AANLEG VAN E8 VORDERT GOED Tunnelplan in voorbereiding bij Rijkswaterstaat Een enorm werk Tijdstip openstelling tot Holten nog vraagteken Er is weer een prinsje geboren l Vergadering Chr. P lattelandsvrou wen iiiiiflill: Onder Hollen Nieuwe ÏJsselbrug Wanneer klaar tot Holten DE EHBO GAAT WEER VAN START Officiële ]>ublikalie UITLOTING OBLIGATIE LENING Aanbesteding garage gemeentewerken Benoeming ter seerelarie Bejaarden sociëteit in Irene SEREN4DE KINDEROPTOCHT Beslemmingplan „De Haar Wintci'lrainiog Oriëntefingsrit „De Holterberg" MEDISCHE DIENST Weekenddienst dierenartsen Leerkrachten Huishoudschool Kerkdiensten Weekenddienst tandartsen HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 28 sèptèmber 1988 Jaargang 20 - no. 39 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05433-1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm (d contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,— per half jaar, f 10,— per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisenbank te Holten t.g.v. Holtens Nieuwsblad ««laiiiiiii De foto geeft een duide lijk beeld hoe diep de nieu we E-8 in de Beuseberg dooi het landschap snijdt. De Werkgroep E 8, o.a. bestaande uit vertegenwoordigers van bet provinciaal bestuur, van gemeenten over wier territoir de nieu we weg zal lopen, van de Kamers van Koophandel in Overijssel en Gelderland en een aantal genodigden heeft de vorige week vrij dag, met de pers, een excursie gemaakt langs de E 8, zoals die met ial van bijkomende werken in aanbouw is vanaf de Vei uwe tot Holten. Het gezelschap werd daarbij van de zijde van Rijks waterstaat voorgelicht door ir. A. G. Quack, hoofdingenieur-direc teur Directie Wegen, ir. W. F. Hooning, hoofding.-directeur van de Directie Overijssel, ir. J. J. van den Broek, hoofdingenieur te Hol ten en ir. D. H. La brie, hoof ding. Directie Wegen. In hotel Holterman werd het gezelschap door Hengelo's burge meester, jhr. mr. L. M. E. von Fisenne, voorzitter van de Werk groep E 8, verwelkomd, in het bijzonder de leden van Gedeputeer de Staten, mr. dr. J. Meulink en de heer J. Thomas en de heren van Rijkswaterstaat. Nadat ir. Labrie een Mlëeny.ét'm*? had gegeven over de stand der wer ken ten westen van de IJssel, waar op de Veluwe al belangrijke stukken dubbelbaansweg en tal van viaducten gereed of in aanbouw zijn, gaf ir. Van den Broek aan de hand van kaarten uitleg van de situatie op Overijssels gebied, waar de belangstelling van het gezelschap in de eerste plaats snaar uitging. ONDER HOLTEN Vorige jaar werd begonnen met de bouw van d" ndltje o.a. voor de kruising met de nieuwe provincale weg, die over de E 8 zal gaan, onder de gemeente Hol ten. In mei is een begin gemaakt met de wegaanleg. Over een afstand van bijna 8 km. tussen de Schipbeek tot pl.m. 180 meter voor de Marke- loseweg tussen ,,de Haspel" en ,,De Poppe", liggen hier reeds twee ver harde rijbanen van elk 11 meter breed met een middenberm van 11.70 meter, waaruit later eventueel nog twee rijbanen kunnen worden aange legd, zodat aan beide zijden van een middenbermbeveiliginn 'r\- "b- kunnen komen te liggen. 'Met aan beide zijkanten een berm van 12 m. en een sloot van 4a 5 meter, snijdt hier een weglichaam van ruim 67 me ter breedte door het landschap. Voor al ten zuiden van de boerderijen ,,De Hidder" en ,,De Preuter" gaat de weg hier heel diep door het terrein. Naar ons verteld werd zal de E 8 bij de aansluiting op de Markelose- Men meldt ons: Evenals andere jaren hoopt de EH BO afd. Holten ook dit jaar te komen tot het houden van een begincursus. Op dinsdag 8 oktober, 's avonds om 20.00 uur, zal in Hotel Vosman een propaganda-avond worden gehouden door vertoning van enkele films, die betrekking hebben op het EHBO-werk en'het geven van inlichtingen. Aangezien er geen dag voorbij gaat of u leest van ongevallen, hopen wij, dat vele aanmeldingen voor deze cur sus zullen binnenkomen. De vereniging beschikt over prima lesmateriaal (o.a, torso). Wilt U kunnen helpen bij een onge val thuis of op de weg, kom dan op dinsdag 8 oktober naar Hotel Vosman en meldt U voor deze cursus, GESLAAGD VOOR TAILLEUSE Te Utrecht zijn voor het diploma ,,Tailleuse" geslaagd Gerda Aan stoot en Jo Mark voort te Markelo, Gerdien Hofs en Dini Vinelink te La- yen en Johanna Bekkernens te Hol ten. Allen ontvingen hun opleiding bij Rnsaid-lerares mevr. D. Bronsvoort- i|»lgman, Hoffestraat. weg iets lager komen te liggen dan de bestaande weg. Het wegenbouwbedrijf Offringa. dat dit karwei heeft aangenomen, neeft hier een asfaltmachine oi werkt met een eigen agregaat voor het opwekken van de stroom. De eer ste laag waaruit het wegdek bestaat is een laag. van 10 cm. zand-asfalt, daaroverheen komen twee lagen grint-zand-asfaltbeton van 6 cm. Het materiaal heeft men hier voor een groot deel bij de hand. NIEUWE ÏJSSELBRUG In zijn uiteenzetting vertelde ir. Van den Broek, dat men in juli be gonnen is bij de IJssel. Dit is geen wegenwerk, maar rivierwerk. De Directie Boven RIveren" heeft voor het bouwen van de nieuwe bx'ug een oplossing gezocht. Aanvankelijk, werd gedacht aan een brug van 2 kilome ter. Men heeft echter gekozen voer een brug van 1100 rn. Daarvoor moe ten in de winterbedding van de IJs sel, dat zijn de uiterwaarden, land- hoofden worden aangelegd, die toe gang geven tot de brug. Hier ,3 het. nodig ter compensatie van ver loren gaande ruimte voor de water afvoer aan beide zijden van de ri vier het terrein te verlagen, welk werk is aangenomen voor 2,9 miljoen gulden. Als men bedenkt dat de aan leg van zo'n brug per strekkende me ter f 25.000,- kost, dan wordt bij een burg van 1100 meter, in phr' 2000 meter, een besparing bereikt van 22,5 miljoen gulden. Daarvan moeten worden afgetrokken de kos ten van het verlagen van he< van pl.m. 3 miljoen gulden, derhalve een besparing van bijna 20 miljoen gulden. De weg Zntphen-Deventer wordt met het oog op het bereiken van de E 8 van Epse tot Deventer verdub beld. Bij de bezichtiging ter plaatse bleek dat het z.g. compensatiegebied bijna op peil is. Met de bouw van de brug zal waarschijnlijk begin volgend jaar kunnen worden begonnen. Enorme schrapers, die 24 kubieke meter grond kunnen vervoeren (gewicht, van de grond 24 x 1600 kg.) een vracht auto vervoerd pl.m. 5 kub. meter reden hier rnet een snelheid van plm. 50 km. af en aan. Bij het opschrapen van de grond worden.zij aangeduwd door bulldozers om het werk te be spoedigen. De mogelijkheid is aanwezig, dat binnen het z.g. compensatiegebied de putten, waaruit het nodige zand ge haald wordt, kunnen worden benut voor de recreatie. Deventer denkt hierbij b.v. aan een jachthaven in de buurt van de fabi-iek van Noui\y en Van der Lande. v de brug komt te liggen. Als men deze wei-ken aan de ,,Euro- paweg in wording" ziet dan komt men toch wel onder de indruk van het enorme kaï-wei, dat hiermee on derhanden is genomen. WANNEER KLAAR Aan het einde van de excursie in de Veluwse bossen werd van de ge legenheid om vragen te stellen door een aantal personen gebruik ge maakt. Er is geen cent geschrapt van de begroting voor de E 8 verklaarde ir. Quack. Of de weg inderdaad eind 1971 tot Holten in gebruik zal kunnen wor den genomen, kon hü niet met zeker heid zeggen er zijn onzekere fac toren maar alles wordt er op ge zet om dit wel te bei-eiken. Eind 1969 hoopt men de weg in elk geval in ge bruik te kunnen nemen tot een punt tussen Apeldoorn en Deventer. De voortzetting na Holten zal volgens ir. Van den Broek nog wel een of twee jaar op zich laten wachten. Ir. Ilooning noemde ook de reden. Men is het nog niet eens over het tracé bü Bornei-bi-oek. Hierover zal binnen kort een hearing worden gehouden, die echter niet toegankelijk zal zijn voor de pers. De heer Hodes van de OAD maakte zich terecht zorgen over het verkeer vanaf ,,De Poppe" naar Hen gelo als de weg zover gereed is. Bij Delden worden voox-zieningen getrof fen verklaarde men. Bui'gemeester Von Fisenne dankte ten slotte de heren van de Rijkswa terstaat voor hun toelichting. ,,Wij zijn geïmponeerd door de wei-ken, die wij vandaag gezien hebben en wij hopen, dat U op dezelfde voet, mo gelijk nog in versneld tempo, door zult kunnen gaan, want dat is in het bijzonder in het belang van Twente", aldus het slotwoord van de vooi-zit- ter der Werkgroep E-8. De grote asfaltmachine achter de boerderij ,,De Preuter" in de Beuseberg, die de specie levert voor de verharding van de E-8. Burgemeester en Wethouders van Holten brengen ter openbare kennis, dat in een op 9 oktober a.s. te 2.00 uur te houden openbai-e vergadering van hun college zullen worden uitge loot drie obligaties van de per 1 no vember 1951 gesloten obligatielening, groot 85.000,—. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, bui-gemeester. G. J. Langer.bai-g, secretaris. Ten gemeentehuize werd dinsdag onder de plaatselijke aannemers aan. besteed het bouwen van een garage voor de dienst van gemeentewerken met werkplaatsen, stallingsruimte, o.a. voor de brandweer, kantine en kantoortjes. Ingeschreven werd lis volgt: Dam ming en Keukenkaoip 104.652, W. Meerman 104.576, Gebr. Meerman 104.360, A. Rietman f 104.160, Fa. Jansen en Klein Velderman f 98.800, B. J. Vukkink en Zoon f 97.700. A. M. Doilekamp f 97.725, Fa. B. J. Paal man en H, Tempelman f 97.350, J. Voordes 94.521, J. W. Nijland en Zoon f 94.500, Fa, A. Koopman en Zonen f 94.336 en Fa. H. Koopman en Zn f 89.652. De gunning is in beraad gehouden. Tot commies A ter secretarie is, in verband met het vertrek van de heer E. Muizebelt, benoemd de heer E. K. Pronk, commies ter secretarie te Baflo (Gr.) De bejaardensociëteit gaat weer beginnen. De eerste bijeenkomst zal plaats vinden volgende week dinsdag 8 okt. om half drie. Alle bejaarden worden verwacht in 't gebouw Irene, in de grote zaal. „Probeert u eens 'n buurvrouw of een buurman mee te krijgen, die nog niet kennis maakte met de bejaardensociëteit", adviseert het comité. Het is echt een middagje 1 uit de gewone sleur met prettige ver- j pozing. ■r De eerste foto van het nieuwe prinsje. De opname is gemaakt door zijn vader, prins Claus. Het gewicht van de tweede zoon van het prinselijk paar bedraagt 3870 gram. Zijn lengte is 53 cm. Bij het verlaten van het ziekenhuis verklaarde prins Claus, dat zijn tweede zoon blauwe ogen heeft. De geboorte van het nieuwe prinsje is misschien nog het meest opmerkelijk vei-Iopen voor de Holtense schooljeugd. Zij kreeg, enige tijd na het bekend worden van de gebooi-te, van de burgemeester vrijaf. Vrijdag was het de officiële vrije dag. De muziekvereniging „H.M.V." maakte woensdag avond. vergezeld van de drumband, muziek op verschillende plaatsen in het dorp, welke muzikale rondgang werd besloten met het brengen van een serenade aan het college van burgemeester en wet houders en de leden van de raad voor de boi'des van het gemeentehuis. De bui-gemeester, Mr. W. H. Enklaar, hield een korte toespraak tot de muzikanten en de toegestroomde dor pelingen, waarin hij zijn vreugde uitsprak dat aan de Oranjestam weer een nieuwe loot is ontsproten. Het Oranjehuis neemt weer een grotere plaats in ons midden in en het is goed daarop op bescheiden wijze de aandacht te vestigen. MU trekt niet alle dagen met muziek door de straten, aldus de burgemeester, maar het is verheugend, dat dit vanavond kon geschieden nu er een Prins van Oranje geboren is". Het bezit van het Oranjehuis is ons volk als een voorrecht beschoren, aldus Mr. Enklaar, die H.M.V. dank bracht voor de feestklanken. Met begeleiding van de muziek zong men samen onze nationale hymne het Wilhelmus. Burgemeester en wethouders en de raadsleden trokken zich na afloop van de serenade nog even in de raadzaal terug, waar de voor deze gelegenheid traditionele drank oranjebitter werd geserveerd. 's Middags waren de leerlingen van de o.l. Dorps school, onder leiding van meester Brouwer, met vlag gen en het schoolvaandel al zingend door het dorp getrokken. De school met de Bijbel had toevallig een vrije dag en kon derhalve niet zo gauw meedoen. De lampionoptocht van de kinderen in Dijkerhoek kon donderdagavond wegens de slechte weersomstan digheden niet doorgaan. Zij is uitgesteld tot de vol- volgende week. Zodra het weer het houden van de optocht toelaat, zullen de kinderen van school bericht meekrijgen. De gemeenteraad zal zich dinsdagavond moeten beraden over het bestemmingsplan „De Haar". Tegen het ontwerp-plan zijn vijf bezwaarschriften inge diend. Op advies van de stede- bouwkundige stellen burge meester en wethouders voor vier bezwaarschriften onge grond te verklaren. Met betrekking tot het bezwaar schrift van de hoofdingenieur-direc teur van de Rykswaterstaat, directie Overijssel te Zwolle, meent 't college, dat in afwijking van het advies van de heer Hajema, dat het aanbeveling verdient over de verkeerssitutie bij de spoorwegviaduct nader overleg te plegen met rykswaterstaat. De ver betering van de gevaarlijke situatie ter plaatse verkeert ihans in een zo danig stadium van voorbereiding by rijkswaterstaat, dal deze hierover overleg pleegt met de Ned. Spoorwe gen. Het college acht het niet gewenst om op het uiteindelijk door rijkswa terstaat te ontwikkelen tunnelplan vooruit te lopen. Het acht de mogelijkheid niet uit gesloten, dat na overleg met rijks waterstaat een andere oplossing wordt verkregen, dan in het ontwerp plan is opgenomen, zodat dan toch weer een wijziging van het onderha vige plan vastgesteld zou moeten worden. Handhaving van de in het ontwerp plan voorgestelde verkeerssituatie zou ten aanzien van verschillende grond eigenaren ter plaatse, menén B. en W. bepaalde verwachtingen kunnen verwekken, waaraan naderhand bij de uitvoering niet zal kunnen worden voldaan. Het ongedaan maken van deze verwachtigen zou financiële consequenties voor de gemeente tot gevolg kunnen hebben. Naar de mening van B. en W. is de oplossing van het verkeersvraagstuk thans nog niet rijp voor een beslis sing. Zij stellen de raad voor zijn be slissing hieromtrent aan te houden. Teneinde echter vertraging in de vaststelling van het bestemmings plan te voorkomen, meent het college evenwel, dat het gewenst is het ont werpplan thans ongewijzigd vast te stellen en tegelijkertijd een wijziging van het onderhavige gedeelte in voor bereiding te verklaren. De rechtsze kerheid van belanghebbenden komt hierdoor niet in gevaar, tex-wijl onge wenste financiële consequenties voor de gemeente worden voorkomen. Na het goed verlopen zomerseizoen heeft het bestuur van de Zwemver eniging „Twenhaarsveld" de blik ge richt °P herfst en winter. Zaterdag 28 september start men met een we kelijkse zwemtraining in het over dekte bad in Deventer. Vergeleken met het vorige jaar, toen men één maal in de veertien dagen trainde, is dit een goede vooruitgang. Het bleek nl. dat er een gi-ote belang stelling bestond voor deze wintei-- training, want er hebben zich 73 le den opgegeven. Het oorspronkelijke plan om met particulier vervoer naar Deventer te gaan, moest daardoor worden opgegeven. Men gaat nu met een grote O.A.D.-toeringcar. Twee ouders van leden, te weten de heer G. Willems en J. Veenstra, zullen als bestuurder meegaan. Daarnaast zal er waarschijnlijk nog wel een enkele auto moeten rijden. De Z.C. „Twenhaarsveld" zal sa men trainen met „W.Z.C." (Wijhe) en „OKK" (Eerbeek). aNast de eigen trainer van de club zal de heer Van Zanten, badmeester te Wijhe, 'n bekend zwemtrainer, een deel van de training op zich nemen. De M.A.C. ,,De Holterberg" orga niseert zondag a.s. een oriënterings- rit voor auto's, motoren en bromfiet sen. De rit gaat over 46 km langs de mooiste plekjes binnen de gemeente Holten. Er zijn weer mooie prijzen aan dit evenement verbonden. De start is om 14.00 uur bij café Vrug- gink in de Stationsstraat. De leden van de afdeling Hol ten van de Bond van Chr. Plat telandsvrouwen en -meisjes kwamen donderdagavond 19 september voor de eerste keer in dit seizoen in gebouw Rehoboth in vergadering bijeen. De presidente, mevrouw J. Rietberg van Lindenberg liet aan het begin van de vergadering zingen. Psalm 103 vers 1 en ging voor in gebed. Nadat zij een gedeelte uit de Bijbel had ge lezen, hield zij een kort openings woord. Hierin zei zij onder meer, dat wij weer mogen beginnen met on ze vergaderingen, blij en dankbaar aan de Heer, die ons allen gespaard heeft. Laten wij bidden voor die men sen, die vex-driet hebben, ook in ons dorp. Er heerst op onze afdeling een goede sfeer. Belangrijk is, dat het onderlinge contact goed is en. laten wij elkaar, met name de zieken, ook eens opzoeken. In oktober viei-t onze Bond haar 30-jarig bestaan. Als ca deau voor dit jubileum zou het fijn zijn, nog verschillende nieuwe leden op te kunnen geven. Aan het einde van haar openingswoox-d deelde me vrouw Rietberg mee, dat zij op de volgende vergadering afscheid wil nemen als presidente. Zij liet tot. slot zingen: ,,Scheepke onder Jezus hoe de". Een hartelijk welkom werd toege roepen aan de leden en de gasten en in 't bijzonder aan mejuffrouw Berg man uit Wijhe. Daarna werden de no tulen en het jaarverslag gelezen dooi de secretaresse mevrouw M. van Engbrink-Ramaker en bracht de penningmeesteresse, mevrouw J. Schuppert-Stukker financieel verslag uit. Na afhandeling van enkele ingeko men stukken kreeg mejuffrouw Berg man uit Wijhe het woord. Zij is in dienst van Stichting Huishoudelijke Voorlichting ten. Plattelande en ver telde deze avond iets over: ..Founda tion en onderkleding". Hierbij liet zij verschillende modellen zien, en gaf praktische tips, wat betreft het dra gen en het wassen van de foundation. Na de pauze, waarin wei-d genoten van een kop koffie, vertelde mejuf frouw Bergman diverse dingen over ondei-goed. Vooral de nieuwere stof fen, zoals b.v. helanca en certiform. kregen de aandacht. Mejuffrouw Bergman werd dank ge bracht voor haar lezing. Aan het ein de van de vergadering moest er ge stemd worden voor een nieuw be stuurslid, in de plaats van mevrouw Reijlink-Bronsvoort, die naar Kampen is vertrokken. Gekozen werd mevr. Schuppert-Haasjes. De presidente be dankte mevrouw Reijlink voor al het werk dat zij gedaan heeft voor de vereniging. Na het zingen van gezang .148 be sloot mevrouw Hammer-Pleijsier deze vergadering met dankgebed. Deze eerste avond gaven zich 4 nieuwe le den op. Zaterdag 28 sept. vanaf 12 uur tot en met maandagochtend 8.00 uur dok ter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Zaterdag 28 sept. en zondag 29 sépt. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, telefoon 1515. Vanaf gisteren zijn aan de huig- houdschool De Noordenbarg de vol gende nieuwe leerkrachten verbon den: mej. K. Buursma, lerares naaldvakken, voorheen te Den Haag werkzaam en mej. M. van Zante, le rares algemene vakken, voorheen te Diepenveen werkzaam. HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 uur ds. C. C. Addink; 10.15 uur ds. C. C. Addink (Bed. H. Doop). Extra col lecte voor het gebouw Irene. Geref, kerk 9.00 uur ds. O. Bouw man van Nijvex-dal; 15.00 uur ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het een offer voor de evangelisatie- arbeid in de classis Deventer. Bij de uitgang collecte voor bouw van nieu we kerk. R.-K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) 9.30 uur in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN R.K. kerk: za terdagavond 7.30 uur; zondagmorgen 7.30, 9.00 en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur past. medew. dhr A. Schellevxs. Extra collecte voor „Bethanië". Zaterdag, 28 sept. en zondag 29 sept. H. F. Steunenberg, Pastorie- straat 42, tel. 1433 van 6.00-7.00 uur nam. voor spoedgevallen. Vrijdag 27 september 20 uur: Forum-avond in het teken van de Vredesweek in Het Trefpunt te Espelo (zie adv. en ber.) 17,u"r;.,°fficiële opening automobiel bedrijf Baltes, Deventerweg 5 te Bathmen (zie adv.) Zaterdag 27 sept. t.e.m. maandag 30 september Automobielshow Fa. Baltes, Deven terweg 5 te Bathmen (zie adv.) Zaterdag 28 september Plaatselijke veekeuring te Espelo. 16 uur: Winter-training T.C. Twen haarsveld. Vertrek per bus vanuit de Tuinstraat. Zondag 29 september Oriënteringsrit MAC ,De Holtei-berg' vanaf clublokaal café Vruggink (zie adv.) Zondag 29 september en maandag 30 september Bathmense kermis. Dansen in zalen Boode en Braakhekke. Zondag 29 september 19.30 uur: Wip-Wap spel- en discus sieavond in Irene. Maandag 30 september 11.30-12 uur: Winkelauto Wolfedera tie bij E. Krikkink, Espelo 34. 13-15-14.30 uur bij de Coöperatie te Dijkerhoek. Dinsdag 1 oktober 17 uur: Officiële opening door de bur gemeester. mr. W. H. Enklaar, keui-slagex-ij Kalfsterman, Oranje straat 59 (zie adv.) Opening van DA drogisterij-parfume rie Dorpsstraat 61. 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. Woensd-ag 2 oktober 13.30-lo.30: Winkelauto Wolfederatie bij Coöperatie in Holten (zie adv.) 19.45 uur: Vergadering Herv, Vrou wengroep in het gebouw Irene. Donderdag 10 oktober Prov. dag Herv. Vrouwengroepen; 8.15 uur vertrek Holten. 8.30 uur v.m. vertrek uit Dijkerhoek. Vrijdag 18 oktober 20 uur: Besturenvergadering Holten- se bestuurdersbond NVV in café Kalfsterman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1