim Reijlink; 2e prijs: Nannie Bosschers, Jannie Nikkels. Geertje Pinkert, Jan Sluiter, 3e prijs: Henk van den Brink, Dirkje van Huygenbosch. Herman Steunen berg. Ariën Vlogtman, Dirk van der Worp en Gerrit Klein Teeselink. Oud-leerlingen. Vlijtig Liesje: le prijs: Bert Aaftink. 2e prijs: Siny Klein Teeselink, Ria Ulfman; 3e prijs: Johan Markvoort, Willie Bal tus en Gerrie Huzen. Blauw Wit heeft in de uitwedstrijd het eerste van Sportclub Rijssen goed partij gegeven en enkele kansen ge had op een beter resultaat. Sportclub was in deze ontmoeting sterker doch bij het rustsignaal was er nog niet gescoord dank zij fanatiek verdedi gen en resoluut opruimen door de Blauw Witte defensie die verschillen de malen de steun nodig had van de middenlinie. Het eerste doelpunt ont stond na 6 minuten spelen in de twee de helft toen Arie Landeweerd zich te ver voor zijn doel had opgesteld en met een grote boog een van grote afstand ingezonden bal in het net ver dween. Met nog pl.m. een half uur te spe len liet Van Brussel 2-0 aaniekenen. Hij omspeelde eerst Jaap Thalen en schoot hiëma beheerst langs doelm^ Landeweerd. Blauw Wit kreeg U laatste kwartier enkele zeer g. kansen doch ze werden (weer) benut. Blauw Wit 2 verloor thuis Oranje Nassau 5 (Almelo) met 1 Rietberg redde voor Blauw Wit eer. De junioren Cl speelden gelijkt, tegen RKSV Cl. Jan Verveda en han Bolink zorgden voor de doelpun ten. De Blauw Witte pupillen vernren in Rijssen van de Sportclub pupillen met 41. Meindert Koopman zorgde voor 'n tegengoaltje. PROGRAMMA Blauw Wit 1 krijgt het eerste van Sportclub Denekamp op bezoek dat ook tot de zwakkere clubs van de eerste klasse A behoort. We rekenen in ieder geval op de halve winst. De wedstrijd vangt aan om kwart over vier. Blauw Wit 2 moet 't in Rijssen op nemen tegen Excelsior 6 dat tot de sterksten van de 3e klasse A mag woirden gerekend. Aanvang 2.30 uur, De Blauw Witte pupillen spelen om tien voor 2 thuis tegen Hector (Goor). Geboren: Hendrik Jan zv W Bek- kernens en M H Meesterberends, Ko- zakkenstraat 24; Sonja Henderkien, dv G J van 't Holt en H H Stubbe, Weversstraat 3; Gerard zv G Jacobs en J. Antonisse, Deventerweg 55. Overleden: Geen. Ondertrouwd: J J H ten Zende 24 jr, Markelo en W A Lensink 23 jr, Rietmolenstr. 3; G M Morssink 19 jr, Bathmen en H J Haverslag 20 jr, Espelo 87. Gehuwd: Geen. BEVOLKING Ingekomen: F. Achterkamp-Gode- ke van Markelo naar Voorsboers- straat 11. Vertrokken: G E Westera van Haarstraat 25 naar Enschede; J G C Addink van Raalterweg 12 naar VSA; C.O.N. Leget van Stationsstr. 14 naar Hengelo O. Wegens plaatsgebrek moest het ver slag van de jaarvergadering PJGO, zwemdiploma's huishoudschool, als mede de rubriek „Voor de boer" blij ven overstaan tot volgende week. De afdelingen Overijssel en Gelder land van de Vereniging van Neder landse Gemeenten hebben besloten tot de vorming van een regionaal samenwerkingsverband op het gebied der automatisering van het totaal der gemeentelijke activiteiten op admini stratief en bestuurlijk terrein. Er is een commissie ingesteld, welke zal onderzoeken of op het gebied van de automatisering van het totaal der activiteiten op administratief gebied van gemeente, provincie en water schap terdaad tot een zodanig samenwerkingsverband zal kunnen worden gekomen. De mogelijkheden van de computer en zijn capaciteit zyn zo groot, dat het economisch en praktisch hoogst gewenst is te zoeken naa r een samen gaan van gebruikers die. .werkende in de overheidssfeer, aan ei^n computer zovele opdrachten kunnen verstrek ken. dat deze zijn tijd n'jet in ledig heid behoeft door te bren gen en daar van het optimale gebruik kan worden gemaakt. Ledigheid zou voor een ge meentebestuur, de desbetreffende provincie of waterschap handen vol nutteloos uitgegeven geld betekenen. De tijd dringt, omdat besturen van overheidslichamen, welke hun taak niet meer kunnen vervullen zonder de hulp van de computer, anders voor het feit komen te staan, dat zij on danks de onverantwoord hoge exploi tatiekosten, niet anders meer kunnen dan zichzelf te helpen, waardoor deze niet alleen voor excessief hoge kosten komen te staan, doch waardoor deze ondanks dat, zich genoodzaakt zouden zien de automatisering, waarvan zij zichzelf zouden voorzien, te beperken omdat kleine automatiseringssyste men, waarop men dan zal zijn aan gewezen. slechts leiden kunnen tot een automatisering van deelprojec ten. aldus de motivering. Provincie, gemeente en waterschap hebben zich in eerste aanleg gevonden, dat zij zich gedrieën kunnén wijden aan deze interessante taak. De commissie bestaat uit de heren A. .J, A. Jansen, burgemeester van Groenlo, voorzitter; E. A. Hemken, chef van de afdeling administratieve organisatie en techniek ter secretarie van de gemeente Enschede, secreta ris: mr. H. Rijpstra, burgemeester van Almelo; J. Bos, chef afdeling bevolking der gemeente Nijmegen; A. Sommeling, directeur van de stads- accountantsdienst te Arnhem: M. C. J. Visscher, directeur der gemeente lijke accountantsdienst te Apeldoorn; mr. R. Besse, secretaris van Winters wijk; E. Moen, gemeente-ontvanger van Enschede; F. A- Mud, gemeente ontvanger van Almelo; J. Waanders, chef van de centrale administrate van Hellendoom, C. Nauta, ch atAe* ling bevolking te Zwolle, terw,\j\ vtot de Overijsselse Waterschap ..ovnd zit ting he»ft de heer E. EgE secr^T tar1* van het watèrsch -ap „De F. eg-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 3