Twee tunnels naast grote viaduct Uit het plaatselijk parlement Symphatiebetuigingen voor Tsjechoslowakije Geen teruggave van bouwverordening Eindelijk toezegging Minister Met vliegend vaandel en slaande trom Drumbandconcours werd groots evenement - LEVE DUBCE Afsluiting stroom Verloting HGK Burgerlijke stand Van Beek had eerste duif van Tilburg MEDISCHE DIENST WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Kerkdiensten E. M. van Schooten in verzet Huur liberalisatie ontmoet geen t egenstand. Gemeente treedt toe tol Sociaal Werkvoorzieningsschap. Dispuut over architectenhonorarium Verbouwing School met de Bijbel. Credieten toegestaan. Ontwikkeling sportvelden, grondaankopen, villaterrein Look. NIEUWSBLAD HOLTENS De minister van Waterstaat heeft het gemeentebestuur bericht, dat aan beide zijden van de grote viaduct een rijwiel- en voetgan gerstunnel zal worden gemaakt, deelde de burgemeester in de dins dagavond gehouden raadsvergadering mede. Het is een reeds jaren slepende zaak, waarover de burgemeester de toenmalige minister Suurhof al eens een persoonlijke brief geschreven heeft en die hij voor enige tijd aan de orde heeft gesteld toen de parallelweg Hol- ten-Rijssen bij een bespreking met de arrondissements-ingenieur behandeld werd. De burgemeester deed deze mededeling toen de heer Westerik (CH) er op wees, dat zich de laatste tijd zeven of acht ongevallen in de dorpskom hebben voorgedaan. „Gelukkig niet met dodelijke afloop," aldus de heer Westerik, „maar wel met veel materiële schade." Hij zou trouwens niet weten aan te geven, hoe deze ver keersonveiligheid te verhelpen. Zaterdag 31 augustus 1968 Jaargang 20 - no. '31 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten Telefoon 05483 - 123* Hoofdredacteur W. BeyeA De burgemeester verklaarde er Rijkswaterstaat op te hebben gewe zen. Of het ook met de gladheid van het wegdek te maken had, wist spre ker niet, men heeft beloofd de zaak te onderzoeken. De heer Ten Berge: „Een vang rail door het hele lorp"! Deze spreker informeerde ook naar de stand van zaken met de bouw van om de zaak algemeen te houden er de voorkeur aan willen geven, dat de gemeente bouwt. De burgemeester antwoordde, dat: een kerkelijke stichting waarin beide plaatselijke kerken vertegenwoordigd zijn, trappelt van ongeduld om aan de slag te kunnen. Die heeft al veel werk gedaan. Er is een belangrijke vertraging ontstaan doordat de grond verwerving tegen zit. De kerk kan wel geld krijgen. Het zou naar de mening van de burgemeester weinig elegant zijn om te zeggen „Nu ne men wij het maar over". Wethouder Rietberg wees er nog op, dat als de grond niet gauw komt men zal moeten onteigenen, maar dat kan jaren duren, waarop de heer Rietberg jr. opmerkte, dat men daar beslist niet. op kan wachten, want er Is veel animo. De heer Ten Berge opperde voorts de gedachte naar aanleiding van het krediet voor parkeeiTiavens in de Tuinstraat om daar geen wo ningen te bouwen, maar de gehele oppei-vlakte als parkeerterrein in te richten. Daar komt steeds meer be hoefte aan, mede door de winkels, die men om het dorpsplein wil projecte- De voorziter voelde weinig voor dit idee. Wij moeten eerst het komplan herzien. Er is voldoende parkeerge legenheid op de 'Smidsbelt, aan de Larenseweg. in de Kerkstraat en bij het politiebureau. De heer Westerik wilde de grond daar niet zo laten liggen, maar de voorzitter verklaarde, dat er grond bij is, die men nog verwerven moet. I-Iet wordt geen vergeten gebied. Bij de rondvraag kwamen nog tal van andere wensen naar voren. De heer Bosschers vroeg naar de stand van zaken met de intergemeen telijke kadaverophaaldienst. Deze verkeert in een vergevorderd stadium. De gemeenten zijn het on derling eens. De heer Bosschers vroeg met het oog op de veiligheid der leerlingen om een achter-uitgang van de Huis houdschool. „Dan moet u bij .de OLM zijn", verklaarde de burgemeester. De woningbouw in het Kolkplan- Oost is, zo deelde de burgemeester op een vraag van de heer Bosschers mede, veel langer opgehouden dan nodig was. Met de prijs is he tnu ech ter rond. De heer Wiggers etaleerde verschil lende wensen en opmerkingen: Het gras in de Stationsweg te Dijkerhoek is veel 'te lang. Het terrein rond de Herv. kerk, kan men daar niet wat aan doen. 'Het ligt er zo slorderig bij. De voorzitter verklaarde dat deze grond van de kerk is, maar de heer Wiggers was anders ingelicht, n.i. dat daarvan ook een deel aan de ge meente toebehoort. Men zal het nu uitzoeken. De heer Wiggers vroeg een licht punt op de kruising Landuwerweg Borkeldsweg. Er zouden verkeers lichten komen merkte deze spreker voorts op, bij Schuppert. Er is tot nu toe echter niets gebeurd. Hoeveel verkeer moet er wel komen, als daar voorzieningen worden getroffen, vroeg de heer Wiggers zich •af. De A'oorziter deelde mede, dat bij grote drukte de politie inspringt, waarop de heer Westerik verklaarde, dat het wel de gevoelens van de raad zijn. dat hier verkeerslichten komen. De voorziter meende, dat zulks nauwelijks doenjijk is op de E-8. De heer Meerman informeerde naar de stand van de garage voor gemeentewerken en naar het blijven staan van de salon wagen bij hotel Vosman. De voorziter en wethouder Klein Velderman antwoordden, dat de bouw van de garage spoedig aan de orde zal komen. Laatstgenoemde meende, dat de aanbesteding over pl.m. 14 dagen zal plaats hebben. De salonwagen gaat naar de Haar, waar de eigenaar uitvoerder wordt bij het bouwrijp maken der gronden. Gedacht" wordt aan een passende wo ning voor de betrokkene. Op een vraag van de heer H. Riet berg (CH) over de 2e woning bij de boerderij, deelde de burgemeester mee, dat er één geval bij Ged. Sta ten ligt. De uitkomst zal maatge vend zijn voor de verdere gang van zaken. Deze spreker wilde de boeren mo biliseren bij 't opruimen van de veel te weelderige houopsanden der we gen. De wethouder Rietberg ver klaarde hieraan wel te willen mee werken. De heer Jansen weeh er ten slotte nog op, dat de trottoirs in de starten in de Gaarden overwoekerd worden door houtgewas. De dure trottoirs znij z.i. niet te gebruiken. De heer Jansen (PvdA) merkte op, dat van het vrij maken van de huren toch al misbruik wordt gemaakt. De heer Ten Bex-ge (Gem. Bel.) voelde veel voor het maken van een woningstichting, omdat er dan meer woningen mogen worden gebouwd. De woningwetwoningen worden steeds door grote aannemers gebouwd. Bij de vrije woningbouw kunnen de plaat selijke bouwvakpatroons worden in geschakeld. Bovendien is het uit ste debouwkundig oogpunt ook beter, meende de heer Ten Berge. De raadsvoorzitter was het met de heer Ten Berge in zoverre eens, dat een. stichting premiewoningen mag bouwen. I-Iij herinnerde aan een uit spraak van wethouder Timmer in Deventer en vroeg zich af of de wo- ningstichthingen wel voldoende ge ëquipeerd zijn om deze taak naar be horen te vervullen. Wij hebben hier over mensen van de Nationale Wo ningraad bij ons gehad. Bepaald hui verig was de burgemeester voor de gedachte, dat een stichting dan over het woonruimtebeleid zou moeten be slissen. Het zou een chaos worden als niet naar recht en rechtvaardig heid gehandeld zou worden. Bepaald oneens was de raadsvoor zitter het - met de heer Westerink (C.H.), die zei geschrokken te zijn van het aantal van 198 woningzoeken den en daaraan de vraag vei'bond of de gemeente Holten wel voldoende woningen zijn toegewezen. 1-Iet past de raad niet, aldus mr. Enklaar om te zeggen, dat wij in Holten niet mee komen. Het tegendeel is het geval. De heer Jansen merkte nog op, dat hier een bouwvereniging heeft bestaan en die werd opgeheven. Hij meende, dat de gemeente voortva rend genoeg is wat het woningbeleid betreft. De heer Van Schooien (B.P.) wil de ook het woonruimtebeleid vrij la ten. Als er mensen in woningen in de vrije sector trekken, komen' voor de woningen vanzelf goedkopere wonin gen, vrij, meende hij. De burgemeester was het daarmee niet eens en meende dat van deze re devoering niets klopte. De raad ging ten slotte met het voorstel accoord. De heer Van Schoo. ten verklaarde zich ook accoord, om dat in elk geval de huurliberalisatïe een verbetering is. Sociaal werk voorzieningsschap Het aangaan van een gemeenschap pelijke regeling inzake een Sociaal Werkvoorzieningsschap voor Centraal Overijssel ontmoette bij de raad wei nig bezwaar. De hele administratieve rompslomp gaat naar Almelo, de be langen van de ingezetenen zijn ge waarborgd, verklaarde de raads voorzitter. Wethouder Rietberg, die de ver schillende besprekingen heeft mee gemaakt deelde mede, dat de G.S.W.- mensen als groep bij elkaar blijven! De mens staat hier voorop, aldus de wethouder. Er werken zes mensen uit Holten op de centrale werkplaats te Almelo. Zij hebben er eerst ook wel tegenop gezien om deze stap te doen, maar nu zijn ze er erg gelukkig mee. Ln verband met werkzaamheden aan het hoogspannings-kabelnet in de omgeving van Nieuw Heeten zal op zaterdag van 12.30-16.30 uur de ge hele electriCiteitsvoorziening vanuit het hoogspanningsstation te Nieuw Heeten worden önrierbroken. Vooral kuikenbroeders en bedrijven, die stroom nodig hebben, dienen hierme de wel rekening te houden. Voor zo ver bekend zijn deze mensen door het G.E.B. te Holten, dat in deze stroom voorziening voorziet, gewaarschuwd. De verloting die Holtens Gemengd Koor (HGK) ter. versteviging van de kasmiddelen heeft gehouden heeft bij trekking door wachtmeester J. P. Poll Jonker als prijsBepalende lot nummers aangewezen (eerste tot en met achtendertigste prijs) 1433 - 1725 - 1847 - 1518 - 545 - 518 - 1.82 - 1406 - 76 - 1091 - 1804 - 1856 - 1573 - 260 - 267 - 600 - 618 - 162 - 674 - 593 - 638 - 781 - 725 - 1591 - 1119 - 1764 - 1113 - 1948 - 712 - 960 - 26 - 291 - 1924 - 1565 - 1749 - 80 - 1262 en 312. De prijzen kunnen worden afge haald bij mevr. Oolbekkink - Keve- lam, Oranjestraat 80 op vertoon van het prijs bepalende lot. Geboren: Willem z.v. A. Schuïterd en J. H. Mennegat, Bergmanstraal 12. Hans, z.v. G. Dijkink en J. Bo- link, Beuseberg 37. Johanna I-Ien- rica, d.v, G. M. Bannink en W. H. Smale, Schoutenstraat 12. Mat thew Dinant z.v. J. Postma en C. D. W. van de Weerd, Hollerberg 37. Ondertrouwd: J. Willems, 50 jr.. Ga ardenstraat 57 en T. Muller, 49 jr., Boschkampsstraat 37. BEVOLKING Vertrokken: R. E. Beumer en gezin van Boschkampsstraat 21 naar ZwoL- le. H. Brouwer van Rörikstraat 1 naar Haarlem. J. G. Achterkamp- Huzen van Look 4 naar Gorssel. - H. H. B. Bomhof en gezin van Waaröen- borchstraat 30 naar de Verenigde Staten van Amerika. M. E. La gerwaard van Waardeoborchstraat 30 naar de Verenigde Staten van Amerika. De heer Brands (PvdA) maakte zich zorgen over de verzorging van de tuinen en plantsoenen, als deze men sen centraal tewerk gesteld worden, maar wethouder Rietberg meende hem gerust te kunnen stellen, door te verklaren: „Als wij ze nodig hebben krijgen we die groep terug". De heer Van Schoot vroeg zich af als de mensen nu blij zijn, waarom er dan verandering moet komen. De burgemeester wees er op, dat men de mensen ook wel eens de weg moet wijzen. De raad verenigde zich met 't voor stel. De burgemeester tot de heer Van Schooten: „Als er één schaap over de dam is volgen er meer". Verbouwing School met de Bijbel Bij het voorstel tot het verlenen van medewerking aan het bestuur van de School met de Bijbel tot de inrichting van 2 klasselokalen en de aankoop van rijwielstandaards, waar van de kosten f 128.487,- zullen bedra gen, wees de heer Wansink (Gem. Bel.) er op, dat f 17.000,aan archi- tectkosten op een bedrag van f 109.000 zijn inziens veel te hoog zijn. VERBOUWING SCHOOL MET DE BIJBEL De heer Wansink wilde het voor stel aanhouden om na te gaan of hier een t;e hoog bedrag in rekening wordt gebracht. De voorzitter ontraadde deze sug gestie ten sterkste. In het bedrag zijn waarschijnlijk kosten van toezicht begrepen. Voor het arehiteetenhono- rarium geldt altijd een percentage van de bouwsom. De burgemeester stelde voor de gevraagde medewer king wel te verlenen. Wanneer de re keningen worden ingediend kan men een nadere specificatie vragen even tueel te hoge kosten afwijzen. De raad besloot na enige discussie de gevraagde medewerking te veide- nen, CREDIETEN De raad stelde vervolgens een aan tal credieten beschikbaar onder meer de reparatie van het zwembad Twen- haarsveld f 2051.81Aanschaffing ladderwagen voor het GEB (con trole lichtmasten) aanleg parkeer haven Tuinstraat, 8e lokaal School met de Bijbel f 128.487.-, 9e lokaal idem f 45.000. boekenfonds scholen gemeenschap f 29.546.50. voorberei ding aanleg sportvelden f 7.900; ver bouwing huidige kantoor gemeente werken ,(vo"or afdeling financiën) f 11.700; inrichting pand Oranjestraat 40 (BB-gebouw) voor de dienst van gemeentewerken f 11.000. SPORTVELDEN Bij de aanvang van de raad vroeg de heer Brands (PvdA) waarom of 't raadsbesluit inzake de aankoop van de percelen grond van de heren H. eh H. J. Wansink door Ged. Staten is verdaagd. De raadsvoorzitter antwoordde hier dat het hier stedebouwkundige as pecten betreft. De raad behoeft zich daar niet ongerust over te maken. B. en W. gaan met de verdere ontwik- Het tlrumbandconcours dat door de Holtense Muziekvereniging ,H.M.V.' in nauwe samenwerking met de Drumband van H.M.V. op zaterdag 7 sept. a.s. onder auspiciën van de Ko ninklijke Nederladse Federatie van Harmonie- en FanfaregezeJschappen (K.N.F.) wordt georganiseerd be looft een evenement te worden van de eerste orde. Er hebben voor dit concours uit heel. het land maar liefst 30 bands met totaal bijna 600 leden (tam boers, klaroenblazers, trompetters en majorettes) ingeschreven. Rijst de vraag: „Waarom zo'n grote deelname in Holten?" In an dere plaatsen moest men van orga nisatie afzien omdat men te weinig inschrijvingen binnen kreeg. Laten we ons niet vermoeien met het vin- j den van een antwoord op deze vraag maar blij zijn met de enorme deel name die elke Holternaar deugd zal doen. De voorzitters en de tamboer-ma i- tres van de bands, de juryleden en het ere-comité zullen om 10.00 uur door Burgemeester en Wethouders officieel ten gemeentehuize worden ontvangen, waarna het concours (aanvang 11.00 uur) zal worden ge houden op de Waagweg (marcheren de mars) en het plein bij transport bedrijf Oolbekkink en Zn. (staande mars). Na afloop van het concours zal een groot défilé worden gehouden dat vanaf het bordes voor het gemeente huis zal worden afgenomen door B. en W. en het ere-comité. De marsroute van het défilé zal zijn: Pannenbakkersstraat - Bushof straat - A. J. Goldsteinstraat - Kol- weg - Dorpsstraat - Stationsstraat - Kalfstermansweide waar vanaf de muziekkoepel door de heer A. Brui nenberg, bestuurslid van de K.N.F. de prijzen bekend gemaakt zullen worden. Aan het concours zal worden deel genomen door de volgende bands; 3e afd.: Jeugddrumband „Delden" keling door en zullen probéren de heren Wansink op één redelijke wijze aan geld te helpen. GRONDAANKOPEN Van de diaconie der Herv. Gemeen te werd een perceel grond groot 3.82.90 ha. aangekocht in het Haar- plan. De heer Bosschers vroeg waarom voor de zg. binnengrond f 1.50 wordt betaald en voorheen f 2.- per m2. De heer Wansink was het niet eens met de ontpachting, zoals die in het rap port van de aankoopdeskundige is gesteld. De voorzitter wees er op, dat dit gronden zijn, die men pas in de laatste fase van de ontwikkeling van het plan ,,De Haar" nodig heeft. Dan wordt' er altijd minder betaald, omdat men de grond niet direct nodig heeft. De regeling van de ontpach ting komt later "aan de orde, rnaar het is in het belang van de pachter, dat hij op tijd weet hoe de zaken er voor staan. Van de heer H. Bargboer werd aangekocht, diens perceel met opstallen aan de hoek Kolweg - Lage- weg 858 m2 voor f 20.000. In de huis vesting van de familie Bargboer zal worden voorzien. Besloten werd van de heer J. H. Aanstoot een perceel grond aan te ko pen in het toekomstig zomerhuisjes terrein groot 3.25.40 ha. voor f 73.215. De heer Bosschers (CH) vroeg zich af of die groncl nu al nodig is en de heer Jansen (PvdA) wees er op, dat Twee Holpfse jongelui, Wim Scun- kc en Horman Aaftink - vervuld van afschuw van do door de Russen be dreven geweldpleging tegenover hel Tsjechoslowaakse volk - hebben naar aanleiding van de suggestie vorige week vrijdagavond in de actualitei tenrubriek van de Tros gedaan om van deze afschuw door middel van een briefkaart blijk te geven aan de Russische Ambassade, het initiatief genomen om deze z.g. „drie stuiver- actie" U ondersteunen. Zü hebben Tamboerkorpsen: „K.N.A.", Harden- berg; „De Fanfare", Markelo: ,,Pr. Hendrik Harmonie", Apeldoorn; „Vollenhoofs Fanfare", Vollenhove; „Crescendo", Barchem; „Semper Sereno", Ruinerwold (Dr.); „Kon. Sted. Harmonie", Apeldoorn; „Nieuw Leven", Kamerik (Utr.); „Het Nieuwe Land", Ens (N.O.P.); „Soli Deo Gloria", Enschede: „O.N.A.", Nieuw Buinen (Dr.); „K.S.W.", Nij- verdal. 2e afdeling: Tamboercorpsen: „Con cordia", Siddeburen (Gr.); „Excel sior", Harskamp (G.); „Deventer PTT-Fanfare"; „D.H.O.", Delfzijl (Gr.); „N.A.M.", Schoonebeek (Dr.) „K.N.A.", Ugchelen (G.); „Prinses Juliana" Zelhem (G.) en „DOKA", Marknesse (N.O.P.). Ie afdeling: Tamboercorpsen: „Wilhelmina", Glanerbrug en „Har monie", Wierden. Afd. „Uitmuntendheid": Tamboer korpsen: „Olster Harmonie", Olst „Semper Crescendo", Oldenzaai; Aan de vlucht vanaf Tilburg 122 km werd door de postduiven vereniging De Bergvliegers, zater dag deelgenomen met 190 duiven. De lossing geschiedde om 8.00 uur. Aankomst le duif van H. van Beek, om, 10.01.01, laatste duif 10.17.22. De totale uitslag was: 1,7,13 H. van Beek; 2,5,20,23,24,28 H. J. Aaftink; 3,12,15,17,33 L. Gazan: 4,16,25 Joh. Paalman; 6 G. J. Schuiterd; 8,10.21, 37 Gebr. Willems; 9,18,31 W. Aaf tink; 11,35,36 G. Steunenberg; 14, 27 en 38 H. J. ten Velde; 19 en 26 M. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren: Damesbril met donker montuur; zwarte portefeuille met in houd; zwem kaart t.n.v. W. Jansen; gouden schakelarmband met veilig heidsketting; dameswindjack; heren polshorloge en gouden dames-arm band. Gevonden: Herenpolshorloge met canvasarmband; zwart damesrijwiel goudkleurig herenhorloge met stalen armband; verchroomd herenhorloge met stalen armband; damesvest en handdoek met zwembroek. Inlichtingen dagelijks aan het bureau der rijkspolitie te Holten, tussen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 i uur. er al zoveel objecten onderhanden zijn, waarvan het dringend nodig is, dat zij eerst worden afgewerkt. De raadsvoorzitter meende, „als de velden wit zijn dan moet men oogsten". Overigens heeft de .he.ei; Aanstoot niet zo'n haast met de over dracht. VILLATERREIN De heer Wiggers (AR) bracht bij dit punt het villaterrein Loo ter spra ke en verklaarde, dat de ingezetenen ook wel eens willen oogsten. „Zij die geloven haasten niet" al dus de burgemeester. Er is nog geen eerste koper, maar het collge maakt zich daarover niet zo bezorgd. Bin nen afzienbare tijd zal er een weg doorheen gelegd worden en kan men het complex bouwrijp maken. De heer Ten Berge adviseerde om met dit complex te adverteren, maar de voorzitter voelde er weinig voor om b.v. 10 percelen aan een makelaar te verkopen. Men wil liever zelf met de particulieren onderhandelen. Aan de heer J. G. A. Geerling werd een perceel bouwterrein ver kocht in het Kolplan - Oost groot 805 m2 voor de som van f 12.500. ontslag verleend als hoofdleidster van Aan mej. G. M. Poel werd eervol ontslag verleend als hoofdleidster van de openbare kleuterschool in de Boschkamp onder dankbetuiging voor de als leidster en hoofdleidster be wezen diensten. Besloten werd voor een viertal in gezetenen een garantie voor renten en aflossing van een hypothecaire geldlening te verlenen. voor de horlogeriezaak van hun ou ders op het Smidsplein een bord ge plaatst met de volgende aanbeve ling „LEVE DUBCEK". Stuur pro testbrief naar Russische Ambassade. Den Haag. Gratis briefkaarten. Wy doen ze op de post. Deze tweemans-actie is niet zonder resultaat gebleven. Er zijn meer dan honderd briefkaarten verzonden. Het zijn vooral de jonge mensen, vertelde Wim Seunke, die een brief kaart schrijven. Op een feestje van jonge mensen werden 17 kaarten in- „Chr. Harmonie", Almelo; „Vred*- stein". Doetinchem en „Lemster Drumband", Lemmer (Fr.). Ere-afdeling: Tamboerkorps: Coe- vorder Harmonie", Coevorden. Wimpelafdeling: Tamboerkorp» „Andels Fanfare", Andel (N.Br.) Zaterdag, 31 augustus 19.30 uur Dansen in zaal Boode Bathmen (zie adv.). Maandag, 2 t/m vrijdag, 6 sep1. Foto Ten Velde wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Kruidenierswinkel gebr. Mulder, Kol weg wegens vakantie gesloten. Dinsdag 3 september 's Avonds 7.30 uur in hotel „Vosman'* aanvang danslessen Dansschool „Reiners". Donderdag 5 september 's Avonds 7.30 uur in café „Het. Bont# Paard" in Dijkerhoek aanvang danslessen Dansschool „Reiners". Donderdag, 5 t/m vrijdag, 20 sept. Cafetaria „De Molenbelt" wegena vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 7 september Nationaal Drumbandconcours van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezel schappen georganiseerd door de Holtense Muziekvereniging ,,HMV" Aanvang 11 uur. Terrein: Parkeer terrein Transportbedijf Oolbekkink, Waagweg. Maandag, 9 t/m maandag. 16 sept. Bellman's Kledinghuis gesloten. Donderdag, 19 september 19.30 uur Classicale Zendingsavond in Irene. Spreker Dr. J. Roldanus over leven en werken in Kameroen. Medewerking Ambonnese Zang- en Dansgroep. Vrydag, 7 3 en zaterdag, 14 sept. In zaal „Vosman" grote show van gashaarden, wasautomaten, koel kasten, electrische huishoudelijke artikelen door Metalu n.v. „Mien en Geurt". Zaterdag 31 aug. en zondag 1 sept. vanaf 12 uur tot en met maandagoch tend 8 uur, dokter J,F. Sijtsema, Noordenbarg 6, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen.) Zaterdag, 31 aug. en zondag, 1 sept. J. v.d. Enk. Burg v.d, Bergplein Wier den. Tel. 05496-1634, voor spoedgeval len nam. 6,00-7.00 uur. Zaterdag 31 aug. e zondag 1 sept. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Holten Ned. Herv. Kerk 8.30 u en 10.15 u. ds, C. C. Addink, Extra collecte: Inwendige zending. Geref. Kerk 9.30 u en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Aan de uitgang collecte voor de bouw van een nieuwe kerk. R.K. Kerkdiensten (Eucharistievie ring). Zondag, 8.30 u. en 9.45 u. in het gebouw Irene, Boschkampsstraat 6 Nieuw Heeten R.K. Krk: zaterdag avond 7.30 uur, zondagmorgen 7.30 u, 9.00 u. en 10.30 u. Dijkerhoek Bethanië 9.30 u. ds. .J. H. Israël. Extra collecte: Inwendige Zending. GEREF. KERK In de namiddagdienst bevestiging van ambtsdragers. gevuld. De gevoelens die er «op tot uitdrukking kwamen logen er met om „lwan donder op" had o.a. eén van de afzenders geschreven. Hel was echter de bedoeling, dat men op correcte wijze van zijn afkeer van de meedogenloze daad van de Russen blijk gaf. De jongelui wilden met hun scti# het Tsjechoslowaakse volk een steun in de rug geven. Tot de briefkaart- schrijvers behoorden o.a. ook men sen. die bij de bushalte of op het plein op de bus wachtten. Zal het raadslid van de boeren partij, de heer E. M. van Schoo ien, de deurwaarder op het dak krijgen, omdat hij niet wenst te voldoen aan het besluit van de raad om de bouwverordening (kosten vijfenveertig gulden, in te leveren die hij als fractie voorzitter en lid van de commis sie ad hoe belast met de voorbe reiding van de vaststelling der veroi-dening in zijn bezit heeft? Hij is in elk geval wel van plan om voet bij stuk te houden. Deze zaak kwam aan de orde bij de rondvraag toen de heer Bos schers (CH) vroeg hoe het moet met de inlevering van deze veror dening. De voorzitter vond deze verorde ningen wel wat duur om ze kwis tig rond te strooien. Als er vragen zijn kan men altijd naar het ge meentehuis gaan. Het is toch wel gewenst om zich dan „deskundig" te laten voorlichten. De heer Va.n Schooten was 't daar niet mee eens en meende, dat de raadsleden de mensen ook moeten kunnen inlichten. Ieder gemeen teraadslid moet naar zijn mening in het bezit van de verordening zijn. Dan zouden, naar de mening van de burgemeester de grenzen van de redelijkheid, te ver gaan. De heer Landeweerd (AR) dacht ♦r weer anders over en verklaar de „Wij hebben een dagelijks be stuur gekozen, die de bouwver gunningen afgeeft, en daarin'moet men vertrouwen hebben, dat zij de verordening goed uitvoei-en. De voorzitter wilde wel toegeven, dat de heer Van Schooten 't recht en de plicht heeft het dagelijks bestuur aan de oren te trekken als hij meent dat dit het werk niet goed doet, maar hij vond het een onbegonnen zaak om zo'n du re verordening ieder raadslid in het bezit te stellen. De leden van de Tweede Kamer, moeten ook in de bibliotheek duiken als zij be paalde wetten willen raadplegen. Als U haar bestuderen wilt, moet U haar zelf maar kopen meende spreker. De heer Van Schoten was het daarmede niet eens. De provincie voorziet ook alle statenleden van de verordening, die worden vast gesteld. De raad was met de burgemees ter van mening, dat de verorde ning moet worden ingeleverd of men moet betalen. De heer Wiggers (AR) wilde nog weten of, dat ook geldt voor dege ne, die aan dit besluit niet vol doet. „Beslist", aldus de burgemeester. „Dan kunnen we nog wat beleven, want ik doe het niet" zei de heer Van Schooten. De liberalisatie van het huurbeleid en het voorstel van burge meester en wethouders om het vrij maken van het woonruimte beleid af te wijzen, heeft in de dinsdagavond gehouden vergade ring van de gemeenteraad nauwelijks enige tegenstand ontmoet. De burgemeester, mr. Enklaar, vond het opmerkelijk, dat men in Holten, zonder voeling te houden met de nabuurgemeenten toch tot dezelfde conclusie is gekomen: de liberalisatie van het woon- ruimfiebeleid afwijzen, akkoord gaan met de liberalisatie van de huren. Maar zo verklaarde de burgemeester, wij vallen er beslist geen buil aan, dat wij aan het vrijer maken van de huren bepaalde behoefte hebben. Zoals in het raadsvoorstel is gesteld valt een zeer grote groep van woningen met name de woningwetwoningen en de premiewoningen buiten de huurliberalisatie en worden de huren daarvan door de minister vastgesteld.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1