Papoea-huwelijk te Holten Vakantie- programma Ruilverkaveling Hoïten/Markelo V.V.V.- vakantieprogramma valt zeer in de smaak Auto bruiloftgangers in bermsloot over kop geslagen Geringe belangstelling voorlichtingsbijeenkomsten Ir. Tiessen en hoofding. Markvoort lichten plan toe Eenvoudige evenementen, maar... Jeugd fietste rond het slachthuis Of f ie i Ie p ublika tie Afsluiting van openbare wegen Inbrengen bezwaren bouwplan Borkeld HEIN INGGAMER TROUWDE.... Dansen Bezichtiging manege Bezoek kaasboerderij Bezoek pluimveebedrijf VVV-Holler bergrit Och ten divan de ling Natuur-historisch museum Touringcartochten Kerkdiensten Medische dienst WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Gevonden en verloren voorwerpen Kopje koffie na kerkdienst Na afloop receptie HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 10 augustus lüffl Jaargang 20 - no. 32 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten Telefoon 05483 123V Hoofdredacteur W. BeyeiV Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coop. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 In zaal „Amieitia" heeft maandagnamiddag ir. G. T. Tiessen te Zwolle, distrietsingenieur bij de Cultuur Technische Dienst (CTD) aan de hand van een tweetal grote kaarten en met „assistentie" van een biljartkeu een zeer objectieve en duidelijke toelichting gegeven op het Ruilverkavelingsplan „Holten-Markelo" (totaal 12483 hec tare) dat zonder onvoorziene omstandigheden dit najaar in stem ming zal owrden gebracht. Dc voorzitter van de voorbereidings commissie de heer II. Ivottelenberg te Markelo sprak een kort woord van welkom lot de, om precies te zijn 48 kadastrale eigenaren, en liet weten dat de voorbereidingscommissie met enkele onderdelen van het plan niet bepaald gelukkig was. Zo wil men op verschillende plaatsen bos gaan planten waar de commissie liever geen bos had gezien. De voordelen van de verkaveling zijn echter zo groot en zo vele dat men over kleine nadelen maar moet heenstappen, al dus voorzitter Ivottelenberg. Voorlichting Ir. Tiessen stond aan het begin van 'zijn toelichting vrij uitvoerig stil bij de stemming over de ruilverka veling. Ieder die bij het kadaster als eigenaar bekend is zal té zijner tijd de gelegenheid krijgen om te stem men en geen enkele eigenaar zal hier in worden belemmerd. Wanneer er mensen worden opge roepen die reeds overleden zijn heb ben de nieuwe eigenaren verzuimd zich te laten inschrijven. Als men nu naar de notaris gaat kan men nog het stemrecht ver krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen die grond gekocht hebben, maar de aankoop niet hebben laten registreren. Laat men dit na dan wordt de vo rige eigenaar opgeroepen, want de lijst van stemgerechtigde eigenaren wordt opgemaakt volgens de gege vens van het kadaster. Alle grondeigenaren in het gebied van de ruilverkaveling (tof. nog toe een van de grootste in ons land!) heb ben of krijgen dezer dagen een aangetekende brief van Gedeputeerde Staten met hét befricht dat het ruil verkavelingsplan op het gemeente huis ter inzage ligt. Wie het bericht ontvangt staat op de lijst van de rechthebbenden. Wie geen brief ont vangt en wel grondeigenaar is dient zich tot de voorbereidingscommissie te wenden. In de a.s. herfst of winter worden de'stemgerechtigden opgeroepen voor de stemming. Als de meerderheid van de bijna 3000 stemgerechtigden vóór uitvoering van het. plan is clan fs het aangenomen, is er geen meer derheid maar hebben de voorstem mers meer dan de helft van de grond in hun bezit dan gaat de verkaveling toch door. Wie niet aan de stemming meedoet wordt geacht te hebben voorgestemd zodat eigenaren die voor het rea liseren van het plan zijn thuis kun nen blijven. Een der aanwezige eigenaren noemde deze stemming ondemo cratisch. Wanneer de meeste eige naren tegen zijn moet van verka veling worden afgezien. Het plan is eerlijk afgestemd en men most, het er niet ..doordrukken" omdat het aantal voorstemmers de mees te hectares heeft. Ir. Tiessen reageerde op deze ver klaring met: „Men kan het even goed ondemocratisch noemen als een aantal bezitters van kleine perceel tjes, (al dan niet ..opgejut" door eige naren die om een of andere reden te gen ruilverkaveling zijn) tegenstem men. De Ruilverkavelingswet: 1954 is vol komen democratisch tot stand ge komen door H. M. Koningin Juliana getekend en is op dit moment nog steeds van kracht. Verkaveling Nadat het plan is aangenomen zal. in drie fasen de verkaveling worden voltrokken. 1. Alle percelen worden geschat. Voorzover er grond wordt geruild gebeurt de schatting niet naar oppervlakte maar naar waarde waarbij een prijs getaxeerd wordt voor de beste en de slechtste per celen waarna de waarde van de tussen liggende oercelen kwali tatief naar verhouding zal worden vastgesteld. De taxatieprijzen worden ter inza ge gelegd zodat men bezwaren kan indienen zowel tegen de geschatte waarde van eigen percelen als tegeii die van grond van anderen. 2. Na de schatting krijgt men ge legenheid ten aanzien van de lig ging van de nieuwe kavels wen sen in te dienen wensen waar der kavels rekening kan worden gehouden. Daarna volgt de inde ling van de kavels die weer ter inzage komt. te liggen en waar mee mogelijk bij de indeling Het VVV-vakantieprogramma be vat de komende week een geheel nieuw evenement nl. een groot eon- cours-hippiquc, dat op zaterdag 17 augustus wordt georganiseerd dooi de L.R.V. „De Bergruiters" ter ge legenheid van de provinciale kam pioenschappen. Meer dan 200 ruiters en amazones uit geheel Overijssel zullen er aan deelnemen. Het mor genprogramma bevat de dressuur van achttallen, individuele dressuur en springen. Het middagprogramma opent met een parade van alle deel nemers op de prachtige landbouw- rijpaarden, waarvan nog een afzon derlijke show wordt gehouden, tussen het springen door. Het bezichtigen van manége Beid- man aan de Markeloseweg is verzet van donderdag naar maandag op de zelfde tijd. Het pluimveebedrijf van de heer G. W. Barvelink is bij de toeristen bij zonder in trek. De vorige week boek te 'het op één dag een record aantal bezoekers nl. 250. Woensdag waren 'l er ruim 180. Het is een opfok- en leg- bedriji met 10.000 - 12.000 stuks pluimvee, waarvan een groot aantal kippen op z.g. legbatterijen. Er ko men voortdurend eendagskuikens aan, hetgeen het, met andere dieren, voor de kinderen bijzonder interes sant maakl. De heer Barvelink heeft geen vermcerderingsbedrijf, maar toont de gasten met een kleine ma chine wel het uitbroeden der eieren. Talloze bezoekers voorzien zich te vens van verse eieren en braadhaan- tjes. Een kleine bijverdienste voor het stélen van de show. Qok de rondleidingen in het Nat. Iiist. Museum „Piet. Bos" op de Hol- terberg, op vrijdagavond, vallen bij zonder in de smaak. De bezoekers zijn vaak opgetogen over de uitleg, die door de heer Kees Bos van zijn enorme verzameling geprepareerde dieren en van de diorama's gegeven wordt. De laatste weken waren er telkens over de honderd bezoekers, afgezien van het normale drukke be zoek, dat dit museum dagelijks trekt. Door enkele jongens van de Kol werd maandag 5 augustus een wieler ronde voor jongelui georganiseerd rond het EEG-slachthuis. Er werd gereden in drie groepen: Groep 1 (Race fietsen - 10 rondjes) 1. Bertje Knapen, 2. Gerry Bouw meester, 3. Jan Eshuis. Groep 2 (jongens 9-14 jaar - 10 rondjes): 1. Gerrit Vixseboxse, 2. Henry Bronsvoort, 3. Gerrit de He ij ei- Groep III (jongens onder de 9 jaar) - 2 rondjes)1. Henk Lonink, 2. Di li ant Lonink, 3. Berthout Roordink. De prijzen en premies waarvoor de jongelui hartelijk dank zeggen waren beschikbaar gesteld door een aantal Holtense winkeliers. GESLAAGD De heer B. Breukink, Oranjestraat, is na afgelegd examen toegelaten tot de 2de klas van de rijks hogere school voor cultuurtechniek en bos- •bouw te Arnhem. tegen bezwaren ingediend kunnen worden. Na de voltooiing van de ruilver kaveling worden over de belang hebbenden de kosten verdeeld en gaan schatters aan het werk om de waarde van de kavels te schat ten en de diverse verbeteringen in rekening te brengen. Ook dit taxatierapport wordt ter inzage gelegd en voor de derde maal staat de gelegenheid open om be zwaren in te dienen. (VERVOLG OP PAGINA 3) Burgemeester- en wethouders van Holten maken bekend, dat in verband met het óp zaterdag 17 augustus 1968 in deze gemeente te houden concours- hippique door de plaatselijke ruiter- vereniging „De Bergruiters" I. voor het gedeelte van de Landuwer- weg, vanaf de Rijksweg 44a (Holten- Rijssen) tot aan de Schreursweg, voor beide zijden van die weg, tijdelijk een pai'keerverbod is vastgesteld; II. de Schreursweg, vanaf de kruising met de Landuwerweg tot de kruising met de Broensweg, en de Brctensweg vanaf de kruising met de Schreurs weg tot aan de Rijksweg 44a (Holten- Rijssen) tijdelijk gesloten zijn ver klaard voor het verkeer met alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee in beide richtingen. Holten, 7 augustus. Burgemeester en wethouders van Holten. W. H. Enklaar. burgemeester. J. Vuuregge, loco-secretaris. De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer J. Walhof, Mars kant 12, Hengelo (O), vergunning heeft gevraagd voor het vernieuwen en gedeeltelijk veranderen van de woning Borkeld 97, kadastraal be kend gemeente Holten, sectie B, nr. 532. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met. het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen eige naren, pachters of huurders van aan grenzende en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 12 augustus 1968, schriftelijk bezwa ren bij burgemeester en wethouders van Holten indienen tegen het verle nen van vrijstelling van de bepalin gen van het desbetreffende bestem mingsplan ten behoeve van het on derhavige verbouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 9 augustus 1968. De burgemeester voornoemd, W. m Enklaar. In de raadzaal van Holten's gemeentehuis had de vorige week vrijdagmiddag een niet alledaagse huwelijksvoltrekking plaats, die zelfs in een grote stad niet tot het dagelijks gebeuren behoort. Bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, voltrok het huwelijk van de Papoea Hein Inggamer en zijn bruid uit het voormalig Nieuw Guinea, Pe- nina Mariana Marani. De bruidegom, 28 jaar, is geboren te Opiaref op Biak. Hij kwam in november 1960 naar Nederland als pleegzoon, zo mag hij wel genoemd worden, van de heer Berend Soer, die op Biak onderwijzer was. Hij werd als kind opgenomen in het gezin van de familie Soer en bezocht drie jaar de ulo-school te Holten. Daarna studeerde hij tot augustus 1968 aan de A. G. van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord. Hein Inggamer is thans als rijks ambtenaar verbonden aan het Insti tuut voor de Veredeling van Tuin- De vele zomergasten, die Holten als hun vakantieoord gekozen hebben, heten wij van harte welkom. Wij hopen, dat zij hier een prettige en zonnige vakantie mogen doorbrengen en vesti gen gaarne hun aandacht op het onderstaande VVV-vakantieprogramma. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hébben, ivordt verzochtaan dit programma bekendheid ie geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen af halen. Zaterdag 10 aug., 19.30 uur: Dansen in de zaal van café-restaurant en camping „De Poppe". Café, restaurant en camping „De Poppe" is gelegen halverwege Holten-Markelo aan de drukke verkeers weg naar Hengelo (O.). Op ongeveer deze plaats zal pl.m. 1971 de nieuwe E 8 in het oude tracé geleid wor den. Maandag 12 aug. 14.00-16.00 uur en vervol gens elke maandag gedurende het vakantie- seisoen bezichtiging van de manége Beldman aan de Markeloseweg. Vrije toegang. Consumpties aanwezig. Dinsdag 13 aug., 10.15 u. v.m. excursie naar de kaasboerderij van de Familie Cats met eigen auto. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre omgeving. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering zal iets verteld wor den, dat velen zal interesseren. De leiding berust bij de administrateur van de VVV de heer Kers. Deelnameprijs f 1,- per persoon. Opga ve en betaling voor 12.00 uur aan het WV-kantoor. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. Woensdag 14 aug., 14.-, 15.-, 16.- u.: Bezich tiging en rondleiding pluimveebedrijf van de heen Barvelink, Borkeld 80 (verlengde van de Postweg). Men ziet de ontwikkeling van 1- dagskuikens (indien net uitkomende) tot de produktie van eieren. Voor deze rondleiding wordt een kleine vergoeding gevraagd. Gelegenheid tot het kopen van verse eieren en pan klare haantjes. Men dient om 14.00 uur of 15.00 uur aldaar aanwezig te zijn. Woensdag 14 aug., 14 u. wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-autobustocht geor ganiseerd over de Holterberg, Haarlerbeg, Nij- verdalseberg en Helïendoornseberg met prach tige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf pro vinciën" op de Helïendoornseberg. De tocht duurt van pl.m. 14-17 uur. De kosten bedragen f 3,-. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het VW-bu- reau, telefoon 1533. De administrateur de heer Kers, gaat mee voor explicatie. Donderdag 15 aug., v.m. 6 u.: 'n Ochtendwan deling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de omgeving van Holten. Vertrek 6 uur van het WV-kantoor. De kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, is niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen f 1,25. Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. Opgave vóór woensdag avond bij het VVV-bureau. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. Vrijdag 16 aug. en vervolgens iedere vrijdag avond, telkens om 8 uur, wordt in 't Natuur- tuur-Historisch Museum ,Fiet Bos' op de Hol terberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het mu seum is van een bijzondere bekoring. De OAD organiseert wekelijks verschillende dag tochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land ais Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Stap- horst-Giethoorn-N.O. Polder, de Twentetoehten en Valkenburg en naar Duitsland als Sauerland, Königs- vvinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedko pe dagkaarten op de dienstlonen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door het bureau van de WV (telefoon 1533) of door het OAD-kantoor (telefoon 1241). Zaterdag, 17 aug., 18.30 uur organiseert de Zwemclüb „Twenhaarsveld" zwemwedstrij den voor toeristen en Holtenaren in het na tuurbad van die naam, aan de Rijssenseweg. Er zijn 18 verschillende rubrieken waai'in gezwom men kan worden. Opgave voor deelname moet ge schieden woensdagavond, 14 augustus aan het bad, waar een circulaire nadere- inlichtingen verschaft. Zaterdag, 17 aug., 8.30 u. en 13.30 uur vindt op het grote terrein van het Erve „Twen- haar" aan de Rijssenseweg een groot con- cours-hippique plaats met deelname van 200 ruiters en ammazones uit geheel Overijssel, 's Middags een grote parade van alle ruiters. Verder vermeit het programma tal van spring- nummers, demonstratie schoonste landbouw-rijpaard en verdere demonstraties. bouwgewassen (het IVT) te Wage- ningen. Zijn bruid „Marjan" is 23 jaar en geboren in Kubiari. Zij was kraamverpleegster in Nieuw-Guinea, het huidige West-Irian, en kwam in december 1962 naar Nederland, waar zij tot nu toe in verschillende betrek kingen werkzaam was. Het jonge paar hoopt zo spoedig mogelijk, als de omstandigheden zich in gunstige zin wijzigen, naar hun geboorteland terug te keren, om daar voor hun volk dienstbaar te zijn. Burgemeester Enklaar wees in zijn toespraak op de moeilijke omstandig heden, waar-in de landgenoten van bruid en bruidegom en waarin zij in feite ook zelf verkeren, al heeft Hein hier een vaste baan en straks een woning.vóór. zijn bruid Kerkelijke inzegening De kerkelijke huwelijksinzegening geschiedde in de Ned. herv. kerk door ds C. C. Addink, die o.a. voor zitter is van het I-Ioltcnse Studiefonds voor Papoea-jongeren. Momenteel heeft het fonds geen studie-pupillen, maar pr-opageert het de hulp aan de Bantoekerken in Zuid-Afrika door middel van de zomer-actie A'oor In ternationale Hulpverlening. Het vol gend jaar hoopt men weer de oplei ding van een jonge Papoea aan de hogere school voor tropische land bouw in Deventer te kunnen verzor gen. Onder de belangstellenden en gas ten bij deze huwelijksvoltrekking wa ren behalve de familie Soer onder meer ook tal van landgenoten van het bruidspaar en collega's van Hein uit Wageningen aanwezig. HOLTEN: Ned. Herv. Kerk S.30 u en 10.15 u past. medew. dhr. A. Schellevis. Extra collecte „Silo- werk" 'Geref. Kerk: 8.30 u en 10.00 u ds. R. Oosterhoff. 15,00 u ds. J. Jur- jens van Deventer. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor bouw nieu we kerk. R.K. Kerkdiensten zondag 8.30 u en 9.45 u Eucharistieviering in het ge bouw Irene, Boschkampsstr. 6. NIEUW HEETEN: R.K. kerk zater dagavond 7.30 uur Zondagmorgen: 7.30, 9.00 u en 10.30 uur. DIJKERHOEK: Bethanië 9.30 u ds. C. C. Addink, Extra collecte „Silo- werk". Zondag 11 augustus 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 12 t/m 16 aug. Café „De Waag" (Jan Haverslag) wegens vakantie gesloten. Zaterdag 17 augustus 8.30 en 13.30 uur: Groot concours-hip- pique op Erve „Twenhaarsveld" aan de Rijssenseweg (zie adv.). 10.30 uur: Afhalen kaarten (alleen voor lijstintekenaren) voor feest avond op dinsdag 20 aug. Tevens opgave deelname volksspelen op woensdag 21 aug. a.s. Dinsdag 20 augustus 19.30 uur: Feestavond schoolkring Dijkerhoek in zaal van Het Bonte Paard. Woensdag 21 augustus School- en volksfeest in Dijkerhoek. Maandag 26 aug. t/m 2 sept. Kapsalon Elegant wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 27 augustus Raadsvergadering ten gemeentehuize Woensdag 28 augustus 14.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst ruilverkaveling Holten-Markelo in Amicifia. Zaterdag 10 aug. vanaf 12.00 uur lot en met maandagochtend 8 uur, dok ter J. F. Sijtsema, Noorderbergstraat 6, tel. 1870 (alleen voor spoedgeval len-adres tijdelijk gewijzigd). Zaterdag, 10 aug. en zondag, 11 aug. E. A. Witkop, Wierdensestraat 118 Rijssen, tel. 05480- 2260, voor spoed gevallen nam. 6.00-7.00 u. Zaterdag 10 aug. en zondag, 11 aug. Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstr. 2, tel. 1515. één bankbiljet, één portemonnaie met inhoud. Verloren: badtas met inhoud, fototoestel in tas, zonnebril, 2 portemonnaies met in houd, zwart-witte poes, grijze gabar dine regenjas. damespolshorloge, veelkleurig (hoofdzakelijk rood) bad laken. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der Rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, doch niet tus sen 13 en 14 uur. Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Ned. Herv, Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerkdienst, die om 10.15 uur begint naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegen heid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. Ook de Kerkeraad der Geref. Kerk nodigt de zomergasten uit na de dienst van 10.00 uur in het Gebouw Re- hoboth (Stationsstraat) een kopje koffie te komen drinken. Contact-adres voor katholieken: pastoor J, Schievels, R.-K. pastorie. N.H. 19, Nieuw-Heeten. Verenigingen of particulieren, die een bijdrage wensen te leveren aan dit programma worden verzocht zich hiervoor vroegtijdig in verbinding te stellen met de heer Kers van de V.V.V. (tel. 1533) of onze redactie (tele- Het huwelijk van het Papoea- bi-uidspaar Hein Inggamer - Marjan Marani, dat vrijdagmiddag alhier voltrokken werd, heeft voor zijn vroegere kostbaas en diens echtge note en twee van hun landgenoten een ongelukkige nasleep gekregen. Na afloop van de receptie in hotel Van den Brink aan de Deventerweg is dit viertal met de personenauto, waarmee zij op weg naar huis waren om plm. tien uur in de scherpe bocht van de Raalterweg bij Volkerink van de weg geraakt en in de bermsloot over de kop geslagen. De gevolgen waren heel ernstig. De bestuurder, de heer J. E. Philipsen, beheerder van het kamp Vledder en zijn India se echtgenote werden ernstig gewond aan hoofd en rug. Ook de Papoea student D. YVikom uit Nijmegen en de Papoea A. Antoh uit Hoogeveen kregen kwetsuren. De vier gewonden zijn met zieken auto's uit Holten, Rijssen en Markelo naar het St. Geertruidenziekenhuis in Deventer vervoerd. Het echtpaar Philipsen was er het ergste aan toe. Dc bestuurder zat beklemd in de wagen, die eerst ge kanteld moest worden, voordat de heer Philipsen bevrijd kon worden. De auto, die total loss was, is door een kraanwagen van de daarvoor pas ingerichte landelijke dienst uit de sloot getrokken en naar de par keerplaats bij het politiebureau ver voerd. Het ongeluk veroorzaakte op het late avonduur in het dorp een hele consternatie. Overal stonden de mensen voor de huizen het gebeuren te bespreken. Geen verkeersstrepen De bocht in de provinciale weg ter plaatse is wel met rode reflectoren aangegeven, maar de- gebruikelijke witte strepen zoals die op de rijkswegen voorkomen ontbreken nog, waarschijnlijk in verband met de aangebrachte nieuwe slijtlaag. Toestand patiënten Alle vier slachtoffers van het onge luk vertoeven nog in het ziekenhuis. Hun toestand is redelijk en vooruit gaande. Mevrouw Philipsen heeft on der meer een bekkenfractuur, haar man o.a. vrij ernstige hoofdwonden, terwijl de beide Papoea's een hersen schudding opliepen. Gezien de ver kreukelde auto is het ongeluk nog vrij goed voor hun afgelopen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1