11 ftal m 1 mw llllill VI||Vmar1 Br Verbreding overweg Beukenlaan en Waagweg Indrukwekkende plechtigheid op het Canadese kerkhof MET INVOERING AtlOBS HI mi B B m WM |B mwaa |1| Wr B8 HhwB BgI j^LSÊL B Ms VAKANTIE ADMINISTRATIE Een monsterachtig gewas W olkbreuk veroorzaakte verkeersopstoppingen ZAKENNIEUWS Kinderen legden bloemen op de graven MEDISCHE DIENST Gevonden en verloren voorverpen Spaarba uk De ven ter heeft nieuw hoofd kantoor Officiële publikatie Verhuur garageboxen Aanbesteding werkplaatsen en stallIngsiTiimten Geslaagd en benoemd KERKDIENSTEN Burgerlijke stand Na het verlaten van de school Jeugdige werkzoekenden komen geleidelijk aan de slag UniTEMC yiEIIUfCDI All Advertentieprijs 1-15 mm (a contant) 3,Iedere mm meer 0.12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling op giro 875587 van de Raiffeisen bank te Holten l.g.v. Hollens Nieuwsbla De heer en mevrouw Kers zullen van maandag 16 september t.e.m. maandag 30 september wegens vakantie afwezig zijn. Advertenties en abonnementen worden aangenomen door: W. Beijers telefoon 12 3 4 J. Wiggers telefoon 13 5 6 Redactie Hollens Nieuwsblad De plechtige herdenking die donderdagmiddag op de begraaf plaats op de Holterberg plaats vond is ongetwijfeld één der hoogte punten geworden voor de zestig Canadese gasten tijdens hun acht daags bezoek aan Holten. Voor deze herdenking was als vertegenwoordiger van de Cana dese regering naar Holten gekomen mr. Dorothy die zich om plm. half één had gevoegd bij de pelgrims in hotel „Holterman" waar de lunch werd gebruikt. Vrijdag 13 en zaterdag 14 september In zaal „Vosman" grote show van gashaarden, wasautomaten koel kasten, elektrische huishoudelijke artikelen door Metalu n.v. „Mien en Geurt". Zondag" 15 september 19.15 u.: Open Deur-bijeenkomst in de Herv. Kerk! (zie adv. en ber.) 1-9.30 u.: Dansen in zaal Boode te .Bathmen (zie adv.) Maandag 16 t.m. 23 september Banketbakkerij Pluygers, Oranjestr. Bakkerij G.- Slotman, Oranjestr., beide wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 16 t.m. 20 september Hotel-restaurant P. v. d. Brink, we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 16 t.m. 21 september G-ebr. Dikkers Centramarkt, wegens vakantie gesloten. Bakkerij werkt normaal door (zie adv.) Donderdag 19 september 19.45 uur: Vergadering Chr. Platte landsvrouwen en Meisjesbond in het gebouw Rehoboth. Belangstel lenden zijn van harte welkom. Donderdag 19 september 19.30 uur: Classicale zendingsavond in Irene. Spreker Dr. J. Roldanus over leven en werken in Kameroen. Medewerking Ambonnese Zang- en Dansgroep. Zaterdag 21 september 9.30 uur v.m.: Paardenfokdag van „Holbatheo", terreinen van 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv. en ber.) Dinsdag 24 september 13.30 uur: Aanbesteding onder pl. aannemers - werkplaatsen en stal ling voertuigen gemeentewerken ten gemeentehuize (zie off. publi- katie) Woensdag 25 september Vergadering te Diepenheim van de Herv. Vrouwengroepen Holten en Dijkerhoek enz. Vijdag 27 september 20.00 uur: Forum-avond in het teken van de vredesweek in „Het Tref punt" te Espelo. Zaterdag 28 september Plaatselijke veekeuring te Espelo. Aan het adres Noordenbergstraat 4 heeft zich gevestigd de heer H. Groothand, schilder en behanger, voorheen zaken drijvende te Zwolle. De heer Groothand is de echtgenoot van Miena Cohen, één van de wei nige leden van een I-Iolténs joods ge zin, dat tijdens de tweede wereld oorlog, door onder te duiken, aan het barbarisme van het Duitse nazidom wist te ontkomen. De vader van mevrouw Groothand- Cohen, de heer L. Cohen, dreef zo als de oudere I-Ioltenaren zich zullen weten te herinneren een manufac turenzaak in het pand aan de Dorps straat, waarin nu de melkwinkel van de Coöperatieve Zuivelfabriek is ge vestigd. Heimwee naar Holten van mevr. Groothand heeft het echtpaar doen besluiten zich in Holten te vestigen, waar men ook nog veel bekenden heeft. De heer Groothand is een vakbe kwaam schilder en behanger, wiens bedoeling het niet is om een groot schildersbedrijf te vestigen, maar die zich gaarne aanbevolen houdt voor onderhoudswerken. Aangezien hij nog geen telefoonaansluiting heeft, kan men zich wenden tot de heer A. Jan sen, timmerman alhier, telefoon nummer 1473. Verwezen wordt naai de aankondiging in dit nummer. Na het spelen van het Canadese volkslied „O, Canada" en gebed met gezamenlijk zingen van „O, God, Our I-Ielp in Ages Past" hield ds. A. C. J. van den Poel, hoofd luchtmachtpredi kant een korte toespraak waarin hij herinnerde aan de woorden van een 19de eeuws dichter: „afstand nemen verleent perspectief aan het zicht". Men moet wat afstand nemen om de schoonheid van een schilderij te kunnen waarderen. Zo is het ook met gebeurtenissen. We kunnen hel: ge beuren van toen alleen beoordelen in het licht van latere gebeurtenissen. Dit heeft zeker betrekking op de ge vechten van de tweede wereldoorlog waarvan de graven op de I-Ioltei'berg getuigenis afleggen. Thans terugblik kend realiseren we dat we veel ver schuldigd zijn aan deze mannen. Door hier op dit kerkhof bijeen te komen worden wij er voor behoed de zware prijs door hen betaald uit het oog te verliezenAls we zowel doden als levenden, die voor onze vrijheid vochten, willen eren, moeten we goed bedenken dat nooit iets der gelijks weer mogelijk mag zijn. Hiervoor te zorgen en hiervoor te leven zal de beste eer zijn die wij de hier begraven Canadezen en al hun vrienden, waar zij ook mogen rusten, kunnen bewijzen. Maar hoe moeten we dit doen? Wij in West-Europa leven in een wereld vol materiële gemakken. Ve len van ons hebben hun idealisme verloren en hebben de zaken waai de soldaten uit de tweede wereld oorlog voor vochten de rug toege keerd. Twee eeuwen geleden waarschuw de Christus ons dat de weg tot de vernietiging en tot het ongeluk breed is. maar dat de weg tot het werke lijke leven smal is. Een oud gezang stelt de actuele vraag: „Wie staan aan God's zijde?" Het antwoord is „Zij die de moed hadden in te staan voor wat zij menen dat goed is". Zo als de mannen die hier begraven lig gen voor de goede zaak vochten. Zij stonden aan Zijn zijde! Daarom bete kent dit stille uur van herdenken van de Canadezen die hun leven gaven voor de vrijheid van een vrije wereld niet alleen een eenvoudige waarschu wing maar tegelijk ook een moedige uitdaging. Voeg u bij hen. die tot het einde toe volhouden, want laten we geen fout maken; de toekomst van Canada, van Nederland, van alle lan den. hangt af van hen die de moed hebben te staan voor wat zij voor goed hielden van hen die staan aan God's zijde zo besloot ds. Van der Poel zijn toespraak. Onder de tonen van koraalmuziek door mr. Dorothy namens de Cana dese regering, door burgemeester mr. W. H. Enklaar namens het gemeen tebestuur van Holten, door de oud strijders de gebroeders Savagex na mens de Canadese pelgrims en dooi de heer J. Broere namens de plaat selijke afdeling van het Nederlands Oorlogsgraven Comité. Na het leggen van bloemen op - de graven der gevallenen door de Hol- tense schooljeugd blies Egbert Voor des onder doodse stilte de „Last Post" en werd een minuut stilte in acht genomen. De herdenking werd besloten met het zingen van het bekende avondlied „Abide with me" en het spelen van het Engelse volkslied en het Wilhel mus. Het was een plechtige en stijl volle herdenking die bij de talrijke aanwezigen een diepe indruk heeft achtergelaten in 't bijzonder bij de Canadese pelgrims. De vertegenwoordiger van de Ca nadese regering mr. Dorothy dankte de dirigent van HMV. de heer Henny J. Fransen, voor d: - jze waarop het korps deze plechtigheid muzikaal had omlijsten,, hij dankte tevens met een handdruk solist Egbert Voordes voor zijn sublieme presentatie van de „Last Post". Ontvangst door het gemeentebestuur Tijdens de ontvangst van de Ca nadese grafbezoekers door het ge meentebestuur in de rijk met bloe men en vlaggen versierde hal van de o.l. Dorpsschool waarbij de bezoe kers kennis maakten met de beide wethouders de heren Rietberg en Klein Velderman en de gemeente secretaris de heer G. J. Langenbarg hield burgemeester mr. W. H. Enk laar een toespraak waarin hij wees op de vreugde die er leeft bij de Holtenaren nu weer een aantal Ca nadezen enkele dagen als gasten in hun midden vertoeven. Het is mij, aldus mr. Enklaar een groot genoegen u namens deze ge meente de verzekering te kunnen ge ven dat wij het op zeer hoge prijs stellen dat u zo vriendelijk wilt zijn de gasten van medeburgers te zijn. Het zullen gedenkwaardige dagen voor u zijn. Na 23 'jaar hebt u voor het eerst het graf' gezien van een uwer flierbaren. Ik hoop dat uw be zoek enige troost zal schenken en kracht zal geven het offer te aan vaarden dat u moest brengen. Wij hier in Holland voelen ons ge lukkig u hier bij ons te hebben om u te tonen dat wij nooit zullen ver geten wat de Canadezen en de an dere geallieerden hebben gedaan voor de bevrijding van ons land. Wij zullen nooit de zwarte jaren van de Duitse onderdrukking ver geten. Ereplicht Vermoeid van de lange reis vanuit hun vaderland arriveer den maandagmiddag om plm. half één zestig Canadese gasten die gedurende acht dagen gast vrij onderdak zullen vinden in Holtense gezinnen. Maandag morgen kwam het gezelschap op Schiphol aan waar de gasten werden verwelkomd door bur gemeester Enklaar, de heer J. Kroon, secretaris van het plaat selijk Oorlogsgravencomité, de heer H. J. Bouwhuis en mej. M. Koopman. In gebouw „Amicitia" werden de Canadezen begroet door hun gastheren en gastvrou wen bij wie ze zullen logeren. De oudste deelneemster aan de reis, de 83-jarige mevrouw Ma- thusen uit Winnipeg werd be groet door twee in streekkos- tuum gestoken Holtense scholie ren, de elfjarige Willemien Lo- man en de evenens elfjarige Theo Maats. Wij beseften dat de offers en het verdriet die door de oorlog van 1940- 1945 te weeg werden gebracht in de harten van hen die achter bleven moesten worden meegedragen. De woorden „Opdat wij niet ver geten" zijn een opdracht die wij in Nederland ten uitvoer zullen bren gen. Wij zullen de offers die ge bracht moesten worden voor onze vrijheid nooit vergeten en evenmin zullen wij het leed vergeten van hen die hun geliefden verloren. We zul len moeten bedenken dat het onze dure plicht is waar te maken dat wij onze herkregen vrijheid niet weer willen verliezen. Kijkend in de toe komst zullen we het verleden niet vergeten. 1-Iet is onze opdracht een onbreekbare schakel te smeden tus sen onze volkeren in solidariteit, vriendschap, goodwill en begrip zo besloot mr. Enklaar die tenslotte het glas hief op het welzijn van Canada en bestendiging van de hechte vriend schapsbanden. Zaterdag 14 sept. v.a. 12 uur tot maandagmorgen 8 uur: dokter C. H. Rietdijk tel. 1280 (aleen voor spoed gevallen). V/EEKENDDIENST TANDARTSEN: Zaterdag 14 sept. en zondag 15 sept. L. J. Lenstra, Karei Doorman straat 28, Wierden, tel. 5496-1765 van 6-7 uur nam. voor spoedgevallen. WEEKENDDIENST DIEREN ARTSEN: Zaterdag 14 sept. en zon dag 15 sept. Th. A. Oostenbrug Dies- senplasstraat 2, tel. 1515. GEVONDEN: lzonnebril, zwarte portemonnee, 1 Andreaskruisje met duifje, heren leesbril, bril met licht bruin montuur, 1 kinderschoentje, bos sleutels, bruine kinderportemon nee. VERLOREN: 2 schopjes met een steenzeef voor bodem-onderzoek, groene blouse, kinderportemonnee met inhoud, dwerg-pincher (Duits). Bij het hevig onweer dat zich woensdagavond omstreeks 19.00 uur boven deze gemeente ontlastte en dat gepaard ging met een wolkbreuk, ontstonden er in de Dorpsstraat ver keersopstoppingen, doordat het wa ter hier pl.m. een halve meter hoog in de straat stond. Moes- en siertuin tjes liepen schade op, terwijl diverse kelders onder water liepen. Met na me in de buurtschap Neerdorp en in de Hollerberg werden lichtleidingen De Spaarbank te Deventer, die ook zitting houdt in Holten, heeft 'n nieu we behuizing gekregen. Er is een nieuw hoofdkantoor verrezen aan de Stroomarkt. Het gehele pand, waarin zowel de Spaarbank is gevestigd, als mede de aan weei'szijden gelegen win kelpanden, is ontworpen door de ar chitect Ir. J. A. Reyes van het Archi tectenbureau A.E.G. en J. D. Post man te Deventer. Hoofdaannemer is NV Bouwbedrijf Obderin te Deventer, die op 9 januari 1967 de werkzaamheden is begonnen en op de gestelde datum 1 juli 1968 het gehele object kantklaar heeft op geleverd. De officiële opening van het bank gebouw geschiedt op dinsdag, 17 sep tember a.s. om half tien in de boven- foyer van de Schouwburg te Deven ter door de Commissaris der Konin gin in Overijssel, Jhr. mr. dr. O. F. II. van Nispen tot Pannerden. Dinsdagmiddag vanaf 3.00 uur tot 's avonds 8.00 uur kunnen belangstel lenden het spaarbankkantoor bezich tigen. Woensdag gaat het op de be kende uren normaal voor de spaar bankzaken open. door de bliksem getroffen. Maar dit ongerief beperkte zich deze keer tot individuele gevallen. Ook op -andere plaatsen ondervond men hinder van de plotselinge water- toevloed. De bergingsvijver in het Kol-complex-Oost bewees haar nut door het water, dat door de riolering niet snel genoeg afgevoerd kon wor den op te vangen. Deze waterber- gingsvijver, die normaal maar heel weinig water bevat, kwam nu tot aan de rand vol te staan. Later werd het overtollige water geleidelijk afge voerd. Er viel tijdens deze tropische re gen- en onweersbui 25 mm. neerslag. vrouwen valt een geleidelijke toene ming te constateren, verdeeld over di verse bedrijfstakken. Eind augus tus stonden 18 jeugdige vrouwelijke werkzoekenden ingeschreven. De vraag blijft hier vrij hoog genoteerd o.a. in de administratieve- .en han delssector, De geregistreerde arbeidsreserve aan mannen bedroeg over augustus jl. als vojgt: (tussen haakjes de cij- fes van' juli jl.): Deventer 14 is 2 pet (368 is 2.3 pet), Bathmen 1 is 0.3 pet (gelijk;, Diepenveen 18 is 1.1 pet (21 is 1.3 pet), Holten 6 is 0.7 pet. (12 is 1.3 pet), Olst 8 is 0.4 pet (23 is 1.3 pet) en Raalte 55 is 2.1 pet (79 is 3.- pet) gewest 1.7 pet (2.2 pet), provin cie 2.8 pet (3.5 pet) in het Rijk 2.- pet (2.2 pet). Aanbod en vraag in enige belang rijke beroepsgroepen op 31 augustus bouwvakarbeiders 44 - 68. metaalbe werkers 67 - 274, Textielarbeiders 4 - 25, levens - en genotmiddelenberei- ders 10 - 101, kantoorpersoneel 25 - 30, personeel in alg. dienst (incl. los se arbeiders) 30 - 12, minder geschik te» 135. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat nog één garagebox aan de Kozakkenstraat in het Kolcomplex en negen garage boxen aan de Lageweg in het Kol- plan-Oost beschikbaar zijn. De huurprijzen bedragen respectie velijk f 25,en f 28,per maand. Gegadigden voor de huur hiervan kunnen zich daartoe schriftelijk aan melden bij burgemeester en wethou ders. Holten, 13 september 1963. Burg. en weth. van Holten, W. II. Enklaar, burg. G. J. Langenbarg, secr. Burgemeester en wethouders van Holten wensen onder Holtense aanne mers aan te besteden: „het bouwen van werkplaatsen, stal- lingsruimten etc. voor de dienst van Gemeentewerken, gelegen op een ter rein aan de Waagweg". Inschrijving dient te geschieden in één perceel. De aanbesteding vindt plaats op dinsdag, 24 september a.s. des na middags te 1.30 uur ten Gemeente huize. Bestekken met tekeningen zijn van af 16 september a.s. gratis te ver krijgen op het bureau Gemeentewer ken. Burg. en weth. voornoemd, W. H. Enklaar. burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. O Te Almelo slaagde voor de acte van bekwaamheid als volledig be voegd onderwijzeres mej. Mariet Hartsuiker. Zij ontving haar oplei ding aan de Chr. Kweekschool te Almelo en is gelijktijdig benoemd tot onderwijzeres aan de prot. chr. lagere school „De Poort" te Almelo. HOLTEN Ned. Herv. Kerk: 8.30 u en 10.15 u ds Broeijer; extra col lecte: Varende Gemeente; 10.30 u Eocumen. dienst voor Cana dezen en Engelssprekenden in het gebouw Irene, voorganger ds J. H. Israël. Geref. Kerk: 9.30 u ds R. A. Koog kamp; 3 u ds W. Schenk v. Enter, In beide diensten is het ene offer voor de kas art. 17 der Kerken Orde ning (Emer. predikanten predikants weduwen en -wezen). Bij de uitgang collecte voor bouw van nieuwe kerk. R.K. Kerkdienst (eucharistievie ring) 9.30 u in het gebouw Irene, Boschkampstraat 6. Nieuw Heeten: R.K. Kerk zater dagavond 7.30 uur; zondagmorgen: 7,30 u, 9 u en 10.30 u. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 u. past. medew. dhr Schellevis; extra Geboren: Johan Matthaus, zv G. J. Koetsier en L. Modderman. School straat 13. Margamha Rosa, dv G. J. Koetsier en L. Modderman, Schoolstraat 13. Hendrik Jan. zv J. W. Pinkert en A. Kolkman, Dijker- h°?k 71: Jantina Helena, dv j. A. Nijenhuis en M. A. Lorié, Kohveg 26 (geboren te Deventer). Patricia Aleida, dv J. A. Nijenhuis en M. A. Lorié, Kolweg 26 (geboren te Deven ter). Overleden: M. Hofman, 46 jr, In dustriestraat 20 (overdeden te Deven ter). Getrouwd: J. Willems, 50'jr, Gaar- denstraat 57 en T. Müller, 49 jr, Boschkampsstraat 37. H. Wansink, 23 jr, Look 28 en D, P. Querido, 18 jr, Bergen op Zoom. BEVOLKING Vertrokken: J. W. Lubbersen van Waagweg 1 naar Breda. T. Korte- bein van Holterberg 47 naar Olden- zaal. T. S. Zwart van Holterbroek 56 naar Bolsward. A. Jansen van Beuseberg 103 naar Onstwedde. A. Tuitert van H. J. Wansinkstraat 12 naar Rijssen. M. K. Enklaar van Jeurlinksweg 1 naar Groningen. G. J. Müller van Borkeldsweg 9 naar G-Eomngens In verband met de invoering" van de Centrale Verkeevs Leiding in de nacht van zaterdag op zondag op hel baanvak De Bannink-Wicrdcn zal de overweg naar de Beukenlaan van zg. Ahobs (automatische halve overweg- bomen) worden voorzien. Van de zijde van de Ned. Spoorwegen en van gemcentcewrkcn is men momenteel druk bezig" om de overweg te ver breden en daarvoor de nodige voor zieningen te treffen. De overweg is thans voor alle weggebruikers voor verkeer in beide richtingen geslolen tot zondagmorgen 9.00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als mogelijk is. De nieuwe beveiliging moet zondagmorgen met de eerste trein haar beslag hebben gekregen. Van de zijde der gemeente wordt de Waagweg, die ter hoogte van de overweg een nogal smalle knik ver toont, thans verbreed ter verkrijging van een ruimere passage. Op 24 sep tember a.s. wordt, namelijk onder de plaatselijke aannemers aanbesteed de bouw van werkplaatsen en stallings ruimte ten behoeve van gemeente werken, in welk gebouw ook de voer tuigen van de gemeentelijke brand weer zullen worden ondergebracht. Met het oog op het snel uitrukken van de bfandweer is het dringend nood zakelijk dat, indien voor deze over weg voertuigen staan te wachten, de brandweereenheden snel kunnen pas seren. De nieuwe garage zal worden ge bouwd tegen de westelijke zijde van de thans reeds bestaande garage en behalve van werkplaatsen o.m. wor den voorzien van een kantoortje, kantine en toiletten. Het niet meer in gebi'uik zijnde gemeentelijk waagge bouw zal worden afgebroken om vol doende ruimte te maken voor de nieuwbouw. Wat wij in Nederland doen in het kader van het Nederlands Oorlogs- gravenwerk is slechts onze ere plicht vervullen en luisteren naar de stem van ons hart. Het is inderdaad ver rassend te constateren dat deze stem van het hart gehoord en begrepen wordt. Van het eerste ogenblik af heeft het Nederlandse volk slechts naar deze stem geluisterd en het is gebleken dat deze taal internationaal is en geen vertaling van node heeft. De stijging van het arbeidsaanbod bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Deventer, die zich in de maand juli jl. manifesteerde, is de afgelopen mnd grotendeels teniet gedaan door de tewerkstelling van jeugdige inge schrevenen die dit jaar de school heb ben verlaten (504-402). Een en zestig jeugdigen deden hun intrede in het arbeidsproces zodat eind aug. nog 79 ingeschrevenen van deze categorie stonden ingeschreven als werkzoe kenden. De bemiddeling is nog in vol le gang, hoewel gerekend moet wor den op een geleidelijk vertraagde da ling van het aanbodcijfer, daar de mogelijkheden tol plaatsing langzaam worden opgevuld. Ook bij het aan bod van ouderen trad in verschillen de bedrijfsklassen een vermindering op met name bij de metaalnijverheid t.w. 20 en de bouwnijverheid 12. Ten aaivaien van de vraag is sen flinke teruggang te constateren in de behoefte aan jeugdigen en een stijging in de vraag naar ouderen, totaal re sulterende in een kleine tex-uggang ten opzichte van juli 1968 met 8. De grootste vraag wordt gevonden in de metaalnijverheid en de levens- en ge- notmiddelenfabricage. De in toenemende mate optreden de dicrepantie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten duidt na de mening van 't G.A.B. op het struc turele karakter van de" arbeidsreser ve. Vergroting van de bevoepsmo- biliteit wordt een steeds gebiedener •eis. Een niet onbelangijke financiële verbetering van de trainingstoeslagre- geling, waartoe is beslóten, geeft uit breiding aan de scholings- en om scholingsfaciliteiten en kan dus de beroepsverandering bevordei'en. VROUWEN. Met betrekking tot het aanbod van- De 82-jarige landbouwer Johan Haan in „De Haarte Holten oogstte op zijn aardappelland dit monsterachtig gewas, een eigen heimer van bijna twee kilogram, gedeeltelijk bestaande uit een groot aantal kleinere aardappelen. De heer Haan is in zijn lang jarige praktijk al heel wat vergroeide gewassen tegengekomen. maar een aardappel van deze structuur heeft hij nog nooit in han den gehad. Aardappels zijn moeilijk te prepareren anders zou men hem in een natuur-historisch museum kunnen zetten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1