3 Vrachtauto richt grote ravage aan in Dorpsstraat Vakantie- programma 1 V. V. V. Ü3 Laat Uw stem horen feur in slaap gevallen WÊSslk Drumband van ,.HMV" succesvol in Wierden Grote bokaal thans definitief „binnen R aadsver gaderin g Gazan won vlucht vanaf Den Boscli Heidewandeltocht Dansen Bezichtiging manege Bezoek kaasboerderij Bezoek plnimveebedrijf VVV-Holler bergrit 7jivem wedstrijden Och tendwandeling Tour in gear toch ten Kopje koffie n a kerkdienst. O ffi ciël e pu bl i ka lies VESTIGING BENZINE VERKOOPPUNT LARENSEWEG 29 KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST TANDARTSEN OPENBARE KENNISGEVING PARKEER VERBODEN DIERENARTSEN Raad vergadert dinsdagavond B. en W. Holten eens niet huurliberalisatie Gevonden en verloren voorwerpen HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 24 augustus 1968 Jaargang 20 - no. 34 Uitgav. van de Stichting „Holtens Kieuwsblad' te Holten Telefoon 05483 - 123^ Hoofdredacteur W. Beyei\ Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer f 0J.2 Abonnementsprijs f 5,per half jaar. f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 8/5587 De drumband van „HMV" in ac tie tijdens 't défilé in Wier den. De drumband van de Holtense Muziekvereniging „HMV" heeft zaterdag op het Internationaal Muziekfestijn „I.M. '68", georgani seerd door de Wierdense Muziekvereniging „Sint Jan" voor wat de nationale deelname betreft het hoogste aantal punten behaald en bleef slechts 4 punten achter bij de Spielmannzug „Freiwillige Feuerwehr' uit het Duitse Laudenbach. Ook in 1966 en 1967 kwam de HMY-band met de hoogste punten uit de ,-.jury"-bus en het glan zende succes van zaterdag betekende dat de prachtige wisselbokaal thans definitief kan worden opgeborgen in de prijzenkast. Aan. het festijn te Wierd In totaal 31 bands deel waaronder ■uit Duitsland o.a. de Spielmann- und Fanfarenzug uit Lampertheim, de Musikvérein „Binger Fuseliere'' uit Bingen, de „Darmstadter" Spiel mannzug 1951 en de Dans- und Spiel- verein uit Wilhelmshaven. De 3trijd om de wisselbokaal (3 maal achter e.en of vijf keer in to taal te winnen) was deze keer bijzon der zwaar en de HMV-band bleef maar slechts één puntje voor op de naaste concurrenten „DE Broeder band" uit Beerzerveld en de drum band „Sint Gregorius" uit I-Iertme die beide 173 punten behaalden. Het hoogste aantal punten (178) behaalde de Spielmannzug „Freiwillige Feuei-- wehr" uit Laudenbach. Eerste prijzen werden verder be haald door de drumband van de Wier dense I-Iarmonie (171 '/z punt.e.n)de drumband van de Vriezenveense Har monie 170 '/a punten); drumband: „St. Cecilia" te Enter (170 punten) Tamboer-, Trompetter- en Marjoret- tescorps „Overschie" te Rotterdam en de Drumband „Wieringerwaard" De jury op het „IM '68" de heren A. Boer teApeldoorn, Jillert Cam- menga te Amersfoort en Wilhelm Laun, Bischofsheim (Did) kwam tot de volgende waardering: Lopende Mars: 8V2 9 8 2 8V: 8l/2 Klankgehalte: 8' 8 Va Tempo8 V2 8 Vz Techniek: gericht march. Klankgehalte: Tempo Techniek: Correctheid: 9 9 8'/s Aangezien de uitslag in Wierden' om even over acht uur bekend w'erd en de succesvolle band pas om 9 uur mét de trein in Holten binnenkwam werd van de voorgenomen rondgang door 't dorp met „I-I.M.V." afgezien. Deze rondgang zal nu plaats hebben De gemeenteraad komt dinsdag, 27 augustus des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize bijeen ter behande ling van de volgende AGENDA 1. Notulen van de openbare verga dering van 5 juli 1968. 2. a. Ingekomen stukken; b. Mededelingen. 3. Voorstel tot aankoop van grond van: a. de Diaconie der Hervormde Gemeente Holten; b. de heer I-I. Bargboer, Kolweg 68, alhier. je. de heer .1. H. Aanstoot, Bor- keld 6.7, alhier. 4. Voorstel tot verkoop van grond aatv de heer J. G. A. Geerlings, alhier. 5. Voorstel tot wijziging van de vol gende raadsbesluiten: a. d.d. 23 september 1965 tot aan koop van een strook grond van de heer H. J. IBattus. Beuseweg 11, alhier; b. d.d. 25 mei 1966 tot verkoop van grond aan de Fa. I-I. Koop man en Zn„ alhier. 6. Voorstel tot het verlenen vani eer vol ontslag aan rnej. G. M. Poel, alhier, als hoofdleidster van de openbare kleuterschool in de Bosch kamp. 7. Voorstel tot het verlenen van ga rantie voor rente en aflossing van hypothecaire geldleningen1. 8. Voorstel inzake liberalisatie van het huur- en woonruimtebeleid. 9. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling in zake sociale werkvoorziening cen traal Overijssel. 10. Voorstel tot het verlenen van me dewerking ingevolge art. 72 dei- lage onderwijswet 1920 aan het bestuur van de School met den Bijbel voor: a. de inrichting van 2 klasselo- kalen; b. de aankoop van rijwi.elstan- daards. 11. Voorstel tot wijziging van de ge meentebegroting (o.a. credieteni voor herstel toren, aankoop ver keersborden, wagenladder, boe ken t.b.v. boekenfonds scholen gemeenschap, aanleg parkeerha ven Tuinstraat, huur lokaliteit gebouw „Irene", bouw en inrich ting 2 lokalen Christelijke school, voorbereidingskosten plan sport velden), 12. Rondvraag. op zaterdag 24 augstus des namid dags om plm. 5 uur. In café „Vruggink" werden na de terugkomst, uit Wierden tijdens 'n ge zellig samenzijn enkele consumpties aangeboden en werd het woord ge voerd door H.M.V.-s voorzitter de hr. A. Westerik die de band tamboermai- tre Lieuwe Meinsma en instructeur Van Wakeren namens „I-IMV" en de Supportersclub van H.M.V. hartelijk geluk wenste met het eclatante suc ces. Aan de vluchj: vanaf Den Bosch met oude en jonge duiven werd dooi de postduivenvereniging „De Berg- vliegers" met 185 vogels deelgeno men. Afstand 101 km, lossing om 10 uur. Aankomst eerste duif, van L. Gazdn, om 10.55.41, laatste duif 11.38.08. De eerste duil vloog met 'n snelheid van plm. 110 km per uur. De lossing had plaats bij zuid-westen wind. De volledige uitslag was: 1, 9, 11, 16, 19 L, Gazan; 2, 18, 31 G. Schui- terd; 3, 5. 20, 25, 26, 27 H. J. Aaftink; 4 G. Kwintenberg; 6, 7, 10, 14 11. J. ten Velde; 8, 21, 23, 28 W. Aaftink; 13, 15, 17, 30 Joh. Paalman: 22, 24 M. Lodeweges; 32, 33 Gebr. Willems; 35 G. Veldhuis; 36, 37 F. Meester. Het Bi af ra Comité heeft zaterdag j.l. het volgende oelegram ver zonden aan onze regering: Het Biafra Comité heeft zaterdag j.l. het volgende telegram ver- derlandse volk, de politieke partijen en andere verenigingenen en orga nisaties, er massaal bij de Nederlandse regering op aan te dringen: le. Dat zij al haar invloed aanwendt op de regering van Nigeria om te komen tot instelling van een luchtcorrïdor, waarlangs voedsel en medicamenten naar de hongerende bevolking van'Biafra kun nen worden gevlogen. 2e. Dat zij de regeringen van Engeland, de U.S.S.R. en alle andere landen welke betrokken zijn bij de wapenleveranties, er toe be weegt deze leveranties onvoorwaardelijk stop te zetten. 3e. Dat zij het Biafraconflict direct voor de Veiligheidsraad brengt om te komen tot een „staakt het vuren", en voorbereiding tot een vreedzame oplossing van het conflict." De kerkeraden van de Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerk, evenals het kerkbestuur van de Roomskatholieke Parochie te Hollen, roepen alle burgers van Holten dringend op om hun adhesie te betuigen aan het bovenvermeld telegram. Adres: Biafra-Comi- té Weesperstraat 39. Amsterdam. Doet alles, wat U kunt om de noodlijdende mensen te hulp te ko men en neemt de kleine moeite Uw adhesie te betuigen door het for mulier op de advertentiepagina in te vullen en op te zenden. Een trekker met oplegger van de NV „Centropa" te Amersfoort, be stuurd door F. P. K. uit Driebergen- Rijzenburg heeft in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks half drie een enorme ravage aange richt in de Dorpsstr-aat, ongeveer ter hoogte van garage E. It. A. G. reed de combinatie eerst een grote licht mast ondersteboven, ramde vervol gens een melkautomaat, die naast de zuivclwinkel. aldaar, staat en reed vervolgens de tuin in voor d.e woning van mevr. A. HoUerman-Achterkamp waarbij een boom uil de grond werd gerukt en een sterk ijzeren hek to taal in puin werd gereden. Vervol gens ging ook nog een tweede licht- De vele zomergasten, die Holten als hun vakantieoord gekozen hebben, heten wij van harte welkom. Wij hopen, dat zij hier een prettige en zonnige vakantie mogen doorbrengen en vesti gen gaarne hun aandacht op het onderstaande VVV-vakantieprogramma. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen af halen. Gelegenheid tot het kopen van verse eieren en pan klare haantjes. Men dient om 14.00 uur of 15.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Zaterdag, 24 augustus, organiseert de Wan delsportvereniging „De Trekkers" de jaarlijk se heidewandeltocht over 5, 10, 15, 20 en 40 km. Starttijden 40 km. om 11.00 uur, 20 en 15 km. om 14.00 uur en 10 en 5 km. of 14.30 uur, van- al' het gebouw Irene, Boschkampsstraat (5 lnlichtingenformulieren zijn verkrijgbaar bij het VVV- bureau. Zaterdag 24 aug. 19.30 uur Dansen in de zaal van café-restaurant en camping „De Poppe". Café, restaurant en camping „De Poppe" is gelegen halverwege' Holten-Markelo aan de drukke verkeers weg naar Hengelo (O.). Op ongeveer deze plaats zal pl.m. 1971 de nieuwe E 8 in het oude tracé geleid wor den. Maapdag 26 aug., 14.00-16.00 uur en vervol gens elke maandag gedurende het vakantie- seisoen bezichtiging van de manége Beldman aan de Markeloseweg. Vrije toegang. Consumpties aanwezig. Dinsdag 27 aug., 10.15 u. v.m. excursie naar de kaasboerderij van de Familie Cats met eigen auto. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre omgeving. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering zal iets verteld wor den. dat velen zal interesseren. De. leiding berust bij de administrateur van de VVV de heer Kers. Deelnameprijs f 1,- per persoon. Opga ve en betaling voor 12.00 uur aan het VW-kantoor. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven Woensdag 28 aug., 14,-, 15,-, 16.- uur: Bezich tiging en rondleiding pluimvcebedrijf van de heer Barvelink, Borkcld 80 (verlengde van de Postweg). iVïen ziet de ontwikkeling van 1- dagskuikens (indien net uitkomende) tot de produktie van eieren. Voor deze rondleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd. Woensdag 28 aug., 14 u. wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobustocht geor ganiseerd over de Holterberg, Haarlerbeg, Nij- verdalseberg en Hellendoornseberg met prach tige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf pro vinciën" op de Hellendoornseberg. De tocht duurt van pl.m. 14-17 uur. De kosten bedragen f 3,-. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het VW-bu- reau, telefoon 1533. De administrateur de heer Kers, gaat mee voor explicatie. Woensdag, 28 augustus, 18.30 uur worden in het natuurbad 'Twenhaarsveld' door de zwem- club van die naam de eindwedstrijden gehou den van het recreatief zwemmen, tussen ploe gen van de Zwem- en poloclub „De IJssel", Deventer, „O.Z.C." te Olst en Z.C- 'Twenhaars veld'. De toegang, is vrijNadere inlichtingen aan het bad. Donderdag 29 aug., v.m. 6 u.: Ochtendwan deling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de omgeving van Holten. Vertrek 6 uur van het VW-kantoor. De kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, is niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen f 1,25. Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. Opgave vóór woensdag avond bij het VVV-bureau. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. De OAD organiseert wekelijks verschillende dag tochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Stap- horst-Gicthoorn-N.O. Polder, de Twentetoehten en Valkenburg en naar Duitsland als Sauerland, Königs- winter, Tecklenbui-g. Bad-Rothenfeld enz. Ook goedko pe dagkaarten op de dienstlïjnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt dooi het bureau vpn de VW (telefoon 1533) of door het OAD-kantoor (telefoon 1241). Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant, De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit. na het. bijwonen van de tweede kerkdienst, die om 10.15 uur begint naar Irene te komen. I-Iet gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegen heid wordt elk seizpen een druk gebruik gemaakt. Ook de Kerkeraad der Geref. Kerk nodigt de zomergasten uit na de dienst van 10.00 uur in het Gebouw Re- hoboth (Stationsstraat) een kopje koffie t;e komen drinken. Contact-adres voor katholieken: pastoor J Schieyëls. R-K pastorie. N.H. 19, Nieuw-Heeten. Verenigingen ol p; hiervoor vroegtijdig foon 1 2 3 4). irticuliqren, die een bijdrage wensen te levere in verbindipg te stellen met de heer Kers van 1 aan dit programma worden- verzocht zich de V.V.V. (tel. 1533) of onze redactie (tele- mast tegen de grond en werden voor de kapsalon van mej. M. Aaftink nog meer brokken gemaakt. De bestuurder, die met zijn com binatie op weg was naar Hamburg verklaarde door oververmoeidheid in slaap ta zijn gevallen. Hij had het viaduct nog wel opgemerk en de daar op volgende bocht, maar herinnerde zich van de weg verder niets. Hij werd wakker toen hij de eerste licht mast ramde en heeft toen zijn stuur nog bij kunnen trekken, anders was hij recht in de woning van mevr. Hol- terman gereden. Het ongeluk ging met een enorm geraas gepaard, zo dat van allé kanten de omwonenden kwamen aansnellen. Getuigen ver klaarden. dat de bestuurder rook naar alcohol. De politie heeft een bloed proef laten nemen en het rijbewijs van de chauffeur ingenomen. Door deze aanrijding is een schade van zeker meer dan 1 10.000 ontstaan. Alleen de melkautomaat kost al 6000 gulden en een lichtmast f 1000. Ook de vrachtauto was behoorlijk be schadigd. De besuurder zelf man keerde niets. Aangezien de sraat door lichtmas ten en bomen versperd was, is het verkeer van pl.m. 5.30 uur tot 7.30 uur door de rijkspolitie omgeleid. Het wordt zo langzamerhand le vensgevaarlijk op de rijkstraverse door het dorp Holten. Dit is binnen korte tijd zeker het zevende of acht ste verkeersongeval, dat met vernie lingen gepaard ging. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de Chevron Petroleum Maarschappij N.V. te 's-Gravenhage vergunning heeft gevraagd voor de oprichting van een benzineverkoop punt annex servicestation in en bij h.et perceel Larenseweg 29, alhier, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F. nr. 2796. Aangezien de oprichting van dit benzineverkooppunt annex servicesta tion zich niet verdraagt met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Holten kunnen eigenaren, pachters, huurders en alie andere recht hebbenden van aangrenzende en na bij gelegen gronden gedurende veer tien dagen, ingaande 26 augustus 1968. schriftelijk bezwaren bij burgemees ter en wethouders van Holten indie nen tegen het verlenen van vrijstel ling van de bepalingen van het des betreffende bestemmingsplan ten be hoeve van het onderhavige plan. Het verzoek met situatie-tekenin gen liggen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 23 augustus 1963. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk 8.30 uur Ds. Addink, 10.15 uur Ds. C. C. Ad- dink (bed. H. doop). Extra collec te: Bejaardencentrum, 10.00 uur Jongerendienst in: het gebouw Ire ne. Geref Kerk 9.30 uur Ds. R. Ooster- hoff, 15.00 uur Ds. G. Bloem van Goor. In beide diensten is het ene offer voor de Alg.emeen Kerke lijke Arbeid. Aan de uitgang collec te voor de bouw van een nieuwe kérk. RK Kerkdienst. (Eucharistieviering) Zondag, 8.30 uur en 9.45 uur in het gebouw Irene, Boschkampsstraat 6. NIEUW-HEETEN. R.K. Kerk: zater dagavond 7.30 uur, zondagmorgen 7.30 uur, 9.00 uur en 10.30 uur. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur Ds. Doornheim van Markelo. Extra col lecte: Bejaardencentrum. Zaterdag 24 aug. en zondag, 25 aug. vanaf 12 uur tot en met maandagoch tend 8 uur, dokter J. F. Sijtsema, Noordenbergstraat 6, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen-adres tijdelijk ge wijzigd). TANDARTSEN Zaterdag, 24 aug en zondag, 25 aug. R. Brouwer, Enterstraat 118 tel. 05480-2468, voor spoedgevallen nam. 6.00-7.00 r Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun besluiten van resp. 7 augustus 1968, nr. 3078 en 13 augustus 1968, nr. 3077, in het algemeen' belang van het ver keer is besloten op het gedeelte van de Rietmolenslraal, gelegen tussen de Oranjestraat en de meest zuide lijke grens van het perceel, kadas traal bekend gemeente Holten, sectie F. nr. 3247 en op het gedeelte van de Larenseweg, gelegen1 tussen de Maar straat en de Gaardenstraat, het par keren aan één zijde van genoem de weggedeelten te verbieden, door terzijde van de rijbaan een doorge trokken gele streep aan te brengen, ais bedoeld in artikel 126 van het Re glement verkeersregels en ver keerstekens en als bedoeld in hoofd stuk III, paragraag 5 van de beschik king van de minister van verkeer en waterstaat van 2.9 december 1966, nr. 76727. De besluiten van 7 en 13 augustus 1968 zijn in afschrift gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Konink lijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub KNAC en de Konink lijke Nederlandse Motorrijdersver eniging KNMV. Van deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Het adres van een beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bij de Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel te Zwolle worden ingediend. Holten, 23 augustus 1968. Burgemeester en wethouders vnd., W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Zaterdag, 24 aug. en zondag, 25 aug. J. Warring, Noordenbergstr. 10 tel. 1303. Op de foto staat de oplegger in de tuin van mevr. Holterman dicht tegen de gevel van de wo ning aan. Zaterdag 24 augustus Heidewandeltocht (zie bericht). Hordemiddag welpen Waardenborch- groep. Zaterdag 24 aug. 's avonds 3 uur in zaal „Het Bonte Paard" te Dijker- hoek humor en vrolijkheid met ca baretgezelschap „Klein Rieksien". Zondag 25 augustus 13.30 uur: Groot Nationaal Concours hippique te Battynen. Maandag 26' aug. t/m 2 sept. Kapsalon Elegant wegens vakantie gesloten. Maandag 26 aug. t.m. 31 aug. Zelfbedieningszaak Van Zon, Oi'anje- straat, wegens vakantie gesloten. Maandag 26 aug. t.m. 30 aug. Kapperszaak W. G. van Geenhuizen wegens vakantie gesloten. Dinsdag 27 augustus 19.30 uur: Raadsvergadering ten ge meentehuize. 's Avonds van 7 tot 8 unur in hotel „Vosman": opgave voor deelname aan danslessen van Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). Woensdag 28 augustus 14.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst ruilverkaveling Holten-Markelo in Amicitia. 18.30 uur: Zwemwedsrijden jeugd „De IJssel" Devener, OZC Olst en „Twenhaarsveld" (zie ber.). Donderdag 29 augustus 's Avonds van 7 tot 8 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Opgave voor deelname aan dans lessen van Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). 7.15 uur: Vertrek naar Bergum, uit wisseling OL.M. (zie adv.). Maandag 2 t.m. zaterdag 7 sept. Kruidenierswinkel gebr. Mulder, Kol weg wegens vakantie gesloten. Dinsdag 3 september 's Avonds 7.30 uur in hotel „Vosman" aanvang danslessen Dansschool Reiner's" (zie adv.). Donderdag 5 september 's Avonds 7.30 uur in café „Het Bonte Paard" in Dijkerhoek aanvang danslessen Danssschool „Reiners" (zie adv.). Zaterdag 7 september Nationaal Drumbandconcours van de Koninklijke Nederlandse Fede ratie van Harmonie- en Fanfare- gezelschappen georganiseerd door de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." Aanvang 11 uur. Ter rein: Parkeerterrein Transportbe drijf Oolbekkink, Waagweg. HOLTEN De gemeenteraad komt dinsdagavond om 7.30 uur bijeen voor de behandeling van de vol gende agenda: Voorstellen tot de aankoop van grond van de Diaconie der Herv. Gemeente van H Barghoer en van J H Aanstoot, Borkeld 67; tot verkoop van grond aan J G A Geer lings te Holten; tot het verlenen van eervol ontslag aan mej. G M Poel, als. hoofdleidster van de openbare kleuterschool in de Boschkamp en tot het verlenen van garantie voor ren te en aflossing van hypothecaire geld leningen. Voorts zal de raad hebben te beslissen over de liberalisatie van het huur- en woom-uimtebeleid, over het aangaan van een gemeenschap pelijke regeling inzake sociale werk voorziening centraal Overijssel, over het verlenen van medewerking inza ke de inrichting van twee klasselo kalen en de aankoop van rijwielstan daards voor de School met de Bijbel en over voorstellen tot wijziging van de gemeentebegroting (kredieten her stel toren, aankoop verkeersborden, wagenladder, boeken voor het boeken fonds der scholengemeenschap, aan leg parkeerhaven Tuinstraat, huur lo kaliteit gebouw Irene, bouw en in-, richting twee lokalen bijzondere school en voorbereidingskosten plan sportvelden). HOLTEN Naar aanleiding van de niissive van de Minister van Volks huisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de liberalisatie van het huur- en woonruimtebeleid zeggen B. en W. in een voorstel aan de raad, dat naar hun mening de invoering van een huurliberalisatie in deze gemeen te zonder bezwaar zal kunnen plaats vinden. Een zeer grote groep van woningen valt namelijk buiten deze liberalisa tie. O.a. blijft de huurprijs van alle door de minister aan te wijzen na oorlogse woningen, waarvoor nog een jaarlijkse bijdrage uit 's Rijks kas wordt gegeven, de huurprijs die de minister vast stelt. Deze belangrijke groep omvat vrijwel alle woningwet- EERSTE EN EREPRIJZEN OP SLACHTVEE TENTOONSTELLING Slager Piet Brands heeft op de woensdag te Borne gehouden slacht veetentoonstelling schitterende suc cessen behaald met z'n inzendingen slachtvee. Nationale klasse: Vaarzen met 2 brede tanden: ereprijs. Vaarzen met 4 brede tanden: ereprijs. Vaarzen met kalvertanden geschikt voor de mes- terij: eerste prijs. Vaarzen niet afge wisseld, voor de mesterij: ereprij. Collectie (3 van een eigenaar)ere prijs. Tevens kreeg de heer Brands de kampioensprijs Nationaal Algeheel kampioen. woningen van de gemeente en de met Rijks steun gebouwde particu liere huurwoningen. Het college adviseert de raad de mi nister mede te delen, dat tegen invoe ring van een liberalisatie van het huurbeleid in de gemeente Holten geen bezwaar bestaat. Ten aanzien van de liberalisatie van het woonruimtebeleid menen B. en W. echter een meer gereserveerd standpunt te moeten innemen. Zij zijn ril. van mening, dat op grond van de nog bestaade reeële woing- behoefte in Holten een liberalisatie van dit beleid de eerstkomende twee jaren niet moet worden doorgevoerd De lijst van woningzoekenden ver meldt nog 198 ingeschrevenen terwijl de toewijzing van woningen nog niet zo zal zijn, dat een buitenwerking stel len van de Woom-uimtewet voor Hol ten verantwoord is. Het aantal wo ningzoekenden is de laatste jaren zelfs nog toegenomen weshalve het gewenst is de minister te berichten, dat er tegen liberalisatie van het woonruimtebeleid overwegend be zwaar bestaat. Gevonden: 1 kinderportemonnaie met inhoud. Verloren: 1 nylon-kinderjasje; 1 heren-leesbril; 1 wandelwagentje; 1 bruin lederen por-temonnaie met in houd waaronder een betaalpa».

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1