Geslaagde avondvierdaagse Eerste zomeravond-concert voortijdig Weer verkeers- #p de Kolweg Koeture op de klippen Vakantie- programma VIJF EN DERTIG LEERLINGEN BEHAALDEN MAVO-III DIPLOMA mm mvmmmm BLOEMEN VOOR DE WANDELAARS... Landbouwschap verontrust over beleid voor varkensvlees Kerkdiensten Medische dienst Weekenddienst dierenartsen Weekenddienst landartsen Burgerlijke stand Grote vreugde op scholengemeenschap.... Offers Het lag op straat Alle MEAO- kandidaten geslaagd Officiële publikatie BESTEMMINGS PLAN „DE HAAR" Nieuw evenement in VVV-vakantie- Pracht opbrengst Rode Kruis-collectie Doctoraal examen psychologie Joh. Paalman eerste Dansen Bezoek kaasboerderij Bezoek pluimveebedrijf VVV-Holler ber grit Optreden boerendansgroep Och tendwandeling Bezichtiging manege HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 22 juni 1968 Jaargang 20 - no. 25 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad' te Holten - Telefoon 05483 123V Hoofdredacteur W. Beyert 'Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0}12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Zaterdag" 22 juni 1-3.00 uur: Volksspelen te Loo-Bath- men en 20.00 uur: „De Boertjes van Buuten", daarna dansen tot 1 uur (zie adv.). 34.00-16.00 uur: Viswedstrijd lagere scholen bij De "Wippert. 19.30 uur: Dansen bij „Dika van de Kruusweg" te Markelo (zie adv.). Zaterdag 22 juni l/m 29 juni Schoenhandel Oolbeklcink, Oranje straat en fa. F. Haan en Zn., Oran jestraat wegens vakantie gesloten. Zondag 23 juni 13.00 uur: Volksspelen; 19.00 uur: Concert Orpheus", dansen en ker mis d'été in Loo-Bathmen (zie adv.). Woensdag 26 juni 11.00 uur: Grasverkoop door notaris Pluimers in hotel Holterman (zie adv.). Donderdag 27 juni 14.30 uur: Officieel afscheid van de directeur van de Scholengemeen schap, de heer I-I. J. Hiddink, in de aula van de school. Van 20.00 tot 21.00 uur gelegenheid voor ouders en oud-leerlingen om aldaar afscheid te nemen (zie ber.). Zaterdag 29 juni 2 uur 's nachts: Vertrek hengelsport vereniging „De Rietvoorn" naar Tacozijl. 20.00 uur: Gezamenlijke feestavond PJGO - afdelingen Holten en Bath- men - in zaal ,,'t Bonte Paard". Donderdag 4 juli Uitwisseling van de afdeling Holten van de OLM met de afdeling Ber- guni van de Friese Maatschappij van Landbouw, Vrijdag 5 juli 39.30 uur: Raadsvergadering ten ge- meentehüize. HOLTEN. Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 uur eerw. heer A. Schellevis. Geref. kerk 8.30 en 10 uur ds. R. Oosterhoff (bed. H.A.), 15 uur ds. R. A. Hoogkamp (bed. I-LA. en dankz.) In alle diensten is het ene offer voor het Fonds Algemene Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdiensten (Euchaxistie- viering) zondagmorgen 8.30 en 9.45 uur in 't gebouw Irene, Boschkamp straat 6. NÏEUW-HEETEN. idem zaterdag avond om 7.30 uur. Zondagmorgen 7.30 uur, 9 en 10.30 uur. DIJKERHOEK. Bethanië 9.30 uur ds. C. C. Addink. Zaterdag 22 juni (vanaf 12 uur) tot maandagochtend 8 uur dokter C. I-I. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen) Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni Th, A. Oostenburg, Diessenplasstr. 2, telef. 15151. (Rijssen, Wierden, Holten en Goor) Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni R. Brouwer, Enterstr. 118, Rijssen, tel. 05480-2468, voor spoedgevallen nam. 6-7 uur. Geboren: Willemina Egberta, dv E. Aaltink en G. Overmeen, Hol ter broek 64 John Peter, zv W. Schalk en C. A. Paas, Waardenborchstraat 28 Edmond, zv J. W. Kerkdijk en M. D. J. van Marle, Schepenenstraat 1 Hendrika Pieternella, dv F. M. Pluïjgers en II. P. Snoek, Oranje straat 6 (geboren te Deventer). Overleden: I-I. Dikkers ev Willems, 58 jr, Burg. v.d. Borchstraat 25. Getrouwd: F. J. Starink, 63 jr, Goor en J. Grotenhuis, 56 jr, Bes- sinkpasstraat 9. BEVOLKING Ingekomen: J. I-I. L. Meijer van Hengelo O naar Look 35 C. M. H. Brands van Deventer naar Bosch- kampsstraat 23 J. C. Kromhout van der Meer en gez. van Almelo naar Schoutenstraat 53. Vertrokken: H. A. Geesing van Weversstraat 25 naar Almelo; J. Steenbergen van Pastoriestraat 12 naar Markelo E. Post van Gaar- denstraat 6 naar Beemster G. H. Oplaat van Burg. v.d. Borchstraat 21 naar Bathmen. Er heerste donderdagmiddag grote vreugde in de aula van de Holtense Scholengemeenschap. Vijf en dertig van de acht en dertig leerlingen slaagden voor het examen van de 3- jarige cursus Mavo en mochten van burgemeester, mr. W. H. Enklaar, hun diploma in onvangst nemen. Eén jongen en één meisje hebben nog een góede kans, omdat zij her-exa men mogen doen, één candidaat worden afgewezen. De directeur, de heer H. J. Hid dink vertolkte bij het feliciteren der geslaagden zijn dankbaarheid jegens de leraren en gecommiteerden en in het bijzonder jegens het gemeentebe stuur, voor de goede equipering van het onderwijs aan de scholengemeen schap. De bux-gemeeser herinnerde nog even aan de grote financiële' offers, die voor dit onderwijs moeten wor den gebracht, maar toonde zich bij zonder blij met de nieuwe ontwikke ling van het onderwijs door de Mam moetwet. Hij adviseerde de jeugd dan ook vooral verder te gaan met haar sudie voor een goede plaats in de maatschappij. Voor de heer-. I-Iid- ding was dit het laatste keer, dat on der zijn leiding examen werd afge nomen. Deze zwanenzang" roept bij ons een gevoel van weemoed op, ver klaarde mr. Enklaar. Hij dankte ook de gecommitëerden. Hun voorzitter, de heer C. A. M. Rijk, voelde zich al ingezetene de gecomiteerden hebben ruim veex'tien dagen in Holten examens afgenomen GEVONDEN: twee jonge poesjes, een regenjas, een leger windjack en een paar handschoenen, een paar kinderschoentjes, een zwart bonte hond, een. klein zwax't hondje, een fietstas met een handdoek. VERLOREN: een zwarte dames- knipperportemonnee, een damespols horloge met zwart breed suède band je, een zwembroek met handdoek, een handtas met portemonnee, verz. bewijs bromfiets plus toiletartikelen, een blauwe regenjas plus een blazer (rood), een zwart damestasje (in houd f 6,-, gouden broche, huissleu tel, etc.), een lichtblauwe zwem broek, een heren-polshorloge met een zwart nylon bandje (merk Prisma), een blauwe kiel, een bril met donker montuur in een lichtbruin etui, een goudkleux'ig horloge (merk Prisma, zwart gevlochten bandje), een bruine portemonnee in papier gewikkeld, en een weekabonnement Holten-Wierden. INLICHTINGEN dagelijks aan het groepsburëau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, doch NIET tussen 13 en 14 uur. O O Alle leerlingen, die voor het exa men opgingen te weten vierentwintig jongens en drie meisjes zijn geslaagd voor het einddiploma van de drie jarige cursus MEAO van de Holten- se scholengemeenschap. Aan de vol gende jongelui werd vrijdagmiddag in de aula van de school het diploma uitgereikt: Jongens: B. J. Beukers Enschede, J. F. W. Egbers Borculo, P. W. Hoekstra Almelo, Jan Hoeve Deven ter, G. H. Kaaiman Bathmen, H. Lo- deweges Markelo, J. H. Nijhuls Boe- kelo, G. Nijmeijer Enschede, J. H. Scherphof Goor, B. J. Warrink Boe- kelo, II. W. Zweverink Diepenheim, Hans Florijn, G. J. ter Haar en A. ter Horst, Nijverdai; J. J. ter Horst Rijssen, G. .1. Kloosterboer Bath men, J. H. Lonink Markelo, G. J. Müller Holten, Jan Olink Vriezen- veen, J. 1-1. Slagman Laren (G.), H. Tjoon Max-kefo, I-I. Visscher en TI. Voortman, I-Iellendoorn en Jan Wis- sink Markelo. Meisjes: H. E. Diks Voorst, F. J. Schoolderman Bathmen en J. H. de Soet Raalte. en gaf de,geslaagde jeugd nog en kele wijze lessen mee. De uitslag daarvan noemde hij een groot succes en een gezonde zaak, die een prach tige bekroning heeft gekregen door de behaalde resultaten. De geslaagden zijn: Jongens: H. M. Boom, Markelo, J. Bruggink, Hengelo (O), P. I-I. Bun schoten, Goor; A. H. van Emden, Deventer; J. A. Lantzendörffer, Hol ten; W. J. Mol, HoltenF. van Op- dorp, Nijverdai; J. J. II. OrvaJ, De venter; R. Pieterson, Holten; A. W. Struik, Rijssen; M. Tempelman, Markelo; II. J. de Wit. Hengelo (D) G. J. Ulfman, Holten; H. G. J. Braak en D. ten Brink, Almelo; H. Dijk graaf- en A, Goossen, Rijssen; J. G. Grooten, Wierden; J. Krijt, Colm- schate; G. J. Lemmers, Hellendoorn; J. H. Lenselink, Lochem; W. J. Lub bers en A. W. Nijenhuis, Markelo; I-I. Ruiterkamp, Rijssen; A. Wansink, Holten; H. Weideman, Colmschate en G. Zuurveld, Bathmen. Meisjes: G. J. Lemmers, Hellen doorn; G. Nijenhuis, Holten; G. Nij- hof, Almen; A. II. Paalmen, Holten; A. Aal, Nijverdai; A. A. Lukkes, Markelo; T. Pluimers, Rijssen en J. Vedders, Markelo. De burgemeester der gemeente Holten maakt bekend, dat met in gang van 26 juni 1963 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage wordt gelegd het ontwerp bestemmingsplan ,,De Haar" met toelichting en bijbehoren de voorschriften. Het ontwerpplan omvat een gebied ten zuidwesten van het dorp Holten, globaal begrensd door de spoorlijn Deventer Holten, de Aaltinksteeg, de Larenseweg, de Diessenplasstraat, de Bessinkpasstraat, de Gaarden- straat en de Dorpsstraat. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schrif telijk bezwaren tegen het ontwerp bij de gemeenteraad indienen. Holten, 21 juni 1968. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Dt? deelname aan de avondvierdaag se beperkte zich ook «lil jaar bijna uitsluitend tot de leden van de WSV „De Trekkers", in tegenstelling tot bv. Nfjvex'dal, waar vooral de school jeugd in groten getale aan dit wan delevenement deelnam. Van woens dagavond ot zaterdagmiddag werden mooie avondwandelingen gemaakt door verschillende delen onzer ge meente. Voor de ruim zestig deelne mers waren het weer geslaagde toch ten. Er waren maar een paar uit vallers. Zaterdagmiddag ontvingen alle deel nemers, die de tocht volbrachten een boeketje bloemen en werden de wan delaars door de drumband A'axi HMV afgehaald van het OAD-busstation. Vandaar wandelde men door de Gaarden naar en door het Kol-com- plex met als eindpunt clublokaal, café De Waag van de heer J. Haver- ook iedere dag gestart Op de toto passeren de deelnemers zaterdagmiddag het VVV-kantoor op weg naar de finish. Het eerste zomeravondconcert zou woensdagavond in het kader van het VVV-vakantieprogramma 1968 wor den gegeven door het kinderkoor van HGK, het Holtens Gemengd Koor en de Holtense muziekvereniging HMV. Helaas moest zij wegens een on weersbui, die gepaard ging met flin ke regenval worden beëindigd. Nadat het kinderkoor onder leiding van de waarnemend dirigent, de heer H. J. S. Bouwhuis en met pianobegeleiding van Wim Jansen zich had laten ho- i-en met een viertal leuke liedjes, te -weten Wim Wam reus; Als de boer en de boerin naar de stad toegaan; Zeg Maantje, ik wou je eens vragen en De kleine Spaanse Maria, moest het concert worden gestaakt. De vier liedjes werden zuiver en correct gezongen en het applaus van het vrij groot aantal belangstellen den, waaronder een aantal vakantie gasten, was zeer verdiend. Maandag 24 juni 's avonds om 8 uur zullen Holtens Gemengd Koor (dirigent de heer J. K. Warmink te Goor) en de Holtense muziekvereni ging (dirigent de heer Fransen) in de muziekkoepel in Kalfstermanswei- de concerteren. Op de Kolweg is dinsdagmiddag omstreeks 2.00 uur de 17-jarige Wim Klein Velderman met zijn brommer in botsing gekomen met een perso nenauto bestuurd door de heer H. van N. uit Amsterdam. Wim was op weg naar het zwembad Twenhaars- veld en heeft waarschijnlijk de auto, die uit de Lageweg kwam geen voor rang verleend. De botsing had voor hem ernstige gevolgen. Hij is met een ruggewervelfractuur in het Sint Jozef-ziekenhuis in Deventer opgeno men, waar hij in het gips ge ruime tijd rust zal moeten houden. Zijn brommer werd zwaar bescha digd. De auto werd licht beschadigd. Enkele weken 'geleden had een der gelijke botsing plaats met een motor rijder op één van de kruisingen van de Kolweg. Er zal een zogenaamd lichtpro- gramma worden uitgevoerd, dat ook niet-kenners prettig in het gehoor zal liggen. Koor en korps rekenen op de be langstelling van een groot aantal va kantiegasten en ingezetenen. In het VVV-vakantieprogramma is er weer een attractie bijgekomen, die vooral voor de stedelingen erg aantrekkelijk is en in het bijzonder plezierig voor de kinderen. Naast de kaasboerderij van de familie Cats in de Beuseberg, kan men nu ook een kijkje nemen op het pluimveebedrijf van de heer G. W. Barveiink op de Borkeld. Alle stadia van de pluim veehouderij kan men hier zien, van de ontwikkeling van ééndagskuikens tot de produktie van de eieren toe. De bezoekers kunnen hier zo vers van de kip de eieren kopen en zich ook voorzien van slachthaantjes. De heer Barveiink geeft een korte expli catie van de verschillende stadia. Vooral voor kinderen is het leuk de honderden donzige ééndagskuikens te bewonderen, die regelmatig uit de broedmachines komen. Men raadple ge het betrokken programma. De jaarlijkse collecte voor het Ned. Rode Kruis heeft f 2221.20 opge bracht (vorig jaar 100 jarig jubi leum g 2237.04). Dit prachtig resul taat werd bereikt door de offervaar digheid der ingezetenen en door de in spanning van de heren H. Bosman, H. J. Pinkert, Joh. Nekkers, G. J. Nek kers, Joh. Koopman en leden van de WSV ,,De Trekkers", die de ingezete nen huis aan huis bezochten. De heer J. A. Landeweerd Gzn., oud- Iloltenaar, ihans wonende te Amster dam slaagde aan de Vrije Universiteit voor het doctoraal examen psycholo gie. De postduivenvereniging De Berg- vliegers nam met 86 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Creill (Fr.), af stand 437 km. De duiven werden ge lost om 9.30 uur. Aankomst eerste duif 16.36.32, laatste duif 17.41.50. De uitslag was: 1, 6, 11 en 14 Joh. Paalman* 2, 8 en 13 D. Müller, 3 en 17 Gebr. Willems, 4 en 18 H. van Beek, 5 en 12 G. Steunenberg, 9 en 15 H. J. Aaftink, 10 en 19 W. Aaftink, 20 L. M. Munnink, 21 en 22 L. Ga- zan, 7 G. Veldhuis. In een bx'ief aan de minister van Landbouw heeft het dagelijks be stuur van het Landbouwschap zijn vex'wondering uitgesproken over twee beslissingen van de Europese Com missie ten aanzien van het beleid voor varkensvlees. Het gaat oixi de uitwerking van de interventierege ling voor varkensvlees en op de toe stemming die Frankrijk heeft gekre gen voor een invoex'belasting op vax"- ken&vlees zowel uit lid-staten als uit derde landen. Met betrekking tot de intei'ventie- regeling besloot de commissie dat hiervoor alle gewichtsklassen in de U heeft nu alweer lang ge noeg aan dezelfde tafel ge zeten. Dezelfde mensen door dezelfde straat zien ko men. En ook al heeft u de kamer pas een nieuw vex-fje gegeven, en het eeuwige bloemetjesbehang vervan gen door een streep, de ka mer blijft de kamer, en de tuin blijft de tuin. Of mis schien Ijebt u niet eens een tuin, en hangt u nu in de vrije uurtjes met een vex-- veeld gezicht over de ven sterbank. Hunker-end naar de dag waai'op u uw koffer- tje kunt pakken, en er eens een paar weekjes tussenuit kunt knijpen. Vakantie dus. Een modern woord met de diepere bete kenis van drukke autowe gen, overvolle treinen, en 'n zwerm van chartervlieg tuigen in het luchtruim. Va kantie is liters zonne-olie, 't is thermosflessen en koel.- tassen, plastic zakjes en zonnebrillen. En dat niet al leen. Ook al gaat u niet net als de buren naar de Balearen om in een chic hotel de pot te verteren, en kruipt u met uw tentje op een klip, kleren zyn ook belangrijk. Een bloes is maar 'n bloes, en je weet nooit waar je verzeild raakt. U wilt toch ook wel eens goed voor de dag komen, ondanks de bla ren onder xiw voeten en uw glimmende neus. Vakantiekleren hebben vex*- geleken met vx'oeger 'r an dere funktie gekregen. Toen moesten ze er „tegen" kun nen: Vuil en stoffig worden en na vier weken kamperen lekker -met de grote was mee. Vx-aag niet hoe we er uit zagen. Tegenwoordig willen we eens een stukje eten in een restaurant, of we flaneren wat door een winkelstraat, en er zijn maar weinigen die zich dan in stoffige en onverzorgde kleren nog op hun gemak voelen. De moderne vakantiekle- ding heeft niets meer van de „gescheurde hemden po litiek" van een aantal jaren geleden. Jumpers, vestjes en jurkjes zien er even ele gant en precies uit als de koeture uit de boetiek, en ze zijn bovendien vervaardigd van vakantie-bestendige materialen, zoals draion, die zelfs in een eenvoudig' sop je in de wasbak op de hotel kamer iedere vorm van stof en vuil direkt afstoten, en die na een paar uur weer fris kunnen worden aange trokken. Een ontspaunin g s j i t r lei e van clralonwaar aai oude vissersboot geen schade aan kan doen. ildodinu* is de geschulpte rand aan hals en mouwen. B-kwaliteit in aanmerking kunnen ko men, hoewel bij de voorbereidende besprekingen en ook in voorafgaande jax-en steeds het belang van het af slachten op een zo licht mogelijk ge wicht naar voren is gekomen. Het Landbouwschap zou graag zien, dat deze regeling te zijner-tijd alsnog zo danig zou worden gewijzigd, dat slechts voor dé lichtere gewichtsklas sen intenventie mogelijk is. Handhaving van de vastgestelde re gelingen waarbij voor alle gewichts klassen eenzelfde interventieprijs geldt, zal naar de mening van het Landbouwschap tot grote bezwaren leiden. Voor een aantal varkenshou ders zou het mesten van zwaardere varkens aantrekkelijk kunnen worden wegens de lagere kostprijs per kilo. Dit zou een nog grotere omvang van de vax-kensvleesproduktie tot gevolg hebben met alle daaraan verbonden afzetmoeilijkheden. Met vex-ontx-usting gewaagt het Landbouwschap in zijn- blief aan de minister van belasting die Frank rijk mag leggen op de invoer van slacjhtvarkens en varkensvlees uit de lid-staten en dex-de landen, ten bedrage van ruim vijftien gulden per 100 kilo vai'kensvlees. Bij het verlenen van haar toestemming hiex'- toe ovex-woog de Eux-opese Commis sie, dat door de huidige situatie in Frankrijk de voorraden zich hebben opgehoopt in een aantal Franse pro- duktiegebieden en de producent uit zonderlijk lage prijzen voor de var kens ontvangt. Het valt thans nog niet te voox-zien hoe groot het nadelig effect van deze maatregel zal zijn op de uitvoer van Nedex-landse varkens en.varkensvlees en in hoeverre de Nederlandse prijs door de invoex'belasting zal wox'den gedrukt. De laatste weken was de positie van de Nederlandse varkens- markt echter al labiel, als gevolg van de onzekerheden en moeilijkheden die de traditionele varkens (vlees) ex port naar Frankrijk ondex-vond. Het Landbouwschap is daaxmaast ook ongerxist door de argumentatie van het Franse verzoek. De Frapsen beriepen zich namelijk op het nog niet aangepast zijn van de structuur van produktie en afzet in bepaalde gebieden. De Europese Commissie heeft deze motivering niet aanvaard. Het Landbouwschap vreest echter, dat dit een precedent kan worden voor soortgelijke maatregelen die in de toekomst in bijvoox-beeld de zui velsector getx-offen worden. Hoewél de grote vakantiedrükte nog niet is begonnen vertoeven er toch al heel wat zomer gasten in onze gemeente. Wij heten hen gaarne van harte welkom en hopen, dat zij hier prettige dagen in onze mooie natuur mogen doorbrengen, begunstigd door heerlijk zomerweer. Wij ves tigen gaarne de aandacht op onderstaand V.V.V.-vakantieprogramma, dat deze week voor het eerst weer van start gaat, al is het aantal evenementen, dat Holten te bieden heeft, momenteel nog niet zo groot.. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bu ngalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit pro gr anima bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen af halen. Zaterdag, 22 juni, 19.30 uur. Dansen in de zaal van café-restaurant en camping „De Poppe". Café, restaurant en camping „De Poppe" is gelegen halverwege Holten-Markelo aan de drukke verkeers weg naar Hengelo (O.)Op ongeveer deze plaats zal plm. 1971 de nieuwe E 8 in het oude tracé geleid wox' den. Concert Maandag, 24 juni, 20.00 uur concert van de mu ziekvereniging „H.M.V." met medewerking van het kinderkoor en het gemengd koor van H.G.K. op de muziekkoepel in Kalfstermans- weide aan de Stationsstraat. Dit concert komt in de plaats van de uitvoering, die woensdag jl. al even begonnen was, maar door een onweersbui moest worden beëindigd. De toegang is vrij. Dinsdag, 25 juni, 19.00 uur excursie naar de kaasboerderij van de Familie Cats, met eigen auto. Het is het enige zelfkazende bedrijf in verre omgeving'. Over het kaasmaken en de verdere bedrijfsvoering zal iets verteld wor den, dat velen zal interesseren. De leiding bex'ust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kex'S. Deelnameprijs ƒ1,per per soon. Opgave en betaling voor 12.00 uur aan het V.V.V.—kantoor. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met-verschillende kaassoorten, om te proeven. Woensdag, 26 juni, 14.00 uur. Bezichtiging en rondleiding pluimveebedrijf van de heer Bar veiink, Borkeld 80 (verlengde van de Post weg). Men ziet de ontwikkeling van 1-dags- kuikens (indien net uitkomende) tot de pro duktie van eieren. Voor deze rondleiding wordt een kleine vex'goeding gevraagd. Gelegenheid tot het kopen van verse eieren en pan klare haantjes. Men dient om 14.00 uur, aldaar, aan wezig te zijn. Woensdag, 26 juni, 14 uur, wordt bij voldoen de deelname de bekende VVV-autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarler- berg, Nijverdalseberg en Hellendoornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf pro vinciën" op de Hellendoornseberg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 3,Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.- bureau, telefoon 1533. De administrateur de heer Kex'S, gaat mee voor explicatie. Woensdag, 26 juni, 20.00 uur: Optreden van de Boerendansgroep „De Larense Schotsers" met medewerking van de Tiroler Kapel van de mu ziekvereniging „H.M.V." op de muziekkoepel in Kalfstermansweide aan de Stationsstraat. Er wordt een kleine entree gevx'aagd. Donderdag, 27 juni v.m. 6 uur. Een ochtend wandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de omgeving van Hol ten. Vertrek 6 uur van het VVV-kantoor. De kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, is niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen 1,25. Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. Opgave vóór woensdagavond bij het V.V.V.-bureau. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. Donderdag, 27 juni 19.0021.00 uur en vervol gens elke donderdag gedurende het vakantie seizoen bezichtiging van de manége Beldman aan de Markeloseweg. Vrije toegang. Consumpties aanwezig. KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Ned. Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kex-kdienst, die om 10.15 uur begint,' naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegen heid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. Ver-enigingen of particulieren, die een bijdrage wensen te leveren aan dit programma worden verzocht zich hiervoor vroegtijdig in verbinding te stellen met de heer Kers van de V.V.V. (tel. 1533) of onze redactie (tele foon 1 2 3 4).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1