Brand vuilnisbelt thans bedwongen awmu akantie- programma Rijssenseweg wordt gedeeltelijk verbreed m Resultaat zomeractie internat, hulp verlening Groot concours-hippique op Erve „Twenhaar Aanpassing hij de spoorwegovergang Duizend kuub zand Gevonden en verloren voorwerpen Kerkdiensten Voor Banloekerken Voor hongerend Biafra Fietsende jongens in aanraking niet auto's Burgerlijke Stand Hordemiddag welpen week uitgesteld UITWISSELING OLM MET BERGUM Adjunct-directeur gemeen l ew erken Clubkampioenschap Z.C. Twenhaarsveld Knipoogjes voor Pluvius Medische dienst WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Officiële publikatie Openbare kennisgeving Drank- en Horeca ver o rd enin g Verkoop van schoolbanken Rapporten ruilverkaveling Holten-Markelo Con cours-li ip pique Zwemwedstrijden Dansen Bezichtiging manege Bezoek kaasboerderij Bezoek pluimveebedrijf VVV-Holt er ber grit Ochtendwandeling Natuur-historisch museum Touringcartochten Kopje koffie na kerkdienst HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 17 augustus 1968 Jaargang 20 - no. 33 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten Telefoon 05433- 12» Hoofdredacteur W. Beyerv Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,11 Abonnementsprijs 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Zaterdag 17 augustus 8.30 en 13.30 uur: Groot concours- hippique op Erve „Twenhaars- vêld" aan de Rijssenseweg (zie adv.). 10.30 uuri Afhalen kaarten (alleen voor lijstintekenaren) voor feest avond op dinsdag 20 augustus. Te vens opgave deelname volksspelen op woensdag 21 augustus a.s. 18.30 uur: zwemwedstrijden voor toe risten en Holtenaren. Opgave van 1818.30 aan het bad (zie ber.). Zondag 18 augustus 19.15 uur: Jeugddienst in de Ned. herv, kerk (zie adv.). Dinsdag 20 augustus 19.30 uur: Feestavond sdhoolkring Dijkerhoek in zaal van Het Bonte Paard. Woensdag 21 augustus School- en volksfeest in Dijkerhoek. 18.30 uur: Clubkampioenschappen voor de jeugd van de Zwemclub Twenhaarsveld. Aanmelding voor uitwisselingsbezoek O.L.M. met Bergum (zie adv). Zaterdag 24 augustus Heidewandeltocht (zie bericht). Hordemiddag welpen Waardenborch- groep (zie bericht). Zondag 25 augustus 13.30 uur: Groot Nationaal Concours" hippique te Bathmen. Maandag 26 aug. t/m 2 sept. Kapsalon Elegant wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag. 26 aug. t.m. 31 aug. Zelfbedieningszaak Van Zon, Oranje straat, wegens vakantie gesloten. Maandag 26 aug. t.m. 30 aug. Kapperszaak W. G. van Geenhuizen wegens vakantie gesloten. Dinsdag 27 augustus Raadsvergadering ten gemeentehuiz' 's Avonds van 7 tot 8 uur in "hotel Vosman": opgave voor deelname aan danslessen van Dansschool ,,Reiners" te Goor (zie adv.). Woensdag 28 augustus 14.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst ruilverkaveling Holten-Markelo in Amicitia. 18.30 uur: Avemwedstrijden jeugd „De IJssel" Deventer, O.Z.C. Olst en „Twenhaarsveld" (zie ber.) Donderdag 29 augustus 's Avonds van 7 tot 8 uur in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Opgave voor deelname aan dans lessen van Dansschool „Reiners" te Goor (zie adv.). 7.15 uur: Vertrek naar Bergum, uit wisseling O.L.M. (zie adv.). Dinsdag 3 september 's Avonds 7.30 uur in hotel „Vos man" aanvang danslessen Dans school „Reiners" (zie adv.). Donderdag 5 september 's Avonds 7.30 uur in café „Het Bonte Paai-d" in Dijkerhoek aanvang danslessen Dansschool „Reiners" (zie adv.). HOLTEN De brand in de vuil nisbelt op de Holterberg, een inmen- se massa huisvuil en afval van naar schatting meer dan 30.000 kubieke meter in thans naar mag worden aangenomen - bedwongen. Men heeft de afgelopen dagen de brandende en stinkende massa met pl.m. 1000 ku bieke meter zand luchtdicht afge dekt, zodat er geen vuur meer naar buiten kan komen. Maar aan ver schillende symptomen is merkbaar, dat onder d.eze dikke aarden laag in de vuilnisbelt het vuur nog door gloeit. De brand is vorige week donderdag avond vermoedelijk door bliksem inslag ontstaan toen zich boven de Holterberg een vrij hevig onweer ontlastte. Broei kan echter ook de oorzaak zijn. Vrijdagmorgen consta- Gevonden: schakelarmband, wa terpomptang, kentekenplaat 27-71- FM, bromfietsplaatje FTF 486 sleuteltjes aan ringetjes, 1 snoer kralen, wieldop van auto, kanarie. Verloren: 1 voetbalschoen, 1 doos je inhoudende 4 Philipsbatterijen, 1 sierring voor V.W. Inlichtingen dagelijks aan het Groepsbureau der Rijkspolitie te Hol ten tussen 3 en 22 uur, doch niet tus" sen 13 en 14 uur. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 u. en 10.15 u. ds. J. H. Isx'aël (V. en Ii.A.).,19.15 u. ds. PI. P Venema, in- dustriepredik en vormingsleider te Deventer. M.m.v. H, Fransen-Trom pet. Geref. Kerk: 9.30 u en 15.00 u. ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten :s het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.K. Kerkdienst (Eucharistievie ring) zondag: 8.30 u en 9.45 u. in het gebouw Irene Boschkampsstraat 6; NIEUW HEETEN. R.K. Kerk: zaterdagavond 7.30 uur, zondagmor gen 7.30 u, 9.00 u. en 10.30 u. DIJKERI-IOEK: Bethanië: 9.30 u. ds. C. C. Addink (V. eni d. H.A.) De zomer-actie internationale hulp verlening, die als regel voor het Hol tens Studiefonds voor Papoea-jonge ren gehouden wordt, had dit jaar „Hulp aan Bantoe-kei'ken" als be- De geldinzameling ten behoeve van de vluchtelingenhulp voor Biafra heeft in deze gemeente vrijdagavond f 2272.35 opbracht. Afgedragen werd op het postkantoor f 1556.70, op het gemeentehuis f 665.65, terwijl aan gi- i-ostortingcn werd toegezegd f 50.-. Het is erg jammer, dat in de buurt schappen-niet een adres kon worden aangewezen ini verband met de vrij korte spanne tijds van voor- bereiding, Maar verwacht mag wor den dat nog veel floltenafen een be drag per ,gix-o op postrekening nr. 400 t.n.v. de Stichting Vluchtelingem hulp aan Biafra te Utrecht zullen overmaken. Op de Oude Deventei'weg reed de 9-jarige flerman G, Sluiter uit. Dijker hoek zondagmiddag toen hij met zijn fietsje van het plein af kwam voor de gebouwen van het Aannemers- en wegenbouwbedrijf Fa. J. Krekel en Zoon, tegen de auto op van de heer W. van D. uit Holten. Met een paar tanden uit de mond liep het ongeluk voor de jongen zelf nog goed af, maar zijn fiets werd geheel vernield. Het ongeluk gebeurde omstreeks half zes. Ongeveer drie kwartier later viel de 11-jarige G. V. uit Laren, die met an dere jongens op weg was naar huis op de Larenseweg tegen de auto van mej. E. van E. uit Lochem aan, op het moment dat dez.e hem pas seerde. De jongen schrok voor een passeren bromfiets en kwam in aan raking met het naast hem fietsend vriendje, waardoor hij zijn even wicht verloor. Hij kreeg zelf geen noemenswaardig letsel, maar zowel de fiets als de auto wex'den door de ze valpartij flink beschadigd. GeborenDirk Jan, zv J Spenkelink en D J' Elkink, A. J. Goldsteinstraat 2; Roelof Fréderik, zv J Struik en TI Veldhuis, Hoffesstraat 36; Dirk. zv D Harting en B J Hakkei't, Weversstr. 21; I-Ienriëtte Andrina, dv G Voort- man en H G Bekkernens, Diessen- plasstraat '17, Overleden: geen. Ondertrouwd: geen. GetrouwdD J Janssen, 24 jaar, Dijkerhoek 16 en I-I G Bronsvoort, 22 jaar, Markelo; B J I-I Meddeler, 22 jaar, Haaksbergen en D Luggenhorst, 27 jaar, Espelo 75. BEVOLKING Ingekomen: geen. Vertx'okken: geen. stemming. Bovendien was deze actie geox-ganiseex'd als een „doe-het-zelf- actie", d.w.z. dat de achteruitgezette Bantoe's in Zuid-Afrika aan de spon tane offervaardigheid der Holtenax-en werden toevertrouwd, doordat zij werden opgex-oepen zélf hun bijdrage voor dit belangrijke doel over te ma ken. Hier volgen de Op Bankrekening diaconaat Kex-kcollecte Holten Kei'kcollecte Dijkeixhoek esultaten ,Wereld- f 340,— f 561,— f 93,52 Totaal f 994,52 Gezien het feit, dat de zomer-aétie voor internationale hulpverlening an dere jaren steeds meer dan 1' 4000,- opbracht, krijgen wij wel de indruk, dat velen vergaten hun bijdrage over te maken op de rekening „Wereld- diaconaat" bij de Raiffeisenbank te Holten (giro 875587) Laat de achteruitgezette mensen in Zuid-Afrika, die, uw hulp zo nodig hebben, niet tekort komen door uw vergeetachtigheid en stort alsnog uw bijdx-age. De leiding van de padvinders der Wardenborchgrocp verzoekt ons mee te delen ,dal de hordemiddag van de welpen niet deze week, maar op za terdag 24 augustus a.s. zal worden gehouden. teerden de commandant van Ijradnweer, de heer T. Prak en zijn plaatsvei-vanger, de heer D. J. Pek- keriet, bij een inspectie tocht in ver band met een sterke rookontwikke ling boven de Holterberg, dat de vuilnisbelt in brand stond. Aangren zende dennebomen hadden reeds vlam gevat, maar door de vochtig heidsgraad vond het vuur er onvol doende voedsel in, zodat er geen bos brand ontstond. Ruim zes uur zijn de brandweer lieden die dag in de weer geweest om het vuur te bestrijden, maar de an- dex-e dag bleek al spoedig, dat deze brand niet met water te blussen Zondagavond kwam vuurgloed in het gedeelte, dat men niet met zand had afgedekt al weer stex-k naar voren, zodat besloten wex-d de gehele vuil nisbelt af te dekken. Met een graaf machine van het wegenbouwbedrijf v.h. J. Krekel en Zoon werd het no dige zand in de nabijheid uitgegra ven en met een paar zware vracht wagens van de gemeente naar boven gesjord. Men heeft dit nog enkele da gen moeten herhalen, de laatste da gen met gx'ond die elders beschikbaar kwam en toch vexwoerd moest wor den. Donderdagmiddag' had men 't dan zover, dat de gehele vuilnisbelt was ondergedekl, maar toch kringelt er hier en daar uit een spleet nog rook en waterdamp op. Vooral het plastic van de kunststofemballagefabriek is een hardnekkig pi'odxxkt. Gevaar of hinder voor d-e Holterberg bewonex-s kan dit echter niet meer opleveren. Op woensdag 17 juli kwamen leden van de afdeling Bergum van de Frie se Maatschappij van Landbouw in 't kader van een uitwisselingsprogram ma naar Holten. Punt van aankomst was hel: Stationskoffiehuis van de hr. M. Kalfsterman, waar de kennisma king plaats vond en de gasten een kopje koffie werd aangeboden. Voor de middag werd het pluimveebedrijf van de heer G. W. Barvelink op de Borkeld bezichtigd en werd een kijk je genomen op de Friezenberg en om-, geving. Na de middag brachten de gasten een bezoek aan de kaasboer- deiij van de familie Cats. Menig kaasje is naar Friesland meegeno men. Daarna ging de tocht naar het varkensfokbedrijf van de voorzitter der OLM-afdeling, de heer EI. J. Ste- geman, waar groepsgewijze het be drijf wexd bezichtigd en een kopje koffie werd gedronken. Reeds op weg naar Rijssen zijnde bracht het gezel schap een bezoek aan de fabriekshal van het landbouwwerktuigenbedihjf Schuitemaker, aldaar. Eloewel het be drijf wegens vakantie niet in werking was, werd men door de heer Lande- weexd op een prettige manier rond geleid. Op de terugweg over de Hol terberg werd nog even een bezoek gebi-acht aan het Canadese kerkhof. De dag wexd besloten met 'n eten tje in café-restaux'ant „Het Bonte Paard". De gasten die vol lof waren over deze dag, die begunstigd werd door mooi weer, spraken de hoop uit, dat de afdeling Holten er alsnog in zal slagen een tegenbezoek aan Ber gum te bi'engen. In aansluiting hierop zij vermeld, dat de OLM thans voornemens is om op donderdag 29 augustus het uitge stelde tegenbezoek aan Bergum te brengen. Men raadplege daarvoor de aankondiging in dit nummer. O Tot adjunct - directeur van gemeen tewerken is met ingang van 1 novem ber benoemd, de heer K. T. de Vries thans in gelijke functie werkzaam in de gemeente Grouw (Fr.) Woensdagavond a.s. om 18.30 uur worden de clubkampioenschappen ge houden voor de jeugd van ZC Twen haarsveld. Men zwemt schoolslag, rugslag en vrije slag. De jeugd t/m 9 jaar (leeftijd berekend in 1967) en de groep 10-11 jaar zwemt 25 m, de groepen 12-13 jaar en 14-15 jaar 50 meter. De opgave kan geschieden bij mej. W. Tulier, Kolweg 11; er zijn kosten aan de deelname verbonden. De temperatuur van 't water is nog prima, op de wal kan het frisser zijn. Daarom wordt de deelnemers aange raden voldoende warme kleding en handdoeken mee te nemen. Het springconcours en de daaraan voorafgaande parade van de ruim tweehonderd ruiters en amazones zullen zaterdagmiddag on getwijfeld de hoogtepunten vormen van de provinciale kampioen schappen der landelijke rij verenigingen, die op het Erve „Twen- haar" aan de Rijssenseweg gehouden worden. Voorwaarde is wel, dat alle Overijsselse amazones er een verleidelijk knipoogje aan wagen om Pluvius de god van de regen er toe te brengen zijn uitgebreide activiteiten te staken, want bij een concours-hippique behoort louter zonneschijn. cours-hippiquc verrichten, gevolgd door een inspectie en de prijsuitrei king van de moi-genverrichtingcn. Daarna volgen het kampioenschap M-spxhngen, een derby-race door een ponyclub, dc eei-ste manche van het Z-spx-ingen, de keui-ing van het schoonste landbouwrijpaard, met na tuurlijk de presentatie aan het pu bliek en tenslotte de tweede manche van het Z-springen. Microfonist is de heer G. J. Mor- sink uit Almelo een groot paarden sportliefhebber en -kenner, die het publiek met kennis van zaken zal in lichten over de veri'ichtingen van rui ters en dieren. Op de Rijssenseweg zijn tijdelijke verkeerslichten aangebracht om de veiligheid van het publiek langs deze drukke verkeersader te verzekeren Aan de organisatie en! de opbouw van het parcours wordt momenteel de laatste hand gelegd. I-n het zeer verzorgd programmaboek je, zegt Holtens burgervader, mr. W. H. Enklaar, en hij xicht zich daai'bij kennelijk tot die vele bezoe kers van eiders, die worden ver wacht „Holten is een goede ge meente. in alle opzichten, rijk ge zegend met een prachtig natuux'- schoon, maar ook bewoond door een innemende bevolking. Holten is ook 'n goede gemeente, omdat men er de i'uitersport een zeer warm hart toedx-aagt". De bux-gemeester hoopt, dat op 17 augustus het bes te ruiteréquipe zal winnen en dat deze winnaar straks in september ook de overwinnaar zal worden bij de landelijke kampioenschappen. Het gaat z.i. niet in de eerste plaats om de eer van een bepaalde vere niging, maar het gaat er om, dat Overijssel zich in Apeldoorn van zijn beste kant laat zien. Overi gens heeft de L.R.V. „De Bergrui- ters" niet alleen reeds meermalen de geel-blauw-gele kleuren van on ze provincie met ere verdedigd, maar is zij ook reeds vele malen de gastvx'ouw.e geweest. Twee en twintig juryleden zullen tij dens de morgenuren handen tekort komen, om de dressuurpi'oeven, die om 8.30 u beginnen, en in 13 ringen gehouden worden op tijd te doisn ver lopen. Om 13.00 vindt een voox'keuring voor het schoonste landbouwrijpaard plaats en dan komt het grote mo ment, de opstelling voor de parade enz. De burgemeester mr. W. II. En klaar, zal de opening van het con- Zaterdag, 3 augustus vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter C. H. Rietdijk, Tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen) Zatexdag, 17 augustus en zondag 13 aug. R. Brouwer, Rijssen, privé (Boomkamp 10A, praktijk: Enter straat 118, tel. 05480-3194 van 6.00- 7.00 uur nam. voor spoedgevallen. Zaterdal, 17 aug. en zondag 18 aug. Th. A. Oosterbx-ug, Diessenplasstx-aat 2, tel. 1515. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ter secre tarie dezer gemeente gedurend drile maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd, het besluit van de raad d.d. 27 december 1967, nr. 4951. tot vaststelling van de Drank- en Hore- caverordening Holten". Holten, 16 aug. 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbax-g, secretaris Burgemeester en wethouders van Holten vestigen de aandacht van be langhebbenden er op, dat maandag morgen, 19 augustus a.s. bij de open bare lagere Dorpsschool aan de Tuin straat schoolbanken zijn te verkrijgen tegen betaling van de prijs van f 5.- per stuk. Holten, 15 aug. 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris Bux~gemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat wederom zo lang de voorraad stx-ekt rapporten betreffende de x-uilverkaveling Hol lenMarkelo ter gemeentesecretarie verkrijgbaar zijn. De kosten bedra gen f 2.50. HOLTEN, 16 augustus 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd, W, H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris. De vele zomergasten, die Holten als hun vakantieoord gekozen hebben, heten wij van harte welkom. Wij hopen, dat zij hier een prettige en zonnige vakantie mogen doorbrengen en vesti gen gaarne hun aandacht op het onderstaande VVV-vakantieprogramma. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V'.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen af- tienen. Aan de andere zijde van het dorp is men nu ook begonnen met het verbreden van de Rijksweg n.l. een gedeelte van de weg Hol- ten-Rijssen. Vanaf de autobushalte in de nabijheid van de graan silo van de fa. C. A. Müller en Zoon tot aan de eerste spoorweg overgang worden over een afstand van 500 meter de betonbanden opgebroken en het wegdek pl.m. 60 cm. breder gemaakt. Het is n.l. het voornemen van Rijkswaterstaat om zoveel mogelijk van alle wegen de breedte van iedere rijstrook van 3 meter op 3.25 m. te brengen. Aan de andere zijde van de spoor wegovergang, waar onlangs een z.g. oppervlaktebehandeling heeft plaats gehad heeft de weg reeds de vereiste breedte. Die oppei'vlaktebehandeling zal vandaag ook plaats vinden op het weggedeelte, dat men verbreed heeft. Aan de Holtense zijde van de over weg heeft men tevens het wegdek aangepast aan de hoogte van de overweg. Wanneer half september bij deze overweg de z.g. Ahob's in weig hing worden gesteld, zal de overweg dezelfde breedte hebben als de weg. Het werk wordt uitgevoexd door het aannemings- en wegenbouwbedx-ijf v.h. Fa. J. Krekel en Zn. te Holten. De totale breedte van dit wegge deelte wordt nu van 7 meter op 7,60 gebracht. Van Holten tot Rijssen ont breken echter de rij wiel paden. Zodi-a het dubbele woonhuis, tegenover het genoemde graan- en expeditiebedrijf van de fa. Müller, o.a. bewoond dooi de familie Pasop, in het bezit van het rijk is, wordt met de verbreding van de weg tot aan het dox-p verder ge gaan en wordt de enigszins onover zichtelijke bocht verflauwd. Bovenstaande wex'kzaamheden hou den geen verband met de aanleg van de parallelweg Holten-Rijssen, waar op wij dezer dagen nog eens de aan dacht hebben gevestigd en voor de totstandkoming waarvan het vorige jaar een aaixtal ouders op de Lichten berg hun kinderen van school hebben (huis gehouden. Zij zijn te betitelen als onderhoudswerk. Zaterdag 17 aug., 8.30 en 13.30 uur vindt op het grote terrein van het Erve „Twenhaar" aan de Rijssenseweg een groot concours- hippique plaats met deelname van 200 ruiters en amazones uit geheel Overijssel, 's Middags een grote parade van alle ruiters. Vexder vex-meldt het programma tal. van spring- nummers, demonstratie schoonste landbouw-rijpaard en verdere demonstraties. Zaterdag 17 aug., 18.30 uur organiseert de Zwemclub „Twenhaarsveld" zwemwedstrij den voor toeristen en Holtenaren in het na tuurbad van die naam, aan de Rijssenseweg. Er zijn 18 verschillende rubrieken waarin gezwom men kan worden. Opgave voor deelname moet ge schieden woensdagavond 14 augustus, aan het bad, waar een circulaire nadere inlichtingen vex-schaft. Zaterdag 17 aug. 19.30 uur Dansen in de zaal van café-restaurant en camping „De Poppe" Café, restaurant en camping „De Poppe" is gelegen halverwege Holten-Markelo aan de drukke verkeers weg naar Hengelo (O.). Op ongeveer deze plaats zal pl.m. 1971 de nieuwe E 8 in het oude tracé geleid wor den. Maandag 19 aug., 14.00-16.00 uur en vervol gens elke maandag gedurende het vakantie- seisoen bezichtiging van de manége Beldman aan de Markeloseweg. Vrije toegang. Consumpties aanwezig. Dinsdag 20 aug., 10.15 u. v.m. excursie naar de kaasboerderij van de Familie Cats met eigen auto. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre omgeving. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering zal iets verteld wor den, dat velen zal interesseren. De leiding berust bij de administrateur van de WV de heer Kers. Deelnameprijs f 1,- per persoon. Opga ve en betaling voor 12.00 uur aan het VW-kantoor. Men ontvaxigt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. Woensdag 21 aug., 14.-, 15.-, 16.- uur: Bezich tiging en rondleiding pluimveebedrijf van de heer Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). Men ziet de ontwikkeling van 1- dagskuikens (indien net uitkomende) tot de produktie van eieren. Voor deze rondleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd. Gelegenheid tot het kopen van verse eieren en pan klare haantjes. Men dient om 14.00 uur of 15.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Woensdag 21 aug., 14 u. wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobustocht geor ganiseerd over de Holterberg. Haarlerbeg, Nij- verdalseberg en Hellendoornseberg met prach tige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf pro vinciën" op de Hellendoornseberg. De tocht duurt van pl.m. 14-17 uur. De kosten bedragen f 3,-. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het VVV-bu- reau, telefoon 1533. De administrateur de heer Kers, gaat mee voor explicatie. Donderdag 22 aug.. v.m. 6 u.t Oehtendwan- deling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de omgeving van Holten. Vertrek 6 uur van het VW-kantoor. De kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, is niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen f 1,25. Geen deelname voor kindex-en beneden 10 jaar. Opgave vóór woensdag avond bij het VW-bureau. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. Vrijdag 23 aug- 8 uur wordt in het Natuur- Historisch Museum „Piet Bos" op de Holter berg een rondleiding gehouden door de eige naar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is van een bijzondere bekoring. De OAD organiseert wekelijks verschillende dag tochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Stap- horst-Giethoorn-N.Ö. Polder, de Twentetochten en valkenburg en naar Duitsland als Sauerland. Königs- winter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedko pe dagkaarten op de dienstlonen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt dooi het bureau van de WV (telefoon 1533) of door het OAD-kantoor (telefoon 1241) Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebi'uikeliik was zal dp 7nmD,--,an. kerkdienst m de Ned. Herv. Kelk g 1 jrn geboden in het gebouw Irene een kopie koffie te'drink n en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad dfr Her,, k0p'e_«0jfflei te drinken die hier met vakanhe vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van Ie ÊLKrkdtonT B^in hottlL?L™radatr, dienSt 10'°° Contact-adres voor katholieken: pastoor J. Schievels, R.-K. pastorie, N.H. 19, Nieuw-Heeten. Vetenigingen of particulieren, die een bijdrage wensen te leveren aan dit nmrrenw,. Ifc* in «-« Kers van de

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1