BlVhlhlW IllhWf Holten herbergt omstreeks 9000 zomergasten Bezoekt de 14e Holtense Braderie Zweedse folkloristische dansgroep op de Braderie Bezoek recreatietent neemt nog steeds toe Wie wordt dit jaar Braderiekoningin programma Inwonertal meer dan verdubbeld. Diploma secretaresse WEEKENDDIENST DIERENARTSEN WEEKENDDIENST TANDARTSEN Goede resultaten van gehavende Bergruiters-equipe Exam en jnachi naai melken L.L.S. Le Ba tinnen BEBEESHlIIEEESSBEEBEBEEÉBBBEBilBEBEBSBBEB •ieeebbeeebbbeeeeeeeeeebbeeeeeeeebebbbeJ Officiële publikatie OPENBARE KENNISGEVING AFSLUITING WEGEN MEDISCHE DIENST KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coop. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 1 t.e.m. 31 juli Zomer-actie internationale hulpver lening voor ,,Hulp aan Bantoeker- ken" (Zuid-Afrika). Gaarne giften op rekening „Werelddiakonaat" bij Raiffeisénbank te Holten, (postre kening 875587) "Vrijdag 12 t.e.m. 27 juli Fa, Broekhuis en Zn., Dijkerhoek en grondbedrijf A. Piel wegens vakan tie gesloten (zie adv.) Zaterdag 13 juli t.e.m. 25 juli Aanspreker H. Koopman „ANBV" wegens vakantie afwezig (zie adv.) Smederij E. J. Westerilc tot 2.9 juli wegens vakantie gesloten. Zaterdag 13 t.e.m. 27 juli Corsetterïe „Recta" wegens vakantie niet aanwezig (zie adv.) Maandag 15 t.e.m. 22 juli Horlogerie en optiek G. J. Aaftink we gens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 15 t.e.m. 28 juli Smederij Nijland te Espelo wegens- vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 22 juli t.e.m. 27 juli Aid. mengvoeders, maalderij, kunst mest- en brandstoffen N.V. Gebr. Dikkers en Fa. Gebr. Wansink, Kruidenier A. Paalman, Raalterw. en „De Spar" (wed. B. Maats). 'Coöp. Aan- en Verkoopver. „Trio" afdeling Holten, wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 23 juli Geen zitting Spaarbank voor Protes tants Nederland Zondag 21 juli 's Avonds 8 uur in de grote tent in „Kalfstermansweide" interkerkelij ke bezinningssamenkomst. Vrijdag 26 juli 's Avonds 8 uur in de grote tent in „Kalfstermansweide" interkerkelij ke bezinningssamenkomst. Zondag 28 juli 's Avonds 8 uur in de grote tent in „Kalfstermansweide" interkerkelij ke bezinningssamenkomst. Woensdag 31 juli '6 Avonds 8 uur Hervatting repetities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 17 augustus Provinciale kampioenschappen lan delijke rijverenigingen. Terrein: Er ve „Twenhaar", Rijssenseweg. Het inwonertal van Holten is op het moment meer dan verdub heid, maar U zult de namen van al die mensen, die er bij gekomen zijn in het gemeentelijk bevolkingsregister te vergeefs zoeken. Als een zwerm honingzoekende bijen het klinkt misschien wat on eerbiedig maar zo is het niet bedoeld is een groot aantal vakan tiegangers het afgelopen weekend in Holten neergestreken, om hier rust en verpozing te zoeken. De administrateur van de VVV, de heer Kers, schat het aantal zomergasten op ongeveer 9000, terwijl Holten zelf kort bij de 7000 inwoners telt. Alleen al de enkele honderden zomerhuisjes tellen op het ogenblik pl.m. 3000 bewoners. Daar komen dan nog bij de gasten in de hotels, pensions, kampeerboerderijen en niet te verge ten de campings en kampeerterreinen, waar ettelijke duizenden hun vakantievreugde meer in de openlucht zoeken. Al die tijdelijke inwoners brengen een grote bedrijvigheid mee. In de straten, in de winkels en in de bos sen, zonder dat dit echter een hin derlijke drukte vormt, want al die verblijven liggen in de ruimte ge spreid. Ondanks het slechte weer in het begin van de week genieten de men sen van de mooie natuur en van het geen voor hun, vermaak o.a. op de campings b.v. in de recreatietent op de Borkeld wordt georganiseerd. Wij hebben ze niet horen klagen maar wel zien genieten. Zo gaven de leden van de boerendansgroep „De Mej. M. G. H. Bos, Vianenweg, slaag de te Arnhem aan het Instituut Schoe- vers voor het diploma „secretaresse". Larense Schotsers" op de camping „De Holterberg" van de heer L. Ve neklaas dinsdagavond een demonstra tie op 'n geïmproviseerde dansvloer, die bijzonder in de smaak viel bij de pl.m. 500 gasten die hier kampe ren. Op het laatst dansten de gasten zelf mee. Wat hier bijzonder opviel was de prettige gemeenschapszin, welke zich demonstreerde in de taak, die tal van bewoners van deze camping op zich hadden genomen. Allerlei lek kernijen werden er gekookt en gebak ken en door de mensen zelf aan de man gebracht. Samen had men een elektrische buitenverlichting aange legd. Al eerder werd een kinderbad gemaakt. Woensdag kwam de ponyclub van de St. Steifensruiters uit Laren een demonstratie geven. Na de verschil lende leuke demonstraties mochten eerst de kinderen, op de kleine paard- jes rijden en daarna volgden de gro ten. 1-Iet gaf een enorme vreugde en er werd heel veel gelachen. Het was fantastisch vertelde ons de heer Ariëns uit Deventer, die voorzitter is van de ontspanningsvereniging, die men hier gevormd heeft. Er zijn veel Deventernaren en ook Twentenaren die hier permanent hun tent hebben opgeslagen of hun caravan hebben ge plaatst. De heer Hölzel is secretaris en de heer Lammertink, penning meester, ook beide Deventernaren. Er is ook een jeugdbestuur, be staande uit Giny Oosting, Marjolein Ariëns en Ronny Krijtenburg. die voor de tieners zorgen. Men organi seert speurtochten. Er worden vol leybalwedstrijden gespeeld. In de vrije natuur aan de voét van de Hol- terberg is men geheel ontspannen. Ook op de andere campings wordt op verschillend* manieren wat voor de gasten gedaan. De Larense Schot sers traden op één avond op voor de gasten van „De Haspel" en voor de camping „De Poppe". Het „VVV-programma", voor de inwoners niet zo aantrekkelijk omdat men het door en door kent, is voor vele vreemdelingen een ware attractie. Er wordt van alle pro- Op de Holterberg bij de IJ stent de 15 manden grammapunten 'n veelvuldig gebruik gemaakt. Er wordt ook een zeer druk gebruik gemaakt van de dagcamping op de Holterberg en van de picknickplaats, beiden aan de Toeristenweg. Op bei de 'plaatsen staan altijd zeer veel auto's geparkeerd als het maar een beetje zonnig weer is. De volgende week zal de 14e bra derie voor vele vreemdelingen een trekpleister vormen. Een ouderling, die plat op d-e vloer zit, tussen orgel en „kansel", is zelfs bij een kampdienst een ongewone fi guur, die velen een glimlach ontlok te. Maar hij was niet de enige, die vanwege het groot aantal kerkgan gers opgewekt deze nederige zit plaats innam. Dit beeld vertoonde afgelopen zon dagmorgen de recreatietent tijdens de interkerkelijke kampdienst. Ter ge- rustelling zij meegedeeld, dat inmid dels het stoelenbestand dusdanig is uitgebreid, dat het recreatie-team aanstaande zondag zelf de dienst doende ouderling een „waardige" plaats hoopt te kunnen aabieden. Het team* is trouwens gewend om bij vele activiteiten met een volle tent te werken. Zo is ertësteeds een opti male belangstelling voor de bonte avond op vrijdag, waa? vele ouders de toneelprestaties van hun kinde ren flitsend op de plaat vastleggen. Wegens de slechte weersomstan digheden moeten picknick en kamp vuur vervallen, maar hopelijk kun nen deze programma-onderdelen in de komende' week worden waarge- werk? Op de boerderij van de heer H. W. Veneldaas, het erve „Har wich", is dit voor veel kinderen wer kelijkheid geworden. En zo valt er elke dag wat te beleven. Hieronder volgt het - aan de Bra- derieweek - aangepaste programma voor de volgende week: Zondag, 10.45 uur: Kampdienst. Na afloop koffie. Mahndag, 10-12 uur: Kindermorgen, leeftijd 4-12 jaar-, entree f 0,25. 14.30 uur: Gezins - wandelpuzzel- tocht, deelname f 0.50 per gezin. Dinsdag, 10-12 uur: Alsvoren. 22.00 uur: Dropping, deelname van af 16 jaar, tenzij onder geleide f 0,50 per pex-soon. Woensdag, 11-14 uur: Picknick voor kinderen van 4-12- jaar. Brood mee brengen. Tractorvervoer, deelname 0,25. Donderdag, 10-12 uur: Alsvoren. Vrijdag, 10-12 uur: Alsvoren. 19.30 uur: Bo:nte avond voor ieder een met lampionoptocht en kamp- Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli, J. Warrink, Noordenbergstr. 19, tel. 1803. Zaterdag 20 juli en zondag 21 juli L. J. Lenstra, Karei Doormanstraat 28, Wierden, tel. 05496-1765 van 6.00-7.00 u. nam. voor spoedgevallen. Een door de vakanties wat gehaven de ploeg van de L.R.V. „De Bergrui- ters" heeft woensdag deelgenomen aan het concours-hippique georganiseerd door „De Hertruïters" te Hellendoom op 't terrein achter de Oudheidskamer De uitslagen waren, in dit licht be zien, toch nog wel zeer bevredigend en zagen er als volgt uit: Zware dressuur viertallen een 3e prijs voor het viertal van de Bergruiters. Individuele dessuur: (Beginners)4e prijs voor W, Kiffen op „Fury" met 95 punten (de grens van voldoende is 97"/- punt) Jeugddressuur (licht) 3e prijs voor H. Nijkamp op „Ramona" met 97Vs p. Senioren (klasse L)2e prijs voor T. Beldman op „Amor" met 100 p. Klasse M-Z: 6e G. Beldman op „Ami go II" 102Vs p. en 8e G. Bolink op „Het ty" met 96 p. Springen: 2e prijs H. Nijkamp op „Ramona" (Jeugd L). Klasse M: een 4e prijs voor T. Beld man op „Meteoor" met 4 fouten en voor G. Beldman met „Amigo II" eveneens met 4 fouten. Tijdens de Holtense braderie, die morgen (zaterdag) begin met een groot teenagersbal in de enorme tent op Kalfstermansweide van liet bedrijf van de heer K. ter Horst te Ommen, zal de Vrolijke Boerenavond op woensdag 24 juli, opgeluisterd worden door een Zweedse folkloristische dansgroep. Het betreft een groep van 23 personen, waaronder twee muzikanten, die in Zweeds costuum ori ginele volksdansen zullen opvoeren. De groep wordt gevórmd door studenten in de bosbouw en de cultuurtechniek van de Landbouw Hogeschool te Stockholm. Deze groep, die ons land bezoekt door tussenkomst van de burgemeester van Olst, de heer J. L. Wentholl; komt woensdag in Olst aan uit Middel kerke bij Antwerpen en zal dan de volgende dag de gast zijn van de Ned. Heide Mij en o.a. een excursie maken naar de IJsselmeerpolders. Vrijdag 26 juli geven zij, onder aus piciën van de V.V.V. te Dalfsen een demonstratie en zaterdag 27 juli vindt voor de V.V.V. het optreden plaats te Olst. Vorige week zijn op de bedrijven van de heren J. J. M. Wagemans te Jieeten en E. J. Nijkampte Zuidioo de examens machinemelken gehou den. De leerlingen waren opgeleid door de heren A. Haarman te Hee- ten en G. Nijkamp te Zuidioo. Als jury fungeerden de heren Netjes uit Kampen en Noordkamp uit Em- meloord. Geslaagd zijn: L. Bronsvoort, Let tel e 186 punten'; D. H. van Gelder, Epse 185 pnt; J. Haverslag, I-Ieeten 186 pnt; H J Kolkman, Harfsen 174'/a pnt; H. Makkink, Gorssel 168 pnt; F. J'. van der Meij, Oude Molen 168'/: pnt; J. W. M. Nijenhuis, Espelo 175l/s pnt; H. A. Klein Ovink, Schoolt 183'/* pnt; G. A. van Schooten, Harfsen I821/a pnt; G. Vosman, Okkenbroek 175 pnt; J. de Vries, Colmschate F. L. Willem ink, Colmschate 184 pnt; W. Willem ink, Bathmen 168J/z pnt; G. E. J. Willemg, Olst 173 punten. Oorspronkelijk was het. bezoek aan Holten gepland op maandag 29 juli, maar de groep moet op 30 juli weer terug zijn in Stockholm. De verkiezing van de Eraderieko- ningin vindt maandagavond plaats op de muziekkoepel in Kalfstermansweide. De braderiecommissie doet gaarne een beroep op de Holtense meisjes om maandag in een aardig kostuumpje in Kalfstermansweide te verschijnen om mee te doen aan deze verkiezing, die elk jaar weer veel bijval oogst. Er wordt steeds een onpartijdige jury ge vormd uit een aantal zomergasten. De gekozen braderiekoningin zal In een open wagen een rondgang door het dorp maken begeleid door H.M.V, met haar drumband. Enkele hoogtepunten zijn verder: Dinsdag 14.00 uur de officiële ope ning door loco-burgemeester J. Riet berg aan de Larenseweg. 17.30 uur begin van de 6e wielerronde met eerst de nieuwelingen en daarna de ama teurs. Woensdag 14.00 uur Koningssehieten op een terrein op de hoek van de Rijs- sense- en Markeloseweg, met 's avonds de huldigingsrondgang om 19,00 uur en om 20.00 uur in de grote tent de reeds genoemde Vrolijke Boerenavond. Donderdag: 14.30 uur Ballonwedstrijd voor de kinderen in Kalfstermansweide 15.00 uur Kindervoorstelling van de Wihschotense kunstrolschaatsclub. 19.15 uur Grote,shoxy van de rol- schaatscluben om 21.00 uur de be faamde Jennekensmarkt rond Holtens oude dorpstoren. Zaterdag 27 juli wordt de braderie besloten met een groot teenagerbal in de grote tent. Muziek de Beat- en Amusementsband „Splendid". De kerktoren staat reeds enkele da- gen in het floodlight, san een verdere feestelijke verlichting wordt gewerkt en het braderietreintje zal weer lijn normale rondgang maken- Bugemeesler en wethouders van HOLTEN maken bekend, dat in ver band met de op DINSDAG, 23 JULI 1968 te houden „Wielerronde van Hol ten" in het Kolcomplex de navolgen de wegen of gedeelten van wegen, vanaf 15.30 tot 21.00 uur, voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. de Lageweg 2. de Pannenbakkersstraat 3. een gedeelte van de Drostenstraat 4. een gedeelte van de Hoffesstraat 5. een gedeelte van de Weversstraat 6. een gedeelte van de Waagweg 7. een gedeelte van de Boerrichterstr. 8. een gedeelte van de Schepenenstr. 9. een gedeelte van de Schoutenstraat Voetgangers (zonder honden) worden tot het wielerparcours toegelaten. Auto's, motoren, bromfietsen en fiet sen moeten elders worden gepar keerd.. De bewoners van het „Kolplan-Oost" kunnen tijdens de wedstrijd deze wijk verlaten en/of bereiken via de Dikkesteensweg. Holten, 16 juli 1968 Burgemeester en wethouders voornoemd. J. Rietberg, loco-burgemeester G. J, Langenbarg, secretaris. Zaterdag 20 juli vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter Volkers (plaatsv. dokter Rietdijk), tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Kent U ze nog, de Brade- t riekoningin 1967 Jannie Po'dt en haar voorgangster Willy Nijhuisdie haar kroonde. Dat zal dit jaar de taak van Jannie zijn. op maandag 22, dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli a.s. (Wijziging voorbehouden) ZATERDAG 20 JULI 19,30 uur: Groot Teenagerbal in de grote tent op Kalfstermans weide. Beat- en amusementsband „Splendid". MAANDAG 22 JULI 19.15 uur: Optreden Tiroler band „H.M.V." in de muziekkoepel op Kalfstermansweide m.m.v. de boerendansgroep „De Larense Schotsers". 20.00 uur: Verkiezing Braderiekóningin in Kalfstermansweide. 20.30 uur: Rondgang Braderiekoningin 1968 met begeleiding van H.M.V. met Drumband. Groot Koninginnebal in de tent m.m.v. het muziek- en showtrio „Ton de Vries". DINSDAG 23 JULI 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie door de locoburge meester. de heer J. Rietberg, aan de Larenseweg. 14.30 uur: Rondgang Braderiekoningin met haar gevolg over het Braderieterrein. 15.00 uur: Groot Variété Kinderprogramma in de tent op Kalfster mansweide met o.a. „Kiekeboe de Wonderkoe". 17.30 uur: Zesde Wielerronde van Holten op het parcours rond het E.E.G.-slachthuis. 17.30 uur start nieuwelingen (40 km) 18.30 start amateurs (80 km). WOENSDAG 24 JULI 14.00 uur: Aanvang Koningssehieten (terrein Markeloseweg) Vanaf 13.30 uur verkoop deelnamekaarten. 19.00 uur: Rondgang Schutterskoning 1968 vanaf Hotel Vosman met begeleiding van „H.M.V." en Drumband. 20.00 uur: Vrolijke Boerenavond in de grote tent met medewerking van de Boerendansgroep en Boerenkapel. Muziek en conference, DONDERDAG 25 JULI 14.30 uur: Ballonwedstrijd voor kinderen in Kalfstermansweide. Aanvang verkoop ballonnen om 14.00 uur a 25 cent per stuk. 15.30 uur: Kindervoorstelling Kunstrolschaatsclub „De Molenstad" uit Winschoten in de grote tent op Kalfstermansweide. 19.15 uur: Grote show van de Kunstrolschaatsclub, als voren. 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de Oude Dorpstoren m.m.v. de Tiroler kapel van H.M.V. en „De Larense Schotsers". ZATERDAG 27 JULI 19.30 uur Groot Teenagersbal in de tent op Kalfstermansweide met muziek van de Beat- en Amusementsband „Splendid". Het alom bekende Braderie-trein je rijdt alle dagen weer de nor male route. Groot amusements- en kramenpark in de dorpskern Feestelijke verlichting Ook u bent hartelijk welkom in feestvierend Holten De muziekkoepel op Kalf stermansweide waarin de verkiezing van de Braderie- koningin zal plaats hebben. maakt. De instuif werd bezocht door meer dan honderd jongeren, waarbij som migen hun eigen geliefde grammo foonplaten konden draaien, met de versterker uiteraard En wellc kind zóu - veilig achter prikkeldraad - niet een stier, met een zware ring door de neus. willen aaien en een eendags-konijntje wil len bekijken. En zich deskundig la ten uitleggen hoe een melkmachine Holten Ned. Herv. Kerk 8.30 u. en 10.15 u. Ds. L. Schellevis van Arn hem. Geref. kerk 8.30 u. Ds. R. A. Hoog kamp. 10.30 u en 3.00 u. Br. Hengstman van Nijverdal. Het ene offer in alle diensten is voor de Kerk: Bij de uitgang collecte voor de bouw van een nieuwe kerk. R.K. Kex-kdiensten (Eucharistievie ring), zondag, 8.30 u. en 9.45 u. in het gebouw Irene, Boschkampstraat 6. Nieuw Heeten: R.K. Kex'k zaterdag avond 7.30 u, zondagmorgen 7.30 u., 9.00 u. en 10.30 uur. Recx-eatietent Borkeld: 10.45 u. Inter kerkelijke kampdienst. Dijker-hoek Bethanie 9.30 u. Kandi daat Van Asselt van Nijverdal; Extx-a collecte voor „Bethanië"

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1