Verkeerssituatie bij het viaduct wordt gewijzigd Wip-wap weer van start Lampionoptocht bij geboorte prinsekind Vrijaf voor schooljeugd bij geboorte prinsekind Kloos spreekt in Almelo H. J. ten Velde eerste duif V oorlichting nieuwe overweg beveiliging door N.S. Forumavond te Espelo thans voorrangsweg Medische dienst Weekenddienst tandartsen W eekenddienst dierenartsen KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Gevonden en verloren voorwerpen Nieuwe Simca 1000 in de showroom Nog niet de rijwiel- en voetgangerstunnels Officiële publikaties RATTEN BESTRIJDING Sluiting zwembad „Twenhaarsveld" Mooie opbrengst Astma-eoRe® Zilver voor Goudse Kaas Toeslag onroerend oed Nieuwe drogisterij GESLAAGD i' IS B loexnexx ten toon- steling o.l. school Dijkerhoek Oproep voor bejaardengviixnastiek Open in gsvergadering ..De Pioniers" een week verschoven Goede belangstelling voor veekeuring Espelo HOITENS NIEUWSBLAD Zaterdag 21 september 1968 Jaargang 20 - no. 38 Uitgave van de Stichting te Holten - 'Advertentieprijs 1=15 mm (a contant) f 3,Iedere mm meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaarf 10,per jaar. Betaling op giro S75587 van de Raifjeisenbank te Holten t.g.v. Holt' sblad Zaterdag 21 september 9.30 uur v.m.: Paardenfokdag van „Holbatheo", terreinen van 't Bonte Paard te Dijkerhoek. 14-16 en 19-20.30 uur Bloemententoon stelling in de o.l. school te Dijker- hoek (zie bericht). Zondag 22 september 1*8.30 uur Start van de Wip-Wap (zie advertentie en bericht.). Dinsdag 24 september 13.30 uur: Aanbesteding - onder pl. aannemers - werkplaatsen en stal ling voertuigen gemeentewerken ten gemeentehuize. Woensdag 25 september Ringvergadering te Diepenheim voor de Herv. Vrouwengroepen van Hol ten en Dijkerhoek. Vertrek Broek huis Dijkerhoek 6.45 uur, Irene te Holten 7.00 uur. Donderdag 26' september 20.00 uur: NVV-vergadering in „De Rönneboom" te Almelo, Grotestraat .152. Spreker de heer A. Kloos, voor zitter NVV (zie bericht) Vrijdag 27 september 20.00 uur: Forum-avond in het teken van de Vredesweek in „Het Tref punt" te Espelo zie adv. en ber.). Zaterdag 28 september Plaatselijke veekeuring te Espelo. Zondag 29 september Oriënteringsrit MAC „De Holterberg" vanaf clublokaal café Vruggink. Dinsdag 1 oktober Opening van DA drogisterij-parfume rie Dorpsstraat 61. Zaterdag 21 sept. vanaf 12 uur tot en met maandagochtend 8 uur, dokter J. F. Sijtsema, Noordenberg straat 6, tel. 1870 (alleen voor spoed gevallen) Zaterdag 21 sept. en zondag 22 sept. Ii". Scheffer. Pr. Julianaplein 12 Goor. tel, 05470-2500 van 6.00-7.00 u nam. voor spoedgevallen. Zaterdag 21 sept. en zondag 22 sept. J. Warrink, Noordenbergstr. 19, tel. HOUTEN NED. HERV. KERK 8.30 u. en 10.15 u. Past. medew. dhr. Schellevis, 10.00 u. Jongerendienst in het ge bouw Irene. GEREF. KERK: 9.15 uur en 3.00 uur en 3.00 uur ds. A. Broek van Amersfoort. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor bouw van nieuwe kerk K.K. KERKDIENST (Eucharistievie ring) 9.30 u in het gebouw Irene. NIEUW HEETEN jt.K. KERK: Zaterdagavond 7.30 uur zondagmorgen: 7.30 u, 9.00 u en 10.30 u. DIJKERHOEK BETHANIE: 9.30 uur ds. J. H. Israël GEBOREN: Wilhelmina d v D C Admiraal en W Koenders, Eloffes- straat 31. OVERLEDEN: H J Aanstoot 83 jr Look 64; 1-1. Nijland ev Klein Hege man 87 jr, Dijkerhoek. GETROUWD: H Wansink 23 jr, Look 28, en D P Querïdo, 18 jr Ber gen op Zoom. BEVOLKING Ingekomen: II G .fanssen-Bronsvoort van Markelo n. Dijkerhoek 16; J. Veldhuis v Duits land n Gaardenstraat 3; H H Paal man v Almelo n Neerdorp 54; II Groothand en gez v Zwolle n Noor denbergstr. 4; P Brandwijk en gez v Bleskensgraaf ca n Bergmanstraat 7; J Pennewaard en gez v Hengelo (O) n Voorboersstraat 13; F W H Dolle- kamp en gez v Rijssen n Look 85; M Kuilder v Enschede n Oranjestraat 5; A Ordelman v Borculo n Rietmo lenstraat 2. Vertrokken: J W Rensen v Espelo 82 n Deventer; B Breukink v Oranje straat 65 n Arnhem; J P M Bakker v A J Goldsteinstraat 10 n Fmalte. Gevonden: Huissleutel: kinder-bad- pak; zonnebril; zijden sjaal. Verloren: linnen rugzak; sigaret tenkoker; bos sleutels; beige inschuif- parapluie. Garage Schuppert, Oranjestraat 28-30, heeft de komende weken in haar showroom de nieuwe Simca 1000. In de aankondiging in dit nummer zijn enkele dagen voor de show ge noemd, maar de Simca 1000 is ook langer dan genoemde dagen te be zichtigen. Ook de andere in de aan kondiging genoemde typen zijn na tuurlijk te bezichtigen. Daarvoor be hoeft men slechts een afspraak te maken met de heer A. Schuppert of eventueel met de garage. Het tele foonnummer is 1363. Aan de westelijke zijde van de spoorwegviaduct is een moei lijke situatie voor het verkeer ontstaan. Het wegenbouwbedrijf J. Krekel en Zoon N.V. te Holten is in opdracht van rijkswater staat bezig geweest met 't uitbreken van de bestrating onder de via duct door tot voorbij de ingang van de Gaardenstraat. Grote graaf machines hebben voorts, over een groot gedeelte, de helft van de weg afgegraven en tegelijkertijd legt een andere machine op deze zandbodem een nieuw asfaltwegdek. Het verkeer wordt door mid del van verkeerslichten over de ene helft van de weg geleid, waar door, vooral in de spitsuren, zowel aan de Deventer kant als in het dorp grote files ontstaan. Onder de viaduct werd extra veel zand uitgegraven om de doorgang wat groter te maken. De situatie ter plaatse is al jarenlang een doorn in het oog ge weest van het gemeentebestuur en ook van rijkswaterstaat. De weg is ter plaatse te smal, zodat voertuigen die voor de viaduct af slaan voor de Holterberg en de richting Raalte, het overige achter opkomende verkeer voortdurend hinderen. Een eind voor de Burgemeester van der Borchstraat wordt de weg nu 14 meter breed. Er komt nu yoor het verkeer naar de Holterberg en de, richting Raalte een voorvoeg- of opstelstrook, zodat het 'uit de richting Deventer -komende doorgaande ver keer ongehinderd kan passex-en. Deze verbreding van het wegdek brengt mede, dat het rijwielpad naar rechts wordt verlegd tot vlak langs een paal woningen en korter bij de spoorbaan. Aan de andere zijde van de weg wordt het rijwielpad was oostelijker gelegd, zodat het door het nu nog b< staande plantsoen en gfasgazon kornt te lopen. De verkeersleider in Burgemeester van der Borchstraat en de ANWB-mast met verkeersbor den komen plm. 5 a 6 meter verder deze straat in te staan, zodat, meer ruimte komt voor het verkeer uit de Holterberg en uit de richting Raalte om hier op de grote verkeers ader te komen. Het plantsoentje van de O.A.D.- zal hierbij eveneens ten offer vallen. Deze verbetering van de verkeers situatie heeft echter niets te maken met de verbetering, die burgemees ter Mr. W. II. Enklaar, in de on langs gehouden raadsvergadering heeft aangekondigd, waarbij hij me dedeelde, dat de minister er in heeft toegestemd dat aan beide zijden van de bestaande viaduct een rijwiel- en voetgangerstunnel zal komen. Men hoopte dinsdagavond zover met het voorlopige asfalt-wegdek klaar te komen, dat men woensdag de andere zijden van het wegdek kan opruimen en ontgraven. Dat is ge schied. Het verkeer wordt nu over dit. nieuwe wegdek geleid. Deze operatie brengt heel wat moei lijkheden met zich mee. Straatlan taarns moesten worden verplaatst. Angstvallig moest worden gewaakt, dat geen electriciteits- en telefoon kabels en gasbuizen werden geraakt. Het personeel van het GEB was dan ook de gehele dag en de gehele nacht aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Het kon allemaal net op het: nippertje bij de ontgraving van het weglichaam onder het via duct. Ook van de zijde van rijks waterstaat zijn technische ambtena ren en kantonni'ers aanwezig om de verkeerssituatie in het. oog te houden. De verkeerslichten worden bediend vanuit een directiewagen in het plant soentje van de OAD. Voor het oude wegdek komt een asfaltlaag van 22 centimeter in de plaats. Op sommige plaatsen moest een van de graafmachines grote stuk ken beton van de wegfundering stuk breken. En ondertussen trok een aanhoudende file personenauto's en vrachtwagens over de andere smal le helft van de weg. Aanleg' riolering De werkzaamheden worden tevens benut om de riolering van de Oude Deventerweg. tot stand te brengen. Dez aanleg sleept al enkele jaren en de gemeenteraad heeft daar on- Dat hel de Ned. Spoorwegen ernst is met de voorlichting van het pu bliek en met name van de school jeugd in verband met de invoering van .de automatische overwegbeveili gingen, laatstelyk op het baanvak waaraan Holten gelegen is, moge blijken uit het feit, dat men de scho len bezoekt om het onderwijzend per soneel en di kinderen in te lichten. Donderdagmiddag heeft de heer Huigen uit Loenen van de afdeling voorlichting van Weg en Werken o.a. een bezoek gebracht aan de o.l. Kolkschool, Aan de hand van het fol-, dertje, dat aan ieder kind werd uit gereikt heeft de heer Huigen dc wer- king verklaard van een Aki (auto matische knipperlichtinstallatie) bij de voormalige onbewaakte overwe gen en van een Ahob (automatische halve-overwegbomen) voor de voor heen, bewaakte, overwegen. Met dia's heeft hij het gesprokene over deze overwegkruisingen nog nader toege licht, terwijl hij nog een filmpje vertoond heeft als toegift over „Uitstapjes door Nederland met N.S,", In Espelo was de apparatuur defect, Daar zal hij maandag terug komen. Ook de overige scholen zul len nog bezocht worden. Aan de kin deren werd een speldje in de vorm van het nieuwe N.S.-embleem uitge reikt. langs nog een aanvullend crediet voor beschikbaar gesteld omdat het oorspronkelijke krediet niet voldoen de was. In de ontgraven rijksweg worden nu voordat het defenitie- ve wegdek wordt aangebracht dc rioolbuizen en o.a. buizen voor het gasbedrijf gelegd, zodat men niet op nieuw tot het opbreken van het weg dek behoeft over te gaan. Er is wat dit betreft dus een goed samenspel tussen Rijkswaterstaat cn de ge meente. De aanleg van de riolering geschiedt door hetzelfde wegenbouw bedrijf. Deze werkzaamheden heb ben woensdag de gehele dag in be slag genomen, zodat men toen met bet aanbrengen, van de asfaltver harding op de andere helft van de rijksweg nog niet verder was geko men. De gehele omgeving aan de wes telijke zijde van het viaduct is door deze werkzaamheden op de kop gezet. Kabel defect Bij de graafwerkzaamheden in de Dorpsstraat is een kabel defect ge raakt. Men dacht aanvankelijk met een oude telegraafkabel te doen te hebben, maar donderdagmorgen kwam men van de Waterleiding Maatschappij „Overijssel" naar éen defecte kabel zoeken. Het bleek een z.g. besturingskabel van de W.M.O te zijn. Do'or het breken van deze kabel bleek plotseling de druk van de waterleiding in het dorp wegge vallen te zijn. Bij het maken van de sleuf voor de riolering moest met de grootst mogelijke omzichtigheid te werk worden gegaan met de graaf machine, omdat hier een kabel met een spanning van 10.000 volt van de N.V. IJsselcentrale in de grond lag. Ook lagen hier nog andere electrxci- teitskabels" van het GEB. De werkzaamheden aan het totale object, dat men hier onderhanden heeft zullen plm. veertien dagen du ren. Men hoopt echter het verkeer niet gedurende deze gehele periode moeilijkheden in de weg te hoeven leggen. In de nacht van woensdag op donderdag is er voor het eerst geen nachtarbeid voor dit karwei verricht. Het verkeer vindt, met be diening van verkeerslichten, zijn weg over één rijstrook. Burgemeester en wethouders vesti gen er de aandacht op, dat van ge meentewege de heer F. J. Vorkink, Beuseberg 140, is aangesteld als rat- tenbestrijder, die voor rekening van de gemeente de bestrijding van rat ten verzorgt. Alle ingezetenen kunnen ter bestrij ding van last of schade van ratten daartoe gratis hulpverlening inroepen van de gemeentelijke rattenbestrij- der. Aanvragen hiertoe dienen uilslui tend te worden gericht aan het bu reau Gemeentewerken tijdens de kan tooruren. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H, ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het zwem bad „Twenhaarsveld" met ingang van maandag 23 september a.s. zal worden gesloten. Tot die datum is er gelegenheid gevonden voorwerpen af te halen. Holten, 20 september 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J; Langenbarg, secretaris. Bij de geboorte van een prinsje of een prinsesje een blijde gebeurte nis, die wellicht zeer binnenkort op Drakensteyn zal plaats vinden gaan de oudercommissie en het per soneel van de o.l. school te Dijker hoek een lampionoptocht organise ren. Dat zal bij goed weer ge schieden op de avond van de vrije dag der schooljeugd. Wanneer die vrije dag zal zijn is de ouders en de kinderen ook al me degedeeld. Bij bekendmaking in het nieuws van 7.00 uur: dezelfde dag- vrij. Bekendmaking na het nieuws: de volgende dag vrij. Vindt de ge boorte plaats in het weekeinde, dan is de schooljeugd vrij op de daarop volgende werkdag. (Geschiedt de be kendmaking vrijdags na 7 uur des morgens en had men de daax-op vol gende zaterdag al vrij, dan wordt niet de daarop volgende maandag ook nog vrij gegeven. Red.) De dezer dagen alhier gehouden collecte voor het Nat. Astma fonds heeft f 1531.89 opgebracht (vorige jaar f 1310.66). Voor deze prachtige optax-engst wordt gevers en collec tanten dank gebracht. De vryal-regeling voor onderwijs instellingen bij de geboorte van een prinsenkind heeft na de eerste be kendmaking enkele vragen opge worpen. Door een nader communiqué is de regeling thans verduidelijkt. De regeling luidt als volgt: Bij bekendmaking in de nieuwsuit zending van 's morgens 7 uur: dezelf de dag vrij. Bij bekendmaking NA het nieuws van 7 uur: de volgende dag vrij. Bij bekendmaking op zaterdag of zondag: de volgende maandag vrijaf. Geschiedt de bekendmaking vi-ijdags na 7 uur 's morgens en had men de daarop volgende zaterdag al vrij, De Coöp. Fabriek van Melkpx-oduc- ten „De Vrijheid" Behaalde bij de kaaskeuring tijdens de te Tilburg gehouden jaarvergadering van de F.N.Z. een zilveren medaille voor haar inzending Goudse kaas. dan wordt niet de daarop volgende maandag ook nog vrij gegeven. Blijft nog de vraag hoe het dan is als de bekendmaking op zaterdag by het nieuws van 's morgens 7 uur plaats vindt. Wij zouden de betrokken instanties willen adviseren, dan in elk geval de schooljeugd op maand-ag 'n vrije dag te gunnen. Voor een kroonprins of kroonprinses mag je toch wel een dag vrij hebben. Bij de verbreding van de Deventenoeg aan de westelijke zijde van de spoorwegviaduct, waarbij het drukke verkeer doorgang moet kunnen vinden, heeft men ook de doorgang groter gem,aaktdoor na het wegbreken van het wegdek de bodem weg te graven. De foto laat duidelijk het verschil in peil zien als men o.a. naar het linker trottoir kijkt. Het werk vordert slechts langzaam omdat men overal in de bodem met telefoon- en elektriciteitskabels te maken heeft en op sommige plaatsen ook riole ringsbuizen liggen. De PTT en het GEB toaken angstvallig, dat geen kabels worden stuk getrokken door de graafmachines, omdat dit ernstige storingen teweeg zou brengen. De bestuurdersbond Almelo, gaat in overleg met de samenwerkende collegae van de bonden aangesloten bij het NVV, op het gebied van de propaganda een experiment onderne men. Men wil n.l. op de avonden van 24 en 25 september met 2 geluidswa- gens Almelo ingaan om met name de ongeorganiseerden op te wekken lid te worden van dc vakbond waarin zij thuis behoren. Als afsluiting van deze propaganda-stunt word vervolgens op donderdagavond 26 sepember in het gebouw De Rönneboom, Grotestraat 152, een openbare bijeenkomst belegd O'i In café „Het Bonte Paard" te Dij kerhoek had woensdagmiddag teil overstaan van notaris B. H. Plui- mers te Markelo de toeslag plaats van 2 percelen weiland gelegen aan de rijksweg in de Noorder Pieriker- mars en eigendom van de heer J. II. Wissink te Holten. De percelen groot 2.09.00 en 1.80.58 hectare werden op 4 sept. op resp. f 23.000 en f 21.900 in gezet. door de heer D. Aaftink, Oran- jes.tratat 43 te Holten die woensdag middag voor f 46.300 eigenaar werd. waarin de voorzitter van het NVV. de heer A. Kloos zal spreken over de huidige economische ontwikkeling in ons land en de gevolgen daarvan voor de arbeidersklasse. De uitnodiging voor deze bijeen komst is niet alleen uitgegaan naai de bestuurdersbonden van midden- en oost-Overijssel, maar is ook be doeld voor alle besturen van de bon den in de verschillende gemeenten. De I-Ioltense bestuurdersbond wil het vergaderbezoek gaai-ne bundelen en richt zich ook tot de ongeorganiseer den in de gemeente om te komen luistex-en naar wat de heer Kloos te vertellen heeft. De bijeenkomst be gint: om 20 uur. Men kan zich o.m. richten tot de secretaris van de be- stuurdei'sbond, de heer G. J. Vene- Het pand Doi-psstraat 61, waarin tot voor kort het kruideniersbedrijf van de heer J. G. P. Miiller was ge vestigd, is thans ingericht als D.A.- drogisterij annex parfumerie „Wed- da". Men is thans bezig met het in richten van het nieuwe interieur. De opening zal plaats hebben op dinsdag 1 oktober a.s,, waaromtrent nog een nadere bekendmaking in ons blad volgt. De heren H. Hommes, Kolweg, II. Koopman, Dorpsstraat en J. H. Lit- tink, Kolweg slaagden aan de Rijks kweekschool te Deventer voor de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer. De heer J. II. Littink werd benoemd als leraar AVO aan de huishoudschool der Overijs selse Landbouw Maatschappij (OLM) te Goor De Postduivenvereniging „De Berg- vliegex-s" nam met 102 duiven deel aan vlucht vanaf Maastricht, af stand 169 km. De duiven werden ge lost om 9.50 uur. Aankomst eerste duif van H. J. ten Velde 12.12.45 uur, laatste duif 12.35.55 u. De uit slag luidde als volgt; 1, 4, 15, 19 II. J. ten Velde, 2, 17 M. Lodeweges, 3 en 11 H. van Beek. 5, 7, 13, 16 W. Aaftink, 6 I.. Gaznn, 8 en 9 H. J. Aaftink, 10 Gebr. Willems, 12 en 18 Joh. Paalman en 20 G. J. Schuiterd. Tex" gelegenheid van de Vredesweek, 22 tot 29 september a.s. en het vex-- schijnen van de Vredeskrant, als uit gave van het Interkerkelijk Vredes beraad I.K.V. waaraan deelnemen de Rooms-Katholieke Kexlc, de Oud- Katholieke Kerk, de Ned, Herv, Kerk, de Geref. Kerken, de Evang. Luther se Kerk, de Doopsgezinde Broeder schap, de Remonstrants-Gex-ef. Ker ken en het Genootschap der Quakers hebben de Katholieke Plattelands Jongeren, K.J.P., te Nieuw Ileeten en de C.J.V. te Espelo besloten deze actie niet lijdelijk over zich heen te moeten laten gaan. Zij organiseren op vrijdag 27 september a.s. in „Het Trefpunt" te Espelo een forum-avond, die toègankelijk is voor ieder wiens gedachten uitgaan naar het werk van en voor de vrede. Het fox-um bestaat uit acht leden, waarvan o.m, de na men bekend zijn van Ds. J. II. Is raël, hex-v. predikant, mevr. H. J. Hol-Groothoff, beiden te Holten, aal moezenier L. van de Bex-gen te Schalkhaar, terwijl voorts o.m. zit ting zullen nemen een beroepsmili tair, een pastoor of kapelaan, waar van de namen echter nog niet be kend zijn. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur. Het vertrek van de lampionop tocht is bepaald op 7.00 uur vanaf de nië - langs de nieuwbouw - School- ook een iampioen halen). De route zal zijn: school - coöperatie - Betha- nië - langs de niuewbouw - School straat - Bonte Paard. In „Het Bonte Paard" zullen de kinden getracteerd. De lampion houden. De ouden verzocht de kinder Paard" af te halex worden ,.IIet Bonte Borden geplaatst De Kolweg is thans voorrangsweg. Enige tijd geleden werd van de zijde van het gemeentebestuur reeds een aankondiging daaromtrent gedaan, maar toen had men nog niet de be schikking over de box-den, die de aan duiding van een voorrangsweg vor men. Thans zijn de borden geplaatst en vrijdagmorgen 8.00 uur zijn de zakken, die daarover getrokken wa ren, verwijderd, zodat vanaf dit tijd stip de voorrang ook juridische ge volgen zal hebben bij een eventuele overtreding. De weggebruikers wordt aangeraden de xxodige voorzichtig heid in acht te nemen, want juist de laatste tijd zijn op verschillende krui singen tal van aanrijdingen voorge- kon: In de o.l. school te Dijkerhoek wordt zaterdag weer een kleine bloemen tentoonstelling gehouden. 'De kinde ren uit de drie laagste klassen mogen een boeket met veld- of tuinbloemen maken en de klassen 4 tot en met 6 en deoud-leerlingen stellen hun plan ten, die zij de afgelopen zomer heb ben verzorgd, ten toon. Deze kleine expositie is zaterdag geopend van 2-4 en van 7-8.30 uur. Om de kosten enigszins op te vangen zijn er enkele attracties, die door de oudercommissie gaax-ne in de be langstelling van de bezoekers worden aanbevolen. De jury zal bestaan uit de dames Kroon uit Voorst en Pasman uit De venter. De bekendmaking van de prij zen* geschiedt zaterdag. De in juni gedane oproep van het Bestuur van het Groene Kruis om met bejaardengymnastiek te begin nen heeft niet voldoende aanmeldin gen opgeleverd om een clubje te vor men. Er is een vijftal kandidaten. De heer Kraay masseur, alhier, die deze gymnastiek zal leiden, zou gaar ne een aantal deelnemers meer no teren. De zomerperiode was wellicht minder geschikt voor de start van be jaardengymnastiek. Nu de vakanties achter de rug zijn en het levenspa troon van de bejaarden weer meer op de herfst en de winter wordt in gesteld, wil men alsnog probei'en een gx-oter aantal deelnemers te werven. Men kan zich opgeven bij het Wijk- gebouw van het Groene Kxruis. tele foon 1436, waar de wijkverpleegsters nadere inlichtingen willen verstrek ken. Zij die zich reeds opgegeven hebben behoeven zich niet weer aan te melden. (Men ver-zocht ons plaatsing van het volgende) Zondagavond 22 september a.s. hoopt de Wip-Wap weer te beginnen. Er is een prachtige puzzelfietstocht uitgezet. De start is om half zeven bij gebouw „Irene". We beginnen een uur vroeger dan gewoonlijk om dat het anders te donker wordt om de verschillende puzzels op te lossen. Zorg voor een goede flets en een px-ettig humeur! Mocht het regenen dan zorgen we voor een programma in de zaal. VERDERE PLANNEN Natuurlijk gaan we dit seizoen meer doen dan enkel een puzzel- fxetstocht. Er staan enkele film- en volksdansavonden op het programma en ook nog een cabaretavond, een dropping, een beatavond en een puz zelwandeltocht, Bovendien zullen er ook nog enkele gezellige spelavonden georganiseerd worden. LIDMAATSCHAPSKAARTEN. Jullie begrijpen dat .er aan zoveel vex-schillende avonden kosten vex-- bonden zijn. Om deze kosten enigs zins op te vangen kunnen jullie lid maatschapskaarten kopen, waai'mee je toegang hebt tot elke avond. Zo'n kaart kost slechts vijf gulden. Zijn In verband met de voetbalwedstx-ijd A.D.O. - Grazer was de belangstel ling voor de openingsvergadexung van de schaakclub „De Pionier" zo ge ring, dat men besloot haar een week uit te stellen. De vergadering zal nu gehouden worden op donderdag, 26 september dezelfde tijd en plaats en met dezelfde agenda. Er wordt in verband met dit bericht geen nieuwe oproep verzonden. er aare enkele zeer bijzondere avon den extra hoge kosten voor ons ver bonden dan kan het gebeuren dat we om .een paar kwartjes extra vragen maar dit zal beslist tot de uitzonde ringen behoren. Toch zijn de Wip-Wap avonden nu niet besloten, want ook iemand zon der lidmaatschapskaart kan komen. Maar hij (of zij) moet dan entree be talen voor één avond. Als jullie ech ter in ieder geval vijf keer of vaker) willen komen, kun je veel voordeliger een lidmaatschapskaart kopen. De kaarten zijn zondagavond 22 september a.s. vanaf 6 uur te krij gen in „Irene". Denk aan de mini mum leeftijd We hopen dat jullie dit seizoen heel veel plezier zult beleven aan de ver schillende activiteiten die we in petto hebben. Tot ziens, zondagavond in „Irene". De Wip-Wap-groep. De volgende week zatex'dag wordt op het terrein van de heer W. F. Boo- de te Espelo voor de 9e maal de plaatselijke veekeuring gehouden. Het aantal inschrijvingen is ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren. Plm. honderd stuks rundvee van het rood bonte veeslag zal gekeurd worden door de hex-en H J M Giesen te Wij- he, B Schrijver te Zwolle, H G Schrij ver te Terwolde en F Tuiteid te La ren (G.) Als arbiter zal optreden de heer J H Daggert uit Markelo. De zorg voor de geluidsinstallatie berust weer bij de heer II J Bouwhuis. De Espelose veehouders hebben steeds grote belangstelling voor deze fok- dag. Wegens gebrek aan belangstelling zal de fokveedag te Holten ook dit jaar weer niet doorgaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1